KETELBINKIE VOETBALSYSTEEM Bescherming Bevolking gaat beroep op bevolking doen Schiedam heeft te zorgen voor 2300 vrijwilligers Jeugd en ouders genoten van de circussfeer Feest in het Clubhuis! AGENDA Kwestie bij ziekenfonds met persoonlijk aspect DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Een afscheid „Mercurius" U.S.O.-concert ir Musis Sacrum bij Algemene raad voor gasvoorziening STADSKRONIEK In Musis wordt naar een moordenaar gezocht Winkelbouw aan Broersvest fef'; Drie avonden achtereen Spaarbank handhaaft hoge liquiditeit Tivee besturen bij „De Kunst"; aanklacht wegens onrechtmatige schorsing 2 Donderdag 16 April 1953 Als laatste deel van het landelijk apparaat is nu ook ïn de A-kringen, die de drie grootste steden van ons met hun directe orageaing om vatten, de actie voor werving van vrijwilligers ten behoeve van de Dienst Bescherming Burgerbevolking ingezet. Als onderdeel van de A-kring Rot terdam zal onze stad hebben te zorgen voor 2300 vrijwilligers. Zoals burge meester Peek Zaterdagmiddag bij de opening van de B.B.-tentoonstelIing reed* kon vertellen, zijn de eerste resultaten zodanig geweest dat men de wervingsactie, die officieel op 2 Mei gaat beginnen, vol vertrouwen tege moet ziet. Behalve de reeds aangetrokken blok- en wijk hoof den en het in te schakelen gemeentepersoneel, was Zaterdagmiddag nog een lyst met 200 namen van vrijwilligers bekend. In een bespreking ten stadhuize waarbij ook het plaatselijk hoofd van de Dienst Bescherming Be- volking in Schiedam, de heer J. H. van Veen, aanwezig was, heb ben wij van de burgemeester en het hoofd van de B.B, in de kring Botterdam, de heer A. L>, Nou- wens, een en ander gehoord over deze nieuwe organisatie, die in rampspoedige dagen verlichting in de nood zal moeten brengen. Sprekende over het feit dat Schiedam zowel als Vlaardingen bij Botterdam werden ingedeeld, kon de burgemeester meedelen dat krijgstechnisch dit gebied langs de Nieuwe Waterweg als een eenheid moet worden gezien. De aanwe zigheid van een groot havencom plex en de samenbundeling van. zoveel vitale bedrijven (b.v. olie raffinaderijen en scheepswerven) op een betrekkelijk klein gebied, maken de A-kring Rotterdam één van de gevaarlijkste gebieden in tijd van oorlog. Voor de vredestijd, zolang de B.B. dus niet actief behoeft te worden, is echter zoveel mogelijk decentralisatie toegepast. Zo wordt thans de propaganda en de op leiding plaatselijk geregeld. In tyd van nood zal het echter de Rot terdamse centrale zijn die het B.B, werk in heel de kring direct re gelt. Teneinde de tjjd tussen werving en opleiding niet nodeloos voorbij te laten gaan, wordt onmiddellijk plaatselijk gezorgd voor oefenma teriaal. Zo zal Schiedam, dat 5 van de 56 wijken in de A kring heeft, onmiddellijk de beschik king over vijfmaal twee uitrustin gen voor een blokploeg krijgen. De wijken, die een inwonertal van 15 a 16.000 omvatten, zijn weer onderverdeeld in blokken, waarin 900 k HOö inwoners. Bin nen de kring werkt o.a. de ge neeskundige dienst met een aantal mobiele geneeskundige groepen, waarbij transportploegen voor ge- wonden worden ingedeeld. Voor de brandweer heeft de B.B. in voorkomend geval niet al leen de beschikking over het aan wezige materiaal, maar ook zorgt het Rijk nog Voor 16 diesel-motor- spuiten en 2 benzinespuiten met een capaciteit van 2800 liter per minuut en opvoerhoogte van 80 meter. Dit materiaal zal evenals dat van de overige mobiele B.B.