Nieuwe eerste paal wordt in Nieuwland geslagen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Tegen Meine Pot twee jaar gevangenisstraf geëist agenda Toonkunst doet beroep op Schiedammers Nederlands Volkstoneel speelt voor de S.B.B. f 1000 GELDPRIJZEN Vrijspraak gevraagd voor drie medeplichtigen Sportstichting zou nu spoedig een feit worden Aan overzijde Troelstralaan verder bon wen Reservedeuren voor de Buitensluis Officier v. Justitie schreef een boek DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Wandeltochten in April SVV speelt toch tegen NAC Exp GEMEENTE iSlfef SCHIEPAM f OFFICIEEL NIEUWS 1 li anneer men steun onthoudt zal het organiseren van goede concerten onmogelijk worden Nieuw candidaat op verkiezingslijst van CHU Wie de schoen past 500 GULPEN AANSLAG OP HARJONO VOOR HETIIOF: Marconistraat DE SPORT IN VLAARDINGEN 2 Donderdag 19 Maart 1953 Het al eens eerder aangekondigde contingent van 170 woningen In de polder Nieuwland ral zo mogelijk in de loop van dit jaar nog gerealiseerd worden. Met het heiwerk kan thans needs worden begonnen. Het gebeurt op een nieuwe wijze, namelijk met vibropalen. waarvoor een hoge stellage aan de Troelstralaan is opgericht. Deze nieuwe werkwijze is nodig in ver band mpt de sterke rschillen. die aan de overzijde van de Troelstralaan In de ligging van de zandplaten aan de dag is getreden. Het gebeurt hier namelijk, dat op enkele meters afstand het diepte verschil vier meter be draagt' De lengte van de palen dient hier te variëren van 18 tot 23 meter. In de praktijk leverde dit teveel moeilijkheden op. Vandaar deze nieuwe werkwijze, waarbij de paal in de grond wordt vervaardigd. Het voordeel van deze vibro-pu- len is, dat men altijd de juiste leng te bereikt, zodat extra werkzaamhe den en als gevolg daarvan extra kos ten en extra tijd. kunnen worden vermeden. De ervaring met dit sy steem sterk gelijkend op't Franki- systeem dat o.a. in Rotterdam bij het nieuwe ziekenhuis Zuidzicht wordt toegepast, is zodanig, dat het gemeentebestuur net ook voor deze 170 woningen in Nieuwland het meest aangewezen heeft geacht. De vibro-palen zijn voor het eerst toegepast bij het heiwerk, voor de eerste van de negen dag-winkels, die aan de Troelstra la p.;i uilen ko men. Daarna gaat de -te ling naar de overkant. Op het ogenblik heeft de fa Muijs en De Winter, die ook deze nieuw bouw voor haar rekening neemt. 448 montagewoningen onderhanden. Daarnaast bouwt de fa Brcderode »ii Nieuwland neg 160 en aan de 2amenh of straat naast de spoorbaan in het Oosten van de stad 61 wo ningen. Zoals bekend gaat de bouw- vereniging ..Eendracht" nog -& bui zen aan de Lekstraat neerzetten. Het ligt in de bedoeling om de bouw zodanig te doen verlopen, dat tot begin 1954. wanneer alles klaar Eén van de kritieke printen tij dens de watersnood in de nacht van de 31ste Januari was de Buiten» «luis aan het Hoofd. Bekend was dat de aanwezige deuren niet meer van de allerbeste kwaliteit, waren. Reeds vorig jaar nam de Raad op advies van de directeur van Gemeentewer ken het besluit een nieuw stel deu ren te maken, zodat de aanwezige reservedeuren zouden kunnen wor den aangebracht en men tevens weer over nieuwe reserve zou be schikken. doch Gedeputeerde Staten stonden op het standpunt dat een uitgave van f 24.000 in dit verband niet nodig was. De ervaring heeft nu wel anders geleerd. Omdat de nu 26 jaar