N.V.V.-Bestuurdersbond was vol activiteiten C mm. Ledental steeg verder tot 5235 in December Schiedam wil meer sparen zegt Spaarbank-verslag Het feestprogramma voor de Koninginnedag Assistente voor ue Boekhouding AGENDA Tegelfabriek SCHIEDAM N.V. f jongere krachten 2 "Woensdag 29 -April 1953 XJlt^het jaarverslag van de N.V.V.-Bestuurdersbond In Schiedam blijkt dat in 1953 een'Winst van 183 leden kon worden geboekt- In totaal telde men aan het einde van het jaar 5235 leden, waarvan bijna de helft, 2578 leden, afkomstig is uit de metaalsector. In grootte volgen daarop de fabrieksar beiders met 740, de bouwarbeiders met 394, de transportarbeiders met 386 en de ambtenaren met 380 aangesloten leden. De overige organisaties bly- ven beduidend beneden deze aantallen. Hoereer de plaatselijke besfuur- dersbonden zich passen in het landelijke kader, blijkt weer uit dit jaar verslag. dat zich, wat de directe sociale activiteiten betreft, in een stil zwijgen hult. In een korte'inleiding wordt gewezen op de sociale rust In Nederland, vooral als gevolg van de meegaande houding van de vakbe weging, die echter, getuige „De Ommelanden", op z'n hoede blijft. (werkgevers) en H. P. Bras (CNV). P. Meyer (KAB). 549 aan vragen om ontsla;?vergunning van werkgeverszijde Hiervan werden 205 toegestaan, 30 geweigerd en 314 door tekening van een verklaring van wederzijds goedvinden gere geld. Van ■werknemerszijde werden 29 aanvragen oir. ontslagvergunning ingediend. Hiervan zijn 19 toege staan. 2 geweigerd en 8 in onder ling overleg afgedaan. Met het afnemen van de schaarste in de productie-Sector steeg het aan tal klachten dat bü de Plaatselijke Prijzcncommïssic werd ingediend. Mogelijk bleef deze commissie tot dusver te onbekend bü het publiek. Er is iedere Woensdagavond van S— 9 uur zitting in het stadhaïs. Er werden vorig jaar 103 klachten in behandeling genomen. Hiervan bleken 66 gegrond. Er werden 44 maai inlichtingen verstrekt. Dat de consument nogal eens ten slachtoffer viel aan beunhazen en knoeiers on der de middenstand, blijkt wel uit de terugbetalingen, die aan de kla- Het overzicht van alles waarmee de Schiedamse Bestuurdersbond buiten de bedrijven in het vorig jaar bemoeienis had. toont aan dat er heel wat werk verzet is. De be stuurders waren in tal van commis sies vertegenwoordigd. Hieraan hebben we het te danken dot ook iets meer bekend wordt over de werkzaamheden, welke daarin wer den verricht. Het spreekuur van het Bureau van Arbeidsrecht, iedere eerste en derde Dinsdag van de maand, werd door 287 leden bezocht. Daarnaast bezochten talrijke Schiedammers nog het Bureau in Rotterdam. In September 1932 kwam een pro pagandaraad tot stand, waarvan de heer W. Wiegel van de Bouwarbei- dersbond het voorzitterschap be kleedt. Een veelomvattend programma heeft ook de Vrouwengroep van het NW afgewerkt. Er waren bijeen komsten, lezingen, vacantiekampen en ynen hielp waar nodig was. o.a. tijdens de kindervoorstellingen in de Vacantieweek, Het ledental van de vrouwengroep bedroeg eind De cember 415. Op 23 Juni wordt het eerste lustrum gevierd. Gedurende 1951 moest worden geconstateerd dat de vorming van een NW-jongerenorganisatie hier ter stede moeizaam werken was. Ook vorig jaar kon nog geen vaste lijn worden getrokken. Kwam tie -groep aanvankelijk twee avonden in het Volksgebouw bijeen, finan ciële oorzaken lieten tegen het «in de van het jaar nog slechts één avond over. Nog steeds moet. Jonge Strijd een jeugdleider ontberen. Hét probleem heeft echter de aandacht var de overige orEanisaties. zodat wellicht dit jaar meer. succes kan worden geboekt. Het aantal patiënten dat aan de zorg van het t.b.c.