Nederlaag van Oranje tegen Zwitserland (2-1) Sportbijlage He Schiedammer UP®* ONDANKS STROEF SLUITENDE GRENDEL Duel zonder sfeerinspiratie en warmte in Olympisch Stadion Armelijk stand Met de rust was de nog gelijk (1-1) mmmêm Mauron sprint Abe Lenstra scoorde doelpunt voor Nederland Weinig opwekkend Bader valt uit Mat en slordig Slechter Houdt er de moed maar in".... lp 111 Nederlandse ploeg in Ronde van Italië KONING VOETBAL Gelijk! Beste combinatie Weer achter Landman en Luiten Geen „rots" START ATcutndag 23 At aart 333 (Van onze sportredacteur) AMSTERDAM, Zondagmiddag. Weer is het Nederlands elftal geslagen. Nu door de Zwitsers. We voelden het nauwelijks als een schok, omdat het duel waarin deze nederlaag werd geleden verstoken was van iedere inspi ratie, iedere warmte, ieder enthousiasme on sfeer. Alleen, bij het definitieve einde van deze strijd, hadden we enige moeite met het zich sterk opdringende beeld van Pare des Princes van tien dagen geleden. Welk een schrille tegenstelling. Toen een juichend le gioen, dat de grasmat vertrapte om met de Nederlandse voetballers in Frankrijk de vreugde over een zege te vieren, nu ruim zestigduizend landgenoten, die haastig de v'tgangen van het Olympisch Stadion zochten en niet keken naar het Oranje-team, dat mis troostig en eenzaam in de kleedkamer ver dween, gevolgd door elf Zwitsers, matig ver heugd over de eerste zege op Nederlands grondgebied behaald. De vergelijking met Parijs, dat toch al zwaar leunde tegen het vertrouwen en de taak van het Nederlands elftal aanmerkelijk zwaarder maakte, is niet rechtvaardig. Het verschil in omstandigheden Eigenlijk wekten alleen de muzikanten van de Stroodorpse Stafmuziek door hun Veluwse klederdracht enige herinnering aan Parijs. Hun helder witte klompen en fel rode halsdoeken staken vrolijk af tegen het som bere, koude beton, waarop de toeschouwers reeds een vol uur hadden zit ten rillen, toen de beide elftallen zich voor de ere-tribune opstelden. Erg enthousiast was de ontvangst niet. Toch klonk het Wilhelmus, na het spe len van het Zwitserse volkslied, weer machtig, evenals de aanmoedigingen toen Clavan als eerste zijn schoen tegen de bal mocht drukken, Abe ver loor nJ. de toss. stembanden, ontvingen enige warm te. Tenslotte kwamen zy tot kreten van teleurstelling. De Utrechter schoot erbarmelijk slecht, Mauron vond deze druk van de Nederlanders wat te saai worden en sprintte ongehinderd met de bal aan de voeten maar Landman. Kort voor de zestienmeter-lijn maakten drie Nederlanders wat ruw een einde aan deze eenzame tocht. De Engelse scheidsrechter, Leafe, kwam niet on der dc indruk van de protesten die de Zwitser liet volgen. Diens team genoten namen het echter voor hem op en ontwikkelden een offensief, dat bepaald angstig aandeed. Niet door knap spel van dc Helvetianen aan hun spel ontbrak te veel raf finement en overtuiging maar veeleer door de afschuwelijk knoei ende Oranje-defensie. Gelukkig voor ons deed Wim Landman daaraan niet mee en bleef het voorlopig bij die 01 achterstand. is te groot. We maakten haar om tot een ver klaring te komen voor de kilte die het Sta dion gedurende de gehele strijd bevangen hield. Zij gaf bovendien ook nu nog enige warmte. Behalve het herstel van het gedeukte vertrouwen, moesten deze Oranjehemden er ook voor zorgen, dat er eindelijk een einde kwam aan de bijna ontstellend langdurige reeks van nederlagen. Zij slaagden daarin niet, hoewel zich voorlopig zo'n