Tb Wfyó/tiilritie PI Ï¥®S1©L, Bevordering investering en vergroting verbruik eenpaSP In België dreigt grote staking tegen regering Tito keert terug na verhelderend bezoek Parijse conferentie stelt min. Mansholt teleur Eis van f 150 boete voor directeur „Ommelanden" Voorts De revisor 3 VOORSTEL AAN REGERING Vierhonderd millioen voor werkverruiming SER stelt voor: 1. lkeelaat^2ÏÏ Schildwacht was bang in de duisternis Oude vrouw overlijdt door gasverstikking 2. vJ Socialisten beginnen actie tegen komende reorgan isct tie verzekeringskassen Communiqué spreekt over versteviging vriendschap tussen beide landen Kaptei n n BETROUWBARE BROMFIETS Zeven producten vormen uitgangspunt voor laadbouwsameniverking Reorganisaties bij communistische uitgeverij Gunstig seizoen voor „Willem Barendsz" Amerika schenkt Tito helicopters Britse „Meteor" in Noordoostpolder neergestort Officier: „Een zeer ernstig feit" Zaterdag 28 Maart weer treinen over Moerdijkbrug Nieuwe aardbeving in Turkije Duitse werkploeg verlaat Zierikzee Zaterdag 21 Maart 1953 DEN HAAG. Nu de regering eerst thans is overgegaan tot publicatie van het in December 1952 door de Sociaal-Economi sche Raad uitgebrachte advies Ier vergroting van de werkge legenheid op korte termijn, blijken daarin een vijftal maatre gelen te zijn voorgesteld, waarvan dc totale kosten ongeveer 400 millioen zouden bedragen. Door een openbare werken- politicfc, verhoogde woningbouw, versnelde oorlogsschade afwikkeling, verruiming der consumptie en belastingverlaging zouden volgens liet advies 40.000 werklozen werk kunnen vinden. (Advertentie LM.) Van „luchtjes" gesproken... laat de lucht van koken, bakken en braden met ra uw woning rondhangen. Alle keukengeuren wórden door Air-Wick even prompt weggenomen als de rooklucht uit uw woonkamer. Een werkgelegenheidsprogram moet volgens de SEE voldoen aan de volgende eisen: 1. de maatregelen moeten op kor te termijn doeltreffend zij»; 2. zij moeten bovendien een ver groting van het nationaal pro duct op langere termijn ver oorzaken of voorbereiden: 3. het program moet flexibel zijn. Gezien de grote betekenis van de_ productieve investeringen m de private sector voor de werkgele genheid od iets langere termijn dienen deze naar de mening van de raad ondanks de mindere tref zekerheid op korte termijn een plaats^ te vinden in het werkgele- genheidsprogram. Ter vergroting van de investcringsbereidhcid kunnen een aantal belastingfacili teiten worden verleend Nagegaan dient te worden in hoeverre een uitbreiding van do investeringsactiviteit, met name in het midden- en kleinbedrijf, kan worden verkregen door de op die bedrijven rustende schuldverplich tingen aan de particuliere banken voor een deel door de Herstelbank te doen overnemen. "Van groot belang wordt het geacht, dat bij de uitvoering van openbare werken ook de lagere publiekrechtelijke li chamen en de overheids- en semi-overheidsbedrijven wor den ingeschakeld. De bedrij vigheid in de bouwsector zou kunnen worden gestimuleerd door verhoging van het bouw volume tot 60.000 woningen, en versnelling van de scholen bouw. Versnelling van de oorlogsscha deuitkeringen ter vergroting van de werkgelegenheid wordt door de SER zeer aantrekkelijk geacht, omdat hierdoor een tijdelijke ver groting van de bestedingen wordt bereikt. Als andere maatregelen in de consumptieve sfeer worden aanbevolen dc verlening van te rugwerkende kracht aan de in voorbereiding zijnde verhoging tot 200.per jaar van het inko men, dat niet afgetrokken wordt bij de ouderdomsuiikeringen krach tens dc Noodwet-Drees en het zo veel