viel C.O.A.L.—Fortuna (2-2) na rust terug LGB neemt ereplaats van Swift over HBSS hijst kampioensvlag in top HfflJC, via prachtige zege op TOGO, kampioen Xerxes en DHC delen na matig duel (2-2) Bromfietsers zwoegden door duin en langs dijken Och, KRABBELS m KRIS-KRASSER DE TWEEDE KLASSERS Bij derby RFC-CW (1-1) tens en bleef men koud Dordrecht lacht LA C naar derde plaats in provinciale zeskamp RFC-CW 1-1 COAL-Fortuna 2-2 Wandeltochten van de SWYR ZA TERDA G VOETBAL Goede uitvoering van Ulysses COAL zat bijna op fluweel P.V. „De Zuiderpost" hield cabaretavond r~ J D.C.L. weer aan de kop Mooi resultaat van Het Centrum Een rooie rug voor de baas f Maandag 23 Maart 195! ROTTERDAM, Zondag. De twee en twintig jongens op het groene tapijt aan de Essenburgsingel hadden ervoor kun nen zorgen, dat degenen, die de KFC-tribune gistermiddag be volkten en zij, die met een staanplaats genoegen hadden geno men, de bijtende koude niet, of althans niet zo scherp, hadden gevoeld. Helaas, geen ogenblik heeft de derby-zonder-de-hier- aan-inhaerente sfeer ook maar de mogelijkheid geopend de toe schouwer te boeien. Eerder biggelden tranen over de door de wind toch reeds gekleurde wangen: tranen van droefenis over het lage peil van de ontmoeting tussen de beide ex-eerste klas- sers. Bij COAL—Fortuna was dat aanvankelijk anders. Vooral f^-t Fortuna-verdediger heeft - J1C, J u lelijk, gemistwaarvan Jacobs, in ae eerste neut kon men genieten van spanning en aardige snet van buiten toegelopen, pro- staaltjes voetbal. De uitslag werd hier 2—2. i,teert ^-mgiel^zargëri. V°°T~ Het meest gebaat bij de draw is on getwijfeld EB OH: bovendien zal Fluks met zonder welgevallen de uitslag heb ben vernomen. De spanning m groep a blijft er zodoende wel in. Spelmoment uit de tuemig aan trekkelijke derby RFCCW. Doelverdediger Verburph onder schept hier een CVV-aanval. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, Sportfondsenbad, Zaterdagavond. Het is de Haagse zwemvereniging SWIFT niet gelukt de ereplaats in de provinciale zeskamp, die 2Ü na twee ontmoetingen innam (zij het met slechts een minimale voorsprong op het Rotterdamse LAC en De Leld.se Golfbrekers), te be houden. In de vanavond in het Schiedamse Sportfondsenbad onder grote belangstelling en spanning gehouden derde ontmoeting rukte LGB van de derde naar de ereplaats op. Zijn representanten bleken In uitstekende vorm te steken. Reeds na de eerste nummers was het duidelijk, dat LGB op de competitieladder zou stijgen. Topplaatsen in de eerste drie num mers f achtereen volgens de eerste en tweede plaats, zowel de eerste als tweede en derde plaats en nog eens een derde plaats) waren hiervoor aanwijzingen. Na vier nummers had L.G B. de leiding met 320.7 punten, gevolgd door L.A.C. met 332.9 en EBOH Fortuna Fluks HOV Coal VUC Neptunus ON A HW TSC Schev. 15 19 DFC 16 19 ümtas 15 18 VeJox 15 17 Vnendens. 13 15 RFC 14 14 UVS 15 14 CW 16 13 Quick 13 11 Gouda 13 10 Leerdam 15 10 Wassenaar Waar ls öe tijd gebleven, dat Rooie Thijs en Chris Benmngshof kleur en sfeer gaven aan de derby tussen de Essenburgers en de Wiclewalers? Toen was RFCCW een wedstrijd, waarvoor men van te voren entreebiljetten be hoorde aan te schaften Luide aanmoe- digmgskrefen inspireerden de spelers dan hun beste beente voor te zetten Men kon van een prima wedstrijd ver zekerd zijn. En thans? Wielewaalse schonen durf den al naarmate de ontmoeting vorderde nauwelijks hur. keeltjes meer te openen. Alleen hoorde men toen nog de RFC- jeugd, die wel zong van: RFC wordt kampioen, doch beter eerst eerst bij Daaf Drok wat voetbal wijsheid kan gaan opdoen. De zich op de tribune bevin dende ouri-RFC'er moet een brok m de keel geschoten