oude deuren in ieder geval hoognodig moeten worden vervangen, advi seert de directeur van Gemet-nte- werken opnieuw een besluit te ne men. waardoor wordt voorzien in de behoefte aan nieuwe reservedeu- ven. B. en W. kunnen er zich mee sccocrd verklaren ,'t If afwachten wat Den Haag er nu van zal zeg gen. Het zou ons verwonderen wan neer men dezelfde maatstaven als destijds zou aanleggen. Er is in dit opzicht toch wel jets veranderd. De ribro-insfdllatie in Nteutelönd moet xjjn. ca 10 woningen per week gereed komen. Het uiterlijk van de 170 woningen aan de overzijde van de Troelstra laan wordt traditioneel. Alle buiten gevels word an normaal in baksteen uitgevoerd. Van binnen wordt een grotere regelmaat in de afmetingen bereikt, dan tot dusver in Nieuw land het geval was. De breedte van Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt". Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. jTentoonstelïingen: 1429 Maart. Stedelijk Museum, da. 105. Zo. 2—5 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Concert: 19 Maart. Passage-theater, S u: Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v, ïgnaz Neumark. Films: Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: Tij- cerhaai. Bijeenkomsten: 19 Maart, Volksgebouw, 3 uur: S.B.B. en Inst. v. Arb. Ontwikke ling - Filmavond, 20 Maart» Corner House. 35 en 3—10 uur: Modeshow Gebr. Ber- voets. de woningen zal bedragen 7.45 me ter en 7.95 meter. De woningen zul len worden voorzien van twee of drie slaapkamers. Op onze vraag cf in dit complex woningen, dat in «trok1opbouw wordt uitgevoerd, nog huizen voor grote gezinnen worden aangebracht, kon de weihouder i de tVoningdienst. mr M. J. M, an Kinderen ona op dit ogenblik nog geen antwoord geven. Dit onder werp maakt namelijk nog een punt van bespreking uit. Tussen deze woningstroken, die dwars op de Troelstralaan zijn ge projecteerd, komen t.z.t, enkele één- gezins-wtmingen. speciaal bedoeld voor kleine onvolledige gezinnen, zoals bijvoorbeeld van ouden van dagen. Kantonrechter mr P. B. Cos ver zocht ons aandacht voor het vol gende: Onlangs verscheen by Van Log- hum Slaterus te Arnhem: Ik heb de eer te requireren. door mr F. Couvée. De ondertitel ..Belevenissen van een Officier van Justitie" doet zien. dat wij te doen hebben met een boek van de hand van een bij uitstek deskundige op het behan delde terrein. De inhoud van het werk is twee ledig. Sommige hoofdstukken heb ben de bedoeling de leken op dit gebied voor hén toch is het boek in de eerste plar.ts bedoeld eni germate in te wijden in de hoofd zaken der rechterlijke organisatie en het strafprocesrecht. Gelet op de ontstellende onwetendheid, die op dit gebied bij velen en waarlijk niet alleen bij de minst en minder ontwikkelden heerst, heeft mr Couvée zeker nuttig werk verricht. Op duidelijke wijze wordt een over zicht gegeven van de voornaamste werkzaamheden van justitie en po litie. terwijl ook aan de taak der advocaten een afzonderlijk hoofd stuk gewijd is. Het interessantst zijn echter de hoofdstukken, waarin bepaalde ou de strafzaken uitvoerig worden be handeld. o.a. het destijds zo ge ruchtmakende proces tegen een jachtopziener in de omgeving van Roermond, verdacht van moord op een drietal stropers. In deze hoofd stukken vertelt mr Couvée van zijn ervaringen en op boeiende en vaak geestige wijze beschrijft hij ver schillende gevallen uit zijn