-fonds is toever trouwd, daalde van 59 tot 50. WAARAAN MEN MEEWERKTE Uit'de verslagen van de commis sies. waarin de. Bestuurdersbond vertegenwoordigd was. geeft het verslag nog enkele bijzonderheden weer, waarvan -wij enkele weerga- ven. Zo behandelde de subcommissie i voor ontslagaanvragen van de Ad- viescommissie .Arbeidsbureau, waar in de heer M! van Harmeien voor de Bestuurdersbond zitting had naast de heren ir W, E. Hoek. G. A- de Winter. J. H. Wittk'amp, Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89, Telefoon 69290. T o n e e 29 April, Musis Sacrum, S uur: Schiedams Toneel met „De Spaanse vlieg". Films: Passage, da. 2 en 3 uur. Donder dag 2, 7. 9.15 uur. Anna, (14 jr.). Monopole. da. 2, 7. 9 uur: Dui zend en één nacht (14 jr.). Bijeenkomsten: 29 April. Grote Markt, 89 uur: Taptoe Schied. muziekvereni gingen t.g.v. Koninginnedag. Verpleegden gingen naar de bollen De directie van het rust- en ver pleeghuis „Samech" aan de Lange Nieuwstraat heeft de verpleegden een middagje naar de bdier.velden, gebracht. Per touringcar trok men langs het bloementapijt dat op het ogenblik in de omgeving van Hille- gom en Lisse is gelegd. Natuurlijk werd de Keukenhof niet vergeten. Voordat het gezelschap weer naar Schiedam vertrok, was er nog een rustpauze in Noord wijk. waar aan de boulevard de thee is gebruikt. Op de terugreis zorgde zuster Muis met haar accordeon voor een liedje. Speciale kerkdienst op Koninginnedag Ter gelegenheid van Koninginne dag zal er Donderdagmorgen in de Gróte Kerk een speciale dienst worden gehouden, die om tien uur aanvangt en een uur duurt. Voor gangers in deze dienst zijn ds G- - Brinkman. Gereformeerd predikant en ds J. D' Smids. Hervormd pre dikant in de Gorzen. Ouden v. Dagen en jeugd naar het Meifeest Van de zijde van het Meicomité van Schiedamse Bestuurdersbond en Partij van de Arbeid verzoekt men ons mede te delen dat ouden van dagen, die de ochtendbijeenkomst in het Passagetheater wensen bij te wonen, vóór Vrijdag tegen sterk ge reduceerde prijzen plaatsen kunnen aP' alen bij de heer W. van Beek, Van der Elststraat 18 a. Wat de jeugd betreft die Vrijdag middag deelneemt aan het Mei feest, deze wordt 's middags precies om 2 uur verwacht bij het Volks gebouw. Laat het weer het toe, dan wordt gezamenlijk opgetrokken naar het feestterrein in het Volkspark, dreigt er regen, dan gaat men naar de grote zaal. Vernieuwen kademuur werd aanbesteed Dinsdag vond de aanbesteding plaats van het vernieuwen van 55 meter verzakte kademuur lang? de Scnie (industrieterrein). De uitslag was; 1. Van Splunder's Aan. Bedrijf. Ridderkerk, 62.700.2, J. K. Si mon. Schiedam, 63.500.3. C. van Leeuwen, Nieuwer kerk. 64.260. 4. H. Simon, vl a ar dm gen, 64.990. 5. G. H-Visser. Rotterdam, 65.620. 6. H. J. de Baan. 's-Gravenhase. 65.800.7. J- W. Verdoorn, Pa pen dreent. 