Schiedamse wandelmars trof prachtig weer Excelsior wint nu weer van Hoek van Holland Meer dan 800 deelnemers trokken er op uit B.B.-expositie en Beurs gingen beide open wMSwm yJGamt „Op Hoop van Zegen" werd groot succes DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Monus in de Passage SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Cricketseizoen begint 17 Mei .Wielerronde t.b.v. Rampenfonds Hoe onze stad zich op eventueel gevaar zal gaan voorbereiden SFC en SVDPW winnen en DRZ verspeelt een punt Excelsior- H. v. Holland 4-0 DHS gaat straks verhuizen Nieuiuenhoorn- Martinit 1-0 Tonegido-Ursus 2-0 O. Beijerland- IDEMOS 4-2 Zuiderster-W.F. 4-1 Tediro-SFC 0-1 Bloemhof-DRZ 1 -1 West End- SVDPW 0-3 AGENDA Gusto verhuisde Familieavond van Prot. Chr. jeugd in Irene 2 Maancla" 13 April 1933 De wandelsport heeft de laatste jaren een. grote vlucht genomen. De Wandelkring Rotterdam telt momenteel 70 verenigingen, terwijl er regel matig nog nieuwe bijkomen. Nu zyn er symptonen, welke er op wijzen dat het grote aantal verenigingen nadelig werkt op het aantal deelnemers hij de wandel marsen. Veel verenigingen wensen zelf een mars uit te schrijven, doch het aantal Zaterdagen en Zondagen waarop gelopen kan worden is hiervoor te gering, zodat op bepaalde data meerdere marsen gehouden moeten worden. Het gevolg is dat het aantal deelnemers per mars aanzien lijk minder is dart wjj vorige jaren gewoon zijn geweest. Men heeft ge tracht dit te ondervangen door het uitschrijven van één mars door meer dere verenigingen. Zaterdag en Zondag hebben De Schiedamse Wandelaar, De Trekvogels en de Wandelvereniging van het Rode Kruis gezamenlijk marsen gehouden over 10, 18, 25 en 35 Km., waarvoor in totaal 805 Inschrij vingen zijn geweest. Het aantal was niet slecht, hoewel men op een grotere deelname had gerekend. De Bedrijfsgroepen waren ditmaal met slechts twee ploegen vertegenwoordigd. Het is beide dagen een gezellige, echt sportieve drukte geweest in de grote hal van de Coca-Cola fabriek aan de van Deventerstraat, waar de laatste inschrijvingen plaats vonden en van waaruit ook gestart werd. Za terdag startten zowel op de 10 als op 18 km 5 burgerploegen, terwijl op de 25 km 6 burgergroepen, 3 militaire en een scmi-militaire groep hadden ingeschreven. Met 123 individuelen wandelaars werd op die dag een aantal van 520 bereikt. De jongste deelnemers op de 10 km waren Ca rina en Wimmie de Brinker, resp. 6 en 7 jaar oud. Onder toezicht van papa de Brinker, zelf volbloed tippe laar, hebben de kleuters de 30 km gelopen. De oudste deelnemer was de 69-jange heer De Haas uit Voorburg. Zondag vertrokken op de 10 ktn slechts twee burgergroepen: hetzelf de aantal gold voor de 18 km, terwijl voor de 25 km mars 5 verenigingen inschreven. Aan deze mars nam ook deel de heer M. Rijsdijk uit Gouda, lid. van DGT, die, hoewel geheel blind, begeleid door zijn geleide hond, achter de groep van DGT de afstand heeft afgelegd. Een tweetal groepen, waaronder een ploeg van 13 deelnemers van de Erusselmars, hebben het gepresteerd de 35 km af te leggen. Öe Brussel- ploeg had Zaterdagnacht een mars gehouden, beiden bedoeld als trai ning voor de BrusselRotterdam mars. Met 142 individuele inschrijvingen waren er Zondag 285 deelnemers. De parcoursen waren uitgezet via Oostelijk Schiedam naar bet uiterste Westen van Rotterdam, door Spaan- sepolder, gedeeltelijk Overschie en op de grootste afstand reikend tot Delft. Het weer was beide dagen prima Eén van de wandelgroepen die er in het afgelopen weekeinde van uit Schiedam op uit trokken. Op de Bovendijk in Overschie nam onze fotograaf dit pZaatje van de Rotterdamse vereniging J.S.W. en uitvallers zijn er niet geweest. Leden van het Rode Kruis afd. Rot terdam, onder leiding van dr. Klomp, hebben slechts behoeven in te grij pen voor blaar-lopen. De jury, bestaande uit de heren H. Veelbehr, J. Kooreman en N, H. van Heiten, is voorzichtig te werk moeten gaan met het geven van punten, aan