Tassen gS guhb BSiïS»—- Engelen zonder vleugels en de geest van Cor Ruys A(,K\DA Drieling half jaar oud Singelkwartier krijgt kans op kopplaats Korfballers verkeren nog steeds in spanning Rumoer ineen ziekenfonds VERLOVINGSRINGEN Amusante voorstelling van Frans blijspel DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB 95 W.F. kan zich op Zuiderster revancheren Jaarvergadering van A.R.M.A. Gratis voorstelling in de Passage VlaarcLingen-Oost krijgt tunnel Vistrahne Niet alie nesten uit Plantage verdwenen Coöperatie bleef nu zitten met koffie en koekjes H. Th. v. d. IfLERK School-handbal tot besluit 89-50 118„90 17.25 5.95 17.90 2 Vrijdag 10 April 1953 nu Engelen vleugels Over het blijspel waarmee leden van de Kunstkring zich Don derdagavond hebben geamuseerd, zweefde niet alleen de geest van drie vreemdsoortige „engelbewaar ders,,' maar ook die van wijlen Cor Buys, Hoe komt een schrijver in dit geval Albert Husson tot zo'n motief? Hij maakt zyn publiek doodgewoon medeplichtig aan moord, ja zelfs aan dubbele moord en v/ij vinden 't nog zó plezierig, dat nieman er aan denktom te protesteren, zelfs niet al is het Kerstavond. Men moet dit stuk zien als een sprookje (a la Grimm), ook daarin gebeurde wel eens wat, dat morali- ter. gesproken niet door de beugel kon. In dit stuk, dat in Cayenne speelt, het beruchte franse ver banningsoord laat de schrijver die veroordeelden uit het Bagno als „engelbewaarders" optreden in een gezin van drie brave lieden, wie het nóch in het fortuin, nóch in de liefde voor de wind gaat. Welnu met behulp van een giftig slange tje, Adolphe geheten, wordt de bul lebak van een oom en geldschieter om zeep geholpen cn de nietsnut van een neef op wie Isabelle ten onrechte zo verzot is, dito. Geen vuiltje meer aan de lucht....!? De hoofdpersonen, zijn eigenlijk dze drie vieze bagno-ridders, wier facie en verleden geen van beide vlekkeloos zijn, en die ter wille van het bra^'e ges-ïr. Ducctsl op wat hardhandige manier „voorzie- nigheidje" spelen. Ton van Duinhoven, Eric van {Advertentie l. M.) De tijden van textieiscbaarste hebben menigeen geleerd wat het zeggen wilde, alleen de allerbeste kwaliteiten te bezitten. Merkartikelen van bekende fabrikanten, die al leen al aan hun naam ver plicht zijn het allerbeste te leveren, zijn toch door hun soliditeit en duurzaamheid op de lange duur het goedkoopst. {Waarbij wij alleen maar duidelijk willen maken cfat juist die mensen die niet direct vijftien gulden voor een pyama kunnen betalen in de regel het haasje zijn). Voor die mensen die meestaf het haasje zijn hebben w|j nu een buitengewone aanbieding. „Valentino" herenpyama's van 14.75, geen lingerie- katoen, neen echte prachtige vol-poplin met moderne con trastgarnering en elastiek in de pantalon. Ingen en Willy Ruys vormden dit schilderachtige trio, dat als éénheid optrad. Men voelde, dat zij schik hadden in hun werk; zoals het publiek van de weeromstuit schik had in hèn. Nell Koppen als Ma dame Parolé met haar enorme „flux de parolés" kon direct al verrassen. Anton Ruys en Wim v. d. Brink vormden de tegenstelling tussen tyrannie en humaniteit. Welke rol van deze twee had Cor Buys voor zich bestemd....? Een pittige en charmante Isabelle was Henny Orri en Th. Dudok van Heel zorgde voor de onsympathie ke, ten onrechte beminde neef Paul. Aan het begin van de avond j heeft voorzitter K. J. Heyboer I voor de laatste voorstelling, over vier weken, het optreden aange kondigd van het Rotterdams Toneel met „Hendrik IV". In het volgend seizoen komen er acht avonden met o.a. Nederlandse Comedie. Vrije Toneel, Haagse Co- medie, Rotterdams Toneel en Rot terdamse Comedie. Ook komt er weer een