Interessante filmstrook over de Grote Kerk Dronkeman die niet wil moet het nu voelen gaan Hoe we straks feestvieren Hermes-D.V.S. heeft nog wat goed te maken r Schoolarts kreeg bezoek Raad moet beslissen over nieuw zwembad Leger-getrouwen kregen een onderscheiding De kennis omtrent dit cultuurmonument zal er zeker door toenemen B.B.-expositie had veel bezoek Winkelgalerij in Nieuwland Wegens herhaalde overtreding werd een boete van f 1000 geëist DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Op 5 Mei optreden in Plantage van Zuidafrikaanse dansgroep Zondag Bleyerheide aan de Damlaan Voortreffelijk musiceren door U.S.O. in Musis Sacrum B. en W. antwoorden over reigers AGENDA Het komt ten Zuiden van Tuindorp Kethel en kost 1.900.000 gulden Lijk geborgen op Nieuwe Maas Motorrijder dood aangetroffen onder auto Brand in woning aan Emmalaan Diergaarde Blij-Dorp op televisie-scherm ■I Donderdag 23 April 1953 Een van de kenmerkende eigenschappen van de doorsnee-Schiedammer is wel, dat men over het algemeen zo weinig afweet van de historie van de eigen stad. Nu werkt de geschiedschrijving dit in de hand, 'want relden kwam het slechts voor dat iemand er zich toe zette om een overzicht te geven van het verleden van de stad aan de Schie. Historische werken in voorbereiding blijven vaak ïn de map liggen omdat geen uitgever het eigenlijk aandurft ze te verkopen. Dat er echter in grote kring belangstel ling Ik voor het oude Schiedam, is ons meer dan eens duidelijk geworden, vooral toen enkele jaren geleden de gemeente-archivaris, drs A. van der Poest Clement, In ons blad een serie artikelen over allerlei aspecten van het vroegere Schiedam schreef. Wat de Grote Kerk betreft deze beschikt sedert enkele dagen over een uitstekende historische documentatie: een filmstrook, die door drie amateurs werd vervaardigd. De drie stadgenoten, die het om vangrijke werk als de samenstel ling van een dergelijke filmstrook eigenlijk is. hebben aangedurfd, waren ds J. G Jansen, M. Verka de en K. van Buren Jr. Terwijl ds Jansen en de heer Verkade zich bezighielden met het opspeuren en verzamelen van fotomateriaal, waaruit de strook zou kunnen wor den samengesteld, zorgde de heer Van Buren voor de fotografie en. reproductie, Het resultaat van dit spontane werken is geweest een document, dat zeker z'n weg in onze stad zal vinden en voor een groot deel te gemoet komt in het gebrek aan voorlichtend materiaal bjj de ste delijke geschiedenis. De filmstrook berust op het door draaien van afzonderlijke opnamen. Er ontstaat niet een levend beeld, maar er is alle gelegenheid even langer stil te staan wanneer de tekst dit nodig oordeelt. Hoewel wjj uit eigen ervaring weten hoe moeilijk het is aan goed fotomateriaal te komen waar het het Schiedam se verleden betreft, valt het op dat de samenstellers met gebruikmaking van vele bron nen m en buiten de stad. toch zo goed geslaagd rijn. Vanaf het allereerste Schiedam- se begin, dat is dus zo omstreeks het begin van de dertiende eeuw, behandelt de filmstrook de wor dingsgeschiedenis van de stad, waarin de Grote Kerk als oudste bouwwerk een dominerende plaats is blijven innemen. Dank zij de hulp van het gemeente-archief, kon men beschikken over de laat ste gegevens omtrent de oudste historie in de2e streken. Ze werden verwerkt in een opvallend goede Waarschijnlijk materiaal ten dele naar elders Nadat de tentoonstelling van de Dienst Bescherming Bevolking nog Maandag j.l, was verlengd, is deze thans alweer aan afbraak toe. Gisteren was men druk bezig de Beurs weer vrij te maken. Er is een bevredigende belang stelling geweest voor deze expositie. Naar schatting hebben meer dan 2500. stadgenoten op deze wijze na der kennis gemaakt met het B.B.