gezien de groepen niet veel voor el kaar onder deden. De heer J. Lagen- daal Sr. deed als marsleider alles op rolletjes lopen. Voor de uitslagen van deze mar sen verwijzen wij naar de sportbe richten in „Start". Dat de Schiedamse Arbeiders To neelvereniging „Tot Steun in de Strijd" voor haar laatste uitvoering van dit seizoen voor leden en dona teurs, met Heyermans' spel „Op Hoop van Zegen" een goede greep had gedaan, bleek wel uit de tot op de laatste plaats gevulde zaal van Musis Sacrum en het gulle ap plaus dat na elk bedrijf opklaterde. Hoewel een ieder op de hoogte ge weest zal zijn van de geschiedenis van Kniertje en de haren, was men buitengewoon enthousiast de vis- sersgeschiedenis nog eens te be leven. De wijze waarop de spelers het stuk brachten, wakkerde dit vuur voldoende aan om de uitvoe ring tot een groot succes voor de vereniging te maken. De veeleisende rol van Kniertje bleek bij mevr. P. Rodenberg—de Vogel in goede handen, te zyn ge komen. De heer J. Rodenberg bracht Laantje, het diakenhuisman netje, karaktervol en de zoons Geert en Barend, respectievelijk de heren H. v. d. Roer en L. de Vo gel, pasten zich voortreffelijk by deze familieaffaire aan. Een compliment ook voor regis seur P. Rodenberg, die niet had ge rust voor het beweeglijke stuk tot in alle nuances was doorgewerkt, zodat de opvoering gemakkelijk en rustig verliep, zonder storende ha peringen of vergissingen. Het pu bliek was terecht dankbaar voor de wijze waarop Tot Steun in. de Strijd zich door deze krachtproef had gewerkt. Voorzitter A, Rademakers kon in zijn openingswoord aankondigen, dat diegenen, die destijds de opvoe ring van „Tehuis voor Daklozen" hadden gemist, nogmaals in de ge legenheid worden gesteld deze bij te wonen, tijdens een voorstelling voor het Rampenfonds. Voor dit laatste doel werden in. de pauze tevens een drietal gedichten van de heer C. van Zwieten over de Fe- bruari-ramp, verkocht. Na afloop van het stuk bleef men nog geruime tijd bijeen om tijdens een dansje wat na te kaarten over de successen van »Gp hoop van zegen". 2171 Op een eenzaam punt in bet gebergte stopt Alexander en en kele minuten lang laat hij zijn claxon loeien. Jack begrijpt niet wat hij bedoelt, ,,Ik denk. dat we hier in de buurt zul len gaan kamperen", ver onderstelt Marga. „Maar ik zie nergens een plek je, waar wij onze tent zouden kunnen opzet ten", zegt Willy: „het ziet er hier zo onherberg zaam uit." „We zullen maar eens uitstappen", zegt Jack: „ïk zal blij zijn, als ik mijn benen even kan strekken." Maar wanneer zij uit stappen, zien zij in de verte een paar Arabische ruiters naderen. „Kijk nog niet?" Jack kijkt een beetje bezorgd naar daar eens!" roep Willy; „daar komen twee man- de naderende ruiters, die onheilspellend met hun nen te paard aan; zouden dat leden van de stam f geweren zwaaien. Zou Rob dan toch gelijk heb- der Gelukzaligen zyn? Maar zover zijn we toch ben? Ook hem bekruipt nu het gevoel, dat er iets niet in de haak is. Heeft monsieur Alexan der hen soms in een. val willen lokken? Heel veel jongens en meisjes, die op Zondagmiddag even na vijf uur de radio plegen te belegeren in verband met de komst van Monus, de maan-man, waren Zaterdagmor gen naar het Passage-theater ge trokken om er hun interessante man in hoogsteigen persoon te gaan zien. Niet alleen Monus was er, maar ook al die andere figuren zoals prof. Andree, Harm Peters, maar schalk Granatos en Sientje lieten geen verstek gaan. Het ruimteschip steeg zowaar nog op. De toneelvoorstelling werd ge bracht door het Ned. Jeugdtoneel o.Lv. Martin Vinjee. „Monus, de man van de Maan", geschreven door A. D. Hildebrand, werd voor het toneel bewerkt door Jack Bess. Hermes-terrein eerst op 24 Juni beschikbaar Het bestuur van de Nederlandse Cricketbond heeft besloten de cricketcompetitie reeds op 17 Mei te laten aanvangen. Voor meerdere clubs schept dit terreinmoe Rijkhe den, o.a. voor Hermes-DVS, waar van de cricketers eerst op 14 Juni