D C ER ZIJN Lager voetbal krijgt het Maandag zeker moeilijk Afwikkeling van premie- leningen ingewikkeld STENO-TYPISTE Laatste kans voor Martinil om aan het degradatiegevaar te ontkomen ACKNDA B.B.-exposities 11-18 April in de Beurs DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB KERKDIENSTEN Van je vrienden moet je het (loterijlot) maar hebben GEMEENTE 8IËII SCHIEDAM röFFICIEEL W'iEUWSl BOUT Kantonrechter legt twee maatschappijen een principiële boete op Korfballers gaan naar Rotterdam Sparta-S.V.V. op het Kasteel Nieuwe beperkingen voor scheepvaart op China Paasbijeenkomst op de Grote Markt Distributie van veevoer wordt opgeheven Prof. Gielen in rubriek „Op de korrel" SCHIEDAM Koeriersters Th. Pascales Origineel PULLMAN KroesJhtdududs' ABONNEERT OP DIT BLAD 2 Zaterdag 4 April 1953 (Van onze voetbalmedewerkcr) Voor de Schieöamse clubs staat er Tweede Paasdag ecu zwaar program ma te wachten. Het zal ons dan ook niets verwonderen, indien er echte Faasverrassingen ui tde bus komen. Excelsior krygi voor de tweede maal het Haagse SMT ts bekampen. Vanzelfsprekend zullen de Hagenaars et op gebrand zijn de geleden nederlaag uit ie wissen. Of dit echter zal geluk ken is een tweede, want onze stadgenoten verkeren momenteel In een pri ma conditie. In ieder geval is deze wedstrijd een gang naar de Oudedfjk -waard. Martïnït krijgt nu definitief zyn laatste kans om zich van degra datie te vrijwaren en wel tegen de leider PFC. Vanzelfsprekend verwach ten wij. dat onze stadgenoten deze kans met beide handen aangrepen. Daar deze wedstrijd op het ter-ein van PFC wordt gespeeld, zon een overwin- hing van Martïnit één der grootste verrassingen vo*r ons betekenen. Ursus, dat vorige week de kans i weken reeds kansloos achtten, heeft om zien wat omhoog te werken het J weer een redelijke kans op de ore- glippen, krijgt bezoek van eén der titel. Met slechts vier punten ach- grootste favorieten van de afdeling, terstand op de leider, bezetten onze "uuS ni, jjeitt. De kans op een overwin- j stadgenoten nu de zevende plaats, sitie wordt gehouden niKS. ls*?us weer klem, zo met Een overwinning op Ons Huis kan j van de straks to ber.ir nimi. Maar ja. die Paasverra^sin- die kans weer enigszins vergroten, gen willen maar niet uit ons hoofd. daar de overige concurrenten óf in dc onderafdeling zien wc een een moeilijke wedstrijd krijgen, óf tnoeiiijKe uitwedstrijd voor DHS. i tegen elkaar in het veld komen. -Deze club moet nl. op bezoek bij j Smgelkwartier fvnji kon hier wel ,HeUevoetsluis. Wij stellen onze eens als lachende derde fungeren, stadgenoten reeds bij voorbaat een I Nu SVDFW een nederlaag heeft zware kamp in het verschiet. De I geleden, is er in de kopgroep van .thuiswedstrijd eindigde op hot nip-I de tweede klasse ook weer enige pertje m een gelijk spel. en o.j. spanning gekomen. Onze stadgeno- zal ook nu de uitslag hier met ver vanaf liggen. Schiedam gaat zijn krachten in een uitwedstrijd proberen tegen bet Rotterdamse DOK. Laatstge noemde vereniging js de laatste tijd wat achterop geraakt, maar de theoretische kans op het kampioen schap is toch nog altijd aanwezig, zodat Schiedam op een warm ont haal kan