CHI C KANTTEKENINGEN Wethouder v. d. Kraan neemt na dertig jaar afscheid Raadslid zag en hielp Schiedam groeien Esther Williams bij de Amerikaanse Marva 's Nieuwe kleuren en lijnen in Corner House Zaterdag 21 Maart 1953 hoge Hogere vloedplanken jere straffen aan het Hoofd Groene Kruis heeft goed jaar achter de rug Burgerlijke Stand Verloor U iets? Wat er gebeurde na 1945 DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Aan de Hoogstraat vallen mannen in een hinderlaag N. A.T.U.-toneelavond voor het goede doel Schoolvoetbal op Boshoek Van droomgewaad naar zomerjurk een kleine stap MAM) A Slagers straks met vacantie Medische Zondagsdienst KERKDIENSTEN 2 Wethouder van der Kraan mag dan niet de oudste In de raadszaal zij», in ieder geval kan hü er prat op gaan de langste ftjti zitting gehad te heb- hen in het bestuurscollege van Schiedam, Als hfj na zijn aanstaande ver trek als wethouder straks in September ook nog als raadslid verdwijnt, zal het precies dertig jaar geleden zijn dat de heer Van der Kraan voor het eerst zfjtt plaats in de Schiedamse gemeenteraad innam. Een respectabel aantal, dat eerst goed relief krijgt als we bedenken dat bjj zijn binnen komen de Raad juS^t van 2-3 op 27 leden werd gebracht. Et zalen in 8 le den van de RKSP-fraetle, 6 SDAP-crS, 1 VrUzlnnlg-Democraat, i Anti- Revolutionnairen, een CHU-fractie ter sterkte van 4 man de heer v. d. Kraan maakte er deel van uit 2 leden van de Vrijheidshond en 2 leden van de Socialistische Partij. In een gesprek dat wij dezer da gen met de vertrekkende wethou der van Gemeentewerken en Grondbedrijf mochten hebben, heeft de heer Van der Kraan een en ander verteld van gijn werk zaamheden als raadslid en als wethouder. Uit die vroegste periode kwam nog het oude Schiedam naar vo ren, zonder zyn moderne stadswij ken. maar met de stoomtram cu het café van Slavenburg. Kort na dat het raadslid van der Kraan z'n De storm Van de 31ste Januari heeft de noodzakelijkheid naar vo ren gebracht om de Verordening, houdende bepalingen in verband met hoog-watsrstanden aan de Hoofdstraat, aan deze nieuwe er varing aan 1e passen. Het water heeft toen een zodanige hoogte be reikt, dat de voorgeschreven hoog* te van de vloedplanken van 4 me ter 4 N.A.P. ontoereikend is ge bleken en tot 4,30 meter 4. N.A.P. zal moeten worden verhoogd. In verband met de door Schieiand voorgeschreven hoogte van de wa- terkerende zeedijk van 4.50 meter 4 N.A.P. kan deze eis niet als overdreven worden beschouwd. Nu wijziging van de 30 jaar oude verordening nodig is gebleken, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de2e op enkele an dere punten aan te pessen aan de nieuwe wetgeving en rechtspraak. De verwijzing naar de oude num mering van de artikelen der Ge meentewet en naar het oude, sinds 1926 vervallen, "Wetboek van Straf vordering, ziin in verband hier mede gewijzigd. Tevens is de straf maat tot het wettelijk maximum verhoogd. In 1923 was de hoogste straf die de gemeente op de over treding van haar verordeningen mocht stellen, beperkt tot ten hoog. ste zes dagen hechtenis of 25 geldboete; deze strafmaat is dan ook in de onderhavige verordening opgenomen. Sinds 1&31 is het straf maximum verhoogd tot ten hoogste 2 maanden hechtenis of 300 geld boete, Gezien de ernstige gevolgen, welke de overtreding van de voor schriften door een enkeling voor zijn hele omgeving kan hebben, achten B. en W. het verantwoord hierop de hoogste strafsanctie te stellen, die de gemeente kan ge ven. Het Groene Kruis hield Vrijdag avond de jaarvergadering in hotel Beyersbergen. Uit het jaarverslag bleek dat 1952 in geen enkel opzicht ongunstig was verlopen. Het leden tal van de Schiedamse afdeling steeg met