C D a<;knï)a Wilton-dok in het Sterrebos Vlaardingseweg kri j gt klinkerbestrating Oud-illegalen luisterden naar kapel. Stoeiinga Reigers weer verjaagd PRIJSVRAAG De taak van de vrouwen bij het B.B.-werk 't Is duurder maar er blijft straks tenminste iets van over Eind 1954 weer vijf sportvelden klaar Gemeente krijgt een rekening-courant H.B.S.S. kan zeker kampioen worden Vrijmetselarij in de Kath. Kring DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zwaarder onderhoud van groot deel Oudedijk ..Laten we dicht bij elkaar blijven staan in deze tijden"' De heer II. Sjoer sprak in Volksgebouw Noletstichting ging prijzen verhogen STADSKRONIEK Jongen viel acht meter; slechts lichtgewond Driejarig kind ernstig gewond Personeelsvereniging GEM had volle zaal SCHIEDAM Schiedamse Slagers Reclame ATTENTIE! VOLGENDE WEEK EXTRA PMS-RECLAME „HET WESTLAND" Koeriersters 2 Woensdag 25 Maan 1953 Bij liet onderhoek van «ie gemeente-begmUng voor 1953 werd geklaagd over ne toestand van de Vlaardinjsewegr onder v.in. Kethel. Deze weg is nog een oude grindweg, die niet mter geschikt is voor het tegenwoordige verkeer. Omdat over de brug over de Poldervaart in d? Schïedamseweg slechts lichte vrachtauto's mogen passeren, heeft de Vtaardingsrweg tij dens de bouw van de woningen in Kethel veel zwaar transport te verwer ken gekregen, waarvan de verharding zeer veel geleden heeft. De weg is daarna wel weer zo goed mogelijk in orde gebracht cn wordt ook wel regelmatig onderhonden, doch het grind komt telkens weer los ie liggen en de toestand blüft slecht. Een oplossing zou kunnen wor den gevonden door de weg een op- pervlakte-behandeling te geven met asfalt. Hiervoor zou enige jaren achtereen een uitgave Van f 20.000 nodig zijn. terwijl de e-erste tijd ook buitendien nog veel onderhoud nodig zou blijven, üok kon 'n asfalt ver har ding worden aangebracht, waardoor de toestand reeds dadelijk goed zou worden. De kosten hiervan moeten worden geraamd op 75.000.—- Een bezwaar van deze oplossing is echter, dat de Vlaardingse weg bij de verdere uitvoering van het uitbrei dingsplan Kethel binnen niet te lan ge tijd geheel zal moeten worden omgclegtï. De aan de weg bestede kosten zijn dan geheel verloren. Wordt besloten om de weg te verbe teren. dan zou het daarom beter zijn. een klinkerverharding aan te bren gen. Wel zijn de direct te maken kosten dan hoger zij worden blij kens de overgelegde begroting ge raamd Op 99.000.maar de klin kers kunnen als de weg moet wor den omgelegd, elders weer worden gebruikt, 2odat de oplossing uitein delijk toch veel voordeliger is. Voor het bedrag van 99.000.— Nadat reeds een crediet van 83.000 werd verleend voor het uit voeren van de eerste étappe van het plan tot aanleg ven een sport- veldencomplex ten Westen van de Poldervaart, wil Gemeentewerken thans overgaan tot de realisering van de tweede étappe, zijnde vijf sportvelden, die eind 1954 gereed zullen zijn. De terreinen worden af gedekt met graszoden. Inmiddels keurden Gedeputeerde Staten eert crediet goed ter grootte van 218.000. Hiervan zal na uit voering van de eerste en tweede étappe nog 45.000 over zijn. Voor de derde en vierde étappe denkt Gemeentewerken daarnaast nog 112.000 nodig te hébben. Zodra met de derde étappe wordt begon nen. komt ook de aanleg van een hoofdtoegangsweg van de „Stenen Brug" naar het sportveldencomplex aan de orde. Wordt het grootste deel van de kosten van het sport- veldencc-mplex dank zij aanleg in DUW-verband door het Rijk gedra gen, bij dit laatste object blijft er voor de gemeente toch nog altijd 280.000 te betalen. Tot dusver zijn de gemeente-ont- vanger en de kassiers van de ge meentebedrijven genoodzaakt