1 11C KANTTEKENINGEN Met bescheiden middelen een aardige garderobe opbouwen Schoolvoetballen op Boshoek m,| i MODESHOW IN MUSIS SACRUM Modellen voor alle figuren AUENDA Aerloor U iets? DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Aan Damlaan en Bosrand kon het niet meer spannen H Woensdag 8 April 1953 iljct pen praatje en een vrolijk liedje leidde Daan Hooykaas gister- auond de modeshow in, die door de firma Herman Eyl werd gegeven iv Musis Sacrum. Daan Koot/kaas. die als conferencier fungeerde en levens toelichting gaf op de getoonde modellen, deed dit op zijn be kende vlotte usyre en dat hij daarbij wel eens in de knoop raakte met de namen der stof feu e.d., vergaven wij hem dus gaarne. Met enige zomerse modellen werd dit modefeest geopend, waarvan in liet bijzonder opviel een baidgroene overgooier van everglaze, die werd gedragen op een witte blouse. Ever glaze voerde in deze collectie als materiaal voor zomerjurkjes de bo ventoon. Dit goed wasbare mate riaal dat geen strijkijzer van node heeft leent zich ook wel ze^r goed voor deze lichte kleding. Voor de mantels was vaak zibe- llne gebruikt en ook tweed ontbrak op deze show niet. Een vlot model van dit materiaal ui gnj's, ditmaal verwerkt als aangesloten mantel, waarbij de zwarte iakgarnering van de ceintuur een aardige afwerking vormde, werd getoond door de mannequin, die speciaal de model letjes voor het jonge meisje bracht. Ook het zwaardere figuur was door Herman Eyl met vergeten. We kre gen te zien hoe een lichtgele japon ook door haar gedragen kan wor den en hoe men slanker kan laken door de voorbaan aan te geven met zwarte verticale stiksels. Swaggers in de moderne rechte lijn, maar ook wijdvallende swag gers voor haar, die van dit model nog niet kunnen scheiden, toppers en shorties, zonnejurken met bolero en enkele mantelpakjes paseerden de revue. De hoedjes meest kleine, doch ook enkele gro tere modellen die de toiletjes Een charmant jurkje van vutte everglazegegarneerd met een rood biesje. De hals toont de mo derne tulp lijn. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst; Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tumlaan 89, Telefoon 69290. Toneel: 9 April, Passage-theater, 8 uur* Kunstkring. „Het Vrije Toneel" met „Engelen zonder vleugels" Films: passage, da. 2 en 8 uur: Sterren stralen overal <elke leeft.) Monopole, da. 2, 7, 9 uur: Hei gevloekte zeilschip. Bijeenkomsten: S April, Volksgebouw. 8 uur: Schied. Bestuurdersbond. Dhr. W. v. Havens spr. over: .,50 jaar Arbeidsbureau in Schiedam". 8 en 9 April, Musis Sacrum. 8 u: Modeshow fa. Herman Eyl m.m.v. Daan Hooykaas en Koos Vermeulen. 10 April, Irene, 8 uur: Propagan das vond Ver. tot Beh. v. d. Be langen v. T.B.C.-patienten. U April, Beursgebouw, Lange Haven, 3 uur: Opening tentoon stelling Bescherm. Burgerbevol king. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie (tussen 9—12.30 uur en 36 uur) Blauw-grijze sjaal, 1 paar glacé dames- handsclioenen, zilveren armbandje, rode kmdcrportemormale. double aim band, zwarte herenportemonnaic. rood geruit schoudertasje. 