goede kans daartoe niet meer zal voordoen. De Zwitserse ..grendel" sloot stroef en was hier en daar, vooral aan de linkerzijde, zelfs een weinig verroest Slechts één keer profiteerden de Ne derlanders daarvan Abe Lenstra kon Oranje door slordig terugspelen van linksachter Kohier weer naast Zwitserland, dat enige mi nuten na het begin door Mauron de score opende, brengen (11). Daarna bleek de kracht van onze voorhoede, die in de tweede helft door de goed stuwende kan thai ves Klaas sons en Van Schijn del in het offensief werd gedreven om wederom een achterstand, opge lopen door een treffer van Hiigi in de twaalf de minuut, te nivelleren, te gering. Na die aftrap volgde direct een pass i door het midden. Een combinatie Cla vanLenstra brak af op de grendel. Er volgde een strijd tussen beide middcnïinies in het centrum. De Zwitsers wonnen die strijd en. links half Casali kon de bal diep in onze defensie brengen, Hendriks nog koud aarzelde op een combinatie van de rechtervleugel. Het gat dat ontstond was groot genoeg voor links binnen Mauron om meteen aan te leggen. Het klimmende schot was on bereikbaar voor Landman. Het vloog hoog in de touwen (01) Daar keken we, na slechts enkele, minuten spelen, reeds tegen een ach terstand aan. Een weinig opwekkend begin dus. Dat begin dreigde zelfs triest te worden. Een volgende mis ser van Hendriks bracht Fatton in vrije schietpositie. Gelukkig dook Landman op tijd naar de schuiver. Na een behoorlijk aantal misvattin- een van onze defensie hervonden Klaassens en Van Schijndel hun zelf vertrouwen. De Nederlandse voor hoede kreeg daardoor meer vaart. Er volgde zelfs een klein overwicht, waa^n Lenstra en Luiten serieus pro beer ien de grendel open te schuiven. Zjj veroverden zich schietkansen, meer niet. Doelman Stuber stopte de schoten vakkundig. Van der Kuil be reikte meer. Hij verleidde de Zwit sers tot het weggeven van een hoek schop. Deze kwam hoog voor het Zwitserse doel en. Stuber sloeg de bal hard naar de cirkel, waar Klaassens snel opkwam en een lang-afstands- schot lanceerde. Het mislukte door een voortreffelijk actie van de Zwit serse doelman in de rechterhoek. Nog steeds was daar die achter stand., nog steeds gelukte liet de Ne derlanders niet om tot een juiste combinatie te komen, welke mogelijk succes had gebracht. Na een kwar tier werd verveling reeds merkbaar. Er moest wat gebeuren. Er gebeurde ook iets. Helaas, was dat tets niet zo plezierig. Rechtsbinnen Bader draai de te wild om zijn as en blesseerde daardoor schijnbaar zijn voet. De draagbaar snel door verzorgers het terrein opgedragen was niet no dig, wel een vervanger voor Bader. Hij viel uit, Ballaman verving hem. Deze Zwitser stelde zich voor met een scherpe pass naar zijn rechter vleugelman. De actie leek ongevaar lijk Hendriks sprong echter bijzon der vreemd om met de bal die op hem afkwam. Voor Wim Landman waren heksentoeren nodig om een tweede doelpunt te voorkomen. De hoekschop waartoe hij werd gedwon gen leverde de Zwitsers geen winst. Mat en slordig ging het spel ver der. Luiten was het meest actief. In een soloren kruiste hij het veld in de bieedte en speelde daardoor de Zwit serse defensie uit balans. Jammer dat zijn afwerking zo slap was. Er be stond goede hoop, dat de volgende aanval, geleid door een snel manoeu vrerende Lenstra, succes zou bren gen. De verwarring bij de Helvetia nen was groot, vooral toen Abe de bal naar de volkomen ongedekte v. - d Bogert schoof. De