agenda VN/Tassen «*g GBÊNE F. 1000.-- Nieuwe seliool krijgt dubbele bewoning VERLOVINGSRINGEN Richters 75 Voor korfballers zijn er beslissingen te wachten Coöperatieve avond trok teveel belangstelling Vrouwenbond P.v.dA hield Gewestelijke vergadering Utrechts Stedelijk Orkest in Passage aaaa TAILLEURS japonnefihüïs Steinas Gemakkelijk omkoopbare commies knoeide met formulieren 2 Openbaar en Prot Chr. onderwijs in Nieuwland bij elkaar Oud en nieuw van de Diergaarde in het Volksgebouw H. Th v. d. VLERK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Schiedam vecht voor bovenste plaats; Succes in onderste regionen K.A.B. verzond 2400 uitnodigingen waarop zo'n 1000 bezoekers kwamen VLAARDINGEN,-SCHIEDAM, MAASSLUIS, enz. Wijnhandel 'ORANJE' Ongebleekte Breikatoen 64 et Gevaarlijk terrein aan Havendijk Wessel regelt het verkeer niet meer Staat voor f 11000 benadeeld Vrijdag 20 Maan 1953 Dezer dagen heeft de aanbesteding plaats gehad voor dfe houw van een nieuwe openbare lagere school In Niemvland. Deze school krijgt een plaats aan het verlengde van de Burg. Stuhlemeyerlaan, waarvan het deel langa de flats voor onvolledige gezinnen reeds gereed is. De school wordt op getrokken ln twee bouwlagen met onder en hoven vier lokalen. Het ligt in de bedoeling dat in dit nieuwe schoolgebouw, dat op 28 Augustus gereed moet zUn, voorlopig zowel een openbare als een Prot. Christelijke school worden ondergebracht. Beide zullen voorlopig beschikken over vier lokalen. - Het ontwerp voor de nieuwe school is van de architect van Ge meentewerken. ir A. de Haas. Be halve de acht lokalen projecteerde hij er ook een kamer voor het hoofd, een Iecrmiddelenkamer en centrale toilettenruimten voor jon gens en meisjes zowel op de bene den- als bovenverdiepingen in. Twee lokalen kunnen door het aanbrengen van een wegschuifbare tussenwand met elkaar in verbin ding worden gebracht, hetgeen z'n nut kan hebben bij schoolbijeen- komsten. 'Van groot belang is verder bij deze schoolbouw, dat er een gym nastieklokaal bij is inbegrepen. De uitslag van de aanbesteding was: Perceel 1. Laagste inschrijfster fa Van Gmme en De Groot, Rot terdam 195-251; hoogste inschrijf ster fa Dessing en Elmendorp, Rot terdam 239.450. Perceel 2. Laagste inschrijfster VISSEN VOOR ONS GENOEGEN De hengelaarsvereniging „Ons Genoegen" viste met genoegen in. de Poldervaart en de Nieuwe Ha ven. Omdat de vangst in de Pol dervaart nogal tegenviel, verhuis de men. In de Nieuwe Haven ging het heel wat beter. De uitslag was; 1 M. Slavenburg (23 stuks), 2 G. Slavenburg (16 St.), 3 T. Voogd (10 st.), 4 J. Hoogstad (3 St.), 5 p, Lens (2 st.), 6 A. Degeling (1 st.). Het bestuur van „Ons Genoegen" is thans als volgt samengesteld: P. Lens, voorzitter. P„ Ouwens, secre taris, W. Verhaeren, penningmees ter, J. Hoogstad, commissaris. Het clublokaal is gevestigd Vlaardinger- straat 14, (Advertentie LM.) Hoevee! overhemden mei doorgesleten boorden zou den er tn Rotterdam.liggen, terwijl aan het hemd zelf nog niets mankeert? Juist om zo'n versleten boord zal iedere man z'n overhemd uitlaten, want van het hele hemd ia het boord het meest zichtbare gedeelte. Er is een oplossing, al is het een dure en helemaal niet nieuw, want er zijn diverse merkhemden die hel al jaren in praktijk brengen (alleen koopt U zo'r* merkhemd niet onder de twaalf gulden.) Overhemden met een reserveboord. Zulke merkhemden worden door een knappe technische vinding zo .gefabriceerd dat U bij slijtage van het oude boord er gemakkelijk een nieuw op kunt naaien en U weer een nieuw overhemd hebt. Zo'n merkhemd met reserve- boord, het bekende Valentino overhemd met een dubbele levensduur, in cellophaan verpakt, niet van zephir, maar van originele popeline, koopt U nu tijdens deze Jubileum verkoop in de complete kleursortering voor nog geen zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Valentino overhemden (even goed een merkhemd, al betaalt U er geen twaalf gulden voor) in alle courante maten, in wli, grijs, beige, groen, bleu /3JT •n apricot, A yj. voor Postorders onder rembours. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 291BÖ Rotterdams Bouwbedrijf 70.000; hoogste inschrijfster fa Van Orrune en De Groot, Rotterdam 83.179. Percelen 1 en 2; Laagste inschrijf ster fa M. P. Kloppers en Zn, te Schiedam 263.200; hoogste in schrijfster fa Dessing en Elmen dorp 319.700. Voor de ouderen moet hefc Donder dagavond in het Volksgebouw aan de Tuinlaan een. bijzondere prettige avond geweest zijn. De afdeling Voorlichting van Diergaarde Blijdorp was met enkele belangwekkende films uit 't „bedrijf", naar Schiedam gekomen, om ze te vertonen voor de leden van het Instituut voor Arbeids Ontwikkeling en de NW Bestuur- dersbond. Een van de films deed de oude Rotterdamse Diergaarde in al zijn glorie herleven. In de typische stijl van de vooroorlogse film zag men de tuin met al zijn tralies en hekken, maar ook met 2ijn prachtige dikke bomen. Het groen overheerste hier en dat was juist wat men bij de Blijdorp-films, hoe fraai en modern ook, miste. Veel genot beleefde men aan het weerzien van het Sociëteits gebouw met zijn witte bolletjes aan de buitenkant. De ingang aan de Kruiskade her leefde met zijn gezellige drukte rondom, op een warme Zondag. Zo waar zag men ook de reigers neerda len op de toppen van de bomen en het nerveuze gesluip van de wilde dieren in hun kooien. De krokodil uit de Nijldelta afkomstig was vol gens de man aan de luidspreker nog steeds in leven. De voortreffelijke kleurenfilm, die verleden jaar in Blijdorp gemaakt werd, toonde overduidelijk aan, dat er voor de huidige generatie ook in de nieuwe diergaarde veel moois te beleven valt. Voor de vertoning van de films, sprak de heer H, M, W. Westerlaken, voorzitter van het I.v.A.O., een wel- komstwoord en lichtte de heer K. van Zwieten enkele tipjes op van de sluier die ligt over het werk achter de schermen van de diergaarde. Op onderhoudende wijze nam spreker da problemen van het voederen, de uit breiding der collectie en de instand houding van de tuin onder de loupe. W a t Ap men moot weten: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5, Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan. S3. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 1429 Maart, Stedelijk Museum, da. 105, Zo. 2—5 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15. 7, 9.15 uur: Marva's Ahoy (alle leeft.). Monopole, da, 2, 7, 9 uur. Za. en Zo. 3. 5. 7, 9 uur: Bloedvlag bo ven Quinto. Bij eenkometen: 20 Maart, Comer House, 35 en 10 uur: Modeshow Gebr. Ber- voets. (Advertentie IM.) Sierlijke-modellen In elk gewicht en maat Lage goudprijs Rötferdamsedtjk 268, Tel. 67593 Hij is misschien, niet de aller oudste onder de kunstschilders. Ma- rius Richters, maar hij wordt^tpeh unaniem als'de nestor laureatus "be schouwd. Vandaag wordt hij, wiens gehele leven zich heeft gekenmerkt door diep geloven en door een stre ven naar een hoog kunnen, 75 jaar. Onwillekeurig wordt hem een grote eerbiedige bewondering toe gebracht door allen die hem per soonlijk hebben leren kennen, want bij 't klimmen der jaren heeft zijn werk aan diepte, kleur