a<;knda Buitenlands bezoek aan schoolartsendienst in Schiedam Herdenking gevallenen op Maandag 4 Mei Gymnastieklokalen worden duurder in gebruik Wordt het ernst met de 3 d-film in Nederland? „De Waaier-Patience" voor de Kath. Kring Gasten komen uit Joego-Slavië en Iran pA'g-ê' Classificeerder viel in tank Schiedam heeft eigen folder DE A VONTUREN VAN KARITE IN RUB Sportcommissie herziet meieen schema van vergoedingen door gebruikers Op dezelfde wijze als vorige jaren Opening van de „Clutenba" Capitol verwachten binnenkort „Bwana Devil" „Everglaze §2.95 asmm^h Reigernesten verdwenen Rotterdams Toneel in de Passage KNVVL organiseert helicopter-forum Willem Ruys-cabaret plezierde Djakarta 2 Vrijrlag 17 April 1953 30 schoolartsen uit verschillende West-Europese landen en uit het Midden-Oosten zullen van 18 April tot 2 Mei een bezoek aan ons land brengen om hier de verschillende facetten van de achoolartsendiensten te bestuderen. De deelnemers aan deze reis, die onder leiding staat van dr K. Kjellberg van de „World Health Organization" brengen in de eerste helft van April een bezoek aan Denemarken met hetzelfde doel. Dene marken en Nederland werden hiervoor door de World Health Organization Uitgezocht, omdat de schoolartsendiensten in beide landen op vrij hoog peil staan. De deelnemers zullen, in groepjes van twee, verschillende school artsendiensten op het platteland bezoeken, vervolgens wordt een aantal van deze diensten in een nabU gelegen stad bezocht, terwijl de groep daarna in Den Haag bijeenkomt om de volgende dag weer, in drieën ver deeld de drie grootste steden te bezoeken. Ook de schoolartsendienst in onze stad zal worden bezocht. Naar wij vernemen, zijn bet dr Zivko M. Prebeg uit Zagreb in Joego-Slavië en dr Amir Aslani uit Iran, die door de directeur van de G.G.G.D., dr J. H. v. d. Berg, en de schoolarts, dr X A. van Baaf- ten, zullen worden voorgelicht over de schoolartsendienst in Schiedam. Dr Prebeg bekleedt in Zagreb de functie van Head of Division for Child and Youth Hygiëne. De gasten, die voordien Ridder- kerk bezoeken, arriveren hier Dins dagavond. Zij worden dan aller eerst rondgeleid in het gebouw van de G.G.G.D. aan de Tuinjaan en doen daar indrukken op omtrent de werkwijze van onze schoolartsen dienst. Woensdagmorgen bezoekt het gezelschap allereerst de open bare school in Kethel en de prot. christelijke school aldaar. In deze laatste school zal dan vooral het gymnastieklokaal de aandacht heb ben. Terug in de stad gaat de tocht langs de Mariasehool aan het Lo- rentzplein, waar de dentalcar dan juist gestatïonneerd is. Ook. zal ge poogd worden een spraakles van de lögopaediste bij te wonen. 't Is jammer'dat de buitenlandse gasten de nieuwe B.L.O. school in Nieuwland nog niet kan worden getoond. Nu zullen zij over dit on derwijs iets te weten komen aan het Oude Kerkhof. Vandaar trekt men weer naar Schiedam-Oost om aan het Edisonplein de school voor Individueel Onderwijs te bezoeken. De middag is niet alleen gere serveerd voor de schoolartsen dienst en het onderwijs de weef kamer van Zwakzinnigenzorg en de bedrijfsschool van Wilton-Fyen- oord wil men dan nog bekijken maar ook ia tijd vrijgehouden om de gasten een blik te laten werpen in die specifiek Schiedamse indus trie, de branderij-distilleerderij. Daarvoor gaat men naar Bols en De Koning. Is het bezoek aan Schiedam al «en vermoeiende bezigheid, de «choolarten uit den vreemde krij- Advertentie (l M.) ledereen weet onderhand wel, dat juist artikelen op een hoog