jaren lange loopbaan bij het Openbaar Ministerie als Officier van Justitie en als A dcocaat-Generaal bij een Hof. Prettig doet het aan te lezen, dat mr Couvée als vervolgend amb tenaar blijk gaf steeds een open oog te hebbpn voor de persoon en de levensomstandigheden van de verdachte. De auteur heeft de sympathieke gedachte gehad de opbrengst van het boek geheel ten goede te doen komen aan de bekende J. P. Keije- stichting te Oosterbeek. Zowel om de inhoud als ter on dersteuning van het door mr Cou vée beoogde doel moge aanschaf en lezing van dit boek warm worden aanbevolen. Burgerlijke Stand Geboren: Helmert, z. van A. van Ra vens en H Groenendaal: Jacobus J. A., z. van A. L. v. d. Water en J. L. M. Goeting: Johannes, z. van H. Poot en M. C. v. d. Berg. Overleden: C G. Groesbeek. 53 jr.. vr. van M. Amoureus: A. Westeijn, 87 j.. vr. van A. Knikman: J. v, d. Meüde, 18 j.; M. J. Vredebregt, 73 jr.. weduwe van S. T. D J. Engermg. 2152 Rob en Ramond zijn nu meester van het terrein, Laroux ligt be neden In het ruim te kermen van de pijn en c?e kapper ligt op zijn knieën voor de Frans man. „Genadel" roept hij. „en help mij, want ik ben vergiftigd, ts er geen medicijn aan boord? U kent toch dat vergif? Help mij! Ik smeek het u! Ik zal...." Ramond laat de man maar pra- I ten. Dan snauwt hij: „Sta op. lafaard: die schorpioenen waren niet eens vergiftigd. Bah!" En hij draait zich veront waardigd om en loopt weg, Veroni in verwar- ring achter latend. Maar waar is Bil] ondertus- heugd. dat de eerste nu zijn trekken thuis heeft aan dek. jongens', zegt hij: „de ouwe is in het sen? Hij heeft het korte gevecht tussen Laroux gekregen. Hij waarschuwt nu de beide matro- I ruim gevallen. Vissen jullie hem er eens uit." en Rob gevolgd en hij heeft er zich over ver- zen, die de „Vrijheid" moeten bewaken. „Kom 1 En dan gaat hij Rob opzoeken. Organisatie in handen van drie verenigingen Onder auspiciën van de gezamenlijke Scb i edamse wa ndelspo rtve ren i gi n gen De Schiedamse Wandelaar-De Trekvo gels-Het Rode Kruts. zullen Zaterdag 11 en Zondag 12 ApriJ wandeltochten worden georganiseerd over afstanden van 10. 18 23 en 35 k.g. De deelname staat open zowel voor burgers sW mi litairen. De inschrijfgelden bedragen voor personen boven 15 jaar 1.. err voor personen onder de 15 jaar en mi litairen en se mi-militairen 85 cent Ge start wordt vanuit dc Coca-Cola-fabrie- ken achter de Grens-flat aan de Ko Rec ti amsedijk. De beloning bestaat uit een speciaal voor dit doel ontworpen me daille. terwijl groepen van tenminste 11 personen een groepsprijs zullen ontvan gen. Tevens zullen er extra prijzen wor. den uitgereikt. AUe inlichtingen betref fende deze tochten worden verstrekt door het secretariaat: H. J. van Drunen Rotterdamsedijk 413b. Zondag zal er toch voetbal in Schie dam zijn. De Bredase le k lasser N.A.C. komt naar Schiedam om de krachten met S.V.V. (zonder Jan van Schijndel) te meten. De povere resultaten die de rood-groenen de laatste weken hebben behaald, zijn oorzaak geweest, dat da elftalcommissie van S.V.V. met bekwa me spoed zal trachten een elftal te for meren waarmede meer stootkracht aan de dag wordt gelegd en waarmee hope lijk ook weer eens een wedstriid ge wonnen kan worden. De nieuwe aan winst van S.V.Vc., Cobi Dries zal o.m. deel uit maken van dit elftal, terwijl enige andere jongens een kans zullen krijgen. Daar