als mogelijk is compenseren van de nadelen, die voor sommige verzekerden zijn ontstaan, doordat tic Kinderbijslagwet met ingang van 1 Januari 1951 andere peil data kent. In het belang van de werkgele- genheidspolitiek acht de SER een verbetering van de organisatie en van de coördinatie zowel tussen overheid en bedrijfsleven als in de samenwerking tussen verschil lende overheidsinstanties zeer ge wenst. Dit advies heeft alleen betrek king op het beleid ten aanzien van de werkgelegenheid op korte ter mijn. In een over enige tijd uit te brengen nader advies hoopt de Raad zich hezïg te houden met de meer fundamentele vraagpunten van de werkgelegenheïdspolitiek. Advertentie t.M.) Krijgsraad te Velde straft onvoorzichtige soldaten ARNHEM Twee soldaten, die voor de Krijgsraad te Velde Oost te Arnhem terecht stonden, zijn ver oordeeld tot respectievelijk drie we ken. militaire detentie en een voor waardelijke hechtenis van een maand. Zij hadden hun vuurwape nen op onvoorzichtige wijze gehan teerd. waardoor gevaar voor ande ren was ontstaan. Een van hen had te Assen met een geweer, dat was geladen met een losse patroon, geschoten op een andere soldaat, die op een hal ve meter afstand stond en m het bovenbeen werd getroffen. De tweede beklaagde stond, even eens tc Assen, 's nachts op wacht met een stengun en had tegen de instructie een houder met vijf pa tronen op het wapen geplaatst. Toen de andere schildwacht naderde, «mg de stengun af en de ander werd in het been getroffen. Het bleek, dat de beklaagde in het donker bang was. (Van onze correspondent). ALKMAAR. In de Juliana- atraat is Donderdagmiddag de 86- jarige mevrouw Van K, door gas verstikking om hei leven geko men. De vrouw, die doof was en hulpbehoevend, had zelf getracht het aascomfonr, dat. bij haar m de ka mei stond, en waarvan de slang was losgeraakt, tc rcpareien. Toen dit haar met goed lukte heeft zij er haar halsdoek maar omheen gewonden Deze reparatie, die zij blijkbaar als afdoende beschouwde is haar noodlottig geworden. het uittrekken van ca. f J5 millioen aan aanvullende gelden voor openbare werken het vol eten van ca. 50 millioen voor het opvoe ren van dc woningbouw O het bat emmert van ca. O 00 millioen voor ver snelde afwikkeling oorlogs schade en voor uitkeringen in de consumptieve sfeer met een sterk sociaal karakter fj belastingverlaging ten be- diage van 125 millioen, dcüs oin de investering tc sli- muleicn en deels om de con sumptie te vcigioicn overneming ere die ten door dc herstelbank voor een bcdiag van ca. 50 millioen. (Van onze correspondent) BRUSSEL. Tenzij op het laatste moment nog een compromis wordt bereikt, wordt In België de volgende week een grootscheepse stakingsbe weging ontketend, die ditmaal niet tegen de werkgei'ers, maar tegen de regering is gericht. Een staking, met politiek karakter dus, maar waarhij niettemin de directe arbeidersbelangen, voor zover deze in de sociale ver zekering zijn vastgelegd, in het geding zijn. Een verweer ook, dat de so cialisten zo belangrijk achten, dat zy er hun uit de periode der konings crisis stammende zgn. „gemeenschap actie" - waarin de vier takken der socialistische beweging samenwerken voor in het geweer hebben ge roepen. (Van onze correspondent» LONDEN'. Na zjjn vijfdaags geslaagd bezoek aan Engeland vertrekt maarschalk Tito hedenmiddag weer van Westminster naar de Galeb (de Zeemeeuw), om overzee terug te reizen. Jn het officiële communiqué, dat gistera%-ond door Downingslreet werd verstrekt, wordt gezegd, dat de ver reikende discussies over de Internationale situatie een grote