a Wout Verhoeven oppermachtig in strijd rond Plantage a<;ki\da Er waren veel gewonden in het Corner-House Vrijheid en gebondenheid in de school Wereldraad van Kerken en de Gereformeerden Wielrennen voor hel Rampenfonds Ook Verhoef werd weer winnaar in B-klasse DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB 4H „Schiedam" danste in het Volksgebouw Jeugdbaldadigheid EHBO-ers verbonden hen aan de lopende band Klaverjassen om Parool-beker Sigarettenautomaat werd geplunderd Meisje aangereden Dhr. de Gloppersprak voor Hum. Verbond Voor Oecumenisch Jeugdcomité hield dr L. J. Cazemier een inleiding 2 Maandag 27 April 1953 (Van onze wielermedewerker) SCHIEDAM, Zaterdag;. Voor het goede doel, de baten waren bestemd voor het Nationale Rampenfonds, hadden zich heel wat renners naar de ■wedstrijd in ome stad begeven. Professionals, onafhankeltjken. amateurs, nieuwelingen en juniores uit acht verschillende verenigingen, bonden op het parcours aan de Tuinlaan de strijd aan. By de A-klasse was het de sterk rijdende amateur Wout Verhoeven uit Overschie. die al ziln concurrenten, de profs. Incluis, de baas was en zegevierend over de eindstreep vloog. In de wedstrijd voor B-klassers was het even tevoren de lange Schalk Verhoef geweest, die de sprint van een groot peloton won, terwijl De Haan de sterkste junior bleek te zijr». terdam). 3. J. v. Vliet, Rotterdam4. op 10 sec. H. Brinkman (Maasland!. 5. A. v. Steenselen (Munsherenlandi. 6. M. van Giis (Kotterdam), op 3(1 sec. C de Kievith (Schiedam), 8. C. v. CïooJ (Rot terdam), 0. M. Bravcnbner (Rotterdam). 10, M, Verveer (Rot ter dam). B-klasse, 40 km J .05.16: 1. S. Verhoef Rotterdarn l, S. J. Luijxc (Rotterdam i, 3 E. Wit te keek 'Schiedam'. 4. R. Albl»? (Overschie), 5. C, de Kreek i's-Graven- deeli. Juniores, 12 km in .13 min.: 1. J. de Haan (Klaaswaal), 2. H. de Graaf iBot terdam 3. W. Binneweg (Rotterdam). 4. A. v. Iersel (Rotterdam). 5. A. Ravens (Rotterdam). Het feest begon met een wedstrijd over 12 km voor juniores. De kleine bazen hadden de kunst reeds eerder van hun grotere broers afgekeken «n deden heel voornaam. Hun wed strijdje was evenwel te kort om grote beroering te verwekken. In de laatste ronde slaagde De Haan erin zich uit de kluwen van tegenstan ders los te maken en als eerste deze middag de bloemen in ontvangst te nemen. Hierna was de beurt aan de nieu welingen. Het veelkleurige lint werd herhaalde malen op deugdelijkheid beproefd, doch. wist al deze proeven tot het einde glansrijk te doorstaan. De vele premie-sprints waren al als zovele vingerwijzingen geweest, wie in de eindsprint het meeste kans op succes zou hebben. En inderdaad. Schalk Verhoef, die zich reeds dtk- wijls deze middag de snelste had ge toond, slaagde hier ook op fraaie wijze m de laatste sprint in. Luicx bleek zijn taaiste tegenstander, waar op direct de Schiedammer Witte- koek volgde. Wat reeds in de voorgaande wcastrij den was gebleken, werd nog eens na drukkelijk in- de wedstrijd voor A-klss- sers bewezen. Het snelle parcours leen de zich allerminst tot eert spogdige be slissing in de vorm van een met suew bekroonde uttlooppoging. Regelmatig als een klok werden de rondjes afgedraaid en was er al eens een drieste durver, die zich enkele ronden in de ruimte voor het peloton waagde, dan werd hij na verloop van tijd steevast tot andere gedachten gebracht. Zowel vAór als achter het peloton.was het onbegonnen werk de balans in het voordeel van de eenzamen te doen doorslaan. Want