66.700. De gunning werd aangehouden. DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB gers kon geschieden Er was een bedrag van nïel minder rlan 2547.92 mee gemoeid. Hierbij dient nog te worden geteld een bedrag van 998,98, terugbetaald in huurkwes- tiesl AVONDSCHOOL VOOR ARBEIDERS De arbeiders-avondschool kreeg drie kklassen, t.w. twee eerste en een tweede klasse. Het onderwijs in de eerste klassen werd aan 22 én 24 cursisten gegeven door de heven M. v. d. Schee en W. K. Rijsdorp. in de tweede klasse, die met 8 leer lingen begon, trad de heer Th. van Woerkom als leraar op. De vereniging „Het Volksgebouw" ziet de exploitatie van het gebouw aan de Tuinlaan nog steeds be moeilijkt door het ontbreken van een vergunning tot het schenken van alcoholische dranken. Uitbrei ding van het ledental van deze ver eniging. dat in vergelijking met de arbeidersbeweging in Schiedam klein is, werd onder ogen gezien. Het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Ge zondheidskolonies zond vorig jaar zeventien kinderen uit. Zeven hier van gingen naar het Bio-Vacantie- oord. Het- totaal aantal verpleeg- dagen bedroeg 847. Groenteboeren waren een avondje uit Kens van Dorth was Dinsdag avond met zijn revue-show „Alle maal Poppenkast" naar Musis Sa crum gekomen om. de leden van de Schiedamse vereniging van klein handelaren in aardappelen, groen ten en fruit „Ons Belang", een ple zierige avond te bezorgen t.g.v. het 22-jarig bestaan van de vereniging. Het herkenningsmelodietje van Hens van Dorth, „Hinkidmkido", waarmee hij via de radio wel eens aanwipt, bracht al direct sfeer in de volle zaal. Bijzonder attractief was het nummer „Variété-cocktail", een wervelwind van dansen, acro batiek en ballet van het Dicola- trio, Carla list haar grote poppen „echt" spreken en Cas" Oosthoek haalde enkele knusse wjjsjes-om- mee-te-zingen uit zijn accordeon. Een kostelijke sketch .vonden wij „Waarom? Waarvoor? Waardoor?" met Cora Ville als de vraagzieke bakvis en Rens van Dorth als min naar. Op Broadway was het gezel lig uitgaan met Rens van Dorth als eids en Cora Ville als de ver leidelijke Carmen Miranda. De voorzitter van de feestcom missie, de heer A, D. van Ooster hout, sprak een openingswoord, waarin hij de hoofdbestuurder, de heer Th. J. Eeitsma. en de afde lingsbestuurders van Rotterdam, Delft en VlaardinEen welkom heet te. Ook de heer H. J. Saas. even eens lid van de feestcommissie, sprak enkele woorden ter begroe ting. waarna de heer Th. Tteitsma ïijri taak in deze overnam. Spre ker 4 prees de activiteit van het Schiedamse bestuur door de jaren heen, De heer Reïtsma wekte de leden op om over enkele weken in grote getale ter vergadering te komen, daar er belangrijke beslls- sir ten staan, te wachten in verband m»;t het- komende seizoen- „Wij zullen blijven vechten ynor onze rechtspositie", aldus de heer Reïts ma. Tot diep in de nacht dansten Schiedam's groenteleveranciers op de muziek van de Hakor-band, on der leiding van de heer Schilper. oord. 2185. De volgende mor gen gaat Rob met »Ach- med naar de „Pandora" om de heer Morris in te lichten,„Zo, zo," zect déze nadenkend, „dus dat jongetje weet meer van de zaak af. En is hij te vertrouwen?" Rob "ver zekert mr Morris, dat hij niet de minste reden heeft om te twijfelen aan de waarheidsliefde van Achmed. De heer Morris was net van plan naar de politie te .gaan, maar nu de zaak ér zo voor