Eisenhower: Huidige toestand kan „iets goeds baren wéittfó Ijft.flW Voorts WESTELIJKE LEIDERS OORDELEN GELEZEN—, Maoe Maoe dreigt met volledige opstand Hervormde kerk te Ameide een prooi der vlammen Moskou laat artsen vrij Kamer 13 Dulles: Russisch gevaar blijft onverminderd bestaan Chauffeur die dodelijk veroorzaakte vrijgesproken 1 en ge wogen 1 Turkse duikboot (80 man aan boord) in botsing Halve dag vrij op Koninginnedag me» Historisch bouwwerk en orgel verloren Vergiftigingsgeval in Kerkrade fantasie Ongevallen eisen 2 doden in Emmen Zaterdag 4 April 1953 S ongeluk AMSTERDAM. Het gcicchts- hoi heelt de 61 -lange Rotterdam se chauiicur N. K dc W., die met zijn vrachtauto met oplegger op 13 Augustus 1952 op de Uttecht- seweg tc Zeist m hosting kwam met een personenauto, vrngespro ken Bij het ongeluk liet dc 26- jarigc E. van Engelenhoven uit Ede, die de personenauto bestuur de, het loven. Dc verdachte was door dc recht bank tc Utrecht tot dnc weken veroordeeld met voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid Voor het hof was dne weken ge vangenisstraf geëist met ontzeg ging van de rn bevoegdheid vooi één fasr. De W. reed met zijn viachtwa- ficn in een fde. Een vooraan in de richting Utrecht rijdende bus rem de plotseling. De er achter lijden de militaire vrachtauto kon met moeite een botsing vermijden en de achter deze vrachtwagen rij dende Rotterdamse chauffeur week naar dc linkerhelft van de rijweg uit. met de bedoeling aan de over kant regelrecht dc berm in tc rij den. .WASHINGTON". „Ondanks alle teleurstellingen in het verleden moe ten tie Ver. Stalen elk communistisch vredesaanbod aannemen als eerlijk gemeend, totdat het tegendeel is bewezen", verklaarde dc Amerikaanse president Eisenhower Donderdag op zijn wekelijkse persconferentie. Het bereiken \an overeenstemming over uitwisseling van zieke en gewonde krijgsgevangenen is, volgens Eisenhower, een eerste concrete aanwijzing van de goede wil der communisten. Een ander geluid liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dulles, Vrijdag op zijn wekelijkse pers conferentie horen. Dulles zei. dal cle communistische voorstellen niet de fundamentele toestand van gevaar, die de Sowjei-Unic voor de wereld oplevert, hadden veranderd. Dulles meende, dat liet Westen enige ver zoening met de communisten zou kunnen bereiken, doch hij waarschuw de, dat de Sowjet-Unie een zwaar bewapende totalitaire staat u-as en dat haar leiders in de grond vijandig stonden tegenover de rest van de wereld. Eisenhower geloofde, dat mogclijkvangen. De Britse premier, aldus ztfn Boeiend en kennelijk door der werp bezield schreef Doolaard zijn nieuwe roman „Kleine mensen in de grote wereld", en men leest ruim de zeshonderd bladzijden zonder vervenng en af cn toe zelfs met leeshonger door. Dit is geen geringe ver dienste en al is het boek zeker niet vrij van sterke kwaliteitsschommelingcn. het pleit voor het technisch vakmanschap van deze romancter, die daarvan tiou- vvens al bij herhaling blijk gaf. maar bier een krachttoer leverde door eon overmaat van stof en opinie kundig en niet zelden origineel te ordenen. Onderwerp is de door onrust ver scheurde wereld van na de oorlog cn men krijgt daarvan het volle pond. ach tereenvolgens m Frankrijk, Duitsland cn Amerika. Maar hoe onderhoudend en soms meeslepend dit boek ook is. het bewijst helaas hoe gioot