KVP probeert na nederlaag het „gezicht" te redden PANG Nimmer zó veel wagens, uit zó veel landen op zó grote RAI Beheersing van grondprijs tot vijf jaar beperkt Textiel-koopman lichtte relaties op voor vijf ton GELEZEN—, Castelia Bloemenzeep wint veler harten! V.N. accoord met onderzoek 'érJi naar bacterie-oorlog oorts Volksgericht in Dalen Soldaten gingen niet naar rampgebied fie tms/uyomifujL ma dzmstë zang. ..ZAKEN MET EX-KONING PETER ..Men draagt ham geen kwaad hart toe", zegt verdediger, maar officier eist drie jaar Waarom werd Franse brief naar België geschreven? VtV, *j8*. en gewogen j Keus in Castelia is groter geworden! Amerika moest door veranderde atmosfeer enkele concessies doen Mooie bussen, bestelauto's, brandspuiten Leider Hongaarse politieke politie gearresteerd Slachtoffers watersnood 65ste lijst BUSSINK'S DEVENTER KOEK Vrijdag 24 April 1953 3 (Van onze parlementaire redacteur) DEN IIAAG. De overwinning-, welke minister Mansholt Woensdag In de Tweede Kamer mocht behalen, moest de regering Donderdagmiddag bezuren. De K.V.P. was kennelijk op revanche uit om het „gezicht" te redden. Amendementen werden gehandhaafd, soms zelfs dwars tegen iedere redelijke argumentatie In. Aangezien deze amendementen nu ook weer niet van zulke overweldigende betekenis waren ja, ten dele zelfs het doel, dat men zich daarmee gesteld had, niet eens konden bereiken kon de regering er moeilijk haar veto over uitspreken. Zo keerde de stemming zich tegen haar. Op enkele punten werd het wetsontwerp, tot regeling van het toezicht op de verkoop van landbouwgronden, gewijzigd. Het belangrijkste amendement, dat werd aanvaard, was ingediend door drDroesen (KVP) en bewerkstelligde, dat de toekomstige wel, van beperkte geldingsduur TWEEDE KAMER - nl. vijf jaar zal zijn. Het debat was overigens minder spannend dan de vorige dagen. Men kon zich hoogstens verbazen over de inconsequentie, waarvan een Kamer meerderheid blijk 0af door zich nu te verzetten tegen regelingen, die zij bij vroegere gelegenheden in andere maar vergelijkbare wetten - als bijv. de Huurwet zonder een woord van protest had laten passe ren. Want kent deze wet of de Pacht wet een beperkte geldingsduur? En kent de Huurwet soms niet het te rugvorderingsrecht van de huurder, die zich achteraf verzet tegen een te hoge huur, welke hij zelf is overeen gekomen? Dr Droesen had zeker niet ongelijk, toen hij het immoreel noemde, dat de wet accepteert, dat iemand tegen een te hoge prijs grond koopt en later bij de rechter het teveel betaalde gaat terugvorderen. Zo iets komt neer, op een bevoorrechting van een on eerlijke koper boven eerlijke concur renten. Dat althans betoogde prof. R o m m e, (KVP) die zijn wankelen de geestverwant Droesen te hulp schoot, toen minister Donker, die de technisch-juridische onderdelen van het wetsontwerp verdedigde, diens amendement met een veelheid van argumenten te lijf ging. Maar deze verdediging, heel zelfver zekerd uitgesproken, mocht er ook zijn. Er zat ongetwijfeld iets m de redene ring van lïir. Donker, dat een dergelijk terugvordermgsrecht van de koper, grond verkopers ïetswat afkerig zou ma ken van het afsluiten van overeenkom sten op een „zwarte" prijs En, zo be zien, de moraliteit wèl ten goede zou komen Maar sterker nog was de ver wijzing naar oude wetten en de juris prudentie. welke door een zelfde opvat ting worden of werden beheers* Met als conclusie, de mededeling, dat hst amendement van dr. Droesen