- diensten zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de bebouwde kom men worden gestationneerd. Wat de politie betreft, hier van wordt naast het bestaan de apparaat Dok de reserve- politie bij de B.B. ingescha- Waardering en geschenk voor C. Or del man „IJit dankbaarheid voor de pret tige -wijze, waarop u de voorzitters- taak hebt vervuld, bieden wij dit geschenk aan". Dit zei de heer J. J. Man in 't Veld Woensdag op de feestavond van de Algemene Bond Mercurius in de bovenzaal van. Musis, tegen de scheioende voor zitter, de heer C. Ordelman. De oorzaak van. zijn aftreden is het overgaan naar een andere bond, wegens verandering van werkkring. De neer Man ui 't Veld zal als opvolger van de heer Ordeiman optreden. Mevrouw Ordelman kreeg tut dank voor het veelvuldig „af staan" van haar echtgenoot ten bate van het verenigingswerk, een fraaie ruiker. De heer C. v. d. Vlerk richtte als vertegenwoordiger van het bondsbestuur eveneens waar derende xvoorden tot de aftredende voorzitter» Dit afscheid was gekoppeld aan een ontspanningsavond, die Mercu- nuB van tijd tot tijd organiseert. Fr ms du Mee en de zijnen hebben het gezelschap handels- en. kantoor bedienden hartelijk laten lachen om ae cabaret-revue- „Kolder d*> Bolder". Ellen Castell als het straat jochie dat er van droomt nog eens in het oranjeshirt in het veld te komen, had de refrein zangers en -zangeressen al spoedig op haar hand. Fred Wiegman en Frans du Mee veroorzaakten ware lachorka- nen met hun samenspraakje „Gee? mij maar een drama", een spelletje van vergissingen en verkeerd be grijpen. Ria Verda bracht de tradi tionele accordeon-potpourri, maar de grootste kolder-de-bolder brach ten de telepaath paraphrase en zijn slapend medium Madame Blanche. Johnnv Reynolds zorgde voor een passende begeleiding op de piano. Op deze avond werd tevens een nieuwe propaganda-aetle van „Mer curius" aangekondigd, terwijl de li.den werden opgewekt de landdag op de Scheleberg in Lunteien op Hemelvaartsdag bij te wonen. Het Utrechts Stedelijk Orkest komt Woensdag 22 Apnl weer naar Schiedam om hier een Toon kunst-concert te verzorgen. Dirigent js ditmaal Paul Hupperts. Uitgevoerd worden in «Huls Sacrum aan de Lange Haven o.a. de Slegfried-idylle van Richard Wagner, de symphonte „Da Chaase" van Haydn en de Italiaanse Symphonie van Mendels sohn. keld. Burgemeester Peek acht te het in dit verband van groot belang dat de Schie dam se reserve-politie ter sterkte van zestig man nu reeds meermalen van z'n gro te paraatheid blijk gaf. Van groot belang voor degenen, die tot de Dienst Bescherming Be volking willen toetreden, is voor al de grote zorg, welke aan de sociale voorzieningen van de vrij willigers is besteed. Men heeft niet weer willen vervallen in de fout van voor de laatste wereld oorlog, toen de man die tot de Luchtbescherming toetrad, geen enkel recht kon laten gelden. Tentoonstelling verlengd De inzet van de Schiedamse wervingsactie, dc grote tentoon stelling in de Beurs aan de Lange Haven, heeft veel succes. Tot en met Dinsdag had men al zo'n dui zend bezoekers ontvangen. Ten einde zoveel mogelijk belangstel lenden in de gelegenheid te stel len dc interessante B.B. expositie te gaan zien, zal deze nog tot en met Maandag geopend blijven. Ook Zondagmiddag kan men cr van twee tot vijf uur terecht. De wervingsactie Als wervlngsbureau wordt na 2 Mei de politiepost aan de Buiten- havenweg naast De Kroon bestemd. In de