1 C D STOFZUIGERS KANTOORBEDIENDE (vrl.) iT.B.C.-bestrijding moet waakzaam blijven Lager voetbal besprak zomeravondcompetitie Bob Hope aan Hoogstraat op z'n dwaast Eend broedt op fontein GYMNASIUM TE SCHIEDAM TYPiSTË Radio van SUiKERZIEKEN .Vereniging voor Nazorg heeft ook nu nog een moeilijke taak TheoJe morgen aan, Bosrand Hermes heeft veel te winnen tegen Mauri ts Wielrennen voor Rampenfonds Met vingers tussen ijzerschaar Overkoepelende organisatie is thans in voorbereiding Sterren stralen nog een iveek lang DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Vijf pottenbakkers in Boymans Verloor U iets? Gevraagd JONGE MANNEN ongehuwde JONGE MANNEN D. DIJKSHOORN COURANTENREM RIJKS HOGERE BURGERSCHOOL A en B en MIDDELBARE MEISJESSCHOOL N.V. PARFUMERIE VALDELIS f-, e 2 Zaterdag 11 April 1953 „Laten wij ons niet veilig voelen achter rie dij kon dit wi) hebben op geworpen. maar dag en nacht va->kraam blijven voor onze vu- and, de tuberculose. Daarvoor heb ben wij Uw aller hulp nodig, zowel financieel als moreel."' Dit zei de heer C. A, Beigh mt Amsteidam, Imofdbcstuurshd van de Vereni ging tot behartiging der belangen van t.b c.-paticnten in Nederland, Vrijdag m gebouw Irene op de jaarlijkse propaganda-avond van Se afdeling Schiedam. Spreker doelde met deze verge lijking van de Februau-ramp op de gunstige resultaten, die dc laat ste tijd bij dc t.b.c.-bestrijding be reikt zijn en waarmee Nederland boven aan de lijst van landen is gekomen, waar het percentage cij fer van t.b.-gcvallen het laagst is. Mer. moet zich op deze uitzonde ringspositie met blind staren, daar nog jaarlijks veertien tot vijftienduizend nieuwe gevallen bekend worden De kosten, die hiermee gemoeid zijn, nog afge zien van het persoonlijk leed, zijn bijna het dubbele van de huidige opbrengst van het Rampenfonds. Een groot probleem is de nazorg voor herstelde patiënten. Ma&r ai te vaak komt het nog voor, dat deze mensen moeilijkheden onder vinden bij het zoeken naar een betrekking, waardoor van het ver overde terrein soms weer grote stukken moeten worden prusgege- ven Voor deze nazorg springt de vereniging hoofdzakelijk op de bres. Vanzclfspt ekend kan men het werk alleen aan met een aanzien lijk aantal begunstigers, die, in dien dit onverhoopt nodig mocht binken, na een lidmaatschap van ten minste drie maanden, het recht genieten var. een uitkering a twee gulden per dag voor sanatorium- verplegmg, aldus de heer Bergh. Van het feestelijk gedeelte van de avond, dat werd verzorgd door The Smiling Troupe uit Rotterdam was de veertienjarige Paul Ren és, waardig zoon van een artister,fa milie (allemaal amateurs'), de grote ontdekking. Deze knaap be weegt zirh met een dergelijke flair over de planken en brengt 2ijn zelf gemaakte kolderliedjes met zoveel enthousiasme, waarmee hij de ge hele zaal in een minimum van tijd voor zich gewonnen heeft, dat men van dit jeugdig talent nog veel goeds mag verwachten op rijpere leeftijd. Paultje, die zich zelf op de piano begeleidt, kon maar een keer optreden in dit pro gramma, waarna hij in allerijl naar Hoek van Holland moest worden gebracht voor een volgende voor stelling met zijn ouders cn zijn 22- jarige broer! In verschillende ste den van ons land is hij reeds voor de t-b.c bestrijding opgetreden en overal oogstte hij evenveel succes met zijn clown-achtige manieren. Wij moesten even denken aan de levensgeschiedenissen van een Crock, oen Buziau en een (Portret van Toon) Hermans, die ongeveer op dezelfde wijze begonnen, als de loopbaan va- dit magere kereltje Paul Renés. De