toeschouwers, tot op dat moment erg zuinig met de i deed dat goed en trok de bal naar Hugi. Die miste schandalig. Landman kon zonder moeite opklaring bren gen. Zowel Nederland als Zwitserland kwamen nog voot de rust tot enige hoekschoppen De Zwitsers zelfs bij na tot een tweede doelpunt. Met gro te zorg zag Landman, dat Hendriks Hun mest laten gaan De fel sprin tende middenvoor faalde met zijn schot Het eindigde op de wielerbaan. Er leefde een stille hoop dat Oran je in de tweede helft er wellicht in zou slagen om tot een beter resul taat te komen, vooral omdat duide lijk was geworden dat de Zwitserse defensie met 20 sterk was als men had verwacht. De Nederlanders trok ken inderdaad het initiatief naar zich wanhopig. Veie aanvallen rolden op het Zwitserse doel af. Door de slech te bezetting van de midden voorplaats misten die aanvallen m het centrum iedere kracht. Lenstra trachtte met solo-acties wat te bereiken. De Zwit sers zagen daarin schijnbaar een ge vaar en speelden de Fries zo nu on dan stevig op het lichaam. Abe ging steeds méér appelleren. Er volgden diverse hoekschoppen en vrije trap pen Een daarvan werd voortreffe lijk door Lenstra genomen. Brillant was de safe van Stuber. Van de Bo gert kende weinig geluk met een ..uitgekookte" omhaal. Natuurlijk kwamen ook de Zwit sers nog wel eens voor Landman Ge vaarlijk zelfs, want onze verdediging had nog steeds niet de juiste afweer gevonnen Zelfzuchtig spel van Kiigi en Antenen ontnamen die Zwitserse aanvallen echter veel kracht. De bewegingen van onze spelers en ook die van de Zwit sers werden steeds vager; het plaatsen en schieten slechter; het tempo lager. Dit kille duel eindigde tenslotte op het mid denveld met een 21 gunstige score voor de Zwitsers, AMSTERDAM Voor een bij zonder aardige opluistering van de wedstrijd Neder land—Zwitser land- heeft het tn blauwe kielen gestoken muziekcorps „Crescen do" uit Zutfen, beter bekend als „De Strodorpers" gezorgd. Behal ve in de volksliederen, bleek dit kleurige ensemble ook bedreven in het spelen van meer populaire wijsjes en zelfs in het gezamenlijk dansen van een samba.' Toen de originele koebellen van de Zwit serse supporters hadden geklon ken, liet het korps ook nog maar even een jodelwijsje horen. O deze muzikanten nu echte boeren waren, weten we niet, maar ze liepen heel handig op klompen Hilariteit verwekte na afloop hel „Houdt er de moed maar in",,. MERKWAARDIGE REDDING van de Zwitserse doelman Stuber tij dens een duel met de Nederlandse linksbuiten Luiten (midden). Voor het geval u het niet meer duidelijk kunt onderscheiden: het ronde voorwerp, links op de voorgrond, is het hoofd van Stuber. De bal heeft h\j aan de borst geklemd BREDA. Kees Pellenaars, terug- gekeerd uit talië na MilaanSan Re- j mo. blijkt geslaagd te zijn roet zijn plannen om een complete Nederland se ploeg in de Ronde van Italië te laten uitkomen. Deze ronde van Italië vangt 12 Mei te Milaan aan en duurt tot 2 Juni, In de Nederlandse ploeg zullen waarschijnlijk worden opgenomen Wxm van Est, Hans Dekkers. Gerrit Voorting en Gerard Peters. De ande re drie renners zullen worden aan gewezen. De onderhandelingen met de orga nisatoren van de ronde van Italië om voor de eerste maal een Nederlandse ploeg te laten meedoen zijn, naar wfj verder vernemen, niet alleen op zeer vlotte, maar ook op zeer bevredigen de wijze verlopen, ook wat het finan ciële gedeelte betreft. (Advertentie LM.) BEZOEKT ROTTERDAM Men herkende hem