het verschil kan zijn tussen een knap romancier en een groot schrijver Dit laatste toont Den Doolaard zich in dit werk beslist met. Het boek biykt in de eerste plaats een te corpulent pamflet tegen net on recht. dat wordt gesehetst met een hang naar volledigheid die al zo vaak de doodsteek voor dc literatuur cn over tuigingskracht is gebleken. De schrijver. <jua karakter gericht op mens en aarde en zodanig een attent toeschouwer, pro beert in dit boek een ziener te zijn. Maar daarvoor blijkt zijn gedachten- wereld tenslotte toch te beperkt, zijn de feiten voor hem te wemig transparant, is zijn stijl te nadrukkelijk, de behan deling van do hier aan de orde zijnde problemen te weinig subtiel en zijn de karakters, die er mee worstelen te zeer cliché. Een mondvol bezwaren, die men met vele voorbedden zou kunnen ad strueren. want de verontwaardiging van Den Doolaard is met beheerst intelligent genoeg, maar draagt in zich het bur gerlijk element van nieuivsgiengheid, dat altijd weer van nieuw onrecht wil horen, hoe zeer het hart er ook van gruwt. Het boek is tenslotte tc naïef om de boodschap aan de wereld te kun nen zijn die Den Doolaard bedoelde en de conclusie een hoopvolle omkering van Voltaire's pessimistische wijsheid, dat men maar „het beste m zijn tuintje kan gaar. werken" is op zijn minst gezegd zwevend. In hoeverre dit boek geïnspireerd werd op de langzamerhand beruchte, maar beduidend Intelligenter geschreven roman „Het vijf en twintig ste uur", waarvan het naar strekking een antipode wil zijn, moet de lezer zelf maar uitmaken. Uitg. Em. Querido, Am sterdam), prijs 14.50. ,.iets goeds" vut de huidige toestand zou kunnen voortkomen en dat de Ver. Staten daarnaar dienden te stre ven. „De Amerikaanse regering is al- lijd bereid eerlijke Russische voor stellen te aanvaarden," zo verklaarde dc president. Eisenhower wilde geen commentaar leveren op de mogelijk heid van het zenden van een per soonlijke boodschap aan de Russische premier Malen kow door middel van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur deze ochtendbladen, begroette m zijn Donderdag m het Lagerhuis uitge sproken rede. de toenaderingspogin gen van dc Sow.1 et-Unie tot het Wes ten. „Het Weston mag niet aannemen, dat het gevaar voorbij is." beweerde de minister van Buitenlandse Zaken. Dulles. „Het is von essentieel belang dat het Westen zijn huidige herbe wapeningsprogramma's uitvoert en dat het Europese defensie verdrag zo M, Moskou, Bohlcn Volgens heil snel mogelijk geratificeerd wordt, Franse persbureau AFP kregen ech- Er was geen rechtvaardiging voor ter de meeste op de persconferentie enige wijziging van de Westelijke aanwezige redacteuren de indruk, 1 fundamentele defensie-politiek, al dat Eisenhower Bohien, die Vrijdag bestond de mogelijkheid van nuttige naar Moskou is vertrokken, wèl heeft verzoening op een aantal punten, zo- bclast met een boodschap voor het 1 als dc uitwisseling van_zieke en ge- Kremlin. De president scheen even wonde gevangenen in Korea, een be- »an zijn stuk gebracht, toon een ver- jstand en het Oostenrijkse staatsver- slaggever hem hiernaar vroeg, aldus AFP. MOSKOU IS BELEEFD Radio-Moskou heeft op de verkla ringen van Eisenhower zeer beleefd gereageerd In een officieel telegram van het Russische persbureau Tass. dat voor radio-Moskou werd voorge lezen, werd meegedeeld, dat Eisen hower had verklaard: „De Ver. Sta ten moeten het mislukken van de be sprekingen in het verleden niet stil zwijgend voorbijgaan, maar thans nu een voorstel gedaan is, moeten zij het in dezelfde geest benaderen, waarin dit voorstel gedaan is." Ook de redevoering van dc Britse premier Churchill is door Moskou op dc voorpagina's van de ochtend bladen Vrijdag zeer "beleefd ont- drag, verklaarde Dulles. 