a<; i:\da Kethelse zwembad moet in 1955 gereed zijn Raad (na discussie) met pla n accoord gegaan Harmonie-klanken brengen goed geluid voort Silvana doet wat minder uitdagend dan toen Handelsentrepot kreeg beter uiterlijk I I I I l 1 I I I I i I I 1 E 2 DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Vanavond vindt ticeede uitvoering plaats grote zaal van R.K. Volksbond Errol Flyn piraat aan de Hoogstraat KERKDIENGiEN STADSKROiNIEK Openluchttheater gaat - voorlopig althans - niet door Een groot aandeel Vicarus voor Nieuwland Gebruikers brachten gezelligheid in. het nietitte kantoor 250,- 150,- 100, Burgerlijke Stand GEMEENTE ïtmëS SCHIEDAM ("OFFICIEEL NIEUWS i Ziekenfondskwestie voor rechtbank Zaterdag 25 April 1933 Heel lang heeft de gemeenteraad zich Vrijdagavond beziggehouden met het plan voor een groot openhichtiwembad ten Zuiden van het Tuindorp Kethel. Er wm niet zozeer opporitle tegen het plan dan wel tegen de wijze waarop het in de betreffende raad*romm:vsie*. en dan hoofdzakelijk die van Stadsontwikkeling en Stadsuitbreiding, kon worden behandeld. Er was dan ook een streven om dit principe-besluit te verschuiven naar de volgende maand, maar achter de tafel voelde men daar niets voor. Ook de wethou der van Gemeentewerken, de heer Th. 3. L. v. d. Berg. voor het eerst op z'n nieuwe zetel, had In dit opzicht al bakzeil moeten halen nadat hij in de Commissie van Stadsuitbreiding en -ontwikkeling een dergelijk uitstel blijkbaar had toegezegd. Tot stemming is het evenwel niet gekomen. De Raad verklaarde zich accoord over een principe heul uit. Naar werd mede gedeeld, wordt er naar gestreefd in de loop van 1955 het nieuwe zwembad in gebruik te kunnrn nemen. Er was een kennelijk afwachten in i de Raad, toen de voorzitter hot laat- i ste punt van de agenda, het voorstel om een principebesluit voor de bouw van een zwembad bij Kethel te tie- men. aan de orde «telde. Nadat ir. Domimcus in.r.i zich had aangemeld voor enkele op- en aanmerkingen zo als hij dat noemde het waren er nogal wat konden ook de overige dit najaar te kunnen beginnen. Natuurlijk willen we een dergelijk bad liefst r» dicht mogelijk bij huis hebben, maar daarvoor hebben we te wemig grond bij de hand. De inrich ting van een mnder: bad vereist nu eenmaal veel ruimte, omdat het meer recreatiegebied is dan badgelegen heid zonder meer. Behalve dit bad hebben we straks nog een tweede fracties met achterblijven. Het was' openluchtzwembad nodig. Dit moet alleen de CP N', die zich in deze bui- in het Zuidelijk of Oostelijk deel van ten het gesprek hield. de stad komen. Er is gesproken over Hoewel ir.Domimcuü niet ver- de Zandvlakte, maar deze plaats gat dat er haast hij dit plan was. had achtte mr Van Bechove niet 20 gun- bij toch graag wat meer gefundeerd ftig i.v.m. de nabijheid van de indu- overleg gezien. Zo waren in het ge-stne, die straks tot aan de Zand- heel geen vergelijkende cijfers metvlakte komt. dergelijke baden elders voorhanden i t geweest. Maar niet alleen de voor- t Is een zware last bereiding, ook de plaats ontmoette by dm «wWmuek. Hij ,n„ w W tanjte, FnCde'nad'zien rfmdi*'e^toch'«2Bochove °P het totaai van "de inves- 1 mist- De voorzitter kon hem de tóe- j éerd. Het Arabisch' 'duet "vantrom a 5lact Z1P9- Vm_"a- Tpcn i terinc-on UUR W,c,-r«o«, rearintr rinfn Ha* o^n ontheftint» I i1„_ wijl men b.v. op het gebied van do scholenbouw de gemeen tehutshnu- riing zonder bezwaar belast omdat naast openbare scholen allerlei bij zondere scholen nodig worden ge oordeeld, De heer Domimciis zou hierop later antwoorden dat dit. wat b v. de R.K. en Prot. Christ techni sche scholen betreft, niet gold omdat het Rijk bijpaste.... De opmerkingen van ir v. d. Toorn over het toezicht in het zwembad, was voor de wethouder aanleiding de vraag te stellen of men naast zwemmeesters misschien ook nog zedeinresters wilde aanstellen. Naar zijn mening moesten duistere practijken ^an Boehore op het gebied van de zedelijkheid niet in zwembaden worden gezocht. Na de pauze is het debat nog eni ge tijd voortgezet. We hoorden de heer Dominions nog opmerken, dat het gevaarlijk werk was zich od ramingen vast te leggen. De Polde» vaartbrug was zo op 300 000.