- werk. Er meldden zich ca. 130 vrij willigers, Voor de ledenwerving van de die officieel eerst op 2 Mei aan vangt, was de expositie ongetwijfeld van groot nut. Ook van buiten de stad kwam men veel bezoeken brengen. Onder deze groep belangstellenden bevond zich o.a, de voorzitter van de stich ting. Naar wij vernemen zijn er plannen om bepaalde gedeelten van deze Schiedamse expositie over te brengen naar andere steden, waar men ook met plannen voor een dergelijke voorlichtende tentoon stelling rondloopt. tekst, die wellicht alleen wat stoort, wanneer men in latere pe rioden overgaat tot erg positieve uitspraken op het gebied van de kerkrestauratie. Door de eeuwen heen wandelen We naar onze tijd een reis van meer dan twee uren! om uit voerig stil te staan bn de toestand, zoals deze was tot 1945 en wat daarna tot stand is gebracht. Wat goede foto's dan vermogen, wordt duidelijk gemaakt aan het slot van de filmstrook, die magnifieke op namen laat 2ien in de als nieuw herboren kerk. De filmstrook, die uiteraard in de eerste plaats bedoeld is voor de Hervormde kring, zal ook daar buiten straks zeker de volle be langstelling hebben. Dat men er een nuttip gebruik van zal weten te maken! Gegadigden kunnen zich nu reeds melden Binnenkort zal in Nieuwland, in een wak van 1200 gebouwde en nog te bouwen woningen, ten Noorden van de P. J. Troelstralaan, een aanvang w den gemaakt met de bouw van winkelgalerij met 16 winkels en 16 be drijfsruimten. Be winkels zullen een winkelruimte, een magazijn en een dagverblijf bevat ten. De maten zbn als volgt: 6 winkel3: winkelruimte 6 30x8.magazijn 3 50x 4 30 en dagverblijf mei toilet 2 90x4.30. 10 winkels: winkelruimte 6 30x8.ma gazijn 3.50x2.20 en dagverblijf met toilet 3,X2.20. De oppervlakte van een be drijfsruimte Is 4.10x8,Bij deze rmm4e Is ook een toilet aanwezig. Combinatie van een winkel met een bedrijfsruimte is mogelijk. De huurprijs van de winkel met bij behorende ruimten zal vermoedelijk om streeks i 25.— per week bedragen, die van de bedrijfsruimte plm. i 9.per week. Eventuele gegadigden naar deze win kels en/of bedrijfsruimten kunnen zich tot en met 16 Mei 1953 schriftelijk wen den tot de directeur van de Gem. Wo- ningdlenst, Koopmansbeurs Lange Ha ven, met vermelding van branche. Voor inlichtingen kan men 2ich eveneens tot deze Dienst wenden. Burgerlijke Stand Geboren: Johanna M. H. dochter v W. Broekhuizen en A. v. d. Hamer; Peter N. zoon van A. J. Bijloo en P. Seheffer; Johanna M. dochter van J. J v. Ginkel en J. van Iperen; Pic- ter J. zoon van P. J. Bijl en G. Tup- ker. Overleden: P. L. Beckers 85 jaar: Th. J. Hendriks 84 jaar. In September van het vorig jaar was H. "W. veroordeeld wegens dron kenschap lot een voorwaardelijke hechtenisstraf van drie dagen, Hü kreeg dus alle kans z'n leven te beteren op een manier, die hem alie ge legenheid gaf zich t.o.v. de gemeenschap niet beschaamd te hoeven ge voelen. Het bleek echter boter aan de galg gesmeerd, deze kansgeverü van de Kantonrechter. Deze zag Vf. Woensdagmorgen alweer verschijnen we gens hetzelfde feit. Niet alleen werden die drie dagen straf nu werkelijk heid, maar meneer de Ambtenaar vónd dat het nu maar eens goed raak zou moeten z^jn. Een deskundige van het Bureau voor Alcoholisme deed W. uit de doeken als een hopeloos geval. 