voorstelling van de Hoofdstad operette en het gezel schap van Wim Sonneveld ver zorgt IS Februari een cabaret avond. Blijkbaar is men bij de Kunst kring door de wachtlijst heen. De heer Heyboer deelde in ieder ge val mede dat nieuwe leden zich weer bij de administrateur kunnen aanmelden. (Advertentie I.MJ Het mkken v*n een Limerick EUt dwaasheid v»n 'n slimmerik. Tip bh geeft tenors jolijt D*twijs-*netd»ra»sheid vrijt En dwaasheid wordt Diet hl aderlijk Ins. Hr. Hulzen ontv. 1 fl. Tip 1 LIL Bootz' Oude Genever Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuiniaan 89, Telefoon 69290, Toneel: 9 April, Passage-theater, 8 uur: Kunstkring. „Het Vrije Toneel" met „Engelen zonder vleugels" 11 April, Passage-theater, 10.30 uur; Jeugdvoorstelling „Monus, de man van de maan". 11 April, Musis Sacrum, uur: Tot Steun in den Strijd met „Op Hoop van Zegen". Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Sterren stralen overal (elke leeft.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: S.O.S. Held in nood (14 jaar). B ij eenkomsten: 10 April, Irene, 8 uur: Propagan- d a-avond Ver. tot Beh. v, d. Be langen v. T-B.C.-patiënten. 11 April, Beursgebouw, Lange Haven, 3 uur: Opening tentoon stelling Bescherm. Burgerbevol king. 2169 De volgende mor gen is bet grote moment aangebroken: dat de ex peditie zal vertrekken Jack, Marga en Willy gaan met 'n grote vracht wagen. Ze hebben mond voorraad bij zich voor vele dagen._ Monsieur Alexander rijdt in zijn eigen wagen: een prach tige, snelle auto, Rob neemt Willy even voor het vertrek terzijde. „Ik begrijp," zegt hij, „dat ik jullie niet van je plannen kan afhouden en dat jul lie toch je reis wilt door zetten. Maar ik blijf er bij, cfat die meneer Alex ander niet te vertrouwen is." Willy {acht hem uit. „Je hebt te veel schurken in je leven ontmoet, Rob." zegt ze, „en daarom vertrouw je nu nie- ben?" „Hebben jullie wapens bij jullie?" vraagt de beide auto's wegrijden en bij zijn vrienden a.v.J(_ ,,w Rob nog. Ja. er zijn wapens in de auto. Dat stelt j nawuift, kan hij een gevoel van beklemming met mand meer. Monsieur Alexander krijgt een flink Rob ten minste een beetle gerust. Maar wanneer van zich afzetten,... salaris van ons en wat zouden wij te vrezen heb- PPSC naar Rotterdam Zaterdagmiddag vertrekt PPSC om kwart voor drie van de tram halte naar Laag Zestienhoven le Rotterdam om daar tegen Unicum het ene puntje te bemachtigen, dat nog nodig is om 4e klasser te blij ven. Een spannende wedstrijd kan dus tegemoet worden gezien. Het tweede en. derde elftal spelen beiden op Boschhoek en wel resp. om kwart over vier tegen Zuidland 2 en te half drie tegen Vlaardin- gen 3, terwijl van de junioren alleen het B-elftal in het veld komt. Dat speelt te Vlaardingen tegen For- tuna B 4. Advertentie f1 M.) Zaterdagmorgen om 9 'uur begint de verkoop van Valen tino herenpyama's, in de maten 48 i/m 56 in grijs/bor deaux, groen/donkergroen, beige/bruin er» bleu/marine voor een prijs bijna zes gulden lager dan normaal Geen postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel 29180 SCHIEDAMS LA GER VOETBAL De belangstelling zal bij het lagere voethal Zondag wel uitgaan naar de ontmoeting SingelkwartierHurricanes. Singelkwartier is immers nog het enige Schiedamse kanspaard in afdeling C. van het afdelingsvoetbal. Onze stadgenoten bezetten, met slechts twee punten achterstand op de leider Sportvogels, maar met één wedstrijd minder gespeeld, de vierde plaats. Bij een nederlaag van Sportvogels, hetgeen tegen het in degradatie-gevaar verkerende O.N.I.T. niet onmogelijk is en een gelijk spel van Rockanje en Germinal, heeft Singelkwartier de bovenste plaats voor het grijpen, mits er