C een 3e zwemmeesteres voor Nieuw land a<;i;m)a Maasboulevard is in wording Lager voetbal wil geen uitsluiting van het bestaande orgaan Fernandel proeft van cle verboden vrucht J Een nieuw bouwplan: "Verwijdering yan A miïerkolonic liet omvat 362 woningen langs de Burg. r. Uaarenkian DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB STAPSKRONIEK Schiedam leent drie millioen De nieuwe overkoepelingsplannen Er was herrie bij Huisvesting Nieuwe springtoren in het zwembad Weemoedige humor in dc Passage UITSLAG PAROOL PAASPRIJSVRAAG Hermes-F ortuna aan Damlaan KERKDIENSTEN r SCHIEDAM JONGENS gevraagd i Titanenstrijd in Mono pole 1. Secretaresse veer de Medische Staf 2. Vr. Kantoorbediende 3. Stoker-Bankwerker BODE 1 draaier ofrevolverdraaier 1 bankwerker 2 jongens v. d. productieafdeling KOERIERSTERS Zaterdag 18 April 1953 Het raadslid A Sonocveld CHU1 heeft do volgende vragen aan het college \an burgemeester en wethou der* ipMHri Wat is dc roden waai om de icigcr- noften in de Plantage worden \t-rv\ij- rind" tDr bomen Inden er nauwe- In October 1051 besloot de iLud in beginsel over te gaan tot het bouwen °»dci( het verheer heeft er ra» SM i SM monU«.«nni.,«cn in Sl.u»l,,nd. Voorts werd in Juli 1053 in S'S4am'\övSu™mi "tic- beginsel besloten tot de bouw \.in va. 161 hoven- en beneden-woningen den betreuren). (nader bepaald of» 168 re Brtde-ede-vomngrn) jn ditzelfde Stadsgedeelte. Had men niet het Uildot n der Tip uitvoering van de bouwplannen binnen het raam van «ie genoemde be- 1 ruston ruet beter kunnen wsenten Rinsel-besluiten vordert gestadig. R en W. hebben /Ich thans aan de hand ongeveer half Juli, als de jongen Raadslid richt vragen aan B, en W' van daartoe opgemaakte sclietsplannen beraden over de afsluit in er van dc in aanbouw 7ijnr* blokken dc ra nrt bebouw ing langs de Burgemeester van Haa ren taan en de bebouwing langs de te graven singel ten Oosten van de 168 ÏSrcdr rode-woningen en het complex van 168 \t.z-L aan te vul len tot 2P(h Mu« i-n oningen- W o rri on dc? f plannen o r wo7 e n - lijkt, dan /uilen nog 3(52 woningen rn enige woningen nor ouden san ria- zen lei all onding \an rie/e in .tan- bouw ?i;nde ']k in NV'uv. lanu kun nen woidcn geoouwd. In totaal ruiten dm. behalve de RH B R B -woningen en de wnmngmi s oor ouden van dagen. in dcc wsik 3 010 v on i ngc n worden gebouwd, welk aantal hot tn,i\in>nii san p(10 van het piincuneb^s'i.ït von 3 Octo ber 1911 met 210 overschrijdt. Zodra r tere \onr "-du wpkimiei do Knad nari'T Mi Te ei- te scrloncn m i klein ncdmt f 10 ooi verleend \oor het doen \sn t-r»dj-o uitgaven .•ul- -A ortH eerst Vrnriamn.#?, z. orks aalf vijf is ae twee en oen halü-mrige Connie Bonkol ion. 