accordeonniste Willy Ré, van het Avro orkest Philharmonics, werd gehuldigd voor haar honderdste optreden voor de vereniging. Verder noe men wij uit het programma Betty Morelli, de cabaretière en de Chroneba's, mondharmonica-vir tuozen, die er allen voor zorgden, Hat de stampvolle zaal voldaan huiswaarts kon keren, Ondanks optimisme is het voor SVV opixissen Het huzatensluk dat de Rood- Groenen Zondag j.l. tegen Sparta hebben uitgehaald heeft de stemming in het SVV-kamp weer wat milder gemaakt en is aanleiding geworden om de zaken wat optimistischer te gaan zien Eer. en ander houdt eenter niet in, dat men het nu Zondag te gen Theole maar weer op de slofjes aan moet gaan doen en onder geen beding het veld in moet gaan met de idéé van ..wie kan ons iets ma ken". In feite is het zo, dat een overwin ning op Theole veel belangrijker -s dan die van Zondag jï.. daar ieder veroverd puntje op een lager ge klasseerde ploeg, dubbele winst be tekent. I De dure les die SVV destijds in Tiel heeft gehad, zal Frans Steen bergen cs. hopelijk wakker geschud hebben en we twijfelen er dan. ook niet aan of Zondag zal aan de Bos rand een SVV"-elftal aantreden dat vast besloten is om definitief met het degradatiespook af te rekenen. Het 2e elftal gaat de moeilnke wedstrijd tegen Excelsior 2 in Rot terdam tegemoet en met een gelijk spel 7ouden we al heel tevreden zijn SW 3 speelt om tien uur thuis tegen Gouda 2 Dit elftal heeft tot heden nog niet veel moois laten zien Hot wordt dns tijd een>5 een over winning te laten noteren. Het 4e elftal gaat still going strong". Met het trotse praedicaat .nog steeds ongeslagen" trekt men Zondag naar VOC 2 om ook deze ploeg aan de zegekar te binden. KERKDIENSTEN Ned. Hcrv. Gemeente. Grote Kerk. 10 uur dr L J Cazemier, 5 uur ds J. G. Jansen. Dopen: Nieuwe Kerk, 10 uur ds. A. Hoffman. 5 u. ds J. Gras; Wester- kerk, 9 en 10 30 uur ds J. D. Smids; Vredeskerk, 9 en 10 45 uur Ds J Gra«, Ned. Prut. Rond. kerk Westvest. 10 30 uur ds J. C. A. Fetter KRem Den Haag. Evangel. Lntta, Gem., kerk L Nieuw- straat, 10 uur ds J. G, Bahnmuller, Hil versum Oud-Katn. Kerk, kerk Danv, 10 uur Hoogmis van Beloken Pasen. Ned. Ilerv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tivoli, Nwe Haven de heer Ver maas, R'dam: 4 uur ds Abma. R'dam. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande, 10 en 5 uur ds A. Zwiep Oud-Gercf. Gemeente, Geref. Jeugd huis Lange Haven, 10 cn 5 uur ds F. Luytjes. Leger des Heils. 10 uur Heiligings- samenkomst, 10 30 uur Openluchtpredi- klng aan de Gerrit Verboonstraat, 19 30 uur Verlosstngssamenkomst Evans;. Gem., Kerkzaal Broeravest 53, 10 en 7 uur de heer J Sega ar Geref. Kerk tart. 31), kerk Westvest 90. 8 30 en 4 uur C. Vonk Chr, Geref. Gem., Volk^gebouw Tuin- laan 50, 10 en 4 uur M J Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broersvest, achter de molen. 10 uur ere-dienst, 4 30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods, „Pinkstergemeente", geb. Astnria. Kethelstraat 4b, 10 uur de heer L. Daniel. Den Haag Kruisleger, geb. Tmniaan 50. 