a a 0 i C ALBERT HEIJN HUWELIJK D Be Graaf's Slagerij Darr vandprobleem bij industrieterrein wordt opgelost Regeling voor woningbouw aan de Lekstraat Renners streden tussen de Hoek en Schiedam Vreugde en teleurstelling bij onze korfballers Er zal waarschijnlijk 'n bedrag van. f 100.000 mee gemoeid zijn Ziekenvervoer meer naar de G.G.1 G.D. DE AVONTt REN VAN h A RITE IN ROB Gemiddelde huur van 28 woningen wordt bijna tien gulden per week Spanning genoeg te beleven Terwijl Schiedam zijn positie verbeterde zakte Succes nog verder af Minister Suurhoff spreekt 1 Mei in Schiedam Taak van de vrouwen bij B.B'B.-werk Noad III is kampioen Rotterdammer gepakt na ontvluchting PRIJSVRAAG Inbraak zonder buit SCHIEDAM Koeriersters 24 Maart: 45 ct 39 ct 33 ct 139 ct 33 ct 29 ct geroutineerde Stelleur en een halfwas 2 1 23 Maart 1Q53 Het achterwege blijven van enkele noodzakelijke voorbereidingen bU de aanleg van een damwand langs het industrieterrein ten Westen van de Schie, heeft tot oorzaak gehad dat hier afwijkingen plaatsvonden, die extra- Voorzieningen noodzakelijk maken. ïn een beknopt communiqué heeft het gemeentebestuur hierover korteiing een en ander gezegd. Een voorstel vonr deze voorzieningen werd nog in uitzicht gesteld, In een uitvoerig schrijven aan de Raad Wordt het probleem thans onder de loupe geno men. Het Is de bedoeling door grondverbetering met zo weinig mogelijk kosten altijd nog 100.000 de situatie te redden. Technisch doen zich drie moge lijkheden voor, 20 schrijven B. on \V. aan de Raad. Men kan de be staande constructie verwijderen en een nieuwe damwand maken met een lengte en een verandering tn overeenstemming met de resultaten van het grondonderzoek. Hierby wordt echter de bemerking gemaakt dat een grondonderzoek heeft uit gewezen dat ook de diepere lagen zo slecht 2yn, dat deze geen behoor lijke steun voor de damwand kun nen opleveren. De toe te passen damplanken zouden zeer lang en zwaar moeten worden en er zou een zeer zware verankering nodig zijn. Dit brengt zulke hoge kosten met zich mee, dat deze mogelijkheid buiten beschouwing moet worden gelaten. Het is ook mogelijk de bestaande constructie te handhaven en eeu betonnen steiger ter breedte van 4.50 m. langs de gehele loswal (voor zover dit i.v.m. het gebruik nodig zou blijken) aan te brengen. Hiet- door wordt het mogelijk vóór de damwand een talud tc handhaven. T.a.v. deze oplossing kan woeden gezegd, dat zij een betrouwbare op lossing kan geven, wat uit een proef neming zou moeten blijken. Moet de steiger langs de gehele loswal worden aangebracht dan worden de kosten op f 410.000, met inbegrip van een grondverbetering voor de aukerwand. Tenslotte dan nog het handha ven van de bestaande constructie en het vervangen van ten ceel van de slechte grond vóór do damwand en dc ankerwand door zond. Deze mogelijkheid zal verreweg de goed koop-te oplossing geven. De uitvoe ring is evenwel niet eenvoudig en ook niet geheel zonder enig risico. Wanneer het echter gelukt de grondverbetering vóór de wand aan te brengen, zoals die volgens de on gestelde berekening noodzakelijk is, zal de veiligheid van de wand ver zekerd zijn. Wel bestaat de kans dat m verband met het wegzakken van de zandaanvulling enig onder houd, bestaande mt aanvullen van het weggezakte zand, noodzakelijk zal blijken. De kosten van deze oplossing zul len naar raming in de orde van grootte van f 1Ö0.0ÜG,— liggen, waar bij dan gerekend is op het gebruik van de zandgrond, welke binnen kort bij de aanleg van de Maasbou levard vrijkomt. Teneinde een nader inzicht te ver krijgen in de mogelijkheden en be zwaren van de laatstgenoemde op lossing, stellen B. en W. de Raad Voor goed te keuren, dat een proef- vak