ondeug delijk was om een ander beginsel in gang te doen vinden. Omdat de rechter I het terugvordermgsrecht aan de koper ook als bet amendement werd aan vaard toch zou toekennen, maar dan zonder de beperkingen, welke het wets ontwerp daarop wilde aanbrengen. N.l. met voor een periode van écn doch van dertig jaar oh zonder de mogelijkheid om het te matigen ingeval de koper ook „boter" op zijn hoofd heeft. Desniettemin werd het terugvorde ringsrecht toch met 49 tegen 31 stemmen uit het wetsontwerp ge schrapt. Een meerderheid van KVP, CHtT, KNP, VVD. SGP en de AR (minus de heren Hazenbosch en Bie- wenga) koos de schijn voor het we zen en bracht de minister een neder laag toe. Maar in feite was het eon schot in eigen doel. In plaats van het terugvorderingsrecht te verwij deren, had men het nog een beetje uitge breid. Ztilks ter wille van de morali teit in de wetgeving. .1 Ook met betrekking tot de poging van dr. Droesen om de toekomstige wet „op laren" te stellen, verliep het dot at te leurstellend voor de regering. Munster Mansholt en dr. Vondeling (P.v cl Akonden praten als Brugman, de meerderheid had zich nu een keer in het hoofd gezet, geen prmcioiele uit spraak ten gunste van de prijsb«heer sing te wiUen doen. Hter wreekte zich de uitlating van minister Mansholt. v >- rige week bij de aanvang van de de batten gedaan dat dit wetson'WcTp daarop neer kwam. Doch omdat men met kon ontkennen, dat onder de hui dige omstandigheden pnjsbehc®rsing on misbaar was. bond men de wet aan ee.i termijn Met 55 tegen 31 stemmen Slechts de P.\ d.A dc CP.S. en nog een enkeling uit de fracties van de V.V.D en dc C H.U. merkwaard leer wijze juist landbouwexperts steunden de bewindsman. Volgende week Dinsdag komt de eind stemming. Eerst wilde men nog eten bezien of er m de afgelopen dagen, bd de overvloed van wijzigingen, «plhn'it slordigheidsfoutjes waren gemaakt Het ontwerp zal dan wel aangenomen wor den. Want de strijd is gestreden (Advertentie I. Af.) (Van onze correspondent» ARNHEM. De beide dienstplich. tige soldaten G. en S. kregen Don- j derdagmiddag voor de Knjsgraad te Velde Oost te Arnhem resp. 5 en 3 maanden hechtenis wegens opzette lijke ongehoorzaamheid. Ze hadden namelijk geen gevolg gegeven aan het radiobevel van de generale stai op 1 Februari, om zich naar het rampgebied te begeven. G. had zelfs zijn huisarts in Weerselo weten over te halen, een (valse) verklaring af te geven, dat hij ziek was. S. beweerde het radiobericht niet te hebben gehoord. Wel had hij de volgende dag vanuit Naarden zijn onderdeel opgebeld. Toen hij bevel kreeg te vertrekken was hem dit onmogelijk gebleken, omdat zijn a.s. schoonmama nog even het ka rakter van zijn meisje met hem wil de bespreken. :N. V Enige bijzonderheden over RANG zou men het nieuwe woord voor versnapering kunnen noemen. U kunt kiezen up een grote sortering. In de eerste plaats Cnstalfruits. in diverse smaken: frambozen, ananas, sinaasappel, citroen, enz., alles van de fijnst denkbare smaak. RANG is hygiënisch verpakt. Op het beschermend omhulsel staat duidelijk de naam RANG iVan onze coucspondent» AMSTERDAM, „Meneer de president, edelachtbare heren. Ik heb In de dagiaarding slechts vier oplichtingen ten laste gelegd, tot in totaal S 237.000. maar in werkelijkheid is het bedrag eigenlijk een half milHoen. Ik heb de eer een gevangenisstraf van drie jaar te requireren." Nee, dat niet.", huilde een vrouw op de publieke tribune van de Amsterdamse