niet minder dan 160 tot 1550 op 31 December. De wijkverpleegsters verleenden hulp in 3153 gevallen. Er zijn op het ogenblik acht gezinsverzorgsters, wier werk in een grote behoefte bleek te voorzien Meer hulp zou zeker nog kunnen worden gebruikt maar er bestaat een blijvend tekort aan geschoolde krachten np dit ge bied, Niet veel meisjes voelen zich blijkbaar nog tot dit bij uitstek so ciale werk aangetrokken. Hrt financieel overzicht liet een klem batig saldo zien. De bestuurs verkiezing bracht geen wijziging. Zo wel mej. J. Noordegraaf als de heren P. van Huiten en H. Egeter zijn her kozen. Geboren: Johanna, d. van H. M. Kreemer en H. K. van Eijk; Elisa, d, van C. van Bezomven en J- C. van Sebeindelen; Cornelis, z- van L. ten Napel en C. Slagmolen; Hen drik J., z. van D. de Jongh en G. Doornbosch; André, z. van L. J. Varewijck zn D, J. Haring. Overleden: M. Maarleveld, oud 10 jaar: A. van Trierum. oud 79 jaar, wed. van D. van Exter. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie (tussen 9—12 30 uur en 2—6 uur): Padrindersrtem. 1 paar grijze dames- handschoenen, linnen zak inh. ketelpak en broodzakje, portcmonnale, 2 parel- kettinkjes. vulpen, prekenboekje, drie ringen met sleutels. 2 huissleutels. Te bevragen bij de vinders: Bruin geel kmderhandschoentie, J. Krowinkel, GaUleistraat 20a; 1 paar gryze kinder handschoenen. mevr. Mbuthaan, Rotter- damsedljk 437: geblokte sjaal, politie Rotterdam, Haagseveer: kmderwantje. L. Kauwenberg. Voltastraat 16b: S Paar glacé hercnhandschocnen. Kazenbrood. Leibmtsstraat 11b: ceintuur. L. van Ha gen. Morsestraat 24b; double armband. J. C. de Krom. Rozenlasn 1 t« Vlaar- dmgen: brume kinderportemonoale, T. Sri -ipproord, Groenelasn 61; vulpen In étui. J v. d Berg, Laurens Costerstraat 25; blauwe vulpen In leren etui. H v. d. Kaden. Polderweg 7 te Kethel; 19 spaarzegels, A. Lenos. Lorentman 29c: porteinonnaie niet mhVan Dhk- horst. Hogen ban weg 158a: schoolboeken en schriften tnv De Bruin. R HaKen- dijk, Potgicterstmat 2a: zakmes. W. van j Dijk. West Frankelandsestr 11 Ib. zaag beugel, vijl, fletspompje en nn« met 5 sleutels. Bokhorst. Grocnelsan 36: ring met loper en 2 sleutels, T Colienberg, Fotgleterstraat 25b; kanarie, nngnum- mer 0233528. M. Scholte, Schle 68. hond I (bouvier 1, Gemeente Reiniging. 1 werkzaamheden in de commissie kamers en de raadzaal begonnen was, kreeg de stad de eerste im pulsen van een ontwikkeling, die daarna vrijwel niet meer tot stil stand zou komen. Op Amerikaanse wijze ging de stad zich in het Westen en het Oosten uitbreiden. „Achteraf be grijp je nog niet, hoe dat zolang kon gebeuren zonder dat we ooil een vaststaand uitbreidingsplan hadden," zegt de wrethouder nu. Met z'n gedachten ia de heer v. d. Kraan nog even in de grote crises- periode met z'n gemeentelijke uit keringen, die Schiedam zo'n ontzet tende schade hebben berokkend. Er waren jaren dat de steunuitke ring volledig het bedrag van de toen nog bestaande gemeentebelas tingen opslokte! In veel commissies had de heer v. d. Kraan zitting voordat hij als wethouder zich hieruit had terug te trekken. Maatschappelijk Hulp betoon. Technische Bedrijven, Wo- ningdienst. Grondbedrijf, overal deed hij de nodige ervaring op. Wanneer we over ai die grote en kieine onderdelen van de stads uitbreiding te spreken komen, staat de wethouder stil bij dc Koe- ma rktbrug, die na lange debatten in de Raad en nog langere ge sprekken in de commissie, tenslot te dan toch zo breed mocht zijn als de adjunct-directeur van Ge meentewerken, een functie die ir H. B. J. Aikema toen nog bekleed de, in verband met de verwachte omvang van het verkeer nodig oordeelde. Wanneer men eens had kunnen bevroeden dat ook deze