rekenen. In afdeling B kan Dom os stadge noot SFC uit de brand helpen, door van hekkensluiter Soag te winnen, hetgeen, gezien het spel van j.L Zondag, geenszins onmogelijk is. SFC mnet tegen nummer drie van de ranglijst proberen zich wat uit de bedreigde zone weg te wer ken. Na de goede en veelbcloven- ,,.de start zijn de blauw-zwarten, net ..als in het vorig seizoen, toch weer in de hoek gekomen waar de .klappen vallen. De relatieve voor sprong op Soag bedraagt weliswaar 4 punten, maar toch zouden een paar extra winstpunten geen over- Dodige luxe ziin. In rfe uitwedstrijd tegen ODI zal "WF het allesbehalve gemakkelijk hebben. De ODI-rr.anncn hebben, in dien leider Zmderster een misstap begaat, nog steeds de beste papie ren. naar onze mening ook in deze wedstrijd. In afdeling C is het momenteel ,aan de kop een gedrang van jewel ste, Zelfs DRZ, dat we voor enige ten moeten dan ook terdege op hun lellen passen, willen zij de mooie kans op het kampioenschap niet verspelen. SSAVR op bezoek is ook geen katje om zonder handschoe nen aan te pakken. Het zou ons dan ook niet verwonderen, wan- punten verspeeld zouden worden. Wat men moet weten» Apothekers -nachtdienst: Van Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G en G.D. Tuinlaan 89, Telefoon 69290. Films: Passage, da 2 en 8 uur: Za. en beide Paasdagen. 2, 4 15. 7. 9.15 uur: Sterren stralen overal (elke leeft J. Monopole. da, 2. 7. 9 uur, Za. en beide Paasdagen, 3. 5. 7. 9 uur: Tarzan in gevaar H4 jr.), Zaterdag 11 April, 'smiddags om drie uur zal m het Beursgebouw aan de Lange Haven een tentoon stelling worden geopend, die wordt ingericht door de Dienst Bescher ming Burgerbevolking Deze expo- in m he4 nader .innen v ci vmgi- actie van de BB Bi) de opening za 1 o a. ook tegenwoordig zijn dc commissaris van ae koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. L. A Kesper. Eerste Paasdag Herv. Gemeente: Grote Kerk 9 uur ds M. J. C Viseer. Rotterdam-C kinder- Paasdienst; 1015 uur ds A. Hoffman: '$li ds. D Veldkamp. Den Haag, jeugd dienst Nieuwe Kerk 10 uur ds H W. Hemmes: 5 uur* ds. A Adriani. Rottcr- .dam-Delfshax cn Westerkerk 9 en *10.30'uur ds J. Gras. Vredeskerk 9 en 10 45. uur ds J. D Smids 1 Ned- PhH. Bond, kerkgebouw West- vest. 10 30 uur ds. P. J Barnouw. Evang. Luth. Gemeente, kerk Lange Nieuwst raat. 10 uur ds. J. van Leeuwen. -Medewerking Kerkkoor. Oud-Kath. Kerk, kerk Dam. Zaterdag avond 8 uur; Paas wij dingen. Zondag 10 uur: Paashoogmts: 5 uur: Pa as ves pers. Ned. Hcrv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tivoli, Nieuwe Haven, 10 uur de heer Vermaas. Rotterdam; 4 uur ds. Abma. Rotterdam Oud- Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven, 10 en 5 uur ds. F. J-uytjes. Leger des Hcils: 10 uur Hciligings- samenkomst. 