12 ampul les. U paar gummi laarzen, rozenkrans ln etui, kindcrbnl, 2 Lipssleutcls. Te bevragen bij de vinders: Gebloemd ontbljttakcn, v.d. Byl. Ph. v. Bourgondiestraat 20b; bruin glacé heren- handschoen, M. v. d. Pol. L. Kerkstraat 37; pyama met damesbroek.ie. J Pantie- koek, Grofbaan 41: blauw -zwart jongens petje. B. Kinds, Boerhavelaan 44b. bruine alpino, L- de Koning, Warande 58, zwarte ceintuur en grijze want, W. v. Cogh, Leibmtzstraat 8a. witte kindersjaal, G Kreuger. Newtonplem 14a; leren heren handschoen, C. Vlasveld. Korte Haven 28b, padvindcrsriem. H. Koeverman, Rijnstraat 39b: rood fluwelen windjack, C. v. Dort. Boerhavelaan 13, 1 paar kin derkousjes, A Kool Ovcrsehiesedwars- straat 4: parapluie, Panus. Singel 138/14: bruin leren herenhandschoen. H D. v. d Knaap, v. d Spiegelstraat 49 te Vlnardin- gen: grijze parasol. W Hoek, Coperwcus- straat 7a: zilveren legpenning in een doos je. J Bakker, v. Leeuwenhoeekstraat 16b; bruin klndertas.ie. J. Krabbendam. BK laan 288: bruin leren etiutje. v Hof. Lan ge Kerkstraat 38b: zakmes. G v d Bosch, BilderdiJkstraat 29. handpomp, J. v. Leeuwen, Kortlandstraat 5/18: reserve wiel met band van auto, W Hogenhout, Noordvestsingel 61; honden riem. W., Meiers, Gordonslraat 4Bc; zwarte gym schoen. Gouweleeuw, v Swmdenstraat 52b; passer. I v d. Koot). B K laan t79b: autocrick en 2 cncktjzers, Keinaart (chauffeur K-Bus' achthmsje Stations plein; 24 jute zakk«n Rijnbeek. FauSus Potterstraat 9b. autoband, XV Keilzer. Rotterdamsedijlt 26a. rozenkrans. F de Rijn, TotPmcstraat 3a: avnrtr langharige hond. OF Scykens. Nieuwe Haven 287b: motorbril, Verwaal Middelharnis<estraat 5: rozenkrans. C- Beumer, Veileve«tsin- rel 21; rozenkrans in étui. Th Spekker. gijnhof 7; Mertielse herdershond, J. H. "beters, Vlaardlngerdyk 245. completeerden waren van de firma M. Reese, de tassen van de firma Kerstnolt en de parapluies van J, J. van Ooijen. De firma Herman Eyl toonde met deze show, dat ook met bescheiden middelen een aardige garderobe op gebouwd kan worden, mits men met smaak en overleg te werk gaat. Waarlangs op 1 Mei de fakkelstoet zal gaan Het Mei-comité van Schiedamse Bestuurder sbond en Partij van de Arbeid heeft voor de fakkelstoet, die op 1 Mei na de avondbijeen komst in de Plantage door de stad za! trekken, de volgende route vastgesteld: Opstellen* Tuinlaan, vervolgens Gerrit Verboonstraat. Koemarkt, Broersvest. Korte Singelstraat. Mar conistraat. Laurens Costerstraat, Singel, Broers vest. Lange Kerk straat. Hoogstraat, Korte Dam. Dam, Vlaardïngerstraat. Nieuwe Haven, Gordonstraat. Fabriplem, Huismans straat, West Frankelandsestraat, Brugmanstraat, Veenlantstraat. Nas- saulaan. Prins Frederik Hendrik straat. stadhouderslaan, Rozenburg- sestraat. Nieuwe Maasstraat, Den Bornmelsestraat, Wilhelminaplem (Ontbinding). Oorspronkelijk zou de arbeiders- muziekvereniging .Crescendo" me dewerking verlenen aan de 1 Mei- optocht in Vlaardingen. Deze beto ging gaat echter niet door. „Cres cendo" loopt nu mee in de Schie damse stoet. Renners op de weg voor eieren De rennersclub „Schiedamheeft voor haar leden een Paaseieren rit gehouden. De amateurs en nieuwe