ook N.A.C. nog niet vei lig is en serieus wil oefenen, belooft het een en ander een aardige partij te worden. De wedstrijd vangt aan om 12 uur. Het derde elftal speelt om tien uur thuis tegen H.O V. 2. terwijl het vierde naar HtUeslufs 2 gaat. Vergadering en lezing iiogéVoorm. Verzet Toonkunst is in nood: Dit heeft voorzitter A. S. H. A. Blaisse in een I circulaire a3U de leden voldoende duidelijk gemaakt. De moeilijke om- standigheden waaronder gewerkt moest worden sedert de verdrijving uit de Julianakerk, hebben vele trouwe concertbezoekers tot afwezigen ge- j maakt bij de concerten van het Utrechts Stedelijk Orkest. Voor het vol- j gende seizoen heeft men gecontracteerd met bet Rotterdam- Kamerorkest o.l.v. Piet Ketting, een ensemble, waarvan de prestaties zeker niet te S laag moeten worden aangeslagen. Het ligt in de bedoeling ondanks de nood der tijden de tot dusver geldende contributie te handhaven. Een ber >ep wordt gedaan op alle goedwillende, muzieklievende Schiedam mers om mee te helpen om in onze stad een geregeld concertleven te doen bloeien. De plaatselijke afdeling van de Nederlandse vereniging van Ex-Po litieke Gevangenen en Voormalig Verzet houdt Dinsdag 24 Maart de jaarvergadering in Maison Westhuis aan de Warande. Voor de bestuurs verkiezing worden candiuaat gesteld de heren G. v. d. Hoeven én A. Pons. Voor de jaarvergadering is tijd gereserveerd tussen half acht en half negen. Daarna is de beurt aan kapelaan Stoelinga uit Leiden «im te spreken over het ouderwet p ..Wat ik geleerd heb tijdens de Dui'ss bezetting". Tijdens de oorlog ver toefde kapelaan Stoelirga in het Oranjehotel en het kamp Amers- foot'. Behalve over deze periode zal hij spreken over zijn bevindin gen als onderduiker, zijn contact met de illegaliteit en zijn werkzaam heden in "de verblijf kampen van d? NSB-ers na Mei 1945. AFSLUITING HOOGSTRAAT WEGENS HERBESTRATING De Hoogstraat tussen de Korte Dam en de Appelmarkt zal in verband met herstrating. met ingang van 20 Maart tot 4 April 1953. of zoveel langer -sf korter ais nodig za! blijken, voor rfjverkeer zijn gesloten. Ir het schrijven van de heer A. S. H. A. Blaisse lezen wij o.a.: ,,Het ging niet. goed met Toonkunst. Vele leden hebben bedankt en het aantal uwer bedraagt nu rog maar jjc i pl.m. 300 terwyl het 525 is geweest. De oorzaak van deze teruggang zijn Het is tijd dr Schweitzer" in de Passage Voor do Schiedamse Bestuurders- bond brengt het Nederlands Volks toneel Donderdag 26 Maart in het Passage-theater het bekende toneel stuk „Het is tijd dr Schweitzer". Er is veel ges-proken en geschre ven over de persoon van Al hert Schweitzer, er is gefilmd, de radio bracht zijn stpm in onre huiska mers en misschien zipn wij hem straks op bef televisiescherm. Waarom maakt men zo veel werk van deze mens? Dit zal men kun nen zien in het toneelstuk dat door Gilbert Cesbron werd geschreven, waarvan de recensie o.m, zegt: ..De inhoud van dn hoog gestemd';? stuk 3nu men in het algemeen en los van dit moment kunnen zien als een beeld van het moeizame, moe dige opofferende werk van de pio niers van de beschaving in het bin nenland va episode uit Schweitzer! ilgeiT 9 Centraal Afrika het leven van dr Alt Pi: aüoen al geeft np waarde nantwrhe bekoring aan. Een spel vsn mensen, die hun hele persoon- Dikheid inzetten on toch in staat zijn objectief te staan tegenover Zichzelf en anderen, die