rechtbank, toen de officier van justitie, mr J. H. Hartsuiker, zijn kort re quisitoir aldus had beëindigd. Het was het enige dramatische ogenblik van deze rechtszaak tegen de 34-jarige Amsterdamse textielkoopman E. H, D. Voordien hadden de textielkoopman zelf en vijf getuigen uiterst zakelijk en beknopt geantwoord op wat de president, mr, J, Meihuizen, hun vroeg. Die getuigen waren vertegenwoor- „Ik hoop dat u de tragiek van het digers van banken en groothandels- gebeurde ook voor hem zult ren. By tienduizenden tegelijk heb- beseffen en dat u hem genadige.* zult ben zij D. geld gegeven, omdat ze handelen dan meneer de officier vor- niet allen hem vertrouwden, maardert." begon mr Maarsett, tegen de ook de papieren die hij liet zien enpresident. waaruit moest blyken. dat hij voor ,.D. heeft altijd goede zaken ge- grote kapitalen textiel had opgesla- i daan, Hij was betrouwbaar, had be- gen. Want D. was altijd een bona gm 1951 tonnen te vorderen van de- fide zakenman geweest, die enorme i biteuren. die niet allemaal even be- bedragen omzette. Dat hij m de I trouwbaar waren. Maar men ver knoei was gekomen en er zó tracht- trouwde D. volkomen. Op een gege- tc uit te komen, met valse papieren ven moment zegde de Bank voor In- en onware verhalen, wi' niemand. temationale Handel zijn erediet op; Ecu dc- (ctuigm verklaarde, dat i ««OW Tfr,™ maanden hit met D had gehandeld, maar de! tuds betaald. raak plotseling met door had laten 1 «ge bank wide zich van D. loa- :aan. „Dat was de oorzaak van zijn i maken, om zich i ïerste stap op het pad. der mis- -me!p,L daad", riep de verdediger, mr J. I- f°-efo£avie._ Toen gingen m Mei Maar sen. uit. DEN HAAG. Het Eerste Ka merlid Molenaar (WD) heeft de minister van Oorlog schriftelijk de volgende vragen gesteld: 1. Is het waar dat het Neder landse ministerie van Oorlog het initiatief betreffende een aecoord tussen België en Nederland over het organiseren van gemeenschap pelijke legeroefeningen heeft ge- nomen? 2. Is het waar dat de brief, waarin het initiatief voor het ae coord als in vraag 1 bedoeld was vervat, in het Frans was gesteld? 3. Zo ja, welke motieven hebben de minister er dan toe geleid, deze brief in het Frans te stellen? Monument voor gevallen radio-amateurs AMSTERDAM. Op 5 Mei a.s, zal de directeur-generaal der PTT, de heer L. Neher. op het terrein van Kootwijk-Radio een. gedenk teken onthullen ter nagedachtenis van in de bezettingsjaren gevallen radio-amateurs. Het gedenkteken is onder auspiciën van de Vereni ging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (Veron), vervaardigd door de beeldhouwer H. J. J. Dannenburg. Advertentie I.M.) .WEENK'SPOEDEftS (Speciaal fegen KOOt?f5^ JK/ESP/JW. HOOFDPIJN -fioi PERIODIEKE PIJNEN EEN m bepaalde opzichten nieuwe manier van geschiedschrijving be oefende de Groningse socioloog- historicus Dr P. J. Bouman in zun boek „Revolutie der eenzamen" (Van Gorcum Co, Assen), dat als ondertitel draagt: Spiegel van een tijdperk. Dit tijdperk overspant het wereldgebeuren van de laatste vijftig jaren, waarvan niemand zal willen ontkennen, dat het tot de diepingrijpendste perioden behoort van de menselijke geschiedenis, met het voorspel van de veranderingen en de veranderingen zelf in de politieke en sociaal-economische verhoudingen. Als voorbeeld van zijn methode nam de schruvcr het technisch procédé van de film: schijnwcrperliclit op knooppunten van het wereldgebeuren en dc symboli sche accentuering van