ook zij, die wegens pech waren achter ge raakt, werden, de een vroeg de ander Iaat, onvermiddelfik naar de kleed kamers verwezen door het hoge tempo, dat men er in de groep op na wenste te houden. Zo trof Vassena het al heel slecht. Vanaf het begin reed hij zonder zadel! Dat was hij in de eerste ronde verloren! Ongeveer tiert ronden zat hjj natuurlijk vrij ongemakkelijk op de puntige zadel- pen en toen hij gelegenheid kreeg een «ndere fiets te nemen, ontstond er juist was beroering ln net peloton hij een jacht achter een paar weglopers Even min hadden Hoefnagel, Spierdijk en o a. Vuijk succes, toen zij wegens P«ch het peloton hadden moeten verlaten en al of niet op een andere fiets de jacht op het peloton inzetten. Al met *1 was met vele speld «prikjes de eerste helft van deze S0 km-weöstri.id voor A-klas- sers vrij kleurloos verlopen. Teun v. d.. Stelt had het al eens geprobeerd, de profs And rc de Kor ver en Man us Brink man dito. maar ook met het zelfde resultaat; nihil. Enkele premie-sprints brachten wat afwisseling in de eentonigheid. „De ontknoping" Bij een van de2p premie-sprints, in bet begin van de tweede hejft ontstond de beslissende slag. Brinkman en Ba chetti vochten samen een heftig due) tiff. def '-n het vnrrrier? van eerstge noemde werd beslist. De groep had voeling met dit tweetal verloren en vond het reeds voldoende dat Brink man zich liet terugzakken. Bachettl deed dit evenwel niet en bleef uitnodi gend voor de groep uil» rijden. Deze uit nodiging werd na enkele ronden door Jan v. Vliet geaccepteerd en spoedie lag dit duo alleen aan de kop met het voltallige peloton op ongeveer 2ft sec. Er kwara wat beweging in de groep, maar de groten bewaaktpn elkaar angst vallig. Toch wist Wout Verhoeven zich aan deze bewaking te onttrekken. Via een paar rrnne's. die het grootmoedig was toegestaan -nlge tientallen meters voor de groep te rijden spurtte hij in één rush naar de twee weglopers. Wie zou de kat de bei aanbinden. Vooraan zat nu een knaap waar niet mee te spotten vsel. Het boterde niej er? zeer ten gerieve van ee drie vooraan, die Burgerlijke Stand Overleden: J. MoOU- 55 jr; C M. Schnen der berg. 42 jr: K. Buiskool. 85 jr. weduwe van J. Frummel. Geboren: Ann* c. d van j. v. d, Beek en C. Osterhnït; Maria J. A., d van G. C. van V]iet en M. G Thomassen: P>e- T.«r A. 2 van A de Boer en B. L. var, Seeter.: Bartholomeus O B. i van G. A. M. Schaap en A. M. Wolf. Dc A-klnssc.rs 0p dc vrq tijdens de wielerwedstrijden, die Zater dagmiddag rond de Plantage werden gehouden. rnefér voor meter hun voorsprong ver grootten. Te laat was, toen zich Van Steenselen, De Korver, v. Gils en Jan Verhoeven uit de greep van de groep wistei to ontworstelen en de jacht naar de koplopers inzetten. Jan Verhoeven viel deze jacht te zwaar en bij viel terug jn de groep. Verveer trachtte hierna de overigen van zich af te schud den. maar had evenmin succes. Wel succes had Manus Brinkman, maar zijn sprong reikte niet zrder dan groep twee. waaruit De Korver 2ich rhoest laten terugzakken. Aan de kop kwam geen verandering, al bleek in de laat ste fase Van Vliet eerder «en blok aan het teen van de weglopers dan een steun, in de sprint zegevierde Wout Verhoeven, die de rappe Bachetti reeds van ver voor een voldongen feit plaat ste en met meters voorsprong verdiend over de finish stoof. De uitslagen waren: A-klasse. RD km 2-10-20: 1. W. Ver hoeven (Overschie), 2. A. Bachetti (Rot- Lang heeft het Zaterdag in het Volksgebouw