mate van „identiteit van opvatting" te zien gaven. De belangrijkste zinnen komen flict moeilijk van een locaal karak- wel aan het slot: dc beide regenn- 1 ter zou kunnen blijven", gen verklaren daar. dat zij een gc- j Koca Popovitsj, Tito's klei: meen schappelijk belang hebben in In het begin van dit jaar had de woede der socialisten zich reeds ge richt legen de katholieke minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Van den Daele, die op Oudejaars dag zonder voorkennis der betrok kenen, maatregelen afkondigde ter sanering dor ziekte- en invaliditeits verzekering, waar reeds jarenlang met grote tekorten werd gewerkt. Het was een ingewikkelde rege ling, die erop neer kwam dat iede re verzekeringskas die in België mutualiteiten worden genoemd voortaan verantwoordelijk wordt ge steld voor haar eigen beheer en niet meer, zoals vroeger, naar rato van haar uitgaven bijdragen uit het (Advertentie l. M.) (Van een onzer redacteuren^. PARIJS. Na vijf dagen moeizaam confereren, waarbij over dc kern van de zaak geen oplossing werd bereikt, is gisteren laat in de middag de Parijse conferentie over de Europese samenwerking op het gebied van de landbouw geëindigd. Het nogal magere resultaat, waarover de zeventien, landen overeenstemming bereikten bestaat hieruit; de conferentie heeft besloten, dat voor de organisatie van de Europese landbouwmarkt zal worden begonnen met de volgende zeven producten: granen (met inbe grip van rijst en zaaigranen), tabak, fruit en. groente in verse en gedroog de toestand, suiker, vee en vlees, zuivelproducten en hout. Een Interimcommissie zal uiter lijk October rapporteren op welke wijze een Europese markt voor de zeven producten moet worden ge organiseerd. Op veria igen van Frankrijk waar Turkije onge twijfeld mee ingenomen zal zijn zal de interimcommissie ook een se cundaire lijst opstellen van produc ten, die voor agrarische samenwer king in aanmerking komen. Op deze lijst zullen in ieder geval wijn en katoen geplaatst moeten worden. Minister Mansholt is met de taak, die de interimcommissie kreeg op gedragen, aceoord gegaan onder voorwaarde, dat zij niet alleen een grondige studie zou maken over de institutionele vraagstukken die met de marktorganisatie voor de zeven producten verband hielden, maar dat zij tevens een studie zou maken van do relaties tussen deze zeven agrarische producten en an dere producten en de betekenis die dit zal_ hebben voor de Europese economie. Een zeer vermoeide minister Mansholt heeft gisteravond nog een drukbezochte persconferentie gehou den, waarin hij zijn teleurstelling 1 over het bereikte resultaat nauwe lijks kon verbergen. Deze conferentie, aldus de minis ter, was een toetssteen of bij de zes van het kleine Europa de wil aanwezig was via de landbouw een begin te maken met economische integratie. Die wil blijkt niet aan wezig te zijn. Op de conferenties van Luxemburg, Rome en Straats burg, is op ministerieel- en parle mentair niveau de principiële af- (Van een onzer verslaggevers) Op grond van het feit. dat volgens het dagelijks bestuur van de Com munistische Partij Nederland de lei drag van de uitgeverij Pegasus ernstig in haar taak tc kort is ge schoten. heeft dit dagelijks bestuur zo wordt in „De Waarheid" van 18 Maart door de secretaris van het panijbesluui', de heer Harry. Verhey medegedeeld, besloten de partijge noten B. Gillieron en G. van Heffen van hun verantwoordelijk heid voor deze uitgeverij te onthef fen. In hun plaats is thans aangewe zen de heer J. van Seggelen. Het dagelijks bestuur is tevens tot de conclusie gekomen, dat de controle op de werkzaamheden van de van hun functie onthevenen, uit gaande van het propagandabureau van het partijbestuur, eveneens te wensen heeft gelaten Voor deze onbevredigendegang van zaken werd partijgenoot G. Geelhoed aansprakelijk gesteld Ook hij is van zijn functie ontheven. Het dagehiks bestuur van de CPN heeft opdracht gegeven om Pegasus snel te reorganiseren. spraak gemaakt, Europa op supra nationale basis te organiseren. 