komende weken zal de Bescherming Bevolking op verierlei wijzen van zich laten horen. Zo gaat er van 4 tot 11 Mei een reclametram rijden, van 25 tot 30 April is er een open lucht-filmvoorstelling op meerde re plaatsen in de kring, de pad vinders gaan op 25 Apnl folders verspreiden, een brandweer-colon ne maakt een rondgang door de drie steden en zelfs worden er 100.000 lucifersdoosjes met specia le opdruk verkocht. In Schiedam zullen de sigarenwinkels hiervan 9000 aan de man zien te brengen. Er is een hele lijst van vergade ringen over de B.B. opgesteld In Schiedam vindt een dergelijke bij eenkomst plaats op 11 Mei. Na tuurlijk ontbreken de affiches, spandoeken en transparanten niet om aller aandacht op de B.B. te richten. In de toonzaal van de G.T.b. aan de Broersvest en bij Willems en Ernsting aan de Rot- terdamsedijk worden bovendien nog speciale etalages ingericht. Ter vertegenwoordiging van de gemeente Schiedam in de Algemene Raad voor de gemeenschappelijke regeling inzake de gasvoorziening, overeenkomst B.P.M. en grote ge meenten in Zuid-Holland) worden voorgedragen de heren mr M. J. M. van Kinderen en J. Weergang. De heren mr p. van Bochove en P. Mak treden als vervangers op. Bij het keren van zijn auto reed de Rotterdammer De j. tegen een boom in de Nieuwe Maasstraat. De boom werd met wortel en al uit de grond gerukt. Bij de oversteekplaats voor „De Kroon" moest A. K. P. utt Rotterdam, gistermiddag plotseling stoppen. Zijn personenauto werd aangereden door de achter hem komende motorrijder J. A. B., eveneens uit Rotterdam. Er was al leen materiële schade. v, N. deed bij de politie aangifte van diefstal van geld uit een portefeuille, die zich in een jas in een fabriek aan de Willemskade bevond. ZJET CIRCUS „Grand Cirque In- f ternationai", dat op het Edison- plein zijn tenten heeft opgeslagen, •mag er hi zyn klasse zijn, In de Trtiddagooorsfeilinp die wij bezoch ten. was de tent tot de nok toe ge vuld met kinderen en vele ouders die hen begeleidden. De dierennum- mers gaan steeds meer het veld ruimen voor menselijke prestaties. Behalve de paarden zagen we drie bruine beren, die een heel aardig nummer gaven, een grote hond en twee kleine aapjesdie een vlie gensvlug rondje meereden op een paardenrug. Verschillende mooie paarden en ook kleine Shetlandse ponny's lieten in talrijke nubitners hun prestaties zien, maar de kroon spande wel het laatste optreden, waarbij de mensen van Althoff's jockey-troupe om de beurt op een dravend paard sprongen, tot de He ie Tij er op zat. Een bijzonder goed nummer zonder dieren was 't Lopez-trio, tempo-jong leurs, na de pauze als Judy. Jeny en José Balagiter, maar ook alle an dere prestaties als Resings-trampo. Ïin-Gc£ nummer op een verend vlak), de kunstwielrijders „The Re- neUi's, de luchtacrobatiek van de Anco-ststers, de Drie Benaco's en Miss Resi; de Vlaamse kolder van Les Cavalinio's, waren het aanzien meer dan waard. Vanavond geeft het circus alweer z'n laatste voor stellingen. 