Oranje-Buurt ver. Gusto zag z n voorzitter onderscheiden Aan de Bosrand wordt Zondag gehuldigd Econ. rechter over vraag: voeding of geneesmiddel? Rotterdamse Gemeenschap staat er kritiek voor rx r .J rwn^ËrmÉUwsl AC KM) A Werving voor BB begonnen Mei-betoging en fakkeloptocht D. Tilbaard t Werkloosheid in Rotterdam is toegenomen Wegdek van brug boog door 2 Zaterdag 2 Mei 1933 De Oranje-Buurtvereniging „Gusto" heeft de traditie van een bijeen komst rond Koninginnedag Vrijdagavond in „Irene" voortgezet met een feestavond, die klonk als een klok. Dit jaar kwam cr nog 'n speciale bijzon derheid bij: voorzitter J. SVE. van Putten was één van de mensen, wiens naam zich bevond tussen de regen van onderscheidingen, die ter gelegen heid van de verjaardag van HM. de Koningin zijn afgekondigd. De heer van Putten heeft dit bewijs van erkenning verdiend voor het vele werk. dat hij vjjf en twintig jaar lang voor buurtvereniging Gusto on nog enkele andere verenigingen heeft verricht. Burgemeester J. W. Peek kwam dé ere-medaille. verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, Vrijdagavond persoonlijk met een toepasselijk speechje overhandigen. De heer Van Putten, die als baas werkzaam is by de werf Gusto, had de avond eerst zelf met een kort welkomstwoord geopend. Spreker richtte zich o.m. tot burgemeester Peek, de hoofdcommissaris van Po litie, de heer K. Rypma. vertegen woordigers van de Schiedamse Ge meenschap cn de heren der direc tie van de werf Gusto, H. en F. Smulders, die respectievelijk be schermheer en ere-voorzitter van de vereniging zijn. Ted Valerio opende het feest programma in zijn onberispelijk zeemansuntform met witte pet, met enige staaltjes van subliem accor deon spel. Robby, het wonderpaard, dat verzorgd werd door Barthly. een artist die op geen feest van de b.v. Gusto ontbreekt, oogstte een orkaan van gelach, toen hij zonder zich te bedenken de zaal in kwam galopperen, jan Oradi was weer de meester van de imitatie. Zijn nummer werd met grote aandacht beluisterd. "Welk een groot opmer kingsvermogen deze rasartist heeft, bleek vooral uit zijn ..Reportage tijdens dc a.s. Kroningsfeesten m Londen". Het vreemde is echter, dat wanneer hij gewoon spreekt, zijn stem sprekend op die van de radio-omroeper Jan Boots gelijkt. Geen wonder dat zijn vrouw door de telefoon wel eens de verzuch- Klaverjassen om de Parool-beker De ontmoeting, die deze week nog voor het kiaverjasconcours om de Parool-beker is gespeeld, ging tus sen De Bruinvis (buiten mededin ging) tegen Raadsvrïenden. De uit slag was 1147310410 in het voor deel van De Bruinvis. Ter rectificatie dient hier nog te worden vermeld dat niet Klaver Vier, maar „De Dam" reeds twee maal de Parool-beker won. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur toi Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door de volgende artsen: P. J. W. Beukers, B,K.-Laan 76. tel. 68004; L. B, E. van Hoogenhuvze, Nassau! a an 59. tel. 68067; W. T. P. Nijenhuis, b.K.- Laan 154, tel. 69880. Geopend is apotheek C. I- Jansen, Swammerdamsingel 41. Herdenking van de gevallenen op Maandag Voor de herdenking van de gevallenen op Maandagavond is de volgende reeling vastge steld: 18 uur; De vlaggen worden halfstok gehesen. 18.45 uur: Opstelling stoet in Boter straat. 19.45 uur: Begin mars naar monument G. Verboonstraat. 