niveau speciaal geschikt zijn als exportartikel en juist omdat zij internal)onaai ge vraagd worden, zelden in Holland te krijgen zijn. Evengoed *s het voor de hand liggend dat het met zo'n exportorder we' eens mis gaa.t en afzet in ons eigen land dan mogelijk wordt. Is het nu eigenlijk nog we! nodig dat wij U vertellen dat deze grote Panier-Clip- per in het buitenland voor minstens de tegenwaarde van vijftien gulden wordt ver kocht? Als U weet dat hij is gemaakt van dubbel linnen, afgewerkt met tuigleer aan de zijkanten, voorzien is van een voorzak met treksluitmg en de brede riem van echt leer is, dan weet U toch evengoed we! wat zo'n Pan- ter-Clipper waard is? Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Panter-Clippers voor elie Rotterdammers en zo'n grote reistas, tevens ideale bood schappentas, in groen, brum en beige koopt U nu voor een onge kende prijs, voor viNKELCENTflUM BfHKE/WEG, Taf. 291SP gen ook daarbuiten weinig rust. Behalve de excursies zijn er nog bijeenkomsten, waar inleidingen •worden gehouden en moet men re cepties bezoeken. In de daarop volgende week zul len verschillende inrichtingen wor den bezocht, die met de school artsendiensten zijn verbonden, zo als koloniehui2en, inrichtingen voor blinde kinderen en voor achter lijke kinderen, openluchtscholen, enz. Daartussen zullen discussie- dagen worden gehouden en zullen de deelnemers door de regering vorder, ontvangen. De trip zal op 1 Mei worden besloten met een bezoek aan het Instituut voor Pre ventieve Geneeskunde te Leiden. Gisternacht is de 22-jarige classi ficeerder J van Suylekom, die aan de Broersvest woont, aan boord van het ms. Westerdam aan de Wilhel- minakade te Rotterdam in een 3% meter diepe tank gevallen. Met een ribfractuur is hij in het gemeente lijk ziekenhuis aan de Nassaulaan opgenomen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. L Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen b(j ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89, Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 1120 April, Beursgebouw, Lan ge Haven, da. IA—1? en 19—22 uur, Zo, 25 uur: Expositie Be scherming Burgerbevolking. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De ver boden vrucht (18 jaar). Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Titanenstrijd (14 jaar). Bijeenkomsten: 18 April, Musis Sacrum, 8 uur: Uitvoering Accordeonver. K.D.O. De nog zo prille Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, onderdeel non de Schiedamse Gemeenschap, heeft uieinig gelegenkeid gehad, «an zich te laten horen. Meer dan bij énige andere organisatie komt het hierbij in de eerste plaats aan op een gezonde financiële basis. Zonder oner de nodige contanten te be schikken, wordt tedere actie vrijwel by voorbaat onmogelijk, Gezien de korte periode dat het WV-werk hier ter hand werd ge nomen, is er bewondering voor de wijze waarop men thans reeds een etgen /older voor de stad heeft la ten vervaardigen, 't Is misschien een tamelijk conventionele uitvoe ring, maar daartegenover staat dat de technische verzorging uitstekend is en dat de foto's alle buiten kijf van uitstekend gehalte zijn. De folder, waarop aan de buiten zijde allereerst foto's van het stads centrum rond de Grote Markt (luchtfoto), de Wiltonhaven (lucht foto) en Waloismolen de aandacht vragen, laat ook binnenin /raate en karakteristieke plekjes zien. De tekst van de folder vertelt heel summier iets over de stad, die deze vorm van reclame veel te lang heeft ontbeerd. 