KETELBINKIE s VOETBALSYSTEEM BERV0FTS C Allee m Woem sdag Volkstuinders gaan overschakelen HUWELIJK a«;f:!ni>a D r nette fietsjongen NETTE MEISJES FAVORIETSLAGERIJEN heerlijk gekruid gehakt voor f 1.42 COURANTEN-RECLAME Er zullen in de toekomst meer siertuinen komen Verloor U iets? Huur BBB-woningen aan Zamenhofstraat en in Nieuwland EHBO 35 jaar in Schiedam „Inter Nos" weer op de planken Kamer v. Koophandel vergadert Kwestie kiescollege bij H.-D.V.S. nog niet opgelost DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB STADSKRONIEK "officieel nieuws"! In Rotterdam is de brommer voortaan gewone fiets Verhelderende rechterlijke uitspraak SCHIEDAM RECLAME P. VAN DER VLIES J Slagerij ABMA, Slagerij POOT, Slagerij v. d. MEER, Koeriersters t 39.75 is niet te vervangen 2 Dinsdag 21 April 1953 „Kan by tuinieren het nuttige en het aangename samengaan?" Dat was het onderwerp, dat de heer C. Gerritsen, hoofdassistent by de Rtfkstuin- bouwdicnst Maandagavond ïn het gebouw voor Christelijke Sociale Belan gen behandelde voor de Schiedamse Volkstuiniers-vereniging „Klein Bab- berspolder". Vorig jaar had men een proeftuin voor de teelt van fruit ont worpen met het doel om de heersende opvattingen over het wezen van de volkstuin, die tot nog toe hoofdzakelijk gericht was 0p het kweken van aardappelen en groenten, te brengen in de richting van de sierteelt. Hiertoe heeft men ook reeds enige excursies gemaakt n^r de bekende Amster damse complexen en de uiteenzetting van de heer Gerritsen was een vol gende stap in deze richting. pat Schiedam enige jaren met. die reeds dertig tot veertig jaar zit tt 11-orV ton I.rct .t t->. .i - dit werk ten achter is, ligt aan het feit, dat men hief met de volks tuinen geruime tijd op de wip heeft gezeten. Verhuizen en ver plaatsen is voor de Schiedamse volkstumder a.h.w, gemeengoed ge worden. maar nu men in het nieu we complex aan de Vijfsluizen dan eindelijk een definitieve bestem ming heeft gevonden, kunnen de plannen met meer ernst onder ogen worden gezien. Een lichtpunt in deze is, dat alle deelnemers aan de excursies naar de hoofdstad zeer enthousiast zijn geworden voor het verfraaien van de tuinen d.m.v. bloemen en fruit. Desalniettemin staat het bestuur een zeer zware taak te wachten, daar het voor de meeste volkstuizadevs een omscha kelen betekent van een gewoonte, Tafelteniiistournool clubhuizen De Clubhuizen „De Arend" te Botterdam. „Het Anker" en „De Mussen" te Gouda en „St. Joris Doele" uit Schiedam, hebben giste ren in het Clubhuis aan het Dbele- pleïn de tafeltenniscompetitie be ëindigd. In geheel namen acht club huizen aan deze wedstrijd deel. Er was een A.-B. en C afdeling. In ver band met de tyd werd een enkele competitie gespeeld. Het resultaat was dat van alle afdelingen het Clubhuis „De Mussen" eerste werd en de medailles mee naar huis nam. Een verontschuldiging is het dat de Mussen m de Goudse tafel tenniscompetitie spelen en in ver schillende afdelingen een behoor lijke plaats innemen. Een aanspo ring voor de andere clubhuisleden om meer te trainen en de volgende keer revanche te nemen. „De Blauwe Doffer" vloog Zondag hield „De Blauwe Doffer" een wedvlucht vanuit Dieren-Does- burg afstand 114 km. Gelost om 3 uur, arriveerde de eerste duif 9-18-41, de laatste duif 9-27-53. De uitslag was: l v. Deurzen; 2. 