2180 Aan boord van de „Pandora" overleggen Rob en de heer Morris nog geruime tijd. Het is moeilijk een beslissing te nemen: de politie er toch in mengen of op eigen houtje proberen die schurken een loer te draaien. „Ik zou er in elk geval nog eens een nachtje over slapen, me neer Morris", zei Rob, wanneer hy tegen de avond terugkeert naar de „Vrijheid". Op de kade ziet hij nog steeds die twee mannen staan. Zouden het werkelijk handlangers zijn van Alexander, die cfe be wegingen van zijn slacht- offer moeten rapporteren? Rob loopt vlug door, i ik nooit meer iets van je zou horen. Waarom trouwen hebben m mij. De wijze Abranim heeft maar wanneer hij aan boord van de „Vrijheid" !ben je teruggekomen?" Achmed doet snel zijn i reeds een plan opgesteld en ik hoop, dat u. komt, hoort hü gerucht. Onraad? Rob heft zij'n I verhaal en Rob bekijkt de kleine Afrikaanse daaraan zult willen meewerken. U moet vooral stormlantaarn omhoog, maar dan ziet hij eèn j jongen nu toch wel met andere ogen, „Die mon- niets op eigen houtje ondernemen, want dan bekend gezicht; het is Achmed! „Ben jij het, sieur Alexander is voor geen cent te vertrou- loopt het verkeerd,' Achmed?" zegt Rob verwonderd; „ik dacht, dat 1 wen, kapitein", zegt Achmed; „maar u moet ver- De Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen is gereed gekomen met de samenstelling van het programma voor de viering van Koninginnedag en Bevrijdingsdag. In een naar gewoonte keurig uitgevoerde feestgids wordt uitvoerig weergegeven wat er op die beide hoogtijdagen allemaal gaat gebeuren. Een bijzondere noot is ditmaal het optreden van de Zuid- Afrikaanse dansgroep in de Plantage. Dit gebeurt in de avond van de 5e Mei, Voor de jeugd wacht ook een bijzondere attractie, nl, een graverij op de Zandvlakte, waar naar hartelust kan worden gespit, op zoek naar een verborgen schat. Duizend gulden boete of zes maanden hechtenis; zo luidde de ets, die wel enige schrik losmaakte. Kantonrechter mr P, B, Cos wilde het niet zó erg maken. Hij hield het bjj een onvoorwaardelijke hech tenisstraf van twee weken, waarbij Politiemuziek heeft druk programma Er wacht het politie-muziek-ge- zelschap een druk seizoen. Nadat op 29 April, aan de vooravond van Koninginnedag, zal worden deelge nomen aan de gemeenschappelijke taptoe op de Grote Markt, volgt op 28 Mei een reis naar Tilburg, waar wordt deelgenomen aan een inter nationaal politie-muziekfestival. Op 16 Juni wordt geconcerteerd in Ke- thel en 23 Juni is men alweer in de Plantage. Vier dagen later volgt in de Plantage het jaarlijkse muziek festival van de Schiedamse harmo nie-orkesten. In Velp wacht 4 Juli en in Breda 15 Juli een muziekconcours. Voor de Plantage is daarna 21 Juli nog gereserveerd, waarna men het open lucht-seizoen denkt te besluiten met de traditionele taptoe in de avond uren van Prinsjesdag. Dat wordt dan nu 15 September. Na de teleurstellende resultaten van de laatste wedstrijden is Her in es-D VS langzamerhand lelijk in de knel komen te zitten Er is dan ook alle reden om de aanstaande thuis wedstrijd tegen Bleyerheide serieus aan te pakken, want bij een nieuwe nederlaag zouden de zaken ér al heel somber voor komen te staan. "Wij hebben echter nog voldoende vertrouwen in de toch waarlijk niet geringe capaciteiten van de blauw- witten om Zondag een kleine zege te voorspellen. Maar dan zal van de eerste minuut met hetzelfde élan moeten worden gestreden als waar mede het vorige seizoen het kam pioenschap werd veroverd. Van Buytenen c.s, doen er goed aan hun tegenstanders in geen en kel opzicht te onderschatten, want de Limbugers beschikken over een heel behoorlijk elftal, met de spec taculaire doelman Vryhof als uit blinker, dat het onze stadgenoten, stellig niet cadeau zal geven. In de uitwedstrijd werd destijds een 40 nederlaag geleden. Nu dus de taak om Zondag voor deze nederlaag re vanche te