op de toekomst gerichte zienswijze ondertussen ook alweer zou wór den achterhaaldOm de verbin dingen ideaal t.e krijgen, zal er zo spoedig mogelijk een. twee Koe- marktbrug naast de bestaande overspanning van de Lange Haven worden gelegd. Wie de gebundelde notulen van de raadsvergaderingen ziet, kan constateren dat er voor de oorlog heel wat meer in het openbaar werd besproken dan tegenwoordig het geval is. Meer en meer wordt het voorbereidende werk terugge drongen in de commissies, met aile voordelen, maar ook met alle na delen van dien. „Och, er werd in vroeger jaren heel, wat onnodige drukte gemaakt," zegt de scheiden de wethouder. „We waren het ge wend dat heel de wereldpolitiek in Wanneer wethouder Van der Kraan, die volgende week in de raadsvergadering van Vrijdag avond afscheid zal nemen uit zijn functie, te spreken komt over zijn werk, aan valt de klemtoon daarbij vooral op de na-ooriogse jaren. En met re den, want wie zag ooit zoveel op het gemeentelijk erf gebeu ren als juist in deze periode. Verheugd is de heer Van der Kiaan, dat hij heeft mogen mee helpen aan het verdwijnen van die schande van Schiedam, het open riolcnstdsel. Daarvoor in de plaats kwam een aanslui ting op het grote rioleringssys teem, dat z'n symbool vond aan do Marconi weg. waar het cen trale rioolgemaal de aandacht trekt uit binnen- en buitenland. In Antwerpen gaat men het zelfs als voorbeeld nemen! En zegt het misschien iets, wanneer wordt verteld dat sinds de Bevr.jding al voor twintig rmllioen gulden in Schiedam door de gemeente werd ver werkt. Wat de wethouder aan het einde van zijn loopbaan nog be treurt, is de beslissing van de Raad om, tegen het advies in. de polder Niemvland eerst bü de Vlaardingerdijk te ontsluiten. Hij wijt hieraan de moeilijkhe den. waarin de in het Noord- Oosten gebouwde Technische Schooi en de in aanbouw zijnde R.K. lagere school zullen komen te verkeren wat betreft goede ^verbindingswegen e.d- de raadzaal van het Schiedamse stadhuis werd binnengehaald," Nog een punt, dat speciaal even genoemd moet worden, is het dis puut over de dreigende inlij ving bij Rotterdam zo omstreeks 1939. Het was een onderwerp dat in onze stad meer leefde dan bij de bewoners van de grote buur stad. Velen voelden er wel voor, maar nog meer waren er tegen. Het kwam met alleen te pas en te onpas tot bepreking van deze vrij penibele kwestie, maar zelfs ging men over tot uitgave van brochu res. In de acht jaren na de oorlog maakte de heer Van der Kraan als wethouder de waarnemende burgemeesters K. Bosch en P. B. M, Alberts en daarna mr J, W. Peek als hoofd van de gemeente mee. Toen hij in de Raad zitting nam, was de heer A. J. Gijssen burgemeester. Deze werd afgelost door mr dr F. L. J. van Ha aren. Zowel aan de Raad als het College van B. en W. zal de heer Van der Kraan naar ziin eigen woorden de beste en meest plezierige herinne ringen bewaren. Voor degenen die nog komen, zal de heer Van der Kraan zeker gaan gelden als een man, die als wethouder van Gemeentewerken en Grondbedrijf aan het roer stond in een beslissende periode voor de afwerking van het stadsbeeld. 2154 Rob en Bill laden nu de kostbaarheden van Ramond int de „Vrijheid" en na 45 jaar verlaat de ontdekkingsreiziger het schip, cfat nooit 2ijn ha ven bereikte. Rob is van plan naar Europa te zei len. Een reis van enkele weken, maar hjj heeft nu Bill, die hem terzijde staat. Ramond knapt zienderogen op, nu hij weer normaal voedsel kan eten, ofschoon hij het de eerste tiid nog kalmpjes aan zal moeten doen, want zijn maag is geen brood en melk meer gewend. Urenlang zit hij met Bill te praten en aan de hand van zijn jour- naal_ vertelt hij het een cn ander over de ver- j