22 De Hartog; 3 v. d. Steen; 4, 10, 16 Sebrecht; 5 Dipl. Limborg; 6, 7, 18 Opijnen; 8 Ballijns; 9, 27, 43 Th. Duivenbode; 11, 21 H. J. Brokling; 12, 47 Hopstein; 13. 42 P. Cïaes; 14 A. J. Brokling; 15, 29, 38, 39 Leeu wen-Co.; 17 Sloot-Co.; 19, 26 C. A. Hersbach; 20, 34 J. Wenteler; 23 J. M. Broeders; 24 H. v. Gogh; 25, 30 Wijntjes; 28, 48 A. Broeders; 31 De Houw; 32 A. v. Gogh; 33, 46 Kouwenberg-Co,; 35 Kazenbroot; 36 Morra; 37 L. Lems; 40 A P. Hers bach; 41, 45 Brouwer; 44 B- de Jong. (Advertentie LM.) Een beer van zestig met pensioen nog vrijgezel, in goeden doen verlangt een buisje in het groei* •n droomt van late eerste zoen •n ringen van Leo Van Ierland Wezt-Knilskade 50 Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie (tussen 912.30 uur en van 2—6 uur): Grys jongensjasje: bruins herenhandschoert (R); blauwe werkkiel. 1 paar herenhandscboenen, rode dames- portemonnaie. zwart zeildoeken zadel- dekje, stalen veer. Llpssleutel. Te bevragen bij de vinders: bruin leren herenhandschoen, j. Zeer. Rotter- damsedfjk 20; zwart glacé dameshand schoen, C. de Meizen. Zwartewaalgestr. 42b; groen petje. v. d. Tuijn, Singel 74; bruin glacé handschoen. M. Sprong. Ha- gastraat 24: een paar dameshandschoe nen. H. van Gel deren. Drossaardstraat 1 te Vlaardingen; blauw damcsmantel- tje, Meyer, Wjilemskade 35b; gryg rib fluwelen jongensjasje; c Kroon. Wil- helminoplein; doublé berenpolshorloge, v. d. Water. Stcphensonstraat 18c; hrujn leren portemonnaie. A, Overbeul, put- iershoeksestraat 65; armbandje. A. Draaier. Fr. UsverSChinidtJaan SI; bï. plastie kindertasje. G. Palsrok. Broers veld 138; doublé armbandje. W. Meijer, Fabnplem 2Sc-, double armbandje Zr. van Gink Fr. Maurltsstraat 24b; zilve ren tabaksdoos. M Mager. Veenlant- straat 7: herenportemonnaie. F. Beu kers. Iepenlaan 8; oude bruine porfe- monnaie. A J de Vette. Kerkweg 56; doublé kettinkje, R- Vervoort. Alb. Ihijmstraat 27b; schakelarmbandje. Post. v. Smaleveldstraat 23b; geruit kindertasje. De Rouw, Broersvest 120: zwart zakmes, K, v. d. Avoord. Nu- mansóorpsestraat 11b; pakje sigaretten. H. de Brunne, Bubensoiem 19a: blauwe autoped, J Meulendijk Fr. Halspleein 16bi -groene autoped, T. Hoenderkamp. Th. a Kempisstraat 46a; groeje autostep B, Zus derend. Sw Maasstraat 27; on derdeel uit passerdoos. Buitendijk, Ru- toenspletn 17b; rood poppenwagentje met pop, M. Schrijver, v. de Hoog straat 29; Llpssleutel. A. Vroon, L. Sin gelstraat 2Sc; bril. L. Blanche, Potgie terstraat 34a; jonge herdershond, van An del, N. Mathenesserstraat 33 (tot 17 uur te bevragen); ring met 5 sleutels. F. Ma nssen. Botterdamsedijk 318: psaimboekie, F. v. d. Weehe. Villa straat SS; kmderbn). Mevrouw Kuipers. Kort landstraat 11a, Te bevragen bij het Hoofdbureau van Foütie; (tussen g—12 30 en van 2—6 uur). l Ktnöerwantje, doublé armband, ge-' vlochten kindertasje, huissleutel met kettinkje, bril in etui. leren étui met 5 sleutels rode autosiep. Zware