lingen reden een parcours van 35 maal twee kilometer aap de Gusfo- weg. Het waren de amateur Van Gils en de nieuwelingen De Jong en Wittekoek. die steeds weer uitloop- pogingen ondernamen met als uit eindelijk gevolg een voorsprong van een ronde. De resultaten waren: Amateurs, 70 km, l uur 43 minuten, l. M. van Gils>; 2- D. v. d. Korput; 3. H. Veld hoven. Nieuwelingen: 70 km, 1 uur 45 mi nuten; 1. P. de Jong; 2. C. Witte koek; 3. A- v, d. Heiden; 4. H. v. d. Berg: 5. H. Drok. Junioren: 30 km. 50 minuten: t, W. de Jong: 2. I. Wiegel; 3. N. Ha- gers; 4, T- Bleiksloot; 5. Kloppers. ben witte topper van zibeline, gegarneerd met zachtgele stof niet een oranje-zwarte ruit. Dit proctische jasje uor«tde, met de gladde, zwarte rok waarop het werd gedragen, een vlot geheel. Hervormd kerkewerk in Nieuwland In de Zondagsbode. orgaan van de Hervormde gemeente m Schie dam. heeft ds Smids een korte toe lichting gegeven op het besluit van de Centrale Kerkeraad om een vicaris aan te stellen voor de pol der Nieuwland. Wij lezen hierm dat deze functie bedoeld is als over gang naar een toekomstige zevende predikantsplaats. De vicaris, een volledig afgestudeerde candidaat die echter het recht van sacre- mentsbediening nog met is toege kend. zal Nieuwland waarschijn lijk krijgen te bewerken als ..wijk- gemeente in wording". Hij zal in zijn werk terzijde worden gestaan door aparte ambtsdragers. Biljarters in Lier Een groep van achttien biljarters uit het district Schiedam van de N.B B.. vei'gezeld van bestuursleden en vrienden, is met Pasen naar Lier in Belgie getrokken om daar een ontmoeting te hebben met de Lier- se biljarters. Met 28—8 werd ver loren. Met Pinksteren vindt evenals vo rige jaren een tegenbezoek plaats, waarbij opnieuw woidt gespeeld. Inzet is de wïsselbeker. die vor<g jaar on ie biljarters ten deel viel. 2167 Lang denkt de wjjze Ibrahim na. Ja, fajj kent die Alexander wel. Op het oog een keurig net mannetje, maar een geslepen boef. voor wie niets veilig is. zo, dus hij heeft die Amerikanen weten over te halen de tocht te ondernemen naar de stam van Geluk zaligen, Dat betekent niet vee] goeds. Wat moet er nu gebeuren? In de eerste plaats zal het nodig zijn de stam hoofden te waarschu wen. En wie zou daar voor beter geschikt zijn dan Acbmed, zelf een zoon van deze stam. grote^fout begaan^door naar de kust te gaan. Achmed; ,,hy zal je voorzien van Arabische kle- herkenbaar, met Mustafa door de Arabische maar de wijze Ibrahim heeft hem zijn fout ver- ren en wapens en ga dan de stam waarschuwen." wjjk, beiast met een belangrijke opdracht, ais nij geven. „Ga mee met Mustafa", zegt Ibrahim tot I$n uur later loopt Achmed, nu volkomen on- nu maar op tijd komt. mem* vW MONOPOLE Gevloekte zeilschip Het driemanschap Dana Andrews, Claude Rains en Pnilip Dorn draagt wel het beste spel bij m de film „Het gevloekte zeilschip". In Mo nopole kunnen we t.e.m. Donder dagavond gaan 2ien hoe een vis sersboot een viermaster in zee ont moet, 't Is een bar geheimzinnige boot, waarmee dan ook bedenkelij ke doelen worden nagestreefd. Het zal tenslotte aan de moed en door- tastendheid