aan de Damlaan terecht kunnen. In het club orgaan van Hermes- DVS lezen wij dat Hermes-DVS 1 weer is ingedeeld in de eerste klasse A met de clubs ACC, HCC 1. HCC 2, HBS en Rood en Wit. Een volledige competitie zal niet worden gespeeld, daar het NCB- bestuur de wedstrijden van A- te gen B-klassers heeft willen hand haven. Het eerste elftal speelt dit seizoen waarschijnlijk 12 wedstrij den, waarvan 3 tegon B-klasse) s Deze matches tegen B-klassers zyn naar alle waarschijnlijkheid Excel sior en Haarlem thuis en VRA uit. Er blijven over 9 wedstrijden tegen A-klas^ers. waaruit volgt, dat Her mes-DVS één A-elftal alleen thuis of uit zal ontmoeten. Het tweede elftal is ingedeeld in de 2e klasse A met Krekeis. SCHC, UD, ACC 2. Rood en Wit 2 en HCC 3. Ook het tweede zal 12 wed strijden spelen, waarbij reeds vast staat, dat de match tegen UD op een Zondag zal worden gespeeld en dus niet. zoals de laatste jaren het geval was. op een Zaterdagmiddag. Indien de weersomstandigheden meewerken ligt het in de bedoeling de oefenkooi nog deze maand voor de cricketers open te stellen. In samenwerking met de Rotter damse wielerclubs organiseert de rennersclub „Schiedam" Zaterdag 25 April een wielerronde op het parcours rond de Plantage. De baten zullen ten goede komen aan het Rampenfonds. Reeds eerder werd een dergelij ke ronde voor hetzelfde doel ge houden te Rotterdam. Ondanks de ongunstige weersomstandigheden kon men toen een bedrag van f 520,64 afdragen. Natuurlijk zal worden gepoogd het Schiedamse aandeel heel wat hoger te laten zijn. In de oude Koopmansbeurs aan de Lange Haven heeft de laatste dagen een grote activiteit geheerst in verband mei de inrichting van een ten toonstelling, die ons laat zien wat Bescherming Burgerbevolking wil zeg gen en hoe deze organisatie in onze stad zal gaan werken. De expositie, die in nauw verband staat met de wervingsactie voor de B.B., is Zaterdag middag in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden geopend. Burgemeester Peek knoopte aan deze gebeurtenis ook de officiële inge bruikneming van de gerestaureerde Beurs vast. Behalve burgemeester Peek zagen het feit dat deze dag meteen de ge- Het programma voor Schiedams lager voetbal verliep geheel volgens de verwachting. Opmerkelijke resultaten deden zich niet voor, of het zou de Overwinning moeten zijn, die SFC op Tedlro boekte, waarmee onze stad genoten zich wat verder van de bedreigde zone verwijderden. Ook Hoek van Holland slaagde er niet in. de overwiimingenreeks van Excelsior te stuiten en verloor kansloos met 40. Martinit en Ursus konden hun suc cessen niet herhalen, en verloren resp. van Nieuwenhoom en Tonegido, waardoor de kansen op degradatie weer aanmerkelijk gestegen zijn. Sin gelkwartier Bet de gelegenheid om de leiding over le nemen voarby gaan door tegen Hurricanes niet verder dan een gelijk spel te komen, hetgeen op zichzelf nog niet eens zo'n slechte prestatie Is. Voor Schiedam komen er nu donkere wolken aan de horizon, want deze keer werd ook verloren van Hekelingen. Een absoluut sterker Demos kon het tegen Oud Beyerland niet bolwerken en verloor onverdiend met 4—2. Dat WF van Zuiderster zou verliezen was te voorzien, maar toch geeft de uitslag, 41 in het voordeel van Zuïderster, wel een enigszins geflatteerd beeld van de strjjd. DRZ schynt z'n inzinking te boven te zijn, want het gelijke spel tegen het sterke Bloemhof, wijst op herstel. SVDPW kwam een stap dichter by bet kampioenschap door West End er onder te houden. Na de rust was er slechts nog één elf tal dat voetbalde, en dat was Excelsior. I H. v. H, kwam cr niet meer aan te pas. Alleen wanneer het Op veroorzaken van vrye schoppen aankwam, dan waren de Hoek-bewoners een klasse apart. De sensatie van deze wedstrijd kwam, toen de doorgebroken Broeren door de H. v. H.