gummi laars, A. van Hixoord, Leliestraat 41; grijze sjaal, i, ?ata. W. Frsnkelandse«traat 43a; ceintuur. C. v. d. Howen. Rubensplwn 12: padvmders- Tiem. Th! van Son. Mariastrsat ega; brume plastic ceintuur, velas*e, Ant. Muusstraat 47; parapiule, postkantoor. Schiedam; bruin glacé handschoen, P. v. d. Kroon. Beïerlandsestraat 1b; 3- dubbele parelketting De Vries. Rotter- damscdyk 209. broche, v. d Temnel. Marconistraat 65: groen beursje. B. Boij snert, Vlaardingerdijk 137; geruit schou- dertasjÈ, A. Brum, Cartbeswsstraat 32: broche, W. van Kant Kreupelstra-it 48b; Llpssleutel G de Mos. Boylestraat 24; huissleutel, c Gastelaar. vuliana- laan 90b. 1 stalen staaf. J. g-tman. Ma ria straat 54a; zwart fietspompj'e. J, Go vaerts. Ha endljk l4Ö; bruin lederen tabakszak. G Koeten, Fr. Halsplein 9a. vastgeroest. De verandering zal dus m de loop van enige jaren moeten groeien. Onder de aanwezigen bevond rich o.m. de heer ir. C. L. W, Ruys, hoofd van de afdeling Particuliere Tuinbouw en "Volkstuirrwezen van de Rijkstuinbouwdienst. Voorzitter J. van Rosmalen sprak een ope nings- en slotwoord. In een schrijven aan de Raad doen B, en W. nadere mededelingen over de kosten en de rijksbijdrage van de bouw Van de z.g. B.B.B. (Breder ode)-woningen m Kieuw- land en aan de Dr. Zamenhofstraat. Aan de Dr Zamenhofstraat komen 61 woningen in. drie bouwlagen. Naast een woonkamer, keuken en douchecel zullen woningen resp. be schikken over 1 slaapkamer f20 woningen, 2 slaapkamers <21 wo ningen) en 3 slaapkamers <20 wo ningen). De bergruimte is op de begane grond dus niet in sou terrains geprojecteerd. De heren van deze woningen zijn door de mi nister voorlopig vastgesteld op ge middeld ƒ3.75 per week, exclusief de kosten van hef verbruik van wa. te^ en de geyser. De woningen in Nieuwland worden in vier bouw lagen uitgevoerd. Hier krijgen resp. 72. 72 en 24 woningen resp, 2. 3 en 4 slaapkamers. De bergruimte is eveneens op de begane grond. De huren van deze woningen gaan ge middeld ƒ9.15 per week bedragen, exclusief dezelfde kosten als in de Dr. Zamenhofstraat De totale kos ten van deze woningbouw zullen ƒ2.503.700 gaan bedragen. De plaatselijke afdeling van de E.H.B.O. bestond 16 April 35 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn er Zaterdagmiddag drie uur districtswedstrijden in het Corner House aan bet Rubensplein. Na af loop daarvan, van half zeven tot half acht, is er receptie. Na de succesvolle voorstelling van „Welkom Binnen" door het Schie- dams/Vlaardingse amateur toneel gezelschap Inter Nos, vorig jaar in Musis Sacrum, is ons „Ik houd van je idioot", dat de groep Maandag avond bracht, tegengevallen. Er zit weinig vaart in het verhaai en de momenten, dat er gelachen dient te worden, dringen zich te veel aan de toeschouwer op. Het zijn geen vloeiende situaties, die de schrijver in een vlot lopend verhaal heeft weten vost te leggen. Alles gaat te stoterig en de spelers hebben de grootste moeite om in hun rol te blijven. Zij hebben geprobeerd er het beste van te maken en dat verdient als zodanig een compli ment, Bothof de butler schreed op een waardige wijze over de planken