2k verwachtte op zijn minst, dat deze conferentie aan de principiële richt lijn zou refereren. Dat is echter met gebeurd. Gehele productie verkocht aan Ned. regering AMSTERDAM. De Nederland- sche Maatschappij voor de Wal- vischvaart heeft bericht ontvangen, dat op 16 Maart j.l., toen het jongste vangstseizoen werd afgesloten, een productie was bereikt van 16.965 ton traan. Wanneer men de resultaten van de buitenlandse expedities in aanmerking neemt heeft de „Willem Barendsz" een „mooi jaar" achter de rug. Tijdens het vorige vangstseizoen zijn 15.500 ton traan geproduceerd. Toen stond de vangst slechts gedu rende 64 dagen open en ditmaal 74 dagen. De gehele productie is aan de Nederlandse regering verkocht. Voor hulp na de ramp Nederland dankt, de wereld met radio programma's HILVERSUM Aan de badolfcin- gei 1 van 23 landen, die in de hulp verlening aan Nederland een bijzon der groot aandeel hebben gehad, sal de Nederandse regering haar erken telijkheid betuigen in de vorm van een speciaal dankprogramvui. ver vaardigd door Radio Nederland We reldomroep. Dit programma, m 13 talen en 23 versies vastgelegd op gratnofponplaten, zal via onze di plomatieke vertegenwoordigers aan de omroepen in die landen ter uit zending morden aangeboden. Enkele flitsen van reportages uit de rampdagen zijn in de tekst op genomen. In een slotwoord brengt de Koningin aan de verschillende landen dank namens het gehele Nederlandse volk. Rijksfondg voor de maatschappelijke zekerheid zou krijgen. De socialistische mutualiteiten, waarvan het merendeel der leden in de zware industrie werkzaam is en die dus het meest met beroeps ziekte en -ongevallen hebben te kampen, acht men dit een aantasten van het beginsel der arbeiders- solidariteit. Een dreiging met sta king en uitvoerige socialistische in terpellaties in de Kamer deden toen de minister toezeggen, de zaak nog eens tc zullen bestuderen. Do vorige week liet de minister welen, dat dit onderzoek weinig wijzigingen kan brengen in zijn be sluit. De socialisten menen nu. zich hierbij niet te kunnen neerleggen en de „gemeenschappelijke actie" besloot Dinsdag .,de strijd zonder genade in te zetten". In het Luikse zijn de heethoof dige Walen deze week al met spon tane stakingen in enkele mijnen be gonnen en het ziet er naar uit dat de komende weck de georganiseer de actie allereerst in de sleutel- industrieën begint. De katholieke en liberale arbei ders doen in geen geval mee, maar de ervaring heeft geleerd, dat een door het Algemeen Belgisch Vak verbond ontketende staking vooral in het Waalse land het bedrijfs leven practisch kan doen verlam men. CHICAGO. Tenminste vijf per sonen, waaronder een baby, zijn Vrijdag om het leven gekomen in een hotelbrand, die zich ontzettend snel uitbreidde. Acht anderen wer den gewond. 