C D Sehool-sporttoumooi zal yolgende week beginnen Na aantrekkelijke strijd wonnen SZC-adspiranten REVUE van tijdschriften Exporteur liet zich valse pas uitreiken DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Programma is reeds vastgesteld Kampioensstemming bij SCS Ai,KS])\ K.V.P.-lijst voor raadsverkiezing Ds E. J. Oomkes deed zijn intrede Sadler's Wells Theatre Ballet kreeg goede introductie Weer eerste paal in Nieuwland f 1000 aan prijzen Ouden van dagen vergaderen Eis: zes maanden K. van Vuuren vrouwelijke bediende (16 a 17 jaar' Koeriersters 4 Woensdag 1 April 1953 g>v$Zk In het kader van de festiviteiten van de Vereniging tot Viering van Nationale Feest- en Gedenkdagen zullen op 7, g, 9 en 30 April op het sportterrein Roshoek wedstrijden plaatsvinden voor het school-sport- tonruooi, dat de laatste jaren al is uitgegroeid tot een zekere tra ditie. De voetbalelftallen van de la gere scholen starten in de Faas- vacantie op Dinsdag 7 April. Hun programma ziet er als volgt uxt: le ronde: Comeniusschool A Klaas de Vries A: Erasmus AW. Brouwerschool; Comenius BTheo Thyssen A; Goeman Borgesius Burg. Verveensehool; jan Ligthart- school A—2e V.G.L.O.-school: Sav. de Lohmansch.Pr. Beatrixsch.; Kon. Wühelminasch.—Oranje Nas- sausch.; le V.G.L.O.-schoolPr. Ju- lianasch.; St. Bernardussch. ISt. Henricussch.; St. Thomassch.St. Bernardussch. II; St. Josephsch. St. Thomassch. A; Dr de Vissersch. AIe ronde vrij- De Ulo-scholen treden de dag (Advertentie I.M.), Natuurlijk zouden wij deze partij gordijnstoffen ook zon der advertentie in enkele weken vlot verkopen, maar deze gordijnstoffen zijn zó volmaakt van kwaliteit, zó subliem van kleur en dessin en zó rijk gevariëerd, dat bet onze bedoeling is, dat alonze klanten er van op de hoogte zijn en iedereen er van kan profiteren. En als er nog voor Pasen in diverse' Rotterdamse wonin gen nieuwe overgordijnen worden opgehangen, mooier en rijker dan U eigenlijk kon verwachten, dan weet U wat het zeggen wil „een Jubileum- aanbieding gordijnstoffen". 1200 m. Dobbyslof van 5ï£5 1600 m. cretonne van-4r9lT 2000 m. moderne weefstof De originele uni Dobbystof waarvan wij U toch niets be hoeven te vertellen, artistieke cretonnes naar Engelse des sins en weefstof, die tot de modernste producten van weeftechniek behoren, koopt U nu voor nog geen drie gutden per meter Donderdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze overgordijnstoffen, 120 cm. breed, geen goedkope maar rijke gordijnstoffen voor een lage prijs, en U koopt ze nu door elkaar per meter voor Gaart postorders WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 231B0 daarna, op Woensdag 8 April, tegen elkaar in het veld. De volgende ontmoetingen zijp, vastgesteld; le ronde: Ambachtsch. IMathen. sch. I; Pr. Irene sch. IW. de Zw. sch. I; St. Anthon. sch.Rehoboth- school. Reserve elftallen; Ambachtsch. II W. de Zw. sch. II; W. de Zw. sch. Iir—Pr. Irene sch. II. Ook het handballen heeft, w te genstelling met het korfballen waarvan we vorig jaar wel een de monstratiewedstrijd zagen, een vas te plaats gekregen bij het school- sporttoiirnooi. De meisjes van la gere en Ulo-scholen kunnen hierbij hun krachten meten. Lagere scholen, le ronde. Kon. Wilhelm, sch.