ook bij hun bol si neen do dingen groot blijven zien.". Om dit toneelstuk in f.o groot mogelijke kring in Schiedam te in troduceren. horff het bestuur van de NVV-Boslmirdersbonri bes lot pn ook niet-leden, tegen dezelfde toe gangsprijs toe te laten. Kaarten zijn verkrijgbaar bij do penningmeesters en boden van de bjj de NVV-Bestuurdersbond aan gesloten organisaties; bii het Insti- vrouw Smidt. Rott dijk 4 e>; by de penningmeester en secretaris van de N V V-Bes tutirdersbond. resp. Slachthuislaan 29 c en Vlaardinger- dijk 57 a. j verklaarbaar, doch hebben buiten de I macht van het bestuur gelegen. I Na de bevrijding heeft Toonkunst i svmphonie-concerten georganiseerd, i aanvankelijk met stijgend succes. I Het Residentie Orkest en 't Utrechts Stedelijk Orkest verzorgden deze i concerten en solisten van internatio- j nale beroemdheid werkten eraan j mede. De Julianakerk was een wel niet ideale maar toch alleszins bruik bare ruimte. Hrt aantal bezoekers bewoog zich in stijgende lijn. De Julianakerk werd niimeer be schikbaar gesteld een besluit dat wii volledig moesten eerbieHigen en" dientengevolge moesten .'e con certen plaats vinden in dp Grote F,en i Kerk. Deze ruimte voldeed acmic- tisch in het geheel niet, zodat het Residentieorkest wei eerde aldaar te f- alen. Ook rie sfeer van deze kerk. die vol wijding en stemmigheid is. leent zich niet voor uitvoeringen van weliswaar serieuze doch wereldse muziek. Daarna hebben wij besloten het Passace-theater le benutten. Dit was voor het seizoen 1952-'53 slechts twee avonden beschikbaar, zodat, wij drie concerten moesten doen plaats vin den in ..Musis Sacrum" dat daarvoor te klein is. <De zaal van de R.K. Volksbond was toen nog met ge reed). Onze financiën zijn de laatste tijd wel zeer geslonken. Het aantal be zoekers daalde en de leden bedank ten bij tientallen. v.-. 1953'1954 hebben wij "het Passage-theater kunnen re- 1 serveren voor vijf Donderdagavon- 5 den. en wel 1 October 1953. 12 No- vember 1953, 4 Febr. 1954, 11 Maart j 1954 en S April 1954." i Veel belangstelling voor „Les van Londen Er bestond gisteravond een gro te belangstelling voor de speciale vertoning van de film „De les van Londen" vervaardigd in opdracht van de Bescherming Burgerbevol king. De heer Sjoer heeft een pro pagandistische toespraak gehou den. Aan het einde van de film gaf hij een korte uiteenzetting over de organisatie van de Be scherming Burgerbevolking in Schiedam. Ei ziin reeds wijkhoof- den aangesteld en Schiedammers bezochten de stafcursussen in Bar- neveld. Zeer binnenkort zal een tentoonstelling worden gehouden in het Beursgebouw aan de Lange Haven Men kan zich nu reeds voor de verschillende onderdelen van de Bescherming Burgerbevol king aanmelden bij het bureau West molens tra at 26. Gisteravond vond een verga der in? plaats van de CHU. O.a kwam hierin ter sprake de candidaatslijst voor de komende raadsverkiezing. Door het staken van de stemmen kon ech ter niet tnt de definitieve samenstel ling worden gekomen. Naar wij vanmorgen vernamen staat het echter vast. dat dp thans zitting hehbende raadsleden als volgt de eerste plaatsen zullen bezetten l. Th. J. L. v. d. Berg. 2. A. Sonneveid. 3 G. v. d. Vlies. 