'vnncnci aan dc Rotterdamsrdijk, m de vijver aan de 7*1*5' com straat gevallen. De 23- 3 a nee b ine men koopman A. Knoiy e tui de Willi m Brouw risti aal haal de het kind. dat al enkele molen onacr water was verdwenen, op ris kant. Twee fietsen werden er stolen. De mnkelirr K lun nju fiet-s ron der slut 'srachts m «e NVauc Al aaltra at staan. De t*\eede ver missing wed opgeeevo-i door 7uk ken fabrikant J. B. 0an de Vl.iar- diRgertink. Van d Rubens-In ar kwam bn de politie een klacht binnen over bu renruzie. De beven buurman zou als -eorrsaillc lener >-m lu.n- ruchfcp radm bi, dc benedenburen een emrrcr sui'c" «■'oer het plafond hebben laten vloeien v aar door de inventaris schade op' *'p. B;j on derzoek verklaarde 1 e bewuste buurman, dat bet 1 or jen ongeluk betrof. Een !-:o*cn e .wifr zou na me!! ik dorr door de radio voortge brachte ce'^id^'rillinsen van de ka chel rijn gevallen. Bij de politie bestaat twijfel aan de juistheid van buurmans noorden. GEMEENTE SCHIEDAM f OFFICIEEL NIEUWS (il.MCRMXKA vnsVf.RKlKZlSc; De vooizr.ler van het Ontraal Slem bureau voor de verkiezing van de lerirn van dc Raad der Ge meente Schiedam maakt bekend, dat van de hoofditem bureaux de mededeling is ontvangen, welke geldige candidatenïusïen voor die verkiezing zun ingeleverd- Onder de "aandacht wordt ge bracht, dat binnen vier dagen na heden de gemachtigden der onder tekenaars van lijsten deze tot een groep kunnen verbinden door eer. daartoe strekkende gemeenschap pelijke verklaring schnitehjk bij ft centraal stem hut eau in te leveren. Binnen diezelfde term ui kunnen een of meer der zitting hebbende raadsleden fcn het centraal stem bureau een schnttcLnke, door ben ondertekende verklaring inleveren, waarbij zu een groep van lusten, een stel gelijkluidende of een op zichzelf s*aauae hjst voor een voorkeur nummer aanbevt len. leder lid mag slechts een zodanige verklaring ondertekenen. Heeft nu meer dan Óen verklaring onderte kend, dan is zun ondertekening onder alle er Klaringen ongeldig Formulieren voor bovenbedoelde vet klaringen zun ter gemeente-«e- cretarie afd Alg. Zaken - Stad huis) verkrijgbaar Op W;H;t£, t April as cm 5 uur. ?a! het centraal st'-mburenu in een voor de kiezers toegankelijke zitting, te houden ten Stadhui/c. tot nummering der lijsten overge gaan. Wat men moet weten: A potliekcrs-nachtdienst: C. I Jonden. S w an ime i'd a m?m gel 41. Bellen bii ongeval: GCI en GD Tamilian 6I> Telefoon 69290. Tentoonstellingen; 312D April Bcursgenouw, Lan ge Haven, da 141" co 19—22 uur. Zo 25 uur: Expositie Be- i-chci nung Br- gerbev olking C o 11 r r t e n 22 April. Musi* Sacrum. 8 uur: Ut 1 echts Stedelijk Oi chest o-l.v Paul Hupperts. Films: Parage, da. 2 en 8 uur. Za en Zo 2, 4. II, 9 13 uur. De ver boden vrucht (18 jaar). 31 on opa ie, da 2, 7, 9 uur, Za en Zo 3. 5, 7, 9 uur. Titanenstrijd (14 jaai). Bijeenkomst uitgevlogen waren en de dieren tot Februari van het volgend jaar afwe zig zijn-' Is het paedagogisch cn uit cheren- hoFChernungsoocïmnt vernntw oord nesten met eieicn. respectievelijk jongen, uit te stoten £n wat kunnen voor do jeugd daarvan de gevolgen Is het juist, dat de door de Com- mi.