l 2 I n Clutenba laat zien wat clubhuis doet Hei nieuwe openlucht-zwembad AGENDA Martinit wacht Zondag de belangrijkste wedstrijd Organisatie lager voetbal is nu voor elkaar In de Passage klapte men voor Ben Dijke 7 90 Tentoonstelling-bazar aan Boeleplein geeft uitstekende indrukken Reigers in een kraaiennest [rgjêggj DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Ramp en Kunst in museum Ontmoeting net Bolnes heeft tot inzet het degradatiegevaar Er wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met S.B.L.O. en Sportcommissie Een goed concert van O.B.K. 8.s 12." dfbci£ he,rgS Het programma voor 1873-1953 JUBILEUM- ATTRACTIE 12.90 38.90 Si de eerste Mei Z.-Afrikaanse gasten officieel ontvangen Nog 297 evacuè's in de stad 2 Vrijdag 24 April 1953 Staande voor het rad van avontuur heeft ds J. G. Jansen, voorzitter van de stichting Clubhuis voor de Ongeorganiseerde Jeugd, gisteravond In de St. Joris Doele, de ciubhuis-tentoonstetiing-bazar geopend. De Clutenba, die thans gehouden wordt, valt aan het einde van een vierjarige periode, waarin het Clubhuis zich een vaste plaats in de harten van een groot deel van jong Schiedam heeft verworven. En niet alleen de jeugd ziet de waar de van dit vaste baken in. Dit steeds meer kringen gaat men interesse to nen voor het werk, dat hier dagelijks wordt verricht ten behoeve van de mens van morgen. Onder degenen, die deze opening bijwoonden, bevonden zich behalve bestuursleden van de stichting o.a. de wethouder van Culturele Za ken. mr M. J, M. van Kinderen, de heer J, Oostlander van Sociale Zaken, de heer C. Keyzer, hoofd Sociale Zaken bii de werf Wilton- Fijenoord, de heer J- C. Bronne- man. ambtenaar voor de Sport, en vertegenwoordigers van de kerke rand van de Hervormde Gemeente, het Centraal Vrouwencomité en de Coöperatie D.E.S. Ds Jansen hoeft, voordat het tot bezichtiging van de tentoonstelling en deelnemen aan de attracties kon komen, dank gebracht aan de lei ding van het Clubhuis, de heer K. Scholten en mej. S. Bolt. Niet al leen in Schiedam heeft de St Joris Doele een goede naam, ook daar buiten bestaat alle waardering voor wat hier gepresteerd wordt. De Clutenba zal de wens van ds Jansen, dat de bezoekers goede in drukken zouden mogen wegdragen» zeker niet beschamen. Wie boven in de tentoonstellingszaal gaat kij ken naar de werkstukken, die alle in het clubhuis door de jongens en meisjes werden'-vervaardigd, zal vaak versteld staan van de zorg en de goede smaak. Vergeleken bij de vorige jaren is er een grote voor uitgang in bet werk merkbaar. Wie het clubhuis wil steunen en. zelf een aardig gebruiksvoorwerp of .stuk speelgoed wil verwerven, kan daap boven - veel van zijn ga- ding vinden. Wat het naaiwerk be- treft, hierin, deden de- meisjes voor "de jongens niet onder. Opmerkelijk ke resultaten zijn er met het z.g.