zijn bij het aanschou wen van een dergelijk pover spelletje, dat in mets hpr:niiPtde aan de vervlo gen glorieuze dagen. In mets' Ja, toeh nog wat. Een oud-gediende, Dick Apon. was öe steunpilaar in de verdediging. Er liep nog een speler met oen stel goede voetbalbrains op het veld Dries de Boer is zyn naam. Doch wat baat nl die door hem gectaleerde voelbal-intel- bgentie, indien zijn mede-voorwa artsen er niets van snappen? Geen enkele maal werd behoorlijk gereageerd op een lis tig door hem geserveerd hak- of kop balletje; daarenboven was hu ditmaal minder fortuinlijk met zyn scnoton als tegen Quick zes dagen daarvoor. Na dtt vrij droeve algemene beeld menen wij verder te kunnen volstaan met het ver melden van het doelpunt vanr Gnese na een half uur: circa io minuten na de hervatting scoorde Dries de Boer o.i, in buitenspelpositie, de gelijkmaker. Kwam CVV dus enigszins fortuinlijk hieraan, verdiend was het gelijk spet zeker. Over het geheel genomen, kan CW technisch gezien n.i. een fractie hoger worden aangeslagen dan de thuis club Aan be:de zijden was een straf schop gemist. Ook al deelden de beide combattanten de pun ten-buit, één was er, die in zijn vuistje kon lachen; dat was Coal's cen tenman, die met ivelgevallen zag, dat ca 500n voetbalfans uit Rotterdam en VJaardmgen (er stonden heel wat bus sen! gaarne vroeg waren opgestaan voor dit voor de uiteindelijke bezetting van de bovenste plaats zo belangrijke tref fen, Dat was dus een nog grotere be langstelling dan verloden jaar bp Coal— Excelsior. Zij, die mogelijk nog een beetje slaperig waren, waren ras wak ker. Want beide ploegen pakten de zaken direct stevig aan. irs hoog tempo werd begonnen. Nog waren de verken- nmgsactiviteiten niet achter de rug, of alles wat Coal was, had reden tot jui chen. Een voorzet van rechts ging .on belemmerd loh, oh, wat een serie mis sers!) naar v. d. Linde. die de .kegel- jnan' na 4 minuten het eerste werk gaf- Coal bleef druk uitoefenen. Ten koste van enkele hoekschoppen voorkwam de Fortuna-verdedigmg. die aanvankelijk geen vat op het verrassend snelle spel van de tegenstander kon krijgen, erger. Enkele schoten van Bakker uorden ge stopt. Op die periode van Coal-over- wicht (ca. 25 minuten), waarin de For- tuna-speler Zevenbergen zich bad moe ten laten vervangen, volgde een diepe depressie van de thuisclub. Fortuna nam geleidelijk het spel m handen Met nog c«. 10 minuten te spelen scoorde het de gelijkmaker. Na goed voor her eidend werk van Beeters, deponeerde v. d- Waau het leder achter Vis, die o.i bij dit doelpunt niet helemaal vrijuit ging Kort voor rust kwam nog een doel- punt. Bu een van de weinige CoaJ-mt- vallen kwam een voorzet van links. For tuna's linksachter miste lelijk. De prach tig meegelopen en goed doorzettende Jacobs kreeg een prima scoringskans, die hy (neen, niet met beide handen) zyn rechterbeen aangreep, 21. Na rust daalde hpt spelpeil ziender ogen Thape. die een uitstekende wed strijd speelde, moest zich laten ver vangen. Treuren kweet zich verdien stelijk van zyn taak op de spil plaats. Bakker, actief on intelligent, probeerde het enkele malen met verre schoten. Doch niets lukte. Ook bij Fortuna niet, behalve dan een onverwacht, houdbaar schot van V d. Berg Sr,-22. De wedstrijd werd harder, uitblinkers zagen we met meer, behalve de scheids rechter, die. terecht, vaak floot in de rommelige slotphase. 13 I!) 16 19 16 17 14 15 Zaterdag en Zondag heeft de Spoor weg Wandel Vereniging S W V R haar vijfde nationale spoorwegwandeltochten gehouden over afstanden van 12. 