ter lengte van ca. 40 m. op deze wijze wordt voorzien. Hiervoor komt ïn de eerste plaats in aanmerking de wand voor het terrein van de firma Van Duyn. Dit bedrijf kan momenteel geen schepen voor haar terrein laden of lossen, zodat hier toch een nood voorziening zou moeten worden ge troffen, bestaande in een tijdelijke steiger. Hiermede zou f 7000,ge moeid zijn, waarvan na sloop f 1500,— als netto opbrengst van de afkomende materalen zou terugko men. Met de proef is circa f 12.000 gemoeid, welk bedrag nog in het bestaande crediet gevonden kan worden. Aan de hand van de uit slag van deze proef zou dan de ver dere gedragslijn kunnen worden bepaald, Bij al deze narigheid nog een wat fAdücrtenfie l.M.) Blonde dame uit WlWervank met goed figuur, en ullarjt slank xoekt heer mot saldo op de bank om mee te huwen voor heel lank met ringen van Leo Van Ierland Weit-Krulskade 50 Enige maanden, geleden richtte de heer J, J. Peereboom zich tot de di recteur van de G.G. en G.D. met de mededeling, dat hij het door hem ge- exploiteerde ziekenvervoer van de hand wenste te doen en dat hij be reid was dit aan de gemeente over te doen. Het ingestelde onderzoek en de daarover verschenen rapporten van de directeur van de G.G. en G.D. en de gemeente-accountant hebben B. en W. ervan vertuigd, dat het over nemen van dit vervoer uit medisch oogpunt zeer gewenst en uit econo misch oogpunt verantwoord is, ter wijl het redelijk voorkomt de heer Heereboom een vergoeding toe te kennen van 12.000,—. B. en W. stellen de Raad voor in beginsel te besluiten het vervoer van zieken te doen exploiteren door de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, en het college te machtigen de plannen nader uit te werken. In de overname is niet begrepen het overnemen van de ambulance auto. Op deze auto wordt door de gemeente geen prijs gesteld. B. en W. willen overgaan tot het aanschaffen van een tweede ambulance-auto voor de G.G. GD, die voor een goed functionneren van de dienst toch no dig zou zijn, doch waarvan de exploi tatie goedkoper wordt omdat deze auto nu ook voor het ziekenvervoer kan worden gebruikt. Gift van „De Dilettant" naar Rampenfonds Tijdens de opvoering van „Een konink rijk voor een dochter" heeft de toneel vereniging „De Dilettant" vorige week voor het Rampenfonds een tombola ge organiseerd. De opbrengst hiervan, een bedrag van zeventig gulden, Is overge maakt op girorekening 9315 in Den Haag. opgewekter geluid: De omstreeks de jaarwisseling genomen voorlopige maatregelen om de even tevoren geconstateerde afwijkingen van de damwand tegen te gaan, hebben een gunstige uitwerking gehad, zodat de damwand niet verder is gaan wyken, H.B.S.S. kan zich bijna kampioen noemen Een prima wedstrijd hebben HÊSS en ZWSH Zaterdag ten bes te gegeven. Onze stadgenoten wa ren daarbij wel de besten. Zij wonnen volkomen verdiend met 3—1. een uitslag die de verhouding goed weergeeft. Met snelle en open aanvallen werden de voorhoeden aan het werk gezet en beide doelverdedigers kregen handen vol werk te ver richten. vooral die van de Rotter dammers. Hij wist zijn doel gerui me tijd schoon te houden, maar moest uiteindelijk zwichten voor de steeds gevaarlijker wordende voor hoede van HBSS. Deze wist voor de rust eenmaal en in de tweede helft tweemaal het net te vinden. Wat ZWSH ook probeerde, er was geen doorkomen aantotdat een misverstand in de Schiedamse verdediging de oorzaak werd van het tegenpunt van ZWSH, dat een waardige beloning was voor het moedige volhouden. Over het alge meen heeft HBSS het beste van het spel gehad en in lange tijd heb ben de oranjehemden niet zo'n wed strijd voor eigen publiek gespeeld. Talrijk waren de toeschouwers, die van een keurige