-' raffia-werk bereikt. Natuurlijk zullen-de attracties in de grote gymnastiekzaal beneden, tijdens ce openstelling van de Clu-f "tenba we] evenzoveel trekpleisters vormen. Ook hier is het allemaal weer eigen werk vrat de klok slaat, uitgezonderd dan de mooie P rij ten die te winnen zijn. Hiervoor is geen vergeefs beroep op de Schie- damse bedrijven gedaan,- Tenslotte mogen we niet verge-, ten de bioscoop te_noemen, waarin CAdvertentie I M:l Zelden verkochten wij eer» partij fabrieksrestsnten van een dergelijke kwaliteit. Nog hooit zo'n combinatie van" soliditeit en luxe uitvoering. Werkelijk eerste keus bus tehouders in alle mogelijke uitvoeringen van stevige jeans, fijne broché's en zware satijn met kantbewerklngen. Alles stuk voor stuk van een fabriek (U zou verbaasd zijn als wij U de naam noemden) die bekend staat om z'n prima pasvorm, moderne coupe en ongeëvenaarde afwerking. SERIE I 1300 sluks SERIE n 1150 stuks serie m 1360 sHiks Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze bijzondere collectie buste houders w.o. met maagband en elastiek tussenstuk, in de maten 60 tot 80 en in de kleuren wit en zalm. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Te». 2B1«0 Zó druk was het gisteravond op de Clutenba aan de lopende band films worden gedraaid. Wie 's avonds een uurtje kan vrijmaken» zal er goed aan doen eens naar het Doeleplein (Noord- vest bij Spoeiingbrug) te stappen. Mon kan er vanavond van 10.30 uur, Zaterdag van 2—5 en van 7— 12 uur terecht. Een reigerpaar, dat uit de Plan tage was verdreven heeft niet ver uit de buurt een nieuw tehuis ge vonden, Aan de Nieuwe Haven verjoegen de reigers 'n kraaiengezin en nestelden zich in.het nest, dat te vinden is in een van de bomen, die tegenover het Lidwinagesticht zijn te vinden. (Advertentie l.M De »rt» liet de petlent goed merken, Det hem slecht» de mst kon versterken Per© *el m©t een lach ,,'k neem ©enTIp Iedere dagV Bn een week Later gin® bU weer werken. Inz. Hr. H. A. M.. deren ontv, 1 ft. Tip 1 LfL Bootz' Oude Genezer Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstelling: 2325 April, Clubhuis St Joris Doele, Vrijd. 7—10.30 uur; Za. 25 en 712 uur: Clubhuis-ten toonstelling en bazar. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Anna, (14 jaar). IVlonopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7. 9 uur: De arend van Madagascar. Lezingen: 26 April, Musis Sacrum, 10 30 u: Human. Verbond. J. C. de Glop- per spr. over „De humaniteit in de school". Bijeenkomsten: 24 en 25 April. R.K. Volksbond, 8 u: Uitvoering pijper- en tam- boercoips „Harmonie". 25 April. Corner House, 3 uur: Districts wedstrijden É.H.B.O.; 6.307.30 uur: Receptie t.g.v. 35- jarig bestaan. 25 April. Volksgebouw, 8 uur: Propaganda-feestavond korfbal club „Schiedam". 27 April, Volksgebouw, 8 uur: Vergadering over zomeravond- recreatie. Naar wij vernemen, zal op Konin ginnedag in het Stedelijk Museum een tentoonstelling worden geopend, waarin de invloed van de grote watersnood op de Kunst tot uit drukking zal komen. O.a. zullen te zien zijn werken van Nederlandse grafici, die in het rampgebied ver toefden om daar iets vast te leggen van de nood. Tot de uitgezonden kunstenaars behoorden o.a. Jeanne Bierrema Oostïng en Herman van Kruiningen. Het ligt in de bedoeling de ten toonstelling gedurende veertien dagen, ook in de avonduren, toe gankelijk te stellen voor het pu bliek. 