aan de Tuinlaan niet geduurd voor de goede stemming er in zat op de feestavond van de Korf balvereniging „Schiedam". Daar zorgden de eigen leden wel voor. die de aardige detective-story „Voor dc derde maal" op de planken zetten voor de overige aanhang van de club. Na de pauze trad het cabaret „De Harten troef'. dat is samenge steld uit oud-Mulo-leerlingen, voor het voetlicht. Het programma, dat in reportage-vorm werd opgediend, oogstte vele succes. De leider var. de groep Jan Mulder en Joke Srr.it, startten met een kostelijke scène, ge- titeld: Parijs anr.o 1925. Dik Meetier bracht het variété uit deze tijd nog eens in herinnering en Henk Ver schoor waande zich op een medisch congres. Ook Wim Brand's „IJsrovue 1952" en de gast-artiste van deze avond Corrie Engster verrukten de talrijke aanwezigen met hun op treden. Tot besluit danste „Schie dam" op de band van de heer A. Schil peroord. Als bijzondere mededeling kon de voorzitter, de heer L. v. rl. Kraan, in zijn openingswoord verteilen, dat I binnen zeer korte :i.;d (circa drie wc- ken» de beschikking zal worden ver kregen over het nieuwe terrein in het Volkspark. De kleedlokalen staan al in de grondverf. In verband hier mee spoorde spreker de leden van Schiedam's oudste korfbalclub aan tot grote activiteit. In de pauze was er een tombola, die bij moest dragen in de uitbreiding van het materia al, dat door deze verhuizing nodig is ge worden. Twee jongens hebben aan de Noord- vest. tegenover <je St. Armazusterstraat, een reddingshaak van zijn Plaats ge naaid en deze buiten, bereik in het modderige water geworpen. Zoals wij Zaterdag berichtten, ztjn de daders van de ergerlijke baldadigheid aan d« RotterdamsedüK gegrepen. Vier jongens in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. woonachtig in de omgeving, werden aangehouden omdat zij brandende cel lulose door een brievenbus wierpen. Hun straf zal niet gering zijn. Heisvereniging Onder Ons Zaterdag heeft de Reis vereniging „Onder Ons" een BolJentocht gemaakt en de lichtstad Haarlem bezichtigd. A s. Woensdag gaan de kinderen van de le den eveneens een bollentocht maken. Op 20 Juli gaat de *rote reis van vijf dagen naar Lichtenstem, Zwitserland en Oostenrijk. „De Spaanse vlieg" Het Schiedamse Toneel zal Woensdagavond weer een nieuw stuk brengen. Het is ditmaal een klucht van Franz Arnold en Ernst Bach, getiteld „De Spaanse vlieg". De regie is in handen van de heer L. Janse, „DE BLAUWE DOFFER" VLOOG Zondag hield „De Blauwe Doffer" een wedvlucht vanuit Oldenzaal. afstand 178 km. Gelost om 8.1(1 uur arriveerde de eerste duif 1.0.1(5 35 uur: de laatste prijswinnende duif 10.25.17 uur. De uitslag was als volgt: l. 36 Th. Duivenbode; 2. 13 v. Leeuwen en co; 3. 7, 25 A. v Gogh: 4. 15, 18 v. Gogh en eo: 3. tl L. Lems: 6, 17 Domeme; 8 J, M. Broeders; s. JÓ v„ Deunen: ,12 J. Kazenbroot; A 4. 30 Liinborg: 16. 19 v. d. Steen; .20. 26 Sloot en co: 22 J. Wcnteler; 2t. 23 Ilmer; 24 Hnpriein; 27. 37 A' 'Broeders: 28, 31 A. Nieberg: 29 Brouwer: 32- 35 P Wynties:- 33. Morra34. C. de Har- tog; 38 Opiinen: 39 Sebrecht: 40 A. J. Brokling. Diplom» Putters en co. Er is weer eens een fiets ontvreemd Ditmaal was het mevrouw W. X.