-keeper onreglementair ten val werd gebracht. De toegekende straf schop werd door Dulfer slecht genomen, \vant de keeper zag kans de bal te stop pen. had deze echter niet klemvast, waarop de toegesnelde Broeren trachtte te doelpunten, Wederom beging de kee per een overtreding jegens hem en voor de tweede maal wees de arbiter naar de beruchte witte stip. Ook nu werd de strafschop slecht genomen, n.l. recht op de keeper af, zodat het B. v. H.-doei op een goedkope wyze aan een doorboring ontkwam. Excelsior bleef sterker, maar toch duurde het nog tot vy£ minuten voor het einde, alvorens Van Huet, uit een mooi aangegeven bal van Scholte, num mer drie in het net deponeerde. Even later een aardige driehoekscombinalie tussen Schoite, Boon cn Van Huet, die door laatstgenoemde met een onhoud baar schot werd besloten, waarmee de stand op 4—0 kwam. In de resterende minuten werd er ntet meer gedoelpunt, zodat dit ook de einduitslag werd. Het sinds twaalf wedstrijden nog on geslagen Excelsior stuurde ook nu Hoek van Holland met een klinkende 40 nederlaag naar huis. In deze wedstrijd was Excelsior technisch over alle linies sterker. Reeds na een kwartier spelen nam Excelsior door linksbuiten Boon de leiding, 10. Hoek van Holland trachtte door hard spel de zaak te forceren, met als enig resultaat dat de scheidsrechter de strijd meerdere malen voor kleine ongevallen moest onderbreken. Na circa een half uur spelen gaf spil Bierhuizen de bal door aan middenvoor Van Huet. Met een welgericht schot sloeg deze de doel man van H. v. H. kansloos, 20. we ia de Beurs ook nog de wethou der van Gemeentewerken, de heer Th, J- L. v. d. Berg en gemeente secretaris mr, N, J. Post namens het gemeentebestuur. De commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland was vertegenwoordigd door de chef van zijn kabinet, mr. P. Cleveringa. Voor de stichting Be scherming Burgerbevolking waren o.a. aanwezig mr. L. Tilenius Kmit- hoff en het hoofd van de B.B. in de A kring Rotterdam, de heer Nou- nicns. Lt.kol. Sissingh was gekomen voor de Luchtwachtdienst, die ook aan deze tentoonstelling deelneemt. Vorder behoorden tot de genodigden verscheidene raadsleden, hoofden van dienst, de commissaris van poli tie. de heer K. Rijpma, reeds benoem- do blok- en wijkhoofden, bestuurs leden van de Schiedamse Gemeen schap. schoolhoofden en uiteraard de pl&atselyke staf van de B.B. Alvorens over te gaan tot openstel ling van de tentoonstelling, wijdde de burgemeester enkele woorden aan Nadat burgemeester Peek in de Beurs Zaterdagmidciaq de ten toonstelling wan Bescherming Bur gerbevolking had geopend, kon den de ue!e genodigden een rond gang maken. By de grote maquet te van Schiedam lichtte de heer H. Sjoer de organisatie van de B.B.-dienst toe. In het midden, rechts van de burgemeester, de vertegenwoordiger van de Com missaris van de Koning in, mr P. Cleveringa. restaureerde Beurs in gebruik zou worden genomen. In verband hier mee was ook Monumentenzorg en de staf van Gemeentewerken, onder wiens leiding de restauratie ge schiedde, deze middag tegenwoordig. In een korte historische schets werd weergegeven hoe dit gebouw volgens plan van Giudici die blijk baar iets te duur was geworden in 1792 werd gebouwd onder leiding van Rutger van Bol' Es. De kosten be- dioegen 80.000. Vol waardering sprak mr. Peek stelling, noemde spr. het een typisch tijdsverschynsel dat wy hiermee een oud gebouw gaan heropenen. Het ge tuigt van de ernst, waarmee wy de moeilijkheden van thans onder ogen zien en tevens van de ernst, waar mee wü onze taak op het gebied van dc zelfbescherming aanvaarden. We zyn met de B.B. in onze stad al aardig op weg, aldus de burge meester, die nog eens vertelde dat wijkhoofden e» blokhoofden inmid dels al in functie zijn getreden. Daar naast is reeds een beroep gedaan op liet gemeenlepersoneel, waarvan zich ca. 100 man voor öe Bescherming Burgerbevolking hebben gemeld. Dit betekent dat op het ogenblik 800 van de benodigde 2300 krachten zijn aangetrokken. De wervingsactie is er om de mannen en vrouwen die nog nodig zyn, aan te trekken. Van hoe grote waarde een instituut als de B.B. kan