10 30 uur VL'ijditigsdienst; 8 uur samenkomst o I.v. adiud T. Suzers Geref. Kerk. Oosterkerk vm 10 uur ds G Brinkman Voorb H A en hel des cctnnfj r, m 5 uur ds G Eriokm.ua Zo 1 Piantagekerk vm 10 uur ds W. A. Krnger Voorb H A er. bel des ge- loofs, n na 5 u. ds W. A Krnger Zo 52 JuJianakerk, v na. 10 uur ds J. J. v. Wa peningen Voorb H A. en bel des ge loof s; n m 5 uur ds J. J Wagen ineen Zo 51 Kethel, vm. 9 30 uur ds Joh Rib ben nk, Ove^sohic Voorb H. Avond maal. n m. 2JJ0 uur ds W. A. Krijger, Zo. 52. Burgerlijke Stand GEBOREN: Margaretha M d. v. C. H. Roosloot en H. S Offenberg; Cornells A. z. v. P. de Graaff en O. J Bosch; Bastiaantjc. d. v. M. Mackaay cn J Zoeteman; Lcondcrt, z. v. E. Th. v. d. Drift en M. J. Rollof. OVERLEDEN: A v Eijk. 79 j. weduwe van A. Groenewegen. Door de teleurstellende nederlaag van vorige week is HermesD.V S. weer aardig dicht m de gevaarlijke zóne gekomen. Het is daarom van het grootste belang, dat de uitwed strijd tegen Mauri ts gewonnen wordt. De Limburgers staan op de laatste plaats, terwijl Hermes D.V.S. de twaalfde plaats bezet met een voorsprong van 5 punten. Het is dus te verwachtten, dat de gasten er alles op zullen zetten om de punten thuis te houden. Winnen on?.e stadgenoten echter, en dit moet toch mogelijk zijn, dan wordt de voorsprong tot 7 punter, vergroot en is het gevaar voor de laatste plaats nog slechts theoretisch Er is dus aanleiding genoeg om Zondag de zaken serieus aan te pakken. In de voorhoede is Stoik Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89, Telefoon 69280. Tentoonstellingen: 11—-18 April. Beursgebouw, Lan ge Haven, da. 1417 on 1922 uur: Expositie Bescherming Burgerbevolking. Toneel: 11 April, Passage-theater, 10.30 uur: Jeugdvoorstelling „Monus, de man van de maan". 11 April, Musis Sacrum, 8 uur; Tot Steun in den Strijd met „Op Hoop van Zegen". F l 1 m e j Passage, Da. 2 en 8 uur, Za, en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Sterren stralen overal (elke leeft.). Monopole, da. 2. 7, 9 uur, Za. cn Zo. 2, 4.15, 7, 8.15 uur: S.O.S. Held in nood (14 jr.). Bijeenkomsten: 13 April, Volksgebouw, 7 30—9 uur Receptie tg.v. 50-jarig be staan Alg. Bednjfsbond Voe- dings- en Genotmiddelen. In samenwerking met de Rotter damse wielerclubs organiseert de rennersclub „Schiedam" op 25 April op het parcours Lange Nieuwstraat- Tuinlaan een wedstrijd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Rampenfonds. B. en W., politie-au- toriteiten en de KNWU hebben vol- ledige medewerking toegezegd. Bij de ijzerhandel v. D. aan de Jan van Riebeeckweg stond de 27- jange sjouwerman B C. V. gisteren te leunen op de ombouw van een ij ze r schaar. Plotseling schoot zijn hand uit en kwam terecht tussen de inwerking zijnde electrische schaar, die de toppen van drie vin gers van de rechterhand sloeg. Om het damkampioen schap van Schiedam De uitslagen van de 3e ronde om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam luiden: C. Habermehl A Struik 20; A v. d. Moer—J. *t Hart 20; P. v. NoordennenW. Verhaal 11; D. "MastC. v. Leeu wen 02; M. CotéL. Breevoort 0—2; A. v. Otterloo—M. v. Noorden nen 02. De uitslagen van dc bordenwed- strijden van de damclub ..Schiedam'' luiden: J. Omnk—W. v. Galen 20; J. v. TtlborgA. Verberk 20; W. Pranger—-B. v. d. Hui 20; T. Vis- s**rG. Baatsen 2—0: J. de Wilde— T. Visser 20; J. Levering—J, v. Walsum 02. Ouden van Dagen naar de film De leden van de Algemene Bond van Ouden van Dagen, die Dinsdagmorgen om tien uur de filmvoorstelling m bet Passa- gethester willen bijwonen, kunnen hier voor Maandag in zaal Astoris., Kethel- straat 27, "toegangsbewijzen afhalen. Zo als bekend, wordt de film ..Sterren stra len overal" vertoond. Bondsboekje mee brengen. weer van de partij, terwijl Grim- mius wederom als rechtsback is op gesteld. Ook het tweede elftal wacht een belangrijke wedstrijd, daar Ncptu* mis 2 op de Dam laan te gast komt. De voorsprong van de blauwwitte reserves op Neptun is 2 bedraagt slechts 2 punten, zodat Ook in deze wedstrijd de punten dubbel tellen De aanvang is 10 uur In gebouw „Tivoli'' vond