en vorm geving gewonnen. Daarvan getuigen 2153. De twee matro zen hijsen met moeite de kapitein uit het ruim. Laroux zit onder de schrammen en de bulten, maar hij heeft geen ar» men of benen gebroken. Hji begrijpt wel, dat. het spelletje nu is afgelopen. want Rob heeft nu zijn karabijn en bovendien is er met Veronl niets te beginnen. Ze gaan in de sloep, zonder zich om oude BUI te bekomme ren. „Die verrader moet ik niet Weer aan boord hebben." zegt Laroux. zodra hij het dek van de „Amora" weer onder zijn voeten voelt. „En jij/' zegt hij tegen Veronl, „jij hebt de hele boel in het honderd gestuurd, Jij laat je bang maken omdat je een wondje aan je vinger hebt." De kapper sputtert hevig tegen: het was toch Laroux, dïe hem waarschuwde voor het vergif? Wanneer Rob aan boord van de I .Ariadne" ziet. dat de „Amora" onder zeil gaat, haalt hy verlicht adem: dat stelletje zal het hem voorlopig niet meer lastig maken. Maar hij weei ook. dat hij er weer een paar gezworen vijandcri bij heeft gekregen. Hei korfbalprogramma brengt belangrijke beslissingen en hierbij zijn de Schfedamse clubs ten nauwste betrokken.. Schiedam krijgt zün laatste kans te verdedigen op eigen terrein tegen Trekvogels. Winnen de rood zwarten dan blijft de theoretische mogelijkheid bestaan de eerste plaats te bereiken; als de Rotterdammers beslag leggen op beide punten, dan zijn onze stadgenoten vrijwel uitgeschakeld. Zij kunnen het in dat geval nog slechts de koplopers onderling moeilijk maken. In October werd uit met 3—2 gewonnen. Misschien wordt weer een kleine zege geboekt, maar veel mear zal het niet zijn. In de afdeling van Succes valt waarschijnlijk zowel de voorlopige beslissing voor de bovenste als de onderste plaats. Als de wedstrijd EurekaHou Stand in een over winning van laatstgenoemde ein-. digt, dan zuilen de Hagenaars op fluweel zitten. Voor de bezetting van de onder ste plaats zijn de ontmoetingen CharloisSucces en Phoenix o.a. zijn ramen in. de gerestaureerde ALO van het grootste belang, On- Grote kerk. 1 ze stadgenoten zijn in staat van Een grote menigte hoopte zich Donderdagavond op voor het gebouw van de R.K. Volksbond aan de Lange Haven. Tot op een gegeven ogenblik met lulde stem werd omgeroepen, dat de zaal vol was. Toen verminderde het gedrang enigszins en ^gingen velen terug naar huls. Maar even later was de groep weer even omvangrijk door de nieuwkomers, die uit alle richtin gen bleven toestromen. Zelfs de politie moest er aan te pas komen. Wat was het geval? De Katholieke Arbeiders Beweging, had in samenwerking met de D.E.S, een propaganda-avond voor het coöperatieve doel op touw gezet. Steunende op de ervaring van de jaarlijkse bijeenkomsten, die nog nooit een volle zaal hadden getrokken, had men aan alle leden een uitno diging gestuurd, die bovendien geldig was voor twee personen. Zo kwamen 2400 mensen aan de weet, dat men op deze avond films kon gaan zien, naar een uiteenzetting kon luisteren over de coöperatieve gedachte cn In de pauze van een gratis kopje koffie kon genieten met een extra ver rassing op de koop toe. (Advertentie IM Gisteren werd in Vlaardingen de Gewestelijke Vergadering gehouden van de Vrouwenbond van de Party v. d. Arbeid. In de feestelijk versierde zaal Harmonie arriveerde 's morgens het gezelschap dat bestond uit leden uit Vlaardingen, Schiedam, Maasssluis, het Westiand, de Zuid-Hollandse eilanden, enz. Men luisterde naar de opening van de voorzitster, toonde veel belangstelling voor de ontwikkeling van Vlaardingen, bekeek de Stadsgehoorzaal en volgde 's middags met