I C Kraamcentmm krijgt meer bekendheid A<;iM)A Gaan en komen beheerste de Raadsvergadering Burgemeester kwam van „thuis" vertellen Alle handen onder tafel Meesterlijke Jouvet in het Passage-theater Er komen steeds meer aanvragen om hulp binnen Hoe hoog wordt de huur na de verhoging? Gratis borreltje DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Agenda was vlug afgewerkt Evacuë's uit Oosterland en Sirjansland waarschijnlijk eind Juli weer terug Gewijzigd SVV naar Longa Verloor U iets? Nieuw voetbalspel gedemonstreerd »JS3 CAB trekt er weer viermaal op uit Kerkdiensten Nieuwe wethouder Gemeentewerken benoemd Schoolwerktuinen in het zilver NATU-toneel voor het Rampenfonds Candidatenlijst van de V.V..D. Wild Wrest aan de gSSSh. v2n j »- tt- W Hoogstraat Zaterdag 28 Maart 1953 In 1952 heeft de ontwikkeling van het Kraamcenlram, ook verder een groed verloop gehad. In het algemeen kan gezegd worden, dat het kraam- centrum de nodige bekendheid heeft verworven en dat vele a.s. moeders zich als vanzelfsprekend naar de Lange N'ieuwstraat 35 begeven, voor hulp bij de bevalling en het kraambed. Toch Is de gewoonte om zich by die gelegenheid door buren of familieleden te laten helpen en verzorgen nog steeds zeer verbreid, zoals de leidster-docente op het spreekuur voor praenatale zorg heeft kunnen constateren. Als belangrijkste gebeurtenis valt te vermelden de aansluiting van het Groene Kruis Keihei bij het kraamcentrum. Dit betekent, dat het werkgebied zich met in gang van 1 Januari ook uitstrekt aver Kethel, dat voorrijn in het gebied van het Kraamcentrum Vlaai dingen co. was opgenomen. Aan het bestuur werden in vor- band met de aan-.-hiiUng var Ke thel twee personen toegevoegd als vertegenwoordigers van het Groe- z.t Kruis Xf-ihch t.w, de heer J. Korpe! en mevr. a. van der Laan Bouma-den Ouden. In verband met het feit dat er twee bestuurs leden uit Kethel werden opgeno men, werd op verzoek van het be stuur ook door de Geref. Vereni ging Ziekenzorg een tweede ver tegenwoordiger naast de heer Van der Hoff aangewecen, nl. de heer J. Koster. Per 1 September trad een ver pleegster-assistente, zuster A. P. van Delft, in dienst. Deze benoe ming had mede plaats met het oog op de uitbreiding van het werkge bied. waartoe toen reeds in prin cipe besloten was. Het aantal aanmeldingen heeft zich gedurende het jaar 1952 in stijgende lijn bewogen. Aan het be gin van het jaar was het aantal 18 a 20 per maand, aan het einde 25 a 26 per maand. Het bureau voor de praenatale zorg, dat aanvanke lijk een zittingsdag per maand hield moest dit aantal uitbreiden tot een zittingsdag per week. Personeelsopleiding Gedurende het laatste kwartaal ontvingen de zes leerlingkraamver zorgsters. wier opleiding 1 October 1951 was begonnen. lessen van dr F. Quispel, gynaecoloog, eti mej. A. L. van Wely, kinderarts, in 1952 werden geen examens door leer lingen afgelegd. De oudere groep van zes leerlingen voltooide het praktijkjaar en de nieuwe groep van drie begon in October de op leiding. zodat er op 3i December in totaal negen leerlingen in op leiding waren. Op 31 December 1952 waren ze ven gediplomeerde kraamverzorg sters aan het Kraamcentrum ver bonden, zes in vaste dienst en een in los verband. Bakers waren niet in dienst. In totaal Werden in het jaar 1952 243 interne kraamverzorgïn- gen beëindigd, 155 door gediplo meerde kraamverzorgsters en 88 door leerlingen. Het totaal aantal verzorgingsdagen bedroeg 2683. Daarnaast vonden 58 wijkkraam- verzorgingen plaats, tezamen om vattende 600 verzorglngsdagcn. De leidster-docente en assistente brachten In totaal 230 praenatale bezoeken, 530 verplegingsbczoeken bil leerlingen, 196 controlebezoe ken bij gediplomeerden en 225 postnatale bezoeken. Aan alle aan vragen om kraamhulp is voldaan. Op 20 Maart jl, zijn zes leer ling-kraamverzorgsters van het Kraamcentrum geslaagd voor het examen kraamverzorgster. Het wa ren; Cornelia