van Dana en Philip te j danken zijn, dat er bijtijds een stokje voor wordt gestoken. Claude Rains staat nu eens aan de ver- t keerde kant. HBSS naar Woerden Zaterdagmiddag trekt het eer ste elftal van HBSS naar Woerden om daar uit te komen in een wed strijd tegen Sportlust. Deze Woer- dense club staat op de ranglijst niet hoog genoteerd, maar toch zal HBSS er goed aan doen de tegen- partij niet te onderschatten, want 11| dan kon men wel eens op de kou de koffie komen. Vertrek 2.45 uur van het postkantoor. HBSS 2 ontvangt op Spieringshoek Excelsior M, 2 en zal daar veel moeite mee hebben, om ook meer een gelijk spel te behalen. Toch is een puntenverdeling zeker met uit gesloten en wanneer alle spelers hun best doen, dan zal het resul taat zeker tot tevredenheid stem men. Verder spelen: Vïaardingen 2— HBSS 3: HBSS 4—RWH 3, 4.15 U-, Havendijk; HBSS 5Zwaluwen R. 2. 2 30 uur, Havendijk; HBSS a 1— VFC a 1. terrein VFC, 4.15 uur; HBSS b 2—MW b. 4 uur, Dam- laan: HBSS c—Schiedam c. 2,30 u„ Damlaan. Hollend paard maakt veel drukte Het paard van Th. v. d. H. was gis termiddag even voor vijf uur op de Nieuwe Haven ter hoogte van Bing ham neergezet terwijl zijn baas een klant bediende. Plotseling sloeg het beest met wagen en al op hol, de richting van de Oranjebrug inslaan de. De bestuurder van een vracht auto probeerde onderweg tevergeefs het .dier te grijpen. De wielrijder den O. kwam iets verder, maar zag zijn fiets door het gespan overreden, toen het paard zich weer losrukte. In de Lange Niemvstraat ging hoofdagent Duifer achter de vluch teling aan. Hij wist het dier na eni ge strubbeling tot stilstand te bren gen. Wat de Paasdagen ons op het gebied van het weer ook voor teleurstel lingen mogen hebben gebracht, voor de organisatoren van de jaarlijkse school-sportwedstrijden was de zon Dinsdag tevoorschijn gekomen. Er is volop van geprofiteerd, deze eerste dag. toen de lagere scholen aan de beurt waren om elkaar In de voorronden te ontmoeten. Het publiek liet geen verstek gaan cn toonde maar al te vaak va» z'n meeleven met hetgeen dunnen de lijnen plaatsvond. De grote regenval van de laatste dagen Het niet toe dat het hoofdveld bespeeld werd, maar het heeft noch de organi satie, noch de uitstekende stemming kunnen beïnvloeden. Alleen moest de hele verliezersronde vervallen, nu slechts twee velden overbleven om de deelnemende elftallen te laten speten. De Schiedamse scheidsrechters ver leenden alle mogelnke hulp en er '5, wat betref! het leiden van de wedstrij den dan ook geen wanklank gehoord. De uitslag bij de lagere scholen was als volgt: Zorg om moeder ueekse revue tc zijn, die Belgische autobussen onze Musis een grote feestavond van straks Frans du Mee en de zijnen stad binnen. Ze brengen georganiseerd. op Woensdag 15 April in een groep gasten van de A w ET uias Dinsdagmiddag Musis Sacrum komen bren- voetbalvereniging DRZ, die jjL>P "fop van Aegeil allerminst „een dooie 2en- De Algemene Bond de beste vriendschap on- „Mercunus" kondigt u bo-ï in ha mwraaltj* itjK het optreden van van ,tlrene' aan de Nieuwe groep aan in een „tachrc- j)e ontvangst van „Red HaVenWe hebben ze niet vue". De titel „Kolder de Star" zal plaats vinden in bolder1' is koideng genoeg „De Karseboom" aan de d£ dacdm'4,-t?