4 C 3 CJ.lYLV.-ers kwamen tweemaal bijeen ZUNDERT Wijzigingen in K.V.P.-lijst Moet U eens hóren a<;i;m)a Jeugdige baldadigheid wordt steeds erger Zilveren Wit-Gele Kruis had drie jubilarissen Er was blijdschap bij de Succes-korfballers NET MEISJE Familie-avond een goede gelegenheid om jeugdwerk in belangstelling te plaatsen S0 Wat meer toezicht Deksel vloog van zuiger DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Ravage aangericht in boederij Grote drukte bij receptie Voordracht leraar gymnasium Gevolgen van de accijnsverhoging Eureka op eigen veld geklopt SVV-athleet wint Sleutelloop Padvindersfeest in Musis Sacrum Benzine-schoonmaak bracht brand ST ADSKRONIEK Anderhalf millioen voor straataanleg in Nieuwland SCHIEDAM Deze prijzen gelden 35 18 39 14 149 105 500 CC te koop MAKKIES KoêpiêfsieFS 2 Maandag 20 April 1953 De leden van de CJMV „Oost" en de CJVF „Tryfosa'* kwamen Zater dagavond met ouders, vrienden en bekenden bijeen in „Irene". Aan leiding was de jaailijkse familie avond, di«? steeds weer uitstekend in de smaak pleegt te vallen. Het was de beer G FiUekes, die de aanwezigen welkom heette, in het by zonder de wijkpredikant. te vens voorzitter van de Hervormde Jeugdraad, ds J. G. Jansen, de af gevaardigde van de Centrale Com missie voor het Jeugdwerk, de fe deratievoorzitter van de CJMV en de presidente van de plaatselijke CJVF. Na pianospel met klarinetbege- leidmg werd op geestige wijze een verslag over het afgelopen jaar ge geven. Er volgde een declamatie on der de titel „Blocn ooiblaadjes" op. Dat muziek ook gemaakt kan wor den op instrumenten, die er niet be- elist voor zijn gemaakt, bewezen drie jonge kerels met een feesttoeter en rammelaars. Na de pauze werd opgevoerd „Ttoof en Geloof", een toneelstuk, dat een onder het pseudoniem Guil- laume v. d. Graft werkende Nm- zneegse predikant uit het Engels vertaalde. Naar aanleiding van de strekking van dit toneelstuk verrichtte de presidente van de strekking van dit toneelstuk verrrichtte de president van „Tryfosa" de dagsluiting. De familieavond van de CJMV jongensclub „Daniël" werd gehou den in het Gebouw voor Chr. Socia le Belangen aan de Lange Haven, Hierna ging de heer A. Munnik allereerst voor in gebed. De Federatie van Schiedamse CJMV's is ongeveer jaar gele den aangevangen met de opbouw van het jeugdwerk in Wyk 4 van de Hervormde Gemeente. De leiding was hierbij in handen van de heren A, Munnik en D. Krommenhoek. Over de moeiten en beloningen, die dit werk gaf en nog geeft, heeft de beer Munnik Zaterdagavond bij de opening van. deze avond een en an der verteld. De avond werd gevuld met het opvoeren van verschillende schetsjes Dr Cazemier spreekt voor de Oecumenische Jeugd Ket Oecumenisch Jeügacomité heeft voor Donderdag 23 April, "s avonds acht uur. een bijeenkomst vastgesteld in de gemeentekamer van de Oud-Katholieke kerk aan de Dam. Dr D. J. cazemier zal hier een inleiding houden over het onderwerp jDe Gereformeerden en de Wereldraad". Gesproken wordt ook over de mogelijkheid van een Oecumenisch Avondgebed. Advertentie l.M.) Kortgeleden lazen wij nog dat «r Twentse textielfabrieken zijn, die genoodzaakt waren hun graslinnen-afdel'mgen om te zetten voor andere pro ducten omdat er voor lakens geen belangstelling meepwas. Wij geloven niet in de ver minderd e belangstelling,want elke rechtgeaarde Hollander kan het slapen tussen hagel witte lakens minstens zo goed waarderen als vroeger. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat een aanbieding lakens van graslinnen, maar dan ook van een kwaliteit die inderdaad herinnert aan vroeger, wel degelijk hon derden kopers zal vinden. Een van de grootste Twentse fabrikanten wilde op ons vooritel een proef nemen met een laken van het beste Twentse graslïnnen met een dubbele cordonrand (en Rot terdamse huismoeders weten wat dat zeggen wil) voor een prijs die veertig pro cent lager is dan normaal. Dinsdagmorgen om 9 our begint ae verkoop van deze Twentse lakens 150 x 225 cm. met dubbele cordpnrand nu voor in da maaf 180 235 bijpatsende ahpmn Postorders onder rembours. 6.4-0 1.9 O WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tal. 23180 en pantomimes. Deze jongens heb ben zich ingezet voor een familie avond en zij hebben er van ge maakt wat van te maken was. Ze legden Hun hart in hetgeen zn opvoerden en gingen in hun spel op. Aan het emd van de avond sprak de heer a. Munnik de hoop uit dat de ouders een indruk had den gekregen van het doel en stre ven der CJMV. Tot slot werd nog gezongen „Heer, eer wij scheiden". Naar wy vernemen hebben zich drie door de KVP gestelde candida- ten voor de komende gemeenteraads verkiezing, niet bereid verklaard hun candidatuur te aanvaarden. Het zijn A. L. J. Kunze, a. J. M, Scholte en G. H. Huiskens, De KVP-lyst ziet er thans als volgt uit: W. H. v. d- Toorn. A. J. C. v. Op pen. C. Meyer, M. J, M. v. Kinderen, L. J. Lansbergen, J. J- Reynart, J, C. v. Geene, F. Hofman, J, Alijk, H. M. "Wiliemse, A. J. J. v. Dyck. H. F. A. M. Willems. J. M- v. Lollenburg. J. P. Kloppers, A. v. KappeLhof. J. C. F. Olsthoorn. A, j. A. v. Water. Bedevaart naar Schiedam Van uit Botterdam hebben vele Rooms-Katholieken Zondag weer deelgenomen aan de bede- en boete tocht naar de Frankelandkerk m Schiedam. Hier werden de reliquien van Liduma vereerd. {De redactie behoudt zich Bef recht voor ingezonden stukke» voor dese robriefc to bekorten. Anonieme stukken zaan fn de prallemand> De oversteekplaatsen rond het verkeersplein bi] de Koemarkt zijn vooral in de middaguren de gevaar lijkste punten in. de stad, Wij zou den hier ook in de perioden buiten de spitsuren wel wat meer agenten toezicht willen zier houden. Trouwens, het signaleren van een agent in de buitenwijken duidt er ook meestal op dat er iets bijzon ders aan de hand is Meer surveil lance en misschien ook wat inten siever toezicht zou wellicht een ein de kunnen maken aan het bar ge vaarlijke straatvoetbal. Er worden nog Steeds veel te veel ongelukken (en kapotte ruiten) door veroor zaakt, A. van. M. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co.. Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tumlaan 89. Telefoon 69290. T e n t o c .tellingen: 1120 April, Beursgebouw, Lan ge Haven, da. 1417 en 19—22 uur: Expositie Bescherming Bur gerbevolking. Concerten! 22 April, Musis Sacrum, 8 uur: Utrechtsch Stedelijk Orchest ol,v. Paul Hupperts. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: De ver boden vrucht (18 jaar). Monopoie, da 2. 7, 9 uur: Tita nenstrijd (14 jaar). Bijeenkomsten: 20 April, Gebouw Chr. Soc. Be langen, 8 u: Cursusavond volks- tuindersver. „Klein-Babberspol- der". 