2174 Met het pistool In. de vuist springt Marga naar voren, maar zij, wordt natuurlijk direct overmeesterd. „Doe geen domme dingen, Marga," zegt Jack; „die kerels hebben ons in bun macht." Monsieur Alexan der is erg geschrokken; hij heeft een kogel dwars door zijn hoed gekregen. Eén der Arabieren ont wringt Marga bet wapen en dan beveelt monsieur Alexander met hese stem, dat de Amerikanen zich in de tent moeten begeven. „En nu schrijft u een brief aan uw schoonvader," zegt bij tegen Jack, „waarm hem uitlegt in weiice situatie u verkeert en dat schuwen." Jack begrijpt, dat verder verzet wei hij zo spoedig mogelijk die 50.000 dollar moet nig zal baten. „Ik wil die brief best schrijven, sturen. U begrijpt zelf wel, wat er met u ge- zegt hij „maar u moet zich niet voorstellen, dat beurt, wanneer hij de autoriteiten zou waar- u dat geld ooit krijgt. Wij hebben die som niet I eens voorhanden." „Dat zullen wij nog wel eens zien," antwoordt monsieur Alexander. OP VEELVULDIG VERZOEK en het PRIJS SLECHTS 55 CENT. (HET KOSTELIJKE VERHAAL IN WOORD EN BEELD) weer verkrijgbaar aan ons Kantoor; bij de Boekhandel en Kiosken. U kunt ook bestellen bij agenten en bezorgers van ons blad. De spelers -van de Rotterdamse Come- dte waren Woensdagavond naar Schie dam gekomen om In de grote zaal van Musis Sacrum de leden van de afdeling Ontwikkeling en Ontspanning van „Wil ton Fijenoord" te laten meeleven (en meespelen!) met de gebeurtenissen rondom het politiezaak je, dat „Moord bij Open Doek" geheten ls. De troep zal zelfs een hele serie voorstellingen voor het Wilton-personeel geven. Vanavond zal de geschiedenis zich weer afspelen en een week later komt z$ nog eens in Mu sis Sacrum terug, weer op Woensdag en Donderdag, Hans Polman, die de rol van dr Congrege vervult, moest op deze eer ste avond wegens ziekte vervangen wor den door Leen Bakker. Musis sacrum leent zich nu eenmaal niet zo best voor „groot" toneel, maar gezien het enthou siasme van de toeschouwers was men meer dan tevreden. Ijverig is er meegespeurd naar het verdwenen lijk, hard is er gelachen om het meesterlijk-drukke gedoe van de chocolade-juffrouw (Manette Flink) en het spel van de niets ontziende inspec teur Marshall (Richard Flink) werd ho gelijk gewaardeerd. Voorzitter L. Giphart sprak een kort openings- en. slotwoord. De aannemersfirma Kuijpers heeft aan het gemeentebestuur verzocht aan haar te verkopen een gedeelte van de open grond aan de Broers vest gelegen bij het gymnastiek lokaal, ter grootte van ca. 200 vier kante meter, waarop deze firma winkels met bovenwoningen wil gaan bouwen. Hiertegen bestaan bij B. en W. geen bezwaren als ten behoeve van het gymnastieklokaal en van het ge- bauw. waarin o.m. de Sociale Zaken s gehuisvest, een vrije gelijkvloerse doorgang beschikbaar blijft ter breedte van plusminus drie meter- De prijs van de grond is bepaald op 100 gulden p. vierk. meter, doch vaor het gedeelte, dat slechts over- bemwd mag worden omdat het ge bezigd zal worden voor de door gang. is een prijs overeengekomen van 50 gulden per vierkante meter. Overigens geschiedt de verkoop on der de normale voorwaarden. Vier jaar bestaat het Clubl-nis voor de Ongeorganiseerde Jengu aan het DoeL-plein, *s Is nu di.ecl geen jubileum om grootscheeps feest te gaan vieren, maar toch mag aan zo'n gebe ir-enis wel wat extra aandacht worden besteed. De grote sociale betekenis van deze Instelling hij de Spoelingbrug is daarvoor hoe groot ooi het bezoek van de. jeugd mag zij toch nog tc weinig tot bet merei,*.eel van de Scme damse bevolk'og doorgedrongen. Vooruit, dan dus toch maar wat extra tam-tam en zo gebeurt het dat drie avonden achtereen de gro te gymnastiekzaal vol stoelen is ge zet. Woensdagavond waren de eer ste gasten er aanwezig. Voor de première vah een bont programma waren de ouders en de leden van 811 jaar uitgenodigd. „We kunnen merken dat het cir cus in de stad is," merkte