—St. Willebr. sch. I; St. Agnes sch. ISt. Cather. sch. I; St. Agnes sch. IISt. Maria sch. II: St. Willebr. sch. II—St. Cathar. sch. II; St. Maria sch. I1*» ronde vrij; St. LiduinaschoolTheo Thijs- senschooi A- Ulo-scholen, le ronde: "W. de Zw. sch. I—Mater Dei sch. I; Pr. Irene sch. I—-Mater Dei sch. II; W. de Zw. sch. li—Mater Dei sch. III: Pr. Irene sch. IIMater Dei sch. IV. De wedstrijden vangen volgende week om negen uur 's morgens aan. De lagere scholen voetballen twee maal tien minuten met vijf minu ten rust, de Ulo-scholieren mogen tweemaal vijf minuten langer spe len. De handbalwedstrijden duren eveneens tweemaal vijftien minuten met vijf minuten rust. In de competitie van de Rotter damse Schaakbond behaalde het 2e tiental van de SCS met 6 overwin ningen en nog één wedstrijd voor de boeg, het kampioenschap van de 3e klasse B. n.u hun naaste concur rent Wilton-Feijnoord het tegen Gusto'I met heeft kunnen bolwer ken. De resterende wedstrijd vmdt tegen laatstgenoemde vereniging op 10 April a.s. plaats. Het 3e tiental werd kampioen van de 4e klasse B door in de laatste ontmoeting met 6'2—3^ van Shell 2 te winnen. In totaal werden 5 wedstrijden gewonnen en bleef er één onbeslist, zodat dit tiental het kampioenschap ongesla gen heeft veroverd. Daar er geen promotie en degra datiewedstrijden worden gespeeld, promoveert hel 2e tiental 'nu naar de 2e klasse van de Rotterdamse Schaakbond en het 3e tiental naar de 3e klasse. HBSS ontmoet HTSV HBSS ontmoet Zaterdag om kwart over vier HTSV op het terrein aan de Havondijk- HTSV is de club die aan HBSS één punt heeft weten a£ te snoepen en stellig zal het deze keer weer zoiets willen proberen. Daarentegen zal HBSS graag onge slagen willen blijven, zodat er toch nog wel spanning zal zijn, ook al is de kampioen al bekend. De reserves van deze beide clubs n.ï. HTSV 2 en HBSS 2 ontmoeten elkaar op het terrein van HTSV. Hier staan meer belangen op het spel. want beide elftallen verkeren in de gevaarlijke zóne. Wie hier als winnaar te voorschijn zal komen, valt niet te zeggen, maar zeker is. dat dc verliezer cr slecht op komt te staan. Voor HBSS 2 dus ecu re den te meer om de zaken' flink aan te pakken en ge^n domper te zet ten op dc prestaties van het eerste elftal. Verder vermeldt het programma: HBSS 3TSB 2, 4.15 uur. Spie- ringshoek; HBSS 5The Red Stars 2, 2.30 uur. Spieringshoek; HBSS a 1The Rising Hope a, 3.45 uur. terrein T.R', Hope; DHS bHBSS b 2, 3.45 uur, Spieringshoek. Burgerlijke Stand Geboren: Johan F., z. v. W. Scheijbeler on C Poot: Theodorus J. W„ z. v. W. Th. v Zwietcn en J. G. Menke; Gerrit F., z. v, A Bloem en F. de Ru ij ter; Wilhelmus ,T„ z v. J. Kruining en J. P. M. Verdoes. In het verlengde van de Arij Prinslaan, langs de Zandvlakte, staat iedere dag een lange rij autobussen, Deze rij houdt ver band met het graven van een 24.000 tons bouwdok voor de ■werf Wilton-Fijenoord in het Sterrcbos. Arbeiders van buiten de stad. die bij dit fccrirei zijn betrokken ioorden er mee aan- en afgevoerd. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: GG en G.D Tui nl aan 89 Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 u: Het uur vóór middernacht f16 jr.). Monopole, da. 2, .7, 9 uur: De stad zonder genade (14 jr.). Bij de komende raadsverkiezin gen zal de K.V.P. in Schiedam met de volgende lijst uitkomen: 1. ir W. H. v. d. Toorn; 2. A. J. C. v. Oppen, 3. C. Meijer; 4. mr M. J. M. v. Kinderen; 5. L. J. Lans bergen: 6. J. J- Reinard: 7. J. C. v. Geene; 8. F. Hofman; 9. dr A. L, J. Kunze; 10. J. Alijk; 11. H. M. Wiilemse; 12. A. van Dyck; 13. H. F. A. M. Willems; 14. J. M. v. Col- lemburg: 15 J. P. Kloppers; 16. A. v. Kappelhof; 17. G. H. Huisker; 18. J. C. Olsthoorn: 19. A. J. M. Schol ten; 20. A. J. v. d. Water. In de Ju liana kerk aan de B.K.