— be groot en zal nu 650.000.moeten gaan kosten. Ir v. d. Toorn be hield zich het recht voor om op het hoofdplan nog terug te komen. Type rend noemde de heer v. d. Kraan het dat men buiten Schiedam meestal meer de initiatieven van het gemeen tebestuur weet te waarderen, dan in de stad zelf. Zo was men in Delft en thousiast over het stadspark. Zo zul len Vlaardingen en Rotterdam-West dit zwembad naar waarde weten te schatten. Zonder stemming heeft de Raad tenslotte het principe-besluit aan vaard. Het werk kan beginnen! Wat er verder was ïn de voorwaarden voor de grond- verkoop aan de Broersvcst, waar winkels met bovenwoningen worden gebouwd riodr de fa. Kuypers. had de heer Hoek |AR> een en ander ge- 2182 De twee achter volgers aarzelen, wan neer zij Rob en Achmed in de poort zien ver dwijnen. Waar is die Hollandse kapitein ee- blevcn? Geen enkele lantaarn brandt in de poort en ze kunnen al leen nog iets zien bij het maanlicht. Voorzichtig sluipen beiden naderbij Mustafa heeft intussen ftop en Achmed in een hoek Betrokken. „Maak geen gerucht", fluistert hij. „wij moeten nu zien die kerels te overvallen. Ze denken, dat wy zijn doorgelopen en ze heb ben ons niet in de ga ten. En als het op hand gemeen uitdraait, maak dan geen gebruik van j glijdt een lichtstraal over de muren. Eén der vuurwapens, kapitein. Als er geschoten wordt, j mannen heeft een zaklantaarn aangestoken, maar is de buurt meteen in rep en roer en dat moe- de lichtplek glijdt voorbij de drie. die nu roer ten wij voorkomen." De drie mannen houden loos tegen de muur staan Nog even wacht Mus- de adem in .Zij horen de twee achtervolgers tafa. Dan geeft hij het sein naar voren te spnn- mompelend overleggen. Durven zij niet? Dan 1 gen. De twee minnen schrikken, maar trekken onmiddellijk hui wapens. In het halfduister flitsen de "kromzwaarden, maar nu mengen ook Rob en Achmed zich in het gevecht. Drie tegen twee; lang zal het niet duren. in „Tamboers voor! Aan!" Een daverend tromgeroffel dreunde door de grote zaal van de R.K. Volksbond. De hoornblazers staken hun bazuinen en even later schalden de vrolijke tonen van de Pijpers door de ruimte. Het tam boers- en pijpereorps „Harmonie" gaf een uitvoering onder de strakke leiding van haar jonge dirigent, de heer J. Veenman Jr. Waarnemend voorzitter D. Krommenhoek heette Ds J. G. Jansen welkom en kondigde aan dat het korps binnenkort voor het eerst in dit seizoen wee- in het openbaar zal optreden, namelijk Woensdagavond, aan de vooravond van Koninginnedag, tydens de taptoe op de Grote Markt. Het programma van Harmonie voor deze avond was zeer gevari- leringen sedert 1946. Hiermee was een bedrag van ca. zestig nulhoen ge moeid. Er is ondertussen een investe ringsplan opgesteld voor de komende vijf jaren. Hierbij wordt gerekend op een uitgave van tachtig miïlioen! Het hst in de verwachting, dat het exploitatietekort van het nieuwe zegging doen, dat geen ontheffing van de bouwverordening ter plaatse zal worden verleend. De strijd tussen voor- en tegenstanders van montage bouw is nog niet uitgewoed. Het voorstel om straks 210 woningen neer te zetten langs de Burg. van Haareniaan, was voor tie heer V an nog een tweede bad in de verdere toekomst moet komen, stelde hij voor tot het gelijktijdig ontwerpen over te gaan. De Raad zou dan t.z.t- kunnen beslissen welk plan eerst aan de beurt moest komen. Toen ir. Dominica? het gemengd zwemmen ter sprake bracht en zelfs meende te moeten wijzen op het <z.i. kennelijke bezwarende