natuurlijk van Hurricanes gewonnen wordt. Hurricanes, tweede op de ranglijst, heeft zelf ook nog een prachtige kans op de titel, zodat het aan spanning niet zal ontbreken. Naar onze mening heeft Sïngelkwartier, het terreinvoordeel in aanmerking genomen, de beste papieren. Na de reeks overwinningen van de laatste weken, zou men geneigd zyn Excelsior reeds bij voorbaat een overwinning te voorspellen te gen het zwakke Hoek van Holland. Op het eerste oog zijn ook wtj ge neigd dit te doen, maar we vergeten daarbij niet dat Hoek van Holland de laatste tijd hardnekkige pogin gen doet, en met succes, om uit de bedreigde zone weg te komen. Hoe wel Excelsior geen. directe belangen heelt bij een overwinning, mogen we toch wel aannemen dat onze stadgenoten de kans om nog een plaatsje op de ranglijst op te klim men, niet voorbij zullen laten gaan. Voor Maitinit en Ursus is de kans op succes veel geringer, want bei den krijgen verenigingen uit de bo venste regionen te bekampen. Martïnit gaat een bezoek afleggen bij Nieuwen hoorn, dat met een re latieve achterstand van één punt op de leiders, nog een mooie gooi doet naar het kampioenschap. Maar onze stadgenoten hebben j.l. Maan dag bewezen, zelfs niet voor de sterksten opzij te gaan en waar schijnlijk heeft dit zo'n morele in spiratie gegeven, dat ook nu een klein succesje niet onmogelijk is. Of Ursus in staat zal zijn de bijna onbedreigde positie van Tonegido aan te tasten, trekken wij m twij fel. Van Ursus zijde vernamen wij echter, dat het elftal er fel op ge brand is om juist deze wedstrijd tot een goed einde te brengen, temeer daar de thuiswedstrijd met grote cijfers (05) werd verloren. Van zelfsprekend hopen wij dat de Ur- De gymnastiekvereniging ARMA hield een vry goed bezochte jaar vergadering m het Volksgebouw. Er staan uitbreidingsplannen, wat het aantal klassen betreft, qp het programma. In verband hiermee werd voorgesteld het bestuur uit te breiden tot zeven personen. Het ziet er thans als volgt uit; Voorzitter, M. Boomsluiter; secre- I taris J. J. Verhoev, Van Beveren- straat 25a; penningmeester G. J. Speyer; mej. Alle v. d. Stelt, mevr. W. TimmermanVerhagen, mevr A. v. d. Steltv. d, Liagen en mej. Wil van Harten, De kascommissie bestaat nu uit mevr. C. Prins-Ha ring, Alie Weeda, dhr W. Chaigneau. Het programma van de Bonds- gymnastiekdag in de Ahoy-hal in Rotterdam werd ook besproken. Er gaan 58 leden en adspiranten naar toe. Verder zullen er in de maand Juli twee vierdaagse jeugdkampen worden gehouden in het mooie kamphuis „Blier Heme" van het IVA O te Or>«stvoornc. Ook werd er een verslag gegeven van de kader-cursus die zojuist met Pasen werd afgesloten met een vierdaagse cursus in de Rijks-Sport school te Overveen en waaraan 3 leden van „ARMA" hebben deel genomen. sus-mannen in hun opzet zullen slagen. Hoewel Schiedam niet direct in gevaar verkeert, is de positie op de ranglijst toch van dien aard, dat een overwinning op Hekelingen een welkome verrassing zou zyn. Het zelfde zouden wij in afdeling B. van Demos kunnen zeggen, want ook deze vereniging gaat steeds meer afzakken. Of er in de uitwed strijd tegen Oud-Beijerland winst kansen zitten, is echter nog een vraag, die alleen door Demos be antwoord kan worden. Ook de beide andere Schiedamse verenigingen m deze afdeling gaan lastige uitwedstrijden tegemoet. SFC geven wij tegen Tediro een aardige kans op een gelijk spel, ter wijl WF revanche kan nemen voor de destijds geleden nederlaag tegen Zuiderster, dwz. in de tweede wedstrijd, want de reeds eerder ge speelde wedstrijd werd. bij een stand van 32 m het voordeel van WF, wegens beenbreuk gestaakt. DRZ zien we tegen Bloemhof op nieuw een nederlaag