2175 Wanneer Jack da brief heeft geschreven, bespreekt Alexander met zijn chef, een stoere Ara bier, wat er nu verder moet gebeuren. Voorlo pig zijn zij hier veilig en wanneer morgen een koerier naar de stad gaat is het nog vroeg genoeg. Trouwens, het is gevaar lijk langs die steile berg hellingen bij nacht te rij den. Nu valt de avond en in het kamp probeert iedereen in te slapen. Behalve de wachten na tuurlijk, die Alexander heeft uitgezet. Maar zij horen niet hoe in het bos, op de helling van de vallei, twee ruiters na- deren Het ziin Mustafa en Achmed, die de kara- een poging wagen hen van het voornemen af l_ -7- - ----- vaan reeds enkele'uren hebben bespied. Zij we- brengen naar het dal der Gelukzaligen te gaan. hen, ¥lsfrcQ^e^11J^u",a^a?et dat het ten natuurlijk niet, in welke positie de Anne- „Probeer ongezien in het kamp te komen, Ach- beter is hun plan al te zien. rikanen zich bevinden, maar Mustafa wij nog med," zegt hy tegen de-jongen; „zoek uit m wel- ke tent de Amerikanen vertoeven en spreek met Nu de laatste tüd verschillende verenigingen en clubs voor het spelen van tafeltennis, badminton en andere spelen waaraan hoofdzakelijk vol wassenen deelnemen, een beroep op B. en W. doen om beschikbaarstelling van gemeentelijke gymnastieklokalen, is de vraag gerezen of met het vor deren van de thans geldende vergoeding voor het gebruik kan worden volstaan. Gelet op de grotere financiële draagkracht van de leden van bedoelde verenigingen en clubs, vergeleken bij die van de gymnastiekver enigingen, waarvan de leden hoofdzakelijk uit jeugdige personen bestaan, alsmede op de verhoogde prijzen van brandstoffen etc., lijkt B. en W. de tegenwoordige vergoeding die nog uit de *ijd van vóór de "bezetting da teert voor lokalen die verlicht en verwarmd worden opgeleverd en van gemeentewege worden schoongehouden, aan dejage kant. Xij hebben daar om dfc Sportcommissie uitgenodigd te onderzoeken welke tarieven in an dere gemeenten in dergelijke gevallen in rekening worden gebracht en aan de hand daarvan een tarief te ontwerpen, waarbij ook met de draag kracht van de gebruikers der zalen enigermate rekening wordt gehouden, De plechtigheid voor de herden king van de gevallenen bij het tij delijk monument in de Gerrit Ver boonstraat zal op dezelfde wijze geschieden als vorig jaar. Voor ieder persoonlijk, voor elke vereniging, school e.d. bestaat ge legenheid hieraan deel te nemen, nuts de deelnemers niet jonger zijn dan 12 jaar. Aan de regelmatig deelnemende verenigingen is een circulaire ver zonden. Verenigingen, scholen en andere instanties, welke een dergelijke circulaire niet hebben ontvangen en dit jaar willen deelnemen, kun nen zich tot uiterlijk 1 Mei aan melden bij de heer J, H. F. v. d, Brugge. Burgemeester Knappert- laan 204a (tel. 67406), bij voorkeur schriftelijk, onder opgave van adres en ongeveer het aantal deelnemers. De opstelling van de stoet ge schiedt wederom als vorige jaren in de Boterstraat en de Overschie- sestraat. Bij het Stadhuis verzamelen zich het College van Burgemeester en Wethouders, raadsleden, familiele den der .gevallenen, predikanten. Het resultaat van de dcor de Sportcommissie ingestelde enquête is vervat in een overzicht, waaruit blijkt dat in enkele gemeenten on derscheid wordt gemaakt bij de herekezung van de door de ver schillende verenigingen te betalen vergoedingen. De Sportcommissie zou ook hier dit systeem willen zien gevolgd en daartoe de gebruikers in vier groe nen willen indelen, t.w.; a. gymnastiekverenigingen, aan