-saris dei Koningin verstrekte vergunning een restrictie bevatte, dat alleen die nekten mogen worden verwndeid. waai van het uitstoten absoluut noodzakelijk is? De gemeente Schiedam zal weder om drie millioen gulden lenen, be doeld voor de kapitaalw erken, die worden uitgevoerd in het derde kwartaal van dit joar De lening is a pari, mot een looptijd van 40 jaar, rentende 4 pet 2176 Voorzichtig sluipt x\chmed door de bosjes. In welke tent zijn nu de Amerikanen? Maar dan ziet hy in het schijn sol van de maan een tent, waarvoor een wn ch t staat Ah. monsieur Alexander neemt natuur- tiik geen risico's! In de schaduw van de auto blijft Achmed geruime tijd op de loer liggen I Nee. de wacht heeft niets i in de gaten Dan tilt hij snel het tentzeil op en 1 glipt naar binnen In het j donker ziet hij eerst mets maar dan hort bij een 1 Onderdrukte kreet Hn u? ontdekt! „Sst!" waar- Shvt, Ac hm eek de'jon een, die door ka pi tem Rub hem in de rede „Je hoeft ons"10t ™c£5.,«f >b nen in ne reae „ac ..«rn oi» ,1™ wat er is gebeurd Achmed hoort.^spannen toe. r letten daar heen te gaan," zegt zu, want wij Zo. dus monsieur Alexander heeft al direct toe» - JSlS daaJ toch nooit komenEn zij vertelt, geslagen. „Ik zai u helpen." belooft hu dan, doen over het da] der Gelukzaligen, valt Marga is rered Maak geen gerucht.Ik kom u waar- scruwei Maar wanneer hij zun ved Dammi-nd Scliiedatn Zoals wjj dezer dagen konden berichten, heeft het Schiedamse lagere voetbal de hoofden by elkaar gestoken en is plannen aan het voorbereiden voor het stichten van een eigen vereniging. Zo op het oog betekent dit dus een nieuwe overkoepeling op sportgebied. Omdat op dit terrein de S.B.L.O, J reeds vele jaren lang werkzaam is en ook de belangen van de voetbat- J organisaties door deze bond dienen te worden behartigd, hebben w'U in de 1 kring van het lagere voetbal nader geïnformeerd naar de bedoelingen van deze nieuwe organisatie. Om het damkampioenschap van Schiedam kwamen «1 echts 3 par tijen tot eon bchssmg J 't Hart vei- i loor wegens tijdsoverschrijding van i v. Leeuivcn B ree voort speelde renn- 13 April. Musis Sacrum. 8 uur I haal evenals M v Noor- öilwwnoe Awonteenwr K.D O. J™" HabMWM De partij 20 April, Gebouw Chr Sor Be- 1 IS."Ï,"erd,ai" lanpen. 8 u. Cursuavoud volks- J™, "J* S™sllse stel- iwobb#. ,.Ktan-BaboerJ(»l-k j. u r f IJC ults]Keen van de bordenwed- m April, Beyersbcrecn, 3 «Br. van dc damclub ..Schiedam" Buileosmyone ledenvergadering j vTcstrafpM-^ v Tilburg 2-0 J GmmkB v. d Hal 2—0 VI". HeuvelmanJ. de Wilde 1—1 A v. Otter looJ. Levering 11 P v Noordennen—J Visser 02 W. v GalenW Prangee n2 T. VisserJ, v Walsum Hei mes-D V.S Hoofdambtenaar door bezoeker aangevallen In het eureau HUisvcslmg aan de Westniolcr.straat hebben zich roe rige tonelen afgespeeld Een oezoe- kei, zciïcie H, nnsto op een zeker ogenbht; blijkbaar het juiste we derwoord, haalde zijn vuist uit en sloeg de chef van het bureau, dc heer J. v. d Gm hef gelaat. Hij kreeg niet veel kans om deze wijze van argumenteren voort te zetten, want onmiddellijK schoten de aan wezige mannelijke ambtenaren van Huisvesting hun chef te hulp. De bezoeker werd geerepen en vastge houden t^-t dc poIü«e aïriveTci". Een proces-verbaal zal er voor de hardhandige bez-vekcr H. wel van oi crbLjV cn. OPBRENGST SI31A3TCOLLECTE De m de week van 7 tot 21 April gehouden huis- en straatcollecte voor Simsvi heeft een bedrag van 4716 opgebracht. 