2181 Achmed en Mus tafa zijn, nadat ze in de stad zfjn teruggekeerd onmiddellijk naar de woning van de wijze Ibrahim gegaan en op verzoek van de laatste heeft Achmed kapitein Rob opgezocht. Nu neemt hij hem mee door de donkere stegen van het havenkwartier. Wanneer zij de „Vrijheid" verla ten, ziet Rob, dat de twee mannen op de kade hen volgen „Ik vertrouw die kerels niet", bromt hij tegen Achmed. „Niets la ten merken", fluistert Achmed terug; „ze vol gen ons en dat is ook juist de bedoeling. Wij zullen ze in een val lokken." Rob vertrouwt ge- een Europeaan 's avonds alleen moet uitgaan hem afgesproken." En tegen Mustafa zegt hij: hee] op zijn kleine gids. want ze komen nu in Dan gaat Achmed een poort binnen en even „Die kerels volgen óns. ïk geloof niet, dat ze iets een buurt, waar hij nog nooit is' geweest. De schrikt Rob: daar staat een reusachtige kerel in de gaten hebben. „Prachtig!" bromt Mustafa; straatjes zijn nauw en glibberig en er branden met een donker, gezicht op hen te wachten. „Dat „we zullen ze behoorlijk de les lezen." Rob is maar weinig lantaarns. Bepaald geen buurt, waar is Mustafa", fluistert Achmed; „hier heb ik met erg nieuwsgierig wat er nu zal gebeuren. SCHIEDAMS LAGER VOETBAL D« beide degradatiekandidaten van de 4e klasse F, Martinit en Bolnes, komen Zondag tegen elkaar in het veld. Wie van beide de degradatie tege moet gaat? Met de wetenschap van een voorsprong van vier punten op Martinit, zal Bolnes minder last van zenuwen hebben dan Martinit. Een nederlaag zou betekenen, dat Martinit met nog zes wedstrijden te spelen, een achterstand van zes punten moet Inlopen, hetgeen practlsch onmogelijk Is. Martinit moet dus .winnen, wil de kans om aan de degradatie te ont komen blijven bestaan. Onze stadgenoten hebben die kans In eigen hand, want ook de returnmatch tegen Bolnes moet nog gespeeld worden. (Advertentie I. M.) Excelsior, dat de laatste tijd on verslaanbaar schijnt, gaat ecu las tige uitwedstrijd tegen Laakkwar tier tegemoet. Van veel belang :s deze wedstrijd niet, want beide ver enigingen hebben niets meer te win nen of te verliezen, zodat het dus uitsluitend gaat om de positie op de ranglijst nog enigszins te verbeteren. Gezien de constante vorm waarin We zfjn weer 'n organisatie rijker geworden. Op de op Dinsdagavond ge houden vergadering van lagere voetbalverenigingen, werd de definitieve samenstelling van de commissie, die de belangen van het lager voetbal zal behartigen, bekendgemaakt. Van de zestien verenigingen sloten er zich twaalf aan. Eén vereniging wenste niet deel te nemen aan de overkoepe lende organisatie, de overige drie lieten zonder meer verstek gaan. Dit was echter geenszins een beletsel voor de afgevaardigden van de twaalf ver enigingen om met veel animo de diverse plannen te bespreken. Eenparig was men van oordeel» dat de benotemde commissie als hoofddoel zal hebben de samen werking met S.B.L.O. en Sportcom- Dirigent Feltzer en de overige leden van „Oefening Baart Kunst" voelden zich Donderdagavond in het Passagetheater gedwongen om met het talrijke publiek te applau- diseren voor de wijze waarop hun collega Ben Dijke de solopartij had vertolkt in het Trompetconcert met orkestbegeleiding van Joseph Haydn. Deze nog jeugdige musicus gaf hierin blijk, zijn instrument uitste kend te beheersen. Door een diepe harmoniërmg tussen solist en or kest ontstond een gevoelige vertol king van dit veeleisende werk. Het openingsnummer, de Hoeh- zeitsmars uit een Zomeruacbts- droom van Mendelssohn, in een arrangement van dirigent Feltzer, was mede een der hoogtepunten uit het O.B.K.