Martinit bijt van zich af en klopt PFC KETELBINKIE s VOETBALSYSTEEM C Aanbouw van museum Hoge Yeluwe is thans gereed SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Verrassende overwinning van S.F.C. op L.M.O. a<;km>a School voor Nieuwland Excelsior-BMT 4-2 Martinit-PFC 1-0 Ursus-Delft 1-1 DEMOS-Soag 0-2 Hellevoetsluis- DHS 0-2 SFC-LMO 3-1 DRZ-Ons Huis 1-3 DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Postduiven vlogen Padvinders gaan weer verdienen Onze korfballers in Rotterdam Verloor U iets? Aula wordt waarschijnlijk nog dit jaar voltooid Groot aantal nieuwe kunstwerken SCHIEDAM Motorclub Schiedam hield puzzlerit Koeriersters 2 Dinsdag 7 April 1953 De Schïedamse lagere voetbalclubs hebben voor enige prettige maar ook minder prettige verrassingen gezorgd. De grootste verrassing was voor ons de kleine» maar kostbare 10 zege van Martinit op PFC, waardoor de rood witten de kans om alsnog aan de degradatie te ontkomen, met beide handen aangegrepen hebben. Ursus kwam eveneens goed voor de dag, door het sterke Delft een gelijk spel af te dwingen. Excelsior Jierhaalde het huzarenstukje van de vorige week» door ook nu BMT met een 4—2 neder laag huiswaarts te sturen. SFC voelde er blijkbaar niels voor om de rode Jantaarn In zijn bezit te krijgen en klopte LMO, hetgeen dubbele winst had kunnen zijn, ware het niet dat Demos zich boor Soag tiet verrassen en het onderspit moest deiven. Zoals te verwachten, kon WF het tegen OBI nfet klaren cn ook DRZ moest in Ons Huis zijn meerdere erkennen, waar door de kans van de Rode-Zonners wel definitief verkeken is, DHS kwam met een 20 zege uit Hellevoetsluis naar huis, terwijl Schiedam tegen DOK het loodje moest leggen. De wedstrijd SVDPW tegen SSAVR werd bij een stand van 50 In het voordeel van SVDPW gestaakt, wegens het uit het veld lopen van de Rotterdammers- In een sportieve en voor de rust zeer aantrekkelijke wedstryd wist Excelsior voor de tweede maal in successie BMT een nederlaag toe tc brengen Het zag er In* het begin helemaal niet naar uit dat Excelsior zou winnen, want reeds na 7 minuten kon BMT door een fout van doelman Kerklaan de leiding nemen 0i. Excelsior bet zich door deze tegen slag allerminst deprimeren en begon ook het heiligdom van de BMT-keepcr onder vuur te nemen. Dit resulteerde na 20 minuten in een doelpunt, toen spil T. Bierhuizen van grote afstand een hard schot inzond dat doel trof, 1—1. Het spel golfde nu snel op en neer en om beurten kwamen beide doelen m gevaar. Ka een half uur spelen ondernam de rechtsbuiten van Excelsior. Th. Broeren, een sola ren. en terwijl iedereen een pass naar een medespeler verwachtte, glipte htr door de BMT-verdedlging heen. om daarna onhoudbaar te doelpunten, 2—i. Even later was het N. v. Huet die een aanval met een hoog, strak schot be sloot en daarmee de stand op 3l biacht. Met deze stand kwam de rust. Hierna was het tempo beduidend lager en vlet er van het aantrekkelijke spel van voor de rust, niet veel meer te be speuren. Dit werd nog erger toen Broe ren een hoge voorzet van Boon benutte en zodoende de stand op 4—1 bracht. Nadat Dulfer en v. Huet de deugdelijk heid van het houtwerk nog eens op de proef gesteld hadden, wist de rechts binnen van BMT uiteindelijk de stand nog op 42 te brengen. Een verbeten slotoffensief van BMT volgde, maar leverde geen resultaten op. zodat de wedstrijd in een 4—2 overwinning voor Excelsior eindigde, Een op enige plaatsen omgezet Mar tinit. i'aagde er zowaar Sn over PFC te zegevkre.i. Deze omzetting bleek wer kelijk een verbetering te zijn. want vanaf de aftrap was het Martinit dat de toon aangaf Met verbaten