20 en 20 km. De groepsprijzen werden behaald als volgt: Zaterdag: Militaire groepen- 1 School Techn. Dienst Utrecht; 2. Reg. Zware Luchtdoel Art. „Waalhaven", Gonn- chem. Bedrijfsgroepen: 1 W.S.V. Boele Bol nes Jeugdgroepen: 1. De Jonge Tippelaars Bolnes. Burger groepen- 1. Steeds Volwaar's Bolnes: 2 Moedig Voorwaarts, Kntnpen s. d. IJsssV, 2. Rubberfabriek Helvoet Nieuw Helvoet. Zondag. Jeugdgreopen* 1. WSV. Jong Leven Rotterdam. Burgergroepen. 20 km: l. Trekvogels Schiedam*. 2 R.W.V., Rotterdam Burgergroepen 30 km: WSV De Waal. Rotterdam: 2. W S.V. Schakelboys Den Haag; 3. W.S.V. Beatrix Breda. Met nog drie twedstryden te spelen heeft Quick Boys nog slechts een puntje nodig om. niet gerechtvaardig de trots de Jcnmpioensulus in top te kunnen hijsen. Deze week was het Ter Lee.de, dat met l3 het onderspit moest deinen. De enige die na een eventueel fa len van de leider in de laatste wed strijden nog op gelijke hoogte zou kunnen komen, is CSVD, dat deze week evenwel tegen 's-Gravenzande gelyk speelde. DOTO werkte zich via een verdienstelijk gelijk spel tegen Rijnsberg B. een puntje verder van de onderste plaats vandaan. Zwaluwen en RVVH geven elkaar in 3B niets toe. Zwaluwen houdt de kop met een punt voorsprong, wijl Oranje Wit vrij gemakkelijk aan de zege-kar werd gebonden. RVVH bleef over Grote Lindt de baas. NS VV kwam ook weer eens binnen de lijnen. De Numansdorpers weten blijkbaar nog wat vechten is, want uit de moeilijke uitwedstrijd tegen Excelsior P. werd een kostbaar punt veroverd, waardoor relatief de kan sen op de bovenste plaats nog alles zins reëel blijven. SSSK kon niet voldoende weerstand bieden aan Ex celsior M., dat eveneens nog aan spraken kan doen gelden. In de vierde klasse B heeft het Schie damse HBSS Zaterdag de kroon gezet op een schitterend seizoen. Deze dag we ra met een van de voornaamste con currenten, ZWSH. afgerekend en nu staan de Scniedanimers ongeslagen en ongenaakbaar aan het hoofd van de ranglijst en mogen ovejr enkele weken een poging doer, zich naar het voetbal- .Walhalla" der Zaterdagvoetballers op te werken. Uiteraard wensen wij de sympathieke club van harte geluk met dit kampioenschap en alle succes by de promotiewedstrijden. Woerden werd hier door Sunlight m de gevaarlijke zone gehouden. Sporüust kan geen kwaad meer by ae nederlaag tegen Jod. B. In de vierde klasse C is door de re sultaten van deze week de spanning weer volop aanwezig. Alle kopploegen moesten ditmaal het onderspit deiven. Leider Hoogvliet werd op onmiskenbare wyze door SKO aan het verstand ge bracht, dat het nog ernstig rekenuig wil houden met een eventueel kampioen schap. Relatief staan de kansen voor SHO inderdaad zeer gunstig. Bolnes werkte zich tegen TOGR op geiuke hoogte met deze (de tweede plaats) en ook Unicum deelde In de algemene mi sère door van ASWH te verliezen. PPSC behaalde een zeer kostbare overwinning op Pelikaan, waardoor het de voorlaat ste plaats verlaat en het verschil tus sen zich en de rode lantaarn op vier punten bracht. De afdeling MFB is deze week weer een stapje dichter bij het kampioenschap in de afdeling gekomen. HVO, dat. zij het dan op grote afstand, nog enigszins ais een concurrent kon worden beschouwd, moest er met 3—0 aan geloven. Spijk®- Met de jeugduitvoering beeft de Gymnastiekvereniging Ulysses Zater. dagmiddag in Lommerdyk alle eer ingelegd. Een zeer uitgebreid pro gramma, waaraan door oud en jong werd meegewerkt, kon vlot worden afgewerkt. Naast de kleuters en de adspiranten. droegen ook de dames- en de herenafdelingen het hunne bij tot het succes. Dat de vele ouders met genoegen het „werk" van hun kroost gadesloegen, valt te begrijpen En de kleuters zelf waren er volko men in- De meisjes en jongens lieten zien wat er met gestage oefening kan w-orden bereikt. De verschillende nummers waren best en waar mees tentijds