W Excelsior haalt streep door rekening van B.M.T. a<;enda Sexuele opvoeding heeft ^/eel begrip nodig Keel Verzachtend Harde wind speelde met de ^orfbalpalen Dr Schenk (voor Hum. Verbond) acht zwijgen van ouders volkomen onjuist 9S Schiedam heeft nu 75.000 inwoners Inschrijving vond in de raadszaal plaats Jeugd-waterpolo in Sportfondsenbad DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB - PRIJSVRAAG Mijlpalen van Schiedam SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Eerste nederlaag van SVDPW en Demos kraakt Noorderkwartier BMT-Excelsior 1-3 HDV-Ursus 2-2 Lekkerkerk- Martinit 6-0 Noorderkwartier- DRZ-Rockanje 1-1 DHS-Saturnus 1-0 Singelkwartier- AVO 0-0 WF-SOAG 4-2 SFC-ODL 1-2 Nesloro-SVDPW 2-0 Demos 3-7 Succeswist positie aanmerkelijk te verbeteren door Raven te slaan 2 Maandag 30 Maart 1D53 Zondagmorgen heeft dr V. W. D. Schenk uit Loosduinen voor de Schle- damse Gemeenschap van het Humanistisch Verbond een inleiding gehou den over sexuele op voeding. DU onderdeel van de opvoeding is pas gedu rende. de laatste 25 jaar stelsf imatig bestudeerd. Beperkte men zich voor dien tot het raadgeven er inlichten op dit gebied omstreeks de ttfd waarop het kind de jaren d-s onderscheids bereikt had en vormde de sexuele voorlichting dos het sluitstuk van de opvoeding, tegenwoordig weet men dat reeds in de kleuterjaren voorlichting geboden is. Door de onderdoe- kingen in de laatste kwart eeuw is n,l. gebleken dat het jonge kind in zun weet- en leergierigheid t.a.v. de dingen, waarmee het in aanraking komt, beslist geen uitzondering maakt waar het het sexuele betreft. Juist 6h gebied bergt vele, duistere vragen, waarover het jonge kind, naar ge bleken is, veel meer nadenkt dan wel vermoed wordt- Het resultaat van dit hinderlijke denken zo geheel verschillende van dat van de vol wassen mens kan Jaren blijven sluimeren en de ontwikkeling van het karakter alsmede het betere levensgeluk ten zeerste beïnvloeden. Zodra het kind omstreeks het der de levensjaar "t vei schil in lichaams bouw constateert, stuit het op een bron van verwondering en denker. Het kind gaat vragen stellen, waar van de ouders zich maar al t** vaak afmaken met een dooddoener in het gunstigste geval met een zekere gêne of schichtigheid, met eer. dom „Hou je vieze praatjes voor je!" in het erg ste geval. Bij gebrek aan feiten gaat het kind dan op eigen wijze fantase ren, ten zeerste daartoe gestimuleerd door de spheer van geheimzinnigheid, opgeroepen door de reactie van de ouders op zijn vragen. Bovendien be gint omstreeks het derde jaar de vroeg-kinderlijke masturbatie, waar op vele ouders reageren met een ver bod op straffe van allerlei vreesaan jagende narigheden. Zo worden zon- d.„.»ctd en slechtheid mede compo nenten van de geheimzinnige spheer rondom het sexuele. De belangstel ling van het kind vermindert int sen niet maar krijgt een heimelijk, schuldbewust karakte*-. Het meisje reageert op de ontdek king van het verschil in lichaams bouw vaak door een zich tekort ge daan voelen; een gevoel van gemis dat vaak jarenlang blijft sluimeren en de grondslag vormt van het rebel leren tegen het vrouw-zijn in het la tere leven. Dit laatste komt meer voor dan het verzet van de man te gen zijn status, doordat wij in een jpannen-maatschappij leven. In het algemeen dient de opvoe ding er op gericht te zijn het kind in zijn milieu de beste kansen te geven Zy moet daarom een wisselwerking zijn tussen de ervarene en de oner varene, waarbij de eerste, de opvoe der, zich passief dient open te stel len voor bet kind, het aldus volko men au sérieux nemende. Aangezien de opvoeding voornamelijk een (Advertentie LM.) Wij behoeven U toch niets te vertellen over Ster-eocos en Sico-tapijt van deze Kö- ninklijke fabriek die in alles nummer één is en waar nooit een rot de fabrieksdeuren uit gaat of hij moet aan de hoogste eisen voldoen. Zo'n fabriek levert beslist niets af en zeker niet een zending Ster cocos en Sico voor export, al is de water schade nog zo minimaal, de kwaliteit nog zo goed en de kleuren zoals U ze van de K.V.T. kunt verwachten. 