energie werd het PFC-doel onder hoge druk gezet en vlogen de schoten van de Martinit-voor- waartsen op. over en langs het doel en zelfs de palen en lat brachten dikwijls redding voor PFC. Maar ondanks dit ware trommelvuur, bleven doelpunten uit. zodat de rust dubbelblenk inging, daar het ook aan PFC niet gelukte het net te vinden. Na de rust eenzelfde spelbeeld, d.w.z. een verwoed aanvallend Martinit cn een stuk verdedigend PFC. Eerst na een kwartier wist Fabri, uit een scrimmage het FFC-doel te door boren, daarmee het enige en beslissende doelpunt scorend. PFC ging nu wat for ser spelen en kwara ook wat meer In dc aanval, maar nu bleek ook. dat de Mar- tinit-verdedlging m een goede vorm stak, want op rustige en zelfverzekerde wijze werden de PFC-aanvaUen tot staan gebracht en bij het etndc was de stand nog steeds 1—0 in het voordeel van Martinit. In een van het begin tot het eind boeiende en op hoog peil staande wed strijd, wist Ursus het aterke Delft te bedwingen, en bleef één kostbaar punt in Schiedam achter. IJraus startte in een hoog tempo en was dan ook de eerste 20 minuten het meest In de aanval, alleen aan de afwerking van de aan vallen ontbrak nog het één en ander, zodat er m deze periode niet werd ge scoord. Nu pas begon Delft op volle toeren te komen, toen bleek al meteen dat de gasten technisch boven onze stad genoten uitstaken, want met ongelofe lijk mooie combinaties golfde de ene aanval na de andere op het Ursusdoel af, jnaar ook bij de Delftse voorhoede wilde het niet zo erg vlotten, enerzijds door het tactisch verdedigen van Ursus. anderzijds door het te lange combineren en de schotloosheid van de voorhoede. Na een half uur spelen passeerde de Delftse linksbuiten op handige wijze twee tegenstanders en zijn afgemeten pass naar de middenvoor werd door deze met een listig boogballetje in een doelpunt omgezet, 01. Na de thee zagen we een gelijkopgaande strijd, met Delft als de technisch betere Ploeg Ursus compenseerde dit. door een wel dadig aandoende geestdrift, waaruit dui delijk de wij om te winnen sprak Toch duurde het nog 20 minuten, alvorens L Vertinde met een prachtige kopbal, uit een goed door Sterenburg genomen corner, de partijen weer op gelijke voet bracht. Beide elftallen vochten nu voor de winnende goal echter zonder succes, want bij het eindsignaal was de stand nog steeds 1—1. De linksachter van Ursuy, X. Berg- kotte, had het ongeluk in deze wedstrijd enige vingers te kneuzen, doordat hij met zijn. hand tegen één der betonnen paaltjes van de afrastering terecht kwam. In deze wedstrijd was er by Demos al vanaf het begin een zekere matheid t« bespeuren en dit werd steeds erger naar gelang de speeltijd verstreek. De overwinning van Soag was dan ook ten volle verdiend Het ontbrak Demos aan de ware vechtlust, terwijl dit bü Soag juist andersom was, want de blauw witte)!, die in ernstig degradatiegevaar verkeren, vochten voor wat zij waard waren. Al spoedig nam Soag de leiding, toen de rechtsback van Demos op zijn keeper terugspeelde en deze uitglijdend, de bal in het net zag verdwenen, 0—1 Demos bleef 't antwoord hier op schul dig, want door het veel te korte en lakse spel, wist de verdediging van Soag steeds weer op tyd m te grijpen Daarbij kwam nog, dat enkele Demosspelers dachten alleen een wedstrijd te kunnen winnen, door drie soms meer tegenstan ders te willen passeren, waardoor niet ajlecn het spel werd opgehouden, maar ook dikwijls gevaarlijke momenten ont stonden, wanneer de bal werd ontfut seld. Tot aan de rust bleef de 0—1 stand gehandhaafd, maar wie dacht dat Demos na rust. mst de wind m de rug, uit een ander vaatje