staat en de verblijfplaats van monsieur Alexander bekend isGoed," zegt hfj tenslotte, „ik doe mee. Maar ik wil er zelf i i „,.i bij zijn. Maar hoe komen wij daar? rk kan wel i op uit om een snelle, sterke wagen te zoeken. En hij terug naar de „Vrijheid om nog enkele spui- paard rijden, maar zo*n afstand is voor mij te Rob zoekt uit de wapenvoorraad. die aan boord len in te pakken. En wat moet Skip m ae tya groot." „Hebt u genoeg geld om een auto te van de „Pandora" is. een zwaar automatisch ge- dat hij weg is? Och, Skip moet ook maar mee kopen?" vrBagt Rob. Ja. over zoveel dollars heeft weer. Dat kan ook te pas komenDan gaat op avontuur. mr Morris wel de beschikking. Hij gaat er direct Stijgend spaartegoed van zes ton bij een omzet van niet minder dan 10 millioen Uit het overzicht van de resultaten by de Spaarbank Anno 1820 blykt dat 1952 een vee! gunstiger spaarbeeld vertoonde dan 1951. Het spaar tegoed der inleggers steeg van Januari tot Januari, inclusief de rentever goeding 1952, met 600.009,De spaaromzet, dus het geheel van inleg eit terugbetaling, haalde nagenoeg de 10.000.000.—De gemiddelde integ is sedert 2950 weer in stygende lijn. Burgerlijke Stand GEBOREN: Hendrik, z. van A. Verveen en J. A. Adriaanse: Adria- nus Th., z. van W. C. Dekker en C, M, W Part: Bert us, z- van H. P. Robart e M. N. Vos: Rudolf j. H.. r. van G. Maltha en G. A. C. Korsf.mann: Johannes W„ z. vau H. W. Pauw «n H. A. E. v. d. B»r?, OVERLEDEN: D. J. Kool. 54 j OPBRENGST EMMABL0EM- COLLECTE Dc j.l. Ester das in onze stad ge houden Em ma bloem -collecte heeft. 5.620.S3 opgebracht. Teraardebestelling van J. Moov Dezer dagen overleed na een langdurige ziekte in zijn woning in de Kon. Emm af lat de heer J- Mooy, leraar machtne-bankwerkcn en smeden aan de Technische School in de St. Liduinastraat. Vanuit hot Gereformeerd Jeugd huis aan dè Lange Haven vond Dinsdagmiddag de teraardebestel ling piaats op de Algemene Be graafplaats aan de Vtaardingerdyk. Vele collega"' en ook vrienden uit de Gereformeerde kring waren hier aanwezig, In de aula sprak de heer C- Deelder woorden 'er nagedachte nis namens het bestuur van de ver eniging „De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken". De heer J. pulleman. directeur van de Tech nische School, voerde het woord namens het personeel. Nadat een zwager van de over- ledene in d~ aula nog dank had ge bracht voor de grote belangstelling, geschiedde de uitvaart onder leiding van ds J. J. van Wageningen- ARMA was in Rotterdam Tijdens de landelijke sportwed strijden van de Rotterdamse zuster vereniging heeft de arbeiders-gym nastiekvereniging ARMA Zondag ir. een driekamp in twee groepen de tweede Prils in de wacht gesleept' Er waren geen prijzen aan dit sa mentreffen verbonden, maar wei zal een prachtig vaantje dit succes voor ARMA levendig houden. 9.00 uur: Aanvang finales van school-sportwedstrijden op Boshoek. Na afloop prijsuitreiking door burgemeester Peek. 1Ö.GÖ uur: Kinderfeest, in de Plantage, waar het gezelschap Roland Wagter optreedt. Deze voorstelling is omstreeks 12 uur af gelopen. De toegang is vrij. 2.00 uur: Ringsteken voor leerlingen van de hoogste klassen lagere scholen, van de ulo-scholen en het v.g.l.o.-onderwijs. Het parcours wordt uitgezet in de Warande. 