gesloten bij den landelijk erkende organisatie (onderricht gymnas tiek); b, krachtsport-, jiu-jitsu-, scherm- en boksverenigingen; voet- bal-, hockey-, korfbal-, athletiek- handbalverenigingen (mdoor- training)) en z.g. ontspanningsver enigingen (personeel van bedrijven, kantoren, enz); c. tafeltennis-, bad minton-, volleybal- en dergebjke verenigingen; d. groepen van man nen en vrouwen, niet in vereni gingsverband, aan wie een leraar gewinshalve les geeft. De volgende overwegingen heb ben tot deze groepering geleid: Gymnasti ekveren i gingen, aa ngesl o~ ten bij een landelijke sportorgani satie. stellen zich zonder zakelijke of andere bijkomende overwegin gen ten doel de veelzijdige licha melijke ontwikkeling van jeugdige en volwassen personen te bevor deren. Van sport- en ontspanningsver enigingen die aan indoortraining of aan lichaamsoefeningen doen. wordt aangenomen, dat dit tot doel heeft de bevordering van de hoofdtak van de sport of van de ontspanning, zodat hierbij dus ook bijkomende overwegingen zich la ten gelden. Er is rekening mede gehouden, dat de verenigingen uit groep C m competitieverband spelen en zelf voorzien in het materiaal dat zij voor de uitoefening van het spel nodi? hebben. Van gemeente wege wordt gezorgd voor een spe ciale tafel verlichting (tafeltennis) en bescherming van de ramen (vol leybal). Ten aanzien van hem of haar. die in een gemeentelokaal wenst les te geven is het billijk te ach ten. dat voor het gebruikmaken van een gemeentelijk lokaal de di recte kostprijs met een tegemoet koming in de overige uitgaven, verbonden aan het exploiteren en beheren van de lokalen, wordt be taald, aldus de Sportcommissie, 1 De volgende tarieven voor het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen j worden voorgesteld: a. 20 resp. 15 per wekelUks ge- j bruiksuur per jaar bb uitgifte aan gym- i nastlekveremgingen. aangesloten bij een I landelijk erkende organisatie, voor bet geven van gymnastiekonderwijs; b. 37,50 resp. f 30 per wekelyks gebruiks- uur per jaar bij uitgifte aan voetbal-, hockey-, korfbal-, athletiek- en hand balverenigingen (uictoortramingJ en z.g ontspanningsverenigingen, alsmede aan krachtsport-, jiu-jitsu-, scherm- en boksverenigingen; c. 50 resp. 40 per wekelijks gebruiksuur per jaar bij uit gifte aan tafeltennis-, badminton-, vol- leybal- en dergelijke verenigingen, die uitsluitend of hoofdzakelijk in compe titieverband spelen; d. 150,resp I 120 per wekelijks gebruiksuur per jaar l bij uitgifte aan personen, die als pn- vast perse on aan particulieren of jjroe- I pen van partiemicren les geven. De onder a. b, c en d laatstgenoemde j bedragen gelden voor het gebróik van i de lokalen aan de St. Anna Zuster- i straat de Prins Mauritsstraat en de Dwarsstraat; de eerstaangegeven bedra gen gelden voor het gebruik van de andere lokalen. Voor het gebruik van de lokalen uitsluitend gedurende het winterseizoen bedraagt de vergoeding voor de onder a. genoemde groepen ge bruikers 5 per wekelijks gebruiksuur per jaar meer. Voor extra-gebrinksuren ter voorbe reiding van bijzondere lessen wordt de vergoeding met SO'w verhoogd. Voor het gebruik van lokalen ten behoeve van jeugdige personen leden van gym nastiekverenigingen beneden de leef tijd van 14 jaren, geldt, mits dat gebruik plaats vindt v&ór 6 uur des namiddags, een uniform tarief van 12,50 per we kelijks gebruiksuur per jaar. Eureka-Succes alleen van belang voor de korfballers Van het korfbalprogramma Is al leen de ontmoeting