party voetbal heb ben kunnen genieten en daardoor de koude wel vergaten. Door dit resultaat heeft HBSS nog slechts één punt nodig om zich kampioen te noemen. Het moet dus wel heel raar gaan, wanneer HBSS dat niet meer zou bereiken. Viermaal huldiging bij Ned. Kantoorboeken- fabriek Zaterdagmorgen ziin in de can- tine van de N.V. Nederl, Kantoor- boekenfabriek Van 't Hoff Jon- gepier vier jubilarissen gehuldigd, nJ. mej. Van Deventer, die de 65- jarige leeftijd heeft bereikt en 34 jaar in dienstverband is geweest, en de heren P. Weber, Th. Govaart en H. Scheffers. die het feit her dachten, dat zij 25 jaar geleden resp. als binders en cartonnagebe- werker in difenst van de N.V. tra den. De directie sprak enige waarde rende woorden en bood een cadeau onder couvert aan. Namens het gehele personeel werden de jubi larissen toegesproken. Diverse ca- deaux zijn overhandigd, Ook werd de zilveren medaille van de Maat schappij voor Handel en Nijver heid aangeboden. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Iiduinastr, 58 Bellen by ongeval; G.G en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69280, Tentoonstellingen: 14—29 Maart, Stedelijk Museum, da. 10—5, Zo. 2—5 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Toneel: 26 Maart. Passage-theater, 8 n: Schied. Best. Bond. Ned Volks toneel met „Het is .tijd, dr. Schweitzer". Films: Passage, da, 2 en 8 uur: Marva's Ahoy (alle leeft.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: Bloed vlag boven Quinto, Bijeenkomsten: 24 Maart, Maison Westhuls, 7.30 uur: Jaarvergadering Expogé Voormalig Verzet, gevolgd door lezing pater Stoelinga uit Lei den. 25 Maart, Irene, 8 uur: Stichting Natuurbescherming. Lezing en film Simon de Waard. 27 Maart, Stadhuis, 7.30 uur: Vergadering gemeenteraad. Wedstrijd van G.T.B. 3 met ontijdig slot G.T-B. 2 herstelde zich van haar misstap van vorige week en klopte Excelsior M 4 met 60, Met de rust hadden de geelzwarten, een 3—0 voorsprong. Jammer-dat de wedstrijd G.T.B. 3Zwaluwen V 5, die overigens in de beste verstandhouding werd gespeeld, twintig minuten voortijd e onaangenaam slot kreeg. Een speler van G.T.B. beging een over treding waarvoor de scheidsrech ter reeds had gefloten, toen een. Zwaluwen-speler nog natrapte, waardoor hem het verder spelen werd ontzegd. Dit was niet naar de zin van zijn clubgenoten, die weigerden verder te spelen, zodat ontijdig werd beëindigd. G.T.B. 1Grafobor 1 is uitge steld. 2155 Drie weken later Iaat Rob het anker val len in de baai van een kleine badplaats aan de Franse kust Ramond, die nu zijn kostbaarheden kan verkopen, is een rijk man en koopt een gerief - lyk huis om daar zijn laatste jaren te slijten en een boek te schrijven over zijn vreemde avon turen, Bil] blijft bij hem Na alles wat hij heeft meegemaakt, besluit hij aan de wal te blijven en Ramond neemt hem graag i» zijn huis. Rob blijft nog enkele weken de gast van Ramond, maar dan roept de zee hem weer. Hij gaat aan boord van de „Vrijheid", na hartelijk afscheid te schiet liggen? hebben genomen van zijn nieuwe vrienden. Welk avontuur zal er nu weer voor hem in het ver- i mi-in (Morgen begint deel jXXX van „De Avonturen j van kapitein Rob"!) In November besloot de Raad Ln beginsel medewerking te verlenen aan de totstandkoming van het plan van de Bouwvereniging „Eendracht" tot het bouwen van 28 woningen aan de Lekstraat. De woningen zullen wor den gebouwd in 3 woonlagen. Behalve een woonkamer, keuken en badcel, zullen ze één of meer slaapkamers bevatten (17 woningen: 2 slaapkamers, 3 woningen: 3 slaapkamers, 6 woningen: 1 slaapkamer en 2 woningen: 4 slaapkamers). De bergruimte is in een gedeelte van de ouderhuizen geprojecteerd. Bij de apenbare