10.000 nieter K.V.T. Ster-cocos en Slco tapijt kochten wij, omdat voor onze klanten de kwaliteit hoofd zaak Is en een bijna onzicht baar waterviekje, dat niets Op die kwaliteit afdoet, ruim opweegt tegen het voordeel drie a vier gulden per meter minder te betalen. STER COCOS lOOcmBSEtD Dinsdagmorgen "om 9 uur begint de veikoop van deze Ster cocos en Sico tapijt in de mooiste kleuren, 50-70- 85- 100 en 120 cm. breed en nog ruim op tijd om voor Pasen nog Uw nieuwe gang-, trap- of keukenloper ie leggen. Bij (fez* partij zijn ook an kef® rollan voor vast lapijl- Postorders onder rembours sk kwestie is van houding en voorbeeld en de ontwikkeling van het kind in de eerste plaats een ontwikkeling is van gevoelshoudingen, schiet men met het geven van puur verstande lijke inlichting alleen tekort. Toch bestaat, volgens dr. Schenk, het ge vaar dat deze verstandelijke inlich ting te zeer en bagatelle genomen wordt, vooral in religieuze kringen. Ter illustratie hiervan gaf dr. S. de mening van de predikanten-psycho loog. prof. van den Berg te utrecht, dat men t.a.v. het sexuele zolang en zo veel mogelijk dient te zwijgen, ge baseerd op de stelling dat het wezen van de sexuaüteit gelegen is in het zwijgen. Wetenschappelijk onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat by de meeste, zo niet alle, volken op aarde het sexuele loven zich op bepaalde orgastische, bijna religieu ze feesten na niet in het openbaar af streelt. Bovendien is het waar schijnlijk dat mede de duisternis daarbij de voorkeur geniet. Niettemin achtte dr. Schenk zwij gen volkomen onjuist. Zonder het woord, het typisch menselijke voor het denken onmisbare attribuut, is geen uitwisseling van ervaring mo gelijk. Bovendien is spreken alleen reeds nodig om het kind te doen be seffen dat het au sérieux genomen wordt. Daarentegen kan zwijgen zo veel betekenen cn spruit het maar al te vaak voort uit de neiging om de problemen te ontwijken. Door de eeuwen heen hebben de hum ar/sten grote waarde gehecht aan hot rede lijke woord. En ofschoon redelijkheid alleen, volgens dr. S„ de oplossing van de levensproblemen niet zal brengen, toch blijft de zekerheid dat het woord als werktuig in het aan problemen zo rijke leven broodnodig is. Zeker waar het de sterke, vaak onbeteugeïbare, suxuele krachten betreft, waarmede het opgroeiende kind te maken krijgt. Dr. Schenk meende dat spreken niet steeds succes zal hebben, maar bracht hierbij in herinnering de woorden van, Willem van Oranje, dat om iets te ondernemen de zekerheid te zullen slagen niet nodig is, maar wel de hoop. De zin van het leven is licht brengen, zo meende dr. Schenk en besloot daarom zijn boeiende in leiding met een citaat van de be kende Franse schrijver Albert Ca mus: „Het is donker om ons heen en het gaat er om een beetje licht te 2ien." Nieuwe curator voor liet Stedelijk Museum Tot lid van het College van Cu ratoren van het Stedelijk Gymna sium heeft de Baad mét algemene stemmen benoemd d® heer W. T. P. Nijenhuis, arts hier ter stede. Met de2e benoeming heeft de Prot. Christelijke groepering de plaats in dit college terugkregen, die zij enkele jaren geleden had moeten afstaan aan een vertegenwoordiger uit het milieu van de Partij van de Arbeid. De heer Nijenhuis is be noemd inplaats an wijlen de heer R. H. M. Geeraes Thans heeft mr, A. F. A. van Velzen als enige Rooms-Katholiek nog zitting. Passiespel „De Kruisweg" in de Grote Kerk Maandagavond komt Coos van Hobo ken in de Grote Kerk %'aordrasen het passiespel ,,öe Kruisweg" van Htnn Ghéon. In dit spel worden vier personen verbeeld, die als toeschouwers Jezus zien. op we? var Pilatus naar Golgotha. Kaarten voor deze voordrachtavond in een zeer bijzondere omgeving, zouden vanmiddag: tot vyf uur verkrijgbaar zijn in het lokaal Lange Kerkstraat 35, by de Hervormde predikanten en 's avonds van zeven uur af aan de kerk. Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Beilen bij ongeval; G.G en GJ3. TuinJaan 89. Telefoon 69290, Films; Passage, da. 2 en 3 u: Het uur vóór middernacht (18 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: Vlam men over Kansas <14 jr.). BUeenkomoten; 30 Maart, Grote Kerk, 8 uur: Coos van Hoboken declameert Passiespel ,,D'- Kruisweg". De achttiende stad van Neder land heeft sedert vanmorgen 7.20 uur 75.000 Inwoners. Vanmiddag even na 12 nur vond de officiële Inschrijving plaats in de Raadzaal van het stadhuis. Burgemeester Peek, de wethouders Sabej cn Van den Berg, gemeentesecretaris mr N. J. Post en de chef van de afdeling Bevolking, de heer A.J. van Ouden hoven, waren b(j deze bijzondere gebeurtenis namens de gemeente aanwezig. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, de heer W, Nes se, las de .boorteacte voor van Elizabeth Aletta van Noordennen, eerste kind van G* van Noorden - nen. stationsarbeider en N. E. van NoordennenZilver, Edisonstraat 53 a. Ter gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal, waarnaar al lang" was uitgezien op 28 Februari tel de Schiedam reeds 74.999 inwoners heeft burgemeester Peek een kort overzicht gegeven van de groei van de stad sedert 1890. Sindsdien is het inwonertal van Schiedam met 50.000 vermeerderd. Nadat in de oorlogs jaren Kethel met 2000 inwoners was geannexeerd, kon in 1947 de 70.000ste inwoner worden ingeschreven. De groei sedert die tijd mag vrij har monisch worden genoemd en cor respondeert volkomen met de uit bouw van de stad die op het ogen blik in volle gang is Namenj het gemeentebestuur over handigde burgemeester Peek veder Van Noordennen een spaarbankboek je waaron een bedrag van f 100. was ingeschreven. Bijgevoegd was een oorkonde, waarop deze heuglijke gebeurtenis werd vastgelegd. Hengelsportvereniging Schiedam en Omstreken Dezer dagen is het voorbereidend comité van de hen gelsportvereniging „Schiedam en Omstreken" ontbon den Er werd een definitief bestuur „ekozen, dat er als volgt uit ziet: F. Lupker. voorzitter: M. Schwaeer- mann. secretaris; C. Westhoff. pen ningmeester; H. J, Prein. tweede voorzitter; D, G. de Jager, T. West hoff-Lupker. G. Lupker, D. Jonge- neel, commissarissen. De heer L. J. M- Lupker werd als adviseur aange wezen. Er zijn op het ogenblik 85 leden. De vergadering benoemde een reis- en ontspanningscommissie, bestaande uit G. Lupker, T. Westhoff-Lupker en L. de Jong. Op Eerste Paasdag zal do hengel- sportvereniging alvast gaan deelne men aan een groot klaverjastoumooi, waarvoor alle in het clublokaal Vo gelezang, Hoogstraat 130 gevestigde verenigingen hebben ingeschreven. Burgerlijke Stand Gehuwd: C. IJ. Teertstra, 28 jr. en H. A. Brand, 22 jr. Geboren: Anna K, d. van D. de Bruin en C. G. Soetens; Pleter Ch. z van J. H Slieker en S J van Est Levenl tweeling van F. Brandenburg en J. A. M. v. d. Ende. Overleden. J. Oosterveer, 85 jr: C. Visee, 47 jr. (Advertentie LM,) en geneeskrachtig doordeVicks VapoRub ingrediënten. «rlWtLKNIRU» SinriEMWEB, Iel 29190 Speler kreeg bal tegen het onderlijf Tijdens de wedstrijd Excelsior DHZ die gisteren aan de Oudedijk werd gespeeld heeft een DHZ-spe- ler L. van der Zande uit de Kame- hastraat te Rotterdam een harde bal tegen he< onderlijf gekregen. De man is naar het Zuiderzieken huis te Rotterdam vervoerd en al daar opgenomen. Beschonken man aangereden Op de B.K.