150 gasten moesten in hun nachtgewaad de straat op vluchten en verscheidenen spron gen uit de ramen om aan de vuur zee te ontkomen. het zich teweer steller tegen agres sie en in de handhaving van na tionale onafhankelijkheid. „Zij wa ren in volledige overeenstemming, dat in geval van agressie in Euro pa het daaruit voortvloeiende con- LONDEN. De Amerikaanse luchtmacht in Europa heeft in Enge land een order geplaatst voor een aantal he fsch roef vliegtuigen ter waarde van bijna een oiillioen dol lar. die bestemd zyn voor Joego slavië. Eén der tivee piloten is omgekomen (Van onze correspondent). ZWOLLE, Donderdagavond is in de Noordoostpolder tussen Urk en Nagele een Engelse straaljager van bet type Meteor neergestort. De beide inzittenden zijn er per pa rachute uitgesprongen, doch een hunner is daarbij omgekomen, waar schijnlijk omdat hij van te geringe hoogte sprong. De andere piloot heeft zich kunnen redden. Prins Bernhard hervatte bezoeken in VS NEW YORK- Prins Bernhard hervatte Vrijdag zijn bezoek waar hij het verleden maand, toen hij vanwege de overstromingen plotse ling naar Nederland moest terug keren, heeft afgebroken. Het twee de deel van zijn bezoek heeft thans echter nog een extra betekenis. Zijn voornaamste taak is het om de cverstromingshulp die de Ver enigde Staten bieden te coördine ren opdat zij zo doeltreffend mo gelijk gebruikt kan worden voor het herstel van de schade. Het offtciele deei van zijn be zoek begon Vrijdagavond met een dine: m de NeaerJandse club Roc kefeller Centre. Soortgelijke afspraken houden de prins vandaag en Maandag bezig. kwieke minister van Buitenlandse Zaken, legde gistermiddag op een druk bezochte persconferentie op die overtuiging, dat ..geïsoleerde agressie" met langer mogelijk werd geacht, nog bijzonder de nadruk. Bij gebrek aan een formeel vnend- schaps- cn bijstandsverdrag gaat een dergelijke wederzijds beleden overtuiging tn de practijk toch een heel eind m de zelfde richting! Popovitsj verklaarde, dat de be staande Engels-Joegoslavische ver houdingen en hun verdere ontwik kelingsmogelijkheden een speciaal vriendschapsverdrag met nodig maakten. Over Triest is men be reid met Italië directe onderhande lingen te openen. Popovitsj gaf te kennen, dat maarschalk Tito, als zulks nodig was, 'ook eventueel be reid zou zijn om zelf onderhande lingen te leiden. Dc maarschalk zelf bracht gister ochtend bliksembezoeken aan Hampton Court en Windsor, lunch te in het Lagerhuis met het hoofd bestuur van de Labourpartij. en hield aan het rinde van de middag op de Joeg islavische ambassade twee drukbezochte recepties, waar in totaal meer dan 800 gasten uit alle lagen van het Engelse leven, van de aartsbisschop van Canter bury af tot vakverenigingsleiders toe, waren uitgenodigd. Advertentie LM.) (Advertentie LM.) GRONINGEN. „Het Is een zeer ernstig feit, waarvoor dc direc teur van „Dc Ommelanden", de heer F. de Boer, zich hier te verantwoor den heeft." Aldus verklaarde Vrij dagmorgen de officier van justitie bij de Groningse rechtbank, toen daar in hoger beroep het gevaarlij ke optreden behandeld werd, waar aan de verdachte zich op 11 October van het vorige jaar heeft schuldig geinaaKt. Er stonden die dag het was tijdens de staking posters voor dc fabriek. De heer De Boer was met zijn auto komen aanrijden en was met zulk een hoge snelheid het hek van de fabriek binnengezwenkt, dal een van de arbeiders zich met een vervaarlijke sprong nog maar net hi veiligheid kon stellen. „Er was", aldus de officier in zijn requisitoir, „geen enkele noodzaak om zo hard het fabrieksterrein bin nen te rijden en ik vind de door de kantonrechter opgelegde boeten van 6.