zijn, is in de afgelo pen maanden bewezen door de wa tersnood, die ons land zo plotseling trof. Levende in de Poort van Europa, bevinden wij ons. wanneer onver hoopt een oorlog mocht uitbreken, wellicht in de gevaarlijkste zone van heel ons werelddeel, aldus mr. Peek. Het is dan ook van het grootste be lang dat een organisatie als de B.B zo sterk mogelijk wordt gemaakt. Het staat vast dat goede zelfbescherming de gevolgen van een aanval met 80% kan verminderen. Wat voor die zelfbescherming alle maal wel nodig is, daarvan vertelt over de restauratie van de Beurs, die de tentoonstelling heel veel. Ër is heel wat meer geld vergde dan de oorspronkelijke bouw! Met Monu mentenzorg was volkomen overeen stemming bereikt, zelfs over de vloer, die oorspronkelijk uit normale bestrating bestond, maar nu geheel van beton werd. Erkentelijkheid was er voor Monumentenzorg, architect en aannemer. Boven is de Woningdienst nu al weer enige tijd gehuisvest. De grote hal zal verschillende bestemmingen krijgen. Volgens de burgemeester kunnen hier bijeenkomsten van za kelijke en sociaal-culturele aard plaatsvinden Beven de ingang zetelt de god van de handel. Mercurius, waarvan mr. Peek de legende ter sprake bracht, dat hij zich vermomde als herders jongen om Argos om de tuin te lei den Een dergelijke wandschildering zou onze burgemeester nog graag eens op een van de wanden van de beurshal zien aangebracht. Overgaande tot de B.B.-lcntoon- ZF>\, s o.a. een maquette van de stad opge steld cn een groot wandbord laat ook iets zien van de werking van de B.B.- organisatie. Behalve de B.B. is ook de Luchtwachtdienst aanwezig om vrijwilligers te werven. Belangstellenden kunnen er t.e.m. Zaterdag dagelijks terecht van 14—17 en van 1922 uur. Naar wy vernemen, zal de voet balvereniging D.H.S. met ingang van 19 April het voetballexrem in het Volkspark gaan delen met Martinit, die daar reeds gehuisvest is. Voorlopig kunnen de twee ver enigingen om beurt het hoofdveld bespelen. Het ligt in de bedoeling dat DHS zo spoedig mogelijk weer m het bezit van een eigen veld komt. waardoor ook Martinit weer de nodige armslag zal krijgen. Bliik- baar ligt het m de bedoeling dat D.H.S. in het volgend seizoen de beschikking krijgt over de twee nieuwe sportvelden, die momenteel over de z.g. Blauwe Brug bij het Tuindorp Kethel in aanleg zijn. Deze velden worden n.l. niet inge zaaid, doch worden van plaggen voorzien, waardoor een snelle be speling mogelijk is. In het Rotterdamse tennisdistrict is een schema opgesteld voor de verschillende tournooien. die in de loop van het seizoen zullen worden gehouden. De Schiedamse kam pioenschappen, waarvoor de wed strijden steeds op Spiermghoek plaatsvinden, zyn vastgesteld op Zondag 12 Juli. Burgerlijke Stand Geboren: Elisabeth, d. v J. M v d. Laan en C, v. d. Berghe; Albert, z. v. N. Goedcrond en J. Janssen: Maria J-, d. v. P. J. Schepen en H. Droge., Overleden: A. Herlaar, 79 jaren. Na een gelykapgaande strijd moest Martinit met de kleinst mogelijke uit slag de eer aan Nieuwenhoom laten. Gezien het vertoonde spelbeeld. had de uitslag ook andersom kunnen zon, Martinit, dat nog steeds met geblesseer de spelers te kampen heeft, kwam mot twee invallers in het veld on speelde voor rust met de wind tegen. Ds eerste aanvallen waren voor Nieuwenhoom, maar de verdediging van Martinit wist van geen wijken, zodat doelpunten voorlopig uitbleven. Allengs gtng de Martmit-voorhoede zich nu ook roeren, maar ook hier bleek de juiste afwerking zoek te ztln. Na een half uur spelen ondernam Nieuwenhoom een aanval over de linkervleugel. De voor het doel geplaatste bal werd door de middenvoor in een doelpunt omgezet, 10. Martinit antwoordde met een krachtig tegenoffensief, maar het tc korte spel van de voorhoede stond suc ces in de weg. Ook na de rust was Mar tinit het meest in de aanval, maar wat de rood-witten ook probeerden, het wilde maar niet lukken. Daar ook Nieuwenhoom geen kans zag het net te vinden, bleef de stand 1—0, In een op hoog peil staande wedstrijd mocht het Ursus met gelukken leider Tonegido de voet dwars te zetten. Jam mer, want onze stadgenoten waren m deze ontmoeting geenszins de mindere van Tonegido, integendeel. Door slecht schieten werd de meerderheid echter niet benut. Er waren circa 20 minuten gespeeld, toen Tonegido een hoekschop kreeg te nemen. De voor het doel ge plaatste bal werd door de Urs>us-keeper weggetrapt, kwam echter tegen de be nen van een der achter spelers, waar door dc bal in het net caramboleerde. 