10 30 uur Openluchtpradi- ORANJESTAD De Panamese consul-generaal heeft enkele maan- 1 den geleden een lot uit de Pana- neer ook nu weer een of ^meer me se staatsloterij verkocht aan een 1 -u j j— 1 vrjentj jjle vriend had op dat ogenblik het geld niet m zijn zak en zou de volgende dag betalen Maar voor hy de kans kreeg trok de loterij en op het lot vier de hoofdprijs van 44.000 dollars. De consul nad grote spijt, zo'n grote sput zelfs, dat hu iets on aardig deed. Hij zei namelijk legen zijn vriend, dat als zi| de prijs met zouden neien hij zou zorgen, dat ae loterij niet zou uitbetalen. De zaok kwam in Panama voor kei gerecht, dat de vriend m het geiyk stelde. DAMCLUB „SCHIEDAM" Voor het persoonlijk damkam pioenschap Van Schiedam worden de volgende wedstrijden gespeeld A. v. d. MoerC. v. Leeuwen 20, D. MastC. Sleemvenhoek 11: P. v. VoordennenJ de Wilde 11; C. HabermchlA. v. Otterloo 0—2 De uitslagen van de bordenwed strijden van de damclub „Schie dam" lulden: J. v. WalsumJa. Visser 20: M. v. VoordennenP. Slieker 20; W. v. GalenJ, Westerveld 02; G. Baatsen—-W. Pranger 02. WIE ZIJN DE GELUKKIGEN? De Postduivenvereniging „De Postduif" maakt bekend, dat de trekking der verloting j.L Maandag heeft plaats gehad. De prijzen zim gevallen op lot 330, 1 Keukenuitzet; op lot 500 1 Ontbijtservies; op lot 1631, 1 Electr. strijkyzer. De prijzen kunnen worden afge haald Ki de heer J. Vol. Vlaar- dingerdyk. INENTEN TEGEN DIPUTERIE Op Vrijdag 10 April 1933 's mid dags van 2 tot 3 uur beslaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen drphtene voor met-schooi - gaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de G-G en G-D, Tuinlaan 80. INENTEN TEGEN POKKEN Op Dinsdag 7 April 1933 's mid dags, van 2 tot 3 uur bestaai ge legenheid let kosteloze inenting tegen pokken m het gebouw van de G.G. en GD, Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of ge- king"'aan'de Gcrrit~vèrboonstraatr 19.30 j boortebewetjzen der kmdcien 'Uur Verlossmgssanwr, komst - Evang. Gem., Kerkzaal Broers vest 53* 10 en 7 uur de heer J Sega ar. Geref. Kerk (art.31), kerk WcstvestSO. 8 30 en 4 uur C Vonk Chr. Geref. Gem., Volks gebouw Tuin laan 50 10 en 4 uur M J. Middelkoop. Evanceltsatie, gebouw Broers vest. achter de molen: 10 uur ere-dienst, 4 30 uur Dienst des Woorcls Kerk van Jerus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening Gem. Gods, „Pinkstergemeente", geb Astoria, Kei holstraat 4 b, 10 uur de heer L. Daniel. Den Haag. Krui slee er, gebouw Tuinlaan 50. 1930 uur Wydjngsdicnst. fl uur samenkomst o.l.v adjud. T. Su/ers. Kelliel, Zondag vm 9 30 uur: ds D. Drenth; Zondag n m. 2 30 uur: ds E. Jr Oomkes. Tweede Paasdag Herv. Gemeente, Grote Kerk. 10 uur ds 3 Diepcrsloot. Rotterdam Oud- Kath. Kerk. 10 uur: Hoogmis Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie. 10u .ds. Abma. Rotterdam Oud-Geref. Gemeente, 10 uur ris. F. Luvtics Chr. Geref. Gemeente. Volksgebotiw, Tuinlaan 50. 10 uur ds. H Visser Mzn Julianakerk. Maandag v m. 10 uur medebrengen. Cees de Lange en Stan Haajr niet meer in Vara's „Showboat" {Van onze correspondent! HILVERSUM. In do ..Show boat", het VARA-Za terdagavond- program ma, dat vanavond weer wordt uitgezonden en dat nu ..loopt" tot en met Zaterdag 30 Mei, zal men het optreden van Cees de Lange missen, Daarvoor in de plaats komt Wim Sonne veld als Orgelman. Behalve Cees de Lange maakt ook Star. Haag f, Wie vangt de bal?") geen deel meer mi van de bemanning van deze gereviseerde „Showboat". Er bestaat kans dat i Haags' programma „Wie vangt de j bal?" het volgende radioseizocn OP