°pf hSSSs? ^?maer™'z'nPartuaaïteit deze „Red Star uit Haesdonk. VBr!nrrin w hebben verloren omdat het sociale probleem, dat erin ordt aangeroerd, niet pen nauwelijks iets kan komen. Kij vraagt zich in dichtvorm af: „Maar als nu die mannen en vrouwen By het kijken en het kopen Eens besloten rechts te „houwen"? 't Is maar een vraag van een burgerman. Zou de gemeente aan beide kanten Ik weet niet of het kan Een. woord ten goede kunnen planten Geref. Kerk in Schiedam Naast veel andere precies geteld mur bij el- Menswaardigheden geeft het kaar zullen het er zon wachten. Leden en huisge- dan een voetbaltoernooi wfjS vc,rschcnen jaar boekje van de Geref. Kerk in Schiedam ook 'n leden- statistiek weer. Hieruit ko- Cr Z?^«a-ihcii. .oeaeu en nuisge- nan een voernanoumooi tnnppl ör «i-san naar nm- ut?hff «ietsjes van het noten van „Mercunus" zul- georganiseerd, waaraan be- d J jfU „Jr - ,leiar' Zonnebloem- en Mater len er het volle plezier aan halve DRZ en Red Star ti,Jr LI AmtLbiles-weTk zijn ge- tonnen witten. ênkdenderde1 Klaesse?VBEC maar al te goed aan- men wede weten dat men umeat. die Mer om vier «ar De Belgen komen S ïelft De DRZ-vetmï S»™"-i1Tb„ ri n„ Over buna teven weken, nen zullen verder de DVC- "Ov san rip vnni-ainnri van oudies ontmoeten. Tol be- vrijwel heel de wereld derde klasser BEC uit Delft. De DRZ-vetera- bij elkaar zaten, om foofsfelling van Cia van aan de vooravond van oudjes ontmoeten. Tot be- Boort's poppentheater bij Pinksteren. rijden weer sluit van dit alles wordt in te woven. Het duurde «op- IV,r.'ilii,li WVUj.éi»ii.»\5iLl.M 'Ril. 1ar IIl.1iSii'li I®1!afIWlilwiiHifKiah'-ï"iï al even voordat het spel een aanvang kon nemen, maar veel uerweliup Hrejt dat warhten niet gebracht. Het was tamelijk rumoe rig toen de Vlaardingse heer Droog, een van de initiatiefnemers uit de krivg van het Groene Kruis, die Cia van Boort m de propaganda voor het -r v werk van het Zuid-Hol- lands Fonds voor Moeder 'i'hM cn Kind betrokken, een kort woord vooraf ten beslc gaf. Veel zal er niet zijn blijven hangen van hetgeen hij «aar voren bracht, «och vim wat mf J. J. Maoer tn zijn inleidend woord ver telde. Het was allemaal «iet zo riecl era. tuant wat het poppenspel daarna ten beste gaf. sprak duidelijk genoeg aan Dit spef. waarover bij ch- eerste voorstellingen voor het Kethelse Groene Kruk ai ueel is pezepd, teas ee» aeiukktge combtjmtie van }es en ontspahninq voor de fabrieksmeisjesdie bij dr- Zonnebloemen „Mater Amitbiles" voor hun toe komstige taak als huis vrouw en moeder worden voorberp.id, 't Zou zeker de moeite waard zijn dat ook in andere kringen dk poppenspel bekendheid zou heeft doorlopen, Zaterdag avond nog eens te zien krijgen in Musis Sacrum waar „Tot Steun in den Strijd" er een opvoering aan het eind van vorig jaar 2606 belijdende en 2041 doopleden telde. Er was een vermeerdering van 170, waartegenover 136 af voeringen stonden, zodat het aantal belijdende leden met 34 steeg. Het aantal doopleden