zou tappen, kwam bedro gen uit, want ook nu werd er hard nekkig aan bet spel van voor de rust vastgehouden. Doordat de spil van Demos zijn verdedigende taak te veel verwaarloosde, kregen de Soag-voor- waartten volop de gelegenheid om tot het doei van Demos door te dringen en zij buitten dit uit door nog twee doel punten aan de score toe te voegen, waartnee de stand op 03 kwam. Toen was het bij Demos helemaal mis en zagen we op een gegeven moment, dat bijna de gehele voorhoede van Demos stond te verdedigen, terwyl de achter hoedespelers vergeefs probeerden of zij tot doelpunten konden komen, Al met al, een slechte beurt van Demos. Door de lastige uitwedstrijd tegen Hellevoeteluis In een overwinning om te zetten, heeft DHS zich nog vaster op de bovenste plaats genesteld. Over het alge meen stond de wedstryd op een behoor lijk peil en vooral DHS speelde een technisch goede partij, Hellevoetsluis stelde daar tegenover het te verwachten forse spel, waardoor onze stadgenoten zich eenter niet lieten intimideren. Na 20 min. spelen nam DHS door J. Kersse- meijer de leiding, uit een voorzet van A v. Bockom, o1 Vyf minuten voor rust was het wederom dezelfde speler die er 02 van maakte, nadat hij. uit een goed genomen vrye schop, eerst op handige wijze een tegenstander had om speeld. Na de rust ging DHS zijn voorsprong consolideren en kreeg Hellevoetsluis de kans om wat meer in de aanval te komen. Al dezq aanvallen strandden echter op de hechte DHS-verdediging, terwijl DHS met gevaarlijke uitvallen de verdedigers van Hellevoetsluis op de proef stelde. Wat belde elftallen ook pröbeerden, gescoord %verd er niet meer. Hat in degradatiegevaar verkerende SFC kwam goed voor de dag, door LMO met een 31 nederlaag naar de Maas stad terug te sturen. Na de reek nederlagen van de laatste tijd. wijst dit op een goed herstel van SFC en hopelijk zullen er nu nog meer dere overwinningen volgen. Over het algemeen was LMO tech nisch iets beter, maar de ploeg was niet opgewassen tegen de laaiende geestdrift van de SFC-spelers Na een kwartier zette linksbuiten Nieberg de bal keurig voor, waarna de linksback van LMO die de bal op zjjn keeper wilde terug spelen, in eigen doel schoot, l0. LMO kwam nu fel opzetten en de verdediging van SFC kreeg het zwaar te verduren, Maar deze verdediging, met doelman v. d. Tas aan het hoofd, wist voorlopig alle gevaar te bezweren, SFC ging zich zelfs weer aan de druk ontworstelen en ondernam enige vaarlijke aanvallen. By een dezer aanvallen deponeerde midden voor Giesselbach voor de tweede maal de bal langs de LMO-keeper In het net, uit een voorzet van Nieberg, 2—0. Na nog enige aanvallen van beide kanten, zochten de spelers de kleed kamer op om wat op adem te komen. Na de hervatting zagen we een gelijk opgaande strijd met LMO iets meer in de aanval, in de 20e minuut werd de linksbuiten van LMO even vrij gelaten en de stand was 2—1. Het ging er nu yoor SFC even donker uitzien, want LMO bleef doordrukken, maar dank zij het goede werk van doelman v. d Tas, bleven doelpunten uit. Circa vijf minu ten voor het einde maakte de rechts buiten van SFC, Zonneveld, aan alle on zekerheid een einde, door een voorzet van Nieberg te benutten, 3—1. Hiermee was de overwinning voor SFC een feit en verlieten na het laatste fluitsignaal, elf gelukkige en weer enigszins hoopvol gestemde SFC-ers het speelveld. DRZ verspeelde In deze wedstrijd defi nitief de laatste kans op het kampioen schap, door, na een van DRZ-zyde slecht gespeelde wedstrijd, de beide punten aan Ons Huis te laten. Vooral de voorhoede van DRZ was deze keer totaal zoek en slechts zelden zag men een