platform, vanwaar men zwemmers en baders ZKi kunnen overzien ontlokte dit i X'Jsul- wethouder mr. van Bochove de nog-I de PeSr Dommtcus zou later al dubbelzinnige opmerking; «Dat^^g van anderhalve ton ^a3r wethouder mr van -•» -» wordt uitkijken!" haiw bedraagt het tekort Kinderen (Kath.) ir -dedeelde. is moeten voegen, dat de ruimte van Nadat de vorige spreker reeds had 1 Per Jaar- men nog niet uit deze Kwestie. Ook een feestzaal eigenlijk wel wat te gewezen op de noodzaak van ver- j Ondertussen noemde mr Van Boe- over een rationele verci -line van pre- hove het frappant dat men zo be- mie- en woningwet bouw voert men ducht is voor deze exploitatie, ter- i nog besprekingen. zwembad belangrijk zal uitgaan bo- Schoor, eve ld (AR) aanleiding te ven het bedrag dat tegenwoordig pleiten voor een traditioneel woning- hieraan wordt besteed. De wethouder uiterlijk langs deze weg. Ook de heer sprak van vele tienduizenden gul- j Sonne veld (CHU> zag liever tra- en fluit was bijzonder suggestief en oogstte veel applaus. Een eigen be werking van een originele boogie- woogie deed heel aardig aan, even als de vertolking van een walsje. De wissel-effecten, die men weet te bereiken door handig manipuleren met trommelstokken, geven een spe ciale voldoenmg. Dit is een apaite tak van het vak, die men bij Har monie zeer goed verstaat. Een zeer rbythmisch dreuend besluit vol maakte het succes veer Harmonie, alhoewel wij hier direct aan toi dwyning van het oude zwembad er schijnt een serieuze gegadigde voor deze (industrie-)grond te zijn—- bepleitte ook de voorzitter van. de R-K. raadsfractie, ir. W. H. v. d. Toorn, een spoedige oplossing. Al weer was de voorbereiding het grote struikelblok voor deze spreker om van harte m te stemmen met het voorstel. De RJv, raadsfractie is voor een modern, goed geoutilleerd zwembad. Er zal echter zoveel mogelijk sober heid moeten worden betracht. De kwestie at of niet gemengd zwemmen ter sprake hrengend, deel de ir. v. et Toom mede dat de leden van zijn fractie niet altijd geporteerd bleken te zijn voor gemengd zwem men Rekening houdende met de tijdso mstandighe- den en de plaatse lijke verhoudingen, zou men hiervan echter geen princi pe-kwestie maken. Alleen werd garan tie gevraagd voor een zodanige rege- v*c» dc Toom ling, dat op daar voor geschikte uren gescheiden zwemmen za! kunnen plaatsvinoen. Aan dit onderwerp knoopte de heer v. d. Toorn nog een praatje vast over de mate van toezicht, welke z.i. in het bad in acht moet worden geno men. Ook reine zeden, zo betoogde hij. behoren tot de volksgezondheid Er za! technisch uitstekend personeel moeten komen, maar ook goede lei ding Hoe durven we hierover eigenlijk noe te discusiéren. zo meende de heer Van L i t h, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Wan- neer we het over ..ons" zwembad j hebben, doen we dat nu op fluïste- j rende toon. Nadat de heer K. Bosch (V.V.D.) nog voor uitstel had gepleit, kwam oud-wethoudei H. v. d. Kraan (C. H.U.) nu als raadslid van z'n bcwon- dering getuigen dat na verwerping van een duurder plan zo'n vier Willioen gulden dit nieuwe voor- stel z«5 snel ter tafel was gekomen. was hoogst verwonderd over al we met Errol Flynn de geschiede- nis in, om terecht te komen in de De fel uitdagende Silvana Man- Indische Oceaan. Rond 1700 zeilen gano uit „Bittere Rijst" heeft dit- we dan bij Madagascar, waar een maal in het Passage-theater als zeeroversnest verborgen is. Maureen „Anna" haar lichaam gehuld in O'Hara behoort tot de inventaris nonnenkleding. Als toegewijde ver- i van die gevaarlijke nederzetting, pieegster doet zij haar werk in een waar Errol met veel moed terecht ziekenhuis, waar zij haar bestem ming schijnt te vinden. De bios coopbezoeker. Silvana nog zo goed kennend van de rijstvelden, ver moedt echter al direct dat er iets niet in orde moet