4. Jac. Pool. Door het uittreden var. rie beer H v. ri. Kraal .die met ingang van Sepieni- ber ook als raadslid verdwijnt moet een nieuwe candidaat worden gesteld voor een direct verkiesbare plaats. Dit i? geworden de heer W. Kok. L. de Colignystraat 24. Zeelieden op bezoek in Keet van Fios Vele Engelse zeelieden, die in de afgelopen nacht bij de Fios-keet aan de Havenstraat kwamen om te wor den overgezet naar hun in de Wil- helminshaven liggend schip, vonden de zaak gesloten De heren trapten de deur in en zochten binnen een slaapplaat? .Vanmorgen vroeg wer den zij ontdekt. De politie kwam er aan te pas. die de hele troep aan boord terug bracht. Als U een beetje moeite doet en goed oplet kunt U „het mysterie" ontsluieren en verdienen. LET OP van Zaterdag a.s. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De procureur-generaal by het Haagse Hof, mr D. J. van Giïse, heeft "Woensdag tegen Meine Pot, die een aanslag pleegde op overste Harjono» twee jaar gevangenisstraf geëist met aftrek, en tegen zijn mededader Colson tien maan den met aftrek. Ten opzichte van de drie medeplichtigen Van Delden, Spek en Arts kwam mr Van Gilse tot dezelfde con clusie als de Haagse rechtbank, n-1. vryspraak van het ten laste gelegde. De officier van justitie bjj de Haagse rechtbank, mr dr T, C. Maris, was in hoger beroep gekomen tegen het opzienbarende vonnis, dat deze recht bank had gewezen: éen jaar voor Meine Pot wegens mishandeling en overtreding van de Vuurwapenwet, en vrijspraak voor Colson. Als eerste kwam Meine Pot in KNIL-kapitein nu. Hij verklaart niets 1- .Lt1_1_ j-i - rta. onncloC to hcshhpn arPPWPtfm. van de aanslag te hebben afgeweten. „De hele opzet vand ik kinderachtig, zegt hij. „Zou u er mee gediend zijn ge weest, als die papieren over u in uw bezit waren gekomen? vraagt mr Calkoen. „Absoluut niet. Er zijn natuurlijk fotocopieën en bovendien hebben we het dossier in kunnen zien," ant woordt Westerling. Sensationeel wordt plotseling de verklaring van een ambtenaar van het ministerie van Justitie: Pot had hem advies gevraagd, vlak na zijn invrijheidssteUing door de rechtbank. Hij zou toen benaderd zijn door men sen. cie vertelden, dflt hij zo'n „wa re duw" van 't Gerechtshof zou krij gen dat het beter was te vluchten. Hij zou hiervoor een auto van de Amerikaanse ambassade en een Ame rikaanse pas kunnen krijgen. De procureur-generaal neemt dan het woord, waarbij hij eerst scherp stelling neemt tegen de voortijdige reacties op de rechtbankuitspraak. Reacties van onbegrip en verslagen heid, alsof hier een onmogelijke uit spraak was gedaan, en die zelfs tot in de kringen van autoriteiten aanlei ding gegeven hebben tot commen taar, dat niet gedocumenteerd was. Met nadruk stelde mr Van Gilse vast. dat het appèl van de officier geenszins door deze reactie was be ïnvloed, maar in overleg met hem was aangetekend. Tor zijn requisitoir komend, achtte hy poping tot afpersing bewezen. Poging tot doodslag achtte de pro cureur-gen er n al niet bewezen, maar wel de door de rechtbank beroeren verklaarde mishandeling. Mr. A. G. Veldhuis wees in zijn pleidooi op de grote desillusies, die Pot ondervond door de ontwikke- j lingen in en rondom Indonesië en j Ong6ïl aangereden m i die hem van een moedig verzetsman de verdachtenbank. De procureur- generaal zelf, mr Van Gilse, las dc dagvaarding voor. dezelfde waar op de officier van Justitie schip breuk leed bij de Haagse rechtbank. Pot geeft de overval toe. De mo tivering. die daarbij gegeven wordt, blijft echter vaag: ,JEr zitten een stel vrienden van