het detail. Een dergelijke methode heeft uiter aard beperkingen. Het wereldgebeuren valt uiteen m een aantal fragmenten, die, hoezeer de schrijver zich ook door zijn geschoold inzicht heeft laten leiden, meer betrekking hebben op de hande lingen van bepaalde figuren dan op de maatschappelijke ontwikkeling. Histo rie vraagt afstand. Op de duur zijn toestanden en verhoudingen, vooral in economische en politieke zin, van meer betekenis dan de mensen, die hun rol letje hebben gespeeld, gevangen als 2iJ zaten m de verhoudingen. Dit boek is daarom meer tijdbeeld, een door de wij2e van behandeling boeiende type ring, dan. geschiedschrijving geworden. Andere verdiensten: het heeft vaart, fs helder geschreven en strekt zich uit over tal van terreinen, zoals de cultu rele en wetenschappelijke, die gewoon lijk in dc verdrukking komen, (6,SO), maken, om zich bezig te houden met eerste stap op het pad der mis- i transacties met_ ex-koning Peter van -TT. - j 1951 de zaken van D. mis. De tex- i tielprijzen daalden. En D. meende. De verdediger nam het woord toen j dat hlJ d00r de betalingen te rek- het even stil was geweest door de ken, door het ene gat met het an- snik van een vrouw op de tribune. Schietpartij in Jeruzalem Joden en Arabieren stemmen in met V.N-voorstel Letterlijk IEDERE mow kan mooi zijn! Wederom een echt goed Castella- product.de nieuwe Castelia Bloemenzeep. onverpakt, zodat U de mooie kleuren, kunt bewonderen -...en geurend naar frisse rozen. De prijs? Slechts t-w-i-n-t-i-g cent! Nu kan in waarheid IEDERE vrouw een aantrekkelijk, fris uiterlijk heb bennu kan letterlijk IEDERE vrouw mooi zijn. Er is altijd een. juiste soort Castelia voor Uw huid of Uw beurs. U kunt zich houden aan de nu klassiek geworden Castel ia Schoonheidszeep (32 ct.)en mocht Uw huid vragen om zeer r jk schuim, dan ligt er Castelia Spécial (32 ct.) op U te wachten. Tenslotte: wilt U een klein bedrag besteden en toch een echte merkzêep kopen, gegarandeerd door een befaamde naam, dan is er nu de nieuwe Castel ia Bloemenzeep van 20 cent. derre te stoppen, zich en zijn zaak te kunnen redden. Waarom? D. had een relatie met een zekere Sotilla, een Italiaan, die voortref felijke relaties had met ex-koning Peter. D. trad zelfs m contact met de ex-monarch, zou millioenen kun nen verdienen met de verkoop van persoonlijke bezittingen van hem. D stak er geld m. verwaarloosde zijn textielzaken. Sotilla betaalde geen geld terug, er gebeurde mets, er werd niets verdiend, crediteuren van D. zeggen hun erediet op omdat zij D. geen voordeel gunden. D zat in het schuitje, en ge loofde niet dat deze affaire als een zeepbel uiteen zou spatten. Maar er kwam niets van terecht. Zo begon (Van onze correspondent) NEW YORK. Na ruim zes maanden, alleen onderbroken door een uit gebreide Kerstvacantie, ging gisteren de zevende Assemblee der Verenig de Naties uiteen met een hoopvolle verwachting ten aanzien van het wel slagen van de bestandsbesprekingen In Panmoendjon en gereed voor een weer bijeenkomen na de totstandkoming van een wapenstilstand of indien verdere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De slottaak van deze plenaire zitting bestond nit het bevestigen van de besluiten der Politieke Commissie inzake de kwestie van het onpartijdig onderzoek naar het ge bruiken van bacteriën bij dc oorlogvoering op Korea en de klacht van Birma. Een-en-vijftig landen stemden voor het onderzoek in Korea door een commissie samengesteld uit ver tegenwoordigers van Brazilië. Egyp te, Pakistan. Zweden, Uruquay met assistentie van specialisten op het terrein van epidemien. De Russische AMSTERDAM. Donderdag is de 32ste R.AJ.