-W.. woonachtig in de Teijlerstraat. die ge dupeerd werd. 2183 Mustafa heeft «en der mannen al vastge grepen en achterover gedrukt, maar cfe andere ziet kans nog positie te kiezen èr) komt met het kromzwaard getrokken op Achmed aan, In het half duister ziet Rob niet direct hoe gevaarlijk de situatie is, maar juist, wanneer de man wil toe stoten, duikt Achmed en meteen heeft Rob de man ook het kromzwaard ont rukt. Drie. vier doffe klappen en beide ach tervolgers vallen bewus teloos neer. „Ziezo", grin nikt Mustafa, „die twee zullen voorlopig wel niet zo'n praatjes hebben." j vs* „Laten we die kerels hier lisgen?" vraagt Rob. als zoutzakken opgepakt en sjouwt ze mee. Rob en caar ontsteekt Achmed een itent. aod is oe- Geen sprake van", zegt Mustafa, „met een kwar- en Achmed volgen. Weer gaat het ctoor een nieuwd, waar hij nu zal belanden en vine toen tiert je komen ze wel bij en dan gaan ze hulp labyrinth van flauw verlichte gangen, die over- wel de wijze Ibrahim zal zijn, .waarover Acnmect halen. Ik neem ze liever mee." En voordat Rob gaan in gewelven. Dan komen zij bij een poort heeft gesproken, iets meer kan zeggen, heeft hij beide mannen GEMEENTE life?SCHIEDAM ("OFFICIEEL NlÊÜWSl INENTEN' TEGEN POKKEN KETHEL Op Dinsdag. 29 April 1953 des namid dags van 4 tot 4.30 uur bestaat voor inwoners van K et hel de gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken ten huize van dr P. v. d- Kuil, Koordeinde 5- Geboortebewijzen der kinderen of trouwboekjes der ouders medebrengen- Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Toneel: 29 April, Mn pis Sacrum. S uur: Schiedams Toneel met „De Spaanse vlieg". Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Anna, (14 jaar). Monopole, da. 2. 7. 9 uur: De arend van Madagascar. Bijeenkomsten: 27 April, Volksgebouw. 8 uur: Vergadering over zomeravond recreatie. 27 April. Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Kring. Optreden van het Pinguin-Cft b are t. In het Corner-House werd Zaterdagmiddag een inbreke- neergeschoten, er wai een volksoploop, er werd een nieuwsgierig Schio" nier door een ruit gedrukt en of dat nog niet genoeg was, er kwam ook een student die tijdens chemische proeven een ontploffing veroorzaakte en daardoor zichzelf zwaar verwondde en zijn toesnellende vader een serie lichamelijke kwetsuren deed oplopen. Acht en veertig EHBO-ers, verenigd In zeventien ploegen, hebben zich de hele middag met de slachtoffers beziggehouden. Ze konden er hij na niet genoeg van krijgen. Na. vier uur van ijverig ver binden bleek dat de groep Doosduinen zich als eerste had geplaatst by de districtswedstrijden voor Zuid-Holland, die werden georganiseerd t.ff.v. het 35-jarig bestaan van de Schiedamse E.H.B.O. Na een voorafgaande selectie tra den de zeventien groepen in het Corner-House voor een laatste krachtmeting in twee afdelingen aan. Er was een jury, bestaande uit artsen, die lang niet gemakke lijk was. Als beloning voor de beste prestatie stond immers op de ach tergrond de afvaardiging naar de landelijke wedstrijd in Amsterdam. De ploeg van de jubilerende af deling heeft het niet tot een eerste plaats kunnen brengen. Als zesde plaatste zich de Schiedamse E.H. B.O. in de eerste afdeling. In de erewedstrijd streden Loos duinen en Alblasserdam om de eer. Het was Loosduinen, dat zich met 452 punten boven de mededingers (430 punten) stelde. De leidersprij- zen gingen ditmaal naar Zwjjn- drecht <1), Rotterdam-Zuid (2) en Loosdüinen (3). De resultaten in de twee afde lingen waren: Afdeling A: 1. Loos- duinen. 330 p.. 2. Zwijndrecht 320 p.. 3. Middelharnis 269 p„ 4. Aar- la nderveen 254 p,. 