Colson «tl drie jaar vast in Indo nesië. Dat vinden we beroerd. En bij Harjono waren papieren over Westerling, wiens uitlevering was gevraagd. Dat vonden we ook be roerd." Lang praat hij dan over de moei lijkheden. die hij door zijn eerste bemoeienissen met deze extreme kringen op zijn hals haalde, waar door zijn gemoedstoestand misschien wel abnormaal was. Uitgebreid komt dan weer dcor vraag en ant woord het hele verhaal: ce leverir.g var de pistolen, de fietstocht m.ar de flat van Harjono op de Laan van Meerdervoort. Pot had het pistool ^'an Arts. „Ongeladen", zegt hij. „Toen U het kreeg, maar daar na?". vraagt dt president, jhr Cal koen. „Daarna ook". ,.Ik geloof, dat u daarin mis bent", antwoordt de president rustig. „De hele zaak is, geloof ik, voort gevloeid uit dat krantenbericht, waarin stond, dat de schoonvader, mr Besar. met stukken over Wes terling hier was" zegt jhr Calkoen en de verdachte beaamt dit. De verdediger, mr A. G. Veldhuis uit Naarden. brengt als eerste getui ge a décharge. Westerling naar vo ren. „Vertegenwoordiger", is de ex- Het bijna 7-jarige zoontje van de fam. N„ Marconistraat 55, kwam Woensdag: even na het middaguur de voordeur uitgelopen en liep al voet ballende de rijweg op. Hij kwam achter een voor de woning gepar keerde auto vandaan, toen de Rotter dammer T. B. met zijn personenauto passeerde. Het kind werd aangere den en tegen de straat geworpen. Met een hersenschudding en schaaf wonden bracht de GGGD de jongen naar het Gemeente Ziekenhuis, waar hij is opgenomen. Driemaal brandde het Vanmorgen ongeveer half 10 rukte de brandweer uit voor een brand in de distilleerderij „De Olifant" aan de Noord vest. Men had daar een vat spiritus 650 liter laten leegloper, in de distilleerketel Hieraan werd water toegevoegd. Verzuimd is tijdig de waterkraan af te sluiten, zodat de inhoud over de rand van de ketel liep. De onder de ketel aanwezige a as vlam zorgde ervoor, dat plotse ling de zaak in lichte laaie stond. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, had het vuur vrij spoedig ge blust. Schoorsteenbrand was er gister avond bii C J. S.. Boer haa vela an 55 en A. v. d. W. Parallelweg 1R6. Beide keren verleende de brandweer assis tentie. tot een desperado hebben "gemaakt. Hij achtte de poging tot afpersing niet bewezen en drong, na een felle aanval op de pers aan op uiterste clementie. Uit Colsons' verhoor bljjkt weer hoe amateuristisch de zaak was opgezet: I hulpeloos staat hiJ te vertellen, dat hij niet precies wist, welke papieren hij moest hebben, dat hij niet naar voren kon, omdat er bezoek was bij Harjono, dat hij niet terug kon, omdat er men sen onder in het portiek stonden. Het afgaan van het schot was een onge lukje. dat tijdens de worsteling van. Harjono met Colson ontstond- Het pistool had hij „meegenomen om zich zelf moed te geven", niet om te drei gen. Mr Van Gilse acht Pot en Colson even schuldig in de poging tot afpersing. Te gen Colson acht hij daarom de vrij spraak op dit punt onjuist. Poging tot doodslag is niet te bewijzen, aldus de procureur-generaal, De verdediger van Colson, mr L. de Groot, acht het gehee! een plan, dat gegroeid is in de kringen van de Lan delijke Organisatie oud-illegale strij ders. (LOOIS), waarvan Pot lid was en Colson niet. Hij vindt de schuld van zijn cliënt geringer en vraagt de uiter ste dementie. Ook de gehele middagzitting