- Laan is gisteravond de vierde pre dikant bij de Gereformeerde Kerk in Schiedam, ds. E. J. Oomkes, be vestigd in zijn ambt. Direct daarop deed ds. Oomkes zijn intrede. Onder de vele aanwezigen in het kerkgebouw bevonden zich o.a. wet houder M. J. M. "van Kinderen en gemeentesecretaris N, J. Post, na mens het gemeentebestuur, en af gevaardigden van de classis Schie dam van de Gereformeerde Kek, van naburige kerken van do Ge deformeerde Kerk in Appingcdam, waar ds. Oomkes tot dusver zijn standplaats had. Ds. G. Brinkman, bevestigde de nieuwe collega. Als tekst koos hij hiervoor Matthews 13 52. De ge meente zong ds.' Oomkes psalm 119, vers 9 toe. De nieuwe predikant deed zijn Intrede met een korte preek naar aanleiding van Joh. 1 29. Namens de classis word hü nog welkom ge heten door ds. F. Minnema van Hoogvliet. Prot. Chr. kinder tehuizen collecteren Zaterdag De Heldringstiehlmgen, Hoender- loo, Ned. Mettray, Martha-stichting Weesinrichting Neerbosch en Val- kenheidc zijn'de bekende inrichtin gen, waar 2500 kinderen, die omve. ierlei schrikaanjagende motieven geen gof>d tehuis hadden, liefderijke verzorging genieten. De jaarlijkse collecte voor dit mooie werk moet m de week voor Pasen in onze stad worden gehouden. Zaterdag voor Pasen (4 April) is de buscollecte, waarvoor vele col lectanten worden opgeroepen. Bus sen halen Vrijdagmiddag in „Tl ene". Lange Haven 155 tussen 4 en 7 uur. U werkt dan mee om de kinderen iets te vergoeden voor het vele dat zij missen. Giften per giro kunnen worden gezonden aan het Bureau Ki nde rbescherming. Schï ed amseweg 214, Vlaardingen no. 418100. De Blauwe Doffer Maandag (Tweede Paasdag) orga niseert ..De Blauwe Doffer" een wedvlucht vanuit Woerden. Inkor- ven 's morgens vanal 7.30 tot 9 uur. GeliikUjdig klokken medebren gen. opgewonden en van platen voorzien. Alle liefhebbers u»t Schiedam, die aangesloten zijn bij een erkende bond, kunnen hieraan deelnemen. WATERPOLOWINTERCOM PETITIE Z.R.O. SCHIEDAM, Sportfondsenbad, Dinsdag. Na een aantrekkelijke ont moeting wonnen de adspiranten van de Schledatnse Zwemelub in de van avond tegen het bekende SVH gespeelde wedstrijd voor de waterpolo- wintercompetitie van de Zwembond voor Rotterdam en Omstreken met 6—3. een volkomen verdiende en geenszins geflatteerde zege, die door beter samenspel en doortastender optreden van de voorhoede werd be werkstelligd. Vanaf het begin namen de jeugdige SZC'ers het initiatief, hoewel beide partijen in snelheid elkander weinig toegaven. Het plaatsen was evenwel beter. M. Zijlstra zorgde voor een 2—0 voorsprong, die na het laatste doelpunt spoedig werd verkleind door Hans van Haan. Ondanks hard nekkig verdedigen, konden de gas ten niet verhinderen, dat de thuis club met rust een 31 voorsprong had; Zijlstra verrichte voor rust nj. de hattrick. I Aanvankelijk, na de hervatting, hielden de SZC-ers het heft nog m handen, hetgeen in doelpunten door Wim Duim el en Ben Kramer Freher tot uitdrukking kwam. SVH gaf de moed niet op. Aanval op aanval golf de op de SZC-veste: tweemaal zwichtte de SZC-doelverdediger voor worpen van Wim Verhoef. 53. Dat uiteindelijk de SZC-adspiran ten toch nog met een 63 overwin ning het bassin konden verlaten, kwam doordat de SVH-verdediging een gulle buit had. 2163 Jack vertelt nu meer bijzonderheden In het Atlasgebergte woont een stam. die zich „De Gelukzalige" noemt. Het is vrijwel onmogelijk tot het gebied van deze stam door te dringen, want alleen via één moeilijk bereikbare pas kan men er komen. Monsieur Alexander kent cfe weg en hy heeft ook contact met het stamhoofd „Maar vertel nu eens, wat jou is overkomen in de laatste tijd," vraagt Willy ten slotte. Rob ver telt in het kort zijn avon tuur met de „Amora" en boe hij nu met de ..Vrij heid" od weg is van Mar seille naar Teneriffe. „Maar ik heb een passagier toch ook hier aan boord komen," zegt Marga; j Achmed eei beetje verlegen,, de kajuit binnen. zegt hij. „en die zou ik waarlijk he- ,.wjj villen nog wel even