SKETCH is een blijver Prof. Gerretson moet nieuwe nederlaag incasseren Voorts DEBAT OVER BUITENLANDSE Weerzien bijPhilippi hacl onverwacht resultaat Ctiefarine i' Militaire hulp voor dijken op Schouwen-Duiveland Specialist van Scotland Aard verhoort Christie GELEZEN— Directie „De Ommelanden" stuurt arbeiders terug Verloofd e wee en geld eveneens 4-voudigg werking PETJE AF VOOR SKETCH l Rampslachtoffers 48ste lijst Prins Bernhard moest liften V- Kabinetscrisis in Oostenrijk opgelost Agent op zijn ronde vond moordenaar uitgeput over brugliek hangen en gewogen Uitspraak arbitragecommissie werd genegeerd Britse, Belgische en Franse fascisten steunden Naumann Industriekolen straks duurder Thans officiéél: Koninklijk echtpaar naar Noorwegen en Denemarken r~ Woensdag 1 April 1953 3 {Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Eerste Kamer besprak Dinsdag de begroting van Buitenlandse Zaken maar soms leek het er meer op of zij de lijvige nota» die prof. Gerretson 't „enfant terrible" van de <CHU-fraetie aan haar voorlopig verslag had toegevoegd, onder handen had. Zulke persoonlijke nota's zijn zeldzaam. Vermoedelijk was deze voortgevloeid uit het feit, dat de professor een aantal verdachtmakingen jegens de regering wilde spuien, welke zün fractie in het voor lopig verslag niet voor haar rekening had willen ne men. En zo kon men dan in die nota, behalve een aantal staatsrechtelijke bezwaren tegen het duo-minis terschap op Buitenlandse Zaken, een hele verhandeling lezen over de kwade trouw van de regering meer spe ciaal van minister Kernkamp, in de onderhandelingen met de West o.a, over 't recht van afscheiding. Het was vooral het laatste ge deelte, dat lief tig: misnoegen opwekte. Prof. Gerretson oogstte daardoor een averechts resultaat. In plaats van afkeuring uit te spreken, kwam prof. Beaufort (KVP> er toe namens zjjn fractie vertrouwen uit te spreken in de persoon, het karakter en het beleid van minister Kernkamp en verklaarde prof. Molenaar (WD), dat er, volgens zijn fractie, geen reden bestond voor het „grievend requisitoir" van de Chrlstelök-Histo- rische professor. EERSTE KAMER Deze verklaringen winnen aan ge. wicht als men bedenkt, dat prof. Beaufort behoort tot de partij, die in de Tweede Kamer als eerste te gen het beleid van minister Kern kamp in New York storm hep; dat prof. Molenaar deel uitmaakt van een „oppositie-partij", hetgeen met de heer Gerretson tenslotte niet 't geval is. Integendeel, hij behoort tot dezelfde partij als minister Kern kamp en was diens collega aan de Utrechtse universiteit. Nog interessanter wordt het als men weet, dat prof. Gerretson in zijn nota had geschreven, dat, als hij zich inderdaad had schuldig ge maakt aan lichtzinnige verdichting en kwaadaardige insinuatie ten las te der regering, hij in de Eerste Kamer niet op zijn plaats zou zijn... Welnu, de heren Beaufort en Molenaar hebben hem niet onduide lijk hun mening gezegd. Laatst genoemde informeerde zelfs of de heer Gerretson, gelijk wijlen dr Kuyper in de zg. lintjeskwestie, wellicht behoefte gevoelde aan een parlementaire ereraad. Maar toen hij deze vraag stelde, was prof. Ger retson, die kwaad had staan luiste ren en soms van woede sissend had geïnterrumpeerd, net even weg ge lopen. Heel anders reageerde prof. Kern kamp op de gehóuden toespraken. Met uitgestoken hand ging hij op prof. Beaufort toe. Deze had o.a. betoogd, dat prof. Gerretson zonne