aanbesteding schreef de firma Barendregt en de Bruin als laagste in met een aan- ncemsom, welke na enige besprekin gen kon worden teruggebracht tot 293.744,—. Met inbegrip van de bij- komende kosten als architecten- honorarium, dagelijks toezicht, ren teverlies tijdens de bouw, on voor- ziene uitgaven en aansluitingskos- ten, zullen de stichtingskosten van Zondagmorgen heeft de R.C. „Schiedam" de strijd aangebonden met de renners van „De Mol'' uit Dordrecht en de Hoekse renners uit s-Gravendeel. Tegen half elf vertrokken 35 amateurs voor een rit van pl.m. 90 km, die leidde via Vlaardingen, Schipluiden, Maas sluis. Hoek van Holland, Schie dam. Omdat de Schiedammers be kend waren met de weg, konden zij de eerste tijd de toon aangeven. Er waren uitlooppogingen van Van Gils. Eggink, v. d. Kor put en Kie- vith. Steeds werden zij echter weer tot de orde geroepen, voorbij Maas sluis op weg naar Hoek van Hol land probeerde Eggmk het opnieuw, nu in gezelschap van Oerlemans (de Mol> en C. de Jonge (HR). Na enige tijd voegden zich hierbij de Schiedammers Van Til, Kievith Van Gils, de Hoekse renners W, Bos, winnaar van de ronde van Schie dam 1951 en A. van Steenselen (2e in het Nat. kampioenschap van Ne derland 1952) en verder e vier tal renners, zodat bij het keerpunt een kopgroepje was gevormd van ongeveer 12 renners, die ca. 500 m. voorsprong hadden op het peleton. Even verder reed een ..Mor' tegen ■het achterwiel van Eggmk, zodat voor beiden de strijd afgelopen was. In flink hoog tempo ging het nu in de richting Schiedam. By Vlaar dingen slaagden Bos, Van Steense- Er heerste vreugde en leed in het Schiedamse korfbalkamp. Vreugde, omdat Schiedam zich keurig heeft hersteld van de inzinking van verleden week door Trekvogels overtuigend te slaan, leed, omdat Succes zichzelf niet was en zich verdiend door Charlois heeft laten kloppen. Aan de West- frankclandsedyk Hepen de zaken gesmeerd. De roodzwarten waren goed op schot en toonden zich daardoor aangemoedigd, in- alle opzichten de meerderen van Trekvogels. De Rotterdammers waren niet uitgesproken zwakker, maar ze konden eenvoudig geen vat krijgen op de hard werkende thulBdub, terwijl ze bovendien de morele kracht misten de achterstand in te lopen. Na 5 minuten had mevr. A. v. d. BergSchenau reeds succes, maar spoedig was de stand weer in evenwicht. De wisseling was noodlottig voor Trekvogels, want binnen 5 minuten slaagde D. Vermeulen er in zijn partjj een 3I voorsprong te bezorgen. Mej. J. Carrière deed er nog een Vnep je bovenop (4—1), waarna Trekvogels juist voor de pauze tot 42 inliep. In de tweede helft voelden de roodzwarten zich heer en meester. D, v. d. Kraan liet 52 noteren, maar het antwoord van Trekvo gels (5—3) mocht niet meer ba ten. Weer was het D, Vermeulen, die twee punten maakte en nu in een tijdsbestek van 3 minuten (T3). De Schiedammers vonden het hiermee welletjes en deden het verder kalm aan. Kort voor tijd bracht Trekvogels de eind stand op 74. De toestand in de kopgroep is nu als volgt: Unicum 20 punten uit 12 wedstrijden. Hion 20 uit 13. T.O.V. 20 uit 13, Trek vogels 17 uit 12 en Schiedam 16 uit 11. Er is voor Schiedam dus nog heel wat eer te behalen. De wetenschap, dat Succes voor een belangrijke beslissing stond, het uitkomen met drie invallers, waardoor de opstelling moest wor den gewijzigd en het spelen op een kleiner veld dan men gewoon is, kunnen als oorzaken worden aangegeven voor de roemloze strijd die in Rotterdam tegen Charlois werd gestreden. Het vangen, het plaatsen en opstellen was verre beneden peil. Dit spelpeil recht vaardigt de positie op de ranglijst alleszins. Natuurlijk heeft Char lois zijn slag geslagen. Vooral in de eerste helft beheersten