Eureka-Succes voor onze stadgenoten van belang. Schiedam kan voor zichzelf weinig eer meer behalen, maar de beslis sing om het kampioenschap in zijn afedling sterk beïnvloeden door op eigen terrein van T.O.V. te winnen. De roodzwarten zouden daarmee gelijk aantonen, dat de rol. die zy tot dusver hebben gespeeld, geen schijn was. T.O.V. heeft het grootste belang bij het behalen van de volle winst. Het belooft dus een aardige wedstrijd te worden aan de West- f r ankelandsedi j k. Succes zal Zondag weer voor het eerst sinds maanden volledig bin nen de lijnen verschijnen. Natuur lijk zal dit van invloed zijn op de prestatie tegen Eureka, maar of onze stadgenoten er in zullen sla gen winst te boeken, betwijfelen we. Als het zou lukken, dan zou de toekomst met iets groter opti- De tentoonstellings-bazar van het Clubhuis voor de „Ongeorganiseerde Jeugd zal Donderdag 23 April, des avonds om half acht, worden ge opend door de voorzitter van het Stichtingsbestuur, ds. J. G. Jansen, Behalve Donderdagavond zal de „Clutenba" aan het Doeleplein bij de Spoelingbrug ook nog geopend zjjn Vrijdag van 1922 uur en Za terdag van 1417 en van 1924 uur. Het kinderfeest op de eerste Mei Zoals gewoonlijk is er ook dit jaar op de eerste Mei weer een kinder feest. De vrouwengroepen van NVV en Partij van de Arbeid werken hiervoor nauw samen met de AJC, Er is al een leuk prog.jmma voor de jeugd van 6 tot 12 jaar opge steld. Er zal voor het deelnemen slechts een geringe vergoeding wor den gevraagd. Aanmelding bonds- boekje of bewijs van lidmaatschap meebrengen kan geschieden in het Volksgebouw, hedenavond van 7—9 uur. Woensdagmiddag van 2—4 uur en Zaterdag 25 April, eveneens van 24 uur. iAdvertentie LM.J Wij varen op weg met 'n bus naar d# Zaan. Op een» motorpêch, de bu« bleef staan. Chauffeur Knip Zorgde toot Tip' Voor mij had de bos niet verder te gaan. Inz, Hr. L. v. R., Sch&gen ontv. 1 fl. Tip 1 LfL Bootz' Oude Genever tnisme kunnen worden tegemoet ge zien. - Schiedam. 2 heeft nog een kleine kans zich wat hoger op te werken. Om te beginnen moet dan deze week uit van Velox 4 worden gewonnen. Succes 2 is vrij. Succes 3 speel' zijn laatste wedstrijd uit tegen W.I.O.N. 4, één van de kampioenspretendenten. Wat de uitslag ook zal zijn, onze stadgenoten komen niet meer van de voorlaatste plaats af. De junioren zijn vrij i.v.m- met een juniorleidersconferentie van de K.N.K.B. in Overschie. 't Is een on gedurig schaduwen- spel, dat de nieuwe meerpalen van de jachthaven van de wa tersportvereniging „Schiedam" in het water van de WilheFTninff- haven laten zien wanneer de zon niet ongenegen is te schij nen. Na de rampnacht van de 31»te Januari waren er niet neet palen meer over, nu staan ze weer keurig in de rij. Donder dagmiddag was de heibok met de laatste batterij bezig. Wel een betvijs dat het de water sportvereniging ernst is met een spoedige opbouu? van de door de „Korsakov" zo noodlottig vernielde haven. geestelijken, oud-illegalen enz. (Groep I). Vanaf de Ooieyparssteeg in de Boterstraat, o.a. -Bond van Oud- Onderofficieren, „Het Mobilisatie-" kruis". Politie, Brandweer, Natio nale Reserve, vak- en standsorga nisaties en allen die niet tot de an dere groepen behoren. (Groep II). Deze komen via de Kreupelstraat. Vanaf de Kreupelstraat, komen de via het verlengde van de Broers- vest, dus niet het z.g. „Koolas", sport- en jeugdverenigingen. (Groep UI). Vanaf het Overschieseplein, inde de Overschiesestraat de verschil lende scholen, komende via de Em- mastraat, (Groep