vermeerderde en van geeft, nu weer onder verminderde met 170. In eigen leiding van regisseur deze getallen waren ver- de P. Rodenberg. Alles voor gemeente Over de cyferlawine, die het gemeenteverslag 1951 over ons uitstrooide, hebt u al iets kunnen vernemen. We zijn nog wat verder gaan bladeren. Misschien werkt o.a. 17 belijdende en 21 doopleden, die zich bui ten de Geref. Kerk plaats- tcn. Uit de vergelijkende cij fers van voorgaande jaren blijkt dat het ledental van de Geref. Kerk t.a.v. het totale bevolkingsolfer se dert 1945 een tamelijke ge- x lijk matigheid vertoont: Het interesseert het iemand bedroeg 7.4 van het in- ook nog. te weten dat van het totaalbedrag van de ge- inde belastingen 3,782.433,56 uit de on dernemingsbelasting niet minder dan 2.034.051 voortkwam. De hondenbe lasting bracht dat jaar 20.187,66 in het laatje, bet vergunningsrecht 28.356,25. het verlofs- recht 1631,25. We doen verder zomaar een greep: schoolgelden van het open baar onderwijs 51.662,34, bijz. onderwijs f 77.615,97, gymnasium 33.690,39, be grafenisrechten 24.694,53, liggelden woonschepen t 495,71, havengelden 57.499,78, brug- en sluis- getden 12.924,25. wonertal van Schiedam in 1922, 7.3 in 1925, 7.4 in 1930, 7.8 m 1935, 7.7 in 1940. 6.2 in 1945, 6 in 1949, 6.3 in 1950. 6.3 in 1951, 6.2 in 1952. Naar de overkant De sportuitwisseling tus sen onze stad en Wands worth mag dan niet meer zo'n massaal karakter dra gen als enkele jaren na de oorlog, toen we onze gas ten met koetsen van het station haalden en het tot een feestelijke intocht kon komen, er gebeurt zo hier en daar toch nog wel het een en ander. UitdieEnso- uitwisseling zün clubcon- Ook daar rechts? tacten geboren, die ieder jaar weer worden her nieuwd, alle financiële be zwaren ten spijt. Eén daar tussen Een trouwe abonné, die „Op een bankje In het Sterreboszongen we bij de eerste niet alleen^ de krant leest, revue die de VacantieweeK ons bracht, 't Melodietje lag £e- maar ons ook steeds van van IS het contact 'kriiaen 'Men zou het- daar makkelijk in het gehoor en tenslotte waren er heel wat mrn«*n 2ijn commentaar laat blij- de athleten van SW en de ÏA nie, «fator vmrde- St 'S dat Mm Her™ Hill H.r- ren dan de meisjes van gis- ken... Maar Iwneel Schiekanters zijn er nog «let, dl» da- met eens wat vaker r,pr' üezc »om~r l. de gelijks de resten van het Sterrebos (zonder bankjes) passeren, maakt ons opmerkzaam op oeurt aan onze rood-groene om andere bankjes te zoeken: die aan de Maaskant. Wanneer het drukke voetgangers- stadgenoten om de Noord- rermiddag het ia „Irene' deden. „Kolder de bolder" 't Schijnt niet een doorde- het maar enigszins toelaat, ztjn z< ff te verkeer op marktdag in het zee over te steken. Het zal hier genieten van het altijd wisselende beeld van -o„tri ie- rf^nu^u Aa „ae.tr het - - - velen die hier genieten van het altijd wisselend" de rivier, die dubbel Interessant wordt, wanneer Je er met za tweeen van kunt genieten! Broersveld. Vaak is het zo bar, dat van kijken of ko- ebeuren in de week van •16 Augustus. Er ts gisteren op Boshoek uol vuur om de voetLalper gestreden. Het spelmoment tfaf onre foto graaf vastlegde, geeft hiervan duidelijk blijk. Jongens van de Bcrnardusschool en de dr De Vis- sehericbool zijn hier in faire strijd gewikkeld. Eerste ronde: Camn-uusschoo] Klaas de Vries A 23 (m. sir.); Erasmus A—\V Brouwerscbool 2—.1 (m. str Comen n is BThp Th osson Goeman Borgesius—Burg. Vei veenschooi 10; Jan l.tgtnrtscliool A—8e VGLO- school 32 lm. str.). &av. de Lohman- school—Pr Bealrissch. 