de Rot terdammers de situatie volkomen. Al spoedig namen zij de leiding. De Succesaanval was er nog nau welijks aan te pas gekomen. In tweede opstelling wilde het helemaal met lukken. Het werd 30 voor Charlois tot na dc rust, die blijkbaar inspirerend op de Succesj-ers had gewerkt. F. A. Baas eindelijk 3-1 liet noteren. De ge hele tweede helft ging het beter, maar Charlois slaagde er in de stand op 41 te brengen, terwijl het bij Succes met doelpunten maar niet wilde lukken. Eén doel punt werd nog afgekeurd wegens lopen, voor de verdere schoten bleef de korf onvermurwbaar, al werd hu vaak belaagd. Charlois heeft echter verdiend gewonnen; zeker de eerste helft speelde de thuisclub een klasse beter dan onze stadgenoten. Nu ook Phoenix tegen de verwachting in van A.L.O. heeft gewonnen, ziet de toekomst voor Succes er wei zeer donker uit. De blauwwit ten zijn nu eenzame hekkensluiters geworden. Er moet nu heel wat gebeuren willen zij de degradatie nog kun nen ontlopen. Succes 2 heeft op eigen terrein gelijk kunnen spelen tegen Char lois 2 (22), maar de prestatie van Schiedam 2 viel tegen. Uit tegen Spartaan 2 werd met 10 verloren. De Succes-adspiranten verloren met 6—0 van Het Zuiden I?. Die van Schiedam behaalden hun 10e overwinning. Het werd 30 tegen Het Zuiden F. len en Kievith er in los te komen en met een voorsprong van onge veer één minuut aan de finish te arriveren. De Nieuwelingen en Junioren re den resp. 30 en 15 ronden op het parcours aan de Gusto weg- Hier waren verschillende uitlooppogin gen, die echter steeds mislukten. De sprint bracht in beide klassen de beslissing. Zondag zal de rennersclub „Schie dam" deelnemen aan de wielerwed strijd ten bate van het Nationaal Rampenfonds op het parcours aan de Slujsjesdijk te Rotterdam. De uitslag van Zondag was: Amateurs, 90 km., 2 uur 82 min.: 1. W. Bos (HR); 2. C. de Kievith (S>; 3. A. van Steenselen (HR); 4. C, de Jonge (HR), 5. De Visser (de M.). 6. K. van Til (S). 7 J. Stolk (M). 8. J. Schuringa (M), 9. D. v. d. Korput (S), 10. Oerelman (M). B klasse, 30 ronden, 60 km, 1 uur 39 min.; 1. H. Drok (S), 2. C. La- geweg (HR), 3. G. v. d. Berg (M), 4. P. de Jong (S), 5, Valkenhof (M), 6. J. Beyer (M), 7. A Hartog (M>, 8. v. d. Boogaard CM). C klasse, 15 ronden, 30 km, 51 min.: l. H. Meeder (S). 2. T. Visser (M), 3. J. v. d. Ree (Ml, 4. J: Wie gel (S), 5; W. de Jong (S), 6. Beste- breur (HR). Ook dit jaar is er weer een Mei comité gevormd, dat tot taak heeft de 1 Mei-viering hier ter stede te rege len. Het comité bestaat uit afgevaar digden van de N.V.V. Bestuurders- bond en de Partij v. d. Arbeid, als mede afgevaardigden van de vrou wengroepen van beide organisaties. Het secretariaat van het Meicomité 1953 is gevestigd Vlaardingerdijk 57a tel. 66764. Reeds staat vast, dat op de 1 Mei- ochtendbljeenkomst in net Passage Theater zal spreken de minister van Sociale Zaken J. G. Suurhoff. Het Meicomité doet een beroep op de leden van de aangesloten organi saties reeds nu bij hun werkgever bekend te maken of zij deze le Mei dag vrijaf willen hebben. Dinsdagavond 8 uur wordt in het Volksgebouw aan de Tuinlaan een bijeenkomst gehouden van de Vrou wenbond van het NVV en Üe Vrou wengroep van de Partij v, d. Arbeid. Op deze vergadering zal de heer H. Sjoers, plv. ondercommandant van de dienst Bescherming Burger bevolking, spreken* over het werk van deze organisatie en vel in het bijzonder over de taak van de vrou wen. Na do pauze zullen enige belang rijke films worden vertoond en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. „Aspasia" speelde in Schiedam De Rotterdamse toneelvereniging „Aspasia" had Zaterdagavond met heel de grote aanhang het Volksge bouw aan de Tuinlaan te