•tentoonstelling open gegaan, een imposante show van bcdrijfsautomobielen in de ruimste £tn van het woord. Het R.A,1.-gebouw bleek niet groot ge noeg om alle exposanten gelegen- w. - j uit om plaats te maken voor t heid te geven hun productie te laten den; om die reden weid het ge- j daar"leï^vèrSomenWwer^y bouw tijdelijk uitgebreid met niet minder dan 6400 vierkante mctci,van het vliegtuig. Men zal I* zodat deze tentoonstellnig ruim 13.000 vierkante meter in beslag neemt, j kende voorteeWeï? Zen. Verheul ultstG" Was de laatste R.A.L-tentoonstelling, die fietsen, bromfietsenscootersOVERWELDIGEND i DE Ford Taunus brandweerwa gen, voorzien van een speciaal daarvoor vervaardigde pomp met éen capaciteit t»an 900 L. en een druk van 8 atm. Deze geheel uit brons vervaardigde pomp kan tijdens het bedrijf worden in- en uitgeschakeld. landen baseerden hun tegenstem op nieuw op het feit, dat de onpartij digheid niet werd gegarandeerd daar Noord-Xorea en, Peking niet waren, uitgenodigd hun klachten m de Assemblee toe te lichten. India Indonesië, Birma en Zuid-Arab ié stemden blanco op grond van het feit dat Noord-Korea en Peking met was gevraagd de keuz-* van de com missie goed te keureiHet besluit inzake de klacht van Birma werd met algemene stemmen behalve die van nationalistisch China bekrach tigd. De wijziging in de atmosfeer van de laatste maanden heeft de Amerikaanse delegatie op sommige punten tot concessies gedwongen. Zoals bijvoorbeeld bij de behande ling van de personeelskwestie. Vervolgens is de kwestie van Birma, waarin het Amerka onmo gelijk bleek Tsjiang Kaï-Sjek de hand boven het hoofd te blijven houden, ondanks de grote sympa thie. die hij nog steeds in het Con gres heeft. De pos'.tte van de For- mosa-regering is hierdoor ontegen zeggelijk aanzienlijk verzwakt. WENEN. Naar uit volkomen betrouwbare bron aan de Hongaars- Oostenrijkse grens wordt vernomen is Peter Gabor, leider van de Hon gaarse politieke politie, gearres teerd. aldus AFP. Geruchten over het „in ongenade vallen" van Gabor deden reeds twee maanden de ronde, doch werden nooit bevestigd. Gabor, wiens eigenlijke naam Aus- sprtz is, was steeds actief lid van linkse groeperingen en speelde een voorname rol by het verzet in de jongste oorlog. Na de oorlog had hy een belangrijk aandeel m de zuive ringsactie en later „ontmaskerde" hy de minister van Buitenlandse Zaken ïtajk als „Titoist aldus AFP. TEL AVTV. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft Don derdag te Tel Aviv verklaard dat Joden en Arabieren hebben inge- een bcmiddelinffsvoor- een speciale bijeen-1 hij te knoeien Geen cent beeft hij komst der Israelisch-Jordaanse ge- in ei«<*n zak gestopt, alles heeft hij mengde wapenstilstandscommissie aan zUn crediteuren betaald. Sn door luitenant-generaal Rilev, chef- £?lfs nu dragen die hem nog geen staf der „Bestandscommissie voor Palestina" der Verenigde Naties was gedaan. Donderdagochtend deden zich op nieuw vuurgevechten in Jeruzalem voor. Er werd met onregelmatige tussenpozen gevuurd In een Jordaans communiqué wordt gezegd, dat Israëlische sluipschutters m de och tendschemering zyn begonnen over de demarcatielijn in Jeruzalem te vuren. (Advertentie LM.) MCHTWMlXENPI fnfi.