-Laan is de 21-jarige J. A- M. aangereden door een RET-bus. Dp man was m beschon ken toestand. Hij kreeg een bloe dende hoofdwonde, waarvoor hij naar het Gemeenteziekenhuis werd gebracht. GTB-GSS 2—5 In de plaatselijke ontmoeting met GSS was GTB er volkomen uit en J"ed een verdiende nederlaag. Tot de usl waren de ploegen aan elkaar ge waagd. Na 25 minuten spelen nam GTB door een keihard schot van haar rechtsbuiten de leiding, 10. In deze periode had GTB het beste van deze wedstrijd, niettegenstaande de tegen wind haar parten speelde. Ook GSS zat niet stil en zag kans voor de rust de gelijkmaker te scoren, 1—1. Nadat GTB kort na de rust naast had ge schoten. nam GSS het spel in han den Er ontstonden gaten, waarvan GSS profiteerde. 1—2, GSS gooide er j nog een schepje op en zag kans dc stand op 1—5 te brengen. Kort voor i het einde slaagde GTB er nog in de 1 achterstand te verkleinen tot 25. i GTB 2 speelde eveneens in een i plaatseUikc ontmoeting tegen HBSS 3. Dit elftal paste beter op en behaal de een 21 overwinning. Met de rust had GTB een 10 voorsprong. Nadat KBSS «elHk had gemaakt bezorgde dezelfde rpeicr GTB de overwinning i GTB .'5 dred het ook niet onver- dienstelijk door met Energie Boys 2 de punten broederHik te delen. 1—1. i De rust ging in met blanco stand. Op Dinsdag 14 April vindt in het Sportfondsenbad aan de B K. Laan een waterpoioivedstrnd plaats tus sen de jeugd van S.ZC. en de Zwembond voor Rotterdam en Om streken. De ploeg van de Z.R.O. zal er als volgt uitzien; Doel: E. van Gorp (ZPB>, achter van r.n.l.: A. de Winter (MerwW van Over steeg (RZPC) en J. de Jong (RZC). Voor vj.n.l. J. Slooter (RZC), C. v d. Wiel (RZPC) en A. de Jager (EWV), ResK. v d Bel (RZPC), H. v. d. Schouw (RZC) en C. Blaak (Merw.), Esperanto-nimiws Ter gelegenheid van het Paascon- gres schreef minister-president dr. W. Drees in een artikel voor de Haagse dagbladpers o.a. het volgen- de: „De taal is in elk volk te diep ge- worteld dan dat men zou kunnen po- I gen alle talen door één wereldtaal te vervangen. Het zou echter van groot belang zijn. indien een wereldhulp taal ais het Esperanto algemeen als tweede taal werd geleerd en gebe zigd Door haar eenvoud, door de stelselmatige opbouw en door de ge lukkige keuze der woorden is zij daarvoor uitermate bruikbaar, i Op het 38ste Japanse Esperanto- congres hebben 4 professoren een le« zing gehouden over verschillende onderwerpen. Deze lezingen zijn j thans in brochure-vorm in het Espe- ranto uitgegeven onder de titel „Con gres Universiteit", De eerste lezing I handelt over ondervindingen van de schrijver als krijgsgevangene in Si- bene, de tweede over maatschappij cn politiek, terwij! de derde en vier de over een wetenschappelijk onder- i werp handelen Onder regie van Anton Ruys brengt het Vrije Toneel op Donder dag 9 April „Engelen zonder vleu gels" in het Passage-theater.^ De op voering staat onaér auspiciën van de Kunstkring. 2161 De kleine Marok kaanse haven, die Rob aanloopt, heeft een prach tige jachthaven, waar verscheidene buitenland se schepen liggen. Kijk. daar ligt een groot Ame- kaans motorjacht. Nou, dat moet wel van een rijke man zijn. want het ziet er zo luxueus uit 'Rob bekijkt het schip nauwkeurig, maar dan ziet hjj aan dek plotse ling iemand staan, die hij herkent: het is Willy! Nou, maar dan zal Mar ge ook wel aan boord zijn.... Ja hoor, daar staat ze ook. En nu heb ben ze Rob ook in de eenenharteïhkSeweerzien! want Rob heeft zijn Jack, haar vader en Willy en ze maken een tocht dat hem deze vissersknaap aan boord bracht, m vriendinnen in zo lange tijd niet gezien Aan langs de Noord-Afrikaanse kust. Rob is de kleine deze haven is terecht gekomen, waar hy zulke boord bevinden zich Marga met haar echtgenoot Achmed dankbaar, dat hii dank zij het toevak oude en goede kennissen weer ontmoet. "-«y „HET GEHEIM DEE SCHOENENRAPADE". Morgenavond kunt U verder puzzlen. Dan volgt de vijfde schoenenserie. De vijftigduizendste Schiedam- se, als we het zo mogen zeggen, was Neeltje Jacoba Willemina wes- seis, die nu bijna 23 jaar geleden werd geboren. Het was 15 