clubhuis- leider Scholten verontschuldigend op, toen we binnenkwamen. Waar had hij een grotere belangstelling moeten bergen, hebben we ons even cm E KANTTEKENINGEN spSJONGE, tsjonge, dat - hadden, we vijftig weer. Maandagavond 27 April is er in het Volks- Toen was het zó roomse zijde 3n weekblaad- droegen 148.20 bij. Gerrit je in de peuecHtssfeUing,> Hoorman spande de kroon naar ffe meen met de naam met f 13.62 (zijnde 54 hei- f - „Sociale Actie". Als nu Kip, tjes en 12 centen) als welp jaar geleden ook ntet kun- de CQiporteur van „De Mo- en Rob Uyl bracht in de nen vermoedenzo schrijft fcer» op de Hoogstraat liepverkennersgroep zelfs ons een bejaarde ScHiekan- Werd hij op de voet ge- 1 16.70 bij elkaar (zijnde 66 ter, die in het verslag over voigd door „Sociale Actie", heitjes en 20 centen). Er is de jubileumreceptie van de Qm teveel lawaai te voor- dus kennelijk nogal eens Algemene Bedryjsöond komen, verbood de politie wat meer dan het gevraag- Voedings- en Gevotmiade- colporteurs hun blaadje de heitje gegeven, len las dat ook burgemees- aan te prijzen, die het toen Twee jongens van do ter Peek tot de gasten be- maar als schild voor de Burgemeester van Haaren- horst hielden, groep verrichtten o.a. werk «astiekverenigïngen. Colporteur Kip mocht tuin ^an burgemees- dan misschien een niet ai aan de Nassau- tc trouw kerkganger zijn ger van onze stad als geweest, hij was echter rooms-katholiek Schiedam- toch. ook katholiekHy massa heel prettige erva mer acte de présence gaf deed my eens Het verhaal ringen hy deze actie. De -- - dat de pastoor van de spontaneïteit sloeg meer dan preekstoel af gedonderd eens over op degenen, die hoorde. Waarschijnlijk ver- borst hielden, baasde het deze bejaarde stadgenoot minder dat de burgemeester daar kwam, dan wel dat de eerste bur- tie nog in het experimen teerstadium verkeerde. Om dat al dat vragen toch niet veel uithaalde, is tenslotte de aanvraag van de Hin derwet aangegrepen om klachten in te dienen. Ook daar is nota van genomen en zowaar kwam er een verordening van Gedepu teerde Staten af, waarin zoveel mogelijk waarborgen werden geëist voor een stankvrije werking van het gemaal, Ook die phase is weer doorgewerkt. Even is het goed gegaan, maar niet huisleider Karei Scholten, die in die korte tijd van voorbereiding een kring van toegewijde medewer kers eit medewerksters om zich verzamelde, Ble zomeravond-recrea- ecR„,„ tie komt er ook dit jaar yQQj. lang. Hoewel die be perkende bepalingen Den Haag wel altijd van van laan. Natuurlijk waren er een gebouw een bijeenkomst ^racht zullen blijven, en met de besturen van jeugd- ^us 00i^ 2ijn. hangt en sportorganisaties, gym- de stank weer doorlopend nastiekverenigingen, mu- ajs een W0lk in dat deel ziekgczelschappen en volks- van de Marconistraat, dat dansgroepen. uitzirht heeft op het ge- In deze bijeenkomst ztil- maal. len aan de orde komen de jeugdrecreatie voor de Iceftyd van 8 tot 18 jaar, bij de vijftigjarige „roote' bond. Hij knoopte er ten minste een herinnering aan had dat „Wie de Moker de gevraagde karweitjes en In... 11 MI. „7, J. nnI Kfltf !ül" nfl Pflll I 1' vast, die meer dan vijftig jaar teruggaat en bet.ek- king heeft op de toenma- leestNa de kerkdienst daarna de heitjes beschik- toas Kip naar de pastoor baar moesten stellen. Een gestapt en had hem verteld uitzondering bleef gelukkig Sm" v^hoiiiSia~tuSien"het «iet meer in de kerk te zul- het geval met de Sehie- - - len komen als hij roiets dammer, die zn auto bin- nog eens vertelde.