praten en dat jongetje Maar Willy »n Marga stellen hem spoedig op zijn aan boord,*1 lemaal vergeten., mecf, die ik op Een Afrikaans jongetje. „Ach- zal wel honger hebben." -- heb opgepikt." „Laat hem Even 'later schuifelt gemak. .tfti&ÈÉL f N DE EERSTE helft van April komt „The Theatre Ballet of Sadler's Wells", dat vorig jaar een tournee van 25 weken door Amerika en Canada maakte, een reeks voorstellingen geven in Nederland. Voor de eerste maal in zijn nog korte geschiedenis. Want slechts zes jaar geleden richtte Ninette de Valois, de leidster van het befaamde Sad ler's Welts Ballet, dit Theatre Ballet op: het row een reservoir van jonge dawskrachteii moeten zijn en tevens voorzien in de behoef ten van de Sadler's Wells Opera aan ope ra-balletten. Daar naast zou het dan af en toe eigen voorstel lingen mogen geven. Was dïl Theatre Bal let of Sadler's Wells oorspronkelijk dus slechts tweede in rang, lang heeft die afhankelijke positie niet geduurd. Onder de jeugdige leden van dit en semble school zoveel algemene dans- begaafdheid. dat hetsteeds meer vrije voorstellingen kon gaan geven. Uit hun midden traden choreogra fen. als John Cranko. naar voren die het gezelschap een eigen repertoire gaven. Zo schijnt dit door Peggy van Praagh getrainde Theatre Ballet of Sadler's Wells zich ontwikkeld te hebben tot een volwaardige jongere zuster van Engelands nationale bal let- Deze ontwikkeling beschrijft Ar nold Haskell in zijn inleiding tot het fotoboek van Roger Wood „The Thea tre Ballet of Sadler's Wells" (Phoe nix House, Londen: 7s 6d). Wood, ondanks zijn jeugd een der knapste ballet-fotografen van nu, deelde zijn werk in drie delen in. Het eerste biedt foto-studies van dc eerste dan sers Elaine Fifield. Svctlana Berio- sova en David Blair en vele anderen in verschillende rollen, die ze bij dit gezelschap dansen In het tweede deel laat hij het ensemble aan het werk zien in ktassicistisch-roman- tisch, maar ook in modern repertoire En tenslotte brengt hij curieuze op namen van achter de schermen en uit de repetitie-lokalen. Het is reportage-werk op hoog ni veau, wat Wood hier leverde: de' be weging van de dans op karakteristie ke momenten vastgelegd in knap-be- lichte en vaak heel fraai gecompo neerde beelden, Met die ruim vijftig wcl-gekozen foto's gaf hij dit en semble een goede introductie: want wat die foto's aan geacheveerd bal- letwerk tonen wekt voor het optre den van dit Theatre Ballet of Sad ler's Wells goede verwachtingen. ANTON KAMPHOFF Dertig jonge vruchtboompjes zijn ongevraagd meegenomen van het volks tuincomplex aan de Kanaalweg, In Overcchie is er Dinsdag 7 April om 3 uur 's middags gelegenheid tot gratis inenten tegen pokken m een lokaa] van de hulp-secretarie aan de Overschiese Dorpsstraat. (Advertentie I.M.) In deze donkere, kende, mistise tUden Is de erts heus niet te bentlden'. Iedereen is „snip" ®Maar lk? Ik slik „Tip" Geen beter middel om de griep te bestrijden! Z Inz. Hr. M. W., Utrecht ontv. 1 fl. TlP 4- 1 LfL Buotz' Oude Genever De firma Brederode is kortgeleden in de dr. Zamenhofstraat begonnen met de bouw van 61 woningen. Tot hei project, dat deze Uiiechtsc fir ma onderhanden heeft behoren ook nog 168 woningen in Nieuwland, op de plaats van het Oude Martinit- veld. De eerste paal hiervoor zal Donderdagmorgen om elf worden geslagen. Portemonnaie gestolen Mevrouw S van de Nieuwe Haven deed Dinsdag inkopen in een win-' kei aan de Gord onstra at. Terwijl zij de reeds betaalde boodschappen in pakte, legde zij haar portemonnaie op.de toonbank neer. Een andere klant, die direct daarop de winkel verliet heeft deze waarschijnlijk weggenomen. In de portemonnaie bevond zich een bedrag van ca. j 11.