IV), De Vaandeldragers worden weer ■om 19.15 bij het Monument ver wacht, waar de Kapel van „Het Leger des Hells'" in afwachting van de aankomst van de stoet, gewij de muziek ten gehore zal brengen. De opstelling van de stoet ge schiedt in rijen van 6 om bij het monument zoveel mogelijk tyd te winnen. Er wordt op alle deelnemers een dringend beroep gedaan, tijdig, d.w.z. uiterlijk om 19.00 uur op de aangewezen opstelplaatsen te zijn. Aan alle ingezetenen wordt ver zocht om 18.00 uur de vlaggen half stok te hijsen. Er wordt door het Comité Her denking Gevallenen op gerekend dat ook dit jaar .weer een groot aantal personen aan d© stoet zal deelnemen. O.B.K. concerteert in liet Passage-theater In het Passage-theater geeft het harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" Donderdag 23 April een Con cert onder leiding van dirigent J. C. M. Feltzer. Tot het programma behoort o.a. het Trompetconcert met orkestbegeleiding van Joseph Hay dn, waarin, B. Dijke als solist optreedt. Verder klinken o.a. een fantasie uit „Aïda" van Verdi, de Suite Oriën tale van F. Bicknese en een selectie uit „Oklahoma". Een sterk geva rieerde uitvoering dus. Na de paüze is er zoals gewoon lijk een film, ditmaal met een ijs- revue en muziek van Nico Dostal.. Oud-strijders 4 R.I. op Valkenburg bijeen De jaarlijkse dodenherdenking van de vereniging van oud-strijders v.m. 4 R.I. zal dit jaar op Zondag 10 Mei plaats vinden op het vliegveld Valkenburg en te Katwijk. In de ochtenduren vinden herdenkings diensten plaats in de Ned. Herv. Kerk te Valkenburg en in de R. K. kapel op het vliegkamp, 's Middags wordt een bezoek ge bracht aan de erebegraafplaatsen. Tijdens een gezamenlijke brood maaltijd in de hangar op het vlieg kamp Valkenburg zal het woord worden gevoerd door de voorzitter van de vereniging, reserve-majoor mr. J. H. G. P. Matla, Aan de herdenking wordt een rondrit over het vliegveld vastgeknoopt. ROTTERDAM De drie-dimensionale film strekt haar offensief nu ook over Neder land uit. Directies van verscheidene bioscooptheaters bestuderen welis waar met enige scepsis, maar toch met serieuze belangstelling de mo gelijkheden van de verschillende dieptefilmprocédé's, en met de ver- anderingen in de bloseoopoutillage die hiermee gepaard zullen moeten gaan. Binnen enkele weken kan men in het Capftol-thealer te Rotterdam de (Advertentie I.MJ een prachtige stof voor een charmante japon of blouse. Grote collectie van 10 moderne tinten en in wit pe" Plantage bezit op het ogen- blik weer eens geen reigemesten. meer.t Vorige week meende men de vergunning- .van Den Haag nog zo te moeten interpreteren, dat enke-e bomen, o.a. in de- kop van de Plan tage en vlok daarachter, buiten het voor verwijdering vrij gegeven ge bied vielen. Blijkbaar heeft men ten stadhuize echter nu toch weer anders geoor deeld. Nadat - tientallen nesten al weer waren bewoond, zijn ook deze in de afgelopen dagen weer opge nomen in het grote opruimplan. Teneinde zo wemig mogelijk ophef te maken, is de verwijdering nu geschied in de vroege morgenuren. Twee fietsen verdwenen Gisteravond om vijf uur zette A„ Alb. Thijmstraat 13 a, zijn.fiets (met slot) voor zijn woning neer. Een uur later was de fiets verdwenen. Voor het winkelpand van Simon de Wit aan de Broersvest verdween Donderdagmorgen de fiets van me vrouw K. In „De Waaier Patience" het toneelspel, waarvan Rotterdams To neel Donderdagavond in het Passa getheater voor de leden van de Ka tholieke Kring een voorstelling gaf, heeft de Franse