— dan ook veel te laag, weshal ve ik een boete van 150.subs, een maand hechtenis vorder," Voor de fabriekspoort stonden, toen dc heer De Boer zijn manoeu vre uitvoerde twee agenten, de he ren Van der Laan en Kattestaart, die proces-verbaal opmaakten en een slipspoor van elf meier maten. De heer De Boer vond dat hij mot schuldig was en verweerde zich o.m. met de opmerking, dat de stakers hinderlijk waren. De verba- Man door trein gegrepen en ernstig gewond WEESPERKARSPEL. Op een onbewaakte overweg in de spoorlijn AmsterdamUtrecht is Vrijdag middag d= 41-jarige schilder J. de B. uil Duit endtecht door eui item gegrepen en tientallen nieters mee gesleurd De man passeeidc met de fiets aan de hand de spoorbaan. Door de trust had hu de trein met opgemerkt. Met ernstige verwondin gen is het slachtoffer in het O.L.V.- Gasthuis opgenomen te Amsterdam. (Advertentie LM.) Onbetwist de beste tandpasta Mijnongeluk op Spits bergen: negentien doden OSLO. Op Spitsbergen heeft zich een ontploffing in een steen- koolmim voorgedaan waarbij negen tien mijnwerkers om het leven zijn gekomen. De explosie heeft Donderdagmid dag om 3 uur (Ned tiidl plaats ge vonden m een mijnschacht van de liae,t a«.llwp MOWtl mijn van de King's Bay maatschap- joaas dan beginnen' hsant Van der Laan zei, desge vraagd, dat hij met do postende stakers nooit enige last had gehad. Toen de president er naar infor meerde. gat de heer De Boer toe, dat hi| vijftien jaar geleden terecht had gestaan in verband met een aanrijding mei dodelijke ailoop. De rechtbank zal over 14 dagen uit spraak doen. Voorhng alleen vervoer van personen (Van onze correspondent). BREDA. Het is dc bedoeling, dat het personeu-tremverkeer van Dordrecht over de Moerdijk naar Breda op Zaterdag 28 Maart en volgens de normale dienstre geling zal worden hervat. Oorspronkelijk was de directie van de Spoorwegen van plan deze belangrijke lijn, die bij de waters noodramp zeer zwaar werd be schadigd, pas op 2 April in ge bruik te stellen. Doch het werk is sneller verlopen dan men had verwacht. Het mooie weer is daar de belangrijkste oorzaak van. De spoorlijn zal voorlopig uit sluitend voor personenvervoer worden gebruikt. l ISTAMBOEL. In Turkije heeft zich Vrijdagavond weer een aardbe ving voorgedaan en wel in het ge bied van Stamboel. De aardschok vond tegen 21.20 plaatselijke tijd plaats. Volgens de eerste berichten heeft deze nieuwe schok geen slacht offers geëist en is de schade gering. De berichten over het aantal doden tengevolge van de aardbeving van Woensdag zijn zeer uiteenlopend. Reuter meldt, dat de Turkse minis ter van Binnenlandse Zaken ver klaarde. dat er 209 mensen zijn om gekomen en dat het aantal vermisten slechts 20 tot 30 bedi*aagt. United Pres:» spreekt echter over een doden tal van 1071 en een uewondentai van meer dan 2000. Volgens U.P. zijn na Woensdag 12.000 mensen dakloos. Associated Press meldt, dat er reeds 455 doden zyn geteld. Onofficiële be richten, aldus A.P. spreken van 344 tot 1000 doden. De Turkse bladen, zo zegt A.P., schatten het aantal doden in het dorpje Jemcc op 300 tot 1000. „Dat is prachtig", zei koningin Ingrid wan Denemarken tegen, deze man, toen zij zag hoe keurig hij zim sokken stopte. Zij bezocht met haar echtgenoot, koning Frederik, 'n school voor werklozen in KopenhagenDe man bleek in het geheel niet onder de indruk en stop te rustig door. Wij blijven nog even m Denemarken Een 85-jange metse laar kwam dezer Ja gen de raadsverga dering van 't plaats- Je Tliorsager binnen stappen met een kistje sigaren cn drie flessen port. Die waren voor de vroede vaderen omdat zu hem zo goed hadden behandeld bp het vaststellen, van de belastingaansla gen. Minder tevreden over de belasting is een groep modellen in Hollywood, Zu beweren maar gedurende een be perkt aantal jaren in hun beroep geld te kunnen verdienen en verzoeken thans hun