19.15 tot 19.30 uur; Klokken luiden voor de eerste maal. 19.15 uur: Opstellen vaandei- dragers bij het monument. 19.30 tot 19.45 uur; Bij mo nument; Gewijde" muziek kapel Leger des Heils. 18.45 uur: Aankomst en op stelling stoet. Leger des Heils neemt treurmuziek over tot ge heel is opgesteld. 19.45 tot 19,59 uur: Klokken luiden voor de tweede maal; krans- en bloemlegging bij het monument. 20 uur; a. Hoornsignaal als teken voor twee minuten stilte; b. „Wilhelmus"' le en 6e cou plet, door allen mee te zingen Muziek ka:/j] Leger des Heils. Tijdens twee minuten stilte neigen de vaandels; c. Afmars via Koemarkt en Lange Nieuwstraat. De afzetting dor de politie blijft gehandhaafd, totdat allen zijn afgemarcheerd. KERKDIENSTEN Herv. Gemeente: Grote Kerk, 10 uur. ds. J. G. Jansen, dopen; 5 uur ds. H. W» Hemmes, Nieuwe Kerk, 10 uur» ds. «L Gras; 5 uur ds. J. D. Smids. Westerkerk, 9 en 10.30 uur, dr. L. J. Cazemier, Vre- deskerk, 9 en 10,45 uur. ds J. D. Smids. Ned. Pröt. Bond, kerkgebouw West- vest. 10.30 uur ds. P. J- Bar.iouw, Evangel. Liith. Gemeente, kerk Lange Nieuwstraat, 10 uur ds. J. van Leeuwen. Oud-Kath. Kerk. kerk Dam. 9 uur v.m Hoogmis v. d. vierde Zondag na Pasen- Ncd. Hcrv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tivoli, 10 uut ds. Hovcns, Dor drecht; 4 uur ds. Abma. Delf shaven. Chr. Geref, Gemeente, kerk Warande. 10 en 5 uur leesdienst. Woensdag. 6 Mei. 3 uur is. J. C. van Ravenswaay. Scheve- ningen (Zending). Oud-Geref. Gemeente. Geref. Jeugd huis, Lange Haven, 10 en 5 uur ds, F- Luyties. Leger des Heils, 10 uur HeilipingS- satnen komst, 10 30 uur OpcnluchtprecU- king aan de Gerrit Verboonstraat, 19.30 uur Verlossingsssm en komst, Evang. Gem-, Kerkzaal, Broersvest 53. 10 en 7 uur de heer J Segnar. Geref. Kerk (art, 31). kerk WestvestSO, 8 30 en 4 uur C. Vonk, Chr. Geref. Gem., Volksgebouw Tuin laan 50. 10 cn 4 uur M. J Middelkoop Evangelisatie, geb Broersvest, achter de molen, 10 uur ere-dlenst 4.30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Uagen. Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods, „Pinkstergemeente", geb Astoria, Kethelstraat 4b, 10 uur de heer L. Daniël Den Haag- Kruisleger, geb Tuinlaan 50, 10.30 uur Wijdlngfdtenst: r uur samenkomst o.l.v. adiud T Suzers. Geref. Kerk: Oosterkerk. v.m. 10 uur ds. A Kruyswijk. oosterzee (Pr.!; n.m 5 uur ds. 3 J v. WagenIngen Plantage- kerk v.m. 10 uur ds. G. Brinkman: n.m. 5 uur ds Kruyswyk. Julianalrerk v.m. 10 uur ds. J, J. v. Wageningen: n m. 5 uur ds G. Brinkman, Kethel v.m- 8.30 uur ds. IJ. Feenstra, B'dam-2.; n.m. 2.30 uur ds. Kruyswijk. tmg slaakt; „Met wie spreek ik nu eigenlijk", zoals ÖradJ deze avond Op zijn eigen geestige wijze ver telde, De charmante annonceur van dit alles was Koos Specnhoff, die de zaal zo „in z'n hand" had. Aan het einde van de avond zijn de heren Hakkert en Ba vtlev gehul digd in verband met het feit. dat zij meer dan 25 jaar aan de bijeen komsten van de Oranjebuurt ver eniging Gusto" hun medewerking verleenden. Voor beiden was er een kist sigaren tls geschenk. ~~S Stickling '40 -'45 De dag van- onze bevrijding zal blijven voortleven in ohze harten en in ons geheugen staat onuitwisbaar gegrift de glorie rijke luister van dat vreugde volle moment. Voor velen wordt echter deze glans verduisterd door de her innering aan het