- „Toer. nen en buiten grondig liet dc pastoor dat van ,De schoonmaken. De beloning Moker" zei, keken alle bleef bij zegge en schrijve kerkgangers mü aan", één heitje! Hier kreeg de klaagde de Kip. actie toch wel zeer de vorm Tot zover onze brief- van een héél goedkope schrijver, die zich gelukkig schoonmaakbeurt. opkomend socialisme en de katholieke kring in Schie dam. In het voorjaar van 1901 verscheen het eerste num mer van .,De Moker", zo schrijft hij. Het was een weekblaadje, waarin Het socialisme zich metterdaad prWjnet een burgemees- de taak van de verenigin gen die meewerken, een tentoonstelling Vrije Tijds besteding en een noodza kelijke spell eïderscursus. We mogen voor de jeugd van de Schiekant wensen dat het een drukbezochte vergadering zal worden. Moet dat zó? (I) Er is een straat in onze in de stad aankondigde. Her publiek kon het kopen voor de somma van één cent. Er viel nogal wat fe „bemoke- ren" en het blaadje, dat een bepaald vrijmoedige toon van spreken had, vond dan ook vlijtig aftrek. De bestrijders trokken echter al spoedig op pad, aldus onze briefschrijver. Niet het minst waren zij afkomstig ter, dïe de strijd tussen de aanhangers van „De Mo ker" en .Sociale Actie terzijde heeft geschoven en bereid is over de schotjes heen te kijken. Hetgeen on ze eerste burqer slechts kan sieren, zo menen wij Groepsleider Noorder- uit katholieke kring. Voorat meer komt ons vertellen •de „Nieuwe .Schiedamsche dat de padvinders van de Cotirant" kreeg het nogal te Burgemeester van Haaren- kwaad met „De Moker", groep met elkaar 238.90 nicï len ncdcic van het verdienden tijdens de acti^ blaadje, dat danig nan zich „Een heitje voor een kar- afbeet en dan ook gretig weitje". Van de welpen Zou dat nu werkelijk zo moeten blijven? Moet dat zó?(II) We willen nog zo'n ©ver heids werk je voor uw neus leggen, 't Is te vinden in de Lange Kerkstraat, die gelukkig iets breder wordt en dan einde! tik de lang verwachte nieuwe bestra ting krijgt. Een mooi straat je, dat mogen we hier tot eer van de straatmakers en allen die dat verder aan- goede stad, die gans niet gaat. wel zeggen. Maar we blij behoeft te zijn met zouden Woensdagmorgen heel dat mooie riolcrings- bijna iets lelijks hardop plan van Gemeentewerken hebben gezegd, toen onze De nadelen ervan snuiven weg op de hoek van de de bewoners bij dag en Lange Kerkstraat en de nacht pp wanneer ze zich Grote Markt werd onder op straat begeven of de broken door een pracht van moed hebben een raam een gat in het wegdek, dat open te zetten. „Kom, laat nog slechts een paar weken ons wat frisse lucht hap- geleden daar werd neerge- pen," zeggen ze dan tegen vliid. elkaar en meteen is de Hoe is het mogelijk dat stank van alle afvalwater FTT-ambtenaren juist nu van héél de Schiekant roet die gr averij moesten monstratie of spelbfjeen- Kethel inbegrepen bin- beginnen, nadat diezelfde komst ook, overal kon Je nen. Lange Kerkstraat vele Toen het centrale riool- maanden lang een ergernis gemaal nog niet zo lang was voor de vering van Recreatie voor de zomeravond Herinnert U zich nog die prachtig geslaagde zomer avond-recreatie van vorig jaar? Honderden jonjiens en meisjes uit heel dc stad namen er aan deel. Bij Heitjes welke uitvoering In de openlucht, bij welke de- ?oed merken, dat dit initiatief om de verveling aftrek vond. Ook verscheen was een bedrag van 90.70 van afkomstig, de