schrijver Henri Troyat vooral getracht tot een scherpe karaktertekening te komen van zijn figuren. Ergens in een ouderwets huis in de provincie, dicht bij Parijs, dat wordt be woond door de heerszuchtige aan het patience-spel verslaafde me vrouw Chasseglin en haar dociele dame van het gezelschap Pastif. wordt Philippe, de neef van mej. Pastif, opgenomen om van een ziek te te herstellen. Deze jongeman, een arbe chuwe lanterfanter en niets nut. et de rijke mevr. Chasseglin, in win hij toekomst ziet, voor zich in te palmen, wélke manipulaties ten koste gaan van zijn kwebbel zieke tante, die haar aanhankelijk heid aan de patiencespelende Kenau tenslotte beloond ziet met ont slag. Philippe neemt haar plaats in. Mevrouw Chasseglin wil van hem geen kwaad horen, zij vertroetelt Baldadige jeugd maakt het al te bont De baldadigheid onder de Schie damse jeugd neemt de laatste tyd steeds erger vormen aan. Aan de Rotterdamse dijk ging men nu weer zover om een brandend doosje met lucifers door een brievenbus te werpen. Tegelijkertijd werd de voordeur vastgebonden. De lucifers veroor zaakten een begin van brand op de deurmat. De politie heeft het voornemen zeer streng tegen dergelijke oal- dadigheid op te treden. Dc daders van deze „stunt" worden nog ge* zocht. hem en stelt zich aan als een dwaze verliefde, oude vrouw. Waarom het de jonge man te doen is. ervaart ze pas op den duur, tot na een gesprek met de vader van Philippe, die ove rigens al geen _haar beter is dan zijn zoon. de afschuwelijkp waar heid tot baar doordringt. Philippe moet verdwijnen en mej. Pastif wordt in haar oude glorie hersteld. Magda Janssens werd als de nuk kige door en door verwende mevr. Chassoglzn gesecondeerd door Char lotte Kohier, de roddelende, wan hopig om haar positie vechtende dame van gezelschap. Ben Aerden maakte van de nietsnut *n aanvaard bare vertolking. Frits van Dijk. de geborneerde vader en Elisabeth Ver- siuys als het dienstmeisje, speelden de bijrollen geroutineerd. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes J. z. v. J. J. Harte en T. C Kuijl; Albert H., z. v. A, Streunding en F. W. Pran ger; Martin us H., z. v.. J. C. Cruz en J. P. Of ferm an. Ondertrouwd: H. Th. J. v. d. Avoird, 30 j. en A. M. v. Wezen berg. 19 j.; M. J. Buijck, 34 j. en M. C. L. Bynens. 44 j.; H. J. Ho- genes, 33 j. en J Zuijderduijn, 27 j.; A. Immerzeel, 26 j., en A. Mook- hoek. 24 C. v. d. Marei, 26 j. en W. Mak, 24 j.; H. Mol. 25 j, en M. J. Meerhof, 22 j.; A Nieuwendijk, 28 j. cnA. J, Snel, 26 j., H. A. H. Th. Peters. 24 j. en Th. v. Beek, 17 j.; J. Polak. 32 j.. en C. H. v. Schaik, 31 j.; F, W. Stentler, 32 j. en J, M. Wever, 26 j.; A. C. v. Tus senbroek, 33 j. en E. Clements. 32 j.; P. J. Veringmeier, 25 j. en A. C. Lansbergen, 23 j.; j. A. J. Hoef nagel, 49 j. en S. Emmelkamp, 38 j. Gehuwd: W. L. Noordum. 28 j en E. Molenaar, 25 j.; D. J. Blom- stoel, 23 en W. A J Vermu'pt 21 iA. M. Melchers, 27 1 en D. M v. Kempen. 26 j.: G. J. Noordhoek, 24 j. en A. C. v. Tncht. 