waarom zijn alle andere opvarenden behalve 1 schrikkelijke eenzaamheid, waaraan hij zo lang jij dan. Bui wcl gestorven en heb ik die ziekte ten prooi is geweest. „Waaraan ik mijn behoud I overleefd? Persoonlijk schrijf ik mijn redding toe heb te danken, weet ik niet", zegt hij; „want I aan bet afgodsbeeld, waarvan een sterke, ge heimzinnige kracht moet uitgaan. Maar ik weet het ook met...." Als we Esther Williams op het witte doek zien verschijnen, kan een zwembad niet ver uit de buurt zijn. Zo is het in deze dagen in het Passage-theater, waar drie meisjes dienstnemen bij de Ameri kaanse Marva's. 't Is een film met een (Amerikaans) locaal tintje, die blijkbaar ook als propaganda voor de dienstneming bij dit nieuwe le geronderdeel moest dienen, 't Re cept is: wanneer je geliefde je ver laat, óf je verlaat hem, óf je kunt helemaal geen jongen van je ga ding vinden, trek dan de donker blauwe uniform met de wonderlij ke platte petjes erbij, maar aan en ervaar de broeder-, pardon zuster schap, van het leger. De meest bijdehande en tevens wel meest attractieve van de drie meisjes is onze Esther, die voor alle leeftijden haar schoonheid niet ver borgen houdt, Voordat de laatste meter film wordt afgerold, moet ze de ware Jacob zoeken en vinden, *t Gelukt haar wonderwel en nie mand die er niet plezier om zal hebben. Tussen heel die lichte geschiede nis door, zijn nog enkele aardige variété-nummertjes weggewerkt. Esther prefereerden wij nog het meest in het zwembad, waar ze vol komen thuishoort. In het Moiiopole-t heater EntRe tijd geleden konden wij berich ten over de twee toneelavonden, die de plaatselijke afdeling van de N.A.T.U. ging organiseren ten bate van bet "Ram penfonds. De eerste hiervan wordt ver zorgd door de toneelvereniging „Kunst nr. Arbeid". Dat gebeurt Vrydag a.s. in dr grote zaal van Musis Sacrum, waar „Van Ander Ras" zal worden opgevoerd. Wat wij ervan in het Passage-Theater zagen, loont alleszins de moeite voor velen om er in Musis ook eens van te genieten. Kaarten voor deze bijzondere toneel uitvoering zijn nog verkrijgbaar bij de bestuurders van de bij de N.A.T.U. aen- ge sJ 0 ten am ateur-toneelveren igingert. trekken we weer de barre verla tenheid van het nog on gecultiveerde Westen binnen. We zien er de laat ste Ieders van een bende omsingeld worden en zich overgeven. Men zou alles al in kannen en kruiken "kun nen wanen wanneer de film nauwe lijks van start is gegaan, tot er een hele serie verwikkelingen op de proppen komt. Aan wat we de „goe de" kant wanen, ontdekken we bar slechte heerschappen en aan de an dere zijde blijken opofferende zielen te bestaan. Daar tussendoor schar relt een vrouw, die we eerst tegen het einde op de rechte plaats zien terechtkomen. Zondagmorgen om tien uur komen de leden van het postduiven-rayon voor een vergadering bijeen. De deelnemers uit Schiedam, vlaardlngen en Overschie worden allen verwacht in zaal De Rui ter, Broersveld 52. (Advertentie I, NI.) efe kleintjes tttahen één grolt» f oof'wf in een SJPplAMiMHJSJfË* 2 SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor; Lange Haven 80 Evenals vorige Jaren, zullen in het kader van de feestviering van de Ver eniging tot Viering van Nationale Feest en Gedenkdagen, nok nu v,*eer Bchool. sportwedstrijden plaatsvinden. Het voet- balprogramma voor de lagere scholen wordt op en 30 April op Boshoek afge werkt. De Ulo-scholen voetballen -- fl en 30 April, Voor de meisjes lagere cp ulo-scholen is er handballen op 9 en 3D April, Begonnen wordt de eerste dagen om negen uur, In de door fleurige bouquetlen in lentetooi omgetoverde zaal van het Corner House heerste gisteren een gezellige sfeer. Vele dames waren daar tezamen gekomen