de steravonden van de NCRV te j beluisteren ral zijn, zij het m ge- wijzigde vorm j 2165, Zonder dat Iemand het merkt sluipt Aehmed weg. Hij loopt regelrecht naar de Arabische wijk. In de nauwe straatjes is het druk ea slechts met moeite baant hy zich een weg door de menigte. Maar hij weet precies waar hy zijn moet: hij klopt op de poort van een groot en deftig huis. Lange tijd moet hij wach ten, maar daimhoort hij voetstappen. De poort wordt geopend door een stoere bewaker, die wan-* trouwend naar het jon getje kykt, „Wat moet jij?" snauwt hij. „Ik heb een dringende boodschap voor de wijze Ibrahim, - j- A zegt Achmed. „De wijze Ibrahim is voor kwa* toont, dat op zijn borst getatoucerd staat. „Ik ben ju het? Tk herkende je niet direct. Aehmed, ae jongens niet te spreken," zegt de bewaker en wil Aehmed," fluistert hij. Dat verandert de zaak afvallige, nietwaar? Nu ja, kom binnen. Ik zal de poort alweer sluiten, wanneer Achmed zenuw- 1 blijkbaar, „Ah, Achmed," zeg de bewaker, „ben vragen of de wijze Ibrahim je kan ontvangen, achtig 2ijn hemd opent en het vreemde kruis I Advertentie l.M.i JONGENS EN MEISJES doe mee aan onrc wedstrijd. Verzamel deze en de volgende advertenties en stuur ze opgeplakt voor 8 Mei aan K.L.M -Werkkteding- fabnek EHCO Haaksbergen. 24 pryzen en 1000 herinneringen voor de grootste aantallen. Hooidprys J50,of fiets. Koopt Uw K.L.M.-WERKKLEDING bij: JONKER FRANSSTRAAT I2S TELEFOON 28065 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De Haagse kantonrechter heeft dezer dagen de N.V. Haagsche Verzckerings Sociëteit en de N.V. „De Zuid-Hollandse" belde veroordeeld tot een geldboete van 6.wegens het overtreden van de lo- terywet. De ambtenaar O.M, had ln beide zaken 50.— boete geëist. Zoals by de N.V, de HilmU, over welke strafzaak wij kort geleden berichtten ging het hier over de kwestie van de particuliere premieioterijen, welke na de loterywet van 1950 slechts mogen worden afgewikkeld. In deze twee zaken was echter niet hoofdzaak de poging de premielcriingen illegaal te continueren. Dit was wel op geringe schaal by de H.V.S. geschied, maar de ambtenaar O.M. wees cr in zijn requisitoir met nadruk op, dat beide maatschappijen te goeder trouw zjjn en zich aanwijsbaar blijken te schik ken over de bedoelingen van de wetgever. Minister Algera op i Y5 ak'liercn i Van onze coricipondenl) i GOES In eczeischap van ir A G Mans directeur-generaal van i Rijkswaterstaat, ir A dc Graaft. I hoofdingenieur-directeur bij dc generale directie en mr E. Bogaerd. chef van de afdeling Waterstaats- recht, heeft de minister van Ver- j keei en Waterstaat, de heer J AlgTa Donderdag een werk- j bezoek aan Walcheren gebracht. I Advenentifi t. M J Spaar attiantgtdsrh vn mindering van f Vr tpimivfjn&fl f17/ wrrich(<>tt favmaliieitvn SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Lange Haven 80 Gewoonte getrouw zullen op de Paasdagen door de korfballers geen competitiewedstrijden worden tl. gespeeld. Zoals elk jaar orgam- ds Th. H van Andel van Vlaardm- seert de Rotterdamse_ Korjbalbond J prestaties gen. Het is al weer lange tijd ge leden, dat het Ie elftal van SW een overwinning op zyn naa.11 heeft