-concert van deze avond. De Suite Oriental van F. Bicknese viel daarentegen enigszins uit de toon. Speciaal deel C, Le Cantiguc du Muezzin, was weinig waardevol, maar gelukkig vergoedde de Fanta sie uit Verdi's opera Aïda, gear rangeerd doer J. Bouchel, weer zeer veel. J. N. Hummel's Ouverture „Jean Geref. jeugdorganisaties jubileerden Vijf en dertig jaar bestaat de Geref. Meisjesverenigmg „Onder zoekt de Schriften" en de Jonge- Imgsvereniging „Jonathan" is er al niet minder dan vijf en tachtig jaar. Samen hebben zij Donderdag zn de Julianakerk aan de B.K.-laan. een herdenkingsavond gehouden om deze verjaardagen op waardige wijze te vieren. De heer W. A- Houtman opende met een paraphrase van het bonds lied van beide verenigingen. Na het opening* woord van voorzitter J. v. d. Steen zong men enige lie deren. o.m. het bondslied. Het Man nenkoor bracht een drietal liede ren ten gehore, w.o. Adam de la Halle's „Minnelied". Met grote aandacht beluisterde de goed bezette kerk een toespraak van mevr. Kraan-v, d. Burg over het onderwerp; „Overwinning door het veelgesmade Kruis". Toepasse lijk sloot hierop het vierde couplet van het Meisjesbondslied aan. De heer W. A. Houtman bespeelde het orgel en voerde op verzoek Bach's „Jesus, joy of man's desiring" uit. Nadat men samen een aantal lie deren had gezongen, sprak ds H. de Moor uit Enschedé, vroeger in Schiedam, over drie belangrijke jaartallen voor deze avond: „1868- 1918-1353". Het Mannenkoor bracht wedei om- drie liederen, w.o. Ed. Flipse's „Zondagmorgen", alvorens ds G- Brinkman ging spreken over „Ga heen in deze, Uwe kracht". De presidente van de Meisjesver eniging, mej. R. Hazewindus, heeft doze herdenkingsavond besloten. de Finlande" gaf het grote harmo nie-orkest, dat opgesteld in hoef ijzer-vorm op het Passage-podium weer indrukwekkend voor de dag kwam. volop de gelegenheid haar volledige kracht te demonstreren. Met een uitvoering van de Selectie „Oklahoma" van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein en David B. Muller's ferme mars Ijzer en Staal, besloot O.B.K, haar uitste kend geslaagde concert. Na de pauze kon men genieten van een zwierige ijsfilm met mu ziek van Nico Dostal. Voorzitter K. F. van Pelt heette in zijn ope ningswoord Commissaris Rijpma en bestuursleden van de Schiedamse Gemeenschap welkom. missie te verstevigen. Diverse fouten die aan deze instellingen kleven, zullen gezamenlijk verbeterd wor den. mits men daartoe vanzelf sprekend dok de medewerking van de betreffende instanties krijgt. De verenigingen zien in de S.B.L.O. nog steeds het verbindende orgaan tus sen alle sportverenigingen en de gemeentelijke instanties, maar men is tevens van oordeel dat de S.B. L.O. dringend behoefte heeft aan nieuw bloed. Na eerst nu een goed gefundeer de basis gelegd te hebben, wil men streven naar een sterk en gezond sportleven in Schiedam. Alvorens het zover is, dienen nog diverse hindernissen overwonnen te wor den. De commissie heeft zich tot doel gesteld, enige besprekingen met de S.B.L.O. en Sportcommissie te houden. Vooral