tegemoet gaan, en SVDPW zou tegen West End wel eens met een gelijk spel genoe gen moeten nemen. Donderdag waren ze precies een half jaar oud. Cfmstiaim, Adria- nus en WiHiom Stuivenberg. Onze fotograaf trok ervoor naar de SJachthuisIaem, tuaar moeder Stui- venberg kon vertellen dat haar drieling het uitstekend maakt. Wogen ze vlak na de geboorte resp. 4, 3JA en 3 pond, nu is dat al meer dan 12, 11 en 11 pond geworden. Atiw'rtenne JV7 T ROTURD.MK 264 In het Passage-theater wordt ook volgende week de Nederlandse speelfilm „Sterren stralen overal" gedraaid. De directie van het thea ter heeft gemeend de zaai plus de film Dinsdagmorgen gratis ter be schikking van de Schiedamse Ge meenschap te moeten stellen. Hierdoor zal het mogelijk zijn dat de ouden van dagen, gebrekkigen, bewoners van rusthuizen en pupil len van Zwakzinnigenzorg gratis een filmvoorstelling bijwonen. De toegangsbewijzen zullen op de zelfde wijze als bij vorige bijzon dere voorstellingen worden gedistri bueerd. De bijéénkomst vangt Dins dagmorgen om tien uur aan. De zaaldeuren gaan om half tien open. Open Deur-kerkdienst Zondagavond 7 uur vindt weer een bijzondere kerkdienst plaats in de Grote Kerk. Spreker is ds M. J. C. "Visser van Rotterdam. Het onder werp luidt: „Hoe verhoort God onze gebeden?" Plaatsen zijn vrij. Kinderen kun nen als steeds, worden meegebracht. Tijdens de dienst worden ze prettig beziggehouden. Elke week komen de beslissingen in 2Het Zuiden 7. Succes 3 is vrij. De korfbalcompetitie dichterbij. Nog altijd is Schiedam echter gewikkeld in de strijd, die vijf candidaten om de eerste plaats voeren, ttrwyJ Succes alle krachten inspant om de degradatie te ontlopen. Voor beide clubs staan Zondag weer belangrijke wedstrijden op het program ma. Schiedam gaat op bezoek bij Uni cum. welke club lange tyd de leiding heeft gehad, maar de laatste weken enige lelijke misstappen heeft gedaan. Tegen Schiedam zal men die uiteraard trachten goed te maken maar of dat zal Jukken zullen we Zondag zien. De rood zwarten verdedigen in elk geval hun laatste theoretische kans en die zullen zij zich niet gemakkelijk laten ont nemen. We wachten in spanning af wat er zal gebeuren. Succes ontvangt ALO.Als van deze Haagse club wordt gewonnen en op eigen terrein is dat stellig niet onwaar schijnlijk is de mogelijkheid groot, dat de blauwwitten dne plaatsen op de ranglijst stijgen. Maar dan moet Eureka van Raven in Den Haag winnen en Hou Stand van Phoenix. Als het laatste ge beurt, kan Hou Stand bovendien de kampioensvlag hijsen. Succes doet er dus goed aan zich tegen ALO extra in te spannen. •Voor de reservetwaalftallen zijn vast gesteld OSCR 3Succes 2 en Schiedam adsplrantentwaalftallen gaan beide naar Rotterdam. Succes A ontmoet Spangen B en Schiedam A gaat zich meten met WION B. POSTDUIVEN OP VLUCHT Zondag houdt de p.v. „De Vrijheid" een wedvlucht voor postduiven vanuit Roosendaal. De hierbij beliaalde punten zullen voor het kampioenschap gelden Er Is Zondagmorgen van half acht tot half negen gelegenheid tot jnkorven in het lokaal Overmaassesteeg 3. Gelijk tijdig klokken meebrengen. VLAARDINGEN. Als de plan nen doorgaan zal in Juli worden be gonnen met de voorbereidende werk zaamheden voor de bouw van een tunnel en van een nieuw station bij Vlaardingen-Oost, De financiële ver houding tussen provincie, gemeente en spoorwegen is thans geregeld, zo dat binnenkort een raadsvoorstel te gemoet kan worden gezien. De plannen vooizien in een tunnel van 24 meter breed. Twee rijbanen voor snelverkeer van elk 6 meter breed, krijgen aan weerszijden een rijwielpad en een voetpad^ van elk drie meter breed. Het ligt in de bedoeling, een klein station te bouwen met een grote rij wielstslling Men verwacht, dat het werk eind 3954 gereed kan zijn. In verband met deaanleg van nieuwe toegangswegen zal het nodig zijn, het oude station Vlaardingen.