grote: kasvoorraden en belangrijke credit saldo aan te houden op de verschil lende postrekeningen. Voor deze saldi moet de gemeente kasgeld te gen rente-betaling aantrekken. Het is dus zaak deze bedragen zoveel mogelijk te beperken. Er is nu hiervoor een regeling te treffen, dank zij de bereidwillig- heid van de Amsterdamse Bank. waarmee de gemeente een rekening courant-overeenkomst kan aangaan. Hierdoor zullen alle betalingen ^an enige omvang kunnen lopên over het Schiedamse bijkantoor van deze bankinstelling. Ér behoeft dan slechts één credit-saldo te worden aangehouden. De Amsterdamse Bank is bovendien bereid een cre diet in rekening-courant te ver strekken tot een maximum van twee millïoen gulden. Hiervan den ken B. en W. slechts in noodgeval gebruik te maken, In Den Haag zal men weinig bezwaar hebben tegen de nieuwe regeling, aangezien de Amsterdamse Bank voor z'n be moeienissen geen kosten in reke ning brengt. •kan de weg nver een lengte van 1600 m worden voorzien van een 3.59 m brede klinker ver harding, ter wijl ook nog gerekend is op hét ma ken van vijf wisselplaatsen. De mogelijkheid, dat HBSS Zater dag at het kampioenschap van haar afdeling zal behalen, is aanwezig, maar her, neemt niet weg. dat grote inspanning nodig zal zijn. Weliswaar beeft IJBSS aan een gelijk spel al volaoende. maar de Jodan Boys zijn dit seizoen op eigen terrein niet ge slagen cn zij zullen dit record van zelfsprekend graag willen handha ven. Opmerkelijk goede resultaten behaalde Jodan Boys de laatste we ken, o.a. een 5—1 zege op Zwart Wit en een 32 overwinning op HTSV en dat nog wel in Den Haag. waar HBSS die ene verlïcspunt te slikken kreeg. Jodan Boys versloeg dit sei zoen Sunlight met 41 en Sportiust met 51, waaruit wel blijkt, dat on ze stadgenoten nog niet gewonnen hebben. Als er echter met hetzelfde elan gestreden wordt nis te sen ZWSH hel geval was, dan is het kampioenschap zeker te behalen. Een groot aantal supporters gaf zich reeds op voor de reis naar Gou da. Zn die eveneens getuige willen Wat men moet wetenj Apothekers-nachtdienst; F. H. Backer, St. Liduinastr. 58 Bellen bU ongeval: G.G en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Tentoonstellingen: 14—29 Maart, Stedelijk Museum, da, 105. Zo. 2—5 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Concert: 27 Maart, Julianakerk, 8 uur: Chr. Oratorium vereniging. Uit voering Johannes-Passion. T o n e e l i 26 Maart. Passage-theater, 8 u: Schied, Best. Bond. Ned Volks toneel met „Het is tijd, dr. Schweitzer". 27 Maart, Musis Sacrum. 8 uur: Onder auspiciën van N.A.T.U. geeft „Kunst na Arbeid" opvoe ring van „Van Ander Ras", t.b.v. - Rampenfonds. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Marva's Ahoy <a!le leeft.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur; Geld is ook tdet alles. Bijeenkomsten: 25 Maart. Irene. 8 uur; Stichting Natuurbescherming. Lezing en film Siman de Waard. 27 Maart, Stadhuis. 7.30 uur: Vergadering gemeenteraad. ..Alhoewel wij als Rooms-Katho- lieken, fel tegenover de principes van de Vrijmetselarij staan, moeten wij toch altijd waardering voor on ze tegenstanders blijven behouden Hot is boter con actie tc voeren voor het eisen geloof, dan tegen de vrij metselarij". Dit zei de hoer J. Do- min icus Dinsdagavond i" de grote zaal van Musis Sacrum tegen de lo den van de Katholieke Kring. Spre ker ging in zijn ui toonzet ting over de vrijmetselarij niet «"1 te diep op de problemen in. maar zette in grote lijnen uiteen, waarom men als R.K. onmogelijk vrijmetselaar kan zijn van deze*strjjd kunnen zich als- zijm Spreker, die een omvangrijke nog opgeven bij de volgende adres- j zelfstudie van de vrijmetselarij