nemen, teneinde tevens de vooruitzichten, weer wat hoopvoller te maken. Ook het tweede elftal wacht een belangrijke wedstrijd tegen CW 2, welke eveneens gewonnen dient te worden om het dreigende degrada- hbss-proghamma In verband met de Interlandwedstrijd voor bet Zaterdagvoetbal Nederland België, welke Zale.rd.Bg in Leiden ge speeld zal worden, beeft de KNVB geen ■wedstrijden voor de KNVB-elftaUen vastgesteld. Voor HbsS is er daarom maar een klein programma: HBSS 3—GSS 2, 2.30 uur, Havendijk: GTB 3—HBSS 4, 4.30 u., Laan Ons Genoegen; WHR 2'HBSS 5, 4.30 uur, Rotterdam; SW a 4—HBSS a 2; HBSS b l—Fortune b 2; SVDFW c— HBSS c. GTB ONTVANGT VLAARDINGEN GTB is zelf kansloos, maar zal Zater dag zeker bet uiterste doen om het be zoekende Vlaardingen te verslaan. Het Is een sportieve plicht, daar dan Rozen burg de beste kans zou hebben om kam pioen te worden. De wedstrijd begint om 4.15 uur aan de Havendijk. CTH 2 gaat naar de Abraham v. StolJc- ■weg te Rotterdam om de krachten te meten met Groen-Wit 2. GTB speelt om 4.15 uur aan de Laan One Genoegen een plaatselijke ontmoeting tegen HBSS 4. tie-gevaar te ontlopen. In de thuis wedstrijd werd een onverdiende ne derlaag geleden, zodat er stellig een mogelijkheid is om de beide punten uit Rotterdam mee te brengen. Tenslotte speelt Hermes-DVS 3 te gen DHZ 2 thuis. dan natuurlijk die drie dagen die nen te worden bijgeteld. Of het veel zal helpenZij was met nog een juffrouw van het Nationaal Red- dmgsleger op pad gegaan, maar om dat mej. M. J. B. de enige was ge weest, die zich zou hebben bezig gehouden met het inzamelen van gelden, werd tegen haar proces verbaal opgemaakt. Die inzameling (zonder vergunning), tegelijkertijd optredend met het verkopen van krantjes e.d., was geschied in een fabriek in de Nieuw-Matbenesser- straat. Er werd 15 of zes dagen, plus een week voorwaardelijke straf en verbeurdverklaring, geelst, 'f Ging door ook. behalve die preven tieve hechtenis. Het feestprogramma vangt aan de avond van 29 April, als een taptoe wordt gegeven bij het stad huis. De huidige restauratie van dc voorgevel en de daardoor nood zakelijk geworden schutting rond een. werkterrein maken de orga nisatie ter plaatse er niet gemak kelijker op, maar men heeft goe de hoop dat het ook aan de zij kant van het stadhuis wel zal luk ken de gezamenlijke stedelijke muziekcorpsen en de belangstel lenden op de Grote Markt te bergen. Op 30 April wordt de dag be gonnen met school-sportwedstrij- den op Boshoek en een kinder feest in de Plantage. Bij het po dium houdt Roland Wagter met zijn groep de jeugd van tien tot twaalf uur bezig. In de middag uren zijn er weer meerdere wed strijd-attracties voor de jongeren. Vaste programmapunten van voor gaande jaren, zoals het ringsteken in de Warande, een rolschaatsen- wedstrijd in de Lange Nieuwstraat en een estafetteloop voor ploegen van vijf jongens in de Lange Nieuwstraat, ontbreken ook nu niet. Vanavond wordt voor de estafetteloop reeds geoefend. Deze oefening vindt plaats» om zeven uur op het S.V.V.-terrein. Zoals kon worden geconstateerd bij de Er is Woensdagavond door het Utrechts Stedelijk Orkes* m Musis Sacrum voortreffelijk gemusiceerd. De dirigent Paul Hupperts verstaat het, zijn musici tot een enthousiast, levendig en vrij, doch niettemin ge disciplineerd spel te inspireren. Bo vendien beschikt hij over een gezon de muzikale opvatting waarbij hem tevens het kleinste détail niet ont gaat'en mede door zijn. uitstekend genomen en ook volgehouden tempi en rhythmische evenwichtigheid, luistert men bij voortduring geboeid naar dit kernachtige, levendige mu siceren. Al deze prijzenswaardige