goed opgezette aanval. Reeds bij de rust had Ons Huis een 20 voorsprong en kreeg daarmee loon naar werken Hoewel Zeeman circa 20 minuten na rust de achterstand tot 1—2 verkleinde, toch voelde een ieder dat DRZ het ook deze keer met zou halen. Ons Huis be vestigde dit, door 10 minuten voor het einde nog een derde doelpunt aan de score toe te voegen, daarmee de stand op 1—3 brengend. Met deze stand kwam ook het einde DRZ gaat nu wel hard bergafwaarts, want uit de laatste vier wedstrijden werd slechts éen punt verkregen, het geen toch wel voor zich zelf spreekt. 216S Even later wordt Achmed toegelaten tot bet vertrek, waar de vv^jze Ibrahim zit. „Ach med!", zegt de Dude wyze streng; „wat voert je hierheen? Jij hebt de stam der Gelukzaligen verlaten om je te men gen onder de vreemde lingen aan. de kust. Je bent een afvallige." Ach med staat beschaamd voor de wijze. „Verge ving, heer," smeekt hij, „ik weet, dat ik mij heb misdragen en dat ik niet had mogen weggaan. Maar een dringende zaak heeft mij naar u toege bracht. De stam der Ge lukzaligen loopt gevaar. Er zün blanken, Amerikanen, onderweg daar heen." Ibrahim kijkt de jongen wantrouwend aan. „Hoe kom je aan dat verhaal?" zegt hij. Snel vertelt Achmed hetgeen hem is overkomen, hoe hij schipbreuk heeft geleden, opgepikt werd door een Nederlandse zeeman en zo in contact is ge komen met dc Amerikanen. „Zij hebben een gids," zegt hjj. „een zekere monsieur Alexander." Dan schrikt de wijze Ibrahim. „Alexander!" roept hij uit, „die schurkJe hebt goed g daan met naar mij toe te komen, Achmed. waarschuwing is van het grootste belang. Ik i onmiddellijk maatregelen nemen." OP VEELVULDIG VERZOEK PRIJS SLECHTS 55 CENT. (HET KOSTELIJKE VERHAAL IN WOORD EN BEELD) weer verkrijgbaar aan ons Kantoor, b(j de Boekhandel en Kiosken. U kunt ook bestellen bij agenten en bezorgers van ons blad. Zondag °°k vo°r „He Blauwe Doffer" het vliegseizoen begonnen met de wedvlucht Gorkum afstand 37 km. Aankomst eerste duif 9.31.26, Laatste duif 9.36,09. De uitslag was: 1 32 Dmvenbode, 2 H. J, Brokling, 3 9 18 27 J. Wen- teler, 4 16 28 j. M. Broeders, 5 Kerkhof, 6 3 9 44 Ilmer, 7 8 Lixn- borgh, 10 A. v. Gogh, li Rost, 12 25 Sloot CO., 13 17 22 31 34 A. Broe ders, 14 46 Kouwenberg Co15 24 v. Deurzen, 19 33 Leeuwen Co., 20 Opynen, 21 30 42 Dip', Sebrechts. 23 F. Claes, 26 46 Brouwer. 29 v. d. Heiden, 33 37 43 Hopstein, 35 De Houw, 36 A. van Put, 4i P. Wyn- ties, 45 Wijnstekers. S.C.N, „De Postduif" hield j.l, Zondag een wedvlucht van uit Gor kum, afstand 37 km. In concours stonden 475 duiven. Los 9 uur. Aankomst eerste duif 9 uur 24 min. 49 sec.; aankomst laatste duii 9 uur 29 min. 31 sec. De uitslag was als volgt: Joh Christen Sr 1 3 15 18 49, A. Heeren 2 36 73, J Frey 4 51. K. Muilwyk 5 29, p. C. Hinten en Co. 6 48, H. Crania 7 9 43. W, Woermeijer 8: J. Kazenbroot 10 44, gebr. v. d. Kant 11 34 37 40 55 110 diploma, Th. "Weelii 12 72 106, J. Christen Jr 13 56, J. Blom 14 46, J. Doejaren 16 17 65 75 79 83, J. de Koster 19 54 92 112, D. Ram 20 111 113, L. J. Boram 21 117, Smirren 22 38, A. Wagten- donk 23, H. Suttorp 24 35, J. Zou tendijk 25, J. Tweeboom 26, P. Gou weleeuw 27, J. v. d. Windt 28 33 52 89 98 116. M. v. Mourik 30 42 50 61 04 7 0 78 64 96, H. Rijswijk 31 74, A, v. d. Tuijn 32, W. Poelman 39 103, C. de Tuinder 41. P. Dalhuisen 45 58 60 102, Th. Willems 47, Z. Wen- teler en Co, 53 95, Th. Jansen 57 63 86, N, in 't Hol 59 71, C. Verhae- ren 62, C. v. d, Grijp en Co, 66 108, Blondi 67, J. \V. Blom 68 85, W. poort en Zn. 69 99, A. v. Dongen en Co. 76, K. Boorsma 77 90, I. v. d. Tuijn 80 119, J. v. d. Beek en Co. 81 91 104, G. Kïela 