1—0. Geenszins ontmoedigd door deze on gelukkige achterstand, toog Ursus met een weer ten aanval, maar het zat met mee. Tot tweemaal toe belandde een schot tegen de lat. Na de thee viel Ursus wederom hard nekkig aan, maar met kunst en vlieg werk wist de Tonegida-vertlediging stand Ie houden. Tonegido vergrootte een kwartier voor het einde de voor sprong, wederom uit een corner, waar bij de keeper van Ursus, die weliswaar zwaar gehinderd werd, niet helemaal vrijuit ging. In een laatste wanhoops offensief trachtte Ursus do zaak nog te redden, maar het lukte niet, zodat de rode lantaarn weer mee naar Schiedam, ging. gen een muur. maar desondanks bleef Demos voetballen. Kort voor rust voeg de O.B. nog een derde doelpunt aan de score toe, zodat Demos togen een 30 achterstand moest optornen. Na de hervatting weer hetzelfde spel- beold, d.w.z een volkomen superieur Demos. Er zat een doelpunt m de lucht, en dat kwam ook, toen middenvoor Hekman een solo met een voltreffen be sloot, 3—1. Alles leek nu nog mogelijk, maar toen Oud-Beyorland er 41 van gemaakt had. bij welk doelpunt de Demos-keeper te traag reageerde, was de nederlaag een feit geworden. Weliswaar verklein de linksbuiten Noordam op fraaie wijze de achterstand tot 42, maar verder kwamen onze stadgenoten niet. Evenals in de retummatch eindigde ook nu de wedstrijd Zuiderster—WF jn een 41 overwinning voor Zuiderster. Niemand zal ZufdeTster deze zege be twisten, maar dat de uitslag wel wat geflatteerd te noemen is, mogen wb, ge zien liet vertoonde spel, toch wel aan nemen. Voor de rust zagen we een gelijkop- gaande strijd, met WF iets meer in de aanval. Na een half uur spelen resul teerde één van deze aanvallen in een doelpunt, gescoord door v. d. Broek 01, Hierna werd het spel van Zuider ster steeds harder, waa-rtegen dc zwak leidende scheidsrechter onvoldoende optrad. Spoedig hepen enige WF-spelers hinkend over het veld, hetgeen aan de stemming geen goed deed. Even voor rust bracht de linksbinnen van Zuiöer- ster de partijen weer op gelijke voet, 1—1. Twintig minuten na rust was het de linksbinnen die de stand op 21 bracht, nadat daarvoor reeds oen doelpunt we gens buitenspel was geannuleerd. WF vocht voor wat het waard was en kreeg dikwijls redelijke kansen, die echter door slecht schieten teniet gedaan wer den. De middenvoor van Zuiderster wist hierna nog tweemaal het net te vinden, zodat de eindstand 41 werd. Dat SFC duidelijk de bedoeling heeft om uit dc onderste regionen weg te ko men. heeft na LMO ook Tcdiro moeten ondervinden. Onze stadgenoten slaag den er na een sp..nnond duel in, de bei de punten te veroveren. Alvorens het zover was, heeft de SFC-aanhang me nig zweetdruppeltje (van angst) moeten laten, want het SFC-doel stond vooral na de rust soms onder hoogspanning en de verdedigers kwamen benen te kort om de Tediro-voorwaartsen het scoren te beletten. Dat dit toch gelukte, pleit voor de taaie volharding van de 5FC- defensie, waarin vooral doelman v. d. Tas weer goed werk verrichtte. Na de aftrap nam Tediro al meteen het heft in handen, en ontstonden voor het SFC-doel hachelijke momenten, die, gelukkig voor SFC, steeds weer werden opgelost. Na 25 minuten scoorde rechts binnen J, Noordjjk, na een vloeiende combinatie, het enige en winnende doelpunt voor SFC, Hoe Tediro hierna ook op de verdediging van SFC beukte, er was geen doorkomen aar., ook niet fn de tweede helft. Wel is waar werd er