heeft sen: C. Schop, Vondellaan 41; A. G. gemaakt en hiertoe met leden van Uittenbogaard, Nieuwe Maasstraat I deze beweging uit. diverse landen in 2157 In de loop van de dag kruist Rob de koers van een vloot tonijnen vissers. Die lui vissen met lange hengels en Rob houdt maar een beetje af. want hij kent die vissers. Het zijn er varen zeolui. maar je kunt beter een beetje uit de buurt blijven, want ze varen maar raak en vooral als ze beet heb ben, storen ze zich niet aan andere schepen, die in de buurt zijn Twee schepen, die het dichtst bijzijn houdt Rob voor al in de gaten. Ofschoon He afstand nog vrij groot is. hoort bij de beman ning opgewonden schreeuwen. Waarschijnlijk heeft de één beet en nen de bewegingen der vissersscheepjes, want gert zo gek heen en weer dat je ent ogenome maken de vissers van die schuit ruzie met de dat móet volgens hem mis gaan. Ze dobberen ,zo een aanvaring kunt verwachten. En dan is tioi- andere. omdat die hen hindert. Rob volgt gespan- vlak bij elkaar en vooral dat ene bootje slin- land, of liever Afrika, in last.... 9a: J. van Bel, Lorentzlaan 58. De touringcars waarmede de Schiedammers naar Gouda gaan. ver trekken om 2.45 uur van het post kantoor. De overige wedstrijden zijn: HBSS 2Jodan Boys 3. 4.15 uur. Spierings- hoek; GTB 2~-HBSS 3, 4.15 uur, Laan Ons Genoegen; HBSS 4Insu- ltnde 2. 4,15 uur. Havendijk; HBSS 5 V/IA 2. 2.30 uur. Havendijk; Aeolus -HBSS a 1: Unicum a 2—HBSS contact is getreden, zei, dat men van Rooms-Katholieke zijde de stroming wel eens een ..vijand voor de troon" heeft genoemd. Dit durfde hij geens zins te onderstrepen. Aan de hand van fragmenten uit diverse boeken over dit onderwerp lichtte hij een en ander nader toe. Interessant wns het te vernemen, dat de vrijmetse laars zelf hun grootste- bestrijder. Pater Herman Gruben. die geruime tijd in Limburg heeft gewoond, als a 2: Excelsior '20 b 2—HBSS b 1. 2.30 de beste kenner van hun beweging uur. Oudedijk; H3SS b 2—Zwaluwen beschouwen. Na zijn inleiding behandelde spre ker geschiedenis m ontstaan van de vrijmetselarij. De beweging heeft zijn naam verkregen uit de Bouw- gilden. die van Londen haar Parijs trokken. Voorzitter N, J. van Baa1- Je van de Kath. Kring sprak een openings- en slotwoord. De Weger.legger wijst als onder houdsplichtige van het gedeelte van de Oudedijk vanaf de Damlaan tot 62 m. vóór de spoorwegovergang in de lyn SchiedamViaarriingen de gemeente aan. Bij besluit van 27 December 1940 besloot de gemeen teraad tor overname van de on derhoudsplicht van dit gedeelte van de Oudedijk over een lengte van 778 rn. van de Xicuwlandse Polder Het gedeelte, i-mg 62 nv. vóór cjc spoorwegovergang en nok het ver dere gedeelte vac. de Oudpdijk tot aan dé Polderweg wordt op 52 m ra. onderhouden door de Xieuw- landse Polder. Hiervan heeft het stuk gelegen tussen do toegang tot het woonwa genkamp tui de toegang naar óc sportveld en veel te lijder: var. de transport pn van materiaal en; ivoor nnderhoud-aanlre» naar de sportvelden en hot recreatiegebied, dat o.m. vanaf de Oudedijk toegan kelijk is. Daarom is het billijk, dat het on derhoud van dit gedeelte van do Oudedijk voor rekening van le ge meente wordt genomen. De Nieuw- landse Polder heeft verzocht di*. wegvals uit tp breiden tot de srvior- wpgovergang in de lijn Srhi---min Delft, aangezien bij grote có ;nori stra ties de weg voorbij do toegang intensiever door het autoverkeer ge bruikt worrit loa. om te keren' on bovendien e^n betere begrenzing verkregen wordt. Dit verzoek komt B. en W. ni'*l onredelijk voor. De overdracht dient thans tp worden geregeld en aan Gedeputeerde Staten tor goed kni fing te worden aangeboden. Volgens de Wpgmlegger is de totale lengte van het over te nemen weggedeel te 550 nv. waarvan de wegverhar- rlirur uit hpstant Hp* lje* tri de bedoeling, hierop wr verharding f n klinkers aan tc brengen. V b 4. 