om de voorjaareshow van de Firma Bervoets bij té wonen. Mevrouw H. Elias-Smit vervulde bij deze show de dankbare taak de bezoeksters voor te lichten wat betreft de nieuwe lijnen en kleuren en zij vervulde dit werk op duidelijke en vaak geestige wijze. Tot aller verrassing schreed, op de tonen van het Bruidskoor uit de Lohengrin door Tonny Schiffer- stein op de piano gespeeld een snoezige lentebruid binnen. Meestal wordt een show besloten met een bruidstoilet, maar deze uitzondering op de regel bracht de bezoeksters by de aanvang al in feestelijke stem ming. Van een dergelijk kanten di oomgewaad naar een zomerjurk is op een show slechts een klein stapje en zeker als de zomerjurk is als we hier te zien kregen, namelijk: ver vaardigd van een bijzonder fijne soort Engelse katoen. Katoen speelt dit jaar een grote rol enterecht! De veredelde katoensoorten die thans getoond worden, verdienen eigenlijk een mooiere naam. Ze glanzen als zijde en laten zich verwerken tot de fraaiste modellen. Zelfs voor avond toiletten is het een geliefd materiaal, dat vaak niet onderdoet voor zijde en organza. Bij de mantels viert de swagger nog steeds hoogtij, zij het in iets ge wijzigde vorm. De Franse baute cou- ture geeft immers aan, dat deze mo- dellen strakker van lijn worden. Die modellen waren hier dan ook te be wonderen. Een grijs-wit gestreept exemplaar gaf duidelijk deze nieuwe lijn, laag ingezette mouw, rechtvai- Aller hulp nodig recente circulaire dan ook teren van de muziekschool «rijmel aan voorbij mas in het statige gebouw aan het eigenlek het besluit de Lange Hanen had ge- Nummertje draaien. VONDER de historie van Toonkunst precies te kennen, hebben wij de in druk dat deze Maatschappij nake'rk niet meer aan Toon- tot Bevordering der Toon kunst eenmaal een betrek kelijk exclusieve instelling is geweest, waaraan maar volle weinig Scl hadden. om het leven bracht. nrprr De tijden zijn veranderd, Sedert die verdrijving er kwamen grote toijcigin- van Toonkunst uit de Ju- V s gen in de sociale verhou- Itanafcerfc is het mis ge dingen en meer cn meer paan. Van de uoorsüler komt er die avond 30 Maart ook nog een ge luidsfilm over Australische negers. Tenslotte is er 16 April nog een gewestelijke dag in Dordrecht en wordt er 28 April een bezoek ge bracht aan Flora in Heem stede. Wat meer sfeer Toen wij de aula van het Stedelijk Museum doorlie pen om een kijkje te gaan Wij hebben (gelukkig^ c|j uii4 ccj> c onji ven de kerkeraad van de steld. Subsidiering door het nogal eens contact met de nemen' blTde'DaVinci-ten- Gcref. Kerk om de Julia- gemeentebestuur bracht de mannen van de gemeente, toonstelling viel ons oog nakerk niet meer aan Toon- mogelijkheid om de pr(js Vandaar dat dus het tele- plotseling op een beeld van kunst beschikbaar te stel- zo laag mogelijk tc maken foonnummer 69051 diep in dorre ambtelijkheid: twee fen, die het nog zo j'onpe. voor hen, die anders wel- ons geheugen is gegrift, fantasieloze tafels met daar- maar tegelijkertijd zo hoop licht geen mogelijkheid Toch komen wij bü het op een pot jnkt en een pen- volle concertleven in zouden zien voor regelma- draaien van dat nummer j^uder. hele geval wéinig Schiedammers deel Schiedam, populair gezegd tig concertbezoek. nogal eens bedrogen uit. stond pal voor de oude Heeft men door dit en- iïwjnut Lfj! Preekstoel, die. zo het no- tegen de telefonist van_ne gelijk zou zijn, zeer zeker bare werken bS™Ml wh ïmTEloiWl Óver zoveel Jnt- jicn io(j de bolwerken der hebben we kunnen verne- cxclusitiitcit verdwijnen, men hoe schrikbarend het Enkele wan die instellingen- ledental hierdoor daalde, hebben het tot in onze tijd De 0«volkomenheden wan uitgehouden, echter niet Grote Kerk