de financiële kant van de terreinkwestie baart de kleine verenigingen veel zorgen, en men zal dan ook trachten hier voor een schikkelijke regeling te doen treffen. De commissie zal zich niet alleen op het gebied van het hier boven- vernoemde begeven, maar ook alle andere voorkomende vraagstukken l pogen op te lossen. NU 50 a 100 95 onze stadgenoten momenteel verke-- ren, lijkt ons een overwinning voor Excelsior de meest voor de hand liggende uitslag. Ursus zaï heel hard van leer moe ten trekken om tegen Te Werve een gunstig resultaat te boeken. De uitwedstrijd eindigde in een sma delijke 5—0 nederlaag;. In ieder ge val moet Ursus nu winnen om zich nog in veiligheid te kunnen stellen. Een puntenverdeling is onze voor spelling. In afdeling A. van de afdeling, moet D.H.S. het tegen ROGA op nemen. Onze stadgenoten hebben met deze vereniging nog een reke ning te vereffenen, want in de uit wedstrijd kreeg D.H.S. zijn eerste en enige nederlaag te slikken. Of ROGA dit wapenfeit nogmaals zal kunnen herhalen, trekken wij ten zeerste in twijfel, temeer daar DHS zijn prachtige kans op het kam pioenschap zeker zal willen behou den. In afdeling B. zien we een plaatselijke ontmoeting tussen De mos en W. F, Demos, dit seizoen zeer wisselvallig spelend, is nog T kunnen gebruiken. Naar onze me- rnng zijn bïide elftallen aan elkaar 80 jaar één met Rotterdam Morgen als speciale MOQUETTE TAPIJT •an jacquard geweven wallen («pij* In vanchlHendè d««in* an kleuren. 70 breed. p. meter Een partij B-keu» DUBBELE VELOURS met geringe weeHoulje*. Een prima velours met aan weers zijden dezelfde «taande pool, 120 breed, per mater Wollen reversible SL AAPKAMER KLEEDJES In leuke moderne dessin», tegen ongekend lage jubileum-prijs 60 120 95 120 180 WALENBURGERWEG „Winkelstad-Blijdorp" beuerlandseiaan gewaagd. Het zich de laatste tijdaardig" herstellend S.F.C, moet het in de zelfde afdeling tegen leider Zui derster opnemen, hetgeen wei een lastige maar toch geen onmogelijke opgave is. Wij hebben beide elftal len enige malen zien spelen en zijn tot de conclusie gekomen dat S.F.C. niet voor Zuiderster behoeft onder te doen. Het gaat er alleen om, wel ke ploeg mentaal het hardst is. We kunnen op Boshoek een spannende strijd verwachten. In afdeling C. zal aller belang stelling wel uitgaan naar de belang rijke wedstrijd, SportvogelsSingel kwartier. Beide verenigingen gooien hoge ogen naar het kampioenschap, tezamen met nog drie andere can didates Aan spanning zal het o.i. bij deze kamp niet ontbreken. In de tweede klasse, gaat SVDPW op bezoek bij Voorwaarts, een niet te onderschatten tegenstander, het geen S.V.D.P.W. in de thuiswed strijd al heeft ondervonden. Toen moesten onze stadgenoten met een gelijk spet genoegen nemen. Een overwinning voor S.V.DH.W. ligt echter in de lijn d«r verwachtingen. HetTVfei-comité van de Schiedamse Bestuurdersbond en de Partij van de Arbeid zond ons het programma voor de viering van de eerste Meidag toe. Zoals we reeds eerder berichtten, is er 's morgens een bijeenkomst in het Passage-theater, worden er 's mid dags kinderfeesten georganiseerd en vindt in de avonduren, een meeting in de Plantage plaats. In de ochtend-bijeenkomst zal mi nister J. G. Suurhoff de