Johanna van de Ma- rel (cum laude); Maria Johanna Enter; Adriana Fiorina van Hekke; Antoinette Winkelman; Geertruida van Dijk en Arendje Koster. De voorgenomen huurverhoging die als het parlement zich met de regeringsvoorstellen verenigt uiterlyk 1 Januari 1954 ingaat, zal de huren brengen voor woningen in de gemeenten in de eerste klasse op 135 pet van het huurpeil van 1940, m de tweede klasse op .338 pet, in de derde klasse op 141 pet. in de vier de klasse op 145 pet en in de vufde klasse op 148 pet. De klassen zijn die. welke de Noodwet Ouderdoms voorziening kent. Voor de gemeente Schiedam geldt de rerste klasse, met uitzondering van een deel van Kethel. De volgen de straten in Kethel behoren, met het gehele Tuindorp, onder de eer ste klasse te worden gerangschikt; Burgemeester Verveenstraat, Dr Sauerstraat. Dorpsstraat. Kerklaan tot en met nummer 15, Kerk weg nr. 12, Noordeinde, Oudedijk tot spoorbaan, Schiedam sew eg, Schïetbaanstraat. Snoorbaacstraat, Viaa rdin psew e g, Westpo 1de rst r aa t. De hierbuiten vallende straten en wegen in het Kot helse gebied beho ren tot de derde klasse. HBSS vergaderde Donderdagavond hield HBSS de algemene .jaarvergadering, die druk werd bezocht. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden zonder meer goedgekeurd. Alle commissies werden bij algeme ne stemmen herkozen, waaruit wel jüjkt hoe goed de zaken bij HBSS verlopen Dit werd na de bestuurs verkiezing nog eens overduidelijk bewezen, want alle aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden wer den met overgrote meerderheid van Wat men moet weten: Apothekers-nach tö ienst: M, M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval; G G en G.D TuinJaan 89 Telefoon S9290. Tentoonstellingen; J4—29 Maart, Stedelijk Museum, da 10—5, Zo. 2—5 uur; 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 0.15 uur: Het uur vóör middernacht (18 jr.), Monopole, da. 2, 7, J urn, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur. Vlammen over Kansas (14 jr.). B 0 e mi komsten; 29 Maart, Musis Sacrum, 10 30 uur: Humanistisch Verbond, Dr V. W, D, Schenk spr. over „Sexueie opvoeding". 30 Maart, Grote Kerk. 8 uur; Coos van Hoboken declameert Passiespel „De Kruisweg". Op de Nieuwe Haven kwam Don derdag het moment van de dag voor heel wat buurtbewoners, toen een auto van een plaatselijke dis tilleerderij een voorraad flessen verloor ter hoogte van garage Unique. Er ging nogal het een en ander aan scherven. Veel van de inhoud stroomde over straat, maar zo slecht kon het niet gaan of cr konden nog heel wat gratis borrel tjes worden opgevangen. stadskkoniek Tijdens het spelen bij de Buiten- sluis kwam het tienjarige meisje M. L. uit de Pendrechtse5traat Donderdag te vallen. Met een her senschudding heeft de G.G.GD, haar opgenomen en naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Vorig jaar kwam aan de Marco- 2160 Rob neemt de Jon gen mee In de kajuit en geeft hem wat te eten. Nu knapt hij zienderogen op Hij heet Achmed, vertelt hjl en hij komt uit de bergstreken bij Marrakech Ja, hij heeft nog niet lang gevaren; pas een paar weken ge leden sine hij voor het eerst naar zee. Achmed spreekt vrij goed Frans, maar veel vertelt hij niet. Rob moet hem de woorden uit de mond trekken. Hij vertelt hem, dat hij zich aan bo^rd van een Nederlands schtD bevindt, dat op weg is naar Teneriffe. Dsar nooft v4nVsXoord"nbhiirkSjkt een beetje angstig nieuwsgierig. De jongen tast verschrikt naar neemt.hem weg-mee Nu ja, Rob wil hem best in een Noord-Afri- zijn borst en knoopt snel zijn hemd dient, terwijl zijn ogen uitkijkt zo n mooi semp neett ny Ken kaanse haven aan land zetten. „Wat heb je daar j hij een onverstaanbaar antwoord mompelt. Rob neiyk nog nooit gezien, eigenlijk op je borst getatoueerd?" vraagt Rob 1 Er is Vrijdagavond niet al te veel gezegd over de tamelijk omvangrijke agenda. Het vlotte werken werd on getwijfeld in de hand gewerkt door