en de millionnair „J. P." Vleerman, gebracht door J. Van Alphen, praatte op zeer indrukwekkende wijze. Zijn scène met Bep Jansen, een ver koopster van het modehuis Warte- ling, konden wij bij dit stuk het meest waarderen. Tot ver na de klokslag van. twaalf danste Inter Nos op de ^mziek van The Rhythm Aces, Donderdagmiddag half drie ver gadert in het Handelsgebouw te Vlaardingen de Kamer van Koop handel voor de Beneden-Maas. Aan de orde komt o.a. de vacantierege- ling voor de middenstand in. Schie dam en Vlaardingen en de verdeling van winkels te Vlaardingen. De heer Ch. Buscbmann, voorzit ter van de Kamer, houdt een in leiding over ..Bevordering van de export door de kleine en middel grote industrie in Nederland." MONOPOLE ,.De wet van de kogel'' Tijdens een goudtnmsport m bet Westen van Amerika worden twee soldaten gedood en het goud gesto len. De Militaire Inlichtingendienst stuurt Majoor John Haven naar de plaats waar de onregelmatigheden hebben plaatsgehad om een onder zoek in te stellen. De stad staat in feite onder toe zicht van een zekere „Charlie", die een mooie zangeres blijkt te zijn. Haar orders worden uitgevoerd door Bruce, een speler, en Mick, een enorme vechtersbaas. Er dreigen moeilijkheden met de Indianen, waardoor het in de stad aanwezige garnizoen gedwongen zal worden een grote hoeveelheid goua onbewaakt achter te laten, die in het militaire kamp is opge slagen. Haven is van mening dat dit in verband zou kunnen staan met de diefstal van vyftig militaire uniformen. K»j overrent Mr* Casino, da eige nares va*t een mijn, een lading goud door hem te laten vervoeren, om op deze manier t« weten te komen wie de postkoets overvalt. Wat tnen moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co„ Groenelaan 127. Bellen by ongeval; G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingeni 31—20 April, Beursgebouw. Lan ge Haven, da 1417 en 1922 uur: Expositie Bescherming Bur gerbevolking. Concerten: 22 April. Musis Sacrum, 8 uur: Utrechtsch Stedelijk Orehest oJ.v. Paul Hupperts. Films: Passage, da. 2 en 8 uur; De ver boden vrucht <18 jaar). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: De wet van de kogel. Bijeenkomsten: 23 April, Clubhuis Ongeorgani seerde Jeugd, Doelepiem, 7.30 u,: Opening Clutenba. 23 April, Passage-theater, 8 uur: Concert O.B.K. en filmvertoning. Maandagavond hield Hermes DVS in de bovenzaal van Musis Sacrum een bijzondere algemene vergade ring, nodig geworden omdat het bestuur zijn mandaat ter beschik king had gesteld toen in de seizoen- vergadering het bestuursvoorstel, om de voornaamste commissies niet meer te doen samenstellendoor de Algemene Vergadering, maar door een college van kiesmannen en drie bestuursleden, met 2 stemmen meer derheid was verworpen. De ver gadering was druk bezocht Van de heer P. Scheffer was een voorstel ingekomen om de voorge stelde wijziging van het Huishou delijk Reglement m.b.t. het kies college doorgang te doen vinden met een proeftijd van drie jaren, met welk voorstel het bestuur zich accoord had verklaard. Na een uitvoerige discussie werd beslaten om in een na afloop van de voetbalcompetitie