2.30 uur. Spieringshoek: HWD C-HBSS C. Wat wordt verstaan onder de .bebouwde konrT' In de politieverordening wordt de „bebouwde kom" ;n de naaste toe komst als volgt omschreven: Stad Schiedam: de lijn, die begin nende bij de Nieuwe Maas. achter eenvolgens samenvalt met de grens dor .gemeente Ylaardingen, de noor delijke zijde van de Vlaardingerdijk. dc oostelijke. °everlijn Vfin de Polder vaart, de zuidelijke teen van de dijk der spoorlijn Rotterdam—Ma ars luis, de oostelijke oeverlijn van de Schie- damso Schie (in noordelijke richting) do grens der gemeente Rotterdam en ten slotte eindigt bij de Nieuwe Maas; Dorp Kethel: le. op het Noorriein- de. de noordwestelijke grens van het perceel kadastraal bekend Sectie Q no. 1131, 2e. op de Dorpsstraat het verlengde van de noordoostelijke grens van het perceel kadastraal bekend Sectie Q no. U54. 3e. op de Kerklaan het verlengde van de oostelijke grens van het per ceel kadastraal bekend Sectie Q no. 1163, 4e. op de Schiedamseweg do noord westelijke zijde van dc brug over de poldervaart, 5e. op de Vlaardingseweg het ver lengde van de zuidwestelijke grens van Het perceel kadastraal bekend Sectie Q no. 1117; Bijdorp: le. op de Schiedamseweg de zuidoostelijke zijde van de brug over de Poldervaart, j 2e. op de Schiedamseweg het ver- 1 -> doel de toepassing tot de bebouwde lengde van de noordelijke grens van i kommen ook behoren de binnen de het perceel kadastraal bekend Sec-begrenzing van elk dier kommen aan tie P no. 2344: de genoemde wegen aansluitende met dien verstande, dat voor de wegéncomplexen. Kapelaan H, ,T. M. Stoeiinga, bestuurslid van dc Leirlse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke gevangenen, vr;>- Dinsdagavond naar Schiedam gekomen om een voordracht te houden r het onder werp „Wat ik geleerd heb tijdens de Duitse bezetting". oker splitste zijn uiteenzetting in twee gedeelten: ten eerste de tijd, die fuj in brt Oran jehotel In Scheveningen en het kamp Amersfoort doorbracht cn ten tweede zijn onderduikerstüd in de laatste anderhalf jaar van de oorlog. Voorop staat echter, dat kapelaan Stoeiinga niet naar. hier was gereisd om wat interessante belevenissen mee te delen. Lnleyendeel, HU baseerde zijn be toog op de waarde, die rie ex-politieke gevangenenen moeten hechten aan de opgedane ervaringen tijdens hun gevangenschap, waardoor eigenschap pen als saamhorigheid en eenheid ondanks verschillende principes, zijn ge groeid. Eigenschappen die men juist thans rroet exploiteren, voor het beter maken van de maatschappij, ondanks vele teleurstellingen en des- Illusies. De causerie was verbonden aan de jaarvergadering in Maison Westhuis aan de Warande. De laatste da een konden we de reigers in de Plantage weer ijverig bezig 2ien met het bouwen van hun nesten. Slechts iets langer dan een week hadden de vogels nodig otn de kolonie vrijwel op gelijke sterk te als voor de verwijdering door de brandweer te brengen. Maar de gemeente laat het er niet bij zitten. Ér is dispensatie op bet verbod tot 1 September, zodat er aile gelegenheid is de reigers het leven in de Plantage onmogelijk te maken. Vanmorgen trok de brand weer er met de magirusladder voor de zoveelste maal op uit om de nes ten te verwijderen. „HET MYSTERIE DER SCHOENEN -PARADE" Morgen volgt de publicatie van de derde schoenenserie Kapelaan Stoeiinga werd al vrij spoedig gevangen gezet wegens het ontslaan van een N.S.B.