en enkele klei- ronder de basis te hebben nc zalen hebben we. per- E2nnrnnEvn-t straat kunnen werbreed. W(j kunnen hier- tmen minder aan 7 oonhuti^t oor, Hnon* van Toonkunst ais voor beeld sfcllpn. men kon' WH menen van ^rüven» hebben wij er toch luistering van de sfeer, niet Nog steeds is er blijk- een hekel aan. zijn stem "Want ongetwijfeld gaat er ImlelJktoouJamrbS£- oS be" sfMr van de aula, wor gen tussen Toonkvnst en "to, ?adhS&- të in tG?5w°«e Jan ,dG 1 het grootste deel van de ,n V®nmvpHike tau"t,e vari de bewolking vav onze stad. nLr nf nSa« gevel op het ogenblik de Dat drze kloof bestaat, kan 3™d,- huwahjken wden geslo- Maar behalve de inbreuk die de tafels daar op het soonlijk meermalen kunnen f//,„"7 ™ets doen; heeft 'rvarin. S™ gel aan die goede me old. Natuurlijk Is er terecht staandeVs^di^krachtens Jól' .f intori?UI' van de aula" n?0" Het hierbowen, omschre- excuus aan te voeren voor traditie ven proces is echter nog te het wegblijven van de hon kort geleden verwerkt, om derden die voordien regel- reeds te kunnen spreken matig in de Julianakerk van een volledig aanvaar- waren te winden» maar den van nieuwe verhou- heeft men beseft wat men dingen. Daar is in dc eerste er Toonkunst en op de ke- plaats de aanhanger van de per beschouwd heel mu- oude toestand, die zich nog zfekminnr steeds niet ten volle niet aandeed? de nieutoc verhoudingen nimmer m kunst thuis hoorde voor wie thans peen enkel Toon- gelijks last te hebben van jcen js er n0g een reden uu nnr»m,ronc(a lrlant^n f3,0 fin -i.. maar ^nScwenste klanten, die op waarom wij er iets over de Grote Markt moeten willen zeggen. Het sluiten beletsel meer aóniyerio is 2yn' Blikbaar is er al van een huwelijk is een be- om zich can to «Juliem Teletoondtenst tot tenement in h« zo ons Stedctvk muziekje- £e.vStoït e" van, deJman Gn de ven weer de nodige im- SmSt het du? noe wai vr?-wó., Y=ntiaar waar- Schiedam mee S'HHSS huwSS hTK ZnorelijlWT em MetSe! Sïïïwfu ™t°TlfSe?aatoto IVy kunnen de grootste kan verzoenen, terwijl daar bewondering hebben voor tegenover staat de man, die het streven van Toonkunst Laat Toonkunst nog blijkbaar een zeker wan- om zoveel mogelijk Schie- 7?JGCr $an t0( dusver een trouwen, wellicht voort ge- dammers te betrekken bij komen uit 'n minderwaar- de belangrijke taak die digheidsgewoel, moet over- men ztch naast het cxploi- winnen aleer hij kan be sluiten zich aan te sluiten. Zo heeft Toonkunst ja renlang gezweefd tussen deze twee uiterste polen. Geprondwest in dc exclusi viteit zag het geen kans de kloof, die haar scheidde van de „massa", te over bruggen. In de na-oorlogse jaren hebben wij een beslissende kentering kunnen zien in treden toen het erom ging de concertzaal te bevolken. En het had sucres. Wij herinneren ons nog de reeksen van Utrechts Ste delijk Orkest en Residentie orkest in de Juliatiakerk, tvaarbij Toonkunst onder bezielend enthousiasme van directeur Hendrik B. van Sijll rond z'ch ccn kring van zo'n arhthovderd rroutoe concertbezoekers u?ist te verenigen. Hoewel het moeilijk reg no n is woorritfer A. S. H. A. Blaisse ging er fu zijn uldig «mm, wanneer u kan 'het met tilt" laatste het zonder de G.T.B. wilt eens Z]jn 0f eenvoud stellen» prefereren, hoofdtaak blijft Huisvrouwen op pad £at deze administratieve r bevestiging van een ver- ïRStellwg toorden, waaraan j-je leden van de Neder- bond tussen twee mensen licel Schiedam dee.l nee JU landse Vereniging van Huis meer is dan een handeling ifi.llilPlii'iWHilliilllÜlMÜICi:,!! Precies tien uur voordat de Lente clsteren officieel bij ons allemaal haar Intree zou gaan doen, reden we met onre foto man door het VoJksparK. Op een bankje in het groene gras vrouwen hebben- de