aandacht de rede van mevrouw Van GelderDroste, die sprak over de sociale en culturele taak van de gemeente. De dames werden welkom ge heten door wethouder Buis. die zei verheugd te zijn, dat een zo groot aantal dames was gekomen. Het was een synipathieke gedach te om bij de aanvang van deze vergadering de slachtoffers van de watersnood te herdenken. Het huishoudelijke gedeelte van de vergadering werd vlot afgewerkt, terwijl hiernaast een feestelijk ka rakter aan de vergadering werd gegeven door het optreden van een Vlaardings zangkoortje. De da mes zongen het Stedelied van Vlaardingen uit volle borst mee. Tot afgevaardigden van het ge west Zuid-Holland werden tijdens dit huishoudelijke gedeelte geko zen de dames'L. Verkade CVVest- lana), mevrouw J. F. de Vrind (Bollenstreek), mevrouw v. d. Hoek (Oostvoorne), terwijl in verband met de omstandigheden nog geen candidate voor Goeree en Overflakkee bekend was. Voor de lunch bezichtigde men nog de verschillende maquettes van wo ningen en gebouwen die in de hall waren opgesteld en waarbij de wethouder van Stadsuitbreiding en Stadsontwikkeling een uiteenzet ting gaf. Hli werd hierin bijge staan door het hoofd van de af deling Stadsuitbreiding, de heer Both. TAAK DER GEMEENTEN Na de lunch werd het woord ge voerd door het üd van het hoofd bestuur, mevrouw Van Gelder- Droste, die al eerder welkom ge heten was door de Viaardingse voorzitster, mevrouw T. v. d. Ma- rel-v, d. Meer, Spreekster had tot onderwérp van haar inleiding ge kozen „De sociale en culturele taak der gemeenten". Zij nam hierbij speciaal woningbouw, on derwijs. jeugdzorg, culturele za ken en sociale zorg bij de kop. In het bijzonder wijdde zij uit over de zorg, die het kleuteronderwijs nog steeds baart en zij meende dat de gemeenten zich meer en meer moeten inlaten met dit on derwijs. Ruim 36 procent van de leerkrachten aan kleuterscholen is onbevoegd zo zei mevrouw Van Gelder en in slechts een klein per centage van de Nederlandse ge meenten zorgt men voor openbare kleuterscholen. Het is vooral voor de' vrouwelijke raadsleden een taak op de bres te staan voor de onderwijsvernieuwing. Spreekster wees op de belangrijkheid van de Woningwetbouw en de bouw door woningbouwverenigingen, omdat daarin de bouw van arbeiderswo ningen het meest verzekerd is. Ket gaat de arbeidersklasse niet al leen om de boterham, zo besloot mevrouw Van Gelder haar rede, en ook niét om wat er op zit, maar om de manier, waarop de bo terham wordt gegeten. Na deze interessante en met aandacht ge volgde inleiding volgde een vrucht bare gedachten wisseling. Om tien voor vier gistermiddag werd de druk bezochte vergade ring gesloten, waarbij nog werd meegedeeld, dat er volgend jaa* een internationale bijeenkomst zal worden georganiseerd ergens in het gewest Zuid-Holland waar aan zal worden deelgenomen door vrouwen uit meerdere landen, o,ft. uit België en Noord-Frankrijk. Of dit laatste de doorslag heeft gegeven, we weten het niet, maar de sombere verwachtingen van de K.A.B.-bestuurders -werden verre overtroffen. De opkomst was zo groot, dat men op zijn minst twee zalen ter grootte van de Volksbond (circa 450 plaatsen) had kunnen vullen. De enige toezegging, die men de teleurgesteldbn, die onver richter zake huiswaarts moest ke ren, kon doen, was dat men zo spoe dig mogelijk zal trachten een. twee de avond op touw te zetten. Zijn er fouten gemaakt? Organi satorisch wel natuurlijk, maar wan neer men de zaak van twee kanten bekijkt zullen de „misdeelden" toch wel de hand over hun hart kunnen halen én trachten om de