ook voor een correcte uitvoe ring van de oefeningen werd gezorgd, kon het niet anders of Ulysses maak te goed" propaganda voor de gym nastiek. Dat deed ook de voorzitter van de vereniging, de heer A. van der Laan, door de ouders te wijzen op het nut van de lichamelyke oefe ning. Voor de aanvang werd hijzelf gehuldigd in verband met zijn veer tigjarig lidmaatschap. nisse, dat een fikse zege op WOK be haalde. blijft nu de gevaarlijkste con current. zy het dan dat de achterstand redelijkerwijs wel met meer te over bruggen zat zyn. TSB bracht Zwaluwen thuis een daverende nederlaag toe, ter wijl Energie B. een kleine nederlaag van DVO kreeg te incasseren. (Van onze hockeymedewerker) Door een degelijke overwinning met 30 die dus aan duidelijkheid niets te wensen over laat, heeft HHUC ook dit seizoen de afde lingstitel op TOGO veroverd. Door dit resultaat, dat niet unaniem verwacht werd, hebben de Draken een eind gemaakt aan allerlei gis singen omtrent een terugslag in de kracht van het team. Inderdaad was er dit jaar meer wisselvalligheid in de prestaties, doch de momenten waar het op aan kwam. heeft HHIJC ondub belzinnig getoond de sterkste te zijn. De beide winstpartijen op TOGO bewijzen dit. Van Heel, voor ons één van de beste hockey ers die Nederland gehad heeft, nam een zeer werkzaam aandeel in de overwinning van gisteren. Ook in de staart van deze klasse is meer tekening gekomen. Laren verloor namelijk van BMHC (10) waardoor de kans, dat het op de laatste plaats zal eindigen, levens groot is geworden. Het feit, dat dit goede elftal straks wellicht naar de nieuwe overgangsklasse zal degraderen en de tegenstrijdig heid die hierin zit. bewijst wel, dat aan de instelling van een Westelijke hoofdklasse van slechts 8 ploegen iets hapert BMHC zal wel een goede derde worden. Hilversum en Amsterdam deelden de punten doordat er in het geheel niet gescoord kon wor den. Groen Gee] verraste weder om door een 1—0 zege, thans op Be Fair. aldus waarschynlijk het (Van eonze sportredacteur) ROTTERDAM, Zaterdag, Xerxes mag zich over de ontmoeting tegen. DHC om tweeëerleï reden verheu gen. Tegen de verwachting in bleek een groot aantal voetballiefhebbers toch iets te voelen voor de Engelse Z aterdag, althans wal de sport be treft. De penningmeester liet dus niet helemaal voor niets de loket ten openen. Zeer tot zijn vreugde natuurlijk. Vreugde zal er onge twijfeld ook hebben bestaan, toen tenslotte het duel met DHC op ge lijke stand 122) werd afgesloten. Dat was werkelijk iets meer dan Xerxes verdiende, aihlewel het ge durende geruime tijd de voorsprong die het direct na het begin verover de, wist te handhaven. Daarin slaagde het vooral omdat de voorwaartsen van DHC pertinent weigerden goede kan «en te gebrui- ken. Probeerden zy dat wei, dan was daar in laatste instantie doel man Vermeer, die tussen de palen vele keren voortreffelijke werk deed. Xerxes begon in een hoog tempo en reeds na vijf minuten kon Kentie. dit was zijn enige goede daad. doelman v Scbaick omspelen Middeldorp zorgde kort daarop voor nummer twee. Dat was de Delfte naren iets te gortig Op links trok ken zij t«*n aanval Deze aanval was de inleiding van een groot offensief, dat begon met een treffer van v. d. Klooster, die een voorzet van rechts bijzonder hard langs Ver meer joeg De volgende schoten werden echter alle vakkundig door verdedigers-traditie van Xerxes con tinueerde, onschadelijk gemaakt. DHC behield tot de rust het initia tief. In de tweede helft moest het dit aanvankelijk prijsgeven. Lange trappen vanuit het centrum en de sterke wind joegen de Xerxanen in de aanval. De DHC-verdediging, die in de eerste helft nogal eens vreemd met de bal omsprong, sloot