bet afvoeren van enkele punten, die blijkbaar in de commissie nog niet waren afgehandeld. Van belang leek ons de kwestie, die de heer K. Bosch (WD) aan sneed namens de zekerheidstelling o i__»„ sneeu namens ne zcucinciaswiunE eg een prachtige .peelplaats0 le j-arantie van twee millioen, i-nnv iphoH onrpoH Er lrwameil r voor de Jeugd gereed. Er kwamen speel werktuig en en ook een groot tcgelnlateau, waarvan een druk ge bruik werd gemaakt. Ook de op geschoten jeugd heeft het echter niet ongemoeid gelaten. Meermalen konden de kleinen geen gebruik maken van de schommels, omdat de touwen bleken te zijn doorge sneden. In de avonduren vooral die de gemeente aan de dr Nolet- stichtlng ging verlenen. Het was de bedoeling van dit raadslid om even tueel de mogelijkheid te hebben, be slag te kunnen leggen op ziekenhuis en inventaris. Burgemeester Peek wimpelde het af. in de eerste plaats met te wijzen op de goede gang van zaken in het werd «tracht met "weende krach ziekenhuis, terwijl z.i, altijd voldoen. V taïd" toett0n/«& m "oSKSd? SSoSÊ. ««dl ,o|«pl«ear1™fruS'fg ve«S w*».hir Van Bochov« nog aan. I I 1 ft hfiAn H U,h4«i. 1V, -i ,nllr)n tegels zijn verdwenen Aan de Vlaardingerdijk is Vrijdag avond in de polder een tuinhuisje in vlammen opgegaan. Oorzaak was het De heer v. d. Water (Kath.) wilde het zieken ver voer zoveel mogelijk aan particulieren overlaten. Hij merkte het op. bij het voorstel tot vuurtje, dat enkele jongens in de on-aanschaffing van een nieuwe zieken middellijke nabijheid van het huisje auto voor de GGD. Dat had daar hadden gestookt 1 «ir mee te maken, vertelde mr Peek Bij de familie de N. Potgieterstraat i hem. daarbij niet bedenkend, dat het 2 b, stak het zevenjarig zoontje Bram voorstel er zelf anders over sprak. een stuk touw in brand. Enkele von- De overneming van het ziekenver- ken kwamen in de speelkamer te- yoer van de firma Peereboom, komt recht op celluloid poppen. De brand- in April eerst aan de orde. weer rukte nog uit voor het binnen- Gaan en komen van de wethouder brandje, dat mevrouw de N. echter van Gemeentewerken maakte eigen- al met een emmer water had geblust lijk het voornaamste onderwerp uit. Burgemeester Laurense van Oosterland en Sirjansland op het eiland SchouwenDuïveland was gistermiddag in Schiedam. In het Geref. Jeugd huis aan de Lange Haven heeft hij van half vier af heel wat vragen te beantwoorden gekregen, 't Ging over de meest uiteenlopende onderwer pen, waarin echter steeds iets was te bespeuren van het grote heimwee van de ontheemden naar hun woonplaats. Namens de aanwezigen, het stemmen herkozen In een vacant zuilen er zo'n vijftig zjjn geweest, heeft ds G, Brinkman, Geref. predikant zynde functie werd gekozen de heer J. F. \V. Droge. Het bestuur bestaat nu uit de heren: K J Eibers. W. Poort. K W. F. Groeneweg, G Plooy. B Breedijk. A. Liebeek. J. v. Bel. D. van Hemen en J. F. W. Dröge. Het recretariaat blijft in han den van VT. Poort, Oostsingel 45. De wedstrijd HBSS 4—Insulinde2 die oorspronkelijk Zaterdag gespeeld zou worden, is uitgesteld. hier ter stede, burgemeester Laurehse gevraagd naar de vermoedelijke datum, waaro- de Oosterlanders en Sirjansland-ers weer zullen kunnen terugkeren. Lit het antwoord bleek dat rekening wordt gehouden met het definitief dichten van de dijk omstreeks half Juni. Wanneer er niets bij zonder gebeurd, zouden de geëvLCiieerden dan een maand later naar huis kunnen komen. Natuurlijk is gistermiddag in het Jeugdhuis het verhaal van die vre selijke rampnacht nog eens ver- Zondag g2at SVV met een sterk gewijzigde ploeg naar Longa te Tilburg om te trachten nu weer eens een keer met winst naar huis te keren. De slechte resultaten van de laatste weken hebben de gemoe deren in SVV danig in beweging gebracht met gevolg dat het navol gende elft?1 opgesteld is. dat de opdracht rr "krijgt om het getij te doen keren. Doel: Kouwen; achter: Corveleyn en Van Meerwyk; midden: J. van Schyndel, Baas en C. van Schijn- del; voor; Van Geel. Köneman, Sehrumpf. Gosens en Dries. Hoewel Longa de pun-en eveneens nog nodig heeft, zo zal een harde strijd te wachten staan. Aan een voorspelling zullen we ons niet wa gen en maar rustig afwachten of het vertrouwen in deze jongens niet be schaamd zal worden. Het 2e elftal speelt thuis tegen Feijenoord 2 en moet nu ook eens laten zien dat ze er nog iets van kun nen. S.V.V. 3 gaat naar H.O.V. 2 en zou met een overwinning een stuk uit kunnen lopen op deze degradatie- candidaat. Het S.V.V. 4 krijgt een zeer belang rijke wedstrijd en wel tegen C.V.V. 4. De2e ploeg staat gelijk met S.V.V. 4 op de bovenste plaats en gaat het hier dus om de bezetting van de lei dersplaats. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de medi sche dienst waargenomen door de volgende artsen; d. Houthuyscn. Swammerdamsingei 43, tel. 68516; -T. Ris, Tuinlaan 92, tel. 67856; L. B. E, van Hoogenhuyze, Kassa ulaan 59, tel. 68667. Geopend is apotheek M. M. H. Evers» Lange Haven 81. Te bevragen aan het Hoofdbureau -.tussen 91230 u, en 2—6 uurl. Geruite hoofddoek 1 paar grijze wan ten, zwart glacé dameshandschoen, groene badtas met inh.. rode sjaal. 2 portemonnaie's, doublé damesarmband, zilveren armband, schooiétui spring touw, luchtdrukpistool, ring met 7 sleutels. Te bevragen bij de vinders: Bruine wollen sjaal, A. Tetterode, Van 'ji-Gra- vensandestraat Sb; grijze wam, C. Mak, Jan V rmeerstrant 32 b; 1 paar wan ten, H. Binnenveld, Antb. Muysstraat 33; Zijden damessjaal. H. Fleur. Vlaar- dlngeTdyk 155b; wollen sjaal. A. Kalis- beek, Rotterdamserfjjk 401: badtasje met inn., K. de Tuinder. Cordonstraat 7b; grijs glacé handschoen, D. v. Leeu wen, St. Liduuiastraat 71 b; sjaal, S. Sprong, Hagadraat 24; geruite «ip sjaal. D Schippers. Vriendschap*'raat 10: zilveren armband. P. Kroos. Een- v.'"-#. van eti zens i» z-jmum* ia-w »«•- draehtstraat 44b. geruit kindertasje, S. I De kast. die afmetingen necft an js roet het zogenaamde „Stok- -»r-\ DC, t U,, lAn rviafar cïAnn nt"> PPRiPlCj 1 i In de tijd. uat verhalen over super mensen. reizen door de stratosfeer naar andere planeten, raketten en atoomgeheirnzmnigheden hoogtij vie ren, is ook het magnetisch voetbal uitgevonden, dat, alhoewel niet zo j -t™gCj,ayferiV De fabnkanten heb- byster ingewikkeld, toch ook vele momenteel echter handen vol mogelijkheden biedt. Vrijdagavond is werk met nieuwigheidje, zodat af- bet nieuwe tafelspel, dat reeds enige jeverjn- nog WP1 even op zich zal maanden opgang maakt voor net Jaten w.acjlterli Evenals het m Belgie •st in Schiedam gedemonstreerd.gn 2e^g ln Limburg reeds thans het thousiast bezig zagen het werd al een aardig technisch partijtje na eni ge oefening dan voorspellen wij „crack-shots" een goede toekomst. Temeer, daar het in de bedoeling ligt het spel ook in kleiner formaat te gaan uitvoeren, zodat men het in de huiskamer kan plaatsen, zonde* het andere meubilair te verdringen. Van Wim de Ruiter vernamen wy, dat hy serieuze plannen heeft zich een kast v. a. Meer. Den Bömmelsestraüt 35; twee bij één meter, stond opgesteld bankbiljet van 10.— c, v. Coilenbcrg. bij Wim de Ruiter aan het Broers- Potgicterstraat 25b. portemonnaie met veld. Op een dóódsimpel principe lnh.. D. Bie. Kethel we? 27 te Vlaor- - ^,ce£t de uitvinder, de heer H. Kus- öuiger-Ambacbt: doublé ring. E. KJei*. ^er{. UIt Rotterdam, zijn behendig- hejdsspd jjpbaseerd; het magnetisme. Jan Steenstraat 39. oorbel, BuijtendUk. Rubenspleln 19b; brume portemonnai* lnh. sleutel, C. van Oudheusden VJiI- lemshofje. 17; rwarie vulpen. H. Ei bers, Alcldadraat 42. 'nokertie mb si garettenpijpje, J. Swart, 1'opullerenis.m 26 te Kethel; achter- en stoplicht va» e»*n auto. v. d- Hoeven Damlaan 35- puntenslijper L v Koetsveld Alb Thijmstraa» 47 aj 1 roj Colombo oezcn- Hal'on 'r«Je rti'<o«teo Ja.n'-'cn. Bocrï"5 Wc k'en zwnri nntujs. Mnïd-: 'i< twnr i»'. IFa; Duitse p..