neten te brengen De slechte Burgerlijke Stanti GEBOREN: Dominicus J. M M. z.v. F. A. J. v. d Water en J. C. J M Aschcrl; Cornelia M, dv. J. W. v. tf Staaij en A. G. Janse; Cornells Gz.v. A. Storm en J. C. de Poter; Ingrtd. d.v J. S. Nouwens en J. B "Wénink; Caila. dv. C. A. Houtzager en C. W Rijneveld: Petrus L. A„ z.v. L. A v MU en J- C L. v. Slobbe. "GEHUWD: M. van Beurden 31 j de laat&te tijd heb- look nu weer senowedstrnden. Dit- ^r-n allen d'e het goed menen mei maal worden deze gehouden op SVV. mnpcL op het vroihoof'i het terremcncomplex Varkenoord, geb ïacht ca ga at men zich n i 'waar in totaal 47 twaalftallen ver- angstig afvia=cn wanneer het get j De directeur van de HVS, die in beide gevallen pleitte, gaf de ten- lastegelegde feiten toe, maar meen de dat deze niet strafbaar waren. Ook bij de behandeling bleek hoe in gewikkeld deie materie 15. in het re quisitoir toonde de ambtenaar aa», dat de HVS en de Zuid-Hollandse eigenlyk niet vallen onder de bepalingen van dc wet *an 1925. Daar dc wet van 1950 op die van 1952 steunt, kunnen belde N.V.'s dus zclf« geen recht laten gelden op de afwikkeling. Maar desniettemin heeft de minister van justitie op 22 April van het jaar 1942 een Inief tot dc directie van dc HVS eericht waarin verzocht werd een liquida tien Jan op te zetten Wat de minister \an Justitie doet, vei an de, t de wet niet. stelde de ambte- Dat is de viaag. betoogae de direc teur van dc HVS. want die wet is erg onduidelijk en kan op allerlei wijzen worden gemterpretceid In leder geval beschouwt de minister ons als ecu der N.V 's. die x-allcn onder het afwikke- UnEsbesluit, Toch moest de directeur van de HVS later toegeven dat beide N.V.'s geen preinieierungcn meer organiseren. Het zyn x ei zekeringen die recht geven op speel nummer. Dit door een bepaal de onfxx ikkclitigsgang by dc HVS. me in jors weid opgericht en. zoals door de veidcriiging werd aangevoerd, een goe de staat van dienst heeft Tens lol Ie kwam men tot twee langs eikiar glijdende standpunten De amb tenaar betoogde, ik ben er om de wet ie handnaven er de N.V.'s zyn strijdig met ne wet. Ik begrijp wel. dat de be- le»dskxxcstie xoor de directie daarmee met vei gemakkelijkt is en dat betreur ik nu 7i\ tc goedcitromx' blijkt. Juist stelde de directeur x*an de HV5. By het aannemen van de wet van 1950 heeft de minister m de kamer cn soepel beleid tegen de tot liquida tie ge a won gen N.V.'s beloofd. De erva ring leert dat men de premieleningcn siceh's doo" oxcitrading van de lotenj- xxet kan afxx-ikkelen, xv»l men de belan- j Het is strafbaar volgens de wet, luidde dc uitspraak van de kan- tonrechter. Maar ik neem aan dat u wel in hoger beroep zult gaan. Dan stel ik de boete op 6 1 Ook deze zaken zullen voor de Hoge Raad hun beslag krijgen. WASHINGTON Nieuwe Euro pese stappen om verscheping van materialen, die nuttig kunnen zijn voor oorlogvoering, naar commu nistisch China en Noord-Korea worden „spoedig'' verwacht, aldus hebben Amerikaanse regermgsfunc- tionnarissen meegedeeld. Zij voorspelden, dat onderhande lingen, die op het ogenblik aan de gang zijn tusren de Verenigde Staten en Europese landen, zullen leiden tot