nu ecn- ter veel beter. De Rotterdammers kwamen over het algemeen niet verder deze verdedigers die zich enige meters achter de zestienme terlijn hadden teruggetrokken. Vele hoekschoppen moesten de Delftena ren weggeven Xerxes deed daar echter zijn voordeel met mee en verslapte na vijf en twintig minu ten enigszins Dit werd direct ge voeld door de oude tacticus Volle- bregt. Hij opereerde achter de voor hoede en schoof zijn buitenspelers steeds vele goede passes toe. Even voor het einde kwam het succes voor DHC. De Xerxes verdediging veroorzaakte een strafschop. Ieder een vermoedde dat DHC wel tot de gelijkmaker zou komen Erg zelfbe wust schoot v. d- Borg in. Nog zelf bewuster gooide Vermeer zich naar de hoek waarop de Delftenaar richt te. Met groot succes want hy stopte de bal juist voor de lijn. Hij bles sierde zich daarbij en de verwar ring die mede daardoor werd ver oorzaakt had als gevolg dat A. de Wit toch nog even voor het einde met een hoog gebogen schot tot de gelijkmaker kon komen. (22). Niemand zal durven beweren, dat deze jongeman, die de goede-doel-1 die DHC niet toe kwam. vege lijf reddende voor een te rugkeer naar een lagere klasse. In IB behoudt Kampong de beste papieren op de eerste plaats en dus op automatische promotie. Zelfs speelde het gelijk tegen S.CH.C. (22j. terwijl voorts H D.M. met 2—0 de baas bleef over Gooi Met nog 2 wedstrijden voor de boeg, staat Kampong 1 punt achter op s.C.H C. en 1 vóór op H.D Mdie beide nog slechts 1 wedstrijd te spelen hebben. In de promotieklasse kwam MRHC goed voor de dag door een keurige 2 -0 op Ring Pass. dat zijn illusies op de tweede plaats Iets zag verflauwen. Een verdiende zege. waarvan Van JEtuneman zijn deel bijdroeg door 2 uitstekende doelpunten, de laatste na goed voor bereidend werk van Vissers. Ook As- vion won en wel van Lnden '41). misschien iets geflatteerd. Eerst was het Guy Adriaansens en later zijn neef Wim Adriaansens, die ieder voor twee doel punten zorgden. Aeolus en HHIJC III kwamen met tot scoren Eigenlijk kreeg elk pas m de tweede helft één doel- puntrijpe kans, die verloren ging door onnauwkeurig richten. Zeer waarschijn, iyk wordt HHIJC III Hier het kind van de rekening, terwijl om de tweede plaats de strijd nog geheel open is. In de B-afdeling een prettige derby tussen Tempo '34 en BNC. tenslotte door BNC met 10 gewonnen Veel verschil was er niet en het doelpunt ontstond pas in de tweede helft uit een bij verras sing genomen vrije slag. Met een door tastender voorhoede had Tempo het zeker bij een draw kunnen houden. Voor het Rampenfonds De postduivenvereniging „De Zui derpost" hield, met medewerking van ,De Snelvlucht", Pernis. en. „Het Westen", in gebouw Spes een uitste kend geslaagde cabaretavond, Jac. Greve had de algehele leiding. Zijn ensemble „De Patroba's" hield de aanwezigen met zang, schets en mu ziek enkele uren aangenaam bezig. De opbrengst van de avond be droeg 400.—, welk bedrag gereser veerd werd voor de actie „Beurzen open, dijken dicht." Swift met 333.1 punt. Daarop volg den Raket (Delft) met 336 2 pnt., DONK (Gouda) met 344.5 pnt en Start (Schiedam) met 346.7 pnt. In de volgende nummers heeft De Leidse Golfbrekers met alleen zijn voorsprong behouden, doch deze zelfs dusdanig vergroot, dat het thans met flinke voorsprong op Swift en L.A.C. (die elkaar onder ling niet ver ontlopen) de leiding heeft genomen. Raket is vierde ge bleven, DONK en Start resp. vijfde en zesde. Start is evenv-el bedui dend ingelopen en heeft nog een redelijke kans de laatste plaats te ontlopen. Op vrijwel alle nummers heerste grote spanning. Aan de vyf indivi duele nummers namen gemiddeld 40 deelnemers deel. zodat steeds in se ries moest worden gezwommen. De uitslagen waren. 