20 April, Beyersbergen, 8 uur: Buitengewone ledenvergadering Hermes-D.V.S. 23 April, Clubhuis Ongeorgani seerde Jeugd, Doelepïein, 7.30 u.: Opening Clutenba. Ongeval in machinehal van W ilton-F yenoord Zaterdagmorgen heeft in de machinehal van de werf Wilton- Fiienoord te Schiedam een onge val plaats gevonden, waarbij twee arbeiders ernstig werden gewond en een derde man een armfrac- tuur en een hoofdwonde opliep. Alle drie moesten zy naar bet Schiedamse gemeente-ziekenhuis worden overgebracht. Bij de controle van een zuiger op druk had men deze aan een kraan gehangen en geplaatst in een waterreservoir. Toen de span ning tot twintig atmosferen was opgevoerd, sloeg roet een knal het deksel van de zuiger. De in de nabijheid staande arbeiders, de 19-jarige J. L, van Voorene, Hei man Dullaertplein 40b. Rotterdam en de 23-jarige J. W. van Vliet, eveneens uit Rotterdam afkomstig werden hierdoor gewond. Het weg geschoten deksel kwam bij zijn val terecht m de kooi van de kraandrijver, de 34-jarige C. C. Vlasveld, Waterloostraat 45a, Rot terdam, die ernstig letsel opliep. Van Voorene en Vlasveld, die er het ergste aan toe bleken te zyn, werden onmiddellijk naar het ge- meente-ziekenhuis aan de Nassau- laan overgebracht Ook van Vliet is hierheen ter observatie ver voerd. Over de oorzaak van het onge val kon men ons van de zijde van de politie, die onmiddellijk een onderzoek instelde, nog niets mededelen. Naar wij vanmorgen yernamen was de toestand van Vlasveld nog ern stig, die van de beide andere gewon den iets beter. 2177 In de auto kun nen zij licht maken ert daar schrijft Marga een briefje, bestemd voor haar vader en Rob Zij deelt daar in mede in welk een gevaarlijke po sitie zy verkeren, omdat haar vader nooit het ge vraagde bedrag kan le veren. Hij moet echter de politie niet waarschu wen, want wanneer mon sieur Alexander daar de lucht van krijgt, is hij tot alles in staat.. „Zou je kans zien dit briefje naar mim vader te bren gen, Achmed?" vraagt zil de jongen. Achmed be looft alles te zullen on dernemen om de Ameri- Sn uit hun neShW "positie te redden Voor. hoeft gehoord en gezien ..Ach", bromt Mustafa, gen gaan «"de gak er ziebtig glint hij weer onder het tentzeil door en ..wat een schurk is die monsieur Alexander. onze plicht die Amerikanen, te helpen. Ga zo mei schuifelt op zijn buik naar het bos. waar Mustafa Maar in elk geval is nu het gevaar afgewend, dat mogelijk naar ae stad terug, Achmed, en kijk op hem staat te wachten. Snel vertelt hij, wat hij die vreemdelingen naar het dal der Gelukzak- vooral goed uit. Zoals het politierapport de laat ste dagen duidelijk laat zien. is er weer een plotselinge stijging in het aantal gevallen van baldadigheid, waarbij de jeugd betrokken is. In de Vondellaan werd bij een woning aangebeld. Toen de bewo ners de voordeur openden werd een fles met water in de gang gewor pen. Dit gebeurde met zo'n kracht, dat de fles in scherven vloog. Bij de Vyf Sluizen krijgen de padvinders een troephuis in de boerderij, die vorig jaar in het bezit van de gemeente overging. Er wordt momenteel nog aan de restauratie en het gereed maken van het ge bouw voor de nieuwe bestemming, gewerkt. Kwajongens hebben in het afgelopen weekeinde kans gezien niet minder dan 26 ruiten en een groot aantal dakpannen van de boerderij te vernielen. De schade