te houden al gemene vergadering de reglements wijziging verder te behandelen, zo dat het nieuwe reglement in kan gaan voor het nieuwe verenigings jaar. Het bestuur verklaarde zich bereid tot die tijd aan te blijven. Aan de Jan van Riebeeckweg hebben vier j ongens de ruiten in- gegooid van een auto, die toebe hoorde aan L. van D. Zondagmorgen 2ette Ch. v. d. B. zijn fiets (met slot) tegen de Nieu we Kerk in de Gorzen. Maandag bleek de fiets (met slot) te zijn verdwenen. In de 's-Gravelandsepolder werd een ruit van een aldaar staande schi"*r h.®e»iagen. Er is enig drink- S«:rei ontvreemd. 2178 Na het vertrek van zijn vrienden heeft Rob zijn schip weer 10 orde gemaakt om nu de oversteek naar Tenenffe te wagen, maar wanneer hii op het punt staat te vertrekken, ziet hij de oude heer Morris gehaast aan komen lopen. Wat kan er aan de hand zijn? Morris vertelt zenuwach tig, dat hij een briefje heeft gevonden in de ka juit van de „Pandora", afkomstig van Jack, en waarin deze schrijft, dat hij 50.000 dollar nodig heeft om de reis voort te zetten „Nou, dat is nogal duidelijk," zegt Rob: „die monsieur Alexander heeft er geen gras over laten groeien moet overhandigen aan een Arabier, die met geld hier niet en binnen drie dagen kan ik het En hoe moet u het geld bezorgen?" Op een nogal fruit langs de schepen loopt te venten. „En wat ook niet uit Amerika overgemaakt krijgen. Wat geheimzinnige manier: in het briefje staat, dat doet 11 nou?" vraagt Rob „Ik weet het niet." zegt een schurken' Maar ik durf er de politie ook de heer Morris het bedrag binnen drie dagen de heer Morris; „in de eerste plaats heb Ik het niet in te mengen." OP VEELVULDIG VERZOEK PRIJS SLECHTS 55 CENT. (HET KOSTELIJKE VEKHAAL IN WOORD EN BEELD) weer verkrijgbaar aan ons Kantoor, bij de Boekhandel en Kiosken. U kunt ook bestellen bij agenten en bezorgers van ons blad. Van trap gevallen en in ziekenhuis overleden Zaterdag was mevrouw A. K.— v. d. M„ woonachtig aan de Over- schiesestraat op bezoek, in een wo ning aan dg Broersvest Bij het ver trek is mevrouw K. van de trap gevallen en terecht gekomen op een stenen vloer. Zij is naar het zieken huis overgebracht en aldaar spoedig na aankomst overleden. Vakbondsleden naar het U.S.O.-concert Het Utrechtsch Stedelijk Orehest concerteert op Woensdagavond on der leiding van Paul Hupperts, ir het Musis Sacrum. Er worden wer ken uitgevoerd van Richard Wag ner, Joseph Haydn en van Felix Mendelssohn Bartholdy o.a. de Ita liaanse Symphonie. Toegangsbewij zen voor de vakbondsleden 4 1. p.p. kunnen worden afgehaald aan de volgende adressen; G. v. d. Hoek, Vlaardingerdijk 57a', Volksgebouw, Tuinlaan 50, Gebouw R K. Volks bond, W. A. v, d. Meiden. West- frankelandseStraat 26e. Gebouw voor Christelijk Sociale Belangen, Lange Haven 73- POSTD Cl VENNIEUWrS De SCV „De Postduif" hield een wedvlucht vanuit Dieren-Doesburg, afstand 114 km In concours stonden 413 duiven. Aankomst eerste duif 9 uur 09 min 54 sec. laatste duif 9 uur 22 min. 44 sec. De uitslag was als volgt: 1 6 14 22 35 Joh. Christen Sr; 2 J de Koster: 3 77 Th. Weelie;! 