25 m vrije slag jongens- 1 H. Oostrom (LG8) 13 sec.; 2- B. Goddijn (LGB) 14: 3. H. v. d Fluym (LAC) 14 2. 50 m schoolslag meisjes- 1. A. Pley (LGBj 42; 2 L. v. Walenkamp (LGB) 42.6: 3. L. Verver (LGB) 44.7. 3 x 25 m wisselslag (persoonlijk) da mes: 1. L. de Neef (LAC) 1.02 6: 2. S. v. Leeuwen (Raket) 1.035; 3 L. Zand vliet (LGB) 1.04.1. 50 m rugslag heren: 1: L. Heisterborg (DONK) 37: 2 3. YVeimer (Swift) 37.7; 3. J v. Velzen (DONK) 37 8 100 m schoolslag hemn; 1. H. Oostrom (LGB) 123.9; 2 A. Parent (Start) 1.25 3; 3 J. v. Rijt (Raket) 1 29 3. 3 x 25 m wisselslag estafette meis jes: 1. LGB 53 0; 2- LAC 54: 3 Swift 55 5. 5 X 25 m X'rjje slag estafette jongens: 1. LQB 116 S; 2 Swift 1 22.4; 3-4 Start en LAC. beide 1 24 4 x 50 m wisselslag estafette meisjes. 1. LAC 2 44 3; 2. LGB 244 6; 3 Raket 2 51 3 3 x ">o m wisselslag estafette neren- 1 n\"K 1.49 6; 2 LGB 1.50; 3 Swift i 5ii n Uitslag puntentelling derde ontmoe ting: 1 LGB 903 pnt: 2 LAC 940 4; 3 Swift 941.9: 4 Raket 958.7; 5 Start 363 5; 6 DONK 979.9. De stand in de provinciale zeakamn is daardoor geworden: 1, De I.eiöse Golfbrekers 2654.8 pnt; 2. Swift, Den Haag, 2683.7: 3. LAC. R'daro. 2686.4; 4. Raket, Delft, 2788.7 5. DONK. Gouda, 2851.8; 6 Start, Schiedam. 2866.1 pnt. Een waterpolowedstrijd besloot de al leszins geslaagde derde competitie- ontmoet Irig. volleybalcompetitie De uitslagen van de voor de compe titie gespeelde ontmoetingen waren: Heren: Jste klasse- Libanon "50Vol- Ipyboys 40; R'dam-Z.—EVCH 22: DulokOlympia 4—0; ERWConcordia 13: 3e klasse A: K. V.Nestoro 13 Hou Stand—DRL 0—4; Shell—Unicum 40; Hde klasse B: Nationale—WICO 22; DOPHermandad 22; Kes 1ste klasse; Libanon 2Volley boys 2 2—2; Concordia 2—ERW 2 22: Smash 2 Olympia 2 3—1: Res. 2de kiasse A Con cordia 3WICO 2 4—0: Hermandad 2 Snel wiek 2 1—3: EVCH 2—USC 2 4—0: Res. 2de klasse B: Hou Stand 2—DRL 2 2—2; Tenaco 2—Shell 2 04: DRL 2— Concordia.4 31; Hermandad 3Snel- wtek 3 4—0. Bijna, tachtig bromfietsers hebben Zondag deelgenomen aan de betrouw- baarheïdswedstrijd, die door de Haagse Fietsmotorclub werd georganiseerd. Vol enthousiasme werd begonnen aan het 110 km lange traject, dat even wel zoveel moeilijkheden bleek te bevatten, dat zelfs Piet Knjjuenburg, die als eerste eindigde, geen kans zag om met een blanco strafregister aan te' komen. Zün teamgenoten Pellikaan en Van Ryssel, ook Zesdagenrcnners, eindigden in de achterhoede. Des te meer valt te waarderen, daf Jan van Rfjn, die vroeger als motorrijder triomfen vierde, nu op de bromfiets nog tot goed werk in staat bleek en heel wat jongeren achter zich liet. Ditmaal wist hij ook zijn zoon de baas te blijven, hetgeen in de rit, die in November vorig jaar werd gehouden, niet het geval was. Het weer was voor deze wedstrijd goed, want het zware werk in terrein en langs moeilijke weg getjes vergde de uiterste inspanning. .9999 Lente had haar lieve glimlach in een groutu gordyn gehuld zodat je van zon geen glimp zag, maardaaraan had niemand schuld en die fciiie, koude Maartdag waarde over 't Stadion, waarin Lente van de kaart iag en waarin men tip noch staart zag van de Roem die ééns verwon! Want er werd aïiucér verloren en alwéér zag men geen Hrht, Zwitserland hield, als tevoren, vast. en stoer de grendel dicht. Abe en zijn tnatadoren in hun nationale frak trachtten af en toe te scoren, doch ze schoten, moet V ho*en, strijk-en-zet-en-steeds een... bok! Dat is alles deprimerend waardoor het wel wezen mag dat je Zon niet triumpherend aan een lentehemel zag; die tuist, ach, wie zal hei xoefen, dat het toch niks worden zou... 