—. IVoff één avnnti paren passen1 In ons blad van morgen vmdt U de zesde schoenenserie. Vult U op de adreszijde van de briefkaart maar vast in: Prijsvraag: „HET MYSTERIE HER SCHOENENPARADE" „iïct ftotferdamseft Parool" Schiedatnesevest 42 Rotterdam, j De Awsfraltsc7ie Elaine Fffield is een der eerste danseressen van I The Theatre Ballet of Sadler's Wells. I-I ET algemeen cultureel maandblad De Gids brengt m zyn Januari nummer een uitvoerige beschouwing van prof. P. Geyl over de grote negen tiende eeuwse historieschrijver Ranke. Door zijn wegcijferen van alle zelf standigheid of activiteit van de burger en zyn kritiekloos aanvaarden van de machtige In de geschiedenis a)s gedra gen door onpersoonlijke krachten, wordt Hanke vaak beschouwd als een weg bereider voor het nationaal-sociahsme. Prof. Geyl acht dit een valse conse quentie. die eigenlyk van ons toch maar betrekkelijk en vergankelijk .he den uit gedacht is. Op deze Interessan te beschouwing volgt een artikel van Theun de Vries over de pessimistische eindfase van Dickcns. En Pieter O. Buckinx wijdt een groot opstel aan de ontwikkeling die dc Vlaamse schilder Felix de Boeck doormaakte van ab stracte schilderkunst naar een vergees telijkt realisme Verderwordt de op 2 Januari overleden schrijver A. H van der Feen (F. de Sinclair) herdacht door Anton van Duinkerken. Belangrijk in het Februari-nummer van „De Gids'- is vooral het opstel van Gerard Knuvelder, dat de betekenis schetst van J. van Oudshoorn (wijlen J. K, Feylbrief). een schrijver, die zijn tijd ver vooruit was en krachtens in tuïtief aan- en invoelen werelden als die van de angst, de waanzin, de droom en parapsychologische verschijn selen kende toen de wetenschap deze nauwelijks begon te ontginnen In. dit nummer onderzoekt en vergelijkt prof, Fred. L. Polak een tweetal be schouwingen. resp. gepubliceerd door Thorbccke en Schermerhorn. over tech. mek en maatschappij. H Wielek be spreekt een zestal Duitse sehryvers. die zichzelf tekenen en hun tijc?. Maas Valk publiceert een proza-fragment „Het Kind" en Hendrik de Vries een zestal „Balladen uit Atlantis". Ook dit num mer werd besloten met de Toneelkro- niek van Emmy van Lokhorst en korte boekbesprekingen Aan Noord-Afrika is het Januari nummer van „Forum", het maand blad voor architectuur en gebonden kunsten gewijd. Tamara de Maikowsky (Tunis) geeft daarin enkele korte be schouwingen over wat er aan bouw kunst rost van de phoeniciërs. de Ro meinen en over de vroeg-ehristeliike kerken. Minder oppervlakkig zim de twee artikelen van J Schipper over het bouwen In Noord-Afrlka cn over de Berberkunst En Interessant is dit nummer vooral om zijn tientallen bij zonder fraaie en curieuze illustrat'-s. Fraai uitgevoerd is ook weer het Februari-nummer van ..Forum" waann dr. G. J. Hoenderdaal en mr A _J J. van Roov waarderende beschouwingen wilden aan de architectuur van twe» nieuwe kerken In Amsterdam bezien als uitdrukking van de re«p Protes tantse en Katholieke geloofsleer Prach tig foto-materiaal vult htm teksten aan Dat zakdhke nieuwbouw aan een in tieme Amsterdamse graeht verantwoo-ci kan zijn. betoogt H Maalkant :n mn benreking vin een eebnuw van Mer kel bach en E'hng En Roin Bhi«tra draaet In dit nummer nog een korte, historisch georiënteerde beschouwing b11 over „De architect en znn ontwerp" Ijj hel Februari-nummer van Dc nieuwe Stom" besluit prof Jan Ro- mnn zun in hot vone nummer negou- nen Indonesische Indrukken' .De Ea rned a broedt" Acbt"reonvnlecns be spreekt bh de men«elnke. de pollt'okc en economische en do sociale en cu'f"- re'e oroblematipk vnn hot Indonee,p van nu Deze reeks cn enkele verzen van