raad alleen, het is een symbool, gekregen met de aanschaf Zo'n gebeurtenis wil aan- van nieuw schoonmaakma- dacht, wil vooral sfeer. Wij teriaal te wachten. Die achten vooral uit dit laat- raadgeving staat in ver- ste oogpunt bekeken de band roet het bezoek dat aula dan ook voor huwe- men gaat brengen aan de liiksplechtigheden te ver- weefkamer van Zwakzinni- kiezen boven de raadszaal genzorg op Dinsdag 24 waar het anders gebeurd. Maart en Woensdag 1 Maar laat er dan alsjeblieft April. Van kijken zal het geen kale kantoortafels met daar dus ook wel kopen een potje inkt en een pen- worden. houder zomaar staan. Als Behalve dat is er in de er dan geen meubelstuk- komende weken voor de ken kunnen worden aange- huisvrouwen nog wèl het schaft, die zich bij de rest een en ander te doen. Vol- van het meubilair aanpas sende week Donderdag sen, leg dan tenminste een spreekt dr J. van Haaflen kleed over die tafels, een over sexuele voorlichting smaakvol kleed wel te ver- aan kinderen, een onder- staan, en zet er ieder dag werp waarover zij naar een pot heerlijk frisse bloe» onze eigen ervaring aller- men op. We hebben een charmantst en deskun- eigen gemeente-kwekerij, dig te vertellen weet. waar men aan dergelijke Zoals reeds eerder ge- wensen zeker zal willen meld, komt dr Lodewijks voldoen. De huwelijksplech «enoot een sroiipje meisjes van het vrbe middaguur dc «iikke vertellen hoe een bioloog ticheden zouden er zeker b.,i,rt,amnion Ji,t stralende voorjaarm«r.Natuur! ijtw.ra r„_k_ll|. hii meer karakter voorjaarsweer, maiuuruj». wera :.i» u;; beter Schiedams lenteplaatje Frankrijk 2_iet en laat hij een film zien. Misschien meer karakter werven. door ver- Een Pan de fleurige zomerjurkjes uit de collectie van Bervoets. lende rug, weer. De charmante „dustercoats", die dit seizoen erg veel gedragen zullen worden, waren ook op deze show present. Deze zijden, wijdvallende mantels zijn practisch en charmant. Het meest practische zijn de geheel in zwart of donker blauw uitgevoerde modellen. Er zijn echter ook exemplaren, die tezamen met een imprime-japon een complet vormen. De mantel is dan gevoerd met hetzelfde materiaal waarvan de robe vervaardigd is, xvat een bijzon der chique effect geeft. De moderne topper, naar een mo del van de grote modekoning Fath strak om de heupen vallend, de voor panden ovaal weggesneden werd hier gedragen op een grijsgeruite ja pon. Niet minder flatteus waren de tailleurs, die hier in grote variatie vertegemvoordïgd waren: Mooie pak jes van kamgai'en en tweed waren er te zien naast exemplaren van zijde, en er was zelfs een klassieke tailleur van jersey. Beeldig was het pakje ln marineblauw de kleur die zich. alle couturiers die zeggen: „weg ermee" ten spijt zich niet verdringen Iaat De fleurige noot werd gevormd door de revers van wit piqué. Mooie linnen japonnetjes in zwart en grijs; hoogzomerjapoiinon (waar onder enkele strapless met bolero) van evergiaze en bengaline in prij zen die voor iedere beurs bereikbaar zijn, deden menige vrouw in dagdro men verzinken. Nogmaals bleek, dat een simpel jUikje stijl krijgt door de juiste keuze van hoed en accessoires. De finale werd ook hier gevormd door enkele avondtoiletten, waarbij ,.Le Premier Rendez-Vous", een toi letje voor het jonge meisje, hartver- o verend was. Wat mea moet weteni Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 53. Feilen bi} ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Tentoonstellingen: 1429 Maart, Stedelijk Museum, da. 10—5. Zo. 2—5 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Marva's Ahoy (alle leeft.). Monopoie, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5. 