0—2 Ziheron jubileum bij drukkerij Roelants Het sruden van panier is pen werkje, dat niet iedereen goed af gaat By de firma Roelants heeft de heer P. Mulder het nu al vijf en twintig jaar gedaan Z'n w^rk maS genen wcirttoi Ter gelegenheid van 2un zilveren jubileum kwam het voltallige peisoneei van de drukke rij bi Teen in de cant me, waar een der directeuren, de heer H L. Jon- i ker Roelants. met alleen de figuur van de jubilaris in het bedruf schetste, maar tevens de snijmacht- nes, waaraan hij de dagen door bracht In die kwart eeuw' is ook op dit gebied vpe-i veranderd' Natuur'nfc was er het gebruikelijke ca de? i onder couvert. Flet bleef niet het enice geschenk, want ook de chef vin dc heer Mulder, de hrpr P Walbeek, kwam met een enve- loppe aandragen De inhoud is be stemd voor dc hobbv's van de heer Mulder: schilderen timmeren en sparen voor een bromfiets. j Het ligt geenszins m de bedoe- Img cïei vei origin gen, zo deelde men ons, mede, ue reeds best aan- de sportorganisaties, met name i SBLO en Sportcomm'ssie," in de toekomst te negeien. integendeel, want de overkoepelende organi satie beoogt juist de samenwer king met reeds genoemde instan- ties te vei beteren, i In het verleden, d.wz. de laat ste jaien. is echter gebleken, dat I van de SBLO met die kracht ud- gaat die rr.cn van een dergelijk overkoepelend lichaam mag en i xan verwachten. I Zoals de SBLO momenteel func tioneert. beschouwen d« kleine verenigingen dit lichaam als een overbodige luxe, hetgeen niet wil zeggen dat men dit ook zal blij ven doen, daar het juist in de be doeling ligt der verenigingen, door onderlinge samenwerking van de SBLO weer een krachtige en ge zonde instelling te maken. In het gemeentelijk zwembad aan ae West-Frankelandsedijk is men op het ogenblik bezig met het aan brengen van de al zolang aange kondigde stalen snrm storen in het herenbad. -Vóór het nieuwe seizoen, dat dit jaaj hoogstwaarschijnlijk zal aanvangen op Maandag 13 Mei, moet de springtoren gereed zijn. In verband met de bouw is het grote bassin op het ogenblik leeggepompt. (Advertentie 1. M.) 10 lij tie verstandigste teeg; SS*.i,\IS alvorens te kopen! SPAARBA.YK ANNO 1820 SCHIEDAM Ruoldkamoor: Lange Haven 80 Fernandel die toch vroeger zon der aar reien do Fiance tegen v Jeter van de En gel -c filmkonuck Gen rg Formbv werd genoemd, ontpopt zich meer en meer als een acteur van Dat ook d'"vc nr:;sv-ait van DE SCHIEDAMMER" in talloze ge zinnen enige uren van prettige ontspinmng heeft gebracht, hlepk wel uit het grote aantal inzendingen. Onze pnj.-vraagcommissje kreeg w-Gcetelri 1121 inzendingen te verwerken. Hpt '"crvncïeel d-T inzenders had de juiste oplossing De volgende prijswinnaars kwamen uit de Pa rooi-bus: le prijs 35.E. C. de Rooy, Fabriestraat 14; 2e prijs (f 25.P. Verwijs, Nw, Maasstraat 95d; 3e prijs 15.Ned. Ver. tot bescherming van die ren, Fabrieplein 2Tb. Troostprijzen zun- Mcvs. A 0\eiheuï. Parallelweg 2U'a. 1 pits gascomfoor van te v Woei komOianji galet.i. mevr L v d Most. Broorsvest 