} A.P.K., A*TtZ. 44979 De lamp waar door Ruth Peppel it minzaam toe lacht, is zeker geen. huiskamer lamp. Het. is de grootste lamp. die een Amerikaanse fabriek, ooit maak te. Zij is 28 cm in doorsnee en oe- stemd voor een jofo-studto. Met hoeveel Watt dit lampje gloeit werd niet vermeld, maar als wij lang kij ken begint er bij ons heel tont fc gloeien. Op het westelijk front in Korea pas ten de Noordelijken ook deze glaeitactiek toe. Nadat de luid sprekers een propa- jTandatoespraak had den weergegeven, verscheen op een heuvel plotseling een vrouw, die «1 de richting der geal lieerde soldaten riep; „Amerikaanse solda ten. komt toch Ik wacht op jullie." Waar wij al zolang op gewacht nebben js eindelijk gekomen- In de jongste aflevering van "een Russisch tijdschrift wordt gemeld, dat de trac- toe", aldus de raads man. DEN HAAG. Het Informatie bureau van het Nederlandse Rod# Kruis heeft Donderdag de 65ste lijst van geborgen en geïdentificeerd# slachtoffers van de watersnood uit gegeven, NIEUWE TONGE Knops, Maria. gcb. 169.1933. NIEUWERKERK Kik, Cornells, geb. 27.3.188?; Rentier, Nlcolaas, geb. 21.1940; Van Wouwe, Johanna Adriana, geb. 20. 10.1933. OOSTERLAND Van der Weele, Nicolaaa. geb. 9:8. 1886. STELLENDAM Zeedijk, Cornells, geb. 26:5.1888. (Advertentie LAL) - blijft vers en mals en motorrijwielen omvattede tentoonstelling van ons allemaal", dezz R.A.Ï. is een expositie voor kenners cn vakmensen èn natuuilijk voor liefhebbei Voor alles zu. au to bu sondememc recteuron, de bcrocps^ocderen ver voerders en de eigen vervoerders; cn niet te vergeten de vele duizenden mannen die de zware vrachtwagens en de lichte bestelwagens besturen. Zij zullen geen van allen teleurge steld worden. Nimmer werden hier zoveel wagens uit zoveel landen ten toongesteld. Dit is de grootste R.A.I.- tentoonstelling, welke de vereniging van die naam tijdens haar zestig jarige werkzaamheden heeft georga niseerd. Als men het aantal fabrikaten van de vrachtauto's en bestelwagens op telt. komt men ditmaal op 39; er wordt namelijk deelgenomen door West-Duitsland met tien merken, door Engeland met acht. door Ame rika met zeven, door Frankrijk en Op deze R.A.I. vindt men het allerlichtste bestel wagentje dat D AL/EN. In het Drentse plaatsje Daien us is de 250 kg Citroen bestelwagen ie*,s gebeurd, «at veel op een volksgericht ge- tot de allerzwaarste voertuigen toe. l'jkt. Het begon, toen een huurder van een der strepen. activeerde telen, hu de verschillende buurtverenigingen tor En lflta is uitgevonden door de Rus sische lijfeigene Fedor Ahramovitsj Bimof. s "Waasmee men maar weer ziet. dab men nooit weet hoe een koe een haas vangt De Zwitserse expeditie die bin nenkort naar de Rode Zee vertrekt is daarentegen van plan een koe te van gen. een zeekoe wel te verstaan. Dat moet een buitenge voou dom dier zijn en daarom hebben de geleerden inte resse voor zijn hersenen. Een pelsdierteler te Dortmund heeft na 25 jaar proefnemingen door kruising van vier soorten knaagdieren een nieuw dier gefokt, dat een bont levert dat het midden houdt tussen nerz en her melijn. Men heeft 300 mura's izo noemt hij het beestje} nodig voor een bont mantel. Hij hoopt er dit jaar 35 000 te Hoe langer schilder dood Is, r komen de [Nederland elk met vier, door Oost- tramwegdi- I Duitsland met drie en door Italië, Tsjccho-Slowakuc en Zweden met elk éen merk. De autobussen, toer- wagens, stationcars en aanhangwa- gens zijn vertegenwoordigd door tultstekendklem brandspuitje, 29 fabrikaten, waarvan