7, 9 uur: Bloedvlag bo ven Quinto. Bijeenkomsten: 24 Maart, Maison Westhuis, 7.30 uur: Jaarvergadering Expogé Voormalig Verzet, gevolgd door lezing pater Stoelinga uit Lei den. Via de Schiedamse Middenstands centrale hebben de Schiedamse sla gers verzocht voor hun branche een verplichte vacantiesluiting vast te stellen. Bij het verzoek is gevoegd een opgave van de slagers, die dit verzoek ondersteunen, waarbij te vens de periode wordt aangegeven, gedurende welke de verplichte slui ting zou dienen te gelden. Dit zal dan zijn van 27 Juli t.m. 1 Augustus en van 3 t.m. 3 Augustus. B. en W. menen dat aan dit ver zoek voldaan moet worden. Waar de grote meerderheid van het bedrijfs leven zelf zyn verlangen hiertoe heeft uitgesproken en de vacantie gezien moet worden als een waarde volle sociale instelling, achten zij het alleszins verantwoord aan dit stre ven de nodige sanctie te verlenen, opdat de wens van de meerderheid niet wordt tegengewerkt door de te genstand van enkelen. Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen: J, van Buren, Buys Ballotsingel 72—76, tel. 69661; A. Q- C Klomp. Jul. van Slolbergstraat 3, tel 69952; W. T. P. Nijenhuls, B K. Lann 154, tel. 69880. Geopend is apotheek F, H. Backer, St. Liduinastraat 58. STADSKRON1EK Op de Vlaardingerdijk bij da in gang van de werf Wilton Fyenoord ontstond Vrijdagmiddag een botsing, waarbij een vrachtauto uit Maas sluis, bestuurd door de 39-jarige C, B. en de scooter van de 31-jarige ir W. J. P. uit Vlaardmgen waren oê- trokken.^De scooter reed de vracht auto van achteren aan, toen deze plotseling vaart verminderde. Dg Vlaardingse ingenieur kreeg een polsfractuur. Via het Gemeentezie kenhuis is .hij naar zijn woning te ruggekeerd. Gisteren wag er al wee? eén schoorsteenbrand aan de parallel weg, nu by R. v. L. op nummer 168 a De ramonneur deed goed werk. In. het Tuindorp Kethel bemerkte men, dat van een groot aantal riool- putten de deksels waren verwijderd. Iemand bleek de aardigheid te heb ben gehad de deksels in de putten te deponeren. Herv, Gemeente. Grote Kerk, 10 uur ds H. W. Hemmes, 3 uur ds J. Gras. Nieuwe Kerk, 10 uur en 5 uur ds J, D. Srrnds. tVesterkerk, 9 en 10 30 uur ds J. G. Jansen. Vredeskerk, 9 en 10.43 uur dr L. J Cazemier. Ned. Prat. Bond, kerk Westvest, 10.30 uur dg H. j. Kater (Herv,), Amsterdam. Evang, Luth. Gemeente, kerk Lange Nieuwstraat, 10 uur ds J. v. Leeuwen. Oud-Kath. Kerk, kerk Dam, 10 uur: Hoogmis van Passiezondag, Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tivoli, 10 en 3 30 uur ds Bate laan, Utrecht. Chr, Geref. Gemeente, kerk Warande, 10 uur ds A. Zwiep, voor her. H, Avond maal. 5 uur ds A Zwiep. Oud-Gcrtf. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven: 10 en 5 uur ds T. Luytjes. Leger des Hells, 10 uur Heiligings- samenkom^t. 10.30 uur Openluchtpredl- klng aan de Gernt Verboonslraat; 19.30 ur Verlossingssamenkomst Evang, Gem., Kerkzaal Broersvest 53, 10 en 7 uur de heer J. Segaar. Geref, Kerk (art. 31), kerk Westvest 90: 8 30 cn 4 uur C. Vonk. Chr. Geref, Gem», Volksgebouw Tuin laan 50,10 en 4 uur M. S. Middelkoop. Evangelisatie, gebouw Broersvest, achter de molen, 10 uur: ere-dienst, 4 30 uur Dienst der Woords. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dasen, Lange Haven 59, 5 uur godsdienstoefening. Gem, Gods. „Pinkstergemeente", geb. Astoria. Ketheistraat 4b, 10 uur de heer I, Damel. Den Hang Geref. Kerk. Oostrrkerk, 10 uur ds G, Brinkman, 5 uur ds M. van Wijk. R'dam- Delfshaven. Plnntaeekerk. 16 uur ds W. A. Krijger, 5 "ur ds G. Brinkman. Ju li anakerk, 10 uur ds J. VroJijk, R'dam- Delfshaven. uur ds W A. Kr«ger. KetheJ. 9 30 uur ds D Roest. R'dam- Charlois, 2 30 uur ds G. Bnnkman.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1