1STANBOEL. Een Turkse duikboot, met waarschijnlijk 80 man aan boord. is. naar vernomen wordt, vanmorgen in dc Dardancilcn in botsing geweest met het Zweedse schip Xaboland, De eerste berichten melden, dat de onderzeeër op 22 vademen diep te ligt en dat de omvang \'an dc schade niet bekend is. Reddmgs- schepen ijlen naar de plaats des oniieils. DEN HAAG. Nu bij het georga niseerde bedrijfsleven de wens blijkt te bestaan om de vrije middag van de Nationale Feestdag te verplaatsen naar Koninginnedag heeft het Colle ge van Rijksbemiddelaars zijn be schikking van 3 April '51 (Arbeids tijd Nat. Feestdag)ingetrokken en be paald, dat het vrijaf geven met be houd van loon op Koninginnedag na één uur zijn goedkeuring heeft en dat deze vrije middag niet in minde- dering op de vacantic mag worden gebracht. Indien op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst ook op de namiddag van de Nat. Feest dag vrijaf wordt gegeven, moet deze wèl in mindering worden gebracht op de vacantie. (Advertentie LM.) Achtjarig jungetje in de Geul verdronken VALKENBURG. Donderdag is uit dc Geul het lijkje opgehaald van de achtjarige Hubert Notcrmans uit Geul hem. Het jongetje werd sedert Woensdagavond vermist. NAIROBI. De Maoe-Maoe" zou van plan zun de volgende ween in het gebied van Nairobi een voiledige opstand tc ontketenen. Uit documen ten. die de politic m handen heeft gekregen, schijnt op te maken te znn. dat Tweede Paasdag of kort na Woensdag een grote poging tot het aanstichten van ongeregeldheden zal worden gedaan in Nairobi, met af leidende demonstraties elders. De Paasverloven van troepen, po- Advertentie LM.) DONDERDAG tras het een rouw dag in 's-Grauejideel. Onder grote belangstelling zijn er 36 mannen, vrouwen en kinderen, herbegraven, die tijdens dc overstroming om het leven zijn gekomen. iVan onze correspondent) SCHOONHOVEN. Vrijdagavond om elf uur nnidekte de heer J. de Lange een vuurgloed in de Nederlands Hervormde Kerk te Ameide. Ily snelde onmiddellijk naar de smid, die de brandweersirene In werking stelde. Onmiddellijk hierop arriveerde dc brandweer. Ook burgemeester C. IV. Luyendijk spoedde zich naar de plaats des onhciK De burgemeester rag de brand ernstig in en lipt terstond de brandweren van Meerkerk, Nieuwpoort. Langrerak, Groot Ammcrs. Lopik cn Lcxmond aanrukken, die ook spoedig ter plaatse waren, zodat met twintig stralen het vuur bestre den kon worden. het eerst m het koor werd waar genomen en uitbrak, een half uur nadat de laatste kerkeraadsleden het gebouw verlieten na oen dienst Waarschijnlijk is de brand ontstaan, doordat de stoven, welke Vrijdag avond werden gebruikt, zonder leeggehaald te zijn, werden opge borgen. Dê kerk is verzekerd voor f 100.000. de toren met uurwerk voor i 64.000. Het in de omgeving bekende ooievaarsnest op het dak van de kerk is eveneens door het vuur vermeld. litie en politiereservisten ztjn in ge heel Kenia ingetrokken met het oog op het gevaar voor terreur aan vallen van de Maoe Maoe