4 75 P- van Os en mevr.: 5 8 11 30 J. v. d, Windt: 7 15 41 87 J. v. d. Beek en Co; 9 65 I. v. d. Tuyn: 10 45 H. Cra- ma; 12 40 47 5 9 80 304 M. van Mou- rik, 13 A Mooy; 16 44 88 91 J. Doe- jaren: 17 55 L. Borani: 18 50 56 C v. Tricht; 19 76 A, Heeren; 20 H. Blom; 21 25 54 71 D. Ram: 23 Gebr. van Harmeien en Co. 24 Th. Wilkens; 20 J. Schaap: 27 P. Dalhuizen: 28 58 K, Muilwijk; 29 31 32 37 W Poort en Zn; 33 101 C. v. d. Grijp en Co; 34 70 N- in 't Hol; 36 43 86 A. van Wag- tendonk; 38 J. de Waard; 39 82 J. Kazenbroot: 42 93 H. Trial: 48 72 A v d. Grijp: 48 52 64 100 C. Veriinden: 49 W. Poelman; 51 95 99 Th. Jansen: 53 diploma Gebr. v. d. Kant; 57 62 90 97 K. Boorsma; 60 J. Freij; 6? W. van Buuren: 63 H, Suttorp: 66 C- Donks: 67 69 A, van Dongen en Co: 68 W Woermeijer 73 J K Blom 74 Lancer; 78 C A Verhaeren; 79 P Gou weleeuw; 81 A. A Vis, 80 L. Verhui gen 84 A v. d. Tui in; 85 J. Koogje; 89 Bïondé: 92 P C Hinten en Co; 94 C. Verboom; 96 103 Z. Wenterlor en Co; 89 W. de Winter: 102 H. van Rjjswyk. Burgerlijke Stand Geboren: Elly. dochter van N. B. Weiland en W. Hegeman; CaeriJia M. dochter van M. J van Zuiilcn en W .der Kinderen: Johanna E. doch ter van F- J. E. v. d. Zee en J. de Vries; Paulina F- doenter van H van Vulpen en C. J. Verhoekx; Hendrik H. zoon van P. J. Btnnema cn A. den Ouden; Jan C- zoon van J. Kor- tewee en K, Marbus, Johanna J. d. v, J, E. Laven en M. Mouthaan Ma ria H. dochter van J. Valkenburg en A. O. Szejnoga. Overleden: C Rikkers, 53 jaar; E. d. Most, 74 jaar, weduwe van H. Knol; A. E. Hooganstiaaten. 73 jr weduwe van T. Duk; A. van Varik, 83 jaar, weduwe van C. J- Kelder- mans. Esperanto-agenda Mekredon, Ia 22an de aprilo. Kon- versacia vespero Volksgebouw. Tuin laan 50. Alkutimigu al la parolado de Esperanto. Het gemeentebestuur van de stad "Wenen heeft het huis nr. 16 aan de Fünfhausgasse ter beschikking ge steld van de Weense Esperantisten om daarin een Esperanto-centrum te stichten. Bij de opening voerde Frans Jonas, de burgemeester van Wenen, zelf een bekend Esperantist, het woord in Esperanto. Talrijke leden van het gemeentebestuur waren hier bij aanwezig. De Internationale Bond van Espe- ranto-onderwijzers is onlangs door de Unesco erkend als onofficiële organi satie, waarmee de Unesco regelma tig betrekkingen onderhoudt voor zaken, die beide organisaties interes seren. Op Hemelvaartsdag worden in Beemster de Esperanto cursussen ge geven door de courant in de Zaan streek „Tyfoon" en van Andreo Cseb uit Hongarije met een internationaal tuinfeest beëindigd. GEMEENTE SCHIEDAM SPREEKUUR WETHOUDER VAN ONDERWIJS Het gebruikelijke spreekuur van de Wethouder en de Inspecteur van het Onderwijs zal morgen, 22 April niet worden gehouden. ROTTERDAM De rechtbank te Rotterdam heeft in hoger beroep een vonnis geveld, dat gevolgen heeft voor berijders van bepaalde rijwielen met hulpmo- tor in het gehele arrondissement Rotterdam. De voorgeschiedenis is als volgt. Voor het Kantongerecht te Rotter dam was een automobilist gedag vaard die, van links komend, een berijder van een rijwiel met hulp motor geen voorrang had verleend. Het O.M. was tot dagvaarden over gegaan, omdat rijwielen met Hulp- motoren