2.30 uur: Estafetteloop voor ploegen van vijf jongens in de Lange Nieuwst ra at. 2.30 uur: Rolschaats wedstrijd voor meisjes en jongens in de Lange Nieuwst ra at. 8.00 uur: Het gezelschap Roland Wagter presenteert zich in de Plan tage. Medewerkenden: Tobi Rix. André* Meurs. Joop de Knegt. Roland Wagter jr., de Wico's, Dick Harris en de Zeeuwse Boertjes. Het aantal rekeningen, waarvan sinds kort de rekeningen op collectieve basis zonder boekje belangrijk worden, steeg van 37.396 tot 44.173. Ook het girale spaarverkeer stijgt en maakt in 1952 uit 19.3% van. het totale verkeer. Het aantal spaarbusjes in de gezinnen bedroeg eind 1952 bijna 4.000. Op i Juli bestond de Afhaaldienst 25 jaar: in 1952 werd 431,447.50 aan spaargeld aan huis afgehaald. Het aan tal deelnemers ingeschreven per 31 De cember was 2.613. De Spaarbank meende ook in 1952 een hoge liquiditeit te moeten handha%'en met het oog op de zo onzekere poli tieke wereldsituatie. In de effecten portefeuille werd 20% of rond f 1 mil lioen omgezet tegen hogere rente. Bijna 20% daarvan kwam ten goede aan de woningbouw te Schiedam. De aard van elke spaarbank brengt mee, dat wijzigingen in de algemene Hu welijksvoltrekking weer in stadhuis Nu de restauratiewerkzaamheden aan de voorgevel van het Stadhuis zijn uitgevoerd, en de hoofdingang weer gebruikt kan worden, zullen van 18 Mei af de huwelijksvoltrek kingen weer op normale wijze in het stadhuis kunnen geschieden. Fêrd. Timmermans bespeelt liet carillon Donderdagmorgen van kwart over elf tot kv- -* over rivaal f zal het klokken spel va, 4e CTrote Kerktoren klinken. Saadsbeiaariier Ferd. Timmermans be speelt het carillon. Met bromfiets gevallen Voor het pand Nieuwe Haven 301 moest met. S. R. uitwijken voor spelen de kirt-deren. 7.ij kwam met haar brom fiets tijdens deze manoeuvre te vallenen moest met «en hersenschudding naar de dr. Noletstichting worden gebracht. Stuur van fiets gestolen De 23-jarige bakker J. S. H. vertoef de Dinsdags vond voor de gymnastiekles in het gebouw van de R.H.B.S. aan de Overschiese.; ^aat. Zijn fiets had hij bui ten neergezet. Bij terugkomst hleék het stuur, waaraan o.a. een wekkerklokje was bevestigd te zijn verdwenen. Zandtreintje in hotsin? Een Rotterdammer, die gisteren met zijn auto over de VI aard in gér dijk kwam lette niet voldoende op de signalen van het zandtreintje, dat. op het trajert Sterrehrtjalgemene Begraafplaats op en neer rijdt. Er ontstond eèn botsing, waarbij de auto aan de voorzijde nogal werd beschadigd. -Ho! Zwarte Paard" Voor huishoudelijke competitie van de schaak verenig inz „Het Zwar- Paard" werd ais volst gespeeld: I, v. d. KraanC. Ammerdorffer a.p.; A. Kerkhof!F. Pesch 10; C. L. Zant boerC v. Meerendonk 3sW. Kerkhof f-P. v. Waal a.p., A. Gommel—J. Schenk a.o.; A. v. d. Veert—F Smirren 1—0; F. Pesch—A. Kerkhoif 1—0. Het verval van ors oude Sterre- bos gaat. steeds verder. Nadar de bouwput, voor her nimwe Wilton- dok het vertrouwde beeld ingry- pend had veranderd, is men mi ook heg mi. ue re met het omkappen van de om en r (jen. die langs dc toegangsweg vaar dp urerf ..De Nieuwe Waterweg" waren te vin den. Wie dove sloop van bet fltirfe recreat-iegebied aanziet, kan viet flttrier.i j centen rlan dar de grootst mogelijk.» spoed bü de «enlep ''i7tt de nieuute stadsparken wordt, be tracht. K-5fcf= rentevoet