Veiligheidstroepen z-K\ Vrijdag in verscheidene delen van de centrale provincie van Kenia in botsing ge komen met talrijke Maoe-Maoe-oen- den, die bestonden uit tien tot twin tig man. Een aantal aanhangers der Maoe- Maoe hebben Donderdagavond inge broken in de missieschool te Ndeza, nabij het Kjamboe-reservaat ten noorden van Nairobi. Alle school boeken en papieren werden ver brand. Voorts hebben. Vrijdag hon derden militairen, politiemanoen en reservisten een inheemse wijk van Nairobi doorzocht en de 7.000 inwo ners ondervraagd: 170 Kikoejoes werden aangehouden en terugge stuurd naar hun reservaat te Njeri, 330 andere naar het Emboe-reser- vaat. Driehonderd mannen werden vastgehouden voor nadere ondervra ging. De autoriteiten geloven, dat een „ooiTogsraad" van de Maoe-Ivlaoe in de hoofdstad Nairobi zetelt en van daar uit de activiteit van de Kikoe joes in de reservaten van de stam in geheel Kenia leidt. KERKRADE De politie neemt aan. dat de poging tot vergiftiging, welke door de 59-jarige mevr. H. gepleegd zou zijn op haar echtge noot, berust op fantasie. Toen de man iets in zun koffie meende te proeven en hij de vrouw haar misdadige toeleg verweet, heeft zij deze toegegeven en zich zelf be schuldigd. Ook tegenover de politie hield zij deze houding vol Doch het onderzoek van de maaginhoud van de man leverde geen positieve resultaten op en later herriep ook de vrouw haar bekentenis. In ver band hiermede is zij in vrijheid gesteld en in het ziekenhuis opge nomen ter observatie. Zij is n.l. hevig overspannen. Hel eeuw en oude gebouw was ech ter met meer te redden Met donde rend geraas stortten het dak en de toren m. zodat men alleen nog aan dacht hoefde te besteden aan de na- blussing. Deze duurde ongeveer dc gehele nacht. Alleen de geblakerde muren van het kerkgebouw bleven over. De kerk, die thans aan hel vuur 'ton prooi gevallen is. was ongeveer 400 jaar oud en met deze biand is een historisch gebouw, met een fraai, oud orgel verloren gegaan, dat onder toezicht van Monumen tenzorg stond. Tijdons dc blussingswerkz.lamhe den liep het Christelijk schoolhoofd de heer Dc Haan ernstige vei won dingen aan de schouder op. door dat een gedeelte van de dakgoot op hem neerviel. De Politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand, die EMMEN. In Emmen zijn op twee achtereenvolgende dagen twee ern stige verkeersongevallen met dode lijke afloop voorgekomen. Tc Barger Compascuum stak de 13-jarige Her mann a C Behrcndt met haar fiets onvoorzichtig over. op het moment, dat een volkswagen naderde. Een aanrijding was mot onvermijdelijk Na aankomst m het diaconessenhuis is het meisje overleden Te Klazienavcen werd de 49-jarige mevrouw N. Olijve—De Boer, moe der van vijf kinderen, bij het over steken door een Volkswagen gegre pen. Zij is met een zware schedel ba sisfractuur en gebroken benen naar het dtaeonessenhuis vervoerd, vaar zij is bezweken. JVfETS dau wat geblakerde mu ren cn een aantal uerkooidp bal ken. dat is alles wat een hetnge brand ourrticf van dc 400 jaar oude historische kerk van Ameide lil tweede wereldoorlog kwamen 6,55 millioen Duitsers om het leven BONN In de tweede wereld oorlog zun 3.300.000 Duitse burgers en 3.250 000 Duitse soldaten om het- leven gekomen, aldus een in hel Westduitse regeringsbulletin gepu bliceerd artikel van prof. Arntz. De professor raamde, dat de Sow jet- Unie 