Victor F. v?n Vriesland Anthonie Donker Mn mpmnnam M Mlihoffi en M Nijhoff maar een Envois "er« van A eat ha Speer) weven hpHn nummers vooral hr'an" Verder vindt ovm cr In enk etc fragmen'en vit de roman Labvrmth" van E5'«abp'h August In een groot eedioht van Af Mok over De snooeweastakwif" ver schillende korte proza- en noezie-bii- dra«*en korte boekbesprekingen en een verklaHn1* van de Vredesbeweging De derrie wee" Hot iwede nummp hrn«*t •hp„enrt'cn herinneringen van Jan van Zutpher» aan de «noorwe "st-« king op nm artikel waarin t, van de- T.and het zi»n antl-7lon'sm« van het Praaese orores als een afgliidcn naar anti-semi- 1 -e. verklaart IR EGON hei Januari-nummer van Cntisch Bulletin" met een kort" beschouwing van Marti nils NHhoff (over Paul van Ostahenl het eerst" artikel van het Februari-nummer is eer. groot aan Nhhoff gmviirt Tn MemorUm (dooi AnthoTUP Donker) Fen veertien tal foto's steunt verder de hp ruïnering aan deze zo nloteelhp» gestorven d'eh- ter Beide nummers brengen nog vpr- «rhlhende summirrc maar ook »it"f- bretdere bnekhpsrirriHorpn en In het tweede nummer vindt men bovendien con Interessant relaas over een litterair rumoer In Zuid-Afrika, Raad voor Scheepvaart: Brand a.b. van ms Merwedehaven goed bedwongen De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan inzake de brand op het motorschip Merwehaven, die het vorig jaar 18 October uitbrak ia een lading jute tijdens een reis van Saffi naar Duin kerken. Het schip was La Corunha binnengelopen uit nood. Volgens de raad staat de oorzaak van de brand niet vast: alle moge lijkheden zyn onderzocht. Wel staat vast, dat de brand zelf met voortvarendheid is bestreden en dat alle maatregelen getroffen zijn die getroffen moesten worden. Het uitwijken naar La Corunha moet als zeer* verstandig worden be schouwd. Hoe wel de plaatselijke brandweer geen hulp bood, hebben de opvarenden het schip weten te behouden. De raad heeft er alle lof voor. (De Merwehaven is een coaster van Gebr. Van Uden's Scheepvaart Mij. te Rotterdam) Geen transportvisa voor Duitsland meer vereist Met ingang van 31 Maart is geen speciaal visum voor de uitvoering van transporten naar Duitsland meer nodig. Chauffeurs die regelmatig met vracht- en bestelwagens op Duitsland rijden kunnen thans volstaan met een gewoon zakenvisum, dat bij het con sulaat te Amsterdam of Rotterdam kan worden aangevraagd. De E.V.O. wijst er echter op dat naast de gewone grensaocumenten bij de wagen het z.g. „vehicle-per mit en de ontheffing voor het ver richten van internationaal vervoer aanwezig dienen te zijn. Voorts deelt de EVO mede, dat aan chauffeurs niet ouder dan 25 jaar het visum gratis verstrekt zal wor den. Jubileum-expositie TMS Technicum In de tekenzaal van de technische middelbare school Technicum, Een- drachtsstraat 73, werd gistermiddag de tentoonstelling geopend, die tot so met Zaterdag zal voortduren, ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan van deze particuliere middel bare school, die opgericht werd door de huidige directeur ir. B. B. de fiegt c.i. De expositie geeft een dui delijk en instructief beeld van de leervakken en van de resultaten die de leerlingen hebben behaald. Zeer minutieus tekenwerk trekt hierbij in het bijzonder ,de aan dacht (afdeling werktuigbouw). Voorts krijgt de bezoeker een ty perend beeld van de lessen in de andere vakken: electrotechnïek, vliegtuigbouw en waterbouwkunde. De toegang tot de expositie is uiter aard vrij. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Rotterdamse Bond van. Ouden van Dagen, die gisteren in Odeon werd gehouden, werd mee gedeeld, dat het huidig aantal leden meer dan 6000 bedraagt, terwijl dit aantal gestadig groeit. Niet in het minst dank zij de voortvarende ac tiviteit op tal van gebieden, waar mee ouden van dagen te maken hebben. Voor het komend seizoen b.v. is weer een aantrekkelijk ont- spannixigsprogramma opgesteld, dat o.a. verschillende excursies omvat, terwijl aan de opbouw van het na tionaal ouden van dagenwerk door het bestuur alle aandacht wordt be steed. Er is welliswaar nog geen federatie van OVD-bonden, maar er wordt hard aan gewerkt. Tijdens deze jaarvergadering trad de voor zitter de heer T. Faas af wegens ge zondheidsredenen, Hy werd opge volgd door de heer J, v. d. Gevel. De scheidende voorzitter kreeg het erevoorzitterschap aangeboden. (Van onze correspondent). AMSTERDAM. Op 30 Maart 1948 stapte in Bern de nu 51- jarige exporteur J. E. uit Amster dam naar het Nederlands gezant schap in Zwitserland, om daar een paspoort voor zijn vtouw te ha len, die haar reispapieren zou heb ben verloren. Dinsdag, precies vijf jaar later, hoorde hij voor de Amsterdamse Rechtbank zes maanden gevange nisstraf tegen zich eisen, want die vrouw in Bern was zijn eigen vrouw niet, raaar een Duitse, die hij tijdens zijn omzwervingen in Europa had ontmoet en die door haar nationaliteit geen pas op haar eisen naam kon krijgen. De verdachte had tijdens de be zetting van ons land zoveel geld verdiend en op zo'n raadselachtige manier, dat de belasting het na de bevrijding raadzamer vond, hem f voor meer dan een millioen gulden.' aan te slaan. E. vond het verstan- diger zijn geluk in het buitenland te beproeven. Hij reisde door Europa, ont moette genoemde Duitse vrouw, ging met haar naar Afrika, waar hjj in Nigeria in wild en gevogelte ging handelen. „Dat ging niet erg, is het niet?** vroeg de president, mr. J, Mei huizen. „Het ging wel, maar onze papie ren waren niet in orde, ik werd steeds overal verjaagd", antwoord de E., die bovendien beweerde, door de belasting zo hoog te zijn aangeslagen, omdat zijn boekhou ding zoek was. Inderdaad is zijn schuld na nader onderzoek tot on geveer twee ton teruggebracht. Verdachte is tenslotte mar Ne derland teruggekeerd, om ie zaak met de valse papieren uit ie we reld te helpen. SCHIEDAM HET ADRES IN SCHIEDAM VOOR PASFOTO'S HOOGSTRAAT 106 TEL, 66720 In 1 dag of desgewenst in 1 uur klaar. N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zimrstoffabrïel Havenstraat 19 - Schiedam VRAAGT VOOR HAAR AFDELING BOEKHOUDINC Kunnende typen en in bezit van M.U.L.O.-diploma Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan bovengenoemd adres Op l41953 werd door mij de uitdclingslijst in het fail!. J H C. Kok te Schie dam gedeponeerd tor Grif fie van de Arr. Rechtbank te Rotteriam en van het Kantongerecht tc Schiedam, om gedurende 10 dagen ter inzage van crediteuren te liggen. De curator: Mr G. M. HOVINGH Schiedam. Tuin ia an 100. Een blijvende herinnering zyn die prachtige foto's ge maakt op Uw trouwdag bij en in stadhuis, kerk cn m de feestzaal door Foto-Repor tage Dienst B. v. d. Mast. Prof. Kam, Grmeslaan 158 a. tel. 68509. Te koop aangeb.: prim studie-viool m. strijkstok e kist. radiodistrib. luidspr Liberty stool mot kussens Tegen elk aann. bod. Groe neweg. ïepenlaan 46. Tuin dorp-Ketbel, Na 7 uur. Te Schiedam aangeboden een lïmmermansverkplaat met inventaris. Oppcrvlakti gelijkvloers 90 ra- plus zol der over de gehele lengte Brieven no. 798 bur. vai dit blad. Te koop 2 eiken boeken kastjes. Stadhouderslaan 8f Schiedam. Geslepen legplaten voor U1 meubelen, etalage's etc., 1( vert tegen cun cune; end prijzen Van Katwnk's Giai handel Lange Kerkstraat éi- Tel. 68735, het oudste ad re.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1