dtzer dagen een vergadering plaats van de Schiedamse lagere verenigingen, behorende tot de ZondagafdeUng van de KNVB of een onderafdeling daarvan. De opzet van de initiatiefnemer van dete avond, de sportvereniging DEMOS, was, voor het komende z.g. dode seizoen een. zomeravondcompetitie te organiseren, om de leden van de verenigingen toch in de gelegenheid te stellen aan wedstrijden deel tc nemen. Door deze competitie zou tevens bereikt ivorden dat spelers van georganiseerde verenigingen, niet aan het „wilde voetbal" zouden deel nemen. Nadat de voorzitter van Demos. G. v. 't Geloof, één en ander uit eengezet had kwamen van verschil lende zijden bezwaren naar voren, die samengevat behelsden, dat het ondoenlijk zou zijn, om met meer dan één elftal aan deze competitie deel te nemen, dit ivm. de beschik bare speeltijden, zodat slechts elf spelers van iedere vereniging zou- De bclangriike na-oorlogse Neder landse speelfilm „Sterren stralen overal" bleek m de afgelopen week zoveel belangstelling te trekken in het Passage-theater, dat moest wor den besloten een week te prolonge ren. Het enige nieuwe element is hier dus het nieuws, waarin we de begrafenis van Gottwald alsnog kun nen zien. De opnamen van het hu welijk in Luxemburg waren Vrijdag nog niet gearriveerd, maar zouden Zaterdag het journaal completeren. Wie In de Passage is uitgekeken, zal echter aan de hoogstraat in Mo nopole ruimschoots tevreden worden gesteld door de Amerikaanse komiek Bob Hope, die in „SOS Held in noad" niet alleen z'n eigenlijke hu mor meebracht, maar ook terloops ons allemaal hsat meeprofiteren van de kolder, die dc moderne film- en geluidstechniek kan opbrengen In deze film, waarin Paleface Pot ter jr. op zoek js naar de schatten die zijn vader „ergens" \erborc. wordt meer dan eens het peil be reikt waarop destijds het toppunt van Amerikaanse filmkolder „Heiz- 2apoppin" stond Zo mdt Potter met z'n voorwereldIpke auto midden in de woestnn plotseling een droom beeld— een ijsbaan binnen om er zwaar besneeuwd weer uit te komen en de rit door de woestijn te ver volgen. De verleidelijke vrouw is in dit ge- va] Jane Russcl en Roy Rogers is er met z'n wonderbaarlijke paatd Trig ger om voor nog meer verrassingen te zoigen. Voor wie de realiteit we' eens e\cn zorgeloos terzyde gesteld wil zien. wacht t e.m. Maandag „SOS Held m Nood", den kunnen voetballen. Daarbij kwam nog, dat de verenigingen Martinit en Schiedam reeds plan nen hebben voor jubileumwedstri}- den en deze waren reeds te ver gevorderd om nog gewijzigd te worden. Na enig overleg werd er dan ook besloten de zomeravondcompetitie tot volgend jaar uit te stellen. Van praten komt praten, en zo gingen ook nu veel stemmen op voor een organisatie van de klcmc Schie damse voetbalverenigingen De heer v. Dijk van Martinit en de heer Mouthaan van Ursus achtten het be slist noodzakelijk dat alle vereni gingen. 7.owel van de Zaterdag- als van d^ Zondaaafdeling, uitgezon derd Hermes DVS cn SVV, zich aaneen sluiten, om de belangen van de kleine verenigingen beter te doen behartigen dan tot nu toe het geval was. Volgens de heer v. Dijk zullen de officiële Instanties eerder een verzoek of klacht van éen der ver enigingen m behandeling nemen wanneer er een krachtige organisa tie achter staat, dan wanneer zo'n vereniging zelfstandig te werk gaat Na enige discussies werd er dan ook besloten een voorlopige commissie te benoemen, bestaande uit zes per sonen, die het voorbereidend werk voor de op te richten organisatie ter hand zal nemen Deze commis sie w-ordt gevormd door de volgen de heren: Van Dijk. van Martinit. IMouthaan van Ursus. Hardeman van SVDPW. Van Mazijk van DEMOS, Touw van Schiedam en Gouka van i L)HS Binnenkort zal deze commis- sic opnieuw een vergadering uït- I schrijven voor alle Schiedamse ver- lentgingen. waarna de definitieve 'samenstelling zal plaats vinden. 