13.600.000 militairen en tenmin ste 7.000 000 burgers verloor In de gehele wereld verloren volgens hem 25.000.000 burgers en 27.000.000 sol daten het leven. De totale verhezen aan mensenlevens in dr eerste we reldoorlog bedroegen 9.700.000. van wie 500.000 burgers, aldus professor Arntz Assen krijgt aardgas ASSEN De gemeenteraad heeft besloten het gasproductiebedrijf op te heffen en over tc gaan tot distri butie van aardgas. Kijk het hele fijne van 't Paas feest ontgaat de chimpansees na tuurlijk, maar ze weten best, dat er ieder j aar tegen de tijd dat de bo men beginnen uit te lopen, iets is, waar eieren aan te pas komen. Het aantrekkelijke van chimpansees is, dat ze alles met zo'n grote waar digheid en ernst doen. Neem nu deze vader en zijn zoontje. Met nolle overgave proeven ze hun Paaseiered of het de grootste delica tesse was. Mis schien is het dat voor chimpansees ook wel. Het kleintje kijkt met een denkgezichtje naar zijn eitje. Je ziet in zijn be perkte hersenpan- netje t probleem opdoemen van wat cr het eerst was: het ei of de kip. Het 'mooie met Pasen js altijd het reizen. Meer dan een mtlhoen Fanjze- naars verlaten vandaag hun stad, weer (Vervolg van pag. 1) lucht zou volgons deze Duitse kringen een prelude kunnen zijn voor nieuw overleg over de Duit se eenheid. In Bonn wordt er re kening mee gehouden, dat Moskou een stap in deze richting zal doen, terwijl bondskanselier Adenauer weg is voor zijn bezoek aan Amerika en Canada. Men heeft er in regerings kringen echter met nadruk op gewe zen dat indien de Russen en het Wes ten in Europa tot overeenstemming zouden geraken „de West-Europese landen krachtdadig zouden moeten t njven ijveren voor politieke en eco nomische eenmaking, zodat wij een sterk „derde blok" tussen de VS en Rusland kunnen vormen." WAARSCHUWINGEN Twee NATO-leiders waarschuw den evenals Dulles het Westen om zich niet een rad voor ogen te laten draaien door Moskou. Lord Ismay, de secretaris-generaal van de NATO zei Donderdag dat het „dwaasheid" zou. zijn als de Westelijke mogendheden hun krachtsinspanning voor de de fensie verslapten als gevolg van de Russische vredesvoelhoorns. Generaal Ridgway, geallieerd op perbevelhebber in Europa zei, dat de Russische militaire dreiging „geen jota kleiner is geworden". Ridgway zei in een rede ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van Shape Donderdag te Parijs, dat de Sowjet- Unie zijn militaire macht en die van de vazalstaten „vergroot heeft en blijft vergroten". „NIET BAGATELLISEREN" Een autoriteit, wiens mededelingen ten aanzien van de Russische politiek thans ook zeer waardevol zijn, is de Britse ambassadeur in Moskou, Sir Alvary Gascoigne. Sn* Al vary, die voor ruggespraak met Churchill en Eden, de Brnsc minister van Buiten landse Zaken, Maandag uit Moskou in Londen kwam, heeft, zo meldt United Press, het ministerie van Bui tenlandse Zaken in Londen de raad gegeven de jongste „vredes-zetten" an Moskou niet te bagatelliseren maar cr zorgvuldig aandacht aan te besteden. De ambassadeur die de be windswisseling na de dood van Sta lin van nabij heeft meegemaakt, is volgens U.P. van oordeel, dat er meer dan enkel propaganda kan schuilen achter de huidige verzoeningsgezin de houding van het Kremlin, maar ook dat voorzichtigheid geboden is. Volgens U P. zou Sir Alvary de vol gende week naar Moskou terugkeren en de Sowj et-re ge ring meedelen, dat de Britse regering bereid is deel te nemen aan een conferentie over de voornaamste problemen, die de we reldpolitiek beheersen. (Advertentie L M.) U VOELT ZICH FIT-door dagelijks gebruik Y*n BTlHEH3 Ttilteirwafer Het xuivere, natuurlijke laxeermiddel A A- ZACHT WERK END I Imp,A-PiK. A'Jam, Tef,. 