steeds als motorrijtuigen waren beschouwd en dus voorrang zouden moeten hebben in dit geval. Ook de Kantonrechter was deze mening toegedaan, n.l. dat men met een motorrijtuig en niet met een rijwiel te maken had, zodat veroor deling van de automobilist volgde. Het rechtsgeding was hiermede niet ten einde en de Rechtbank te Rotterdam kreeg de zaak in hoger beroep te behandelen. Het rijwiel met hulpmotor is ech ter onderwerp van bespreking ge weest bij internationaal overleg en in Genève werd in September 1949 nopens het wegverkeer een" verdrag gesloten. In- een der bijlagen Staat vermeld dat rijwielen" uitgerust "met een hulpmotor in de vorm van een verbrandingsmotor met een cilin derinhoud van ten hoogste vijftig kubieke centimeter mits zij overi gens voor zover betreft hun bouw de voor rijwielen normale eigen schappen bezitten, met rijwielen zijn gelijkgesteld. Dit verdrag op 2 Mei 1952 door ons parlement goedgekeurd, trad op 19 October jJ. in werking, op grond hiervan kwam de Rechtbank in de zaak tegen de automobilist tol ontslag van rechtsvervolging, tegen welk vonnis de Officier van Justitie geen cassatie heeft aangetekend. Het resultaat van dit rechtsgeding is nu, aldus vertridc ons de ambte naar O.M. te Rotterdam mr. Van Buuren, dat in het arrondissement Rotterdam de rijwielen met hulp motor, voor zover ze voldoen aan de voorwaarden van het verdrag van Genève, als rijwielen zullen worden beschouwd. Dit heeft voor de berijders verschillende gevolgen bijvoorbeeld; in het arrondissement Rotterdam dienen zij zich van de rijwielpaden te bedienen als nor male wielnj'ders. Aan boord van bet sleepscbip „Wil- helnüna", dat aan de Wilhelminakade ligt, is gisteravond de 31-jarjge haven arbeider B. L. L„ wonende W'apenstraat, door een vallende baal met geperste ve ren getroffen. Met kneuzingen aan de rug Js hy in bet Havenziekenhuis opge nomen. De Langendijken voor het voetlicht Dat het de moeite loont om over een drietal knappe tekenaars-aqua- relhsten uit het eeiiwjuk 1775— 1825, wier werk wel doch wier le ven met bekend was. onderzoekin gen te verrichten, bleek Maandag avond uit een lezing van de ge meentearchivaris. mr H. C. Haze- winkel, voor de kring van auteurs. Het onderzoek had betroffen de uit Wijke afkomstige garbaleurs- familie Langendijfc (garbaleurs zijn krmdenzevers) en de knappe leer ling Chrxstoffel Meyer. Zij stierven als paupers. Meyer zelfs in het dol huis. lagen overhoop met de politiek hunner dagen waren on rustige. ongewoon-artistieke talen ten. en hebben werk nagelaten van grote cultureel historische waarde. Dirk, zowel als Jan An- thonie Langendijk en Christoffel Meyer zijn echte Rotterdamse figu ren geworden, al zwierf Jan An- thonie tot in San Domingo enFón- nmgen. Hun gedrieer werk hangt op het ogenblik m het Gemeente archief (drie in een-tentoonstel ling) en het trekt zeer de aan dacht. Kind op rijksweg door auto aangereden De 4-jarige Joseph van Kesteren, wonende West-Sidelinge, die giste ren de Rijksweg 13 overstak, is daarbij aangereden door een auto. Hij brak het rechterbovenbeen en het linkéron derbeen en liep boven dien een