5. Giessendam 252 p.. 6. Schiedam 252 p.. 7. Slik kerveer 251 p.. 8. Ouderkerk a.d. IJssel 225 p.. 9. Oostvoorne 169 p. Afdeling B: 1. Alblasserdam 264 p.. 2. Den Haag 228 p.. 3. Gouds 218 p., 4. Hardinxveld 207 p.. 5. Lek- kerkerk 204 p.. 6, Den Briel 1S6 p.. 7, Poortugaal 191 p., 8. Rotterdam- Zuid 190 p. --- - DE - JUBILEUM-RECEPTIE Het 35-jarig bestaan was óok aan leiding tot een jubileum-receptie, die na de wedstrijden plaats vond. Als eerste kwam hierbij de heer A. v. d. Touw- het bestuur namens de leden complimenteren. Een nut tig cadeau voor de vereniging is nog onderweg. De directeur van het landelijk bu reau van de E.H.H.O.. de heer A. H. van Roon. kwam vertellen hoeveel men ook elders aan de Schiedamse afdeling heeft te danken. Dezer da gen denkt het bestuur de 4Ö0ste af deling te kunnen inschrijven. De baardige dr. J. Molhuysen. een be kende "figuur in deze kring, kwam een vaantje overhandigen. Het was eigenlijk bestemd voor het zilveren jubileum, maar werd eerst later Vervaardigd, Vandaar dus alsnog de ze overhandiging. Ook namens het district Zuid-Holland voerde dr. Molhuysen het woord. Namens de afdeling Den Haag sprak de heer Olivier en dr. M. Dura vertegenwoordigde Rotterdam. Ook de commissaris van politie, de heer K. Rijpma. 6af va" zÜn be langstelling voor de E.H.B.O.-ver- eniging blijk, Z.i. kan de politie slechts profiteren van het werk van de E.H.B.O.-ers. Ook voor de toe komst kon hij een prettige samen werking wensen. De voorzitter van het Rode Kruis, Esperanto-ajonrta Merkreden. la 20»n estas vj* opinio pn U< Volksgehouw Tuin Urm U ■Estasgojige vlvi regule Esjjerantujo. Op het eongre» van Esperantisten. ti.»f met Fasen m Den Haag werd gehou den. sprak oa. ook runlstrr-pre.Mder.t Drees ln «jn rede zet lm onder andere: De taal is »n elk volk Ie diep gewor teld dan dat men zou kunnen pnwn eile talen do«r éen wereldtaal te ver- vangen. Het zou echter van grom he- j lang riUl, indien een werr»ldtiu!?<»nl als j het Esperanto als 1 weert e taal «errt ee- i leerd en gebezigd. Poor Haar eenvoud. poor de «felscl'nat'se f>phou*^ en door j daarvoor uitermate bruikbaar Hoe groot het medeleven m het htii- tenland is met de overstroming, die ons overkomen IS, hip kt wel tut de oneven met blijken v»n deelneming niet alleen uit Europa, maar zelfs uit Amerika, Japan en Onst-A#rika. die door meer dere Esperantisten werdeu ontvangen. De E.H.B.O.-ploeg uit Oostvoor- ne aan het werk in het Corner- Hovse. Als jury-lid kijkt dr. J. A. H. v. d. Berg nauwlettend toe of alles wel volgens de regels gebeurt. dr. J. A. H. v. d. Berg, wees op de prettige samenwerking die er altijd is geweest. Hij herinnerde zich nog maar al te goed de E.H.B-0. uit de. beginperiode, toen het bestuur strooien hoedjes drnrg en de baard van dr. de Leeuw nog zwart was. Nadat voorzitter G. de Goederen dank had gebracht voor alle goede woorden en wensen, schaarde men zich in de bovenzaal aan tafel voor een diner. Ook de leden van de winnende E.H.B.O.-ploeg zaten hier bij als gasten aan. Voor verenigingen, aangesloten bij de Schiedamse Klaverjasbonri wordt binnenkort weer een concours ge organiseerd om de Parool-wissel beker. Vorig jaar kwam deze beker in het bezit van de Klaverjasver-' eniging „De Bruinvis". Het concours vindt plaats op 28, 29 April. 11, 13, 19 en 20 Mei. De prijsuitreiking is Zondag 24 Mei in het lokaal „Schikhof" Verbrande Erven 6. Behalve de Pa rooi-wissel bek er zijn nog meer prijzen' aan dit kla ver j as-gebeuren verbonden. G.T.B.