zijn in deze ver houdingen. *t Wordt allemaal uit de doeker gedaan als een gewonde jongeman x n intrede in <te ziekenzaal doet. Zijn komst doet het verledpn weer opkomen. Felle strijd blijkt er te hebben gehee-=t rond deze vrouw de grt;:.;fde van twee mannen, u raadt het at een fede kwade Als een kaatsbal onze S: 'vana heen en weer geslin gerd. tutdat een beslissing is gefor ceerd. Teruizcekoir.cn bij de non en de gewonde kennis, kabbelt de historie een feestzaal eigenlijk bekrompen is voor een dergelijke orgie van klanken. Dit zal in de open lucht ongetwijfeld beter tot zy n recht komen. Voo rtreffelijk opvoedend werk verricht het korps met de opleiding van de jongeren, verenigd onder de naam „Jong Ha rmonie". De prestaties van deze knaapjes moe- Herv. Gem. Grote Kerk, 10 uur ds H. - W. Hemmes, 5 uur ds H. S, van Heer- voorttot alle misverstand uit de den. 's-Gravenhage. Nieuwe Kerk, 10 u. weg is geruimd en de juiste keus ds J. t>. Smid». Dopen. 5 uur ds L. J. kan worden gedaan. I Cazemjer. tvesterkerfc. 9 en 13 30 uur In het Afovopole-theater koersen 03 J-, Jansen. Vredêskerk. 9 en 10.45 uur dr L. Caremler. Ned. Prot. Bond, kerk West vest, 10.30 uur prof. C. J. Bleekerf Herv.>, Amster dam; 19.30 uur ds J. B. Schouwink, Jeugddienst. Evange], tnth. Gem,, kerk h. Nieuw- «traat, 10 uur ds J. van L een wen- Oud-Kath. Kerk, kerk Dam, 10 uur Hoogmis v. d. 3de Zondag na Pasen. Ned. Here, CGeref.) Evangelisatie, se- komt. Er moet een zwaar karweifo0UW fivoli, 10 en 4 uur de heer Smit, worden verricht en het risico is j Rotterdam. groot. Toch verhindert d;t onze Chr. Gerer. Gemeente, kerk Warande, 10 uur ds A. Zwiep, Openb. Geloofs vriend niet. amou-euze avonturen te beleven en er nog heelhuids rret een bruid vandaan te komen ook. Hij was hoogst verwonderd over ai na de teleurstelling met het Cul die ter sprake gebrachte bezwarentureel Centrum weer hoop in Schie inzake de voorbereiding. Het was tjamse narten was gekomen toen eer t«h dat.dwzelfde Commissie^van prnat5 plan voor een oplopende toe Stadsuitbreiding ï*n Or:t^ iJtkpUngo- scho,JV ersnlimt blJ hct ng jaar zonder meer dat duurdere podium ter tafel kwam 1 plan had aanvaard? Het moest bu de; er n£ aHe red?n om voor M Gistermiddag kwam C. S. woon achtig in de Cartesiusstraat. met zijn 'i bakficu 211 de Dar.gc Haven terecht, een Voorbijgangers hebben hem. weer op ordt de wal geholpen. Omstreeks 1 uur Vrijdagmiddag haakte op de Nieuwe Haven de fi rem vjn de ÖS-jarige L. W. A. van K. uit dc Waranae in de jaszak van dc passrrtnde wielrijder C. O. uit Rot terdam. Van K. kwam te vallen en liep een pijnlijke linkerschouder op. Hoewel de politie ernstige be straffing in hot vooruitzicht heeft ge steld enkele belhamels werden reeds gegrepen gaat de baldadig heid toch nog door. Bij K.. Rotter- damsedyk 226. duwden drie jongens brandende stukken stof in de bne- x wnrrt? f"*n vervelend vorhai»! vcnbtiE. Door Etel blusser, kon met al die Plantage-plannen. Nadat j worden voorkomen. Een 12-jarige jongen is in verband hiermee a an ge- houden. Belijdenis, 5 uur ds A. Zwiep, Oud-Geref. Gemeente. Geref- Jeugd huis. Dange Haven. 10 en 5 uur ds F- Luytjes Lr-er des Heils, 10 uur Heiligings- sarï.enkotn^t. 10.30 uur Openlucht predi king aan de G er rit Verboomstraat. 19.30 uur Verlossin«samenkomst. Evuiff. Gem., Kerkzaal. Broers vest S3. 10 en uur de heer J. Sees ar. Geref. Kerk (art. 3l). kerk Westvcst 90. 3 'io cn i uur C. Vonk. Chr. Geref. Gem., Voiksgebouw Tuin- laan 30. 10 en 4 uur M. J. Middelkoop. Evaneeltsatie. geb. Broersvest. ac.nter de molen, 10 uur ere-d:enst, 4.30 uur s_" Dienst des Woord» Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste DaKen. Lange Haven 59 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods, ..Pinkstergemeente", geb. Astoria. Kethelstraat 4b, 10 uur de neer L Damcl. Den Haag. Kruisleger, geb Tuinlaan 50. 