82, H. Blom 87, F. Koppenhagen 88 107, A, de Dun nen 93 118. D. Bakker 94 100 105, J. Koogje 97 J. de Waard 101 114, A, de Man 109, C. Verlinden 115. Esperanto-agenda Merkredon. la 8an de aprilo, Le_ ga do de „la blanka malsano" Volksgebouw Tuinlaan 58 Venu, careble vi audos ion pri la kon- greso. In het Tijdschrift voor de Am sterdamse Politie, uitgegeven in opdracht van de hoofdcommissaris van politie, is een Esperanto-cur- sus opgenomen, die wordt geleid door de brigadier van politie J, S. Jansen. De heer Jansen sprak er zijn vreugde over uit, dat zo vele korpsleden de lessen inzenden, waaruit blijkt, dat de cursus in een behoefte voorziet. In Montevideo (Uruguay) wordt aan het Instituut voor Onderwij zers (Institutes Normales) onder wijs in het_ Esperanto gegeven aan vijftig leerlingen, Ook aan de Han delsschool van de universiteit wordt een dergelijke cursus be gonnen. In Turijn (Italië) is bij het tele foonbedrijf een Esperanto-cursus begonnen met 35 deelnemers, ter wijl bij het electriciteitsbedrijf eveneens een cursus zal worden begonnen. Geboren: Johannes L. P., zoon van J. L. P. Buurman en G, Th. v. d. Raaf; Franciscus Th. M.t zoon van F. Th. Nhring en P. M. van Es; Catharine M,, dochter van W. v. d. Spek en M. Donks; Marchie- na, dochter van C, van Tilborg en M. Smit; Maartje J,, dochter van B. Blom en N. v. d. Berg; Hetty, dochter van C. H. Steens en S. Lticassen, Overleden: E, C. M. v. d. Moe zel, 7? jaar; A. Kleton, 50 jaar; J. Prins, 71 jaar. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Van Westendorp. Sm gel 31. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89, Telefoon 69290. Toneel: 9 April, Passage-theater, 8 uur: Kunstkring. „Het Vrye Toneel" met „Engelen zonder vleugels" Films: Passage, da. 2 en 8 uur- Sterren stralen overal (elke leeft.). Monopote, da. 2, 7, 9 uur: Het gevloekte zeilschip. Bijeenkomsten: 8 April, Volksgcbouw, 8 uur: Schied. Bestuurdersbon d. Dhr. W. v. Ravens spr. over: „50 jaar Arbeidsbureau in Schiedam". Deze week 2ullen de padvindsters, padvinders, Katholieke verkenners en Gidsen zich weer melden by de ingezetenen van Schiedam om een karweitje te mogen uitvoeren. De beloning, die men hiervoor af staat, moet afhankelijk zyn van het werk, dat wordt verricht. Ieder die zich meldt, is voorzien van een offi cieel werklijstje, waarop moet wor den aangetekend het bedrag dat men geeft. De helft van de opbrengst is be stemd voor het Nationaal Hoofd kwartier, dat dit zal bestemmen voor de nieuwe troephuizen enz, in het rampgebied en voor uitzending van gebrekkige padvindsters en padvin ders. De andere helft der opbrengst blijft hier voor de groepskassen. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de padvindsters en padvinders het „heitje" willen verdienen. Telefonisch kunnen karweitjes worden opgegeven bij A. M, Sunder- man, A. District commissaris N.P.V. telef. 69574. De regen- en hagelbuien hebben verhinderd, dat de korfbalseriewed- strijden de deelnemers veel genoegen hebben geboden al is er met veel elan voor de eer gestreden. De twaalftallen die Succes en Schiedam in het veld brachten, bleken echter met sterk genoeg te zijn om de eer ste plaatsen te bereiken. Schiedam behaalde bijna de tweede prys in zijn afdeling, doch moest deze aan Overkanters laten, toen bij het ba lans opmaken bleek, dat deze Rot terdamse club een iets beter doelge- middelde had. Onze stadgenoten boekten de volgende resultaten: Afd, 2: Schiedam—Spartaan 1—<J; Schiedam—USV 00; Schiedam— Overkanters 2—2; Rozenburg 2— Schiedam 0—2; Het Zuiden 4—Schie dam 00. Afd. 3; TrekvogelsSucces 1—0; Succes-WION 0—I; Actief 2— Succes l2; Het Zuiden 5—Succes 20; SuccesEureka 0—2. Afd. 5: Unicum 2—Schiedam 2 t; Actief 3 Schiedam 2 10; ohiedam 2 Spangen 5 01; Schied in 2—Trek vogels 3 20; Schiedam 2Overkan ters 2 1—0. Afd. 8: USV 3—Succes 2 1—0; WION 4—Succes 2 1—0; Actief 4Succes 2 01; Succes 2—Unicum 3 0—0; Succes 2—SKV 0—0. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie (tussen 9—12 30 en 2—6 uur): 1 paar zwart glacé dameshand schoenen, brum leren herenporte- monnaie, houten duimstok, leren hondenmuilkorf, rozenkrans in étui. Te bevragen by de vinders: wollen dameshandschoen, v d. Wal, Emma- slraat 7; paraplui-foudraal, Kouwen- hoven, Bosboomlaan 6; groen gebrei de handschoen, Th. d. Boor, Buys Ballotsingel 13b; gekleurd mutsje, M. den Uyl, Singel 60; wollen kinder wantje, Bak, Alex Numanstraat 16a; zilverbon van 250, v. Haren, Kya- cïntenstraat 2 te Vlaardingen; knop- oorbel. M. v, Otterloo, Nassaulaan 14; portemonnaic met inh., A. Molenaar, Tollensstraat 23b; rode portemonnaie met inh„ J. W. Leer in 't Veld, Stry- ensestraat 50 (tussen 18 en 18.30 uur); dasspeld, J. Wuister, Laurens Coster- straat 30; zwarte portemonnaie, Nieuwenhuis, Dr. de Visserlaan 34; bedelkettinkje, Schwagerman, Stati onsstraat 59; nikkelen herenpolshor loge, C. v. d. Wel, v. Speijkstraat 48 te Rotterdam; kinderportemonnaie, Gortman, Ch. de Bourbonstraat 33; boodschappentas, v. d. Wal, Emma- straat 7; groene autostep, H. v. d. Harg, Anth, Muijsstraat 34; ring met 3 sleutels, v. Berk, Veenlantstr. 27c. „ONZE PLAATS IN DE HERVORMDE KERK" Hierover spreekt voor de Herv. Geref. Evangelisatie aangesloten by de Geref. Bond, ds. L. Kievit, Ned. Herv. predikant te Woerden op Woensdag in het Gebouw voor Chr, Sociale Belangen. Lange Ha ven 73. Aanvang acht uur. In het verlengde van de Burg, Stuhlcmeyerlaan, die lanps de twee flats in Nieuwland gaat, lig' gen nu wat betonpalen. Wanneer alles meeloopt, zal daar met Sep tember een complete lagere schooi staan, waarin, naar wtj al eerder berichttenvoorlopig het openbaar én prol. christelijk onderwijs een plaats krijgen, liet schoolgebouw, waai van wij Merby de maquette laten zien, werd ontworpen door de architect van Gemeentewer ken, ir L. A. de Haas. Jammer ge noeg zal zeer waarschijnlijk, van de bouio van het achter de school liggende gymnastieklokaal, dat de maquette ook laat 2tcn, nog «iets kunnen komen. Achter het gym- «nstieküofcaal komt een uitgestrekt tegelplateau, ervoor wordt een groot gazon aangelegd, waarop t.z.t, by goed weer de gymnastiek les desgewenst ook 2ai kunnen morden gegeven. De thani juist 80-jarige architect Henry van de Velde heeft de grote voldoening kunnen smaken aan het gebouw, dat naar zijn ontwerp op de Hoge Veluwe Is gesticht als museum voor beeldende kunst, celf nog de nieuwe uitbreiding to kunnen toevoegen. De plannen voor de vergroting zijn door hem, die momenteel ln Zwitserland woont, ontworpen en onder zUn supeiwisie uitgevoerd; ze sluiten zich niet alleen logisch bij het be staande aan, maar verrijken het nog met een geheel eigen noot. De ge projecteerde Aula Is nog niet klaar, maar zal dit jaar naar alle waar schijnlijkheid nog gereed komen. Een dezer dagen heeft de pers van de doeltreffende uitbreiding, voorzover voltooid, kennis kunnen nemen. blanke serres. Op de geïmproviseer de kunst, schilderij of beeldhouw werk, ligt bet volle accent en dank zij de lage, bescheiden mu ren, gaat het mensenwerk geen wedijver aan met het landschap. Voor de uitbreiding geldt vrij wel hetzelfde. Met dit verschil, dat de nieuwe beeldhouwzaal de schakel tussen oud en nieuw die, vergeleken met de rest van. 