Mei 1930, toen vader Wessels mocht verne men. dat de komst van zijn dochter een mijlpaal in de geschiedenis van de stad betekende. Dp kleine Neel tje Jacoba Willemina is ondertussen groot geworden ze woont Prof. Kamerlingh Qnneslaan 158 b en werkt als gezinsverzorgster bij het Groene Kruip te Rotterdam. Ze ging vijf jaar naar de huishoudschool, behaalde het diploma kinderverzor ging «n houdt van handwerken. Mogen we erbij vertellen, dat onze vijftigduizendste ook al verloofd is. Was er bii de komst van de vijf tigduizendste nogal wat drukte ge maakt. de zestigduizendste, alweer een meisje hield het in de stad althans heel wat stiller. Sophia Wilhelm in a Krommenhoek. Over- schiesestraat 24 b, die 10 Juni 1934 het levenslicht aanschouwde, hebt U al eens eerder m de krant kun nen zien. Zij is namelijk de juf frouw van de Wekcentrale, die langslapers telefonisch tot de orde roept. En dan tenslotte de kleinste van de drie Johannes Maria Colhgnon. wiens ouders bij zijn verschijning als zeventigduizendste Schiedammer op 14 Juli 1947 nog op de Vlaardin- gerdijk woonden, maar inmiddels verhuisden naar de Burg, Stuhle- meijerlaan 24. Hij is nu al zover, dat hij dagelijks naar de kleuter school in de B.K.-Laan gaat. De kleine Johannes houdt van plaatjes prikken en speelt graag, zoals de foto wel laat zien met de bouwdoos. ESPERANTO-AGENDO Merkredon, la lan de aprilo: Kiu heipos plenum} la klubvespefon? Vclksgebouw Tuinlaan 50. Kie estas vol o, tie est is vojo, diras rtêderianda proverbo. De Schiedamse verenlringen kregen gisteren volop dc gelegenheid hun techjildch kunnen te demonstreren, want de stormwind deed de bal de vreemdste capriolen maken. Het was geen zeldzaamheid, wanneer een doelschop door dc wind in een hoekschop werd veranderd. Vanzelfspre kend viel hierdoor van weinig goed voetbal te genieten en werd het bij de meeste wedstrijden een beetje heen en weer getrap. Veel verrassingen de den zich niet voor, uitgezonderd de fraaie overwinning van Excelsior op kampioenscandldaat BMT en de onverwachte en eerste nederlaag van SVDPW tegen Nestoro. Ursus mocht het niet gelukken van HDV te win nen en moest met een gelijkspel genoegen nemen. Het herstel van Martinlt Is maar van korte duur geweest, want nu werd met grote cijfers (60) van Lekkcrkerk verloren. Het gewijzigde elftal van Demos was wel bij zonder productief, door tegen Noorderkwartier niet minder dan zeven doelpunten te scoren. Singelkwartier verspeelde tegen AVO een kostbaar punt, terwijl DRZ tegen Rockanje ook al niet verder kwam dan een pun tenverdeling. DHS hoekte een benouwde 1—0 zege op Satumus, \V-F. ver- ïloeg SO AG met 42, SFC en Schiedam verloren respectievelijk van ODI »n Progress. dit ene doelpunt liet Demos het voor de rust niet komen. Na 20 minuten nam linksbuiten C. Tettero een corner bal op een dusdanige wijze dat het leer zonder door iemand te zijn aangeraakt, in het doel belandde. 1—2. Nu pas Sin? de Demos-machine op volle toeren draaien en J. Zwaan (2x| en C. Tettero (2xJ brachten nog voor de rust de stand op 1—8. Vooral de doelpunten van eerst genoemde waren van pnm» gehalte. Na de rust kreeg Demos de harde wind te gen. en het getuigt van een tactisch in zicht, dat toen de rechtsbinnen als twee de sp!I ging fungeren, waardoor het de- fensleblok nog hechter werd dan het al was. Er was voor N.K dan ook bijna geen doorkomen aan. De aanvallen van Demos daarentegen bleven steeds de volle aandacht van de N K.