't Werd 2J voor de Helveten, 't Stadion, haast rauw gekreten zat alweer diep in de rouw. Ons geliefd amateurisme brengt ons toch wel drommels leed waardoor je je optimisme bij dit voetbafspet vergeet. Ais ik eens ïrts mocht vertellen zei ik het, heel zachtmaar vlug: Zou je Donee France met bellen of ze ons ter hulpe snellen? toe, geef ons die profs terug... *t Werd 21, dit pro memorie en die Lente dag iii Maart werd geen brok van gouden glorie waaraan zich Victorie paart. En nu maar weer verder zweten in het streven dat ons drijft, maar je zou, dat mag U weten, door dit voetbat ziaast vergeten hoe je „Overwinning" schrijft! PH1DA WOLFF Jr. (Nadruk verboden.) Uit de derde khxs Slechts twee wedstrijden werden deze week in de derde klas gespeeld. Eén van deze wedstrijden gebruikte DCL om zich In D weer van de kop meester te maken. In de andere wed strijd vond ODS gelegenheid zich te berouwen over de misstappen van de laatste weken. Het won met 13 van Tapendrecht maar zal hiervan, met het oog op de andere concurrenten, die- welhaast onbereikbaar zijn, wei nig plezier beleven, DCL heeft met ?5jn stadgenoot Hille- sluis alle moeite gehad om de beide punten, mee naar Charlois te nemen. Vooral voor rust ging de stryd vrywel gelijk op en het was voornamelijk aan het effectvolle veld te wijten, dat een ogenschijnlijk gemakkelijk schot van v. a. Gevel achtrr de doelman van de thuisclub verdween. Vlak voor rust slaagde v. d. Berg er in na een keurig staaltje solo-voetbal de verdiende ge lijkmaker te scoren. In de tweede helft voerde DCL voor namelijk het woord, dat na ongeveer 20 minuten resulteerde in een doelpunt van v. d. Waarden. DCL bleef aandringen, ter»yi de uitvallen van Hillesluis ech ter evenmin van gevaar waren ontbloot. Het enige doelpunt, dat echter nog werd gescoord Snoek van DCL was de ma ker werd wegens buitenspel afge keurd. Tussen Pionnen en Raadsheren Voor de eerste klasse, groep b, van de KNSB werd de ontmoeting Eind hovenHet Centrum. (Rotterdam) gespeeld, die op de voorlopige stand 45 voor 't Centrum kwam. Van de Rotterdammers wonnen Van Dalen (bord 3), Versluis (4), v. Herk (5) en de Vries (bord 7). Remise speelden Boogaard en Buitenhuis. Voor de hoofdklasse-competitie kwam VAS weer een stapje dichter bij prolongatie van het landskampi oenschap door in Utrecht van de ge lijknamige club met 3—6 (voorlopige stand) te winnen. Alleen het Haagse DD kan de Amsterdammers nog be dreigen; de Hagenaars kwamen op AVz—Va tegen 't Haarlems Schaakge zelschap. ASC, de club van Dr Euwe, doet het dit jaar heel slecht: nu kwam men op slechts 3%tegen Max Euwe. Niet minder dan tien merken wa ren vertegenwoordigd, terwijl vier clubteams hadden ingeschreven. Op het landgoed „Duinrell", het grote wandelpark bij Wassenaar werd ge start en voordat dit werd verlaten, moest een afstand van 5 km worden afgelegd, over moeilijke paden, een weide met verraderlijke oneffenhe den, heuvels en mul zand. Dit korte traject moest binnen een vastgestel de tijd worden afgelegd. Bij de Was- snaarse Slag volgde dan een rem proef van een bijzonder karakter. Komende van een duintop, moest met afgezette motor een kort, maar bochtige weg worden gereden en op een bepaalde streep worden gestopt. Dat leek de meesten gemakkelijker dan 't in werkelijkheid was Meerma len werden de gekste capriolen ge maakt en precies op de voorgeschre ven wijze stoppen was de meesten te machtig. Gebrek aan ervaring speel de daarbij natuurlijk een rol. Een heel zwaar traject van 2Vz km lengte in de nabijheid van Wassenaarse Slag noopte velen te lopen, omdat rijden voor hen onmogelijk was. En dat kostte vanzelf de nodige tyd. Ook het duinterrein Langeveld in de na bijheid van Noordwijkerhout plaat ste veel deelnemers voor een moei lijke opgave. Na de rust bij