't gebouw enigszins verdiept ligt, aan twee zijden van onder tot boven uit glazen wanden bestaat, zodat de omringende natuur meespeelt en het licht hier extra bevrijdend werkt Dc beelden van Zadkme, Lehmbruck, Maillol, Rodin en en kele anderen komen hier, gevari eerd opgesteld en gevoelig m de ruimte geplaatst, prachtig tot hun recht. De schilderijenruimte is verrijkt met een viertal kleine zalen met strakke lichte wanden, waar de kunst is bijeengebracht die. het ontwakend of gerijpte cubisme ver tegenwoordigt (prachtige Herbin's, Metzinger, Charley Toorop, Leger, Picasso en Braque) naast het ab stracte element: Piet Mondriaan, van wie hier zeer selecte doeken hangen en Van der Leek, die wel in al zijn stadia is gerepresenteerd niet minder een verrassing. Tenslotte twee kabinetten, waar grafisch, werk te zien. is, vooral De opgang naar het Kroller Mül- ler-museum op de Hoge Veluwe heeft altyd iets plechtigs. By alle nadeel want 't is een fameuze tippel! heeft 't een bijzonder voordeel de route van Otterlo er heen wandelend te doen. Dan im mers beseft men pas goed, in wel- ke weidse eenzaamheid dit mu seum zich bevindt. De eerste plannen voor de nieu we aanbouw dateren van 1944. Men had zich blijkbaar toen al neer gelegd bij de gedachte, dat van de grootste, wat barokke plannen van Henry v. d. Velde voor ean defini tief museum niets zou komen. Mis schien maar gelukkig, zij 't dan niet voor de architect, die van een geweldig project afstand moet doen. De gevels nu zün weinig anders dan de pretentieloze omsluiting van binnenruimten, die zelfs bij donker weer nog de helderheid hebben van tekeningen van beeldhouwers (Zad- kine, Marini, Couztjns e.a.) Van Radeckcr ziet men de gevoelige èn markante portretten van dr Brem- mer, dc adviseur van wijlen mevr. Kröller bij het aanleggen van deze verzameling en van Henry v. d. Velde, de bouwer van het museum. In 1944 waren de uitbreidings plannen clandestien voorbereid; in 1945 ging terecht de woningbouw voor. Het is al met al dus ver klaarbaar, dat eerst nu de nieuwe vleugel gereed is met uitzondering dan van de Aula, waarvan wy ue originele structuur m ruwe lynen. al konden te zien krijgen. Hier Ia plaats voor 250 mensen, er kunnen kamerconcerten woiden gegeven. beneden zijn kleedkamers voor de artisten en filmprojecties wor den vertoond. Door de aldus tot stand gekomen museum-uitbreiding is het duide lijker nog dan vroeger, dat het een misverstand is te menen, dat het museum eigenlijk een v. Gogh- collcctie zou zijn. Trouwens alleen de laatste jaren zijn er nog 113 werken aan het museumoezu toe gevoegd. Op de wy.:e zoals tiians het werk, waaraan een groot deel van de v. Gogh's wegens uitlening ont breekt, is gearrangeerd, blijft het tot Pinksteren. Daarna brengt het museum een bijzondere v. Gogn- tentoonstelling. C. A. S. Nederlandse ambassadeur in Australië aangekomen MELBOURNE De nieuwe Ne derlandse ambassadeur in Australië, de heer A. M. L. Winkelman, is Vrijdag te Melbourne aangeko.. m Hij verklaarde dat de Nederlander* zich dankbaar de Australische hulp na de overstromingen zullen blijven herinneren. Intussen heb ben inwoners van Melbourne een cheque van 5.000 Australische pon den gezonden naar Sommelsdyk voor het bouwen van een cantine en. hulpcentrum voor dijkarbeiders en terugkerende inwoners. JW, *fV Het gedeelte van deze platte grond, dat urytuel 2uiart ziet, is nieuwe aanbouw dat bestaat uit vijf zalen, w.o. een bizonder fraaie ruimte voor beeldhouw kunst. De Aula (ronde afslui ting) komt nog dit jaar gereed. Alleen hiervoor moesten 190 eisen van de Brandweer worden ingewilligd! De nieuwe uleupel bevindt zich aan de Oostzijde. De