18 j.: J. c. Kleiss, 27 j. en R. K Tournier, 21 j.; A, J, Jonk, 23 j. en H. J. den Herder, 22 j.; J, B. Westerman, 80 j. eerste grote stereo-speelfilm „Bwa na Devil" (in kleur) verwachten, zo vernemen wü. De film, die een duur heeft van 82 minuten, wordt door twee projectoren op het scherm geworpen. BU dit systeem is het gebruik van brillen nodig. In Amsterdam wordt „Bwana De- vil" vanaf 24 April in het Royal- ■theater vertoond. Uit Amerika zijn meer 3-d films op komst, o.a, „House of Wax", Ook het ,,Cmemaseope"-systeem, waarbij voorzetlenzen, een gebogen projec tiescherm benevens boven het doek geplaatste loudspeakers worden ge bruikt, wordt voor verschillende bioscopen overwogen. Wegens de snel groeiende be langstelling voor het hefschroef- vliegtulgr hier te lande heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart besloten, op Dins dagmiddag 28 April a.s, in de grote zaa! van het Hurhaus te Scheve- ningen een helicopter-forum te honden, dat ten doel heeft, de mo gelijkheden tot het gebruik van helieopters in Nederland nader te belichten. Aan dit helicopter-forum zullen alle instanties deelnemen, die in het gebruik van hefschroefvliegtuïgen zijn geïnteresseerd zoals de rijks luchtvaartdienst, de KLM., de P.T.T., het red dings wezen, het mi nisterie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, de .Ma rine, de luchtmacht en een groot aantal bedrijven. Ir X Meyer Drees van de stich ting ontwikkeling en bouw van experimentele hefschroefvliegtuïgen (Sobeh)'zal een causerie;houden, ge ïllustreerd door een film van het nationaal luchtvaart' laboratorium „Flow through rotors". Voorts zal het woord gevoerd worden door de heer D. Hollis Williams, tech nisch directeur van Westland Air craft Ltd., YeoviL over de door deze firma gebouwde hefschroef- vliegtuigen. waarbij de film „What other vehicle" zal worden vertoond. Na deze twee causerieën zal er een algemene discussie zijn. De Indus trie- en Handelmij. Avio-Diepen N-V- zal dan. een cocktail aanbieden. Het is nog maar weinig bekend, dat de „Willem Ruys" een der zeer zeldzame schepen ter wereld is, die ook op de normale dienst reizen een eigen cabaret-gezel schap aan boord hebben, dat regel matig voor de passagiers voorstel lingen geeft. Dit cabaret, dat o.m. gevormd wordt door de sportlei ders, de badmeester en de musici van het scheepsorkest, heeft na jarenlage voor-studie gevolgd door enige jaren praktische ervaring thans een peil bereikt, dat aller- wege, bij de toeschouwers grote waardering ondprvindt. Tijdens de ligdagen van het schip in Indone sië heeft het Willem Ruys-cabaret ditmaal in de stampvolle toneel zaal van Hotel des Indes te Dja karta een gecombineerde cabaret avondmodeshow gegeven, geor ganiseerd door de vereniging van huisvrouwen. Christel. Academie voor Lichamelijke Opvoeding In zijn dezer dagen gehouden ver gadering heeft het college van di recteuren van de Christelyke Aca demie voor Lichamelijke Opvoe ding te Rotterdam besloten de heren A. F. den Boeft tot Rotter dam en drs H. J. Smit te Vlaar- dingen te benoemen tot leden van het college van curatoren. De voorzitter van de Rotterdam se Christelijke Sportfederatie, de heer C. de Greef, werd uitgenodigd zitting te nemen m het college van directeuren. Deze uitnodiging is door de heer De Greef geaccep teerd. „Charlois" in Gebouw Zuid De damvereniging „Charlois" hield gisteravond op een voor haar on gebruikelijke avond haar bijeen komst. Daarom was het ook de jaarlijkse feestavond van Rotter dams grootste damclub. Charles Rene en zijn cabaretgezelschap heeft met de revue ,,'t Leven is niet zo slecht" gezorgd voor een uitstekende stemming die tot diep in de nacht bleef bestaan. en G. A. H. L v. Lmgen, 27 W. H. v. Bree, 24 j. en A. P- Krommenhoek. 21 j.; W. J S' 25 j, en M. A. v. Gerven, 26 j I H. J. Kornet. 25 j. en J. A. v, d. Lubben 24 j P W. Bazuin, 31 j- en A, J. Bouwman, 32 j. Overleden: J, D v. Bennekum, 63 j.; J. M. Kerdel, 80 j. vr. van A. Marks.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1