Zaterdagmiddag 1 onmiddellijk, toen eén van de prach- j tige auto's van de ROTTERDAMSE TAXÏ CENTRALE stopte voor een adres aan de Middellandstraat. Een zeer merkwaardige figuur verliet de taxi. Zijn hoofd was van leder, waar op oen kroontje, dat hem tot een figuur van koninklijke bloede stempelde. Het was voor een ieder duidelijk. Dat was Koning Voetbal. Mompelend, dat men zich in zo'n taxi van de R.T.C. als een vorst voelt, begaf de beroemde man zich naar de etalage van het bekende Rotterdam se Dames- en Heren kledingbedrijf van KLISTERS EN FRANK. De belangstel ling van de zijde van bet publiek was enorm. Koning Voetbal bad slechts belangstelling voor de prachtige stof fen, die in de étalage van de firma KOSTERS EN FRANK lagen uitgestald. „In Cornersnaam, 't moet maar", be sloot de Vorst, terwijl zbn ogen in het bruin glimmend hoofd even naar zijn costuum blikten. Tien minuten later verliet hij glunderend dit adres waar hij zich zeer naar zijn zin, een prima costuum had laten aanmeten. Velen uit de menigte verzochten deze grote sportfiguur om zijn handtekening. .Wel ba! en net", riep de Koning, „ik ben mp vulpen kivyt". Hij herinnerde zich eens gehoord te hebben van de uitstekende service van DE JONG'S VULPENHOEK aan de Tiendstraat 15a. Vrij onverwachts kwam de gelijk maker. Het offensief van de gasten werd zo nu en dan onderbroken door een tegenaanval. By die aanvallen schoot Luiten twee, drie keer goed in. Hjj kon Stuber echter niet verras sen. Om deze goede doelman te pas seren, was een blunder van linksach ter Kohier nodig. Bjj een van die te genaanvallen was het gedrang in de Zwitserse doelmond vrjj groot. Voor al Lenstra drukte stevig door. Kohier kreeg het daardoor benauwd en speelde de bal terug. Hjj deed dit wat te haastig en miste maat. Hoe hel ook zij, Lenstra kreeg de bal. Met de treffer waartoe hü kon komen iegde de Fries niet zo veel eer in. Zwitserland kwam terug. Eerst over rechts. Die aanval leverde een hoekschop op. De volgende, op links, leverde de beste combinatie van deze wedstrijd op. Kohier bracht de bal naar Casali, deze schoof hem door naar Mauron. Enige handige bewe gingen van Mauron gaven Fatton ge legenheid om zich vrij te lopen. Hij LANGS DE KANT zaten, weinig opgetogen over het vertoonde spel blijkbaar, v.r.n.l. Terlouw, Btesbroucfc, Van RaalteVan Ede, K.C.-voorzitter Hoolboom en bondscoach Jaap van der Leek. Öfi'S®'¥ft8Ma&r<C&! «-VAX SlN*. ^3 j DOELPUNT VAN LENSTRA. De Zwitserse doelman Stuber is kans loos gepasseerd- toe en v. d. Kuil ging als eerste op Stuber af. Even buiten het straf schopgebied werd hij hardhandig van de bal gedrukt. De vrije trap leverde niets op. Inmiddels bezorgde Hen driks zijn doelman weer grijze haren, door grandioos over de bal heen te trappen. De voorhoede hervatte daar na de aanval. Het wilde echter weer niet vlotten. Abe nam een hoge voorzet van Lui ten ineens op öe rechterschoen. Het lage schot werd ge§topt, evenals het sciiot van Luiten, dat afketste op het lichaam van scheidsrechter Leafe. Een doeltrap dus voor Zwitserland. Frosio ving daaruit de bal op en drib belde wat door het centrum. Een vlugge combinatie volgde tussen An tenen en Ballaman. Daarop een pass naar Hugi. Zijn schot eindigde via de vingertoppen van Landman tegen het net. Opnieuw een achterstand. Het offensief van het Nederlands elftal, dat hierop volgde was, zo niet een wanhoopsoffensief, dan toch wel (Van onze sportredacteur) OLYMPISCH