2170 De eerste uren van cfe reis verlopen zonder moeilijkheden. Door heu velachtig terrein gaat het recht op het Hoge Atlas gebergte aan. Dc weg ts prima en ze schieten flink op. Hier en daar passeren ze nog een ne derzetting, maar naar mate ze vorder komen, wordt het landschap eentoniger en stiller. Urenlang rijden de auto's voort, maar wanneer de bergen beginnen, zwenkt monsieur Alexander van de grote weg af en volgt een nauw en bochtig bergpad. Steeds hoger gaat bet De weg is uit gehouwen in de rotsen en leidt langs diepe ravijnen. Het uitzicht is wel klimt dc weg Hij heeft met zyn gids afgesproken Alexander heeft - - schitterend maar Jack, die aan het stuur zit. ziet I die eerste dag zover mogelijk door te rijden om moeidhetd ma*r er niet vee! van; hij heeft al zijn aandacht nodig tegen de avond een geschikte plek te zoeken, dert moeten zi\ toch stoppen en om de wagen op de weg te houden. En nog steeds I waar zij de nacht kunnen doorbrengen. Monsieur nu toen wel vermoeid. blijkbaar geen last van ver- de horizon na- jack voelt zich GEMEENTE SCHIEDAM OFFICIEEL NIEUWSl HERHALINGSOEFENINGEN IN 1953 Voor de dit jaar te houden her halingsoefeningen is door de minis ter van Oorlog bepaald, dat vrij stelling of uitstel slechts in zeer bijzondere gevallen kan worden ver leend: hetzelfde geldt voor verzoe ken om verandering van plaats van opkomst. Alleen iti zéér dringende geval len kunnen verzoeken hiertoe m overweging worden genomen. Be trokkenen kunnen zich alsdan wen den tot de Gemeente-secretarie, bu reau Nieuwstraat 26, Schiedam, v/aar formulieren voor dit doel ver krijgbaar zijn. In het belang van de dienstplich tigen wordt dringend aangeraden de aanvragen vroegtijdig te doen. daar de beslissingen op deze verzoeken door het ministerie van Oorlog worden genomen. Zodra men dus in het bezit is van de voorlopige waarschuwing voor opkomst, of wel de officiële oproeping ontvangen heeft, kan men zich hiermede wenden tot de Ge meente-Secretarie. waar men dan tevens de gewenste inlichtingen kan bekomen. AFSLUITING HOOGSTRAAT De Hoogstraat, tussen de Appel markt en de Koemarkt za' m ver band met herstratmg met ingang van Maandag 13 April gedurende vier weken of zoveel langer of kor ter als nodig zal blijken, voor alle rijverkeer zijn afgesloten. AANGIFTE VOOR DE BEVOLKINGSREGISTERS Op de daarvoor gebruikelijke plaatsen is heden aangeplakt een herinnering voor de bevolking in verband met aangifte voor de be volkingsregisters. Deze aangifte van vestiging, ver trek of verhuizing binnen de ge meente moet steeds mondeling of schriftelijk geschieden binnen vijf dagen aan het bureau van bevol king. Nieuwstraat 26. Aan de a s. verkiezing voor de gemeenteraad van Schiedam kan al leen worden deelgenomen door de gene die op 14 April a.s. in het bevolkingsregister is opgenomen. In verband met deze vrkiezmg wordt gewezen-op het grote belang van tijdige en juiste aangifte. Portemonnaie gestolen Ten nadele van meviouw v. d. K. is Woensdag m het voormalige Diaconiehuis aan de Nieuwstraat een herenpprtcmonnaic gestolen tijdens dc uitreiking van kleding stukken. De portemonnaie was ge borgen m een tas van een fiets, die in de gang was neergezet. Er be vond zich éen bedrag van 9.in. Er komt weer een circus