-or. der wijzer aan de R.K. school in Voorhout. Deze man had het in zijn hoofd ge haald om op de borden in een 'der klassen fraaie zinspreuken te schrij ven ih verband met het Christelijke geloof en het nations al-socialisme. Er stond o.m. „Christus was geen Jood. maar de eerste de beste na tionaal-socialist Vanzelfsprekend is de kapelaan hiertegen onmiddellijk van leer getrokken, met het gevolg, dat hij binnen zeer korte tijd in een cel van het Orahjehotel werd ge duwd. Later is hij overgebracht naar Amersfoort, waar hii ten slotte is vrijgekomen. Spr., die het vermo gen bezit de dingen zeer duidelijk en onderhoudend naar voren te brengen, vertelde zijn persoonlijke belevenissen, die vrijwel alle te vinden zijn in zijn boek „Tussen prikkeldraad en mitrailleurs". In zijn cel op Scheveningen. waar hij na twee weken ontdekte, dat er enig „mondeling" contact mogelijk De vrouwengroepen van de Partij v. d. Arbeid en N.V.V.-bestuurders- bond hadden gisteravond de heer H. Sjoer uitgenodigd een en ander te komen vertellen over de taak cn de werking van de Dienst Be scherming Burgerbevolking en in het bijzonder wat ri<? vrouwen hier toe kunnen bijdragen. Bij de instelling van de Dienst Bescherming Burgerbevolking heeft in de. eerste plaats voorop gestaan, de narigheid en ellende, bij even tuele oorlogshandelingen, waarbij de burgerbevolking betrokken wordt, zo klein mogelijk te houden. Het voorbeeld hierbij is Engeland geweest, waar het in het leven roe pen van een landelijke organisatie bewees, dat men veel doeltreffender kon optreden, waardoor niet alleen de gevolgen voor de bevolking, aan merkelijk konden worden beperkt, maar waarin tevens de beste waar borg lag tegen de chaos. Het B.B.-werk kent zelfbescher ming en bedrijfsbescherming. De taak van de vrouwen in dit ver band kan veel-omvattend zijn. In de eerste plaats kunnen zij zich be schikbaar stellen voor hulp bij so ciale voorzieningen, zoals in op vangcentra als verpleegster, chauf- feuse cd. Ook de rechten en plichten van dcger.cn. die zich in de Dienst Be scherming Burgerbevolking laten opnemen behandelde, de heer Sjoer. Na de inleiding vond een drukke discussie plaats, waarin hoe! wat vragen werden beantwoord. De heer Sjoer deelde mede, dat naast de oorlogstaak ook gerekend wordt op gebeurtenissen zoals b.v. de waters nood. Tenslotte zijn drie films vertoond, die de oorlog en de bevrijdings- da een nog eens in herinnering I brachten. ri <uigetwijfeld .put oor hot. van de werf norn in het Sterrobos. slechts met moeite de si- i r.es zijn l notie van een joar geleden voor ogen kun nei) halen. I opia at? van hoog geboomte en vriendelijke laantjes is er een tientallen meters ri'.cpe put gekomen, die 7.tch over «M-nte nfstAnrj uitstrekt. Dracli- beneden en op de rand van de put onafgebroken horig de af en aan rijde ride zandtreintjes te vullen. Hier gaat de grond eruit en bij de uitbreiding van de algemene begraafplaats aan de Vlaardinger- dnk *>r in- pl<"«»t*rt de m'ens voort, het gezicht van Schie dam ingrijpend veranderend. was met „buren" via een klein gaatje in de muur. had hij vooral geleerd zich in te denken in het geen zijn mede-gevangenen op slle uren van de dag bezielde. Hij kon zich al gauw niet meer opwinden over kleine privé-zaken en zodoen de werd de gedachte bijgebracht: Neem het in het leven niet zo nauw mot deze dingen, sta niet zo op je standpunt en wees geen mens met Ja nee tenen". „Laten we toch dicht bij elkaar staan, niet bang voor elkaar zijn en vooral niet hoog te gen elkaar opzien. Het is goed deze waardevolle dingen nog eëns terug te roepen. Eeuwig jammer zou het zijn wanneer dit zou worden ver geten", aldus kapelaan Stoeiinga. Zelfs onder de ellendigste omstan digheden werd de humor niet uit het oog verloren. Over zijn onderduikerstij d zei spr.. dat dit voor hem een tijd ge weest is met uitbundige mogelijk heden, die zich later nooit meer hebben voorgedaan. Na de oorlog, heeft hjj met vele anderen een felle speech gehouden over de wereld- verbetering. Veel is er niet van te recht gekomen, maar ondanks dit is het idealisme bewaard gebleven. „Door - wat doorstaan is. zijn wij groter geworden, dank zij. het on sterfelijke hart van ons volk". 