wordt geraamd op 150 gulden. Zaterdagmiddag staken twee jon gens acht en negen jaar oud aan de walkant langs de Westvest het Ter gelegenheid van het zilveren jubileum heeft het "Wit-Gele Kruis Zaterdagmiddag, een receptie gehou den in het wijkgebouw naast de Frankelandkerk aan de Nieuwe Ha ven, Daaraan vooraf ging een hul diging in intieme kring van een medewerkster en twee medewerkers. t.w. mej. A. M. v. d. Burg (foto in het midden), de heer C. G. V. A». van Heusden (rechts op de foto) en de heer W. N. J van Rutten (links op de foto). Deken B. J. Reynen reikte aan mej. v. d. Burg en de heer Van Heusden de pauselijke on derscheiding Pro Ecclesia et Ponte- fice uit. Voor mej. v. d. Burg was er ook nog een medaille van de Ned. Federatie Van Wit-Gele kruis verenigingen. D^ heer Van Rutten, die 25_ jaar als bode by het Wit- Gele Kruis werkzaam is. ontving te vens een horloge. Namens de zusters heeft hoofd verpleegster Werner het bestuur een grote foto van wijlen dr R. H. M. eerdes, die jarenlang voorzitter was. aangeboden. Bij de velen, die het bestuur met A. L. J. Kunze aan het hoofd, hun gelukwensen kwamen aanbieden. Op de agenda voor de raadsver gadering", die Vrijdagavond zal worden gehouden, komt de volgen de aanbeveling voor van het Col lege van Curatoren ter benoeming van een leraar wiskunde aan deze instelling: J. A. d. Vink, leraar aan de 1ste HBS-B te Rotterdam; 2. ir A. L. H. R. Gerla,_ leraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart en de Zeevaartschool te Amster dam. Spreekuur Pro Juventute Dezer dagen Publiceerden wij de nieuwe spreekuren van Pro Juventute. Volgens opgave zou ook spreekuur wor den gehouden iedere Woensdagmiddag van 35 uur. Men verzoekt ons van de zhde van pro Juventute mede te delen dat dit moet zun Dinsdagmiddag van 3—8 uur. Klein drama in Plantage In de Plantage signaleerden wij kortgeleden naast veel reiger-narig- heid, bovenop de uit 1898 daterende fontein, die het in de oorlogs jaren onder de druk der omstan digheden heeft hegeven, een broe dende "end Onbewogen voor oHes tcat er rondom gebeurde, voldeed zy aan haar (aanstaande) moeder lijke plichten Er is blijkhoar iets scheef gegaan, want op zeker ogen blik bleken de onbeschermd op de fontein te zijn achtergeble- ven. Waarom cn traarheen de eend verdween, try kunnen het U niet vertellen1 behoorden ook burgemeester Peek en de wethouders Sa be] en Van Kinderen. Verder zagen wy nog de directeur van de GGGD en genees heer-directeur van het gemeente ziekenhuis, dr J. H. v. d. Berg, de heer J. Oostlander, directeur van Sociale Zaken, de heer Jac. v. d. Graaf, chef afdeling Algemene Za ken ten stadhui ze en vertegen woor. digers van de overige kruisvereni gingen en de Schiedamse Vereni ging van Zuigelingen. Dr Kooy ver- tegen woordigde de Federatieve Commissie voor de Kinderhygiëne in Zuid-Holland. In het jaarverslag van de Konink lijke Nederlandse Gist- en Spiritus fabriek N.V. te Delft, waarvan ook de Schiedamse bedrijven Hollandia en Rijnbende deel uitmaken, deelt de directie mede dat de achteruitgang in de gedistilleerdfaedryven als ge volg van de accijnsverhoging verliep, zoals men had voorzien. Uit de ae- cynsopbrengsten, aldus de directie, blijkt duidelijk dat deze accijns thans overspannen is; de opbrengst van dit middel bedraagt volgens de raming