1—Knn. Wjl- helmmaschoolOranje Nassauseh. 4—0. Ie V.G.L O. school—Pr. Julianasch. S St Bernardussch. ISt Henncussch. 3— St ThomasschuolSt BernardUfcschool II 3—1; St Josephsch—St Thomassch A tir,ffer Onderwin tP Rotter- 0—4. Dr tie Vissmschool A le ronde vrij reiaena rtOger unaerwijs te rtoiier de Vries Begrafenis J. Prins In de ouderdom van 71 jaar over leed Zaterdag de heeT J. Prins, oud- 1 eraav aan de Eersie Christelijke HBS en het Marnix Gymnasium te Rotterdam. Sedert zijn vervroegde pension nering in 1941 was de heer Prins woonachtig ju de Wm de Zwijger laan te Schiedam. Dinsdag middag vond op <ie Algemene Be graafplaats in Schiedam de teraar debestelling plaats. In de aula voer den namens de wederzijdse families de heren J. Pilns en ds Drenth het woord De notaris A. Reyers sprak over de verdiensten van de overle dene voor het onderwijs. Namens het bestuur van de Schoolvereni ging „Chr. School Hoverfierstraat" en net Chr Middelbaar ert voorbe- Tweede ronde: Brouwerschool 21 (m. str.): Tti Tluu son A—C Borg. 5—0, J. Ligth Sav. Lohm. 23 (m str Kon Wilh.le VGLO, 1—3 (m str.); St Bern. 1—St Thomas B 30; St Thomas AOr de Visser l2. Derde ronde; KI. de Vries ATheo Thijssen A 13 (m. str-): Sav. Lohm. Ie V.GL.O. 0—4. St Bern. I—Dr de Vis ser 1—3 (m. str.}. Vierde ronde: Theo Thijssen Ale VGLO. 1—5; Dr de VisserSav. Lohm. 0-3. Het elftal van de Sav. Lohm an school verloor in de derde ronde, maar werd door het lot toch nog voor de vierde ronde aangewezen. Op 30 April zullan op Boshoek voor de eerste en tweede pms strijden de elftallen an de 1ste V.G L O -school en de Sav. Lohman- school en voor de derde en vierde prijs de Theo Thijssenschool A en de Dr de Visser school. Vandaag zijn de sportwedstrijden voortgezet door de voetballers van de Ulo-scholen. Tweemaal aanrijding Gisteravond is de 47-jarige wa ker G. J. H. uit Rotterdam in de B.K.-laan bij de oversteekplaats Ary Prinslaan slachtoffer geworden van eigen onoplettendheid. Bij het oversteken van de rijweg is hy aan gereden door een personenauto van de 28-jarige Schiedamse autoverko per P, C. de B. Ds man is met een hersenschudding en enkele kleine verwondingen m de dr Noletsiich- ting opgenomen. Op de Rotterdamsedyk waren het om half zes twee autobussen met Wütonpersoneel, die met elkaar in botsing kwamen. De voorruit van de achterste autobus werd vernield. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. De oorzaak was gelegen in plotseling stoppen van de eerste bus. dam. AH oud-collega sprak de beer P. den Boer cn notaris A Hoek heeft namens de Ve"miging voor Ger. Schoolonderwijs in Schiedam woor den ter nagedachtenis aan de ook hier bekende figuur v^n de heer J Prins gewijd De korte rouwdienst stond onder leiding van dj XV. A, Krijger- Aan de groeve heeft P. Mak tenslotte nog dank gebracht aan de velen, die gekomen waren om de oud leraar uitgeleide te doen. Biljarten 0111 de Vogelenzang-Cup De uitslagen van de vorige week gespeelde biljart-wedstrijden om de Vogelen-zang-Cup waren: G. Scholte (Rembrandt) 92. 