STADION. NederlandZwitserland 1953 zal alleen formeel in de anna len van ons interland-voetbal geboekstaafd blijven. Sterke verhalen zal men er nooit meer over horen. Want nog afgezien van de nieuwe nederlaag van de jongens in 't oranje, bood deze strijd bitter weinig posi tiefs, weinig of niets, dat re den gaf tot verheugenis of op timisme ten aanzien van ons nationale elftal. En wij ge raakten heus niet in een som bere stemming, doordat wij toevallig getuige waren ge weest van dat weergaloze voetbal in de Parijse profwed strijd, een dag of tien geleden. Na afloop kon men Zondag op straat talloze mensen horen zeggen, dat dit toch eigenlijk geen - interland-wedstrijd was geweest, dat zij er als 't zó bleef gaan niet meer naar zouden kijken; dat dit duel op z'n hoogst te vergelijken viel met een matige eerste klasse wedstrijd. Er school helaas waarheid in die beweringen. Zoekende naar de oorzaak van deze zoveelste nederlaag kan men verschillende argumenten aanvoe ren. Het verrassende eerste doel punt van de Zwitsers, na nauwe lijks één minuut, dat de moreel van onze ploeg in de eerste helft aantast te. De tactische fout van het, tegen alle nadrukkelijke afspraken in, toch weer dikwijls te hoog spelen van de bal; handicap voor onze kleine voor hoedespelers. Het feit. dat Clavan toch qua postuur en ervaring in in ternationaal voetbal, niet de juiste middenvoor is. Of het onverwacht gbiaBiitiiiiiirai!,iiaB,niHSfi'iiiru,.iGiui!i!!!:iiiiiiiiiM5iiaji3 im i"iHiii».'isri i.rri,i?nri opstellen van Boskamp door het ont breken van Odenthal. Maar dat zijn alle bijkomstige factoren. Ook nog afgezien van de tactische spel-opvatting: ons systeem tegen het merkwaardige grendelsysteem van de Zwitserse school, voor ons het cardinale verschil tussen beide ploegen in de beheersing van de techniek en de athletische vorming. Daar zullen wjj het in de eerste plaats in moeten zoeken. In hardere en vcelvuldiger training! Ook al Is het binnen de bepalingen van het volledig amateurisme. De Zwitsers (die semi-profs zijn) liepen over het algemeen niet alleen sneller en soe peler, zij voetbalden ook ge makkelijker, hetgeen in de uitslag (12) overigens nauwelijks tot uiting komt. De Zwitsers speelden zelf ook geen beste wedstrijd en met name hun achterhoede, hoe zeer deze ook werd versterkt door de kanthalves, deed het eigenlek maar erg matig. Len stra heeft een grove fout van links achter Kohier dan ook handig uit gebuit. Hun beste spelers waren on getwijfeld doelman Stuber en de (aanvallende) spil Frosio, die be halve als een veldheer te heersen op het middenveld, ook voortreffe lijke steun bood aan zijn gevaarlij ke voorhoede. Hierin trokken vooral in de eerste helft Fatton, FsJlaman en Mauron de aandacht door behendigheid, ononderbroken activiteit en fantasierijke combina ties. Na de rust, en vooral na hun 12 voorsprong, toen de Zwitsers zich op soms wel wat grof, afbre kend spel toelegden, ging er van de bekoring veel verloren. Mede daardoor kon het Neder lands elftal in die periode vakpr diep in de Zwitserse speelhelft door dringen, zonder er evenwel in te slagen, aan een nederlaag te ontko men, De beste Nederlandse speler was voor ons gevoel doelman Land man. Na hem hebben we aan het spel, de ijver en de verwoede sco- ringspogingen van Luiten de mees te waarde gehecht. Lenstra had na tuurlijk zijn verdienste door het doelpunt, dat hij wist te maken door het snel en knap benutten van een Zwitserse verdedigingsfout. Maar