overeenstemming over nieuwe beperkingen van het scheepvaartverkeer met China, ge lijkend op de reeds door Engeland, Frankrijk en Griekenland getrof fen maatregelen. BLOEMENMEISJES m bollenland, oppewekt en vrolijk ondanks hat drvtlcrige voorjaarsweer. Een be lofte voor de boUendogen met Pasen1 deeld over acht afdelingen elka: in een halve competitie zullen ont moeten. Een kleine 600 korfballers nemen dus aan dit kolfbalfestijn deel. Schiedam 1 is ingedeeld in de afdeling twee met Rozenburg 2, Het Zuiden 4. Ovcrkanieis 1. USV 1 en Spartaan l. De mogelijkheid s met uitgesloten, dat onze stad- en AM van Sniri31 MA var, fenolen tot do prnwmn.jj 5. TTi lor» hphnren RllfPO": 1 7J1! 2111 Succes 1 zal znn j de prarhtigi Baat Met nog 7 v. Pdstrijdcn to spelen i kan er een heleboel goed gemaaU worden en xx anncer men begint om i het op 2e Paasdag eons nijdig aar te pakken, dan zijn Rood-Groen en r al een heel eind op de goede weg i Het toeval «il echter dat de J tegenstanders op d;c dag mist het leidende Spaita is en zal deze clu er overigens met voor ynelon on kanc het karn Geldercn 24 j cn L. "'l" j kracMen™ meten OWt Att»f nicenscjrap dn» SW m bet sev»w f d"L"r 30 i MfDorsman 27 i j WION. Euicfc,. Hel Zuiden 5 cn tc laten ötwera edoch, het »a en L J Zuid geest 26 3 E J Zwart Trekvogels. Schiedam 2 is onder- j met de cci-te keet znn uannec 41 j en'M C W. vfd Vooren 29 J-: I gebracht in afdeling 5 en Succes 2 SW op net kasteel aan het langde A. P- v d. Beek 24 j. en A. L. Mee- m afdeling 8 Eerstgenoemde ont- dér 23 M. C. van Keeken 26 j. en moet Unicum 2. Trekvogels 3, A. Schouten 22 jE. Bobbe 21 j en Spangen 5. Overkanters 2 en Ac- G. M Wfisman 19 j.; K v. d. Hof 58 1 tjef en tweede twaalftal van en A. van Driei 53_jP- Marke- Succes: SKV, Actief 1, USV 3, WION 4 en Unicum 3 We zijn be nieuwd xvelke resultaten ie Schie dam se twaalftallen zullen boeken. styn 27 j. en A. C. Goud 21 j J Grijpstra 26 j en A G. van Lcer- sum 23 j.: H v d Werken 33 j en .T- De Knegt 31 jP. C. den Ouden 25 j. en S. Tcttelaar 26 j A Snoeii 24 j en W. M M. van Wijk 18 j W. A Verhaal 10 j. en C Roet^rs 20 j W Faasso 25 j. en M Holleman 34 j C Zeilstra 44 j. en Th G. van Poppelen 40 jaar ONDERTROUWD: H Domselaar - 41 j en J. Nieuxverhuis 30 j«T. Franse 29 j. cn A. G. 3anc.cn 23 Th. C. Glansbeek 22 j cn f Veldheer 19 j.; j. G. Komeltsse 26 j cn J. Ko- nin^ 21 i.; H. J- Kornet 25 j en J. A v. d. Lubben 24 j G J. Noordhoek 24 j en A C. v. Tricht 18 j.: W. L Non-duin 23 j en E. Molenaar j 7anR p C H Rodenberg 24 j. en L. Bors- I ci'oor' daaitoe Uitgaande van tiet Bnzondcre Kerfce- werk'van de Hervormde Gemeente, zal in de vroege morgen van de Eerste Faasdag een o ;ien lu ch Isa ine n komst wor den gehouden van 8—8,30 uur op de Grote Markt De grote klok van do St Janskerk zal van 7 458 uur ?ijn klanken doen horen oxer de stad Het harmonieorkest „H.-irpe Davids" begeleidt de samen- ■Ike mogelijk wordt ge.naaki le reiken tekst- eind trok en heeft de Sparta-mal de Schiedammers tot op heden bij zonder goed gelrgcn. Voor dc zo- vee 1ste maal blijven xvc dus opti mistisch in de hoop dat een vurig- xxcui m vervulling zal gaan cn d 4—?-nedcria.