Nederland ~"'"1 er elf heeft. West-Duits! and zeven, Engeland vier, Frankryk twee en Amerika, Italië, Tsjecho-Slowakye, Zwitserland en Zweden elk een merk. Dan zyn er nog liefst 36 merken chassis en een stuk of Vooral hier kan men zeggen, dat j landbouwbedrijf plotseling een aanzegging Dalen. Zy kwamen voor hoe meer zyn schilderijen op brengen! de inzendingen van de vele expo- fcreeg om per 1 Mei zyn bedrijf te verlaten santen overweldigend zijn. (aangezien de eigenaar dit zelf in gebruik wen- Brandweerwagens staan hier ook I te te nemen, al in allerlei soort. Geesmfc bouw- De huurder had ech- dc o.a. op een eenvoudige Ford een j ter reeds zijn kunst- klein brandspuitje, ter- 1 mest gestrooid cn ver ijl op de Ford-stand zelf een j der alle voorkomende auto-spuit te zien is, welke ge- I werkzaamheden ver bouwd is op een Amerikaanse richt, daar hij in de wagen. 1 mening verkeerde te Hoe zouden we het vuil in de kunnen blyven wonen, grote steden weg krijgen als we i Door deze opzegging geen auto's hadden? Geen wonder, j kwam dc huurder plot- Buurtschappen nemen huurder in bescherming IS Dat 1» op veilingen in Parijs gebleken. Een werk van Cova iTB28t) bracht 5^ mi Ui oen fr. op. Een doek van Gauguin 1903 haalde 5 7 mtlhoen fr. Een schil derij van Rcnoir (1919?) bracht 2 8 mtilioen fr. op Een doek van Maunc# zaken abnormaal trtrillo u-erd verkocht voor maar cerd tudens de ver- 800,00° *r- Maar Utrillo heeft nog niet deze zaak m een grote protest vergadering bij een. Een brief, waarin de eigenaar werd mee gedeeld, dat deze gang Rad er mg opgesteld. In dit schrijven werd te vens meegedeeld. de tact gehad dood te gaan. twintig merken losse motoren on i dat er verscheidene typen vuilnis- sehng ia grote moei- trouwen verkeerde (er mocht de eigenaar zyn was over verlenging van het huurcontract zeven merken ambulance wagens. Maar het is allemaal „geen kijk spul" voor de grote massa. De bouwers van autobussen cn toer- wagens komen op deze tentoonstelling uit met enkele zeer mooie exemplaren. Meer en meer gaat het type met het fluwelen stoeltje en de rode pluche er worden tentoongesteld. Laai ons deze opsomming van, allerlei speciaal materiaal sluiten met te wijzen op de kampeerwagens die hier staan. De onlangs gehou den kampeertentoonstelling heeft laten zien welk een. belangstelling deze categorie heeft. i y kneden. Aangezien na afloop vaft het huurcontract geen verlenging op het juiste moment wel gesproken met de eigenaar, waarby deze toen verzekerde, het wel goed w - Jor het eerst sinds twee jaar heb» dat ben de Tsjectio-Slewaakse grcnswach- zyn ten pogingen gedaan om met de Beiers# voornemen doorzetten grenswachten op goede voet te komen zelt het bedrijfje beee, gaan bewonen, hij de buurtschap met zai Tot besluit nog even een recept voor .'orders opgenomen en een lang leven. Charles Eisenberg, aangevraagd, is de op- men) zal toch een mo- zegging wettelijk in or- de. De huurder echter, dat niet als volwaardig ko- dorpsgenoot zal worden beschouwd. een. reet recht kunnen doen van vele handtekemn gelden en om dit more- gen is deze brief ver- die in het volle ver- le recht duidelijk te on- zonden. gepensionneerd perser van een" New „f, Vorkse stomerij, gaf op zijn honderdste Voorzien V4!-ja»rdag de volgende raad: Hard werken, niet roken en nooit meer dan e^n borreltje Hoe dikwijls op een dag en voor of na de maaltijd, verteld# hd er niet bij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2