volgende keer wel een kopje koffie (met verrassing!) te bemachtigen. De voorzitter van de K.A.B., de heer C. Meijer, opende de avond met een kort woord. Hij sprak er zijn teleurstelling over uit, dat zo veel jongeren waren meegebracht, die nu plaatsen bezetten waar vele ouderen beter bij gebaat zouden zijn. De film „Wat wij tezamen bouw den" betrof in hoofdzaak bouw, opening en werking van de Coöpe ratieve Meelfabriek aan de Rijnha ven, De heer Th.Viergever, chef der afdeling Voorlichting van Ne derlandse Verbruikscoöperaties, gal een boeiende uiteenzetting over da waarde van de Coöperatie in haar huidige vorm. Vroeger bestond de Coöp. hoofdzakelijk, om de misstan den bij de detailhandel tegen te gaan, doch thans zijn heel andere factoren van belang geworden. Door de allerwegen toenemende organ j- seringi de sterke toeneming van ka pitale concerns en het streven naar monopolies, is de consument a.h.w. tussen de kant en het schip geraakt. Het is nu de taak van de coöpera ties om daartussen, een Zeer hecht bolwerk te bouwen en gezien de cijfers: 300 Coöp. 1200 winkels met een jaarlijkse omzet van 1200 mil- lioen gulden en een omzet van 99 millioen gulden, in J952 van de cen trale bedrijven (de fabrieken dus) van de Nederlandse Verbruikscoö peraties, is men een flink eind op de goede weg, aldus de heer Vier gever. Het vrrdere gedeelte van het pro gramma bestond uit enkele ont spanningsfilms. (Advertentie IM.) Voor betere wijn en gedistilleerd J. F. v. HARMELEN Oranjestraat 10 Tel. 65997 b.g.g. 65344, GTB speelt thuis G.T.B. 2 en 3 blijven Zaterdag in Schiedam. GTB 2 speelt op het Sportterrein Laan ons Genoegen en kan door can overwinning op Exel- sior M 4 bij de kopgroep blijven behoren. Aanvang 4.15 uur, GTB dat de 2de plaats bezet, krijgt om half drie bezoek van Zwa luwen V 5 op het Gem. Sportterrein Havendijk. Charlois te winnen, dat heeft de 7o overwinning destijds op eigen terrein wel bewezen. Als ALO dan nog van Phoenix wint hetgeen in do Ifjn ligt zal Succes van de laatste naar de derde plaats van onderen opklimmen, gevolgd door Charlois en Phoenix, Wint Phoe nix daarentegen, dan komt Char lois onderaan, voorafgegaan door Succes, aangenomen dat de Sucr cessers winnen. Het. zal aan span ning niet ontbreken. Van de reservetwaalftallen heeft Succes 3 vrijaf. Succes 2 ontvangt Charlois 2 en kan zich revanche ren op de 10 nederlaag in Rot terdam. Schiedam 2 gaat op be zoek bij De Spartaan 2. Na de goede prestatie vaiï 5.1. Zondag verwachten wij ook nu weer een overwinning. Voor de adspiranten zijn vast gesteld Het Zuiden b—-Succes a en Schiedam aHet Zuiden f. „Memento ïnori" vergaderde De begrafenisvereniging „Memen to mori" hield in de bovenzaal „De Amstelbron" haar 116e jaarverga dering onder leiding van voorzittel Hoogendam. De opkomst van de leden was zeer bevredigend. Uit de jaarversla gen bleek, dat de positie van de or ganisatie in alle opzichten goed is te noemen. De vergadering kon zich volledig accoord verklaren met de rekening en begroting. De overleden leden en de slachtoffers van de wa tersnood werden staande herdacht. Besloten is een bedrag over te ma ken aan het Rampenfonds. (Advertentie LM.) No. 8—10 PRIMA KWALITEIT Slechts Orkestconcerten' zonder solist heb ben het artistieke voordeel, dat het aan elke vertolking verbonden per soonlijke element tqt het uiterste minimum kan worden beperkt. Het is slechts de--dirigent, die zich nog als eenling bevindt temidden van de som der individualiteiten die orkest heet en het mag dan de eigen visie van de leider op de te spelen