voor 1953 toch nauwelijks meer dan vóór de verhoging van de accijns van 640 -tot 950 per HL 101)% het geen betekent dat de omzet in hecto liters rond 30% is teruggelopen en er zijn in de eerste maanden van 1953 reeds tekenen, dat deze opbrengst bij de raming zal achterblijven. De koop kracht van het publiek laat kennelijk geen grotere uitgaven voor dit ge notmiddel, waarby de accijns in de prijs zo'n belangrijke rol speelt, toe en met angst en vreze wordt door de gehele gedistilleerdbranche de moge lijkheid van nog verdere accijnsver hoging als gevolg der Bene'ux-ac- coorden tegemoetgezien. Burgerlijke Stand Geboren: Fieter C., z. v. H. de Nooijer en A. Schwagermann; Alex ander M. P., z. v. J, g. Beekman en E. M. J. Schrauwers; Willem H„ z. v. A. Blom en G. v. d. Horst; Marijke, d, v. C. J. Falte en D. Limburg; An na C. M., d, v, C. A. de Vette en 'P. L. Kerkhof; Johan A. G., z. v. M. H. Groen en N. P, Kool; Maria, d. v. J. B, Godschalk en M. J. J. v, Gerwen; levenloos kind v. H. J. v. Haaster en M, E. Bijtenhoorn, Overleden: C. Kint 84 j. Er heerst een jubelstemming In Succeskringen. Tegen alle verwach ting in heeft men Eureka op eigen terrein met 4-—0 verslagen en mede dank zij het gelijke spel tussen ALO en Raven is het degradatiegevaar aanmerkelijk afgenomen. Maar ook Schiedam heeft een uitstekende par ty tegen TOV gespeeld en kans ge zien de Dordtenaren een heel kost baar punt af te snoepen. Het heeft hevig gespannen op het Schiedam- terrein. De volledigheid van de Succes- ploeg heeft blijkbaar wonderen ge daan. Over de gehele Unie toonden de blauwwitten zich de meerderen. Door deze nederlaag verspeelt Eure ka hoogstwaarschijnlijk de tweede plaats en de nummers twee van de 3e klasse afdelingen moeten een vol ledige competitie spelen met de laagstgeplaatste uit de 2e klasse om twee plaatsen in deze klasse. Succes heeft Eureka weinig gelegenheid ge boden haar belangen te beschermen. Van meet af aan pakten onze> stadge noten. de zaken resoluut aan en ook aanvallend wilde het ditmaal vlotten. Mej, N. Oudendijk scoorde al heel spoedig het eerste doelpunt en A. Ruseier liet met lang daarna het tweede noteren. Tn feite bleek de wedstrijd met deze voorsprong te zijn gewonnen. In tweede opstelling ble ven de Successers de toon aangeven en geen ogenbiik hebben zij verder het initiatief uit handen gegeven. Het missen van een straf worp bleek van weinig invloed, want nog voor de pauze vergrootte Mevr. D. C. Vietje- Leenders de voorsprong tot 03. Ook de tweede helft bleef de Eureka-korf onder zware druk staan, maar de Rotterdamse verdediging was op haar post. Tenslotte slaagde A. van Krogten kort voor tijd er in de stand op 0—4 te brengen De situatie onder aan öe ranglijst is nu als volgt- ALO 12 punten uit 15 wedstrijden: Char- lois 11 uit 14: Succes 10 uit 14: Raven 10 uit 14 en Phoenix 8 uit 14. Er is dus nog veel mogelijk. Dat TOV een punt in Schiedam heeft moeten achterlaten, zal de Dordtenaren niet zijn meegevallen- De eerste helft zag het hiernaar ook niet uit, al was het begin wel erg sensationeel, Na de uitworp kreeg D. Vermeulen de bal in handen. Het leverde het eerste doelpunt voor de thuisclub op. TOV liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan, want de beste schutter van de ploeg liet binnen vij'f minuten de gelijkmaker noteren, in