Gemeente nam afscheid van een verdienstelijk man Se Graaf's Slagerij Ir Aikema waarschijnlijk adviseur dijkophoging A<;!vM)A Het Koninginnefeest werd met taptoe ingezet Zeven stadgenoten onderscheiden Biljarten voor de V ogelenzang-Cup Wij vermaken ook!... Kl\o£S%déi&ti Café's vannacht langer open aan het werk Bromfiets gestolen ui! schuur Verwoeste Stad in Rotterdam gearriveerd Gratis geld lenen tegen hoge rente DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Winkelcentrum Nieuwland 3KBS3 Plantage vanmorgen vol kindervreugd Sportfinale op Boshoek Koeriersters luist NU adverteren Op de Grote Markt is gisteravond ook nog Bengaals vuur ontstoken Vandalen waren Van spoorwagon op dek gevallen SCHIEDAM 2 Donderdag 30 April 1953 É5«iï&_ Kamgare» TOPVORM costuixns- in unl-, pickwick- en multicolor-dessins. De grote mods voor A voorjaar en romer £r TROPICAL COSTUUMS Jn blauwgrijs BRENGT U DEZE WEEK EEN SPECIALE AANBIEDING VOOR UW FEEST EN VLEESDAGEN. HEDEN GOEDKOOP VARKENSVLEES HARSTCARBONADE 1-38 Magere doorregen VARKENSLAPPEN - L17 VETTE VARKENSLAPPEN f 0.78 HAMLAPPEN en HAMSTUK S 1.64 REUZEL f »-64 KALFSLAPPEN zonder been 1.24 KALFSCARBONADE 0.8* KALFSFRICANDEAU f 1.46 PRIMA RUNDERLAPPEN 1.19 S 1-29 MAGERE RIBLAPPEN 1.49 1.59 FIJNE RIB f 1-59 BRAADSTUKJES S 1-3» 1.49 RUNDVET 0.59 f 6.79 Zuiver gesmolten. RUNDVET alleen hier 0.59 Alles per 509 gram. ONS SUCCES A M bijj 500 gr. rund- of varkensgehakt f £1 Tij 250 gr. gesn. niervet voor slecht# v VOOR DE BOTERHAM, FIJNE HAM S 0.40 PEKELVLEES f 0.39 GELDERSE SNIJWORST 0.43 GEBRADEN GEHAKT 0.29 ONTBIJTSPEK 0.34 SMEERLE VER WORST 0.26 TONGEN WORST f 0.31 GEROOKT VLEES .f 0.50 HAMWORST 0.38 KINNEBAKHAM f 0.29 Alles per 100 gram. Een geweldig succes, nergens lekkerder. 250 gram BOTERHAMWORST of PALINGWORST voor slechts 0.59 Let od alleen bij DE GRAAF's SLAGERIJ LANGE KERKSTRAAT 25 - Tel. 66019 - Schiedam. Ook een aantal stadgenoten be hoorden tot de Nederlanders die ter gelegenheid van Koninginne dag wegens hun verdiensten wer den onderscheiden. In de eerste plaats noemen wsj hier de namen .van de heer K. Bosch, hoofd van •de le afdeling van de Inspectie Belastingen te Rotterdam, die werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn woon- gomeente is de heer Bosch aller minst Oen onbekende. Als waar nemend burgemeester trad hij kort na de bevrijding op. Momenteel maakt hij voor de V.V.D, nog deel Uit van de gemeenteraad. De uitslagen .van de voor de Voge lenzang-Cup gespeelde biljartwed strijden luiden: W. Schil peroord, EVS, 80 37 10 80: G. Scholte, Rem brandt. 92 37 6 52; P. Roest, 't Oos- •ten, 42 35 5 31: J. "Wy zenbroek, DV, 40 35 8 40; C. Averveldt, Karsehoom, .120 40 10 120; W. de Jong, Eurpka, .103 40 15 71; J, Koneman, Eureka. 52 35 7 47; J. v d. Geesen, Karseboom, 64 35 8 64; F. Fraterman, Confrance, 22 18 4 22; J. Wtjzcnbroek. DV, 40 18 ~2 9; J. Schaap, EVS, 107 39 14 104; J. v. d. Lugt, 't Oosten. 89 39 15 89; R. v. Opstal, 't Oosten, 74 36 8 74: W. - Groot veld, EVS. 72 36 6 63; P. Roest, 't Oosten, 42 34 2 21: G. Jonker, EVS, 40 34 6 40 CHU-voori ichti n g over de gemeentepolitiek In het zicht van de komende raadsverkiezingen organiseert de Chr. Hist. Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" Woensdag 6 Mei een openbare bijeenkomst in het wijkgebouw Stephemonslraat 3. Raadsleden zuilen hier voorlich ting geven over de gemeentepoli tiek. 4 In het kader van de pronagan- da-actie van de Dienst Bescher. ming Burgerbevolking heeft Woensdag een mobiele colonne Schiedam bezocht. Het was een tamelijk angstwekkend gehoor voor de niet-in ge wijden, de rtoet met de alarmsirenes in werking tg horen (en misschien te zien) voorbntrekken. Voor de meer na bije toeschouwers maakten span doeken de bedoeling van dit op treden duidelijk. als te zien gaven, traden even na half negen de overige corpsen aan. Na een hoomsignaal van de trans der St. Janstoren, waar dc blazers de gure wind trotseerden, werd on der leiditig van Gusto's nieuwe di rigent. de heer Wo Iters, een mars weggegeven. Tot klokslag negen, uur duurde het massale concert, waaraan ook het ondertussen gearriveerde poli- tte-muziekgczelschap nog deelnam. De betrekkelijk korte taptoe was voor rekening van de mannen van Gusto. Tijdens het sluitstuk hier van, het Wilhelmus, zou Bengaals vuur worden ontstoken, doch de betrekkelijk dichte opstelling ver hinderde zulks. Vandaar dat bij het begin van het afmarcheren alsnog het kleurige vuur een fantastisch lichtspel op het marktplein ver spreidde. Advertentie (1 M.) Natuurlijk weer anders dan. Toon Hermans het doet. Wij ver maken bedden, tfw bed twee- of örie-delig maken, bijvullen, nieuw overtrekken, etc. En.... vakwerk van beddenmakers. Broersvest 64—66 Schiedam Telefoon 67920 Ter gelegenheid i3n Koninginne dag zullen de cafe's vannacht iets langer mogen openblijven. De com missaris van politie heeft de slui tingstijd voor deze feestdag vastge steld op één uur. Dirigentenjubileum van P. *t Hart De bekende Rotterdamse diri gent, de heer P, 't Hart. die ook in Schiedam als'leider van de ar beid erszang vereniging „Excelsior" lang geen onbekende is, zal bin nenkort zijn zilveren jubileum vieren als dirigent van het arbei derskinderkoor „Feyenoord". In verband met dit jubileum woidt Zaterdag 9 Mpi een huldj- gins^avond georganiseerd in de aula van de HBS aan het Afn- kaanderplein. Nadat al eerder een van de grote stenen potten met bloemen, die het podium in de Plantage sinds enkele dagen opfleuren, van zijn plaats was gestoten, zijn van dalen ook in de afgelopen nacht nog op het feestterrein aan het werk geweest. Er werd aan de leidingen van de geluidsinstallatie geknoeid en ook is gepoogd de microfoons onklaar te maken. Ge lukkig heeft dit vandalisme van morgen slechts even oponthoud en verder geen hinder voor de kin dervoorstelling opgeleverd. Ten nadele an v. E., woonach tig aan het Copernieusplem, is een bromfiets, die in een schuurtje stond, ontvreemd. Vanmiddag om kwart over twaalf arriveerde de trailer, af komstig uit Parijs met de brok stukken van het beeld de „Ver woeste Stad" van de Parijse beeld bouwer Zadkme. De stukken zijn voorlopig neergelegd naast de sokkel bij het Leuvehavenbekken. In cle komende dagen zal het ruim zes meter hoge beeld op de sok kel worden geplaatst. De 62-jarige K. uit Zuid vond nadat zijn af beta hngsmaga zijn fail liet was verklaard een brood winning m een zaakje met leespor tefeuilles. De man gaf na zes we ken lidmaatschap van de leespor tefeuillezaak gelegenheid gratis geld te lenen, waarvan velen van zijn klanten, meest vrouwen, ge bruik maakten. Maar m feite be taalde men toch interest, meer zelfs dan wettelijk toegestaan is. 's Mans administratie was in een hopeloze toestand. De recherche maakte een eind aan het bednjfje door procesverbaal op te maken. 