werken zijn, die men uitein delijk te horen krijgt, men luistert toch meer naar de muziek als /al gemeenheid dan naar. een persoon lijke prestatie. Anders gezegd: de subjectieve kunst .muziek wordt op deze manier zo objectief mogelijk benaderd. Er is nog een punt, waar door een vergelijking van een con cert met of zonder solist in het voordeel van laatstgenoemde uitkan vallen. Dat is de moeilijkheid, om rond het door de solist gekozen concertante werk .orkestcomposi ties te groeperen, die de harmonie niet verstoren op stylistisch gebied. Het programma van het Utrechts Stedelijk. Orkest gisteravond in Pas sage. kon dus voorbeeldig van sa menstelling zijn en dat was het ook. Niet alleen' wat betreft de wer ken ten opzichte van elkaar maar ook ten aanzien van de dirigent Het afbreken van de voormalige glasfabriek aan de Havendijk levert gevaar op voor ieder, die hiermede niet te maken heeft. Vooral voor kin deren, die tussen de puinhopen wil len spelen, zijn de losstaande muren en loshangende vlberresten een voortdurende bedreiging* Zo goed mogelijk is het terrein van de omgeving afgescheiden, doch tel kens blijkt het mtpgelijk dat kinde ren een, opening in de afscheiding vinden, waardoor zij het gevaarlijk terrein bereikten. De ouders wordt aangeraden de kinderen hier van daan, te houden (Advertentie IM.) Mijn dichtwerk liep niet ia d© gaten. Niemand Ian het - ik kon het wel laten. Tot de Tip, die Ik dronk Inoplrotie mü schonk, Ea hier riet (J de prftcht-resnlttten Inz, Mej. N., A'dam ontv. 1 fi. Tip 4- 1 fl. Bootz' Cherry Brandy Nog niet zo lang geleden konden wij een - foto publiceren van onze jongste aspirant-verkeersagent Wes sel Dekker, die dagelijks in de weer was aan het einde van de B.K.- Laan, om het verkeer in goede ba nen te leiden. Zowel politie als weggebruikers hadden schik in het knaapje, dat zijn werk met de grootst mogelijke ernst verrichtte, Naar wij thans vernemen zal men het in de B.K.-Laan zonder Wes sel moeten stellen. Nadat hy door ziekte al een enkele maal was uit gevallen heeft de dokter, thans ge adviseerd om hem z'n spontane verkeerstaak niet meer te laten verrichten. Ignace Neumark.- Deze - man in het vak vergrijsd, maar jong in zijn spontane vreugd van muziek beleven, behoort geheel en al bij de tijd dat Brahms zijn. Haydn-variaties, Wagner rijn Lohengrinvoorspelen en Franck zijn symphonieën hebben voortgebracht. Men kan het met de opvattingen van deze dirigent wel eens oneens zijn, maar zal steeds moeten toegeven, dat de tijdgeest van de werken als zodanig anders kan zijn dan men ze gisteravond heeft gehoord. Becthovens Coriolan Ouverture was wel de meest ge- eigende inleider voor de Duitse en Franse laat-romantiek. Het orkest heeft de geestdrift Van Neumark in den beginne niet altijd geëven aard, doch Wagners en Francks mu ziek hebben de musici het aan verve niet laten ontbreken. Spon taan applaus beloonde orkest en di rigent. E. S. aan geldprijzen kunnen gewonnen worden met de. grote prijsvraag van 1 „Het Rotterdamsch Parool" die in onze editie van ZATERDAG a.s. wordt gepubliceerd. Ook Uw bijdehante zoontje of dochtertje kunnen de puzzle oplossen. Burgerlijke Stand Gehuwd: J. Hooger.aijk 25 j. en G. Visser 20 j. J- Vis 23 j. en C. Lammers 22 j. N. Hoogendoom 42 j. en C. J. v. d. Berg 34 j, A. T. Pieren 22 j. en N. d. Ritter 22 j W P. de Veld 22 j. en M. H. Peters 20 j. H. W. J, J. Collignon 23 j. en L, M. Timmers 22 j. A. D, Duinhou wer .18 j. en J. M. Saman 18 j. K E. Weygertze 27 j. en M. H. Zins- meester 20 J. F. Heilker 27 j. en M. v. d. Kolk 21 