eigen schappen maakten de uitvoering van Mozart's ouverture „Die Enttuhrung aus dem Serail", waarmede het pro gramma werd geopend tot een zeer aantrekkelijk begin. Ook de hierna gespeelde Symphonie no. 73 („La Chasse") van Haydn kreeg een ver tolking. die volkomen de Weense stijl sierlijkheid en sfeer tot uitdrukking bracht. Zo gespeeld, doet dit werk in geen enkel opzicht onder voor de be kendste symphonieën van Haydn en het valt dan ook slechts te betreuren dat men deze kostelijke muziek zo zelden op de programma's van onze symphonieorkesten aantreft. Aan de met vaart en entrain ge speelde vierde symphonie van Men delssohn, (een nog altijd fris klin kend stuk, geschreven met een warm muzikantenhart) die een mooi slot van de avond vormde, ging nog Wag ner's Siegfried. Idyll vooraf. Over de wijze waarop ook de2e laatste com positie tot klinken werd gebracht niets dan goed, maar qua muziek viel ze wel wat zwaar op de muzikale maag. Deze partituur klinkt heel erg mooi. maar ook heel erg langdradig en bij het horen ervan dringt zich al spoedig de gedachte op, dat bet nu maar genoeg moet zyn met deze dichterlijke ontboezeming. Dit kan geen weergave, hoe gespannen ook ongedaan maken. De jammer genoeg niet geheel be zette zaal heeft dirigent en orkest herhaaldelijk warme en langdurige bijval geschonken. H. VAN BOEN i Woensdag heeft dr. Ztufco M. Pre- beg uit Zagreb in Yoego-Stapie zich op de hoogte gesteld van de stand van zaken bij de school-art' sendienst in Schiedam. Dr. Amir Aslani uit Iran, die hem oorspron kelijk zou vergezellen, vertoefde er gens anders in Nederland. In diens plaats was nu meegekomen mej. B. i'. d. Berg, arts bij het Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden. Er is een uitgebreid pro gramma afgewerkt. Behalve van de schoolartsendienst kon de post, die gisteren juist jarig was, een goede indruk opdoen van de inrichting van de scholen. Zeer belangstellend was dr. Prebeg voor de spraaklessen van de lopopaediste. By het bezoek aan de B.L.O.-school aan het Oude Kerkhof bleekdat men dit orderuiys in een dergelijke school in Yoego-Slavié niet kent. Enthousiast was dr. Prebeg over de inrichting van de nieuwe openbare School in Kethel. Voordat hy weer vertrok, heelt hij bij Bols en De Koning nog een proefje kunnen nemen van het ste delijke product. „Erg scherp", was het oordeel van de Yoegoslaaf, die het maar lieyer hield op het pruimenbrouwsel uit z'n eigen land. Op de foto u.l.n.r.r Schooiuerpjeep- ster mej. L. Rossenschoon, mej. dr, B. v. d. Berg (op de achtergrond) dr, Zivkov M. Prebeg, dr, J. H. V. d. Bergdirecteur G.G.G.D. en ge neesheer-directeur gemeente-zieken huis, mej, dr. J. A. van Haaften, schoolarts. In hun antwoord op de door het raadslid, de heer A. Sonneveld ge stelde vragen over de verdrijving van de reigers uit de Plantage heb ben B. en W. thans geantwoord, dat hinder en schade aan de beplanting tot de genomen maatregelen die men zelf als onaangenaam kwalificeert, leidden. Het uitstoten van de nesten na het uitvliegen heeft geen zin, aangezien de aanwezigheid van deze nesten niet bepalend is voor de te rugkeer. Mede in verband met de schadelijke invloed, die de verdrij ving op de jeugd zal hebben is de laatste dagen tot intensievere actie overgegaan Er zijn wel eieren, maar geen jonge reigers in de nesten aan getroffen. Wat betreft de vergunning voor deze verdrijving, deze geldt inschrijving op de scholen, zal de deelneming aan. al deze evene menten groot zijn. Voor het rol schaatsen meldden zich al hon derd deelneemstertjes. 