klaar bewezen had niet op de hoog. te te zijn van de feiten. Een zwaar ■woord, uit de mond van eon man, die de New Yorkse besprekingen van nabij heeft bijgewoond. Doch ook prof. Molenaar, die deze besprekingen slechts van de verte uit had gevolgd, meende aan tc kunnen tonen, dat in de nota spij kers op laag water werden gezocht. Daarin werd bijv. melding gemaakt van een „geheime" overeenkomst. Maar hoe valt dan te verklaren, dat de inhoud daarvan, met goedvin den van de minister, door de Suri naamse landsregering werd gepubli ceerd? Neen, prof. Molenaar mocht het beleid van minister Kernkamp niet geheel kunnen goedkeuren; hij vond het kennelijk ongehoord deze van „staatsverraad" *te beschuldigen, zoals prof. Gerretson had gedaan. Beide woordvoerders waren dan ook eensgezind in de conclusie, dat het optreden van de heer Gerretson bevorderend werkte op anti-parle mentaire tendenzen, zoals de NSB het voor de oorlog deed. Ook met zijn bezwaren tegen het dubbele ministerschap op het Plein had de opsteller van de nota wei nig succes. Zeker, ook de heer "Wendelaar (VVD) voelde niet veel voor „twee kapiteins op één schip", maar hij wilde er toch het beste van hopen. De waardige nestor der Kamer prof. Ancma (AR) was veel po sitiever. Wat in de studeerkamer niet kan, vermag de werkelijkheid nog wel. Een gedeelde verantwoor delijkheid heeft ongetwijfeld nade len doch de voordelen wegen zwaar der. En het is nooit bewezen, dat het niet kan. Heeft Nederland niet ettelijke kabinetten geteld, die door twee staatslieden werden gefor meerd? Ook prof. Beaufort rekende zich tot dc voorstanders. En hü was wat boos, dat prof. Gerretson had dur ven beweren, dat het tweeman schap op het Plein was voortge vloeid uit partijzucht. Was zijn fractie niet vóór de kabinetsforma tie er al een voorstandster van ge weest? En is het laakbaar, dat se rieuze partijen, die samenwerking willen, minimum-waarborgen voor hun beginselen zoeken? Hij wilde overigens gerust erkennen, dat er ook nadelen aan verbonden waren. En daarom voegde hij de glimla chende ministers Beyen cn Luns het woord toe, dat Jozef volgens het Bijbelse verhaal tot zijn broe ders sprak: „Wordt niet toornig on derweg''! Het woord dat prof. Gerretson vorige week had gesproken „bei Philippi sehen wir uns wieder" was bewaarheid, doch anders en eerder dan hu nad verwacht. Men mene intussen met, dat over niets anders werd gehandeld. Waarlijk verheffend was de wijze, waarop de oude prof. Anema met jeugdig élan getuigde van zijn geloof in de VN en de rcgerutgspolitiek terzake van de Europese integratie steun gaf; voor directe verkiezingen voor de vertegenwoordigende lichamen der Europese gemeenschap voelde hij minder dan mr Sassen tKVP) die deze voor de toekomst toch wel als een noodzakelijkheid zag. Minder (Van onze correspondent) ARNHEM. Een verloofd paartje in Arnhem was van plan, nu toch gauw te trouwen. Ze hadden al ge ruime tijd samen gespaard en „ter vereenvoudiging van de administra tie" gaf de verloofde bij gelegen heid spaargeld aan zijn toekomstige bruid, die het dan maar op haar spaarbankboekje moest zetten. Dat gebeurde, cn zo liep het gezameltjk saldo'tje aardig op. Op zekere dag vroeg de verloofde het spaarbank boekje van zun bruidje. Hij wilde wat geld opnemen om een goede regenjas te kopen. Niets kwaads vermoedend gaf het meisje het boekje af. Des avonds zag ze haar verloofde echter niet en ook dc