Van Dinsdag tot cn met Donder dag zullen op het Lorentzplem cir cusvoorstellingen worden gegeven Het circus Boitini richt hier zijn tenten op. In Museum Boymans wordt van 13 April tot 15 Juni een tentoonstel ling gehouden van werk door vijf hedendaagse pottenoakkers. n.l. de heren Bert Ni en huis. Piet Wiesman. H H Kamerlingh Onnes, Frans Wildcnhain en Dirk Hubers. Te bevragen aan bet Hoofdbureau van Politie (tussen 9—-12 3D uur cn 2G uur). Blauw wollen alpino, groene sjaal, brui ne jongenspet, zwart mesje, pasfoto's, Llpssleutel. Te bevragen bij de vinders* Zwart glacé dameshandschoen, Westp- hne. Leüestr. 23: badhanddoek. De Mol. Lange Haven 122; grij" glacé herenhand- schoen, Risscma, Puttershoeksestraat 60: rood kmderwanlic, H. Schafthuizen. Nieuwe Haven 233b; glacé herenhand- schoon. J. Geertsema. Lange Nieuwstraat 15b; blauwe alpino, Th. dc Brons. P.K.O.- laan 5Ra: zwart giacé dameshandsehoen, A Nieberg, Maasstraat 15, rode kuider- cape. J. R Bijl, Ploecstiaat 8; bruin Elacé heren ha rul schoen, Daalmeyer, Nieuwe Haven 229. zwart glacé hand- schoon, A Huigen, Herenstraat 17; zwarte gabardine jongensjas, T. Kos ter, Bulten havenweg 175/10; blauwe jon- genspet. H. J Geeratz, Nicolaas Beetsstr. 64b; parapluic. G. Verdam. Vonriollaan 38. brum leren portemonnaie, v. Tiibu-g, Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondag avond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen J. A H. v d. Berg, L. Nieuwstraat 175. tel. R8881; J, J. G de Maeycr, BK Laan 30. tel. 68163: H. J. Ormel. Singel 76. tel. 68250. Geopend ts apotheek C. 1, Jansen. Swammerdamsingel 41, Bevredigend jaar voor Wilton ROTTERDAM. Zowel de reparatie- als de ntemvbomvafdehng van de Dok en Werf Maatschappij WUton-Fijenoord N.V, te Schiedam wAren gedurende het jaar 1352 ruina van werk voorrlen, zo blijkt uit het juist verschenen Jaarver slag over het 32ste boekjaar. \an JA56 schepen werden reparaties uitgevoerd, waarvan aan 67fi scheprn voor buiten landse rekening- In de drijvende droog dokken werden 330 schepen opgenomen, samen metend 2.584.834 tftn. Deze sche pen hadden 1565 dokdaeen. De nleuw- bouw-afdellng leverde de gerepareerdfl en verbouwde „Dongedljk" cn de „Maas dam"' op, heide aan de Hol land-Amerika LUn. Door de moeilijkheden met de mate riaalvoorziening bleven de opleverin gen tot de?e twee objecten beperkt, maar de directie meent dat de gunstige wending In de materiaalvoorziening, die zij volgens een tussentijds overzicht reeds emd 1952 verbeterd achtte, zich voortzot. In de Stichting Pensioenfonds Wilton- Fijenoord werd gedurende 1952 428.288,88 gestort. Aan oud-werknemers of hun weduwen, die niet in het ponsiorn- londs zjjn opgenomen werden vrijwillige ondersteuningen verleend ten bedrage van 1369 377,27 In het bedrijfspensioen fonds voor de metaalnijverheid werd 439 086.50 gestort. Hot bruto-overschot over het boekjaar hedraagt f 12 931.408,93, waarvan voor af schrijving wordt bestemd 9 906 847.93. Van het ter verdeling resterende bedrag ïn 3.024,461,— wordt ƒ52200.— be stemd voor dividend op de preferente aandelen 5 voor het dividend op de ge wone aandelen en de prioriteitsaandelen 11 is 1.438 0O8 beschikbaar- De laatste ttjd nam, zo zegt de directie, de vraag naar nieuwe schepen en ma chines af. Maar uit de orderportefeuille hlykt dat de nieuwbouw-afdeling de eerstvolgende drie jaar waarschijnlijk op volle bezetting kan blijven werken. Met gematigd ootimisme wordt de gang van •/aken in 1&53 tegemoet gezien: de eerste twee maanden van dit jaar was de repa ratie-afdeling bevredigend bezet. Willem Brouwerstraat 10a; zwarte plastic damestas. Dullaard, Rotterdamsedijk 272; stalen rjjwielslot. portier Gemeente Zie kenhuis to Schiedam; 2 hg koperen ge wicht. J. B. van Eek. Voorncsestraat 19: bril, Niemantsverdriet. Lange Kerkstraat 52b; klem zwart hondje met rode hals band. W. v. d. Stelt, Goereesestraat 7; bril met étui. D. J. Hersbach, Oostsingel 3X4; kerkboek (R.