's Avonds is Roland "Wagter ook present in de Plantage, nu om de ouderen bezig te houden. Hij wordt terzijde gestaan door Tobi Rïx, Dick Harris, de Wico's, Ro land Wagter jr., André Meurs, en de Zeeuwse Boertjes. Een attrac tie die de nodige belangstelling zal trekken, is ongetwijfeld de zingende L.S.K.-korporaai Joop de Knegt, Voor 5 Mei Hetgeen voor de Bevrijdingsdag op stapel staat, doet in geen ge val onder voor 30 April. Ook nu komt de jeugd het eerst aan bod. Het bekende gezelschap „De Witte Vogel" brengt 's morgens in de Plantage „Het Wonderpaard" van Marjolijntje en 's middags kan op de Zandvlakte worden gegraven naar een van de vele schatten die daar zullen worden geborgen. Behalve de groep Zuid-Afri kaanse "Volksspelers werken aan het avondprogramma op deze dag alleen Schiedammers mee, O.B.K, zal er een nummertje muziek weg geven, de A.J.C. danst, en verder zijn er alle gymnastiekverenigin gen, die hun beste turners en turnsters afvaardigen om 'n staal tje van gymnastisch kunnen te la ten zien. Tussen de bedrijven door komen de Voka's zich ook nog met piano en accordeon aandienen. Districtswedstrijden van E.H.B.O. Ter gelegenheid van het 35-jarig be staan van de Ned. "Ver. Eerste Huip bij Ongelukken, afd. Schiedam rullen, zo als reeds werd bericht, distnetswed- slniden worden gehouden m het Corner- House. Belangstellenden hebben hier vrije toegang. Deze wedstrijd zal iets bijzonders worden, daar uitsluitend geselecteerde ploegen Uit heel Zuid-Holland zullen deelnemen Tijdens de erewedstrijd, die daarna zal plaatsvinden, zal de ploeg worden aangewezen die op de lande lijke wedstryd mag uitkomen. Na afloop, van 6.30 tot 7.30 uur, wordt gelegenheid gegeven het bestuur te complimenteren. Op Zaterdag 2 Mei is er een jubileum feestavond voor de leden met echtge noten. m de R.K. Volksbond. In open luik gestapt Gisteravond wilde aan boord van de coaster „De Zeevaart", welk schip in de Westerhaven, bij houthandel Van. de Wetering i§ gelegen, de 26- jarige K. v. d. M. in de duisternis de vlag gaan strijken. Hu is bij dit karwei in een open luik gestapt en van een. hoogte van 2% meter naar beneden gestort. De GGD bracht hem naar het gemeenteziekenhuis, waarschijnlijk liep de man een her senschudding op. Kraanmachinist overleden Bij het ongeval op de werf Wilton Fijenoord, waar een van een zuiger gesprongen deksel in de kat van een kraan terecht kwam werd de kraanmachinist C. C. Vlasveld, Waterloostr 45 a R'dam zeer ernstig gewond. Zonder bij kennis te zijn gekomen is de man In de afgelopen nacht in. het Gemeenteziekenhuis te Schiedam, waarheen hij Zaterdag morgen onmiddellijk was vervoerd overleden. Nieuwe straatnaam Op voorspraak van. de gemeente archivaris hebben B. en W besloten aan de straat, in het industrie-ter rein. ten Noorden van de Parallel weg, eveneens gelegen ten Noorden van de Komiezenlaan de naam te geven van Bettoweg. Betto was de kapelaan van gravin Aleida, de schenkster van de stadsrechten aan Schiedam, die in 1264 een geschil tussen Schiedam en Overschie over de parochiegrenzen heeft beslecht. Wat men moet weten* Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co.. Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon G9290. Tentoonstelling: 23—25 April, Clubhuis St. Joris Doele. Do. 810.30 uur; Vrijd. 710.30 uur; Za. 2—5 en 712 uur: Clubhuis-tentoonstelling en bazn»\ Films: Passage, da. 2 en 8 uur; De ver boden vrucht (18 jaar). Monopole, da. 2, 7, 9 uur; De wet van de kogel. Lezingen: 26 April, Musis Sacrum, 10.30 ur Human. Verbond. J. C. de Glop- per spr. over „De humaniteit in de school". Bijeenkomsten: 23 April, Clubhuis Ongeorgani seerde Jeugd, Doeleplein, 7.30 u.: Opening Clutenba. 