Schiedam opgezocht. Men bracht er Rotterdam in dubbele betekenis, want ook het op te voeren blijspel was van onver valst Rotterdamse orgine. Koos Bos- wino, de schrijver van „Een zeeman ging passagieren" was soms zelfs wel een iets te realistisch in zijn woord keuze geweest. „Aspasia" heeft er een alleszins aanvaardbare opvoering van gege ven onder regie van de heer L. de Wever. De aanwezigen, die bij de aanvang van de avond waren ver welkomd door de heer E. de Dobbe laar, hebben 2ich best vermaakt. Een bal met muziek van „La Co- cobano's" sloot de toneelavond van „Aspasia" af. de woningen in totaal 815.864,87 bedragen. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting berichtte met het plan accoord te gaan, zodat tot gun ning kan worden overgegaan. De huurprijs van de woningen is door de minister voorlopig vastgesteld op gemiddeld 9.50 per woning per week, exclusief de kosten van het verbruik van water. Teneinde de bouw voortgang te doen hebben, stellen B. en W. de Raad thans voor het College te machtigen tot het aanvragen en aan vaarden uit 's Rijks kas, ter ver strekking aan de vereniging van een jaarlijkse bijdrage in het tekort op de exploitatie van de te stichten woningen en een crediefc van 316.000,— te'verlenen. Spoedig komt er nog een voorstel over de nadere voorwaarden betref fende het verlenen van het nodige voorschot aan de Bouwvereniging alsmede een voorstel betreffende de ter uitvoering van het bouwplan be nodigde grond aan de Lekstraat. Noad heeft weer een kampioen. Noad 3 is er in geslaagd, nadat zij dit seizoen voor het eerst in de 3e klas uitkwam, beslag te leggen op de eerste plaats van baar afdeling, door een 7—3 overwinning op USV 8- Het is niet gemakkelijk gegaan. Lange tijd hebben onze stadgenoten con currentie gehad van Stavero 2 en het eerste team van de Rotterdamse PTT-mensen. Noad 3 toonde zich echter de sterkste. Met 3 verlies- punten (3 gelijke spelen) werden de Noadmensen ongeslagen kampioen. We kunnen bewondering hebben voor Carl Meuner, Jan Meuldijk en Piet Kortenaer, die de le helft en Martin Noordam. die de 2e compe titiehelft meespeelden. Door deze prestatie hebben Carl Meuner en Jan Meuldijk' een uitnodiging ontvangen voor de centrale jeugdtraining. Noad 1 behield zijn kans door een 82 overwinning op DWL 1- Noad 2 maakte de reis naar KV 3 vergeefs daar de tegenstanders niet opkwa men. Het werd dus een papieren 100 overwinning Noad 4 maakte korte metten met USV 10 het werd. 9—1 voor Noad 4. Noad 5 verspeelde zijn 2e plaats door een onverwachte 9—1 nederlaag tegen Twenty one Up 2. Noad 6 verloor van Dread- 110 ugt 2 met 91» SVV-er Van Kampen eindigt achter Slijkhuis In de Nationale Parkwedstrijd te Gouda heeft de SW-athleet Rinus van Kampert alleen de meerdere moeten erkennen in Wim Slijkhuis. De SW-er liep een zeer goede wed- trijd over 3 k.m. Hij liet in een fel le eindsprint van 500 m. het reste rende veld van sterke lopers zijn. rug zien en finishte achter Slijkhuis in een tijd van 8 min. 50,4 sec. De SVV-er Aad de Koning werd 5e, Van Rossum 20e De overige SW-ers 21e, 22e, 24e, 25e. Er ver schenen in deze jubileumwedstrijd ruim 300 lopers aan de start. De roodgroenen moesten voor de vere- nigingsprijs met de 3e prijs genoegen nemen. Tweemaal schoorsteen brand Het aantal schoorsteenbranden aan de Parallelweg is weer met één vermeerderd- Nu brandde het wegens oververhitting van de kachel ten huize van R. P., Paral lelweg 144a. Ook is de brandweer nog uitge rukt. zonder overigens dienst te doen. voor een schoorsteenbrand in het pand Puttershoeksestraat 45. Woensdagavond 8 uur zal in de Chr. Geref, Kerk aan de Warande, hoek Burg. Knappertiaan, voorgaan ds E. Venema van Maassluis, GEMEENTE (SCHIEDAM rOFFIClEEL NIEUWS CANDID A ATSTELLING GEMEENTERAAD Op Dinsdag 14 April a.s zal de Candida atstelling van de Gemeente raad plaats hebben, Op die dag kunnen van negen tot vijf uur de candidatenlijsten worden ingeleverd. De benodigde formulieren zijn vanaf heden op het Stadhuis (Afd. Alg. Zaken) kosteloos verkrijgbaar. Burgerlijke Stand Geboren: Jan, z. v. M! L. v. d. Sloot en H. v. Pelt: Huïbrecht C„ z. v. J. Bos en J. H. Denkers; Yvonne, d. v, J, v. d. Linden en J. P- Mida- vaine; Jacob I„ z. v. W. A. v. Gelde ren en M. H. Mieloo; Plcter B., z. v. C. C. Jagt en G. A. Hinten: Petrus H. F., z. v. F. J. Kerklaan en D, C. Fietersen. Overleden: J. M. A. Eising, 65 j.; J. P. den Ouden 43 j.; L, Plooy, 87 j. Zaterdagmorgen ontdekte een agent, dat twee Rotterdammes, de 23-jarige stoker B. V. en de 22- jarige matroos T. v. d- M. op een terrein van de firma Kips aan de Schiedamse Van Deventerstraat niet alleen bezig waren oude meta len te verzamelen, maar ook nieuw materiaal meenamen. Op de grens van Schiedam en Rotterdam, hield hij de mannen aan en bracht hen over naar het hoofdbureau van politie, aan de Lange Nieuwstraat. Terwijl de agent daar zijn fiets op slot zette, zag V. kans de benen te nemen. Hy holde de Plantage in en liep in de richting van de Hoofd brug. De vluchteling had pech, want hij werd opgemerkt door brigadier „Het mysterie der schoenenparade" De eerste schoenenserie publi ceerden wij Zaterdag j.L De tweede serie staat ïn ons blad van morgen Dinsdag. legen in een verzoek om opsporing van V., dat was uitgegaan van de Rotterdamse politie. Ook door deze werd hij voor diefstal gezocht Alweer is er ingebroken en alweer was er voor de dieven geen Timmerman van de verkeerspolitie, j buit te halen. Het was nu bij de die ogenblikkelijk de fiets pakte en carrosseriebouwer A. N. aan de «li pïkkeï I KerklMn te Kethel. In het kantoor Op het bureau bleek de reden van j w®"* veel overhoop gehaald, doch de ontvluchting vooral te zijn ge- er wordt niets vermist. A. C. J. Schaars Kinderarts Warande 169 - Tel. 69922 Schiedam. Tot 1 Mei: géén particulier spreekuur géén telefonische afspraken. Voor spoedgevallen: Telefoon 69411. Modelwasserij L- G. van Dorp. Bruynstr. 54, R'dam, vraagt bekwame mangel- sters, perstere en meisjes van 1518 jaar. Ronde glasplaten, schuifrui- ten glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels etalage-glasplaten, autorui ten, enz. levert U Lopïk's Glasindustrie, Boterstraat 39 Telefoon 68945. Permanent-Wave, compleet 5.75. Ook speciaal allo kleuren haarverven. Kap salon „Alicfa". Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep), Tel. 33762, Rotterdam. New-white Plastiek muur verf voor plafonds, muren enz. in i keer hagelwit. Al léénverkoop Jan van Kat- wijk's verf- en elashandel Broersveld 37, tel. 68039. Deze prijzen gelden JAVAWAFEL5 200 gram Choc. PASTILLES IGOgram ZELFRIJZEND BAKMEEL 500 gram SLAOLIE per fles HARING in tomatensaus per blik SAKSISCHE WORST 150 gram MAAKT U HÊt LEVEN: GOEDKOPER LANGE KERKSTRAAT 25 TEL. 66019 SCHIEDAM. SPECIALE DINSDAG- en WOENSDAG RECLAME. DE BETERE KWALITEIT. KALFSCARBONADE t 0.79 KALFSLAFPEN zonder been f 1.24 DIK VERS SPEK f 1-04 DIK GEROOKT SPEK. nu nog f 1.09 HARST, KJB- EN LENDECAKBONADE f 1.44, f 1.53, f 1.64 Mooie magere VARKENSLAPPEN z. been f 1.69 MAGERE VARKENS STOKJES f 1.69 Prima magere RUNDERLAPPEN f 1.21, f 1.38, f 1.53 Prima zuiver gesmolten Rundvet alleen hier f 0,59 Alles per 500 gram. Als cxtra-reclame onze bekende PALINGWORST t 0.65 per 250 gram LET OP HET JIJÏSTE ADRES. Aanmelden: Bouwwerk achter Daltonstraat Lemmens of uitvoerder Mees. voor FLATWONING BOUW bij Aana.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1