20 besloot pater Stoeiinga zijn rede. Voorzitter J, Donker, van de af deling Schiedam, onderstreepte in zijn dankwoord nog eens duidelijk, dat aan het ideaal moet worden vastgehouden. Tijdens de vergadering, die de uiteenzetting van pater Stoeiinga voorafging, werd het programma voor de Meimaand bekend gemaakt. Op 4 Mei zal er 's avonds in de Grote Kerk een gedenkdienst wor den gehouden, waar dr J. L, Cazi- mir. pater J. van Kesselen en ds G. Brinkman zullen voorgaam. Het mannenkoor „Orpheua" zal zyn me dewerking verlenen. Op 9 Mei gaat men naar het Ere- kerkhof in Bloemen daal. Op uitno diging van de afdeling VlaarnMu.cn zal men op 16 Mei een voordrwhts- avond bijwonen in gebouw ..Excel sior", waar mevr. Helène Oosthoek Zoetmulder zsl declameren. De he ren G. v. d. Hoeven en A. Pons ,-erden in het bestuur gekozen. Na het raadsbesluit van 25 April 1952, waarbij de vergoeding die de gemeente betaalt voor de in het R.K. Ziekenhuis verpleegde on- en min vermogenden werd vastgesteld op 8.70 voor volwassenen, 7.60 voor kinderen beneden 12 jaar en 4.50 v&nr gezonde zuigelingen talies inbe grepen) is per 1 Juli 1952 een alge mene tariefsverhoging door de Prijs- beheersing toegestaan van O.M per verpleegdag. iri verband met de in middels tot stand gekomen werkloos heidswet. De Dr Noletstichting vraagt om thans de vergoeding daarmede in overeenstemming te brengen. B. en W. stellen voor aldus te besluiten, zulks gerekend te zijn ingegaan I Juli 1952. Voorts is bij prijsvaststelling van 13 Februari j.l. het tarief voor het R.K. Ziekenhuis verhoogd met 1.40 per verpleegdag. gerekend te zijn ingegaan 1 Februari 1953. In verband daarmede stellen B. en W. ook voor met ingang van genoemde datum de vergoeding als bedoeld in de rege ling van 25 April voornoemd te stél len op resp. 10.30. 9.20 en 6.10. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen ten laste van de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Zaken en zullen naar raming voor 1953 bedra gen 2.420.welk bedrag naar het zich thans Iaat aanzien, zónder cre- dietverhoging kan worden opgevan gen. Uit de aanhef van ons bericht van Dinsdag betreffende de ophanden zijnde uitbreiding van de Dr Nolet stichting moe^t worden opgemaakt, dat het de bedoeling was dit zieken huis van nog 200 beaden te voorzien. Het was een a] tc voorbarig geiuid. Wanneer de plannen zijn uitgevoerd, zal men In totaal beschikken over 200 bedden. Aan de Hooikade, die achter aan de Tuinlaan is te vinden, reed een fabriekstractor tegen een verkeers- paaltje. De bestuurder D. W. de R eerste Tuinsingel 24. viel van de tractor en brak zijn been. Het ge vaarte zou in het water zyn gera den. wanneer niet het tienjarig jon getje P.. dat naast de bestuurder zat en van de schrik ook afsprong niet zo bijdehand was geweest om de tractor weer te beklimmen en de motor vrij te schakelen. In dé Julianalaan was Dinsdag een schoorsteenbrand. De brandweer verleende assistentie met de ramon- neur bij de Julianalaan 114b. De moeder van de 9-jarige W de H. bemerkte, dat haar zoon rond reed op een damesfiets, die het jon getje beweerde te hebben gevon den. De fiets bleek echter toe te be horen aan mejuffrouw Z. uit de Groenenla&n en te