29, 1 kleur"nfnto \oor 1 nf 2 p"r« van K v Vuuren, Hoogitisat 106; P v. Eon. Nw Maaltin at l"h 1 zelfbtndcr van Hcrenmod Mac Kreuger. Bi o^rse c«-t 8 moj A Ecmwijk. Dr. de Visserlaan 61: t fotoserie '16 opn var Huize Brabant. Tmnlaan 98. A van Xooilv uk. Lek--iiit.il )7n. thorn-omvter van fn v rt. Arend. HooC- 91; mevr Smiet-— Bourivun. Gordonstr 52c. I huishoud- schaar van fa v <i Ar^nd, Hoogstraat 91: mei M ter Welle. Lo- rentziaan 38a, waardebon van f nvan van Gils. Hougctraat 71: Lciuiv Gerntse, Vcljevrst 3 waardebon \an 1van Waar dat wie] rii na it. Hoogstraat 69 mevr C. v ri Meer, Rozen bu reestraat 3Bn. wtnrdehon nn 2 V) van Emaria Rotterdarnpednk 399a: Tal- mon, Aloiria«trnal 3fia 1 hrUetui lan D rin Bium. Ornnjecrflnu" B P Fru'rierirh. P potterstraat 10a. I Tootaldas van Jack Handen. Rot te rri rtijk 427. W Claunng, Oosu-^traat lOln. 1 taart van Rak- keni K 'k Plor'Ntiaat 22, P J Snudei«, Rntterririijk 4fïn. 1 foto- ;.!hnm v.-m foto Nuswdt Rott-rd rink 413a. H J Plant. Over«chir- «:estr 64 1 zelfbmrirr v.ui Kl'dmghinc Rembrnnrit, Rembiandt- Innn 83. II v Geril, Sl Liriuinastr.in 80,i. 1 nnar sokken van Kle ding hins Rembrandt Rem brandt In.ui 83. nirvr T Janse. Laan 42a. een ppar m. Ions van Nn'on Hnocvtrn.it 141. Wij feiiei'.er'n de pi jiswunr.iars mi danken alkn, die nan deze fa- mi ijepr-iv-vraag hebben dei'lsennmon De gelept u/en kunnen warden afg"ba;i'ri aan on« kantoor. Lange Haven 141. Dc t run-u prijzen w orCen uiegrzcnr.cn formaat, óok in het serieuze genre Nog vers in het geheugen liet zun on\ erbctcrhjke creatie va de pas toor „Don Camillo". In ..De verbo den vrucht" evenaart hu zun eigen prestaties van de vonrj film Nu speelt hii de ietwat ouueholpen ptat- telandsdokter. die nogal onzeker m het leven staat rn prompt verstrikt raakt tn de netten van een jonge deerne, zodra de gelegenheid rich j voordoet Hot verhaal van ..De ver- boden vrucht" kan met tippen aan i dat van ..Dop Cam.illo". maar Fer- I nandc| hlnft mposter!ijk Ook df fi guur van de au-! maakt hn volko men geloofwaardig: zun merkwaar dig gelaat weerspiegelt riaarbn alle S emoties, die de ontrouwe evhtgc- rmot doormaakt Zun medespelers i konten daardoor op de achtermond, i hoewel de actiice Svlvie geknipt bleek voor de »oj van het ondeugen- de nieisir Milde humor en een I vleugie levenswijsheid maken ,.De verboden vrucht" waard om te gaan zien. Zondagmiddag om twaalf uur speelt Hermes-DVS aan de Damlaan een vr «tbalwedstrUd tegen _*t Vlaar- dïngse Fortuna. De ontmoeting is be doeld als een serieuze oefenwedstrijd op deze overigens buiten het inter nationale verband voetballoze Zon dag. Mondaccordeons klonken in Irene"' Het was een p»ttig concert, dat de mondaccordeonve rem ging „Bravo" in de giote z?al van Irene aan de N-^uvve Havrn gaf Uit het optreden het serum e nor kett van Bravo tippen wij vooral aan de uitvoering van ..Les diables blues' van L. Mor- genthaler, een krachtige mars, die de sterkte van het orkest in al zijn onderdelen het horen. Ook bet slot nummer Cott s Entree de Concours v. as een der steunpilaren