2186. De volgende mor gen gaan Rob, Mustafa en Achmed, samen met mr Morris, in een prach tige, snelle auto op reis Mustafa zit aan 't stuur, waar hij zich kennelijk net zo goed thuis voelt als in het zadel van een Arabier. En Skip gast natuurlek ook mee Spoedig heeft de wagen de stad verlaten en be gint de tocht door de bergen. Rob kijkt ge- spannen uit, maar voor lopig is er nog niets te zien. Ja. dit is voor ro vers en andere ongure kerels wel een ideale omgeving, want het ziet er hier maar onherberg zaam uit, Mustafa stuurt de wagen langs een i zou direct opvallen." Met behulp van zand en smalle autoweg, die steeds hoger klimt, maar aarde krijgt de auto nu cfe steenrode kleur van wanneer zij enkele uren hebben gereden, stopt de omgeving, Mr Morris is erg opgewonden. Het hij. „Wij zullen de auto hier een beetje camou- gaat hem alles niet snel genoeg cn het liefst zou fleren," 2egt hij, „want deze glimmende wagen hij reclit door zijn gereden naar het kamp, waar zijn dochter wordt gevangen gehouden. Maar Mustafa maant hem tot kalmte. „Wij moeten voorzichtig zijn, mr Morris," herhaalt hij keer op keer- Er begint tekening te komen in de nieuwe stadswijk, die aan de \oct van de Vlaardingerdijk dage lijks verder groeit. Vrijwel alle wo ningen, die deze tekening iaat zien, zijn op het ogenblik m aanbouw. Onderaan loo,.Jt de Troelstralaan. Daarboven ziet men rechts dc wo ningen met een traditioneel uiterlijk waarvoor Muys en Dc Winter mo menteel het heiwerk laten verrich ten. Geheel links een deel van de z.g. Brederode-woningen. Het be langrijkste clement in deze situatie tekening is het winkelcentrum. Dit zal bestaan uit zestien winkels met daarachter gelegen magazijnruim ten, die ook afzonderlijk kunnen worden verhuurd. Voor het winkelcentrum is een open ruimte gelegen, die gedeelte lijk zal worden benut vpor parkeer ruimte en gazons. De hand van de stedcbouwkundljte 2Ctte er ook nog een abri, een overdekte ruimte neer. dat b.v. zou kunnen dtencn om er bloemenverkopers e.d. onder te la ten staan. De afsluiting van het plein wordt vorkregen doo» een hoog gebouw, waarvan de bestemming nog niet werd vastgesteld. De nieuwe stad heeft vooral ook behoefte aan een buurthuis, waarin ruimten voor verschillende doel einden zouden zijn te vinden. Waar om dan niet 2o'n gebouw op die plaats? Ook de rest van het Westen (Advertentie IM.) Eenttadentdie jingpromoveren pronk 'a Tip.le-miwan te kalmeren. Toen hij geslaafd tra», cum laude En daarna oen speech moest boude' Knalde'» kufk: Tip vóór alles. Mijne Heren.! Hr, W. J- B., Rotterdam Ontv. 1 fl. Tip -4- X LQ, Boot»* Oude Gehever Duizenden- kinderen en ook nog heel wat ouderen dromden vanmor gen samen voor het podium in de Plantage, waar het gezelschap Ro land Wagter een variété-programma bracht. Er is geluisterd en gekeken met volle overgave: Soms moest er ook nog worden gezongen en het mag gezegd worden, dat jong Schiedam geen verstek liet gaan. „Over 25 jaar zal ik jou nog steeds bemin nen was een van de favoriet- nummers. Solisten uit het publiek maakten hun debuut. Btj het aanduiden van de voorkeur voor-het gepresenteerde bleek wel, dat het rhythme van de moderne song bet won van de meer schoolse liedjes. Wanneer vanmorgen bij al die vreugde iets duidelijk is geworden, dan was dat wel het gemis van een oplopende toeschouwersruimté. Te veel kinderen blevén nu in de ach terhoede verscholen achter een on doordringbare muur, die elk uit zicht op het podium en de optre dende artisten verhinderde. Koninginnedag maakte van Schie dam vanmorgen een druk bevlagde stad. waarin vooral het vele oranje opviel. Al vroeg luidden de kerk klokken en Ferd, Timmermans ver hoogde defeestelijke stemming met zijn carillonbespehng in de toren van de Grote Kerk. Bij