j. Geboren; Hendrica, d. v. J. Meer burg en P. Sprong. Michael, z; v. J. J. Eijsbertse en J. S. Elderkamp. Andreas J. G. M, z. v. A. Wouter- sen en G. P. C. Bakker, Overleden: B. C. G. Kleinekoort, 69 j. H. A. Scholte, 72 j. Ondertrouwd: A. P. v. d. Beek 24 j. en A. L. Meeder 23 j. M. v Beurden 31 j. en A. M. Hengel 31 j. E. Bobbe 21 j. en G. M. Wasman 19 j. A. Boomsluiter 26 j. en A. H. Mank 20 j. M. Brouwer 32 j. en J. C. Baas 29 j. M. Dorsman 27 j. en L. J. Zuidgeest 26 j. W. Faasse 25 3. en M. Holleman 34 j. J. Grijpstra 26 j. en A. G. v, Leersum 28 j. H- v. d. Herik 25 j. en F. de Boer 23 j. K. v. d. Hof 58 j, en A; v. Drie! 53 j. B. Kamp 26 j. en K. Dijkhuizen 21 j. P. v. d. Kuil 29 J. en W. J. Pons 22 j. D. Markesteijn 27 en A. C. Goud 21 j. F, G. v. RooiJ 45 j. en M. E. Scholte 43 J. W. .A, Ver haal 19 j. en C. Roeters 20 j. H. v. d. Werken 33 j. en J. De Knegl 31 J. M. Woleken 29 j. en M. J. L. v. Water 30 j. C. Zeiistra 44 j. en Th. G. v, Poppeten 40 j; E, J. Zwart 41 j. en M. C. W. v. d. Voorèn 29 j. Narriman Zaterdag naar Caïro GENEVE. Naar te Genève ver nomen wordt, vertrekt ex-koningin Narriman Zaterdag in gezelschap van haar moeder per vliegtuig uit Geneve vla Parijs naar Cairo. Zij zou aanvankelijk vandaag vertrek ken. De reis werd echter uitgesteld om een route te vinden, die niet via Rome loopt, waar Faroek en de jonge koning Foead de tweede ver blijven. (Advertentie I.M.) (kleermakerswerk) v.a. O Exclusieve modellen mantels, japonnen, blouses en jersey deux-pieces HOOGSTRAAT 82 en 88 SCHIEDAM „Uw collega's moeten een onberispelijke naam hebben, doch u hebt door 'uw handelingen, een smet geworpen op de gehele dienst," zei de president van de arrondissementsrechtbank, mr J. van Vollenhoven, gisteren tegen de 60-jarige commies der invoerrechten en accijnzen C. A., uit Rotterdam. Verdachte had in de periode November. 1951 tot October 1952 formulieren afgetekend, waarop hij bevestigde dat goederen in het entrepot waren teruggebracht. In werkelijkheid waren deze goederen onveracerjnsd da vrije markt opgegaan, waa.rdoor de Staat der Nederlanden voor zover men heeft kunnen vaststellen - een bedrag van 11.000 aan Invoerrechten heeft gederfd. De president was tijdens de be handeling van deze zaak beslist niet te spreken over de houding van de verdachte, die 'mompelend ter verontschuldiging aanvoerde „dat hij door het zakken vjror een diplo ma en het niet krijger van salaris verhoging zo'n domper in zijn leven had gehad, dat hij er daarom maar. toe overging dingen te doen die niet door de beugel konden." Voor zijn handelingen kreeg hij als beloning soms een pakje sigaret ten en een andere keer weer een blikje vlees. „U begreep toch wel. dat u een vertrouwenspost bekleedde en dat het niet kon dat men zei: Bij die ambtenaar moet je zijn, die is wel ora te kopen", zei de president. „Ja, dat weet ik wel, maar ik was zo gedeprimeerd dat ik gemakkelijk over te balen was en dat ik totaal geen activiteit voor de dienst kon opbrengen", was verdachte's ver weer, „U was actief genoeg, maar in de verkeerde richting", inter rumpeerde de Officier van Justitie, mr Hoek. In zijn requisitoir zei mr Hoek, dat ook hij geen bewondering had voor de houding van verdachte. „Hij ziet nog steeds niet in dat hij de na an# van de dienst door het slijk heeft gehaald. Hij moet dat maar terdege voelen. Hoewel ik van plan was een gecombineerde straf te vragen, eis ik nu tien maanden gevangenisstraf met aftrek van voor arrest", zei de Officier van Justitie. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1