van het succes. Dit plan heeft eerst dan kans van slagen, mdien alle verenigin gen en ook de officiële instanties er van doordrongen zijn, dat het hier niet gaat om een gril van de verenigingen, maai om het sport leven in Schiedam weer op een hoger niveau te brengen. De na ijver tussen diverse verenigingen en instanties, zal plaats moeten maken voor een eendrachtige sa menwerking. Dit ten gerieve van alle sportbeoefenaars en van heel sportminnend Schiedam. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk, 10 uur d's J Gras, 5 uur d<v J D Sm ids t Nieuwe Kerk. 10 uur dr I. S Cazcmirr, 5 uur ris A Hoffman We Uukerk. en li) 30 uur ds H W Hemmes i Dopen' Vredeskerk, 9 en 10 45 uur ds A Ho li man. Ned. Pfot. Bond, kerk Westvost, 10 30 uur ds J, B Schouwmk Evans. Lu tb, Gemeente, kerk Lan^e Nieuvvstraat, i0 uur ds J, van Leeuwen Oud-KathoLekc Kerk, kerk Dam. 10 nu» Hoogmis v d 2e Zondag na Pasen. \><t, Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tivoli. Nieuwe Haven, 10 Uur as Bsrtlema. Ridderkerk, 4 uur ds Stel wagen, H'berg Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande, 10 en 5 uur ds A Zwiep Oud-Geref. Gemeente, Geref Jeugd- huis. Lange Haven, 10 en 3 uur de F. Lu? ties. Leger des Hells, to uur Heillsjmgs- S3 men komst. 10 30 uur Openluchtprerii- king aan de Gernt Verboomstraat. if 30 i uur Verlosungssampnknmi-t Ëvang. Gem., Kerkzaai Brocrsvest 10 en 7 uur de heer J Seganr. Geref. Kerk (art. 31 kerk West vest 90. 8 30 en 4 uur C. Vor.k Chr. Geref. Gem., Volksgebouw Tuin- laan 50, 10 en 4 uur M J Middelkoop Evangelisatie, fieb Broers vest, achter de molen. 10 uiir ere-dienst, 4 30 uur Dienst des Woords Kerk van Jezus Christus van de Hel- lisen der Laatste Pagen, Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening Gem. Gods, „Pinkstergemeente", geb Astoria. Ke theïst raat 4 b, 20 uur de heer L. Daniel, Den Haag. Kruisleger, geb. Tuinlaan 50. 10 30 uur Wydmgsdienst, 8 uur samenkomst o.J.v. adjud T Suzers Geref. Kerk. Oosterkerk, v m. 10 uur ös G, Brinkman Bed. H Anam. 5 uur ds G. Brinkman Nabetr. Plantagekerk, Merlische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag l uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen C Dii"ster-Jamin. P K.Laan 156, tel enioi; A L J. Kun se. Nieuwe Ha ven 115. tel 67760. G. m 't Veld. W. de Zwngerlaan 23, tel 68549. Geopend is apotheek Gouda en Co., Groeneiaan 127. Burgerlijke Standi Geboren: Abramma G. A. d. van H J. v. Haaster en M. E. Bijten- hoorn; Hendrica M. d. van A. Brandt eu J. Crama. Adriana M. d. van A. Flune en J. Kuiters. Jan. z. van J. j. Zvvaneveld en J. Smit. Cor nelia J- d. van M. Soeters en C. Sehoitcn. Overleden: F. J. Buitendjjk, 64 j. A G M. Ktoezeman, 58 j. vr. van P. E. Brendel. CURSUS VVON'n "VOOR DE VOLKSTUTXDEKS De voikstuindersvereniginR „Klein Babber^polder" belegt Maandagavond een cursusavond in het Gebouw voor Chr Sociale Belangen aan de Lange Haven De hoofdassistent bij de Rijks- tumbnuwdipnst, de heer C. Gerritsen, spreekt dan over „Tuinieren kan het nuttige met het aangename samen gaan''" v m 10 uur