Meirede uit spreken. Deze wordt omlijst met een stemmig programma, waaraan Wil lem van der Loos en Riek Sprong met voordracht en de musici Cor de la Bije, eerste violist van het Rot terdams Philhamoniseh Orkest en Adri Slootmaker, piano, medewer king verlenen. Ook de A.J.C. is er en natuurlijk ontbreekt niet de zang vereniging „Excelsior" o.I.v, Piet 't Hart. De voordracht omvat werkjes van Erich Kastner, A. van Collera, Marie Vos en Annie M. G. Schmidt, In de Plantage spreekt de heer J. J. A. Berger, secretaris van het N. V. V. Ook daar werkt „Excelsior" weer mee, terwijl ook de muziekver eniging „Crescendo" van de partij zal zijn. Na afloop van deze bijeen komst vindt de traditionele fakkel tocht door de stad plaats. Behalve „Crescendo" loopt ook O.B.K. er in mee. De Zuid-Afrikaanse Volksspelers, die 5 Mei in de Plantage zullen op treden, worden 4 Mei officieel door het gemeentebestuur in de aula van het. Stedelijk Museum ontvangen. Het ligt in de bedoeling na deze begroe ting de Grote Kerk te bezichtigen en de gevelsteen te bekijken, die in het pand Lange Kerkstraat ter herinne ring aan het verblijf van Jan van Riebeeck in onze stad vorig jaar werd aangebracht. Het nieuwe openluchtzwembad, waarover de gemeenteraad van avond voor het eerst gaat praten is geprojecteerd tussen de Polder vaart en het tuindorp Kethe]. Rechts op de tekening vindt men de Schiedamseweg, die daar juist de Poldervaart gepasseerd is. Het zwembadplan voorziet-in de aanleg van twe® bassins en een pias vijver. Het diepe bassin krijgt een afmeting van 20 bij 50 meter en zal i vorm. geschikt zijn voor het houden van wedstrijden, In dit bassin wordt ook een springkuip aangebracht. Het tweede bassin wordt nog gro ter, maar minder diep. Het water bereikt hierin geen hogere stand dan anderhalve meter. Tenslotte is er dan nog een pias- vijver, speciaal bedoeld voor de kinderen. Deze krijgt een ronde Rond de bassins komen ligweiden, Het aantal geévacueerden, dat mo menteel nog geregistreerd is bij de afdeling Bevolking bedraagt 29". Zij zijn afkomstig uit de volgende ge meenten: Alblasserdam 4, Den Bomtnel 2, Brouwershaven 6, Bruirusse 28, Drei- schor 17, Goudswaard 7, Haamstede 1 Heinenoord 3, Herkingen 5, Kerk- werve 4, Klundert 1, Krabbendijke 1, Kruiningen 2, Middelharnis 4, Moer dijk 1, Nieuw-Helvoet 1, Nieuwe Tonge 20, Nieuwerkerk 17, Noord- gouwe 13, Ooltgensplaat 5, Ooster- land 34, Oude Tonge 17, Ouwerkerk 3, Rilland-Bath 4, Scharendijk 3, Se- rooskerke 7, Sommelsdijk 2, Stad a. h. Haringvliet 4, Staven isse 9, Stel lendam 14, Zlerikzee 57, Zonne- maire 1. ARM A naar Ahoy-hal De Ned Culturele Sportbond or ganiseert Zondag in de Rotterdam se Ahoy-hal een groot sportfeest. O.a. worden er wedstrijden gehou den voor gymnastiek, volleybal en die worden afgesloten door groen- I zaalhandbal. Er wordt 's morgens beplanting. Er is gedacht aan ge scheiden kleedgelegenheid voor da mes en heren. Een platform zal ten slotte uitzicht geven over hel hele badcompiex, dat bijna 5 hectaren groot wordtl Voor de ingang van het zwembad aan de zijde van het Tuindotp, komt een grote parkeergelegenheid voor auto's en fietsen. om negen uur begonnen, 's Middags om twee uur is er een grote op mars. waarna