10 30 uur Wiilingsdiensf; 8 uur samenkomst oJ.v. adiud T. Suzers Geref. Kerk. Oost er kerk, v m. 10 uur ds G Brinkman, m, 5 uur ds J. Conkcs Zo 2. P!antageïc»rk. vm. 10 u. d> H. H Grosheide, R'dam-Zuid. n.m. 5 uur ds G. Brinhman. Zo. 1 Juliana- rtif.-K. 10 uu? E. J. Ck>fr.kes. u ui. 5 uur ds \V, A. Krijger. Zo 52 Kethel, ri 9 30 uur ds W A Krijger, n.m. 2 30 uur ds C. F "inkman. Zo. 1. ten niet laag worden aangeslagen. Het applaus, dat zy na aflobop van hun frisse optreden in ontvangst moesten nemen, was zeer enthou- stast. Een van hen, de zeer jeugdige Gerrie Hoorman. kreeg van voorzit ter Krommenhoek een vulpotlood in ontvangst te nemen voor het grootste aantal loten, dat hij ten bate van de instrumenten-actie had omgezet. Na de pauze gaf de Scbiedamse C.JJVï.V.-toneelgroep O-D.O. een op- voerng van het blijspel „De haan kraait vietorei" door Toon van Vu uren. Z aterdagavond (heden) geeft Harmonie een reprise van dit pro gramma. Toen gistermiddag tijdens de ope ning van het kantoor van het Han dels entrepot het woord „Rotterdam" klonk, kon de hoofdinspecteur van de Invoerrechten en Accijnzen, de heer W. F. H. Goedeljee, niet na laten, nog even te wijzen, op het grote aandeel van zijn ressort, dat Rotterdam en Schiedam omvat, in de goedereninvoer die door de Dienst Invoerrechten en. Accijnzen in Nederland wordt behandeld. Van deze invoer komt niet minder dan 72 pet via het Rotterdamse gebied binnen. "Wanneer het benzine-aan- deel van de Vondelingenplaat met z'n 130 miïlioen per jaar wordt af getrokken. dan blijft dit Rotter damse aandeel altijd nog 56 pet. Het aandeel van Rotterdam en Schiedam in de landelijke gedistil leerd-accijns bedraagt 44 pet. In de laatstgehouden vergadering van de Centrale Kerkeraad van de Herv. Gemeente is als vicaris voor de nieuw te stichten wijkgemeente in Nieuwland aanbevolen de heer Van der Ban uit Spijkenisse. Don derdagavond zou een eerste ontmoe ting plaats vinden met deze nieuwe ambtsdrager, die tot taak krijgt de kerkelijke wijk te Nieuwland te formeren. Candidatenlijsten zijn genummerd Voor de a.s. Gemeenteraadsverkie zing zij ti zeven candidatenlijsten ingeleverd. Aan deze lijsten zijn de navolgende nummers toegekend: P.v.d.A. I; K.V.P. 2; CHTJ 3; AH. 4; V.VD. 5; CJP.N. 6; Ger. Pok Ver band 7. overige fracties worden bevestigd. j vee 1ste maal bitter teleurgesteld te Oordeel College I ziJn- ïn hoger beroep heeft thans ook het Gerechtshof m Den Haag "Wethouder Van der Berg beslist, dat gemeente noch Gemren- <C.H.U.> trof het beslist met met zijn 1 schap gerechtigd zijn deze zo hoog eerste spreekbeurt. Te weinig kende nodige toeschouwersruimte aan te hij hiervoor de voorgeschiedenis van j brengen zolang omwonenden daar deze zwembadbotiw. ^Wellicht hier-1 bezwaar tegen maken. Het wachten is nu op de uit spraak van de Kroon inzake het Cultureel Centrum. Reeds enkele I jaren wordt op deze beslissende j stem gewacht. Volgens onze infor- j maties kan een besluit van de hoog door had hij in de Commissie dan ook ingestemd met een voorstel tot latere behandeling m het college. In het College was men hierop ech ter niet ingegaan, daarmee echter de nieuwe wethouder populair gezegd enigszins in 2 n h«*md ïettend. In; jn<5tantu> heel spoedig tegemoet als de portc.ommi.sie. deputeerde Staten, dan is men ge in zn enthousiasme wilde denbeer rechtigd de bouwvoorschriften ter d. P«rg_ook dc Financiële -.om- 1 plotse» zo te wijzigen dat de bouw an een schouwburg aWnog mogciyk steeds weer te lezen dat er 20'n slechte verhouding bestaat "''sen gemeente en belasting inspect»-. Drie jaar na de oprichting luidt het al dat de overheid de handen moe» afhouden van de indust.