ds W A. Kryger. Bed H A. Nam S uur ds W. A. Krijger. Nabetr. Julianakerk, v.m. 10 uur ds J. J. van Wageningen Bed. H A Nam. 5 uu" ds j J. van Wageningen. Voortr. H A. en nabetr Kethel* vm. 9 30 uur ds E, J- Oomke<! Bed H A, Nam. 2 30 uur ds E. J Oomkes. Voortz. H.A. en nabetr. W-V Jarenlang heeft het plan voor de conlep «an een Mnasboitleuarrt bij het Hoo/d in portefeuille gelegen. Er tcaren enkele industrieën, die een volledige uitvoering van het recreatiegebied tussen Maaskade en Havendtjk in de weg stonden en tenslotte ontbraken de nodige financienDe verkoop van 't loaf- .sfe deel van het Stcrrebos bracht de noodzaak 'jan spoedige uitvoe ring van dit plan weer naar voren Een deel van het geld, dat de ge meente door deze grondtransactte met de werf Wilton-Feijenoord werJcreep, bestemde het gemeente bestuur dan ook «oor de aan iep van de Maasboulevard. Zoals be kend, werd het grootste deel van de gelden gereserveerd voor het grote stadspark ten Noorden van de spoorlijn naar Hoek van Hol land, dat ook al in uitvoering is. Thans is men langs de rivier be gonnen met de aanleg van de bou levard vanwaar we over enkele jaren een prachtig uit2ichf zullen hebben ouer de Nieuwe Maas, die op du punt wel het drukst bewa ren u'ordr. Achter de Maas bon l"«ard zal nok nop heet «eel tuorden «eTan- dertf, maar voorlopig staan hier de industrieën, ten dele reeds ont eigend, nog in de weg. Ook schijnt over de bestemming van het Bal ken gat het laatste woord nog niet te zijn gesproken. In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat no gat wat bezwaren laten horen tegen de plannen van het gemeentebestuur om hier in de toekomst de jacht haven le vestigen. VERHUISD. J. II, Meerman Verloskundige naar SINGEL 98 (dichtbuRK Kerk) Spreekuren Maandagavond 7r uur: Vrijdagmiddag 25 uur Telefoon (57158 1618 jaar COHN's WIJNHANDEL Willemskarie 1. Schiedam De en wil een bnig bouwen om er pen omweg van dn Andes naa~ de kust over te leiden, de ander houdt het op een tunnel door een hm-<; die met van al te beste kvvali- i te't blukt fe zun De man van de funnel heeft het geld en run plan i komt dan ook tot uitvoering Hu I 1 he°ft behalve a? dm duiten ook nog een héle knappe dochter Wanneer het r.mt dat vv erknhu'ct dreigt mis te gaan (vanwege die slechte bergt 1 1 wordt het w,it tn-^cn de uitvoerder (de man \nn de brug) cn dc doch- j ter var, de baas 't Lijkt spoedig voor elkaar, maar i I wacht, het is maar bittere scbun I John Wavne en zun rr.akkers her- mn^^n zmh plorsehne dc titel van do film en met mannenmoed slaan -re H' n ook aan bet werk om de tita- 1 neiKtrnd. de alsnog aangevangen hruggenhouw, te vnlbrencen Al* i t Karwei a ip ne kant i'. zun er oo« i op het gebied van de liefde geen I u ensen meer le vervullen. 1 H"t GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM roept sollicitanten op voor de navolgende vacatures: (in de rang van Schrijver A) HBS of daarmede gelijk te stellen opleiding ver eist Minimum leeft nri 23 jaar. Salarisgrenzen 2 586.