afwerking van het ptogramma volgt tot vier uur. Ook A.R.M.A. zal aan dit festijn deelnemen met eon flinke ploeg senioren en adspiranten. Per fiets zowel als tram vertrekt men Zon- dagmorgen kwart over acht van de i Rotterdamsedijk (eindhalte tram). „Schiedam" viert het negende lustriim De' voetbalvereniging „Schiedam" bestaat 8 Mei reeds 45 jaar. Dg honkbalafdeXing- van deze vereni ging is dan 5 jaar oud. Ter gele genheid van deze lustrum-herden king zal er Zaterdag 9 Mei, 's mid dags van 16 30 tot 18.30 een recep tie zijn in Musis Sacrum. NATU speelde voor het Rampenfonds - Twee toneelvoorstellingen orga niseerde de NATU in samenwer king met enkele amateurtoneelver- enigmgen ten bate van *t Rampen fonds. Een bedrag van vierhonderd gulden kon als resultaat bie*vaT>; worden overgemaakt. Zilveren dienstjubileum bij de Gem. Reiniging De heer W. van Luijk herdacht gisteren het feit dat hij 25 jaar als chauffeur in dienst was van de Gemeentereiniging, In de kring van het personeel is hij toegesproken door de directeur en één van. zijn collega's, waarbij hem enige ge schenken onder couvert werden aangeboden. De examens voor Harmonische Lichaams-Ontwikkelmg,beter be kend als de H.L.O.-proeven, zullen, dit jaar eind Junibegin Juli en in de eerste week van September worden afgenomen. Aanmeldingen voor het eerste examen kunnen tot 8 Juni geschie den bij de heer A. Wessel, Ruys- daellaan 42a. Burgerlijke Stand GEHUWD: A. Briegoos. 31 jaar en C- M, de Groot, 37 jaar; A. P. M. Peeters, 19 jaar en W. Hamer slag. 17 jaar; H. van Santen, 26 iaar en A. C. Meulstee. 21 jaar; S. Verveer, 25 jaar en M," J. de Jager, 24 jaar; J. Wijzcnbroek, 25 jaar en A. C. L. H. Boer. 19 jaar; F. H. Hertog, 26 jaar en A. Hoekstra. 27 jaar. GEBOREN: Martina M. d. v. J. A. Ham en M- J. J. van Winden; Jacoba W. M„ d. v. J. A.'C. .Keij- zer en G. A. M. de Vette; leverü. kind van Th. C. van Pelt en G. Feiien ONDERTROUWD: C. J, Alberts, 25 jaar en J. Otephius. 25- jaar- D. J. van Beek. 20 jaar en N. Valk, 18 jaar; G. C. Blom, 29 jaar en Th, M. van Gogh, 23 jaar; J. W. Blom- mers. 38 jaar en J. H. Karens, 39 jaar; C. J. Brcijer, 29 jaar en A. D, Paul. 23 jaar; P. D. Brugmans, 24 jaar en C. J. Brökling, 21 jaar; V. A. Calon, 31 jaar en J. C. M» Nel len, 27 jaar; H. Deiman, 32 jaar en H v. d. Oever, 26 jaar: L. Glim merveen. 24 jaar en C. Klinge, 22 jaar; C. T. Groeneveld, 57 jaar en M. M. Postma, 39 jaar; N. D. d. Holander, 26 jaar en H. J. Ba- rends, 23 jaar; B v. d. Houwen, 29 jaar en H. C. Kraan. 31 jaar; F, H. Jansen, 24 jaar en C. J. Haes- akkers. 20 jaar; G. J. van Kasteren, 27 iaar en J- M, Hendriks, 27 jaar; H. Kiviet. 24 jaar en G. Meijer. 24 jaar- A. Krommenhoek. 21 jaar en J. H. Esbaeh, 19 jaar; J. J. Lem- son, 22 jaar en J, H„ Roetman, 22 jaar; L. Meerhof. 28 jaar en K. Hamerslag. 20 jaar; M. A. v. Noort, 28 jaar en W. K. H. Weiter, 28 jaar; H J. Stavenuiter, 25 jaar en M. M. Zag wijn. 22 jaar; L. H. v s[. Stel. 23 jaar en A. v. d. Korst, 23 jaar; C. v. d. Torre, 30 jaar en J. de Jong. 23 iaar- P. J. Veldhoven. 28 jaar en M, C. Burger, 21 jaar; A v. d. Zou wen. 35 jaar en A, M. Hciister 31 iaar. OVERLEDEN; L. van Zon, .67 j.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1