13 April, Passage-theater, 8 uur: Concert O .BK. en filmvertoning. 24 en 25 April. R.K. Volksbond, 8 u: Uitvoering pijper- en tam boercorps „Harmonie". 25 April. Corner House, 3 uur: Districtswedstrijden E.H3.0.; 6.30—7.30 uur; Receptie t.g.v. 35- jarig bestaan. 25 April. Volksgebouw, 8 uur: Propaganda-feestavond korfbal club „Schiedam". De gemeentelijke zwemplaatsen aan de Westfrankelandsedijk voldoen niet aan de eisen, die tegenwoordig aan deze Inrichtingen worden gesteld. Vooral wordt het gemis van een waterzuiveringsinstallatie gevoeld. Aan vankelijk is overwogen een dergelijke Installatie in deze zwemplaatsen aan te brengen, maar de kosten zijn zó hoog, dat dit voor de korte tQd, dat deze zwemplaatsen nog gebruikt kunnen worden, niet verantwoord zou zijn. Waar nu het zwembad is te vinden, werd immers Industrieterrein geprojecteerd. Het plan is ontworpen ten Wes ten van. de weg naar Kethel, ten Zuiden van het bestaande tuin dorp. De opzet is berekend op 'n stadsdeel van veertig duizend in woners, zodat op de duur tenmin ste nog een tweede inrichting voor onze gemeente nodig zal zijn. Een 2eer globale raming van kosten wijst uit, dat een bedrag van f 1.900.000, inclusief de grond ter oppervlakte van 4.65.00 hecta ren, hiermee zal zijn gemoeid. Het is niet de bedoeling het plan, dat nog verder moet wor den uitgewerkt, in de raadsverga dering van Vrijdagavond in on derdelen te behandelen, doch wel wil men tot het principiële be sluit komen. B. en W. stellen voor ROTTERDAM Ter hoogte van de Lloydkade heeft de rivierpolitie gistermiddag op de Nieuwe Maas het stoffelijk overschot geborgen van de 28-jarige F. Boels. Vermoedelijk lag het lichaam van 33, reeds ongeveer een maand in het water. Het is niet bekend hoe de man. te water is ge raakt. Opsporing van B. was tot nu toe niet gevraagd. De man woonde in een kosthuis aan de Boomgaardstraat. Op straat overleden Vermoedelijk tengevolge van een hartverlamming overleed gister avond in de Conradstraat de 54- jarige expeditieknecht bij de PTT -P. Bakker. De man woonde in de Hendrik Sorchstraat. Zijn stoffelijk overschot is naar het Coolsingel- ziekenhuis vervoerd. voor de nesten, die schadelijk warden geacht. Naar het oordeel van het ge meentebestuur betreft dit de gehele kolonie. Meer dan veertig jaar is het echt paar p van Harmeien het Leger des Heils trouw gebleven. Met nog der tien anderen kregen de heer en me vrouw v. Harmeien Woensdagavond in het gebouw aan de Lange Haven de medaille van erkenning op de borstgespeld. De plechtigheid werd verricht door de Commandant voor deze avond, A. C. Beekhuis, die daar toe op uitnodiging van de afdeling Schiedam, speciaal uit Amsterdam was overgekomen. Alvorens spreker de medailles uitreikte prees hij het standvastig karakter van de Schie damse heilsoldaat. Kapitein Bergsma, commandant van het korps Schiedam sprak hi zijn welkomstwoord de wens uit, dat het opkomende ge slacht gestimuleerd zal worden in trouw en toewijding. Aan de hand van fragmenten uit de Bijbel zette Commandant Beekhuis, die vroeger commandant van het Leger des Heils in Indonesië is geweest, uiteen, dat heldenerkenning zoals op dere avond geschiedde, niet afgekeurd behoeft te worden. De avond is opgeluisterd door het muziekkorps en de zangbrigade van het Leger. Omstreeks twaalf uur vannacht werd In de Eerste Jericliostraat on der een geparkeerde vrachtauto de 40-jarige chauffeur A. Rook aange troffen. Zjjn motor lag naast hem. De chaurfeur werd vervoerd naar het Bcrgwegzlekenhuis, waar h(j bleek te zijn overleden. Een bewoner van de Libanonweg kwam gisteravond tegen t waalven aan het posthuis Oudedijk meedelen, dat in de Eerste