de finales van de schoolsport- wedstrijden op Boshoek heeft de Eerste VGLÖ-schooi zich by de la gere scholen en de Willem de Zwij- gerschool zich by de ULG-seholen als voetbalkampioen geplaatst. De voetbaluitslagen van vanmor gen waren: Eerste VGLO-school— Sav. "Lohmannschool 1—0; Theo ThyssenschoolDr. de Visserschool 21 (na verlenging); Ambachts school I—Willem de Zwijger ULO- school I 0—1; St. Antonius ULO- school IPrinses Irene ULQ-sehool L 2—0. DALLAS Negen personen wer den gedood en ten minste 16 ge wond tijdens hevige regenstormen en tornado's die Woensdag de Ame rikaanse staat Texas teisterden. Permanent-Wave, compleet 5-75 Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon ,,Atida" Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep) Te! 33762. Rotterdam Grote serie verstelbare Li berty fauteuils in prachtige modellen. Compleet m. kus sens va. 37.50. Wilson, Gr. Visserijstraat 80-97-90-101. 4 chique salonfauteulls met riet opzij, prachtige bekle ding. zwaar verend 250 f 310.—, 380.Wilson. Gr. Visserijstraat 80-97-99-101. cmü .nii'iii;;;!'! >m iivwi PMiHV-w:1 .i m LJ tiUJl i.li !]8I illil i j ill! N i IJl .1 i [i llii U! II- '1 t";li Uül I !:ii >Jli j! Iljl1 J il Na een 33-jarige werkzaamheid in dienst van de gemeente Schiedam, heeft Ir H. B. J. Aikema, directeur van Gemeentewerken, gisteren afscheid genomen. Per 1 Mei is hem nl. In verband met bet bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend. Er was een bijeenkomst met het personeel van Gemeentewerken in het kantoor aan de Lange Ha ven en daarna wachtten in dc raadzaal het dagelijks bestuur van de ge meente, de commissies voor stadsuitbreiding en -ontwikkeling en het grondbedrijf met de hoofden van dienst om de scheidende directeur van Gemeentewerken een hand ten afscheid te drukken. Natuurlijk is het "iet bii een handdruk alleen gebleven. Er zijn Ook toespraken geweest, waarm duidelijk tot uitdrukking werd ge bracht dat allerwegen waardering was voor de wijze waarop de heer Aikema zich voor de gemeente Schiedam verdienstelijk heeft ge blaakt, Burgemeester Peek gaf een uit gebreid overzicht van het werk dat de vertrekkende directeur in de loop van de jaren verrichtte. ..Het ls ons een behoefte geweest", aldus de burgemeester, ,.U te zeggen hoe zeer wij Uw werken voor de ge meente waarderen. Niets was U te veel, W;j wisten, dat het allemaal bii U in goede, bekwame en ver trouwde handen was." Hoewel het hier een afscheid gold, zal het toch niet betekenen dat met dit vertrek alle banden tussen ir Aikema cn de gemeente worden doorgesneden. Er zijn plan nen om hem te laten optreden als adviseur inzake het moeiHjke pfn- bleem van de ophoging van de wa terkering, waarvoor onze gemeente straks zal komen te staan. Gaarne zal de overheid dan profiteren van de kennis en ervaring ran dz heer Aikema. De werkkracht van de directeur van Gemeentewerken h®eft zich vooral in de na-oorlogse jaren kun nen uiten._ hebt m dit opzicht de wind in de zeilen gehad", zei mr Peek, die wees op de plotselin ge ontplooiende activiteit na 1945, .toen dank zij de studie in de oor logsjaren, uitbreidingsplan en sane ringsplan voor het eerst vorm kre gen. Aan het. memorandum over de stadsuitbreiding van Schiedam zal de naam van ir Aikema steeds verbonden blijven. De oud-wethouder van Gemeen tewerken, ir C. Houtman, had geen verstek laten gaan. Hij prees de heer Aikema als een uitstekende „Neem dit boek en trek er op uit", dit was de goede raad, die pemeenfe-secretaris mr. jV. J, Post