behoorlijk bewaakt was hü niet bjjzonder actief. Actief was wèl Van de Bogert. Maar het was een activiteit als van een rusteloze mug, die om iemands oren danst en lastig is (in dit geval dus voor de tegenstander en dat had zjjn nut). Maar een mug, die niet steekt Met andere woorden: Van de Bogert had productiever kunnen zijn. Cla van nam zijn aandeel in de spel-op- bouw, maar als de benutter van kansen diende hü zich niet aan. Van der Kuil leek niet op volle toeren tt draaien. Hij kwam opvallende uitzondering bijna niet in het hoofdstuk voor. Hendriks heeft, bij de geadviseer de „vrijmoedige" opvatting van het stopperspilsysteem, zeker niet te leurgesteld. Inderdaad zat er in zijn plaatsen iets meer opbouw dan by Terlouw. Maar hij deed de terrier- achtige vechtlust van de Spartaan niet vergelen en was nog beslist niet zulk oen „rots in de branding". In de halfimie heeft ook het opstel len van Van Schijndel (slordig plaatsen) niet tot het wegschuiven van de „grendel" kunnen hydra- gen. Hij en Klaassens (tekort aan tempo) lieten in het matige geheel niet de slechtste indruk achter, doch zy konden evenmin aanspraak doen gelden op een vaste verkiezing. Het zelfde geldt voor linksachter Boskamp. Rechtsback Tebak voldeed beter. Na een aarzelend begin, groei de hij naar een vorm. die het nodige vertrouwen kon inboezemen tegen over de snelle combinaties en plaatsverwisselingen van de Zwit sers Het geheel van onze nationals „voetbalstrijdmacht" overziende, hielden we, bij de gedachte aan de wedstrijd tegen de Belgen in de maand die nu volgt, echter een ar melijk gevoel over. „Volgt U mij", sprak de Koning tot de massa, ..ik voldoe direct aan Uw ver zoek". Het kopen van een nieuwe vul pen was een kwestie van enige minu ten, want by de VULPENHOEK is men spoedig gestaagd. „Een fyne pen", was het oordcel van de voetbalman, gul handtekeningen uitdelend. „Nu snel hier vandaan, chauffeur", zei de Vorst, „het wordt mij hier te gortig". „Naar FOKA", heval Koning Voetbal. ..Filmt UI" waagde de taximan op te merken. „Ook dat" was het antwoord. Hij b'=ek meer bij FOKA te ajn ge weest. want ba z'-jn komst keek men. met vreemd op. De ontvangst was zeer hartelijk; tenslotte is Koning Voetbal FOK A'S koning klant. „Alle corners", riep de hoge gast, „wat een Dorado 1* 't hier voor rmj" De ogen glinsterden van opwinding bij het zien van zoveel schoons op fotografisch gebied. ..Hoe be staat 't", lispelde een van dc nieuwe ver koopsters. „Een ir.an met een voetbal, hoofd". Beladen nam de Vorst afscheid. „Ook de Zwitsers zullen in mijn foto archief niet ontbreken", dacht hb en spoedde zich naar de taxi. „Stop eens. vriend", was zijn verzoek, toen zyn scherpst voetbaloog de zaak van GROENEVELD BRILLEN aan de Oostzcedyk ontdekte. Zijn andere oog was niet ro best en dat was de reden van het bezoek, dat hy aan dit speciaal. adres wilde brengen. Het spreekt van zelf. dat de wonderlijke verschijning ook daar veel hilariteit verwekte. Rus tig onderging het ronde hoofd het pro ces dat nodig is om tot de goede glazen tc komen. Koning Voetbal stak zyn verbazing niet ond«r stoeien of banken toen hy vernam dat. indien de Vorst het zich kon veroorloven even te wach ten, hij zyn brtl kon medencmen. „Uw service ten aanzien van rtvij noem Ik een uitstekend doelpunt. Vw adres zeg ik voort", luidde 's Komngs Voetbal oordeel en hy vertrok groetend. Zijn blik viel op zyn In de taxi llggen- *5è winterjas. „Juist", dacht de ge kroonde