-ie cn dat het beter zou zijn het entrepot te sluiten. Gelukkig i$ hierop toen niet ingegaan. Vandaag de dag is het zo. dat de samenwerking tussen overheid en industrie op het terrein van het entrepot prima is. Alle vergaderin gen van de gemeentelijke commis sie worden bijgewoond door de hoofdinspecteur van de Invoerrech ten en Accijnzen in het district Rotterdam, waaronder ook Schie- f Advertentie De Vereniging ll<:\Oiahizlpromcnada-tgijnbaan" te Rotterdam... roept deelnemers op voor een zeer belangrijke prijsvraag Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs en lal van prijzen, welwillend alge- staan door leden der Vereniging. Gevraagd wordt: «m bovenstaand embleem een korte slagtin toe te voegen, waaruit onmiddellijk blijkt, dat met dit getal „66" de winkel» bedoeld rijn, die in de herist wan dit jaar a He tegelijk zullen openen in bet nieuwe hart van Rotterdam de „^hjinketpro^enads-^ynbaOh" Opiosvngen moe'en »C<6r 1 f> N-ei a r;n" inged-end OP bd Setie* iarv»st der Vewgmg Scbiedamse Vest 42'. Ro-'erdam Het beduur bests! over de toeke-rwng ee' p^rzei aa wel!» bes'uit geen beroeo meer mogelijk Mededingers aan de ie Pr sv»sag staan fcyn mzend>ngen aan de Veren-gmg al De namen ce' onjs- wmnaan jylien op 15 Ju"« m dit b'ad weden bekend genaak:. Om damkampioenschap van Schiedam BU dc wedstrijden om het per soonlijk damkampioenschap van Schiedam, behaalden alle witspelers de volle winst v. Leeuwen won van Sleeuwenhoek. P. v. Noordennen van Breevoort, Struik van v. Otter» loo.Onink van M. v. Koordennen en Mast van 't Hart. De uitslagen van de bordenwed strijden luiden: W. Heuvelman—A. v. d. Moer 2 J. LeveringG. Baatsen 2—0; M. Coté—W. Pranger 20; I. Visser— P. Slieker 20; D. MastP. Noor dennen 20, 3. v. Walsum—A. Ver berk 0—2; T, VisserD. Zonneveld 0—2. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen: W. H. F. Meyer, Swammerdamsingel 43. tel. 69696: F. Jungerius, Vondellaan 2, tel. 67355, P. J. W. Beukers, B.K. Laan 76, tel. 68004. Geopend is apotheek „Rem brandt", Rembrandtlaan 5, missie m deze opgewektheid laten delen, maar hiertegen mest de wet houder van Financiën en Sportzaken, mr. P. van Bochove <Arb.> be zwaar maken. Eén lid van deze com missie had zelfs alle voorbehoud ge» maikt. Een uitgave van zo omstreeks twee miïlioen wil ook wal zeggen! Interewiant was vwrraï hetgeen de ze wethouder citeerde uit een brief vat. de Commissie van Toezicht op de Ik^gezondheld. Zowel in Rot terdam. Schiedam ala Vlaardingen t? de toestand op het gebied van de zwembaden meer dan ongunstig- Van het open zwembad aan de West»; Franke!andsedijk werd de beplanting1 het enige goede element genoemd. Verder heeft men er geen goed woord voor over. Over de bacterto- logitche toestand van het water wil de mr. Van Bochove liever maar niet verder uitweiden, hang ala hij dat dit de swrmluat van de bevol- klnr *ku Toch zullen we het bij uitvoering van dc plannen voor Kethel nog twee zomers met dit oude bad moeten doen. In 1955 kon het nieuwe zwem bad eerst gereed zijn. De spoed, die nu wordt betracht. Is nodig, wil men adviseurs aantrekken, contact opn*. men met zwemorganisatles e.d. om in Meer dan honderd jaar bestaat bet Schiedamse Haïdels-entrepot. Niet al tijd. maar wei de langste periode van zijn bestaan was het entrepot ge vestigd aan de Lange Nieuw straat. Er is niet veel fleurigheid aan deze dam valt. oude opslagplaatsen. Tot voor kort huisden de administrateur en de dlpns|-Deze hoofdinspecteur, de heer W. doende ambtenaren in twee houten gebouwtjes in de poort. Veel primi- p Goedeljee, heeft er zijn ver- «ever kon het al niet. Dat is nu veranderd. De nieuwe administrateur, de 1 heupenis over uitgesproken dat heer A. M. van der Wel, beschikt nu over een ruim kantoor, dat Gemeente. I men cie zinken dakenperiode bij reu worden. F.r is echter inrmdd» zoveel veranderd, dat van het Cul tureel Centrum op de gedachte plaat» wel niets meer zal komen De beslissing van de Kroon heeft in zoi-erre toch nut. dat ze achteraf ook de aanleg van de gedachte toe schouwersruimte nog moge'ijk maakt. GEBOREN: Comeüs, Z. v. S. Houtman en E. v. Tilborg: Albert Th, J. z. v. A. de Boer en G. Bh- rink: Clementina M. d, v. L. H. H Heesbeen en A. P. Ooms; Adrians, d-v. a. G. Dittenbogaard en C. v. Tilborg: Ineke d v. L. Notenboom en E. Bouthoorn: Denijs. 