slechts zeer langzaam de in komsten van de spaarbank gunstig be ïnvloeden, omdat zij vele langlopende leningen heeft uitstaan. Belangrijker voor de kleine spaarder was ongetwijfeld de geboden service, zo meent de dlrectte. Op de verschillende aspecten van het sparen bij de Spaarbank, zoals deze zich in het verslag tonen, zullen wij nog nader terugkomen. Dief gegrepen voor melding kwam Een voorbijganger wantrouwde Dinsdagmiddag op de Westves: de handelingen van een. slagersjongen, die daar in het gras langs cte wa terkant vertoefde. Toen de jongen was verdwenen stelde hij een on derzoek in er. vond in een notitie- blaadje een bedrag van 160 ge wikkeld. Hij stelde onn#:idellijk de politie van zijn vondst in kennis, die in afwachting van de terug komst van de slagersjongen ging posten. Er behoefde niet lang te worden gewacht. Korte tijd later verscheen de jongen weer en ging op zoek naar hetgeen hii verborgen had- Nadat hii was aangehouden en naar het politiebureau was overge bracht, kwam daar mevrouw Q.; woonachtig aan de Tuinlaan, aan gifte deen van de vermissing van f 160. welk bedrag was geborgen in een portemonnaie die op de keukentafel had; gelegen. Men kon haar tot haar grote verbazing' ver tellen wie de dader was en haar het geld ter hand stellen. De jon gen pleegde de diefstal toen hü een bestelling afleverde. Klaverjassen om Paroolbeker Er was Dinsdagavond in het café van de heer Z. Schikhof aan de Verbrande Erven enige misverstand bij de start van het klaverjascon- cours om de Parool-wisselbcker, De tegenpartij van .Schiezicfet, het Vlaardingse D.K.V., was namelijk zonder bericht niet komen opdagen. In allerijl moest een andere tegen stander gevonden worden. De led van de eigen vereniging, de Brr vis, verklaarden zich spontaan reid deze avond belangeloos - stryd in te gaan. Voorzitter Schikhof opende het concours met een kert welkomst woord. Spreker nermnerde er o.m. aan. dat het thans drie jaar ge leden is dat de beker door ons blad beschikbaar werd gesteld. „Klaver vier" heeft het kleinood tweemaal bemachtigd en vorig jaar was „Bruinvis" degelukkige. Er waren de-ze keer twee prijzen bijgevoegd, n.l. een beker als herinneringsprijs naast de wisselbeker en een vaantje als tweede prijs. De partijen wor den gespeeld onder de bepalingen van de Schiedamse Klaverjas Bond. Vrijwel onmiddellijk daarna wer den de eerste slagen al binnen ge haald. ..Schiezicht" behaalde deze a vend 11.782 punten en „Bruinvis" f buiten mededinging) 10.327. De partij werd dus mét een verschil van 1455 punten in het voordeel van Schiezicht beslecht. Woensdag avond (heden» speelt „Raad's Vrienden" tegen „Schiezicht". Vragen gesteld over Reisbesluit 1952 DEN HAAG. Het Reisbesluit 1952, waarin de vergoedingen aan ambtenaren voor reis- en verblijf kosten opnieuw zijn geregeld, heeft naar men weet bij grote groepen ambtenaren zeer "rnstige critiek ge wekt. Van deze critiek heeft het Tweede Kamerlid Droesen (KVP) zich in enige schriftelijke vragen aan de minister vun Financiën de tolk gemaakt. Hij vraagt of de minister bereid is om het vervallen Reisbe sluit weer in werking te stellen voor zover het gunstiger was in afwachting van een herziening, waar toe besloten zou zijn. Speciale commissie voor atoomenergie ia Engeland LONDEN Churchill heeft