— tot 3 420,— (alle toelagen inbegrepen). (voor administratie cn correspondentie) (tn de rang van Schrijver) Diploma Steno vereist. Leeftijd n 21 jaar. Salans- firepyrn f "23,tot 2 841,(alle toelagen in beet epen). Voor de Technische dienst (continubedrijf): in dc 4e loon groep Loon: 52.28 tot 57,84 per week falie toelagen inbegrepen). Sollicitaties vóór 1 Mei 1953 aan de Geneesheer-Directeur. DE SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM vraagt pen voor de afhaaïriienst en zogel ver koop op d« schoten, tevens briait met het stoken van de c.v. Leeft, tot 30 j Uitv «chriftol e"H met verm van schooloplnractijk- gcriscFcïi't. ver! "J. rcf. te richUm lui het hor frik an too r. Lange Haren 80. Bij de GEMEENTELIJKE ZWEMPLAATSEN te Schiedam kan voor het zwemsexzoen J9f>3 geplaatst worden: (bij voorkeur gediplomeerd) Weekloon, met inbegrip van alle verhogingen f 51.18. Schriftelijke sollicitaties vóór 27 April as in te zenden aan het Bureau Personeelszaken van Afdeling C der Ge meentelijke Secretarie, Nieuw?(raat 26 Bij de NEDERL. KLINKNAGELFABRIEK te Schie dam kunnen geplaatst worden: Aanmelden bn de portier tot 17.30 uur of, na afspraak op niet bezette tijd. Reparatie Kunstgebitten. Lanpe Kerkstraat 64 Te koop: goed onderhouden kinderwagen en box. W v. d. Schalie. Thomas a Kern- pisstraat 19 b, Schiedam Ra I-, ton piastic-lak. Zie 'ad vertenties van Rad io bode. Watersportkampioori e-n Margriet, Officiepl draler voor Schiedam G van Loe. nen, Dam 43, tel. 66192. Te koop nieuwe tuinbanken. Te bevr.: J de Waard. Lan ge Nieuwst raat 97. Schie dam, Tel. 68951. Te koop: een racefiets en een heren rijwiel, lage mo dellen Sint Anna Zuster straat 35 5i. Voer prima rrttv, rrk van oud* Gebroeders Kl^heeg, Hoofdstraat 239, Schiedam, Telefoon 68353. Afwasbare muurverf voor de douche-cel a 2.p kfi. Giondvevf voor bmnevweik. vanaf 3 90 p. kg. Glans- verf 2.75 p. kg. JapanlaK 3.30 d. kg. Te veel om op te noemen. Komt U zrif eens kijken bij G- van Loe- nen. Dam 43, Tel. 66192. Verpleegster vraagt zit- slaapkamer (s) met kookge legenheid. Tram verb, en tel. Br. No. 10?6 bureau van dit blad. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en verenl- gingsavonden natuurlijk de nieuwe zaai van Wim de Huiler, Broersveld 55. Vraagt condities Complete kamers vanaf 347 50, 4 clubjes gotisch met tafei vanaf f 260—, rookfauteuils compl. 72.50, haardfauteuil 39-50. mo dern dressoir 147.50- H. J. Sten tl er. West Frankl.straat 79 Tel 69974. Wattman voor xnotorr\j!eS, Wij beschikken over een speciaal ingerichte lesmotor. Alleen Rembrandtlaan 58, Telcf. 66346. Wattman voor autorite*. Alleen Rembrandtlaan 58, Tclef. 66346. Te koop ccn bromfiets, merk Cycle Star. 3500 km. gelopen. H. E. V. d. Berg. Jac. Cats- laan 13. Schiedam. Gevr. in gezin van 2 per sonen hulp in de hulsh. van 83 uur of werkster voor 4 ochtenden in de werk Aanm. tussen 68 u: Tuinlaan 106. Witkwasten, zuiver haar, 2 80, Ook witkwasten van 1 55. I 92. 2 30. 3.30. S 4 23. j 6 3(1 enz. PlaStlS witkalk, alphaline water verf, alpna wit G- van Loe- nen, Dam 43, Tel, 66192. 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1