-verdedJging opeisen, en ware het niet geweest dat de deklat tot twee maal toe een doel punt in de weg stond, dan zou de score ln deze periode nog hoger geweest zijn. Excelsior slaagde er in de moeilijke ultwedstryd tegen koploper B.MT. m een overwinning om te zetten. Zowel technisch als tactisch was Excelsior B.M.T. de baas. Voor de rust ging de strijd nog enigszins gelijk op. maar toch was het ai duidelyk merkbaar dat Ex celsior zich beter aan de weersomstan digheden kon aanpassen dan B.M.T. Terwhl B.M.T. met noge passes probeer de de Excelsiorveste omver te spelen, be paalden onze stadgenoten zich fraaie longs de grond uitgevoerde cr oinaties. hetgeen, gezien de harde wind. veel meer effect had. Er waren ongeveer 20 minuten gespeeld, toen Excelsior op fcrtuinlyke wijze aan een voorsprong kwam. Ee als voorzet bedoelde bal werd door de wind opgenomen en zeilde ir de uiterste bovenhoek 0I. B M T. vocht nu fel terug, maar doelman Kerk- laan stond succes in de Tot twee maal toe wist hij een bijna zeker doel punt te voorkomen, waarbij hij nog aan het hoofd werd gewond Na rust was het alles Excelsior wat d<> klok sloeg. De snelle voorhoede van dc zwart-willen sneed met vloelende combinaties door de 8 M T.-achterhoede heen en na een kwartier spelen was het N van Huet die een voorzet van Broe- ren opving en met een prachtig strak schot de B.M.T.-keeper het nakijken gaf, f)2. Zeven minuten later werd het zelfs 03, toen Scholten een bal goed doorkopte naar V. Duif er en deze geen moment aarzelde om nummer drié m d< touwen te deponeren. Op onbegrijpelijke wijze werden hier na nog verschillende doelrijpe kansen gemist. Eerst 5 minuten voor het einde kon B.M.T. de eer redden, door van een misgreep van doelman Kerklaan te pro fiteren. 1—3. Deze wedstrijd stond voorat voor de rust met op een bijzonder hoog peil, waaraan de wind Wel mee schuldig ge weest zal zijn. Men kon aan Ursus met direct merken wat van deze wedstrijd afhing. Weliswaar werd er soms aardig gevoetbald, maar de juiste geest ont brak toch. Alleen al hieraan zouden we het kunnen toeschrijven dat ook deze keer geen overwinning werd behaald. Na wat heen en weer getrap. nam Ursus ln de 2(1 e minuut de leiding met een goed door Stcrenborg genomen vrije schop. Tien minuten later ging links buiten L. verluide in z'n eentje door de H.D.V.-verdediging heen. Zijn schot werd op onvoldoende wijze door de kee per gestopt, zodat M. Hnygeti de bal maar voor het intrappen had, 2—0. Ur sus bleef in de aanval, maar juist H.D.V. boekt- succes, toen de middenvoor een voor het doe! geplaatste vrije 6chop op keurige wijze benutte, 1—2. Na de hervatting was HDV. meer in de aanval en door een bijna vanaf het middenveld gelost schot werd de stand weer «olijk. 2—2 De doetman van Ursus gmg by dit doelpunt met helemaal vrij uit. daar hij veel te ver voor zyn doel stond opgesteld Hierna ontwikkelde zich een felle strijd om de winnende goal. en vooral Ursus ondernam een ware stormloop op de H.D.V.-defensie. Alles echter zonder succes, want de verdedigingen hielden stand. Vermakelijk Was het nog, dat een der ballen, gelijk een granaat. In de lucht uiteen klapte- Over de ontmoeting Lekkerkerk tegen Martimt kunnen w* heel kort aam, went er was eigoniyk maar éen elftal dat voetbalde en dat Was dat van Lekker kerk. Martinit kwam er bijna met aan to pas. Voor de rust ging het nog enigs zins cn wist Lekkerkerk. tegen de wmcf :n. slechts twee maal het net. te vinden, maar na de thee was er voor Martmit geen houden meer aan. en voegde Lek kerkerk nog vier doelpunten aan de score toe. zodat de einduitslag 8—n in het voordeel van Lekkerkerk werd Dat er bij Martlmt twee spelers vervangen moesten worden, kan geen geldig excuus genoemd worden voor deze déb&cle. De MartiniImannen kunnen zich nu wel op de degradatie gaan voorbereiden. Even ging het er voor Demos donker uitzien toen N K, nog een tweede doel punt wist te sroren en kort daarop een strafschop kreeg toegewezen, die ge lukkig niet benut werd. Een fout ln de Demos achterhoede zorgde voor het derde ff.K -doelpunt, 3—6 Het antwoord van Demos was kort maar krachtig, want vanaf de a'trap sneed de voor hoede meteen door de N K -verdediging heen. en was het wederom C. Tetteren die de laatste hand aan deze