1 v. D. v d Blom en S. Ba velaar; Johanna Tb d v C .T <^ti Th werken voor hem inrichtte in bet woonpand» dat vlak naast de toegangs poort van het entrepot is gelegen. Met een intieme plechtigheid is deze uitbreiding Vrijdagmiddag In gebruik genomen. leeggekomen wonino naast de poort kon verandering m de si- T'iatie worden gebracht. Onder su pervisie van de architect tr L A. de Haas maakte Gemeentewerken er een allergermfelijkst kantoortje Behalve de !ed«m van de Com missie voor het Aleemeen Handels- entrepot. t.w. wethouder mr M J. M van Kinderen. I', Mak. J J. Melcfcers. W J Schade van Wes trum en Jac. v- d. Graaf de heer G. J. Smit was wegens ziekte ver hinderd behoorden tot de aan wezigen de hoofdinspecteur van de Invoerrechten en Accunren in het district Rotterdam, de heer W. F. H. Goedeljee, de chef-vcrificateur, de heer H, Pool, en oud-maRazijn» meester D de Vries De heer Geil- voet, die achttien jaar als ambte naar m het entrepot werkzaam was. had doop uitstedifiheid verstek moeten laten gaan. Namens de gebruiker» van hei, <4 w - Weiland: Robert L. z. v. G. v. Tricht wijnhandelaren e.d.. heeft de heer en M, Roeters; Geertruida J. I. M. d, v. J. C. Gilden en Th. A. Kruit hof; Geertruida. d. v. J. Bakker en A. C. Putters: Clara, d. v. A. M. de Raajj en C M S. M. v. d. Water, OVERLEDEN: H. J. M. Govaart, 10 U C. C. VUaveld, 34 j. P. Mak hel woord gevoerd. Hu herinnerde aan de vroegere toe stand. met de twee houten admmi. stratlpgebouwtjes als „puisten" te gen de muur, Het waren vertrek- ken zender enige sfeer. Dank zij de sewijzigde bestemming van de Begin Januari 1951. toen het en trepot honderd jaar bestond, vorm den de vaste gebruikers een fonds- je, waaruit men nu nog enkele in- terieurstukken voOr het domein van de h^or Van der Weel en de ambtenaren betaalde. O.a. behoor den ertoe een electrische klok. d: :e bureaulampen en een drifta] go- kleurde eisen van oud-Schiedam Mr. Van Kinderen haalde plaat selijke geschiedenis uit de negen- de het scheepvaartverkeer ontzet tend shel. volgens de wethouder mede omdat er in het handels-en trepot weinig meer omging- In die dagen waren de verhoudingen tus sen overheid en belastingdienst ook niet al te best. In de verslagen van de gemeenteraad uit die jaren valt het handelsentrepot gepasseerd Bn de belastingdienst is men over het algemeen met de huisvesting n:et verwend. Toch heeft dit ook z'n #»nz«m4 aldus de heer Goedel jee. die in dc laatste Jaren een verander me ten goedg opmerkte. Sprekende over de gebniiksln- tenMviteit van het Scbiedamse Han- riclsentrepot, wees spr. op de min der prettige invloed van de ver hoogde accijnzen. Niet alleen doet deze zich sterk gevoelen hU bet bedrijfsleven, maar ook de Dienst van Invoerrechten en AccUnzen on dervindt er nadelige gevolgen vab. Zo moet de controle noodiakeltj- kenvija worden verscherpt omdat het ontduiken van de voorschrif ten plotseling veel aantrekkelilker 1» geworden. Het wa« de heer Goe deljee tenslotte meegevallen dat clandestiene distilleerderUen een groot gevaar voor de volkwcexond- hrlrf omdat men er een oncontro leerbaar product tot stand brengt tot dusver nog wegbleven. Dc heer A. van der Wei heeft tenslotte namens allen, die dage lijks in het entrepot werkzaam zijn, dank gebracht voor wat nu fot stand kwam. AANPLAKBORDEN VOOR R AADS VER KIEZING. Ten behoeve van de door de verschillende politieke partijen te voeren propaganda voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing zijn van gemeentewege uitsluitend voor het* aanplakken