motorclub „Schiedam" orga nised Ie Maandag een Faaseieren- en puzzlerit in het poldergebied van Zuid-Holtand. Het werd een groot succes ondanks de enkele hagel buien, die de deelnemers onderweg te incasseren kregen. Er is dan ook alle kans, dat een dergelijke rit in de toekomst nog eens zal worden gehouden, De uitslag was: 1. Drenth, Rotterdam 24 strfp., 2. Neerhout, Rotterdam 29 strfp., 3, Dekker, Rot terdam 29 strfp-» 4, Van Tour, Rot terdam 31 strfp., 5. Van Boven, Rot terdam 34 strfp., 6. Foederer, Gel drop, 37 strfp. Driewielers botsten op de Vlaardingerdijk Ter hoogte van de Slachthuislaan kwam het Zaterdagmiddag kwart voor twee tot een botsing tussen twee driewielers. De driewiehge auto van A. van E. uit Schiedam week niet voldoende uit voor de bakfiets waarop J. v. V. uit Vlaar- dmgen was gezeten. De Vlaardin- ger werd aan het hoofd gewond, naar het Vlaardingse ziekenhuis ge bracht en aldaar opgenomen. Heden overleed, zacht en kalm, in het Rusthuis voor Ouden, van Dagen, Burg. Knappertlaan 59 te Schiedam, onze lieve Moeder. Behuwd- Groot- en Overgrootmoeder, Be huwdzuster en Tante, Mevrouw PETRONELLA ADRIANA PINSTER Weduwe van de Heer Jan Putters in de ouderdom van 88 j. Uit aller naam, N. PUTTERS Schiedam, 5 April 1953 C ondoia tie-a dres: Broersvest 4d Geen bezoek De begrafenis zaï plaats hebben Woensdag 8 April a.s. op de Algemene Be graafplaats te Schiedam. Do Rouwdienst, welke gehouden zal worden in. het Rusthuis. Burg, Knappertlaan 59, vangt aan om 10.15 uur, waarna te 1045 uur vertrek van het sterfhuis. Ronde glasplaten, schuif rui ten glas in lood, gesiepen suite-deuren, toiletspiegels etalage-glasplaten, autorui ten, enz. levert U Lopik's Glasindustrie, Boterstraat 39 Telefoon 68945. Permanent-Wave, compleet S 5,75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida", Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep) Tel 33762, Rotterdam, Extra solide slaapkamer ge heel meubelplaat. 3-deurs- kast. toogledikant, 2 nacht kastjes, tafel, 2 stoelen 398.—. Wilson, Grote Vis serijstraat 80, 97. 99. 101. Waitman voor autnrïjles. Al leen Rembrandtlaan 58, Te lefoon 66346, Eiken elubstel best. uit 2 grote clubs, 4 stoelen, zwaar verend, pluche en kleur naar keuze 189.Wilson, Grote Visserijstraat 80, 97, 99, 101. Wie zoekt mee! Ie Paasdag weggelopen: zwart met bruin pinchertje. Draagt een rood tuigje en luistert naar de naam „Burtie". Kind 2eer aan gehecht. Tegen bel. t.b.: Mevr. v. d. Klaamv. Rubens plein 21, Schiedam. Te koop gevr.: een in goede staat zynde Engelse kinder wagen. Br. met prij's onder no. S 803 bur, v. d. blad. New-whlte. plastiek muur verf voor plafonds, muren, gangen. In één keer sneeuw wit. Alléén echt in beker verpakking en naam New- white, Alléénverkoop voor Schiedam: J. van Katwyk's Verfhandel, Broersveld 37 t/o Passage. Waitman voor motorrijles. Wij beschikken over een speciaal ingerichte lasmotor. Alléén Rembrandtlaan 58. Tel. 06346. Café Verlof A ter overname aangeb. met mooie woning, nieuwe inventaris, iets bij zonders voor a.s, vergun ninghouder; moet mooie woning te Schiedam dispo nibel hebben. Brieven no. S 801 bur. v, d. blad. Wy verven Uw schoenen in elk gewenste kleur. Dames schoenen 3 25; herenschoe nen 3 75. Schoenrep.bedrijf Excelsior, Dam 36, tel. 66874 Zijn "Uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met onze nieuwste vergrootinstallatie, Schoenrep.bedrijf Excelsior, Dam 36, tel. 66874. N.V. Sportfondsenbad Schie dam vraagt badmelsjes voor schoon maak werkzaamheden. Salaris volgens C.A.O. Aan melden; Hedenavond van 8—8.30 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1