man, „ook dat staat op myn programma". „Naar kledingmagazijn SUCCES aan de Nieuwe Binnenweg 387, chauffeur", luidde zyn opdracht. „In dien in het voorjaar myn heengaan is geblazen", heeft Koning Winter eens tot hem gezegd. ..en ge zoekt een lichter soort jas. neem dan een Falcon, altyd pas, maar koop deze bij SUCCES". Aldus geschiedde. Zien doet kopen, dacht de Vorst. Zijn blik bleef rusten, op een prachtig wit overhemd, dat hem bijzonder goed zou staan Van de an dere verkopers, die de vreemde man. met stomme verbazing aangaapten, trok hu zich mets aan. De Koning Het eon bruine das. zeer passend by zijn bruin lederen hoofd, nog bijpakken. „Het cpijt mij", merkte de SU CC ES-directie op, dat ik U geen extra service kan verlenen, want een ieder is voor ons gelijk", .Hen gezond standpunt", vond de Vorst. „Daar heeft U Uw succes aan te danken". Hij groette en begaf zich taxiwaarts. „Tot wie", vroeg hij zijn begeleider, „moet Ik mij wenden voor een goede sigaar'" „Om U te dienen. Vorst", ant- woorde de taximan, „ELYRIE aan de Nieuwe Binnenweg Is hier vlakbij'. Men was er spoedig. „Wat heeft U njij te bieden'" vroeg daar de beroemde man aan de verbaasde rokertjesmagnaat. „Is dat moeilijk voor een koning. Vorst' Wat denkt U van decs' Vorstenlanden? Steek eens op". Het was de Koning aan te zien, dar de trekjes hem goed smaakten „Uitstekend", was zyn oor deel. „Geef mij een kist". „Tot ziens, collega", zet de Koning betalend, „per slot van rekening bent U een koning der sigaren". Terwijl hij zich in de taxi boog voelde Koning Voetbal zijn. maag van honger knagen „Breng mij naar een Chinees Restaurant, cm Loempia zal mij goed doen". Het Chinees Restaurant YUEN IVAH aan de Schiedamsevest was spoe dig bereikt „Wacht hier op mij", ver zocht dc Koning ,Ik laat U iets lek kers brengen". Bij YUEN WAH had hij spoedig een rustig hoekje gevonden, zodat hy de'heerlijke Chinese gerech ten. die hü zich liet voorzetten, onge stoord kon verorberen, Toen viel het hem op, dat zijn verschijning bij de Chinese bedienden geen opschudding had gewekt. Hoe kan het eigenlijk ook anders", mompelde zijn gekroond le der hoofd „Bier komen wei meer brui ne mensen', „Pie Tchicng" (afrekenen) galmde de Vorst, zodat men goed kon horen dat Koning Voetbal ook de Chi nese taal marlt tig was, Zyn bufkie was nu even rond als zyn hoofd, doch hy voelde zich versterkt en verfrist, Nog één adres, beste man. dan kunt U inrukken Naar HET MOTORPA LEIS". De chauffeur tikte aan zyn pet, terwijl hy zyn laatste stukje Loempia inslikte Het bezoek van de Vorst aan HET MOTORPALEIS werd on hoge prhs gesteld „Als ik juist ben ingelicht, ryd ik op een Mobylette voor 75 cent benzine naar Amsterdam", zei dc hoge gait „Maak gereed zo'n ding. opdat ïlc my zo onopgemerkt mogelijk naar Amsterdam kan begeven. Ik leg rmj vroeg ter ruste, want morgen wacht mij een spannende dag" De koop was spoedig gesloten. „Winnen of verlie zen", informeerde de directie van HET MOTORPALEI5. „Ik voorspel U niets", antwoordde Koning Voetbal. „Maar myn hootd rolt, zoals ik dat wil. Ik groet U". Hy rekende af met de taximan en zeg de toe ba zyn eerstvolgend bezoek aan Rotterdam zeker weer gebruik te zullen maken van de eoede service van de R.T.t. Als iooi drukte hy de taximan. stiekum een vrijbiljet \an de op til zijnde Nederland—Zwitserland wedstrijd m de handen. Hij lichtte zyn kroontje en verdween m de richting Overschie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2