-'c v,m Schiedam vol ledig gexvi nken ral wot den Do SVV-npstcllmg is als volgt" Kouxven rtSteenbergen cn Baas a Fl v Kan J v Schuilde! cn J v Mcciwijk m. Schrunpf. Dries, Ko- neman, Go^rts en v Gret v. Hei verdere VV-programma op 2e Raamdas is 3\rV 2—ADO 2;. Unit as 2—SW 3; SVV 4—HoJlan diaan 2. Auto's botsten bij tie Adm. dc Rnvtprstraat Op het kru^pui Adm. dc Ruv- trr^'-raatWrsy Frankelandsedijk \rrlccudc dc bcsliundcv van een boom 22 jTh. Vollen dam 24 j. en blnadjes personenauto, afl omstis uit H. 1 W. Verhoef 'd j I bi «eti koru» tuespraak ae Op- Ambacht, geen voorrang aan dc OVERIEDEN W E v. V'ict. 64 j itandingbnodschap var, Pa^en actueel vr,-,ch!_auto van It S. uit Vlaard-n» vr. van A. Vrrtr M -.an Hyer- i zal de o,U!e Kerk huis, 75 j., weduwe van P. A. Dan- n deuren opmen xoot de deelnemers sen l aan deze bijzondere bijeenkomst Er kwam eer, botsing vat. xaarbïj de personenauto aan de i voorzijde zwaar \x erd beschadigd. |T DEN HAAG. Aangezien de huidige situatie op de Internatio nale markt de liandhaxing van de veevoederdistributie met langer noodzakelijk maakt, heeft de mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, mede gelet op de gunstige onlwikkeling van de voederbouw in ons land, besloten de bestaande regeling in te trek ken met ingang van 28 April. Deze beslissing is genomen na ox'erleg met de Stichting voor de Landbouw en na advies van het Be drijfschap voor Vee voed eiOok het bestaande menggebod zal na ge noemde datum met langer van kracht zjjh- Omtrent eventueel te stellen kwalPeitseioen cn de hier- a~n verbonden con.. Sie w dt met dc georganiseerde Iardbouxv over leg gepleegd Ook wordt tlmns in ovcrlc; met He georganiseerde landbouw bezien op welke xx-uze dc ontwik keling van de veestapel, inzonder heid van de varkens- en de pluim veehouderij, in goede banen kan worden gehouden Voorshands xvor- den mede met het oog op de bestaande voortaden de vooi consumptie bestemde hoeveelheden eex'ocder op de gebruikelijke wuze ■an overheidswege in de handel gebracht. Wel zal vcrdcie voort gang worden gemaakt met de aan passing der pnizen dei impoit- voedergranen a a nli et prijsniveau op de wereldmarkt. - In ee» beet van de firma M op de BreedtveldsjngeJ is ingebroken De dief maakte gereedschap en werkkleding x*«n vier timmerlui buit. Over het humanisme DEN HAAG. Prof. dr Jos. J. Gielen. hoogleraar in Nijmegen cn oud-minister van O- K, en W., tal Woensdag u.s. van 20.95—-20.10 uur in dc VARA «rubriek „Op de kor re!" dc gelegenheid krijgen de heer Vermeer tc antwoorden on diens uitlatingen, gedaan ln dezelfde ru briek op 25 Maart. Zoals bekend voelt prof. Gielen zich gegriefd door de aanval, welke de heer Vermeer tegen hem heeft germht. Vooraj heeft prof Gielen bezwaar tegen dc voorstelling van zaken, welke de radiospreker gaf van dc houding van de Nijmeegse hoogleraar ten aanzien van het hu- mamstr.c. Donderdagochtend heeft prof. Gieten van de adjunct-regermgs- comnussans xoor het radio wezen, mr Th. de Vries die in deze kwestie bemiddelend is opgetreden het laatste voorstel van de VARA. dat box'enstaande regeimg bevat, ontvangen. Mr Dc Vries heeft1 prof. Gielen doen weten „dat, zo enigszins