-«er ".?-i Th. v Doijn. l'rlns F-ed«- r-.v Keft.lrtks'raat 6a. Een vrij sterke magneet wordt onder een metalen plaat gekleefd, poppe tjes er bovenop, een fraaie kast Cr omheen gebouwd, een fris verfje, aantrekkelijke „shirts" (natuurlek jesvoetbal" zijn cr plannen opgevat om tc komen tot officiële competi tie. Tweemaal zes mensen kunnen het spel bedienen, zodat ieder dus twee poppetjes onder zijn hoede krijgt, be halve de doelman, die zelfstandig opereert Men «=chutft zijn spelers met behulp van de magneet onder het blad eenvoudig waar men hen heb- hS'braSSSS» Bolfc ÏWdVl ben ml. Hot u slechts «en kwestie tl'.ohi heeft benaderd, positiespel teld. Burgemeester Laurense haalde herinneringen op aan de eerste dagen na de ramp. toen een boot ontbrak, waardoor iedere vorm van hulpverlening onmogelijk was. Direct contact was er alleen nog met de allernaaste omgeving. De Pulpzender in Bruinisse bracht hulp ln de beide dorpen, waar in totaal 58 inwoners en vier logé's als slachtoffer van het water waren gevallen. Er werd met voort varendheid gewerkt. Reeds Woens dagmiddag 2 uur waren beide dor- p-, i volledig geëvacueerd. Schie dam kan de eerste gasten in de hierop volgende nacht de helpende hand bieden bij het verkrijgen van onderdak. Vlot werkpn is er in Oosterland en Sirjansland nog met bij, aldus de burgemeester. Alles staat regel matig onder water en verkeer is dan ook slechts mogelijk door mid del van motorvlettcn. Het was de Schiedamse firma Kemper, die de burgemeester voor de prys van één. twee buitenboordmotoren voor deze onmisbare boten meegaf, een geste die insloeg. Op het ogenblik wordt hard ge werkt aan bet ruimen van het wrakhout. De cadaverploegen heb ben de gemeente reeds verlaten. Sprekende over de huisvesting van zyn gemeentenaren m Schie dam, gaf burgemeester Laurense hoog op van de hulp. die van Schiedamse zijde zo gul was gebo den. Dank sprak hy uit aar. het adres van het gemeentebestuur. Voor de organisatie van deze ont vangstmiddag, die werd opgeluis terd met enkele attracties, beschik baar gesteld door enkele plaatselij ke bedrijven, kreeg de directeur van Sociale Zaken, de heer J. Oost- lande r, waarderende woorden tc horen. Het Jeugdhuis was spontaan ter beschikking gesteld Vooral bovenmeester Kosten, mo menteel in Schiedam, en het raads lid Mol, thans in Capelle a.d. IJsel, hebben zich bij het vragen stellen danig geweerd Zij hadden over de antwoorden allerminst te klagen. DAMCLUB „SCHIEDAM" Om het persoonlijk damkampioen schap van Schiedam werden in de eerste ronde de volgende partijen gespeeld: A. v. d. Moer—D. Mast 1-jJ. Onink—A. van Otterloo 1—1. A. Struik—M. v. Noordennen 1—1, J. C. 't Hart~W. Sleeuwen- hoek 0—2. M Coté—P- v. Noorden- nen 0—2, L. Breevoort—J. de Wilde 0—2. De uitslagen van de onderlinge bordenwedstniden luiden: C Hftber- mehlT Visser 2—0. W. v. Galen _j. Lcvcnlnj* 2 0. Bij" 't afscheid van de heer Van der Kraan, die tot September nog raads lid zal blijven, sprak de burgemeester van het vele werk. dat onder diens leiding was verzet in een van de moeilijkste perioden, die de stad kende. Dank en erkentelijkheid bracht mr Peek hem namens het col lege en de Raad, en wenste de ver trekkende wethouder voor de toe komst nog alle goeds toe. De heer Van der Kraan achtte zich verplicht de redenen die tot de ont slagaanvrage leidden, nog uiteen te zetten. Gezondheid en eigen zaken brachten hem tot dit besluit. Behal ve de dank aan B. en W. en de raadsleden haalde de heer Van der Kraan ook de steun aan, die hem werd gegeven door de staf van Ge meentewerken de secretarissen van de twee raadscommissies, de heren Jac. van der Graaf en A. M. van den Bos. Bij de hieropvolgende verkiezing van een nieuwe wethouder bleek de heer Th. J. L. v. d. Berg te 2ijn gekozen. Twee stemmen werden uit gebracht op de heer J. H. v. d. Wa ter (Kath.), twee op de heer G. v. d. Vlies (CHU) een op de heer H. M. van Nieuwkerk (VVD). Zeven stem men waren blanco. Ook bij het verwelkomen van de heer Van den Berg als nieuwe wet houder van Gemeentewerken, maak te mr Peek zich tot tolk van allen. Als zakenman achtte hij deze vooral op zijn plaats in de gemeentelijke sector, waar men de grootste zaken pleegt te doen en het meeste geld wordt uitgegeven. Met een dringend beroep op Raad en College om hem bij zijn nieuwe werk terzijde te staan, heeft de wet houder zijn functie aanvaard. In een dezer dagen gehouden ver gadering van het Comité Auto- en Boottochtjes Is besloten om dit jaar weer vier tochten te organiseren, zo mogelijk elk met een dertigtal auto's van particulieren. De volgende toch ten zijn geprojecteerd: 7 Mei naar NoordwUk. 11 Juni naar Oisierwtjk, (Groot Speyck); 9 Juli naar Zeist (Jagershuis) de zogenaamde Ker- sentocht en 3 September naar U den hout (Berg en Bos). De data Zijn gekozen op Donderdagen. Door het aftreden van dc heer Th. J. L. v d. Berg is in de vacature van voorzitter voorzien door de benoe ming van de heer A. T. Schudde- beurs. De heer K. J. Heijboer blijft secretaris-penningmeester. De finan ciële toestand van de CAB is gezond. Evenals in voorgaande jaren orga niseert de CAB ook dit jaar op 26 Juni, weer een cabaret-avond in het Passa getheater Het comité is ervan overtuigd, d? in Schiedam veel meer gebrekkig-- wonen dan aan het comité bekend i Kruisverenigingen, kerkelijke instan ties. die bekend zijn met namen en adressen van gebrekkiger., kunnen dezen voor deelname aan tochten op geven bij de heer K. J. Heijboer, St. Liduinaplein 8, tel. 68547. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds J. G. Jansen, bevestiging var» lid maten; 5 uur ds A, Hoffman, bevesti ging van lidmaten. Nieuwe Kerk: 10 uur ds H. W. Hemmes, bevestiging van lidmaten; 5 uur ds J. D. Snuds. bevesti ging van lidmaten. Wegterkerk. 9 en 10.30 uirc ds A. Hoffman, Avondmaal, 5 uur dr L. J. Cazemier, bevestiging van lidmaten: Vredeskerk: 9 en 10 45 uur ds J- Gras, bevestiging van lid maten. Ned. Prot. Bond. kerk Westvest. 10.30 uur ds J. B. Schouwink. Inleiding nieu we leden. Evangel. Luth. Gemeente, kerk L. Nleuwstraat: 10 uur ds J, van Leeuwen. Oud-Kath. Kerk, kerk Dam: 10 uur Hoogmis van Paim-Zondag; Donderdag avond 8 uur viering instelling H. Avond maal. Ned. Herv. (Gerei.) Evangelisatie, gebouw Tivoli: 10 uur ds Abma. Delfs- haven; 4 uur ds Stelwagen. H'berg. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande; 10 uur ds A. Zwiep, H, Avondmaal: 5 uur ds A. Zwiep. Dankzegg. Ottd-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven. 10 en 5 uur ds F, Lu>tjes Leger des Iteils: 10 uur Heiligines- sainenkomst, 10 30 uur Openluchtpredu King aan de Gorrit Verboonstraat; 19 30 uur Verlossingssamenkomst. Evang. Gem.. Kerk2aal Broersveat 53: 10 cn 1 uur de heer J. Segaar. Geref. Kerk (att. 31>, kerk Westvest 90 8 30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Geref. Genu, Volksgebouw Tuin laan 50* 10 en 4 uur M J Middelkoop Evangelisatie, gebouw Broersvcst, achter dc inolen: 10 uur ere-dienst, 4,30 uur Dienst des Woords- Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59: 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods, „Pinkstergemeente", geb, Astoua. Kc the 1st raaf 4 b- 10 uu: heer L. Damcl. Den Haag. Geref. Kerk. Oosterkerk: vm. 10 uur ds J. J v. Wageningcn. ntn, 5 Uur ds w. A. Krijger. Z 52 Planfagekerk vm. 10 uur ds G. Brinkman, nm, 5 uur ds J. J v. Wageningcn, Z. 51. Juhana- kerk: vm. 10 uur ds W. A. Krijger, nm. 3 uur ds G. Brinkman. Z. 50. Dmsdaj Maart 's avonds 8 uur Intrede ds E Oom k es Kethel: "m 9.30 uur ds D, Roest, R'datn-Chai lols. nm. 2 30 uur ds J. J. v. Wagenmgen, Z. 31. Th. JL. v. d. Berg is een geboren Schiedammer Met 21 van dc 33 stemmen, waar onder 7 blanco, heeft de gemeente raad gisteravond de heer Th. J. L. van den Berg, tot dusver voorzitter van de CHU-raadsfractie, aangewe zen als opvolger van de heer H. van