verkenners uit onze stad te verdrijven aan de Marconistraat stond, auto's en het goede humeur uitstekend was ontvannen. hadden zp er in de naaste van wielrijders? Er schijnt Ook nu weer was het de omtrek ook al last van. Men op het punt van bestraten Schiedamse Gemeenschap telefoneerde, belde nog en tveg-graven aan het die het werk aanpakte. De eens en kreeg dan te horen overleg over zulke zaken ziel van dit alles was club- dat de technische installa- nog wel iets te verbeteren. later afgevraagd. Vrijwel geen stoel of een plaats op de bank bleef on bezet. t Zoals gewoonlijk was er weer gestreefd naar zoveel mogelijk eigen werk. De oudste leden van het clubhuis timmerden het toneel in elkaar, schilderden een mooi schild en hingen de gordijnen op. Heel veel jongens en meisjes van de rest van het bonte gezelschap dat kamers en gangen met veel geluid pleegt te vullen, zetten zich in voor het brengen van een. zo goed mogelijk programma. Deze eerste avond van de kleinsten had de junior-afdeling van de ac cordeonvereniging K.D.O. een deel van de taak op zich genomen. Er was een zangspel, een iekespel, we hoorden gedichtjes van Annie Schmidt en natuurlijk ontbrak de samenzang niet. Waar wat wacht tijd viel op te vullen, sprong Ka- rel Scholten op de bres om de zoeloes op weg te helpen en de negers te laten verjagen- De zaal hielp dapper mee. Natuurlijk begon de avond niet zonder een kort welkomstwoord. De heer Scholten heeft er het ju bileum bij aangehaald en een be roep gedaan op de aanwezige ouders om het clubhuis zoveel mogelijk te steunen. Ook vanavond zijn de ouders hartelijk welkom. De leden van 12-— 13 jaar komen vandaag aan de beurt voor een bezoek, de oudere leden vieren het feest van hun clubhuis onderling op Vrijdagavond. Beide avonden verleent dan het muziek gezelschap „Devroma" medewer king. Na de feestavonden komt de jaar lijkse Clutenba, de tentoonstelling- Wat men moet wtiem Apothekers-nachtdienst: C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD. Tuinlaan 89, Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 1120 April, Beursgebouw, Lan ge Haven, da. 14—17 en 1922 uur; Expositie Bescherming Burgerbevolking. Toneel: 16 April, Passage-theater, 8 uur: Katholieke kring „Het Rotter dams Toneel met „De waaier» patience". Films; Monopole, da. 2, 7, uur: Vlam mende pijlen (14 jr.). De maandcijfers van de Spaarbank Be ven aan dat het totaal tegoed van de spaarders m de afgelopen maand toenam met 74.742,41 tot 13 543.184.23, verdeeld over 38,541 rekeningen. Krachtens spaar regelingen in de bedrijven werd 7.27330 ingelegd. De Afhaaldienst bracht f 38 781.50 aan. spaargeld binnen van 2.G14 deelnemers. Door middel van spoorbusjes werd 7.584,32 op boekjes bijgeschreven. In omloop ■zijn 4.132 busjes Het Jeugdtegoed groeide In het Xe kwartaal met 4.798,53 tot 64 592,00. in geschreven op 5.435 boekjes (31 Maart li>52: 60 260,52 verdeeld over 5.137 boekjes. De totale Inleg in het kwartaal, groot f J3 664.13, geschiedde met f 4.232,43 (31?