-K.), mevr. Dickman. Singel 20. Scheepvaarlexpositie in Neuchatel Op verzoek van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Zwitser land zal het Rotterdams "Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart" te Neuchatel een Nederlandse scheepvaartten toonstel ling verzor gen, die op 2 Mei geopend wordt. Ondanks de korte voorbereidings tijd zal het een belangwekkende tentoonstelling zijn welke de Zwit sers een duidelijk beeld geeft van het karakter der Nederlandse koop vaardij. Een 21 meter lang diorama toont aan dat de wereldhaven- Nederland met haar goed geoutil leerde aan- en afvoer mogelijkhe den en vele internationale verbin dingen bij uitstek de „transport long" van het Zwitserse economi sche leven is. Dank zij de mede werking uit redorskringen en van de vereniging „De Amsterdamse Haven" en van de Rotterdamse Stichting „Havenbelangen" zal het bovendien mogelijk zijn te Neucha tel een aantal fraaie modellen -van moderne Nederlandse zee- en bin nenschepen te exposeren. Annulering opdrachten hij Westduitse werf KIEL. De laatste maanden zijn opdrachten, die door de Howaldts- wetke te Kiel geplaatst waren voor de bouw van schepen met een geza menlijke tonnage van ongeveer 158.000 dwt geannuleerd. Naar uit welingelichte kringen vernomen wordt, betreft dit voor hot grootste deel vier turbinetankschepen van elk 32 500 dwt waarvoor enige tijd gele den door een Panamese rederij op dracht gegeven werd. Een Noorse reder heeft zij tl bestelling var. een. turbinestoomschip van 21.000 dwt in getrokken, Uit Westduitse werf krin gen wordt vernomen dat sedert eni ge maanden geen opdrachten voor binnen- en buitenlandse rekening meer worden ontvangen. De voor naamste reden daarvoor is de te hoge prijs van Duits schccpsbouwstaal. Deze is belangrijk hoger dan de En gelse prijs. Onderneming-I i.,il van de Ned. Verbruikscoöperaties Vrijdag geïnstalleerd (Van onze correspondent) JUTPHAAS De minister van Sociale Zaken, de lieer J. G. Stiur- hof. heeft Vrijdagmiddag de onder nemingsraad van Nederlandse Ver brut ks-coöperaties geïnstalleerd, De raad bestaat uit 23 leden, die onge veer elfhonderd personeelsleden vertegen woor di gen Minister Suurhof zei o m.: JJeti stuk medezeggenschap van de ar beider is thans realiteit geworden". De voorzitter van de ondernemings raad. drs J. J. A. Charbo uit Rot terdam, dankte de minister en sprak zijn vertrouwen uit in de raad. Toen fconinpH Wilhelm ina op 3t Augustxts 1838 Be leeftijd van 18 jnar bereikte, richtte een dank bare fmrpery' in de Pl-antage een xnonwmentaïe fon tein op, die voor het nageslacht een grote betekenis van deze datum zou moeten vast houden. Wie er nu langs fcomf, zal van dit huldeblijk toetnig of niets meer hem erken. De tijd heeft rün werk gedaan. De fontein spuit se dert lang niet meer en de heral dieke leeuw heeft zijn fierheid ook niet kunnen be houden. Dat er nu toch weer be- ianpsteliinp voor het vervallen monument bestaat, is te danken aan een eend, die de fontein als broedplaats uitkoos. Zich weinig aantrekkend van het publiek rif het beestje de moeder- ..i lijko plicht tc vervullen, hoop bo ven het vijvertje, ivaarin vader tvoprd voor alle zekerheid