der Kraan, die om gezondheidsrede nen ontslag nam als wethouder van Gemeentewerken en Grondbedrijf, Evenals de heer Van der Kraan, is ook de nieuwe wethouder cerr Schiedammer in hart en meren. Hy werd hier 14 Februari laoO geboren. Wanneer de wens van zijn ouders was vervuld, had de heer v. d. Berg nu waarschijnlijk no-g voor de klas gestaan. Zijn opleiding ging in die richting, maar een roeping bleek het nooit te zijn geworden. Op 23-jarige leeftijd d«*ed de heer v. d. Berg zijn intrede in de han del. In het klein begonnen, breidde hy zijn zaken, d;e begonnen in een pakhuis aan de Lange Haven, al Spoedig uit. Er kwam een kantoor in Rotterdam en nog meer plaatsen De Schoolwerktuinen bestaan dit jaar vijf en twintig jaar. Het zilveren feest zal o.m. worden gevierd met een tentoon stelling in de Beurs, te houden tijdens de vacantiewevk. Deze tentoon stelling krijgt de r.aam „Jeugd Bloemenvreugd' De architect van de Plantsoendienst, de heer J. J- Schipper, zal een werkzaam aandeel nemen bij het inrichten van de tentoonstelling cn deze aanvullen met een expositie van dahlia's, gekweekt op do semeentetumen. Bovendien is deelneming verzocht van de Schiedamse bloemisten cn wordt me dewerking verwacht van de Schiedamse Aquarium vereniging. De vacantteweek begint Donderdag 20 Augustus, de ten toonstelling wordt de dag daarna ge opend. Alle krachten hebben de Schie damse toneelverenigingen, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Ama teur Toneel Unie, ingespannen om een waardige bijdrage te kunnen af staan voor het Rampenfond?. Twee avonden worden er gegeven, waar van de opbrengst zo goed als geheel naar het fonds zal gaan. Alle vereni gingen hebben hiervoor een aantal kaarten onder hun hoede genomen, er zijn bijdragen gedaan en op beide avonden wordt een tombola gehou den. De opvoeringen worden gegeven onder auspiciën van de N.A.T.U., om zoveel mogelijk het karakter van ge zamenlijk steunen tot uiting te bren gen. Vrijdag was de eerste avond in Musis Sacrum. De heer J. van der Graaf, bestuurslid van de afdeling Schiedam van de N.A.T.U. sprak^een kort openingswoord, waarin hij de aanwezigen dankte voor hun sponta ne medewerking. Ook werd dank ge bracht voor het gratis beschikbaar stellen van de zaal. Voor deze eerste avond stond op het programma het toneelspel „Van ander Ras", dat wij kortgeleden Uit voerig bespraken. Het stuk speelt in één der Zuidelijke staten van Ame rika. en behandelt het negerpro bleem. Helaas was de zaal niet ge heel uitverkocht, doch voor de twee de voorstelling, op 17 April in de R K. Volksbond, zyn de" vooruRzich- kregen vestigingen van deze Sohie- j tèn~gelukkfg "beter"Dan brengt „Tot damse industrie, die na 15 April zn I steun id. Strijd" het stuk „Tehuis centrale zal vinden aan de Admiraal de Ruy terstra at, waar naast een grote opslagruimte voor eternit en board ook het administratiekantoor een plaats krijgt. In het openbare leven kennen wij de heer Van den Berg het beste m zijn functie van raadslid. De raad bleef echter niet het enige terrein, waarop hij zich bewoog. In oorlogs tijd bekleedde hij de functie van directeur van het Interkerkelijk Bu reau, dat zich de nood-voedsel voor ziening aantrok. Verder voorzitter van de CAB. bestuurslid van „De Zonnebloem" en „Het Zonnehuis", stuwende kracht in het Prot. Chris te" uk Onderwijs. De nieuwe wet- h - was tot dusver vice-voorzit- n de Ver tot Bevordering 't Prot Christelijk Onderwijs hiedam en van de Kon. WU- i.niakweekschool te Rotterdam Ook vervult de beer Van den Berg nog bestuursfuncties ut de verenigin gen voor Pret Chr Nijverheidson derwijs en kleuteronderwijs. Vernieuwde „Papaver*' in de St. Liduinastraat De sinds 1839 in onze stad geves tigde „Papaver" mag zeker als de oudste drogisterij van Schiedam wor den beschouwd. Oorspronkelijk was het bedrijf alleen op de Dam te vin den. Sedert 1924 kent i «m ook bet filiaal in de St. Liduinpraat, dat