een „afschrijving wegens waardevermindering" toe te staan. Ook do rodocti. het Hohga.r.e maandblad ,.Uj Hang" is met tevreden. ls eer ernstige rivale van de vdfeeetïï Zy vindt dat in Hongarije de productie EnEeU h^vmu^Het rnl een wedlorn vaii liefdesgedichten te groot is De „ordcn Wsa!I, „tf Jï schrijvers besteden daardoor tc weinig Ffansc hoopt de eerste vrouw aan gedacht en hu besloot nog maar eens aan de generaal te schryven. Mevrouw Dolores Therese Moggrdige heeft een brief geschreven aan de Brit se luchimaarscbatk John Bootham. Zij heeft als officier-vlieger van de vtou- welqke reserve R A.F. de afgelopen week in een Glaster Meteor SOO km. per uur gevlogen. Ze wil nu zo graag eens de geluidsbarrière doorbreken en de maarschalk moet daar toestemming voor geven. pij in King's Bay. m Voor rtoe beide darrr^ hebben de Nu we het toch over bouwen heb- wonderdokters, die nog alt üd drukwerk hen: Een 7-jarig jongstje tc New York hebben m Mexico, een probaat midde' schreef aan het leger, of het met mo- Wij zullen het u ook geven, je weet gelijk was luchtdoelgeschut In de nooit hoe het van pas komt. feen door- schoorstenen der huizen In te bouwen, gesneden boon op het hoofd geplakt. Hij kreeg antwoord en nam dat mee helpt tegen hoofdpijn en een doorge- naar school „Maar wat moet Sinter- sneden aardappel op het hoofd bevcs- mnen" vroeg eer» vrien- tigd is goed tegen aandoeningen van dmnetje Daar had het jongetje met de hoofdholte. A/f IJN vriend de schilder woont J. J met vrouw, vier kinderen, een aap en een misse lend aantal noma dische katten op een bovenwonink- je, dat een bejaard echtpaar zander roerende bezittingen krap zou pas sen. Verhuizen is dan ook zijn voornaamste conrc rsa it emotie/ en ai jaren lang negociecrt hij onver moeibaar met <i«* telkens v:eer zo sterk uiteenlopende karakters, (He allemaal ..ja" moeien zeggen om het mechanisme vaneen zeshoeksruil in beweging te zetten. Daar er altijd ééntje „nee" zegt. heeft hij reeds menig riant visioen voor zijn ogen tot fata morgana zien vervluchtigen, maar eindelijk kreeg hij toch solide beet Het ging om een bouwwerk in Hilversum, een plompe woon kost met zo'n boegsgewijs int de voortuin op rijzende serre, die spe ciaal aan de gevel schijnt te zijn vastgehecht om een stuurse matro- np in de gelegenheid te stellen er citroen-gele beddenspreien te ha ken. „Ik wóön er practisch al," juichte mijn vriend. „Stel je voor. alleen de huisbaas hoeft nog maar ja te zeggen." „Dat wordt vast neen als hij je aap gezien heeft." voorspelde ik, trant het is een eenkennig die*-. dat mensen die niet tot de enge kring behoren altijd een hand tuil afbij ten. „Je denkt toch niet dat ik achter lijk ben'" riep hij. „Dat beest houd ik wèg, natuurlijk.' En hij deed nog veel meer. Toen keizer huis ba as telefonisch had be loofd. dat zij 11 zoon morgenmiddag eens zou komen kijken, raakte het hele gezin on drift. Met bezems en dweilen maakten ze de étage om te beginnen brandschoon. Lappen be hang die ai jaren loshingen kregen een steuntje stijfsel in de rug, een leunstoel met vlottende ingewan den moest bij de buren Tiit logeren, en alles werd opgeruimd, ingedeeld en waterpa- geplaatst. Na een et maal zwo f gen icfis dc woning identiek aan het beschaafd levens décor van een op Zwitserse kost scholen gevormd echtpaar, uit dc met smaak begiftigde boitrgeosie. Twee van de vier kinderen wer den rustigheïdshalve onder mee-le- vendc kennissen verdeeld en de aap kreeg, tegenstribbelend, voor een dagje onderdak in een diercTtuiin- kel. De accessoires die aan zijn dar tel bestaan konden