mooie aan val legde, 37. N.K, ging hierna wat forser spelen, om te trachten de zaak te forceren, met als enig resultaat, dat binnen korte tijd enige Demosspelers over het veld liepen t» hinken, want doelpunten werden er niet meer gemaakt, ook uiet van de zude van Demos. In een snelle, masr fors gespeelde wedstrijd, deelden D.R.Z. en Rockanje broederlijk de punten. Dit resultaat van D.R.Z js ons bijzonder meegevallen, vooral na de nederlagen van de laatste weken Voor de rust viel er niet veel te beleven, want belde elftallen konden de draaiende en springende bal niet vol doende meester worden, waardoor van goed ongebouwde aanvallen geen sprake kon zijn. Met een dubbclblanke stand ging men dan enigszins op adem komen Na de thee ging het heel wat beter en zagen we soms aardige combinaties. Er waren tien minuten gespeeld, toen Roc kanje een fout in (ie DRZ -verdediging afstrafte en zodoende aan een 10 voor sprong kwam. D R.Z. moest voorlopig het antwoord schuldig blijven, en eerst een kwartier voor het einde maakte Ff v. Eyck, uit een vrije schop, gelijk 1—J. Beide verdedigingen lieten het niet Voor de tweede maal ln successie be haalde D H.S., hoewel overwegend ster ker. maar een benauwde zege. Eerst werd het tegen N.F.S. 10, en ook nu tegen Saturnus kwam de voorhoede slechts eén maal aan scoren toe Voor rust scoorde D.H.S. reeds een doelpunt, maar dit werd terecht door de scheidsrechter geannuleerd. Daarna kreeg D.H.S. het wlndvoordeel, maar wist daar niet direct gebruik van te ma ken Zowat heel Satumus was op eigen helft teruggetrokken, om de DHS-aanval het scoren te beletten, en dit gelukte tot 10 mmuten voor het einde, maar toen wist Ouwerllng toch, met een hard schot, de enige en winnende goal te fabriceren. De wedstrijd SingelkwartierA.V.O. is een strijd geworden van machteloze voorlJnies tegen hechte verdedigingen, want bq het einde was de stand nog net zo als by het begin. Voor rust was S.K.T. bijna steeds in de meerderheid, echter zonder dat dit vruchten afwierp. Na half-time waren de rollen omge keerd, met een zelfde resultaat, d.w.z. nihil. Over het algemeen werd er niet slecht gevoetbald, maar zoals b(j de meeste wedstrijden bet geval was, speel de de wind de spelers dikwijls parten. Singelkwartier is door dit gelyk spel weer jets achterop geraakt, maar blyft toch nog meetellen. W F. heeft het tegen SO AG met al te moeilijk gehad, en vooral voot de rust had SOAG maar heel weinig in te bren gen. De corner verhouding spreekt wel voor zichzelf, 7I Door doelpunten ven Schcïl (2 x), waarvan eén uit een straf schop. cn Kruis, ging de rust met een 3—0 voorsprong voor W.F. In. SOAG nam, gesteund door de wind, na rust het Initiatief wel even over. maar dit was echter van korte duur. Weldra ging de voorhoede van W.F. zich weer roeren en de one corner na de andere werd op hel SOAG-doel losgelaten. Uit één hier van bracht Mculstee de stand op 4—0. waarna W.F. het blijkbaar genoeg vond. Dit was voor SOAG het teken om weer een verbeten tegenoffensief in te zetten, met als resultaat twee doel punten, waar door de stand op 42 kwam, een stand die er by het laatste fluitsignaal nog was. Ook in de returnwedstmd tegen ODI moest SFC het onderspit deiven, ook al was het nu maar met klem verschil. Met de rust was de stand 1—0 in het voordeel van ODr en daarna wisten bei de verenigingen nog een maal het net te vinden, zodat de eindstand 12 werd. Het zou er voor S.F C. donker uitgezien hebben, zij het niet dat stadgenoot WF SOAG een nederlaag toebracht. Onverwacht was de nederlaag die SV DPW van Ne«toro te slikken kreeg On verwacht, maar met onverdiend, -want de Nestoromannen hebben meer voor hun nog kleine kans gevochten dan S V. DPW. Wij kregen liet idee dat onze stadgenoten hun tegenstanders enigszins ordersehatten. De onaantastbaar geachte positie van voorheen, is nu helemaal met ro on