tweede opstelling was TOV de sterkste, Vrij snel stond Schiedam met 13 achter, maar de vakwisseling bracht nu weer aan de andere zijde verbetering. Mej. R. Verschoor bracht de stand op 23," maar toen de gelijkmaker zeker scheen, liep TOV uit tot 24. In de tweede helft was de thuisclub wel heel goed op dreef voor de korf. De aanvalstechniek was keurig en een lust voor het oog. Maar op het be- slissende moment, werd er juist iets te veel aan de schoten getrokken. TOV's aanval was eveneens gevaar lijk. maar minder attractief. Toch had deze het eerst succes, waardoor de stand op 25 werd gebracht. Het antwoord liet niet lang meer op zich wachten. D. Vermeulen verkleinde de stand tot 35 en nu voelde de thuis club, dat er meer eer te behalen viel. De nieuwe aanval kweet zich enthou siast van haar taak, terwijl het mid denvak en de verdediging uitstekend werk leverde. L. v, d. Kraan smaakte het genoegen met twee goede doel punten het gelijke spel voor zijn club uit het vuur te slepen. TOV had te voren wel alles in het werk gesteld om het dreigende gevaar af te wen den, maar de aanvaismacbine van de Dordtenaren bleek niet goed meer oo gang le kunnen komen. Unicum is hier de lachende derde, want zelf won deze Rotterdamse club van WION, Men troont nu bovenaan de ranglijst met 24 punten uit 15 wedstrijden, gevolgd door TOV met 24 punten uit 16 wedstrijden. De reserve twaalftallen moesten de eer aan de tegenpartijen laten. Schie dam 2 verloor op het nippertje met 21 van Velox 4 en Succes 3 verloor zijn laatste wed strijd van een van de kampioenscandidaten, WION 4, met niet mmder dan 100. droge gras in brand. De brandweer rukte voor de blussing uit. Tenslotte was er in de Lekstraat nog een jongen, die de aardigheid had een bvandende lucifer te houden onder een met gas gevulde ballon, die door het dertienjarig meisje A. M. van H. werd vastgehouden. Ge volg was een luide knal en ge schroeid hoofdhaar bij jongen en meisje. Zondagmiddag werd in het Leïd- sche Hout de jaarlijkse Sleutelloop gehouden over een afstand van pion. 3000 meter. De SVV-athleet M. v. Kampen wist in dit sterk bezette veld van lopers als eerste te eindigem Hij had een behoorlijke voorsprong op zijn concurrenten. Een fraaie wis- selprys kwam mee naar Schiedam. De overige SW lange afstandlo pers, Smit, Don en Van Beek, eindig den resp. als 13e, I9e en 21e, in een veld van ruim 80 hardlopers. De SW-jun. Goovaart eindigde op de 1000 meter als tiende. De Schiedamse Padvindersgroep „De Trekvogels" {Groep III) had Za terdag in de bovenzaal van Musis Sacrum een feestavond op touw ge zet ten bate van het kampeerfonds van horde en troep. Hopman Reet man opende de avond met een kort woord. De welpen traden het eerst voor het voetlicht met een alleraar digst volksdansje, getiteld „De Alme lose kermis". Boy van Haasteren bracht op zeer verdienstelijke wijze enkele negro-spirituals en het Adjo- trio zorgde voor een gezellig stukje muziek. Enige sketches van welpen en verkenners completeerden het programma voor de pauze, Daarna liet de toneelgroep van groep drie, de tot op de laatste plaats bezette zaal, schudden van het lachen om een dwaze familieklucht, geschreven, door Jac, Braun. Tot slot was er voor de liefhebbers bal met medewerking van het Adjo-ensemble. Waarschijnlijk tengevolge van het schoonmaken van een vloer met be hulp van benzine ontstond Zater dagmiddag tegen zes uur brand in garage Unique op de hoek van de B.K.