aa» ir, H. B. J. Aikemn b(j diens afrcftélrf ah directeur Uftn Gemeen te werken meegaf. ingenieur en directeur, naar wiens adviezen hu zich altyd gaarne had gericht. Ook de heer H. v. d. Kraan had in, dit opzicht tijdens zijn na oorlogs wethouderschap de méést prettige ervaringen opgedaan. Namens de raadscommissies bracht de heer J. Poot dank voor de goe de samenwerking Gemeentesecretaris mr N. J Post horen wij niet vaak een redevoe ring afsteken. Hij kweet zich nu uitstékend van dê hém toebedeelde taak om ir Aikema namens de hoof den van dienst ..De Pelgrimstocht der Mensheid" als afscheidsge schenk te overhandigen, In zün speech je. dat dit cadeau vergezel de. verwerkte mr Post nog enkele aardige herinneringen aan een ex cursie onder leiding van de schei dende directeur van G.W. naar het vogelreservaat „De Beer", Zo'n tocht als toen hoopte de heer Aikema. naar hij even later verklaarde, deze zomer in ieder gevat noe weer pens te maken. Nu de dagelijkse taak wegvalt, zal voor deze liefhebberijen, die hem het gijzelaarsverbUif in Haren destijds ?.o verkortten, wel meer tijd zijn. Overigens vond de heer Aikema het een prettige gedachte ook straks nog een taak te vinden in Schie dam, Zijn levenswerk, het uitbreidings plan van Schiedam, kregen de aan wezigen geschilderd in z'n meest prille vormen. Dankbaar stemde 't de heer Aikema dat al zijn werk j zoveel waardering had gevonden. Dank bracht hij aan allen in deze kring, met wie hij had mogen sa men werken. Het afscheid is ook bijgewoond door mevr. Aikema en de heer Aikema jr.. die als ingenieur werk zaam is te Amsterdam, In dc bijeenkomst van gistermid dag aan de Korte Haven, hebben de adjunct-directeur van Gemeen tewerken, ir S. Moesker en de ste- debouwkundige, ir J M. Horvéth. het woord gevoerd. Hier werd een serie foto's van Schiedam overhan digd. Wat men moet weteo: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 89290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Donder dag 2, 7, 6.15 uur: Anna, (14 jr.). Monopole. da. 2. 7, 9 uur: Dui zend en één nacht (14 jr.). Bijeenkomsten: 1 Mei. Passage-theater. 9.30 uur: Bijeenkomst P. v. d. Arbeid en N.V.V. Bestuurdersbond, Spreker minister Suurhoff. 1 Mei. Plantage. 7.15 uur: Open- luchtbij eenkomst tg.v. le Mei. 2 Mei. R.K. Volksbond. 8 uur: Feestavond t.g.v. 35-jarig best E HJ3.Ö, De feestelijke omlijsting van de Koninginnedag is gisteravond op de Grote Markt Ingezet met een taptoe, waaraan de meeste van de Scftle- damse harmcnlecorpsen deelnamen. Enkele duizenden toeschouwers om zoomden het plein, waarop bij lamplicht werd gemusiceerd. Op het bordes, waarvoor dc lantaarns weer brandden gistermorgen was in allerijl het hekwerk nog een kwastje lak gegeven hadden r.ich behalve burgemees ter cn mevrouw Peek o.a. ook de wethouders mr P. van Bochove en Th. J. L. v. d. Berg, gemeentesecretaris mr N. J. Post, dc commissaris van politie, de heer K. Rijpma. cn bestuurders van de Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen opgesteld. Nadat het tamboer- en pjjper- corps „Harmonie" het publiek enige tijd Uad bezie gehouden met enkele nummers die zowel veel te horen Aan. boord van het s.s, Belpareil in de Maashaven is gisteravond de 37-jarige timmerman F. van Leeu wen, wonende Glinthorst, van een spoorwagon op het dek gevallen HU moest met een hersenschudding in het Havenziekenhuis worden opge nomen. zou' er voorlopig althans tot Nieuwland er zelf helemaal beslag op legt van kunnen meeprofite ren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1