toen wel gescoord, maar dit doelpunt werd terecht wegens buitenspel gean nuleerd. Door deze overwinning heeft SFC zich weer iets omhoog gewerkt en kan er weer wat ruimer geademd worden. Na de inzinking van de laatste weken heeft DRZ zich tegen Bloemhof weer aardig hersteld, en al werd er dan ook geen overwinning behaald, het gelijke spel tegen deze sterke tegenstander duidt toch op herstel. De wil om te winnen, die in de laat ste wedstrijden ontbrak, was nu weer bij DRZ teruggekeerd, dat bleek wel uit het doortastende en agressieve spel van onze stadgenoten. Nadat DRZ een tijd lang de leiding had door een doelpunt van Molendijk, slaagde Bloemhof er toch m de partijen weer op gelijke voet te brengen. Van beide zijden werd er nu fel om de winnende goal gevochten, maar do verdedigingen bleven meester van het terrein, zodat by het eind signaal beide elftallen met één winst punt huiswaarts gingen. In een hard gespeelde wedstrijd wist SVDPW met 3—0 over West End te ze gevieren. Dat deze overwinning ver diend was, zal niemand in twijfel dur ven trekken. Wat snelheid en techniek betreft, stak SVDPW met kop en schou ders boven zyn tegenstander uit en met eon klein beetje geluk zou de score nog hoger geweest zyn Direct vanaf het begin was het SVD PW, dat met rappe combinaties West End volkomen overspeelde. Dat wil met zeggen dat West End slecht was. inte gendeel, want ook deze ploeg speelde een aantrekkelijk spelletje, maar bleek toch met opgewassen tegen de gave techniek van onze stadgenoten, zodat een nederlaag onvermijdelijk was. Ieder andere ploeg zal aan West End dan ook een zware dobber hebben De overwin ning van SVDPW kwam tot stand door doelpunten van A. v. d. Vlist, Versteeg en W. V. d. Windt. Al deze doelpunten waren van prima gehalte en ontstonden uit prachtig aanvalsspel. Mocht het SVDPW inderdaad geluk ken hot kampioenschap te behalen, het geen bijna zeker is. dan zal het met dit elftal in de eerste klasse geen siecht fi guur slaan. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. I, Jansen, Swammerdarnsingel 41, Bellen by ongeval: G.G. en G.D, Tuïniaan 89, Telefoon 69290. Tentoonstelltnge n 11—18 April, Beursgebouw, Lan ge Haven, da. 14—17 en 19—22 uur: Expositie Bescherming Burgerbevolking, Toneel: 16 April, Passage-theater, 8 uur: Katholieke kring „Het Rotter dams Toneel met „De waaier patience". Films: Passage, Da. 2 en 3 uur: Sterren stralen overal (elke leeft.). Monopole, da. 2, 7. 9 uur: S.O.S, Held m nood (14 jr.). Bijeenkomsten: 13 April, Volksgebouw, 7,30—9 uur1 Receptie t.g.v. 50-jarig be staan Alg. Bedrijfsbond Voe- dings- en Genotmiddelen. 14 April, Passage-theater, 10 u: Gratis voorstellm met „Sterren stralen overal" voor O. v. Dagen, C.A,B.-pupillen enz. Het heeft Demos in deze ontmoeting bcilist niet meegezeten, want hoewel ccn klasse heter spelend dan O.B., werd de einduitslag toch 4—2 In het voordcel van O B. Dit kwam hoofdzakelijk door dat de door Demos geloste schoten öf tegen het houtwerk (6x) of tegen een toevallig uitgestoken been belandden. D.'urby kwam nog dat de scheidsrech ter soms rare beslissingen nam, hetgeen Demos twee doelpunten kostte, want tot tweemaal toe liet de arbiter bij een duidelijk buitenspel doorspelen, waar- a Dreme°Vs!"gS'o ®n™,:torTwïi to* i ac °PS9«>ei;de revue „WU bouwen Inplaats van zich naar de Gusto- weg te begeven, hebben Zaterdag avond personeelsleden van Gusto hun schreden naar Emporium (in Rotterdam; gericht, waar een bonte avond werd georganiseerd. Welis waar waren alle dagelijkse beslom meringen mét het werkjasje aan Schiedamse kapstokken blijven han gen, doch niettemin bleef men met De leden van de C.J.V.F. „Mar tha" en de C.J.M.V. „West" kwa men Zaterdagavond met ouders, donateurs en verdere belangstellen den in „Irene" bijeen voor de jaar lijkse familie-avond. In zijn openingswoord memoreer de de voorzitter van de C.J.M.V. „West", de heer C. Mak, dat het houden van een familie-avond een goede gewoonte mag worden ge