449JS of geen weer. en 8000 politiemannen aim on de been cm het. verkeer te regelen. Ongeveer tezelfdertijd stromen tiendui zenden vreemdelingen Engelsen, Neder landers, Belgen en Zwitsers de Franse hoofdstad binnen. De Farijse politie rekent op 200 doden door verkeersonge lukken. a Inbrekers zijn de zwaarbewaakte Londense Tower bmnengedrongen, waar dc Britse kroonjuwelen worden be waard. Ze werden gesnapt toen ze het gebouw verlieten. Hun buit Inee. niet de kroonjuwelen, maar sigaretten uit de cantine van de bewakers) lieten ze bij hun vlucht achter. De „Koning der Tatoueerders" is op BO-jarige leeftijd in Londen overleden. Ztjn mooiste werkstukken* een Chinese draak op de borst van koning Frederik van Denemarken, een paar geruite sok- DE man die de ,-ortierslage het overheidsgebottw in gezel schap van een aangebakken melk kannetje en een vaas verkommer de narcissen, als een zich behel pende weduwnaar bewoonde, naa. de vervaardiging van een torpedo vormig shagje eindelijk voltooid.. Terwijl hij zijn blik met welgeval len op zijn kleine schepping lm rusten, zei hij plotseling: Hij tuist dus tóch dat ik daar stond. Radar, zeker. ..Ik moest hier komenbe gon ik. ..Oproep", sprak hij. Aankijken was er nog steeds nietr by. Ik schoof daarom het papiertje, aat de vost mi) had gebracht, binnen zijn gezichtsveld. Het was een ge stencilde invitatie om die morgen op dat bureau te verschijnen „tot het geven van inlichtingen over een onderwerp, dat er niet. by ver meld stond. Onderaan had iemand met inkt de naam Leenders onbe holpen op een rij puntjes geschre- vcn. „Kamer dertien, tweede etage, ei de portier. Berustend in het feit dat tk de kleur van zijn kijkers nooit zou kennen, besteeg ik iaat trappen en liep door lange, droevige gangen, beschilderd met zo'n verveloze rijkskleur die aan de uitwerpselen van een hagedis doet denken. Op een donkere deur had men. m de vorige eeuw, het cijfer 13 durven afbeelden. Ik klopte, gelijk iemand die inlichfinacn komt aeven. roe» ifc dat nog vier keer had herhaald, greep ik dc knop en keek eens door de kier. Zn een uierkant, door vismand bemind vertrek, stonden enige ver laten schrijftafels, beladen met de grauwe papierwinkel die in de ambtelijke wereld als „de stukken te boek staat. Bij het venster, dat het uitzicht op een door blinde muren ingesloten binnenplaatsje niet verbloemen kon, leunde ee% man, gekleed in een uit slanker jaren stemmend wandelgeioaad. Daar hij niet omkeekliet ik een kuchje los en prolongeerde wegens groot succes: „Ik moest hier komen „Oproep," sprak dc man. zonder zich te verroeren. Ik pracht hem het papiertje. Toen hij het gezoen hadwerd ztjn rond, goedmoedig gezicht door een bitter trekje aan het lillen gebracht. „Dacht ik wel..." mompelde hij. Nu greep hij een ouderwetse huistelefoon, draaide een nummer en sprak LeendersJa. er ts hier een man, voor je. Ja.. Die heb je opper roepen." Hij luisterde enige tijd aandachtig. Toen werden zyn wan gen plotseling vlammend purper en met een stem, vet van haat en drift, schreeuwde hij: Néé Leenders. Ik néém die man niet! Jij mot niet denken dat ik je hulpie ben. Je hulpie, zeg ik. Jw kunt ...Je kunt ...Je kunt.Néé Leenders, daar heb ik niks mee te schaften. Voor mijn part kun jekun je... kun je.'