van verkiezingsrecla me vier tijdelijke aanplakborden opgericht en wei op de volgende plaatsen: Kool as, plantsoen hoek Nieuwe Haven/St. Liduinastraat, Hoofd straat (Straatmakerswerf) en in Tuindorp Kethel. Biljetten, mits voorzien van het goedkeurmgsstempel van de po litie. kunnen worden afgegeven bij de Gem. AanpJakdtenst (Gem. Werken. Korte Haven 33), die dan tegen betaling slechts van het plak loon voor het bevestigen op deze bnrden zorg draagt. ONTTREKKING VAN DE BOSLAAN AAN HET OPENBAAR VERKEER Ingevolge art. 12, 2e lid. van de Wezenwet wnrrij ter openbare ken nis gebracht dat ter gemeente-secre tarie van Schiedam <Afd. Algemene Zaken) van 27 April t.m. 10 Mei 1953 ter inzage van een ieder is ge legd het besluit van dc Raad der Gemeente Schiedam van 16 Januari 1953, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten der piovincic Zuid- Holland bij hun besluit van 7 April 1953 GS. No. 187/1, tot het onttrek ken van de Beslaan aan het open baar verkeer, met ingang van 1 Maart 1953. Schiedam, 24 April 1953. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris. De Burgemeester N. J. POST J. W, PEEK Wat men moet w e i t n 1 Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan fi. Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonitelling: 23—25 April, Clubhuis St. Joris Doele. Za. 712 uur: Clubhuis» tentoonstelling en bazar. Films: Passage, da, 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Anna, <14 jaar). Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5. 7, 9 uur: De arend van Madagascar. Lezingen: 26 April, Musis Sacrum, 1030 u: Human. Verbond. J. C. de Glop- per spr. over „De humanist m de school". Bijeenkomsten: 25 April. R.K. Volksbond, 8 u: Uitvoering pijper- en tam- boercot ps „Harmonie". 25 April. Corner House, 3 uur: Districtswedstrijden ELLB.O.; 6.30—7.30 uur; Receptie t.g.v. 35- jarig bestaan. 25 April. Volksgebouw, 8 uur: Propaganda-feestavond korfbal club „Schiedam". 27 April, Volksgebouw, 8 uur: Vergadering over zomeravond- recreatie. 27 April, Musis Sacrum, 8 uur: Kaih. Kring. Optreden van het Pinguin-Cabaret. De rechtbank te Rotterdam heeft zich uitgesproken in het geding tus sen de heer C. Mohring. alhier, en. het bestuur van het ziekenfonds ..De Kunst". Zoals bekend is de heer M. het niet eens met het be sluit van het bestuur om hem in zijn functie van administrateur te schorsen. Bij de behandeling van de af faire voor de rechter, verklaarde deze zich onbevoegd omdat het hier een arbeidsgeschil betreft. Als gesa larieerde secretaris-boekhouder was de eiser in dit geschil, die vernie tiging van zijn schorsing vroeg, in dienstbetrekking Er is drie maanden tijd voor M. om alsnog pogingen in het werk te stellen ziin schorsing ongedaan te i krijgen. Hij zal hiervoor dan »1- j Jereerst bij de Kantonrechter te recht komen. Wielrijder aangereden door motorrijder Op de rijksweg no 13 is gistermid dag de 70-jarige J. J. van L. wonen de Lange Singel straat in Schiedam, bij het oversteken mei njn fiets aangereden door er. motorfiets, die bestuurd werd door de 30*Jarige electriciën A. de H. wonende Noord singel. Beiden vielen en liepen een wond aan het achterhoofd op. Za werden opgenomen in de dr Nolet- stichting in Schiedam en het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat de genummerde candidatenlijsten voor de as. Gemeenteraadsverkiezing ter gemeente-secretarie (Afd. Atg. Za ken Stadhuis» voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Op het Marconi plein merkte gis teravond de 29-jarige draaier J» Kïeyn heren brink, die aan de Viaar- dingerdijk te Schiedam woont, te laat dat een bestelauto naar link» afsloeg. De draaier reed met zijn motorfiets legen de auto op. Meteen gebroken rechteronderbeen i$ hii ia de Schiedamsc Noletstichting op2e- nomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1