volgende dagen liet hij verstek gaan. Toen kwam er opeens een briefje uit Nieuw Zeeland. Daarin liet do jongeman zijn meisje weten, dat hij er tussen uitgetrokken was, dat het geld tenslotte ook van hem was en dat het nu maar verder uit moest zijn. hoopvol dan mr Wendelaar was hij gestemd over de persoonswisseling in Moskou: hij verwachtte geen verzachting van de „koude oorlog". Volgens de heer Geugjes (CPN) werd in ons land echter ook niets gedaan om de verhouding met Oost- Europa tc verbeteven. Heeft men zelfs niet de onbeschaamdheid ge had de dood van Stalin en Gottwald met in de Volksvertegenwoordiging te herdenken? Kortom, het was een debat met weinig serieuze critiek op de mi nisters Beyen en Luns. Mr Wende laar mocht het grote aantal ambte naren op het Plein critiseren; de hoogleraren Anema cn Beaufort mochten een aansporing laten horen lot grotere activiteit ten opzichte van het vluchtelingenvraagstuk, in navolging van dc laatste brief van koningin Juliana aan president Eisenhower scherp klonk dit alles niet. Feller waren de heden Mole naar en Reyers (CHU) in hun cri tiek op de „defaitistische houding" der regering met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht der Indone sische minderncdcn doch een nieuw geluid was dit geenszins. Zo min als het nieuw was, dat jhr Ruys de Beerenbrouck CKVP) wat meer begrip voor deze houding aan de leg legde. (Advertentie 1. Al.) Hoeveel merken er ook komen en hoeveel er ook weer verdwijnen, sketch blijft. Want SKETCH is de heerlijke, eerlijke Virginia zoals Nederland graag rookt. SKETCH is de favoriet van honderdduizenden, omdat hij nooit verveelt! (Advertentie I.MJ De vier beroemde genees middelen in één tablet Chetarine „4" werken c Jer dan één mid del afzonderlijk. Na een enke! tabletje - bij pijn of griep - voelt U zich een ander mensl 'ns&ljedoet wonderenI Uitspraak zaak-Harjono Meine Pot: 4 jaar, F. A. Colson: 3 jaar DEN HAAG. Het Haagse ge rechtshof lieeft uitspraak gedaan in zake de aansla,? op de Indonesische militaire attaché, luitenant-kolonel Harjono. Dc hoofdverdachten, Melnc Pot en F. A. Colson werden respec tievelijk veroordeeld tot 4 jaar met aftrek en tot 3 jaar met aftrek. De procureur-generaal had tegen Pot twee jaar met aftrek geëist en tegen Colson tien maanden met af trek. Het hof achtte bewezen dat Pot zich aan mishandeling en poging tot afpersing haci schuldig gemaakt. Col son werd veroordeeld wegens poging tot afpersing. De andere verdachten in deze zaak werden, conform de eis, vrijgesproken. 1 0 20 STUKS: STUKS: STUKS: CICAR NOOKDGOUWE Dinsdag zijn hier ongeveer 400 militairen uit Oïrschot aangekomen. Zij zullen behulpzaam z(jn bjj het beveiligen van de bedreigde punten in de Schouwse dijk. Het ziet er thans naar uit dat men de gevaarlijk ge worden situatie, mede met het oog op het gunstiger wordende weer, het hoofd zal kunnen bieden. Er is in het afgelopen etmaal geen water meer over de dijk geslagen. DEN HAAG. Het Informatie bureau van het Nederlandse Rode Kruis heeft Dinsdag de 48-ste lijst van geborgen en geïdentificeerde slachtoffers van de watersnood uit gegeven. FÏJNAART Van Opdorp, Hendrikus Cornclis, geb. 28.2.17 te Dmteloord; Weeda, Elizabeth Adriana Johanna, geb. 13.11.43 te Fijnaart. ST. MAARTENSDIJK Hendrikse, Martmus, geb. 25.4.36 tc St. Maartensdijk. NIEUW VOSSEMEER Ooms. Cornells Petrus, geb. 19.10. 25 te Nw. Vossemecr. NIEUWERKERK Folmer, Jacobus, geb. 4.B.1889. 