. Méé, zeg ik. Ik neem hem niet. Al blijf je op de plaats dood Hij smeet het apparaat neer en boorde zij» tot vuisten gebalde hanaen, diep in pijn broekzakken die met vinkende sleutelbossen ble ken gevuld. ,Ja, dat is wat." zei hij veron gelijkt, „Die denkt geloof ik dat ik een beetje achterlijk ben. Neem jij hem maar effe. zegt-ie. Ja, als ik gek ben. Of ik zélf niks te doen heb!" Hij keerde mij iveer zijn rug tog en begon een nieuwe reeks broeie rige blikken uit het venster te werpen. Geruime tijd gebeurde er in het geheel nietsHij stond bi; het raam, ik stond midden in het vertrek en dc oude rijks-klok stond op de schoorsfen. hoofdschuddend „tik, tik tik" ie mummelen. Einde lijk ging de deur open en, werd een nietig mannetje als door een kanon naar binnen geschoten. „Jk moest hier komen..." be proefde ik maar weer eens, doch het ventje antwoordde^ -niet, been de naar het raam en riep, met een priemend armgebaar in mijn rich ting: Jij néémt die man.'" Néé Leenders." brulde de an der, op de rand van schreien. „Ais jy mensen oproept, dan heb je die mensen zélf af te merken, versta je dat? Dacht je nou heus. dat ik er was om jouw vuile boei te red deren. Hè? Dacht je dat?" Wit van ernst stond de kleine op ztjn voetstukje. Hij maakte het korte gebaar van iemand die ee% zangkoortje begint te dirigren en sprak: „Dus je weigert die man te ne men?" „Ja. Dat weiger ik," riep de an der, een br-etje door zijn knieën zakkend van louter nadruk. Leen ders knikte hij had een teerling zien werpen. Toen wervelde M? even snel als hij gekomen was het vertrek weer uit Dc stilte keerde terug en de klok hernam de conversatie. Na een poosje, zei ik: „Ik moest hier komen „Man, je kunt gerust weer weg gaan," riep de dikke, met tranen in zijn stem, „Gerust hoor. Je hoeft het niet te proberen. Ik néém je niet." De portier beneden kissebiste met zijn melkpannetje, toen tk passeerde. Goedenmorgen2ei ik. Maar hij zag me niet. KRONKEL ken op de benen van een Amerikaan, die een hekel had aan sokken met gaten en de bekenterus „Ik houd van Erally" op de kale schedel van een Engelsman. In de Hortus Botanicus van New York wordt een Paastentoonstelling ge houden van 8000 tulpen, 2000 gele nar- essen en IOüo lelies 41 tuipenvarleteiten zijn aangeboden door Nederlandse bol- lenkwekers. De Italiaanse regering heeft uitge rekend hoeveel schade er aangericht bij het gevecht in de Senaat van vorige week. De vechtende Senatoren verniel den 50 lessenaars, 20 stoelen en de ver gulde zetel van de voorzitter, drie steno grafie-apparaten en drie microfoons. Totale kosten: 3800 gulden. OE u ze hard of zacht gekookt, met of zonder ham gebakken, beschilderd of kaal eet. hou steeds in het oog: Het ei u, weer Paés' Een héér uit Bolsward heeft een brief ontvangen van eer. geëvacueerde uit Amemulden. met ongeveer de volgends inhoud: „Hartelijk dsnk voor de prach tige jas, die ik van U via het Rode Krul* heb ontvangen. Helaas b«n ik niet ia staat het belastingbiljet, dat zich in d® binnenzak van de jas bevond, voor u te betalen. Wij hebben veel schade geleden. Het biljet moet ik U dus wel retour

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2