Dins dag in bet Lagerhuis meegedeeld dat de Britse regenr.j voornemens is een afzono®r!i;ke organisatie op te richten, die belast zal worden met het kernsplitfingsondcrzopk en de toepassing der hieruit voortvloeiende mogelijkheden. Tot nu t^e was het ministerie van Be v. oorrad in e hier voor verantwoordelijk Churchill deelde het Hui* merio er van over- tuigd ie zjjn dat Grnot-Brittanmc het Amerikaanse voorbeeld dient te volgen «-n moet verzekeren dat het kernspiitsingsonderzock „nipt door bureaucratisch optreden wordt ge- remd". Protestantse kerk in O-Duitsland in verzet tegen regering BERLIJN. De protestantss kerk in Oost-Duitsland zal haar jeugdgroepen handhaven, ondanks het feit. dat deze Maandag in een verklaring van het Oost-Duitse mi nisterie van Binnenlandse Zaken werden beticht van spionnage, sa botage en fascistische activiteit. Een kerkelijke woordvoerder, die dit Dinsdag te Berlijn verklaarde, zei voorts dat de verklaring niet wordt beschouwd als een verbod. Hij ver wachtte echter, dat de groepen offi cieel zouden worden verboden, zo dra daarvoor een wettelijke grond gevonden zou zijn. Bisschop dr Otto Dibelius heeft in een open brief aan de „Junge Gemeinde" gezegd, dat de aanval op de kerkelijke jeugdbeweging een aanval op de protestantse kerk zelf betekent. Vraag aan minister: Is huurverhoging van stuntwoningen in Ede gemotiveerd DEN HAAG. Het Tweede Ka- merlid Fokkema fAR) heeft de mi nister van Wederopbouw vragen ge steld over de kwestie der huurver hogingen in Ede voor de 120 zgn. „stuntwoningen". Nadat de huur prijs van deze woningen aanvanke lijk was bepaald op ƒ6.13 per week heeft het gemeentebestuur van Ede voor 100 woningen de huur ver hoogd tot 7-06 en voor de reste rende 20 woningen tot ƒ8.23 per week. De huurders hebben echter en bloc geweigerd de verhoging te betalen, omdat bij het aangaan der huur met het gemeentebestuur een huurprijs van ƒ6.13 is overeengeko men. De heer Fokkema vraagt de mi nister van Wederopbouw en Volks huisvesting of deze huurverhoging gemotiveerd is in de - huidige om- standigheden.en.in hoeverre de mi nister aan het gemeentebestuur heeft opgelegd deze verhoging te doen toepassen. Labour dient motie van wantrouwen in LONDEN. De socialistische op positie in het Britse Lagerhuis heeft Dinsdagavond een motie van wan trouwen ingediend.' waarin de re gering van minister-president Chur chill er van beschuldigd wordt met de ongeschreven grondwet des lands te sollen. De motie vormt een kri tiek op de Maandag gebruikte pro cedure om het wetsontwerp op de n sport bed rij ven door het Lager- 1 aangenomen te krijgen. De :ie zal vermoedelijk in het be- van de volgende week in de bat komen en als de regering daarop verslagen wordt zal zij moeten aftreden. Verwacht, wordt echter, dat Churchill's meerderheid Brits-Egyptisch debat duurt voort CAIRO De Brits-Egyptische besprekingen over de toekomst van de Britse bases in de zone van het Suezkanaal. die Maandag begonnen, zijn Dinsdag- voortgezet. De ver gadering van Dinsdag duurdè drie uur. met een onderbreking van drie kwartier gedurende 'welke de dele gaties afzonderlijk confereerden. In een gezamenlijk communiqué werd na afloop van de besprekingen van Dinsdag verklaard, dat de dele gaties Woensdag opnieuw zullen ver gaderen. Naar verluidt