noemd. Het was de bedoeling om het programma van de avond te laten, overeenkomen met die van de we kelijkse vergadering. iDe voorzitter stelde het zeer op prijs dat zo velen aan de oproep hadden gehoor ge geven. Bijzonder werden welkom geheten de predikant van Wyk II, dr L. J. Cazomier met zijn echtge note, alsmede dc afgevaardigden van de Herv. Jeugdraad, de Wijk- Jeugdraad. de Comm. van Beheer der Westerkerk en die van allo af delingen, waaronder ook de pas bij Schiedam aangesloten afdeling der C.J.M.V. Kethel. Eveneens was aan wezig de federatie-voorzitter van de Schiedamse C.J.M.V., de heer H, Meyers. Aan het programma werkte o.a. mee mej. L. Bakker, in deze kring geen onbekende, die liederen van Fr. Schubert zong. Ook de herert J. Keuzenkamp en H, Panis maak ten zich verdienstelijk. Na de pauze is een opvoering gegeven van het toneelspel „Arme ryken", waarin duidelijk wordt ge maakt dat met geld het geluk nog met is verkregen. De dagsluiting is verzorgd door mej. G. Mak, presidente van „Martha". De avond heeft er zeker toe bijgedragen het werk van de beide jeugdverenigingen meer be kendheid te geven. S.W.G. maakt propaganda Onder auspiciën van de stichting Steun Wettig Gezag heeft de Na tionale Reserve een étalage van de G.T.B.-toonzaal aan de Broersvest ingericht met het doel propaganda te maken voor deze instelling. Zaterdagmiddag was er vooral be langstelling van het publiek voor het lichte luchtdoelgeschut, dat ns. ook is opgesteld. De expositie blij'ffc tot Zaterdag a.s. aanwezig. Brug over de Schie afgesloten De Rolbrug Huis te Rivier zal in de nacht van Maandag op Dinsdag a.s. (13-14 April) vanaf 20.00 uur zyn afgesloten ï.v.m. verdere werk zaamheden tot herstel van de aan- varingsschadc. Voetgangers en wielrijders zullen, per pont worden overgezet. De afsluiting zal zolang duren als de werkzaamheden noodzakelijk maken, evenwel uiterlijk tot 6.30 uur. DE BLAUWE DOFFER Zondag hield de Blauwe Doffer een wedvlucht vanuit Kesteren. Afstand 77 km. Gelost om 8.30 uur. arriveerde de eerste duif om 9-38-37 laatste prijswinnende duif oro 9-45-07. De uitslag was: 1 Putters en Zn-, 2 43 A. J. Brokking. 3 44 45 Sebrechts. 4 17 29 36 Hopstein, 5 18 Urner, 6 11 14 26 31 Schepers, 7 3 d. Steen, 9 Wyhakokers, 10 Kerkhof, 12 16 40 P. J. Wynties. 13 25 Th. Duiven bode, 15 Kouwcnberg en Co.. 19 De Kouw, 20 23 Leeu wen cn Co., 21 J W Broeders, 22 38 51 Sloot en Co.. 24 Dries, 27 Arot, 28 Lems 30 39. Limborgh. 32 Matla, 33 Nieberg. 34 De Jong. 35 C. A. Hersbach. 37 46 v. Deurzen, 41 Wijnstekers, 42 48 H. J. Brok king. 47 N. v. Leeuwart Broeders, 49 De Har tog, 50 Mirra, 52 J, Bal- lijns Dipl. direct aj sterker en reeds in de derde minuut belandde een schot tegen de lat. Met fraaie combinaties sneed de Demos-vcorhoede als een mes door de O.B.-verdediging heen, maar doelpun- I ten kwamen er niet. Echter wel aan de andere kant, want na twintig minuten een schip", die op een enkele uitzon dering na geheel door leden van de personeelsvereniging werd gesoeeld, in „de familie" Het voorstellen van de medewerkers maakte een mooie. bliek met een eigen lied voor te stel len Tijdens de uitvoering die door directieleden werd bijgewoond, bleef de goede indruk behouden, zodat op en na liet middernachterlyk uur een ieder tevreden huiswaarts kon keren. Vermelden wil tot slot nog, dat als bleef staan, 10. Kort hierop zelfde geval, 2—0. Dit was vechten te- verzorgde indruk Na een kort inlei- j gasten aan de uitvoering mcciewerk- dend woord van de conférencier, j ten: An van Dijk (voor het instude- "arij'ke Ves- Groenewe- gen en Eddy Meeuws (zang>. r-, -a i Ciena wuura van ue cunieienmt:!, ten. oil vjjj uur* wuut iwi Demos°wrdcdiging voor buitenspel schoten opeens een twintigtal hoof- ren van de balletten). Marijke bleef staan, 1—0. Kort hierop weer een- den van achter „scheepsplaten" naar ter, de accordeonist Cor Groer boven om zich aan het verraste pu-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1