-UITSLAGEN G-T.B. zorgde voor de verrassing van de dag door met 2—0 van Viaardingen te winnen. Het was de midvoor. die voor en na de rust doelpuntte. G.T.B. 2 verloor met 9 man spe lend van Groen Wit 2 met slechts 21. G.T.B. 3 verspeelde haar laat ste kampioenskans door met 41 van haar stadgenote H.B.S.S. 4 te verliezen. De sigarenwinkelier D. aan de Rotterdamsedyk deed aangifte van plundering van een van zijn siga rettenautomaten in de nacht van Zaterdag op Zondag. Er worden 95 pakjes sigaretten vermist. Ook werd de inhoud van het geldbakje mee genomen. In de Korte Singelstraat stak een vierjarig meisje C. V. woonachtig aan de Hoogstraat. Zaterdagmiddag onverwachts de rijweg 'over. Een passerende motor kon niet tijdig meer uitwijken. Het meisje werd tegen de straat geworpen en liep een lichte hersenschudding, een ver wonde bovenlip en schaafwonden aan de benen op. De GGGD bracht het kind naar de dr. Noletstich- ting. Op uitnodiging van de gemeen schap Schiedam van het Humanis tisch "Verbond, heeft de heer 3. C. de Glopper. directeur van een HBS te Rotterdam en hoofdbestuurder van Volksonderwijs, een lezing gehouden over „De humanist en de school". De school zien wij voornamelijk als een opvoedingsinstituut; daarnaast is deze natuurlijk ook leerinstelling. Het eerste is echter het voornaam ste. Het is niet ons doel aan de kin deren in de scholen een bepaalde overtuiging, zoals bijv. de humanis tische. bij te brengen. Dat zal. trou wens ook niet zo gemakkelijk gaan. immers er bestaat geen humanisti sche dogmatiek. Wij hebben niet de pretentie, de waarheid op een pre senteerblaadje te kunnen aanbieden. Na deze inleiding, gaf de heer De Glopper een beschouwing over het Twee voor-opmerkingen maakt dr L. J. Cazemier, toen hij dezer dagen z}jn onderwerp „De Gereformeerden en de Wereldraad", voor het Oecume nisch Jeugdcomité inleidde. Allereerst was er het interkerkelijk overleg in de oorlog, waaraan o.m. de Gereformeerde en ook de R,K. kerk deelnamen Toen na de oorlog door de kerken ook wel tot de eigen regering gesproken werd, trokken deze formaties zich terug, In de Oecumenische Raad in Ne derland wilden de Gereformeerde Kerken als gasten de vergaderingen bij wonen. En vervolgens Is In Nov. 1951 te Bossey over de niet-theologische factoren gesproken, die de eenwording van de kerken in de weg staan. Enkele hiervan zijn historische, psychologische, sociologische en politieke factoren. In Gereformeerde kringen ts een sterke binding aan eigen kring, men mist de behoefte om in wijder verband te treden. Bij de vraag: Waarom doen de Gereformeerden niet mee?, moet er allereerst oog zijn voor wat gebeurde op de Rotterdamse Synode in 1952. De weigering bleek geen volkomen afwijzing. Bovendien heeft men geen aan sluiting gewenst bij de fundamen talistische organisatie: de I-C.C.C. Hiermee is voorkomen dat een grote kloof geschapen werd. Men i ziet dat het onbijbels is, alleen da gelijkdenkenden bijeen te krijgen. De broederkring moet wijd ge- trokken worden en omvat allen, j die de verschijning van Jezus Christus liefhebben. Men acht de tijd echter niet rijp. Er is de be- j lof te, deze zaak nader te bestu- deren. Dit houdt in, dat men op. hrudt summing te maken tegen de Wereldraad. Men hoopt op klaarheid, aldus dr. Cazemier. Er zijn echter bezwaren tegen bepaalde vormen van samenwer ken Van kerken. Bovendien maakt de huidige visie op de Wereld raad. dat men er zich niet met vertrouwen kan geven. In haar antwoord heeft d« Oecumenische Raad in Nederland verklaard, deze bezwaren niet te hcgrijpen. „Nu ge de basisformu* le: „Jezus Christus, onze