zijn in een. goede sfeer reeds bevredigende vor deringen gemaakt. Noordelijken willen Aziatisch land als „neutrale natie" PANMOENDJON. Het hoofd van de geallieerde delegatie te Pan- moendjon, generaal Harrison, heeft verklaard dat de Noordelijken te kennen hebben gegeven, dat zij wel licht een Aziatisch land zullen kiezen als neutraal ontvangstland voor krijgsgevangenen die niét willen worden gerepatrieerd, Harrison zei na de bespreking van vanmorgen: „Ik geloof dat we vorderingen hebben gemaakt." Handelsbesprekingen met Joego-Slavië BELGRADO. Op 1 Juni zullen Nederland en Joego-Slavië bespre kingen beginner tervaststelling van de lijsten van de goederen, welke door de beide landen, zullen wor den uitgewisseld onder de bestaan de handelsovereenkomst. De oude contingenten vervielen in Januari j.l„ doch werden voor een periode van 6 maanden hernieuwd. De be sprekingen zullen voorts betrekking hebben op de betaling van termij nen van het bedrag van 6 millioen gulden, dat Joego-Slavië verschul digd is wegens in Nederland be stelde schepen. Grieks-Zuid-Slavisch- Turkse militaire besprekingen ATHENE. Omstreeks het mid den van de volgende maand zullen in Athene militaire besprekingen worden gevoerd tussen de Griekse, Zuid-Slavische en Turkse generale staven, aldus heeft een woordvoer der van r-« Griekse generale staf Dinsdag verklaard. Lord Ismay, se cretaris-generaal van de Noord-At lantische verdragsorganisatie, wordt 15 Mei in Griekenland verwacht. groot genoeg zal zijn. De- motie was getekend door oud-minister-presi dent Attlee. de linkse socialist Be- van en andere vooraanstaande le den van de oppositie. SCHIEDAM Heden over'eed. zacht en kalm, onz«- Meve Man. Vader. Benuwd- en Grootvader, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom, FRANS VAN DER POL in de ouderdom van 78 j. C. M. van der Fol- van der Well F. van der Pol M. van der Pol- Kopenhagen J. van der Pol A. van der Pol- Mag iel se Joh. van der Pol A. van der Fol-Kieft C. Martijnse- van der Pol W. Martij nse P. van der Pol M. van der Pol van Katwijk A. \V. van der Pol A, W. Martijnse- van der Pol A. MartJjr.se en Kleinkinderen Schiedam. 28 April '53 Damlaan 5 a De teraardebestelling zal plaats vinden op de AL gemene Begraafplaats te Schiedam, Vrijdag I Mei as Vertrek vanaf het sterfhuis 's voorm, te 103(1 uur. éb ètt> e&i Te koop een bromfiets, Rot- terdamsedijk 168 a. Na 6 uur. Gezinsverzorgster vraagt zit- *Jaapk. met -kookgel., onge- meub. Brieven aan K. Ham- mi nga, Galileistraat 41 b, Schiedam. Moet weg,wegens omstan- digh.. Motor 125 cc., met r&?. binnen.- en buitenband, nat. bew. Red. prijs. Lijster bes la an 22, Schiedam. Te koop: een goed spelende Philips radio, tegen elk aann. bod. Adres: Kon. Em it! af lat 55. Aangeb. frisse z.k. voor heer, h. verkeer en pension, bij dame ail een; liefst weekend afw., Schiedam-O. Br. nr. S 830 bur. v. d. blad. Glas voor zomerhuisjes, glas voor aquaria, scherpe prij zen. J. van Katwijk, verf- en glashandel. Broersveld 37 :p gen over Passage, Tel. 68039 kunnen nog enige geplaatst worden. Aanmelden kantoor Noordvestpinget 141 Schiedam. DISTILLEERDERIJ TE SCHIEDAM Leeftijd tot 20 jaar. Practijkdiploma strekt tot aanbeveling. Brieven onder no. S 829, bur. v. d. bl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1