was gewijd aan de aanslag op Harjono. Clir. A. van Delden, W. J, Spek en L. J. Arts stonden allen terecht, ver dacht van medeplichtigheid. Da rechtbank had dit drietal hiervan, vrijgesproken er. alleen Van Delden en Spek veroordeeld tot een geld boete wegens het overtreden van de vuurwapenwet. In zijn requisitoirs, waarin hij overduidelijk zijn twijfel uitsprak over de volslagen onwe tendheid van de verdachten, kon de procureur-generaal tegen geen van. deze mannen het wettig en overtui gend bewjjs van hun medeplichtig heid leveren. Hij kwam derhalve tot dezelfde conclusie als het rechtbank- vonnis: vryspraak van het ten laste gelegde. Van Delden heeft Pot on Colson aan een pistool geholpen, dat hij voor Spek in bewaring had. Aan Colson gaf hij verder een briefje mee, waarop deze van Arts een tweede pistool ontving. Na de aan slag leverden de daders de pistolen weer in bij Van Delden. die ze^ de volgende ochtend vroeg bij de eige naars afleverde. Van 'Delden hield echter vol. dat hy noch voor noch na de aanslag wist, waarvoor de wapens dienden. Spek heeft de twee daders des nachts naar Schiedam vervoerd. Ze hadden hem eerst verzocht naar Amsterdam te rijden, maar hadden daarna met Speks voorstel over Schiedam genoegen genomen. Ook Spek bleef ontkennen, dat hij iets vermoed had van tfe daad, die Pot en Colson kort daarvoor hadden be dreven. Hoewel mr Van Gilse tegen Van. Delden zowel als Spek de meest ern stige bedenkingen meende te moeten hebben, vonrf hü in de stukken en getuigenverklaringen geen voldoen de bewijskracht om een veroorde ling te eisen. Arts tenslotte leverde het wapen af aan Colson. naar hij zei. omdat hij dacht, dat het briefje van_ Van, Delden wee-, op een mogelijkheid tot verkoop van het wapen. Uit de kranten rreeg hij twee dagen later pas een idee van wat er met zijn oistool kon zijn gebeurd, waarna hij het wapen verstopte. Het Hof zal op 1 April arrest wijzen. Naar wij vernemen is er grote kans dat de gemeenteraad thans zeer spoedig een voorstel van R. en IV. zal behandelen ter zake van het in het leven roepen van een gemeentelijke sportstichting. Deze stichting zou behalve de exploita tie van gemeentelijke sportterrei nen e.d. ook tot taak hebben het sportleven in Vlaardingen op ver schillende wjjren te bevorderen. Er is in sportkringen en ook in de gemeenteraad ó.m. bij de be handeling van de Gemeentebegro ting meermalen gesproken over deze sportstichting. Thans schijnt men met de voorbereidingen zo goed als klaar te zijn en naar alle waarschijnlijkheid zal er spoedig een voorstel in de raad komen. De Gemeentelijke Sportcommis- sie zal dan geheel verdwijnen, ter wijl de taak van deze stichting in vele opzichten zal gelijken op die van de Stichting Stadsgehoorzaal. Allereerst Ml de stichting dus de exploitatie ter hand moeten ne men van de gemeentelijke voetbal velden, de zwembaden, tennisbanen, enz. Daarnaast echter zal de stichting ook tot taak hebben in direct con tact te staan met de sportorgani saties en men zal op die manier trachten het sportleven in Vlaar- dingen te stimuleren. In de meeste gevallen zal het initiatief uiteraard uitgaan van bestaande organisaties ét; bcliöudl de VTïLO hetxclfda ka* lakter. maar anderzijds is het toch niet uitgesloten, dat ook de nieu we sportstichting bepaalde sport evenementen zal organiseren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1