toch meestal een oogje in het zeil houdt. SCHIEDAM LANGE NIEUWSTRAAT 183 TEL. 68324 Inschnj\ing van nieuwe leerlingen voor de cursus 15)53/ 1954 vóór 1 Juni as. De aanmelding kan geschieden: a. mondeling op het spreekuur van de Rector, 's Woens dags van 10 tot 11 uur of op een andere tijd na tele fonische afspraak; b schriftelijk, door invulling van een aan te vragen aanmeldingsformulier. Het toelatingsexamen zal worden afgenomen op Dinsdag 7, Woensdag 8 en Donderdag 9 Juli 1953. Do Rector, Dr. P. HERFST. VOOR DE ZUID-AFRIKAANSE GOUDMIJNEN. Voor di_ Staatsmynscholen in Zuid-Afrika worden ge zocht in d" leeftud van 13 tot 25 jaar ter opleiding tot ondergronds-opzichter in de Goudmijnen. De onleiding^tiid bedraagt ongeveer 18 maanden. Goede Ionen gedurende de opleicfmgstijd. Bij het begin der opleiding f 245.p maand netto 23.07.) Nadat het examen als Springmaster is afgelegd «na 0 maanden) 2P0p maand netto 27 17.8) 6 Maanden na het afleggen van bovengenoemd examen 330— p maand netto f£ 31 16 10) Behalve bovengenoemde lonen nog vrije kost en in woning. Na beëindiging van de opleidingstijd bedraagt het loon plm. 890— o. maand 85.0 0) Sollicitanten ma ven gezond zijn. en in goede licha melijke conditie verkeren Zn moeten Nederlander 7im en bereid znn 7ich aan een geneeskundig onder zoek te oncfeiwerpen Het vervoer naar Zvdd-Afrika geschiedt gratis per vliegtuig. Aanmeldingen mondeli-g of schriftelijk zo spoedig mogelijk bij de Sectie Emigratie van de Arbcidsbu- reaux Rotterdam. Schiedam, Viaardingen of Maas sluis waar ook nadere inlichtingen worden verstrekt. HANDELSKANTOOR vraagt voor de ochtenduren bekend met Engels. Brieven, onder No. S 814 bureau van dit blad. Kiest een bril die V staat, dus,. VD Mr Opticien. ST. LIDUINASTR. 1 TEL. 67649 SCHIEDAM f 2.— per week UEMbRA.VDTJLAAN 04 TEL 69572 Bezoekt de propaganda film-avond Woensdag 15 April a s„ 7 45 u „TlvoL". Nwe Haven 237 Snrekor: Dr A. C. Taverne Vertoning „NOVO'-fiIm Toegang vrij NVS !S NIET TE VERVANGEN Overschiesestraat 2 Schiedam AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN van Dinsdag 14 April t/m Zaterdag 18 April in het geb. van de school. De Directeur, dr R. OÖRT GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding: 17—18 jaar, liefst enige kantoorervaring. Sollicitaties aan: Lange Nieuwstraat 47, Schiedam 0*0 04© O*© 0*© 0*© 0W #>1=3; 8 Voor prima Wilwerk van ouds Gebr. Kleyheeg, Hoofd straat 239, Schiedam. Tel. 68353. Ruime bijverdienste aangeb. voor actieve dame of heer in de vroege avonduren. Br. nr. S 813 bur. v. d. blad. Aangeboden: 1 tafel en 4 stoelen 100.kelim be- kleding), staand bockenrek donker 35-2 clubfau teuils, cretonne met strook 40.— en 2 hoge oorfauteuils 110, prima stoffering. Tel. 68574. Nieuwe Haven 123 H Waltman voor motorrijles. Wij beschikken over een Sij/'CiH/i] JGjté lèsiilGttu' Alleen Rembrandtlaan 58, Tel. 66346 Reparatie Kunstgebitten. Lange Kerkstraat 64. Complete kamers vanaf f 347.50, 4 clubjes gotisch met tafel vanaf 260 rookfauteuils com pi. 72.50, haard fauteuil 39.50, mo dern dressoir 147.50. H. J. Stentler. West Frankl.straat 79 Tel 69974. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en yerenl- gingsavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wim de Ruiter, Broersveld 55 Vraagt condities Waltman voor autorijles. Al leen Rembrandtlaan 58, Te lefoon 66346. Te koop zga.n. accordeon, pianoki 80 bar, 4 reg Bil lijke prijs Herenstraat 13. Gevraagd meisje van 8 30 2 30 Mevr. ten HoopetL Bujs Baüotsingcl 9.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1