hersenschudding op. In het Bergwegziekenhuis is het kereltje opgenomen Heden overleed onver wacht, tot onze diepe droefheid, in de ouder dom van 74 jaar, onze beminde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zusteren Behuwd-Zuster ELISABETH v. d. MOST Weduwe van Pieter Hendrik Knol Schiedam. C. Simonis-Knol F. Simonis Amsterdam, P. H. Knol A. M. Knol-Wijnbelt en Kleinkinderen Schiedam, 18 April *53 Overschiesestraat 50 a Corresp.adres: P. H. Knol De Clerccjstr, 20, A'dam Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaats vinden op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Woensdag 22 April a.s. Vertrek vanaf Dr Nolet Stichting v.m. 11 uur 45. 500 gram gehakt en 250 gram ge- sneden rundvet samenX liZU Braadlappen vanaf Gerookt vlees per 100 gram 0,39 Pekelvlees per 100 gram0,30 v.h. B. VERKAAIK, BUITENHAVENWEG 1B0 De Kon. Nederl. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants vraagt voor de afdeling speciaal-binderij. Dagelijks aanmelden bij de portier, Lange Haven 135, Schiedam. bij de per 500 gram KWALITEIT VAN HET BESTE Rubensplein 5, fel. 67808 Broersveld 159, tel. 68327 Hoofdstr. 141 tel. 67787 GEVRAAGD: hoog loon, veel looi. Aanm. Bloemenmagazijn v. Voore.'* Zonen, Rotterd.dijk 423, Te koop: kinderwagen, licht grys, met bedje 35.2 eiken stoelen.m. leer 15. kamerlamp, zijde kap 3 50; 1 p. br. en 1 p, zw. dames schoenen, mt. 38-39 10- Hal ley straat 43. New-White, plastiek muur verf voor plafonds, muren, gancen. In lx sneeuwwit. Alléén echt in beker ver pak. king en naam New-White Alléén-verkoop voor Schie dam: J. van Katwijk's verf handel. Broersveld 37. Een jeugdig model, ook in grote maten Imprimé met zuivee zijde-cachet. Exclusief dessin-. Kleuren: Geel; grijs; groen; choco en olijf, Matenr 40 tfm 48 Verf! Voor goede verf en goede voorlichting het oud ste en goedkoopste adres. Vergelijk onze prijzen. J. v. Katwijk's verf- en glashan- deJ, Broersveld 37 Tel. 68039. Verf! Voor U verf gaat ko- oen eerst even kijken bij het oudste en goedkoopste adres. Vergelijk onze prijzen. J. v. Katwyk's verf- en glashan- del, Broersveld 37 Tel. 68039. Grote serie verstelbare Li berty fauteuils in prachtige modellen. Compleet m. kus sens v.a. 37.50 Wilson. Gr. Visserijstraat 80-97-99-101. 4 chique satonfautcujls met net opzij, prachtige bekle ding. zwaar verend 250 f 310.—. 380.—. Wilson, Gr. Visserijstraat 80-97-99-101. Wegens plaatsgebrek een zg.a.n. elecli*. gedreven hou ten wasmachine, merk Erres, met nieuwe wringer, merk Brighton, te koop. Zeer ge schikt voor groot gezin. Te bevr. v. 's-Gravesandestreat 20.B, Schiedam. Te koop vloerkleed, gr. maat te gebr. aan 2 kanten, in g. st. en niet kapot, prys 35. Te zien elke dag van 9.30 tot 12 uur, van 2 tot 5 uur. v. Swindestraat 29 0. S'dam. Rola haardenfabriek zoekt voor een harer employe's zit-slaapkamer met pension. Weekend niet aanwezig. Noordvestsingel 89. Schie dam. Tel. 68788—67926. Te rovername g»=.yr box wef vlonder, kinderstoel i.g.st-Z, Br. nr. S 823 bür. v. d. blad. Te koop een goed spelende radio, prijs 65.—. Gordon- straat 9 B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1