-Laan en de Nieuwe Haven. De 16-jarige J, Vogelenzang, die met dit karwei, bezig was, zag zich plotseling door vlammen omringd. De jongen, wiens overall ook vlam vatte, vluchtte naar buiten, waar voorbijgangers hem van zijn bran dende plunje ontdeden. Hij is voor de aan gezicht en handen opge- gelopen brandwonden nog naar het gemeenteziekenhuis gebracht, maar kon vandaar naar huis gaan. De brandweer kwam assistentie verlenen voor de brand in de ga rage, die echter reeds door eigen personeel met behulp van schuim- blussers onschadelijk was gemaakt. Tijdens gymnastiekoefeningen in de zaal aan het Oude Kerkhof is de 16-jarige R. van Arkel uit de Van Dückstraat Zaterdagmiddag even na vijf uur zo ongelukkig terecht geko men, dat zij een enkel brak. Zondagmorgen was de brandweer alweer vroeg op pad. Nu ging het naar de spoorbaan bij het woonwa genkamp. Gloeiende kolen uit een D-trein hadden hier een stuk gras in brand gezet. Meestal moet de politie alle moei te doen om in beschonken toestand verkerende weggebruikers naar het bureau te loodsen. Zaterdagavond was er dan ook een en al verbazing in de politiepost aan de Buitenha ven weg. toen daar een man, die te nadrukkelijk van het Schiedamse vocht geproefd had, om nachtlogies kwam vragen. Het is hem niet gewei gerd. Zwaluwen VHBSS 23 Ten bate van het adoptiefonds van de K.N.V.B. speelden Zwalu wen V. en H B.S.S. Zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd, HBSS zag deze wedstrijd bijzonder zwaar tegemoet, want het moest met 3 in vallers verschijnen. Groot was de vreugde, toen na afloop een 32 zege was behaald, al moet hier di rect aan toegevoegd worden, dat ZwaL V. 80 minuten in de aanval is geweest. Hieruit volgt natuurlijk dat de Schiedamse verdediging in prima vorm speelde en vooral doel man Aaldijk verdient een extra pluim. Dróge scoorde 2 prachtige doelpunten en v. Woerkom voegde er nog één aan toe. Voo? de gast heren scoorden Bergwerff en de Bot. Het was een sportieve wed strijd. In de 4e klasse D. van de KNVB won Stedeco met 4—2 van Woudrï- chem. Dat betekende, dat Heerjans- dam voor Woudrichem onbereik baar werd en dus kampioen van uie afdeling werd. Keerjansdam en H B.S.S. zullen over enkele weken in 2 wedstrijden uit gaan maken wie voor promotie naar de 3e klasse in aanmerking zal komen- In verband met de bouw van döO woningen in Nieuwland zijn tot nog toe credieten voor straataanleg toe gestaan tot 'n bedrag van f 935.ÜÖ0 In aanbouw zijn nu 448 woningen ten Westen, terwijl ten Oosten van de P. J- Troelstralaan de bouw ook vordert. Hoewel van deze toegestane cre dieten op dit ogenblik nog een res tant aanwezig is van 130.000, moet -er rekening mee worden ge houden dat de straataanleg voor de woningen ten Westen van de Troelstralaan in 1953 geheel ge reed zal moeten komen en dat de voorlopige straataanleg voor de overige woningen eveneens spoedig gereed moet zijn. In verband daarmede is het noodzakelijk, dat thans de beschik king wordt verkregen over een aanvullend crediet van 675.000, om het geheel te voltooien 250.000,zal vermoedelijk in 1953 en het restant waarschijnlijk in 1954 verwerkt worden. Behalve 't crediet van 675.000 ten behoeve van het Grondbedrijf. 