aantastbaar meer. want de voorsprong op Nestoro bedraagt nu 4 punten. Er is dus weer van alles mogelijk, want het ra! ons niets verwonderen, als deze ne derlaag. voor S.VDRW. een zo grote morele klap betekenen zal, dat «r na dien nog meer punten verspeeld zullen worden. Demos kwam uitstekend voor de dag In een enigszins gewijzigde opstelling werd Noorderkwartier gewoon van het veld gespeeld. Het was een lust om de Demosroannen aan het werk te zien. Met voortreffelijke combinaties werd Noor derkwartier van het kastje naar de muur gestuurd en dat de aeore nog niet hoger geworden 15, heeft N.K. hoofdza kelijk aan het goede werk van zijn doeïmaa en aan de stevige deklatten te danken. Demos buitte voor de rust het wind- voordeel op afdoende wijze uit en be legerde bijna voortdurend de N.K.-veste. Nadat de N.K -keeper enige magnifieke sUriitjes vftn zijn kutuicn te zien had gegeven, was het de Demos-spU, H. Hekman, die van grote afstand de eerste voltreffer plaatste. 0—1. Een uttval \an N.K. bracht de partyen wel Is waar weer op gelijke voet, maar verder dan De orkaanachtige wind heeft de korfballers danig- parten gespeeld. Tijdens de wedstryd Ons JHuisSchiedam waalden de palen meermalen om en als ze bleven staan, was dat niet ln loodrechte stand. Dc gevolgen waren hnogst onplcizierlg, want het maken van doelpunten bleek bijna, onmogelijk. Schiedam ervoer dat. In de eerste helft had de tcgenparty het geluk, dat een van de schoten de korf werd ingedreven en In de tweede helft kregen dc Rotterdammers een strafworp toegewezen, die «c ln een wind stil ogenblik goed benutten. Hoe de Schiedammers zich ook inspanden, zjl konden de korf niet doorboren. En zo behaalde Ons Huis een fortuinlijke overwinning. De papieren van Schiedam zgn door deze tegenvaller aan merkelijk in waarde gedaald, hoewel onze stadgenoten nog niet kansloos zyn. TOV en Trekvogels wonnen, maar Unicum en Schiedam verloren hun partij. TOV heeft nu de leiding met 22 punten uit 14, gevolgd door Unicum met 20 «it IS, WION 20 uit 14, Trekvogels 19 uit 13 en Schiedam 16 uit 12. Het materiaal van Succes bleek slechts een kwartier nodig om de meer „windvast" te zijn. Het bleef 1 stand op 4—0 te brengen. A. Bons in elk geval bene uk op zijn plaats scoorde beide punten. Ook het ver en wat nog ver. cugonder is, cte dcre deel van de wedstrijd bleef blauwwitten speelden ondanks de Succes het gevaarlijkst voor de korf. moeilijke omstandigheden een uit stekende party. Zy begonnen tegen de zeer straffe wind m, maar speel den de bal kort, Jaag en aan de wind- zijde en met het plaatsen en schie ten werd er goed met de wind re kening gehouden. Een belangriik voordeel voor de thuisclub was de onvolledigheid van het middenvak van de Raven. Door deze omstan digheid bleef de aanval, die goed werk leverde, vrijwel voortdurend in actie. De verdediging gaf de Haagse aanval weinig gelegenheid zich vrij te maken. Het enige doel punt in de eerste helft nam mej. N. Öuwendijk na een half uur Voor haar rekening (1—0). Tien minuten na de rust maakte F. Ruseier er met een goede treffer 20 van. De twee de aanval met vier tegen drie had maar doelpunten bleven uit. De po sitie van dc blauwwitten is nu weer heel wat gunstiger, vooral door de overwinning, die Charlois op Phoe nix behaalde. De toestand tn de staa tgroep is nu als volgt: Raven 9 punten uit 12 wedstrijden, A.L.O. 9 uit 12, Succes 8 uit 12 en Phoenix 8 uit 13. Als Succes inderdaad van A.D.O. en Phoenix op eigen terrein weet te winnen, is het vrijwel zeker, dat het 3c klasserschap blijft be houden. Succes 2 leverde ook een goede prestatie. Uit werd er met 01 van Unicum 2 gewonnen. Dc- tegenpartij van Schiedam 2 kwam niet'op, ter wijl Succes 3 in Rotterdam met 31 van Ons Huis 3 verloor. De adspiran tenwedstrijden tenslotte werden afgelast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1