herinneren, gin gen m een diene kast achter slot, co dat er weinig noodlottigs meer gebeuren kon, toen myn vriend en zijn vrouw, in hun beste wandel- gewaden en mei fris gewassen hal zen op de revisor zaten te 1vachten. Precies om drie uur belde hij aan en besteeg spiedend de trap een stil jongmens, met een kanus vol binnengedachten en een lamve, u'itte hand die dadelijk van harte werd gedrukt. „Neemt u toch plaats meneer'. Toen hij het deed veerde hij da delijk tveer overeind, taant de bed van de «ap lag in de fauteuil en dat zit zo hard, „Hemeltje lief. hoe komen mijn tcnnisspullen «u hier.'", loog de schilder zenuwachtig. „Ik tennis nogal veel, ciet u." „Zo." zei de jonge mart. Het liet hem kennelijk koud. iVIiju vrie7id stopte de bal in de zak van zijn colbert en ging bedachtzaam zit ten. „7Vilt u misschien een glaasje van het een of ander:'" vroeg hij met een twinkeling, die_ nét jolig ge noeg teas om nog in de thee te kunnen doodlopen. ,Kom, kom, ge neer u niet -meneer." „Nou e'ngrijnsde de Knaap. Een borreltje zou er wel in blij ven. Toen men nipte vroeg de gast: „U hebt kinderen, he? ..Och een stuk 0} tvat." zei dc schilder op de achteloze toon van iemand die nooit de moeite heeft genomen ze te tellen. .Mag ik u nog eens inschenken" „Nou eh...." Hij wou wel. Ontspannen glimla chend door het tweede glas, her nam hij: „Een heerlijk bezit, kinderen, vooral als ze nog klein zijn." „Ja." knikte mijn vriend, maar hij dacht: nu moet hij daar niet over blijven doorzeuren, anders moet ik straks concreet worden en hutsbazen vinden vier al veel tegen woordig. Op aphonstische toon stelde hij: Een rustig leven, een goed leven dat is óns devies. Mag ik er nog een drupje by doen?" „Nou..., eh" Toen het derde glas was aange sproken kreeg de jongen iets han gerigs. „Kinderen zyn schatjes," per sisteerde h'j- Zyn dictie had noe- mensivaard geleden. Hij ledtpde de kelk tn eén teug, stuud op en ver volgde met een boerenshm lachje: „Maar Ze kunnen de boel ook le lijk vernielen." Daar had je het gedonder. Op apaiserende toon zei dc gastvroutw: „Nou, de onze niet hoor. Die zyn zó voorzichlia De man lachte hol. ,.U tci't me toch niet gaan tvys- maken dat ze nooit ruiten gebro ken hebben."' nep hij schamper. „Kom, kom, mevrouw...." „Een keer eens. geloof ik, een kleintje...." anticoorddc ze be nard. „En brandjes .stichten doen ze na tuurlijk ook voortdurend," ve~oolp- dc de jongen genadeloos. „O, tk ken ze, de schotjes." Hij ging tueer zitten en keek myn vriend zo ferm. als doenlijk in de ogen. ,.'t Is mis," dacht hij. „Meneer," zei de zoon van de huisbaas, „mijn pa zal het u wel verteld hebben, ik ben bij de Drentse van 1913 en ik had u wil len vragen of u zich niet tuilt ver zekeren tegen glasbrcuk en brand cn...." De aap heeft er nog kou by ge vat ook. Want het tochtte in die winkel als de hei. KRONKEL. ZIERIKZEE, De Duitse, 170 man sterke werkploeg, die onder leiding van ir M. Jüttner van 7 Februari tot vandaag in Zierik2ee heeft geholpen, heeft Vrijdagmiddag in een van de lokalen van de christelijke Ulo school van Zierikzee afscheid geno men. Namens de afdeling Zierikzee van het Rode Kruis heeft de heer A. J. Schiltstra, arts, zijn erkentelijk heid uitgesproken voor het werk, dat de mannen hier hebben verricht. Ir. Juttner uit Coblen? sprak e^n kort dankwoord namens zijn mannen. Hij wees op de goede verstandhouding van zijn ploeg met de plaatselijke bevolking. Namens de gemeente bood de ge meentesecretaris, de heer H. Mulder, de groep een. wapentegel van Zierik zee aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2