42, II, 92; W. Schalken (Karsenboom) 100, 42, 16, 93; D. Mandenmaker (Karsen boom) 64. 49, 9. 64; L. Boon (Rem brandt) 73, 49. 8, 70; C. v. Duikeren (Sluis) 9Q. 30, 15, 90; W. de Jong (Eureka)103, 30, 12. 74; P. Schater (Sluis) 58. 45, 6, 58; J. Kóneman (Eureka) 52, 45. 4, 44: Th. v. Duikeren (Sluis) 48, 43, 6, 39; G. Bezomer (Eureka) 48. 43, 4, 48; J. v. d. Lugt ('t Oosten) 89. 23, 9, 55; H. van Rees (Confiance) 84, 23, 15. 84; A. v. Waar denburg (Confian»-*) 70. 41, 9. 70; R. v. Opstal (Oosteu **4. 41, 8, 68; F. Fraterman (Confiance) 22, 22, 5, 22; P. Roest ('t Oosten) 42. 22, 5, 26. COLLECTE VOOR PROT. CHR- KINDERTEHUIZEN Vorige week is hier ter stede een inzameling gehouden voor de Prot. Chr. Kindertehuizen, De opbrengst was een bedrag van ruim f 2200. Burgerlijke Stand GEBOREN: Gerrit, z. van IJ, Brinkman en C de Goederen; Jo hannes J-, van N. H. van Seters en J. C. Middendorp. Paulus M.. z. van J. F, Roodbol en M. W. Ahjk: Anthonius M., z. van F. W. van Krugten en M. C, v/d Akker; Den- nis, z van W, Radstake en G. Brob- bel: Paulina M d. van B, Ooster man en Th J. van Pelt; Abel, z, van A, Kuperus en T. de Groot; Jo hannes S. M z van J S. Steens en H. J. M. Winkelman; Petrus W. M„ z. van J. Freriksen en C. J. A. Lans bergen: Manna. d. van P- "W. van Oosten en J. C. de Bakker; Teums, z van H- J. Schouwenburg en A- W. Mookhoek; Aaltje, d. van L. C. Meuldijk en N. de Jong; Herbert, z van C. de Groot en M. P. J. Heinsbroek; Martm. z- van F. van Esch en W'M. Janssen; Liduina M„ d van A. W. Jacobs en J- M. Vrij dag; Adriana A. M., d. van J. Voor end en W. M. van Ooijen: An- dré M„ z. van S. J, v/d Ende ën B. Bos; Elisabeth C„ d. van A. M. v/d Graaf en M. Zaal; Bastiaan, z, van B. Oosterman en A. Tuit; Mar- ja Nd. van A. Janse en A. Tnel; Johanna M.. d. van J A. M. Lou- rens en M. A. van Alphen; Bernar- dus W. M. z. vas C. Th. Eoelmg en P. Wiechert. OVERLEDEN: P. A. Pinster, 83 jaar, weduwe van J. Putters. Senaatscommissie in V.S. voor vrije zuivelinvoer WASHINGTON. De bank- en valutacommissie van de Senaat heeft zich Dinsdag uitgesproken tegen een verlenging van de bepa lingen, v/elke de invoer van zuivel, producten in de V.S. beperken. Deze commissie bespreekt op het ogenblik de verlenging van de wet op de defensie-productie, waarin de bepalingen tot beperking van de zuivelinvoer zijn opgenomen. Deze wet zal in Juni a.s. aflopen. De regering-Eisenhower heeft verzocht de bepalingen inzake de zuivelinvoer te laten vervallen. Congresleden uit de zuivelstaten dringen echter aan op een verlen- gine van de invoeicontrole. De mi nister van Landbouw, Benson, zal Donderdag tegenover de senaats commissie voor de landbouw zfjn mening omtrent de zuivelinvoer uiteenzetten. f s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1