2al de directeur van de Technische Bedrijven nog moeten beschikken over een crediet van 82.250 voor de gasvoorzieningen26.500 voor de waterleiding; f 28.280 voor de electriciteitsvoorzieningensamen hangende met het aanbrengen van het leidingnet, de gasmeters, dienst leidingen, comforen en geysers voor de 168 woningen ten Oosten van de P. J, Troelstralaan, en van 5.250 voor het aanbrengen van i vijftiental straatlantarens. KDO gaf een concert Met, een krachtige mars, die de veelzeggende titel droeg van „Mzer en Staal", zette het seniorenorkest van de Schiedamse Accordeon Ver eniging „Kunst door Oefening" Za- teraagavond in de grote zaal van Musis Sacrum haar jaarlijkse con cert in. Dit was het begin van een reeks succesvolle uitvoeringen van een grote verscheidenheid, die stuk voor stuk er toe bijdroegen de avond tot een succes te maken. De „Klanken van Suppé" en „Mond nacht auf den Alstern" waren er hier enkele van. De muziek uit Weense operettes deed de vele aan wezigen zeer luid applaudisseren. Vooral het „Dichter und Bauer" werd op innemende wijze gebracht. Het Jeugdorkest oogstte triomfen met Tiroler- en Cowboyklankers, De Sketch ..Aux bords de Paris" en het Optreden van de toneelvereni ging Zél an dia" met indrukken uit het Parijse nachtleven, waarmee het programma na de pauze werd gevuld, werden eveneens hogelijk gewaardeerd. De uitslagen van de biljartwedstrij den om de Vogelenzang-Cup luiden: C. Klos, Volksgebouw 106 42 14 91 G. Scholten Rembrandt 92 42 9 92 N- Smit, Volksgebouw 54 60 4 54 L. Boon. Rembrandt 73 60 5 72 Th. v. Duikeren, De Sluis 48 30 7 48 J, v. d. Giessen, Karsenb. 64 30 6 62 J. v. d. Giessen, Karsenb. 64 33 9 64 P. Schafer, De Sluis 58 33 9 48 C. v. Duikeren, De Sluis 90 28 32 90 C, Overveld, Karsenb. 120 26 13 79 J. v. d. I.ugt 't Oosten 89 36 13 89 W. Borsboom, D.V. 80 36 7 61 R. v. Opstal, 't Oosten 74 57 10 64 J. Prein. D.V. 50 57 4 50 J. K. de Herdert EVS, 68 41 7 53 L. Boon, Rembrandt 73 41 7 73 21 April EVS a—Rembr.; 22 April: Karsenboom b—Eureka; 24 April: EVS b—'t Oosten. 21 APRIL CHOCOHAGEL 200 gram VERMICELLI 250 grom PINDA'S 250 gram HUISHOUDZEEP dubb. st. KOFFIE 250 gram VET SPEK 500 gram MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! J. MOL, Hogetibanweg 27a, Schiedam. plm. 3.63 br. in prima staat te koop aangeboden. Nijkamp, B.K, laan 25-5B. gevraagd EDELEN BOS. v. *t Hoffplein 1, Schiedam, Waltmann voor autoryies. Alleen Rembrandtlaan 58. Tei. 66346. Waltmann voor motorrijles. Wij beschikken over een speciaal ingerichte lesmo- tor. Alleen Rembrandtlaan 58. Tel. 68346. Permanent-Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon .AUda". Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Te) 33762, Rotterdam. Ronde glasplaten, gchuifrul- ten, glas in lood, geslepen, suite-deuren, toiletspiegels etalage-glasplaten, autorui ten, enz. levert U Lopik's Glasindustrie, Boterstraat 39 Telefoon 68945. Te koop 1 smeedijzeren kroonlamp 5-lichts met lam pen, Lange Haven 122boven, Wü verven Uw schoenen in elke gewenste kleur. Dames schoenen ƒ3,25, herenschoe nen ƒ3,75. Schoenrep.bedrijf Excelsior, Dam 36, tel. 66874. Zijn Uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met onze nieuwste vergrootinstallatie. Schoenrep .bedrijf Excelsior, Dam 36, teL 66874. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1