mogelijk, de VARA zich van commentaar zal onthou denProf Gielen heeft het voor stel aanvaard. TOKIO. De Amerikaanse mi nister voor het leger, Stevens, heeft Vrijdag te Tokio verklaard, dat er voldoende munitie in Korea is. Do minister was op terugreis uit Korea, xvaar hij een onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van betveringen over een munitietekort bij de troepen der V.N. Hiermede betuigen xvjj onze hartelijke dank aan de Wel- ed. heer dr Do Ridder en zusters van Diaconessen ar beid voor de liefderrjkc ver zorging van onze vader. Tevens dank aan allen die binken van belangstelling bij de ziekten en het over lijden hebben betoond. Uit aller naam: J. VAN DIJK G- VAN DIJK—v. d. BOS Nieuwe Haven 3. Café "Verlof A ter overna me aangeb, niet mooie wo ning. nieuwe inventaris, iets bijzonders voor a.s. vergun ninghouder moet mooie wo ning te Schiedam disponibel hebben. Br. nr. S 801 bur. van dit blad Mod. kimlci wagen te koop zgan Fabnstr 71 B Huid arts Vondellaan 8 A.s. Dingdag geen SPREEKUUR vsn die arukelen, die. als ze goéd gemaakt zijn. een mensenleven „meegaan". Zo Js het ook met e 1 BEDt Een werkelijk GOED bed betaalt ..zichzelf" en dat het toch heus niet duur be hoeft te zijn, bexx-öst onze aanbieding* 2-pers 160.- 1-pers. 110.- fbtjpassend kapok-kussen 11D Broersvest 64—«e. Schiedam Telefoon «7920 Zweeds Hardboard 122 x 61 C 0 90. 122x91 f 1 60. 122x122 f 2,20, 122x153 f 2 80 enz. Tegel boa id in dn', kleuren. Triplex, multiplex e i meu belplaat tegen dx nags te pnizen. Frans v. Thienen, Tel 60799, Brncrsveld 123 Te koop 2 gemakkelijke fauteuils, goed onderhouden samen f 50,Frans Hals plein 23B. Reparatie Kunstgebitten. Lange Kerkstraat 64 Walt man voor autoryles. Alleen Rcmbrandtfaan 53. Tel 66346 Waltman voor autoriiles. Wu beschikken over een speciaal ingerichte lesmo- tor Alleen Rembrandtlaan 56 Tel 66346 Geslepen legplaten voor Uw meubelen, etalago's etc, le vert legen concurrerende prijzen Van Katwi'ik's Glas- handel, Lange Kerkstraat 38, tel. 68735, het oudste adres Gomnlete kamers vanaf 347 50. 4 clubjes gotisch met tafe] vanaf 260. rookfauteuils compl. 72 50, haardfauteuil 39 50. mo dern dressoir 147 50. H. J. Sten tier. West Frankl.straat 79 Tel 69974. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni gingsavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wim de Ruiter, Broersveld 55. Vraagt condities Voor prima Witwerk van. nuds Gebr Kleijhreg. Hoofd straat 239, Schiedam. Telef. 68353. Consumptietenthouder zoekt contact met lex'erancier in choc, en suikerwerken. Brie- aan R. Koningen, Melis Stokelaan 318. Den Haag. Huwelijk. Allecnst. net per soon, 39 j„ P.G., xverkende st, rustig, vrij van drank, kalm van natuur, werken de Den Haag, zoekj alleenst. juffr., wed. of ongeh. moe der, 1 kind geen bezwaar. Br nr. S 802 bur. v. d. blad. N.V. 1THO SCHIEDAM vraagt per I of 15 Mei a.s. Vereiste: MULO of gelijkwaardig diplo ma Kantoorervaring. Leeftijd tot 23 jaar. Vooikeur genieten gegadigden die kun nen stenograferen m de Engelse taal. Soil, uitsl. schr. aan N.V. ITHO - SCHIEDAM, Post bus 21 afd. Personeelszaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1