Jerichostraat een ernstig ongeluk was gebeurd. De man had het niet zien gebeuren en voor zover thans bjj de politie bekend is, heeft niemand dat gezien. De chauf feur moet van achteren tegen en on der de vrachtwagen zijn gereden. Het slachtoffer heeft aan de Zwaans- halskadc gewoond. Ruim duizend gulden schade was het gevolg van een binnenbrand, die gistermiddag ontstond in een benedenhuis aan de Emmalaan. Aan de voorzijde van de woning waren schilders bezig geweest met verf afbranden. Toen zij reeds twee uur aan de achterzijde van de wo ning bezig waren bemerkte een der schilders plotseling, dat de gordijnen van de kamer san de voorzijde in brand stonden. Met zijn collega rende hij naar de voorka mer en samen slaagden zij er in een brandende fauteuil uit het raam te smijten. Een buurman snelde toe en hielp bij de blussing met emmers water. De brandweer voltooide de blussing o.i.v. onder- brandmeester C- H. Driessen, waar bij aanwezig waren de slangen wa gen 102 de G 2 en de slangenwagen 103. Een Perzisch tapijt, gordijnen en houtwerk gingen verloren. De bewoners van het huis waren net klaar met de schoonmaak. Een der schilders liep brandwonden aan zijn handen op. thans goed te keuren, dat op de bedoelde plaats het plan van deze opzet verder wordt uitgewerkt en voor het doen van de eerst nodige uitgaven daartoe een crediet van 25 duizend gulden wordt verleend. T.z.t. wordt dan het uitge werkte plan aan het oordeel van de Raad onderworpen, waarbij tevens de verschillende punten, die in de vergadering van de Fi nanciële Commissie en van de Commissie Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding naar voren zijn gebracht, aan de orde zullen wor den gesteld. J aarvergadering Schuttevaer TEHNEUZEN. De Koninklijke Schippersvereniging „Schuttevaer" hield in het Luxortheater te Ter- neuzen haar 104e jaarvergadering. De huïshoudilijke vergadering, die aan de drukbezochte algemene ver gadering voorafging, werd geopend door de voorzitter van de plaatse lijk© afdeling te Terneuzen, de heer J. J. Kaan, die er daarbij o.m. aan herinnerde, dat et 48 jaar verstre ken zijn, sinds de vorige algemene vergadering in Teneuzen werd ge houden. De algemene voorzitter van „Schuttevaer", mr J, C. W. van Dam, reikte vervolgens aan enkele leden, die zich gedurende vele ja ren verdienstelijk voor de vereni ging maakten, een stoffelijk blijk van waardering uit, waarna de af tredende hoofdbestuursleden, de he ren mr J. C, W. van Dam. J. Joon- tjes sr en J. Speksnijder, bij accla matie werden herkozen. Een voor stel van de afdeling Ouderkerk a. d. ÏJssel tot verhöging van de con tributie, werd afgewezen. Wel werd besloten dat de afdelingen een. gro ter bedrag per lid aan het hoofdbe stuur zullen afdragen. De televisie-afdeling van de AVRO heeft plannen verbonden rond de langste dag een recht streekse uitzending te verzorgen uit Diergaarde Blij-Dorp. Er zijn heel wat moeilijkheden aan zo'n experiment verbonden omdat men in de eerste plaats vol doende licht moet hebben en ten tweede moet men rekening houden met de technische apparatuur die niet zo een-twee-drie van de ene hoek van de tuin naar de andere kan worden verplaatst. Daarom zijn enkele technici dezer dagen in de diergaarde komen kijken, hoe men de zaak het best kan regelen. Meisje botste tegen auto De 18-jarige verkoopster M. Taal is gisteravond met haar fiets op de Mathenesserweg tegen een auto ge botst. Het meisje klaagde over hoofdpijn. Zij is ter observatie op genomen in het gemeente zieken huis te Vlaardingen. De verkoop ster woont aan de Beethovensinge! te Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1