00 STER LAND Koopman-—Goudzwaard, Cathari- 3, geb. 21.1.20, echtgenote van L. Koopman. ZIERIKZEE De Ruyter. Cornells, geb. 12.10. 1898 te Noordgouwe. Aan het herstel van de oude dijk tussen Bruinisse en Oosterland woi*dt thans met man en macht ge werkt. De gehele dag hebben Dins dag honderden vrijwilligers tiendui zenden zandzakken gevuld. Deze vrijwilligers zijn vannacht afgelost door ruim honderd militairen van de commandotroepen. Het herstel van de Rampaartsedijk tussen Oosterland cn Nieuwer kerk is opgedragen aan drie verschillen de maatschappijen: de Grontmij, fa Zanen en Verstoep en fa Volker. De burgemeester van Burgh heeft alle mannen van 16 tot 55 jaar op geroepen tot verplichte arbeid aan een nooddam vlak bij de kom van het dorp. die de juist dïooggekomen Burgh- en Westlandpolder behoeden moet tegen eventueel abnormaal hoog water. De dam voor hot beruchte stroom- gat in de dijk bij Herkingen op Overflakkee, is thans zodanig ver sterkt. dat er, wanneer zich geen abnormaal hoge waterstanden voor doen, geen gevaar voor doorbraak meer aanwezig is. NEW YORK. Prins Bern- hard heeft Maan daa toen cijh auto een lekke band Jcrceg, f/e- lift. Hij uias uer<7e:eld door zijn secretaris op voeg naar lect on geveer 40 kilometer van New York verwijderde oren.sen dorp Greenwich om er viet zijn broer prtns Aschwin, te lunchen. Op enkele kilo nieters afstand van dc plaats van bestemming ontstond de panne en dc Prins besloot het laatste stuk te uoet af te leggen. Het woonhuis van zijn gastheer bleek echter ver der tc zijn clan hij had gedacht en toen deed hij. wat nul'ioe- nen anderen tn soortgelijke om standigheden hebben gedaan: hij maakte dc bekende duim be- weging over de sshouder, Reeds bij de tweede -..to had hij suc ces. De hulpvaardige automobilist en zijn mede-inzittende brach ten hfan tot voor de uil Ia in Greenwich zonder te weten wie zij hadden meegenomen. WENEN. Volgens berichten uit gewoonlijk wel ingelichte regerings kringen is de kabinetscrisis in Oos tenrijk. die een maand heeft ge duurd, thans opgelost en komt er binnenkort een nieuwe coalitierege ring van conservatieve volkspartij en socialisten. Afbranden van vlieg dennen veroorzaakte heidebrand HILVERSUM. In opdracht van het Goois Natuurreservaat zijn DUW-arbeiders thans bezig op de heide bij het kamp Crailoo de tal loze vliegdennen af te branden. Tengevolge van de hevige wind sloegen de vonken Maandagmid dag echter over op de verder ge legen hei. waardoor een fella brand ontstond. Ruim zes hecta ren waren verbrand toen het de brandweer en militairen gelukte, het vuur te doven. {Van onze correspondent) LONDEN, John Christie komt heden in Kensington voor de politie rechter. Meestal wordt zo'n eerste voorgeleiding alleen gebruikt om de politie de bevoegdheid te geven, de verdachte een xveek in hechtenis te houden, ten einde het onderzoek te voltooien. Theoretisch Is het natuur lijk ook mogelijk, dat gisteren op het politiebureau in Putney, waar Chris tie de hele dag door hoge politie-officieren van Scotland Yard, onder wie de moordzakenspecialist chief-superintcndant Tom Barrat, is verhoord reeds voldoende gegevens zijn verzameld om meteen de gerechtelijke ver volging tegen hem te openen. lndcr dc titel „Opbouw". Wat maakt V-r 'n Christen van zijn leven? gaf La Rivlère cn Voorhoeve, Zwolle een bun del opstellen uit voor de opbouw van het christelijk leven en van de nand van