later door n„g twee vestigingen werd gevolgd. Voor het filiaal in de St. Liduina straat lagen al heel wat jaren ver nieuwingsplannen gereed. Onlangs is het eerst tot uitvoering gekomen. Vrijdagmorgen vond de heropening plaats van de winkel, die o a. een af zonderlijke verkoopruimten kreeg voor chemicaliën parfumerieën en geneesmiddelen. Er kwam een nieu we verlichting en ook de betimme ring werd naar de eisen van de tijd uitgevoerd. Burüerlijke Stand Geboren: Leenden P., z. v. C. J. Groen en G. Schouten; Jacoba C„ d. v. E Mostert en J H. Schrau- wers; Petrus J„ z. v. P. J. v. Was- «enaar cït A Schss": Anns G M voor bakiozen". Beide voorstellingen staan onaer regie van Willem van der Loos. Voor de komende raadsverkiezing heeft dc WD de volgende candida tenlijst opgesteld: J. K. Bosch, 2. H. rM. van Nieuw kerk. 3. mr C H. C. Sunderman. 4. M J van der Meer. 5 mevrouw S Hoek-Postma, 6. J. J. van Woer- kom, 7. mr G. M Hovingh; 8. J. Kreber, 9. mevrouw A. Moll-Lips, 10 mr H. A M Rnclants, 11 J. Sta pel. 12. J. H. Wijnbergen. Plotseling overleden Vanmorgen omstreeks half negen was de wed. J. A. de RidderRexjs- bergen, Stationsstraat 8 a, voor haar woning op straat bezig een vloer kleed te kloppen. Tijden? het klop pen viel de trapleer om en sleepte de vtcuw mee. Waarschijnlijk herft dit haar een hartverlamming bezorgd. Toen de GGD mevrouw De Ridder naar de dr. Noietstichting had ge bracht, bleek zij reeds te Lijn over leden. Ontdekking diefstal viel wel mee Dezer dagen berichtten wij over de late ontdekking van de diefstal van 282,uit een woning m de Nic. Beetsstraat. Deze ontvreem ding zou namelijk reeds hebben plaats gevonden in de avond van 21 Februari. Gebleken is echter, dat het geld eerst op 21 Maart is verdweren. Bij het opmaken van hot politierapport was een vergis sing gemaakt, die ïn onze bericht geving doorwerkte. w«,ïn&.u.r. .to c«n1-ï. der Tuyn en Piet Steenbergen zo en-1 *uurlijk goed van pas komt. R .i-at* A. W. v. d. Drift en C. J. J. v. Walsnm—G Heijdra; Minke S d. v. B. de Jong Pranger—J. van.en S. v. d- Meer i Overleden: J. Huigen, 66 j. Een nieuw® film van Louis Jou vet kunnen we nooit meer ver wachten. Voor wie deze grote Franse acteur met plezier ziet schitteren ln de betrekkelijk wei nige films waarin hij tijdens zyn leven optrad, is er dan ook reden de schaarse gelegenheden die ons nog worden geboden, ten volle te benutten. Er Is nu weer zo'n kans in het PASSAGE-THEATER, waar „Een uur voor middernacht" draait Jouvet heeft er de rol I" politie- inspccteur, die p bemerkt dat er iemand op v^rrld kon zijn die zijn uiterlyk had. Zo zien wij hem onderduiken in de boze vermomming van de misdadiger, om cr op do meest onverwachte ogenblikken weer uit op te duiken, tot grote verrassing niet alleen van Hjn m»»r oolf van dé zaal, waar het soms even moei lijk onderscheid» wordt. Natuurlijk is ook deze film vol van dse kleine sarcastische Jouvet- invallen. waarin vooral de vrouwen het nogal eens moeten ontgelden, zoals bv. by de modeshow. Maar ook de Paryse straatklokken ont komen or niet aan. Wie kans heeft om te gaan, die verzuime niet. In het voorprogram ma o.a. nog Franse circusartisten en warempel ook Mickey Mouse en verdere leden van de Walt Dis- ney-ménagerie. In MONOFOLE aan de Hoog straat herleven de dagen van de Amerikaanse burgeroorlog en knal lende schoten. In „Vuur over Kan sas" maken we kennis met twee eerlijke jongemannen, die in ver keerde omgeving terecht komen en steeds minder recht en onrecht kunnen onderscheiden, 't Gaat steeds wilder en ruwer, tot het klokje van gehoorzaamheid zo heftig gaat tikken dat de beste ge voelens weer boven komen. Na tuurlijk staat een vrouw klaar om ze In ontvangst te nemen, maar bot»we} er «lies voor te zeggen valt. ze met elkaar de toekomst te laten inrijden, zorgden de makers van deze film hierbij althans voor een verrassing. 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1