ó) in contanten, met 8.508,50 (62%) in zegelkaarten en met ƒ923,20 (7%) m knipkaarten. Op de scholen werd voor een waarde van 10.147,65 aan spaar/egels verkocht, op de Jeugdspaarbank voor een waarde van 010,30 Voorts werden op de Jeugd- spaarbank 17.263 knipjes van 5 cent ge geven. Het wordt tot een goed beleid gere kend een hoge liquiditeit te handhaven. Dit leiden wij af uit het hoge cijfer van. meer dan 2 miJhoen gulden, waarvan IVa millioen op een rentedragende rekening bij het Rijk 13 ondergebracht. Einde Maart was belegd, in ronde be dragen. in effecten 6 3 millioen gulden, In onderhandse leningen 5.7 nuJlioen ea in hypotheken 1.7 millioen. Gerda. d van A. J. Kiedljk en J. van Rij; Theodora L. en Petronella M., ds. van A, J. Hertog en C, M. van Merwbk; Adnaan N„ z. van N C. Ver voort en J. B. Engels; Everardus J. M.. z. van H J. J. Wan sink en E. W. J. Kleine- kóort; Trmgard. d. van A Gelens en E. J. R. Slewert; Jacquehna j. L., d, vaa W. "Westerholt en Th. J. Collignon; Wil lem K„ z. van K. W. Komijn etl R, Roos; Gerhardina, d. van J. Nels en H. D. Laferte bazar van het Clubhuis, volgende week Donderdag, Vrijdag en Zater dag nog eens de aandacht van ons allen vragen. Een week geleden vond in het Gebouw voor Chr. Sociale Belangen een vergadering plaats van leden van het ziekenfonds „De Kunst", die het blijkbaar niet eens waren met de door het bestuur van dit ziekenfonds ge volgde gedragslijn. Hoewel wU pogingen in het werk stelden, deze ver gadering bij" te wonen en aldus een inzicht te krijgen in de moeilijkheden en verwikkelingen, waarin men kennelijk was geraakt, gelukte het ons niet, toegang te verkrügen. Naar aanleiding van ome berichtgeving, waar in sprake was van oen kennelijke controverse tussen het bestuur en ten minste 57 leden waarvan de oproep tot de bewuste vergadering uit ging hebben wij inmiddels nog een gesprek gehad met de voorzitter van het ziekenfonds „De Kunst", de heer N. van Baarle. "Van de heer Van Baarle verna men wij dat het hier minder een. kwestie is tussen, bestuur en leden dan wel tussen bestuur en secre taris-boekhouder, die tot voor kort als administrateur bij „De Kunst" in het kantoor aan de Lange Ha ven werkzaam was. Nadat enkele kwesties aan de orde waren ge weest, waarbij de administrateur, de heer M., zich lijnrecht tegen over het bestuur had geplaatst, meende dit geen andere weg meer te zien, dan de administrateur te schorsen. Naar het oordeel van de heer Van Baarle hebben de 57 leden de zaak van de administrateur tot de hunne gemaakt. Zij menen het hui dige bestuur te kunnen verwijten dat de laatste jaren nimmer een (door de statuten voorgeschreven) algemene ledenvergadering werd gehouden. Hierdoor zou o.a. de in Juli 1949 aangegane fusie met het 7.iekpnfonds ..T)p Hoop", waaruit de heer Van Baarle als bestuurslid voortkomt, geen rechtsgeldigheid bezitten Het bestuur van „De Kunst" is echter van. mening dat men op dit terrein niets te ver wijten heeft. Vorig jaar vond ih Juni v/el een buitengewone leden vergadering plaats in verband met een tweede fusie met de A.N.O.Z. Geen van de aanwezige leden heeft toen een enkele klacht over het bestuursbeleid geuit, aldus de heer Van Baarle. Dat de zaak wel op scherp wordt gezet, bewijst overigens niet al'een de door de 57 leden uitgeschreven, vergadering, waarin een nieuw be stuur van „De Kunst" werd ge kozen, maar ook heeft de admini- rateur M. zich met een klacht tot .0 rechtbank gewend. Hij acht de ze schorsing niet rechtsgeldig en wenst in z'n lunctie te worden her steld. Hetgeen natuurlijk slechts zou kunnen betekenen dat het te genwoordige bestuur vertrekt. Ad vocaten zijn in de arm genomen, een notaris nam acte op van de ledenvergadering van vorige week, alle voorwaarden zijn dus aanwezig om van deze tegenstellingen bin nen het ziekenfonds een roerige zaak te maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1