- Oost tijdelijk te verplaatsen naar de andere zijde van de spoorwegover gang. pasteltinten. turquoise Aantal leden is het niet eens met bestuur Er schijnen interne moeilijkhe den te bestaan bij hel ziekenfonds „De Kunst". Namens 57 leden werd gisteravond in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen een ledenverga dering uitgeschreven, waarvan een notariële acte is opgemaakt. Toen wij ons gisteravond bij de vergader zaal vervoegde, werd ons de toegang geweigerd. Volgens dc notaris be trof het een besloten veergadering waarbij de pers niet gewenst was. Uit on?e informaties blijkt, dat het hier een controverse betreft tus sen een aantal leden en het zitting hebbende bestuur. Het bestuursbe leid ondervond nogal enige critiek, maar door het uitblijven van de sta tutair voorgeschreven jaarlykse al gemene ledenvergadering zou men nimmer kans hebben gekregen deze critiek te uiten. De vergadering van Donderdag moest er blijkbaar toe dienen om een rechtsgrond voor maatregelen tegen het huidige bestuur te ver krijgen. Burgerlijke Stand Gehuwd: C. Raven, 35 j. en M. R. Heyboer 25 j. A. H. Mauer, 25 j. en C, M, L, Zuidgeest 21 j. J. C. Leen- derts, 20 -j. en J. M. Jansson 23 j. M. v. d. Ent. 48 j. en J. Wiegersma 33 j. A. v. Duuren, 26 j. en A. M. Mookhoek 26 j. R. J. v. Buuren, 28 j. en G. J. C, v. Wingerden, 22 j. B. W. Verploegen, 27 j en M. J. B. v. Wingerden, 26 j^A. Daemen, 26 j. en F. J. Damen, 20 j. F. M. Wanten 24 j. en J. H. L, Schaap, 23 j. Overleden: E, Eeuwijk 72 j. E. Heidendaal 64 j. vr. v. H. J. Vis- scher. Ondertrouwd: A. Briegoos 31 j. en C. M. de Groot 37 j. J. Frymuth 25 j. en J. W. v. d. Tempel 24 j. W. Hak 24 j. en M. L. Collé 21 j. F. H. Hertog 26 en A Hoekstra 27 j. A. Mastenbroek 24 j. en E J. Eijs- berg 22 j. A. P. M. Pee ter s 19 j. en W. Hamerslag 17 j. Th. Rigters 23 j. en A. Sprong 20 j. S. Verveer 25 j. en M. J. de Jager 24 j. J. Wyzen- brock 25 j. en A. C. L. H. Boer 19 j. Geboren: Maria W. d. v. W. Veld- huyzen en L. Barendregt. Willem G. F. z. v. W. G. La n kamp en W. F. Droge. Maaike M„ d. v. W. Zonne veld cn T. Verkerk. Gerard, z. v. P. Waasdorp en J. J. Littel. De laatste actie tegen de reigers in de Plantage heeft niet het uit stoten van alle nesten tot gevolg ge had. Zo bevinden zich nog talrijke nesten in de Kop van de Plantage I en in de hoge bomen vlak daar achter. Bij informatie over de oorzaak hiervan, werd ons medegedeeid dat de vergunning om de reigc»s ook in de beschermde periode te verdrij ven, slechts geldt voor de nesten, die naar het oordcel van het gememte- bestuur beslist dienen te verdwij nen. Omdat dit eigenlijk alleen geldt voor de nesten, die zich in hei z.g wandelgebied bevinden, heets men zich Woensdag en Donderdag hier- tj. dan ook beperkt. Natuurlijk maken deze uitzonde ringen de zaak niet eenvoudiger. Het zal er immer wel op neerkomen, dat de vogels zich nu in enkele bomen gaan nestelen en dat de brandweer steeds weer op pad zal moeten gaan om huisvesting verderop tegen te gaan. Hoewel 'men heeft gemeend zich strikt te moeten houden aan de verleende vergunning, worden toch verdergaande maatregelen onder ogen gezien. (Advertentie I.MJ Het kan vreemd gaan Men zal zich herinneren, dat wij enige tijd gele den uitvoerig schreven over een veel te grote belangstelling voor een pro pagandas vond, 'die de Katholieke Arbeidersbeweging in samenwerking met de Coöperatie DES in de RK Volksbond had georganiseerd. Als te gemoetkoming voor de honderden, die toen onverrichterzake