zijn ontvreemd aan de Westvest. ROTTERDAM In de Azaleastraat wilde gister middag de negenjarige Hubertus Dullens een bal uit de dakgoot van zijn ouderlijk huis halen en op straat gooien. Het knaapje ver loor zijn evenwicht en viel van het dak naar beneden. Acht me ter lager kwam hij terecht. Hij bleek zijn linkerpols te hebben ge broken en werd in het Sint Fran- ciscus Gasthuis ter observatie op genomen. Afdeling van Instituut voor Scheepvaart en Lucht vaart in Amsterdam Te Amsterdam is. op de Keizers gracht. een afdeling van het Insti tuut voor Scheepvaart en Lucht vaart geopend. Industriële kringen in de hoofdstad hebben daar op aangedrongen. Rijweg overgestoken terwijl auto naderde Op de Nesserdifk is gistermiddag een driejarige jongen door een auto aangereden. Het kind werd in ernstige toestand opgenomen in het Bergvregziekenhuis. Het heeft een schedeJbasisbrcuk, een gebroken linkeronderbeen en een hoofd wond. Het slachtoffer, de driejarige Teunis Schulting, woont aan de Nesserdijk. Zijn moeder beduidde hem te blijven staan aan de over zijde van de weg. Toch stak Teil- nis over. juist toen een auto na derde. Hij werd tien meter mee gesleurd. De buslün E had door het ongeval drie kwartier ver traging. Voorlichtingsavond voor a.s. militairen In het gebouw van de CJMV- Biijdorp aan de Statenweg hield de federatie van Rotterdamse C.J. M.V. gistefen een voorlichtings avond voor a.s. militairen. De fe deratie-secretaris, de heer H. J. Jansen Klomp, opende de avond en gaf allereerst het woord aan de heer C. van Noort jr. arts, die sprak over „De militair en het meisje". De heer Van Noort pleit te voor het behouden van het res pect voor de thuisblijven den, en voor het houden van zelfrespect. Kolonel ds A. T. W. de Kluis, hoofd leger predikant, voerde ver volgens het woord over „Leven als militair". Hij zei dat do jongens ook In dienst moesten blijven wie ze waren en vooral moesten blij ven uitkomen voor hun mening. Studiegel esenheid is er in dienst genoeg zei de kolonel. Het komt er 00 aan de vrije tijd zo produc tier mogelijk te maken. De Harmonie was geheel gewild met leden en introducé'? van de personeelsvereniging G.E.M., toen de tweede voorzitter, de heer Vink, Henk Buckman en de ar.dere ar- tisteri inleidde. Afgaande op de bij valsbetuigingen viel „In bonte vaart" uitstekend in de smaak. S zeer voordelige aanbieding R in de week van 26 Maart t/m 1 April Vers vet spek per 500 gr. 1. Vet rookspek per 500 gr. 1.10 Voor de boterham prima pekelvlees100 gr. 0.44 Weer Simavi-avond in de R.K. Volkshond Donderdagavond 8 uur zal de Si- mavi een filmavond beleggen in de R K. Volksbond. Lange Haven 71. Deze avond zullen worden vertoond enige films over Suriname en Indo- nes ie. n.I, ..Tropen iced en Tropen- T)— hb'Tr-k'''™?* i« £rstif toegankelijk voor personen boven de 16 jaar. AF TE GEVEN PRACHT afgeharde bloetvkoolplanfen en voorgekiemde eerstelingen V heet het bekende adres fa. A. VERKADE, Groene laan 81. tel 69947. De zaak voor al Uw tulnbenodlgdheden. «pedaal tuin- en bloemzaden, graszaad, pen (aardappelen en kunstmest. Nette dame vraagt ongem. kamer met woon- en stook- geleeenheid omtrek S'dam of R'dam w. spoed. Br. nr. S 789, bur. v. d. blad. Voor goed en solide behanff- werk is Uw adres „De Tie- hangsplbeurs", C. Visser, St. Lid uina straat 65. Vraagt onze staalboeken op zicht. Een blijvende herinnering zijn de prachtige foto's ge maakt op Uw trouwdag bij cn in stadhuis, kerk en in de feestzaal door Foto-Repor- £-*« DicFi&l 5. v. d. Mast, Prof Kam. Onneslaan 156a, tel. 68509. Woonruimte gezocht door a s. heid. Br. nr. S 7s£*bur. v. d. blacf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1