negen, uitsluitend gerpformeerde auteurs. Gezinsleven, kerkelijk leven, school, emigratie, de cbr. organisatie heel dit vlak vmdt aandacht. Het is echter een aandacht, die de christen teveel en te uitsluitend bindt aan de gereformeerde, ook neo-calvmistische standpunten en instellingen. Sen mens die zijn leven in christelijke z«n wil opbouwen kan nooit bij voorbaat ge bonden worden aan de eventuele voor onderstelde gedachte, dat zulk een op bouw in feite alleen maar Kan olaats vinden in en met de gereformeerde visie en verworvenheden Er is boven dien ook christelijk leven buiten de ..christelijke levensterreinen" Het lijkt ons juist een bezwaar als christen de ruimte te verliezen, waarm het Evan gelie de mens plaatst. Voor wie on boek dan geschreven is? Naar net ons voorkomt al'een voor hen, die e'ke slap bulten de „souverei- mtcit in eigen kring". geheel of bma een misstap vinden. (Prijs mg. 5 40. geb, GJKi), GRONINGEN. Slechts negen arbeiders van de 51, die Dinsdagmid dag bij uitspraak van de arbitrage commissie bij „De Ommelanden" te werk moesten worden gesteld, zijn door de Directie geaccepteerd. Nadat „De Ommelanden" de vorige week voor deze 51 arbeiders dispensatie had aangevraagd, werd door de commissie van arbitrage deze dis pensatie afgewezen cn bepaald dat de 51 arbeiders zich Dinsdagmiddag om twee uur aan de fabriek dienden aan te melden en om drie uur te werk moesten zijn gesteld. Dit is thans niet gebeurd De hoofddirecteur van „De Om melanden", de heer F. de Boer, ver klaarde, dat men bereid was bet be drijf weer op te bouwen en der halve de vorige week verklaard had een streep onder de moeilijkheden te willen zetten. Aan de arbitrage commissie had men te kennen gege ven de uitspraak na te zullen komen en ook deze 51 arbeiders te zullen accepteren. Evenwel had men de ar bitragecommissie verzocht deze 51 arbeiders in gedeelten te werk te mogen stellen, omdat het accepteren van 51 arbeiders tegelijk op een be paald tijdstip een grote desorganisa tie op de fabriek zou veroorzaken. Arbiters hebben, evenwel dit verzoek niet ingewilligd. Om kwart over drie, toen de ter mijn welke door dc arbiters was be paald, was verstreken keerden de niet tc werk gestelde 42 arbeiders huiswaarts. „De Ommelanden" heeft hun meegedeeld dat chaos in het bedrijf .dierminst het belang van deze arbeiders was en dat men hen in gedeelten wilde te werk stellen. Daarvoor zou hen zo spoedig moge lijk een oproep bereiken. De heer H. de Groot, districtsbe stuurder van de Ned Chr. Land- arbeidersbond, heeft schriftelijk aan de directie van „De Ommelanden" meegedeeld, dat de uitspraak van de arbitragecommissie naar het oordcel van deze organisatie onrechtvaardig is. (De Ned. Chr. Landarbeidersbond is aangesloten bij het Christelijk Nationaal Vafcrerbond, dat gelijk uien weet de arbitrage heeft voor gesteld en de arbiters benoemd. Red.) DRIE EN ZEVENTIG caissons voor het noodgebied zes meter hoog, elf meter breed en acht meter lang maken de firma's Chris tian Nielsen, Bato en Van Hat- tcm en- Blankenvoort gezamenlijk. Het gewicht van elke caisson is 180 ton. Op het terrein aan de Menoehauen in Rotterdam zijn de firma's op uoïle toeren aan het werk. On dp voorgrond drie cais sons, waarvan de vloeren reeds zijn gestort. Op de achtergrond enige caissons, die bijna zijn vol tooid. BONN De groep-Naumann ont ving geld van Franse. Britse en Belgische fascisten. Dit heeft