huiswaarts moesten keren, had men Donderdag een tweede bijeenkomst belegd. Hoe zonderling de reacties kunnen zijn, bleek weer eens overduidelijk. Er kwam maar een enkeling opdagen om de film te zien van de meelfa briek aan de Rijnhaven en om de heer Th, Viergever te beluisteren in zijn uiteenzetting over het nut van de Nederlandse Verbruikscoöpera ties, alhoewel er ook deze keer gra tis toegang was en men in de pauze verrast werd met een gratis kop kof fie en een koekj^. De organisatoren waren van mening, dat dit onver wachte wegblijven van velen, zijn oorzaak had in het feit, dat men de toegangsbewijzen, die destijds waren uitgereikt, maar ook voor deze tweede avond geldig waren had weggegooid. Misschien kan het ook zo ïijn dat de wegblijvers waren uit gegaan van het gezegde: „Een ezel stoot zich in 't gemeen. STADSKRONIEK In de Kreupelstraat was de waterstoker C. W. "P. Donderdag bezig met. het afbranden van een plank. Hij gebruikte hiervoor een zgn. schildersbrander, die plotse ling vlam vatte. De brandende ben zine verwondde P. aan beide han den. Hij is in het Gemeentezieken huis verbonden. Ten nadele van H. Ia W., Lange- haven 59. werd een fiets (zonder slot) gestolen en M. de G. vermist de dynamo van zijn fiets, die in de kelder van zijn woning aan de Lorentzlaan was geplaatst. Sierlijke modellen In elk gewicht en maat Lage goudprijs Rotterdamsedyk 268, Tel. 67593 De laatste dag van de school-sport- wedstryden op Boshoek was- voor de handballende meisjes. Voor de finale plaatsten zich by de lagere scholen de St. Agnes en St. Manaschool (om 1ste en 2de prijs), de Theo Thijssen A-schooï en St. Manaschool II (om 3de en 4du prijs). Dij de Ulo-scholen zullen de meisjes van de Mater Dei-school I en. de Prinses Ircneschool II om de hoog ste eer hebben te strijden. Dat gebeurt allemaal op 30 April: De volledige uitslag was: Lagere Scholen, le ronde: St. Llduma- sch.Th. Thyssensch A 13 m. str.. Kon. WilheJminasch.—St. WiUebr.sch. I 75, St. AgnCssch. ISt. Cather.sch. I 4—1, St. Agnessch. II—St Mariasch. II 12 m. str., St. Willebrsch. IISt Ca- Ihar.sch. 31 01, St. Mariasch. le rondo vrij. 2e ronde: Kon. Wilh.sch.St. Agnes I 0S, St. Mariasch. II—St. Cathar.sch. H 1—0 m. str., St. Mariasch. I—Th. Thijs sen sch. A 2—3 m. str. U.L O.-scholen, le ronde' W, de Zw- sch. I—Mater Desseh. I 04, Pr. Irene- sch. IMater Deisch II 3—0. W, de Zw- school IIMater Deisch. lit 015, Pr. Ironesch. IIMater Detsch. IV 21.' Lagere Scholen, 3e ronde: St Agnes sch. ISt. Mariasch. II 60, Th. Thys sensch. ASt. Mariasch. I, St, Maria sch. I gewonnen na loting. U.L O-scholen, 2e ronde: Mater Dei- sch. IPr Irenesch. I 30. Mater Dei- sch. III—Pr. Irenesch. H 12 m. str. GEMEENTE I s SCHIEDAM» f OFFICIEEL NIEUWS 1 GEMEENTERAAD CANDID AAT- STELL1NG VERKIEZING De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat Dinsdag 14 April a.s. zal plaats heb ben de candidaatstelling voor de Ge meenteraadsverkiezing. Op die dag kunnen van 917 uur de candidatenlysten bij de voorzitter! der hoofdstem bureaux, zitting hou dende ten Stadhuize, worden inge leverd. (Advprtevtie 7 M LENTE^EELD sanbied'n9en- HAARVELOURS KARPETTEN tn kleurrijke nieuwe dessins. Een sterk karpet, voor bijzonder lage prijs. 200 x 280 225*325 WOLLEN HANDWEEF TAFELKLEDEN fn geheel nieuwe dessins. Grote maat 140 x 170. Uitzonderlijk voordeliae aanbieding l Bijzondere kwalkelt katoenen MARQUISETTE mot ruim aangezette ruche, 90 cm, breed, NU per meter Beperkte partij SAMOA MATTEN 100°/u Ster-cocos, In ver schillende kleuren en dessins 100x100 130x180 WALENBUR'GERWEG 1'4t „WINKELSTAD - BLIJDORP" BEIJERLANDSÉLAAN 72-78

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1