Heer en Heiland" te beperkt acht. wenst ce zonder basis, vriiblijvend te spreken. Maar zonder basis zou de chaos heèl groot worden. Door de basis hebben verschillende kerken zich buitengesloten. De basis wjl evenmin een belijdenis zi.in als de Wereldraad een kerk. Deze basis ip alleen een bevesti ging van het Christelijk karakter van de kerken". Nu de mn «u mentale voorgerrl van pns stadhuis trcr ttit de stei gers fcoml, blyki eer.goed hoe nodig de restauratie wel i s a e frees'. Vrouu.,,9 Justiüa weer de top. Beur den haar it d" metselaar rog bezig de voegen mar op te wipt*en, een arbeid, troerrnn het resultaat zich ui"lekend laat waarnemen. In terbörtd piet dc gcrelrestaurn- tie zag het er naar tdf dat de tra- dWoneie taptoe aan de vooravond ran KomnpSunedog, waaraa?? vrij wel alfa hamtomc-órkcsten gullen deofttr-.nm W» -nu r»i oefen plaafsvviden tegen dr? tijkant ven be» yfcobuis, Gelul.'kip behoeft dit !««fsfe niff te gebeuren. Nadat aaiTvankeli.tk ln overirefjing tra* pev.fr-,dv stpiger te laten ymon In verband met verdere merkzaadt- hetfen aosi het dak, Is me» hierop thans feruppekomen De steger ral 1 in de komende dagen roliVdip u-orden jvegpebroken Ook de schut- fine kan dan rerdwltneiï. Er mordt naar gestreefd, het plein voor brt stadhuis met het bordes crirtr Woensrtapavora vrij te krijgen. De I taptoe kan dn» op de normale Udj- -c en plaat» u'orden peblezen. I Maar, zesgpr Hen, nu hebber zelfde plaats al een zeer errv-V de Gereformeer- tooehenaars de- bel ii ders. Dit is beschuldiging. -figo_ ie ontbreekt, aldus de Wereld- raad. De bezwaren richten zich tegen personen. Maar hierin moet de de toenadering tussen de jeugd der betreffende kerk optreden, niet s kerken. de Raad. De Wereldraad is en beoogt geen Wereldkerk. Geen kerk is gehouden enige uitspraak van de Wereldraad voor haar re kening te nemen, tenzij" die kerk deze uitspraak aanvaardt. Samen kan men weer overtuigd worden van wat men zelf bezit. En waar om vrees voor de invloed van de Rem ons trant en? Het omgekeerde is toch ook mogelijk? Een ont moeting is hoogst nodig, De We reldraad kan de Gereformeerde stem niet missen. De eenheid is er niet zo spoe dig. Dit is ook niet het eerste doel. Maar we moeten samen gaan werken. Er is hoop voor la- ter. Velen begeren de toetreding hartelijk. De groei in de Gerefor meerde kerken is langzamer dan elders. Maar ook zij komen. Mis schien door de nood, misschien door gehoorzaamheid aan de be de: Opdat zij allen één zi.in._ Op het aandachtig gevolgde re feraat ontwikkelde zich een stijl volle discussie. Jongeren uit Her vormde. Gereformeerde, Lutherse, Oud-Katholieke, C.J.M.V. en Le ger de? Heilskringen waren aan wezig. Besloten werd. in Juni het. comité om te zetten in een Oecu menische Jeugdraad voor Schie dam. Van He voorzitter van de Oecumenische Rn ad (het vroege. re Ouderen-comité), de heer B, Mastenbroek kon vemompn wor den dat de voorbereidingen voor een Avondgebed voortgang heb ben. Een buiten-weekend wordt over enkele maanden, samen met Viaardingen, gehouden. De voor zitter van het jeugdcomité deelde o.a. mee, riat de 'ekensnelgroep, die in de Kerstweek de Ste^ van Rethlehem bracht. thans een Rinksterspel in studie heeft. Voor de op to richten Oecumenische Jeugdraad betekenen al deze acti- vitoitcr rist z?j hse.r ?rbeid «p ®n goed doorploegde akker kan aan vangen. In Schiedam liggen onge twijfeld grote moge lijk heden voor humanisme in het algemeen. Aan dacht werd besteed aan. de