de West-Duitse bondskanselier Ade nauer verklaard op een persconfe rentie met Amerikaanse journalis ten. De bedragen waren „niet on aanzienlijk". Hy noemde met name sir Oswald Mosley (Engeland) en Lcon Dcgrclle (Belgïê). De groep had een vierjarenplan en hoopte op politieke en economi sche ontbinding in West-Duitsland, zodat zij de macht over kon nemen. (De Britse autoriteiten m Duits land arresteerden Naumann en zijn zes medewerkers op 14 Januari onder verdenking van samenzwe ring tegen de staat). m ar iekm m sum-w 'nlWI (Van onze parlementaire redacteur). DEN HAAG. Minister Zijl stra heeft Dinsdagavond aan. de Eerste Kamer mededelingen ge daan over de wijzigingen, welke ingevolge de maximum-prijsvast stelling door de Hoge Autoriteit der Europese Kolen- en Staalge meenschap in dc Nederlandse ko~ lenprijzen zullen optreden. Voor verschillende kolensoorten zullen de verbruikersPrijzen iets dalen; daarentegen zullen voor andere soorten verhogingen optreden. De last der aanpassing, die ongeveer een zesde van het verschil tussen het kolenprijsniveau In Nederland en elders in de K.S.G. gemeen schap overbrugt, is overwegend op de industriekolcn gelegd <n.l, voor 15.9 milllocn) cn slechts voor f Zl& mllliocn op de huisbrand- gebruikers- Gemiddeld zal de prijs van in dustrie-kolen stijgen met 2,9 To. Voor bepaalde soorten zal er een stijging tot 4.50 per ton en voor andere soorten een daling tot 10 per ton optreden. Bij de huisbrandkolcn gaat slechts de prijs van de eerste kwa liteit en super-kwaliteit anthraciet omhoog met f 0.25 a 0.30 per hl. Bij de eerste kwaliteit anthraciet gaan de parelnoten echter f 0.20 per hl omlaag. By de overige huisbrandkolen dalen de parelno ten in de groep anthraciet met 0.50 per hl., de nujncokes met 0.25 per hl. en de bruinkool briketten met 0.45 per 100 kg. Evenals vorig jaar zal een stelsel van seizoenprijzen gelden. Dit jaar wordt ook de anthraciet daarin opgenomen. Voor de ess-kolen en cierbriketlen geldt een voorjaars korting van 0.65 en een zomer- korting van 0.50 per hl ten op zichte van de win ter prijzen. Voor de cokes en anthraciet bedraagt de -oorjaarskorting 0.40 en de zo- merkorting 0.20. DEN HAAG. Van officiële zijde wordt thans bevestigd, dat H.M. de Koningin cn Z.K.H. de Prins der Ne derlanden een officieel staatsbezoek op uitnodiging van de hoven van Noorwegen en Denemarken aan deze landen zullen brengen. De eerste voorberijdingen hiertoe zijn reeds vóór de watersnood getroffen. Het bezoek aan Z.M. de Koning van Noorwegen zal gebracht worden van 6 tot 8 Mei, dat aan Hunne_ Ma jesteiten de Koning en de Koningin van Denemarken van 19 tot 22 Mei. Dat laatste is echter zeer onwaar schijnlijk. Tot dusver wordt hem al leen de moord op zijn vrouw ten laste gelegd, „op of omstreeks 14 December in nr 10 Rillmgton Pla ce". Die formele beschuldiging werd hem meegedeeld op het politiebu reau in Notting Hili onder welks ressort het huis m Fiillington Place j valt waarheen Christie op het i einde van de middag per gevange nisauto was overgebracht. De auto ging een achteringang in om te ver mijden. dat Christie door het pu blick gezien zou worden. De aanhouding van Christie ge schiedde, zoals bekend, 's ochtends, op de meest ondramattsche men zou bijna zeggen, op de meest En gelse wijze, die men zich voor kan stellen. Geen schietpartijen, geen achtervolging, geen rondstui vende politieauto's met snerpende wielen waren