Hille- gom, werden de rijders, die nog in de wedstrijd waren, langs binnenwe gen en over grasdijkjes naar de om geving van Pijnacker gevoerd, van waar ze tenslotte achter Marlot heen aan de finish belandden. Er was niemand zonder strafpun- ten. Voor de HFC was de wedstrijd, die prima was verzorgd, een succes. De uitslagen luidden: Persoonlijke wedstrijd: 1. P. Kuij- nenburg, Wassenaar, 3 strafp., 2. D. H. K. de Jong, Den Haag, 6 strafp t 3. J. W. de Wit, Rotterdam, 6 strafp 4. J. van Run Sr., Den Haag, 9 strafp 5. C. J, de Jong, Der. Haag. 10 strafp., 6. O. Müller, Amsterdam, 10 strafp. Merkenteams: 1. Solex 39 strafp., 2. Victoria 57 strafp., 3. Berini 57 strafp. 4. Mobylette 82 strafp. Clubteams: 1. M. C. Bloembollen streek, 54 strafp., 2. Vickyclub, Alk maar, 135 strafp. Timmerman en Neptunus, zij zijn synoniem geworden. Zaterdagavond moest de baas er zijn er meer in de Neptunusgelederen, die naar de ze ambachtsnaam luisteren even op het podium verschynen. Hij werd er als het ware op gecommandeerd. Nu laat een baas zich uiteraard niet gaarne en vaak bevelen; in de regel deelt hij ze uit. Maar niet vaak zal een baas met meer genoegen aan een bevel gevolg hebben gegeven dan Frits Timmerman, die op bet podium in Odéon ten aanschouwen van een duizend met hart en ziel aan Neptunus verknechten, een bankje van duizend piek in de hand werd geduwd. Hij behoefde alleen maar „dank u" ervoor te zeggen. Timmerman zei natuurlijk meor. Uit zijn bewogen woorden werd het een ieder duidelijk, dat hij en zijn medebestuursleden ontzettend dank baar waren voor de grote gift van de supporters-vereniging „Neptu nus". Het was n.l. deze „in tijden van voor- maar ook in tegenspoed altijd trouw aan Neptunus"-vereni- ging, die ten besluite van. de actie, waarvan het doel was een stevige bijdrage te schenken aan het trai ningsfonds van de naar de Zeegod genoemde club, Odéon had afge huurd en daar een feestavond or ganiseerde, die, traditiegetrouw, in één woord .af" was. Berry Kicvits en Gerard Walden en nog een heel stel artisten met in de revuewereld klinkende namen, hebben ervoor gezorgd, dat niemand er aan dacht om achter in de zaal b.v. te gaan klaverjassen. „Per Expresse" (zo luidde de titel van de opgevoerde revue en muzikale show) werd met aandacht gevolgd. Tegen het middernachtelijk uur beklom Notaris Hoogenraad het podium. Nadat hij eerst een hele se rie prijzen van de vei loting voor het trainingsfonds had bekend ge maakt, werden de hooofdpryzen ge trokken. Een ras-Neptuniaan, Gerrit Batsleer, was de gelukkige en kan in den vervolge door de stad „brom men". Tevens kwam tegen het slot van de avond uit, dat de jongeren van Neptunus zich buitengewoon ver dienstelijk hebben gemaakt met het plaatsen van de loten. Daarom ver schenen ook Joop van Krimpen. Henny Boere. Wim Corpelyn, Ber nard van Geldcren en Huug Ros in an ten tonele en werden door Piet Krabbendam gehuldigd voor hun activiteit. Een passende belonins vergezelde zijn woorden. Benny de Ridder en Hans v. d. Schee, twee junioren, waren de gelukkigen voor een kaartje voor de interlandwed strijd van Zondag. Zij werden gra tis naar Amsterdam gebracht. Daarna bleef de grote Neptunus- familie nog geruime tijd voor een gezellig bal bijeen. Voorzitter La- mens, secretaris Joukema en alle andere bestuursleden van de sup portersvereniging, die de laatste we ken avond aan avond bezig waren geweest om de feestavond vlot te doen verlopen, kregen toen ook ein delijk gelegenheid wat op adem te komen. Zij hadden het toen waar achtig wel verdiend. Na goed gedane arbeid, is het nog beter rusten. En het feest van Nep tunus was meer dan goed...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 3