z.g. schijn-kerkelijkheid, die steeds ver der om zich heen grijpt. Velen zijn slechts op papier nog lid van een kerkgenootschap, doch in wezen be horen zij tot de grote groep geestelijk stuurlozen, die zo-gemakkelijk ten prooi vallen van met pakkende leu zen werkende volksmenners. Vooral dit laatste maakt het humanisme tot een actueel onderwerp. Het humanisme zoekt de vrijheid en daarbij de medemens, de partner- Het wil het kind in de school vrij heid van denken geven en vrijheid van handelen voor zover dit de vrij heid vande partner niet schaadt. Er moet harmonie zijn met .de mede mens. Het geweten zegt daarbij zeker wel wat goed en kwaad is. Men moet de voorwaarden voor de bezinning over het bestaan ten behoeve van het kind zelf scheppen en het met met dogma's volstoppen. Een kind mag daarbij gerust een andere overtuiging krijgen, mits het maar uit zichzelf groeit. De grote moeilijkheid is een compromis te vinden tussen vrijheid en gebondenheid. Behalve het „ik" is er ook een „wij". Teveel dwang ver wringt. teveel vrijheid schaadt de ge meenschap. De heer De Glopper onderscheidde drie soorten van onderwijs; 1. Mon- lessori-onderwijs; 2. Dalton-onder wijs: 3. Klassikaal-onderwijs. De Montessorischool geeft z.i. teveel vrijheid. Zo onze maatschappij niet 2ulke moeilijke eisen stelde voor onze gedragingen t.o.v. de medemens, zouden wij zeker verwoede voorstan ders van deze leermethode 2ijn, aldus de heer De Glopper. De Dalton-school is een tussen vorm. Zij geeft gemeenschappelijke uren en daarnaast vrije tijd-ruimte, waarin het kind in zijn eigen tempo kan werken, niet in het gareel van de klasse. Daarnaast is dan nog het klassikale onderwijs, waarbij het voordeel is dat het kind met. andere meningen in aanraking komt. althans op de openbare school. Tenslotte wees de heer De Glop per er nog op. dat vooral het taal onderwijs zo belangrijk is. De taal is het communicatie-middel. Hierdoor leren de kinderen ook de levensop vatting van anderen begrijpen. Op het ogenblik mankeert daar zo nog al wat aan. Schiedams Toneel voor Chr. Orat. Vereni»in£ Door de omstandigheden in Fe- bruari, had de Christelijke Ora torium Vereniging haar jaarfeest moeten uitstellen. Zaterdagavond hebben spelers van het Schiedams Toneel de leden in gebouw Irene laten genieten van het bekende stuk „En Jacob diende", een psy chologische verhandeling over de jeugd van tegenwoordig en die van vijftig jaar geleden. Het was al de vierde keer deze week. dat Schiedams Toneel dit spel in deze zaal opvoerde. Voorzitter A. Visser sprak een kort openingswoord, waarin hij de toneelgroep dank bracht voor de spontaan verleende medewer king. Het langdurige applaus na afloop bewees wel, dat de leden, dit bijzonder op prijs hadden, ge steld. Zendinpstentoonstellmg in Je Grote Kerk Met ingang van Maandag 18 Mei zal in het koor van do Grote Kerk een vijfdaagse zendingsten toon? telling worden gehouden. De stands van deze tentoonstelling, die uitgaat van het Zendingsbu reau van de Ned. Herv. Kerk te Oegstgeest en het. Zenrimgscen- trum van de Geref. Kerk te Baaim, zullen voorwerpen uit de zendingsgebteden laten rien. Zen delingen zullen er toelichting bij geven. Gcrpf. Zendingshond Voor de hulpver. der Geref Zert- dtn^bond in dc Ncd Herv spreekt Woensdagavond in de Wes- terkerk ds W. L. Tukker, Herv. pre dikant te Delft, over hot onderwérp: „Beginnenden van Jeruzalem". De büeenkomst vangt om 8 uur aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1