het, die hier voor de climax zorgden. De werkelijkheid bediende zich van het meest proza ïsche. ouderwetse, vertrouwde bc- wakingsmiddel. dat de maatschappij bezit: de bobby op zijn ochtend- ronde. En dat alïcs speelde zich af bij de Theemsbiug in Putney. Een haveloze, ongeschoren man hing daar over de railing te kijken naar het lossen van een houtbootje en politie-agent Thomas Ledger, die sinds zes uur 's ochtends op zijn ronde was en die als andere agen ten gewapend was met een beschrij ving en een foto van de gezochte man. vond het wijs hem in het oog tg houden. Dg befaamde winterjas met ceintuur er, opgenaaide zakken had de man niet aan. maar de agent en twee inmiddels op het. toneel verschenen collega's vonden het toch verstandig hem aan te spieken en te vragen, wie hij was. Daarop kwam eerst geen ant woord. „Neem je hoed af", zei toen een der agenten, maar de zwerver "JOHN. CHRISTIE de mau, naar wie geheel Engeland zocht was blijkbaar te moe cn boog alleen maar het hoofd voorover. Toen men zijn kale hoofd had gezien was er geen twijfel meer en werd de man naar een politie-au to. die toevallig in dc buurt was. geleid. Op het politiebureau gaf men. Christie eerst een ontbijt. De enige bezittingen, die hij bij zich had, wa ren een rantsoenkaart met zijn naam en adres en o ironie een foto uit de tijd. toen hij m de oorlog reserve-politieagent was. AGENT TOM LEDGER „Ik herkende hem gemakkelijk" Mej. Jeanne Kentgens, onderwij zeres aan een meisjesschool te Ge leen zult u Donderdag 9 April niet thuis treffen. Zij is dan naar de bruiloft van prins Jan van Luxem burg en prinses Josephine Charlotte van Betgie. In de eerste winter na de berrydinp toerden twee officie ren bij mej. Kentgens ingekwar- tierd. Een ran hen bleefc later prins Jan ie zijn. Nu heeft de prtns Jeanne uitgenodigd op zijn bruiloft. Zij is in de wolken en telt de dagen af. De suikerbakkers ln het Westduit se plaatsje Lübeck hebben uit Engeland orders ontvangen voor de levering van marsepeinfiguren ter waarde van 30.000 gulden ter gelegenheid van de kroning \an Konlngm Elizabeth II. o Een Schots „republikeins leger" zou plannen voorbereiden om de kronings optocht straks vanuit een klein vlieg tuig met roet cn meel te bombarderen, zo meldt een Engels weekblad. Voorts zou het in het voornemen liggen talrijke ongeregeldheden te veroorzaken. En dat alles omdat de Schotten vinden, dat Elizabeth voor hen de eerste koningin is van die naam cn met de tweede. ln het gezin Sweron-Meulenberg te Weert is een tweeling geboren. Dat is niets hu?ouder, maar dat wordt het wei als men bedenkt dat het de derde twee ling tn successie is Zes jaar geleden kwamen er twee meisjes, vier jaar ge leden twee jongens en nu weer twee meisjes. Een loodgieter te Independence in de Amerikaanse staat Missouri stuitte bli zijn werkzaamheden op 'n dikke boom wortel. die hem lelyk in de weg zat. Hij zaagde het ding door met het ge volg dat er nu duizend telefoon abonnees zonder aansluiting zitten. De wortel was een telefoonkabel. Een Amerikaan te West Palm Beach verloor een portefeuille met 49 dollar. I Een paar dagen later kreeg hij het voor- 'v.crp terug. Het bevatte nog slechts 24 dollar en een briefje, dat luidde: Ik ben zo vrij geweest met u tc delen, Dat herinnert ons eraan dat het zo Pasen is En dan Is een half ei toch ook altijd beter dan een lege dop. 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2