persoonlijk ver lies, aan hen door het oorlogs geweld toegebracht, waarvan de gevolgen nog voortduren tot op de huidige dag. De Stichting 11)10—1945 heeft zich tot taak gesteld te voorzien althans in de materiële nood van deze slachtoffers van de bezetter. Zij vraagt daartoe van ieder onzer een bijdrage van één uur loon; in dal. ene. uur van saamhorigheid kan het Neder landse volk de middelen bijeen brengen, welke de Stichting In staat zullen stellen een geheel jaar lang deze erepllcht te ver vullen. Laten wü daarom deze oproep verstaan en daaraan gevolg; ge ven: want zolang de noden be staan moet het werk van de stichting voortgang blijven vin den. De burgemeester van SchieSam, mr. J. W. PEEK DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB V Steenbergen, Gosens, Schrumpf en Van Kan driehonderd maal in S.V.V.-strijdperk Zondag speelt SVV aan dc Bosrand tegen Juliana. Met de uitwedstrijd tsgen deze club is eigenlyk dc misère voor SW in deze competitie be gonnen. Zowel Jan van Schyndel als Henk Kaneman konden toen we gens ziekte slechts een halve wedstrijd spelen en zyn daarna voor ge ruime tijd aan het ziekbed gekluisterd. Een nederlaag was dan ook niet te vermijden, waardoor de positie op de ranglijst er niet beter door werd. Gelukkig zljji de donkere wolken zo goed als voorbij en is deze wedstrijd wanneer hy door SW in een overwinning wordt omgezet beslissend, dat de lager geplaatste clubs SW in puntenaantal niet meer in kunnen halen. Bovendien wordt deze wedstrijd belangrijk voor enige trouwe le elftalspelers van SW. Fr. van Steenbergen. Rienus Gosens, Jan Schrumpf en Flip van Kan zullen het feit herdenken dat zij 3ÜD of meer wedstrijden voor het eerste elftal van SVV hebben gespeeld. In dit verband zal hun een hul diging ten deel vallen voor de aanvang der wedstrijd, ten over staan van het Schiedamse voet balpubliek dat zo dikwijls met volle teugen heeft genoten van hun stoere werken en dat zij deel genoot hebben gemaakt met een glansperiode in het SVV-voetbal zo;4s nog niet was voorgekomen. Daarom alleen al zou een over winning op zijn plaats zijn en ach ten de SW-ers hiertoe in staat ook. Het tweede elftal gaat naar DFC 2 om daar de strijd tegen een zeer sterke tegenstander op te nemen. SW 3 speelt om 10 uur thuis tegen HOV 2 en zal nu eindelijk Hermes DVS gaat naar Xerxes Zondag volgt voor Hermes-DVS de belangrijke uitwedstrijd tegen Xerxes. Beide elftallen staan nog lang niet veilig, zodat een span nende wedstrijd kan worden ver wacht. De winnaar van deze ontmoeting kan zich wel zo goed als veilig achten, zodat het zaak is voor y. Buytenen c.s. om alle krachten in te spannen, teneinde de punten mee naar Schiedam te nemen. In ver band met enkele blessures (waar mede de blauw-wjtten dit seizoen wel in bijzondere mate kampen") is de definitieve opstelling nog niet bekend. Het tweede elftal verkeert in gro te zorg. Door dc resultaten van de laatste weken deelt Hermes-DVS 2 de laatste plaats met Neptunus 2. Zondag ontvangt, het 2de om 10 u. A.D.O. 2. waarvan stellig gewonnen kan worden. Tenslotte ontvangt Hermes-DVS 4 om 10 uur De Mus sen 2. Noor sloeg wasbak van politie kapot Een 23-jarige dronken Noorse zeeman werd gisteravond naar de politiepost aan de Buiten haven weg gebracht, nadat hij met zyn hoofd tegen een lantaarnpaal was gelopen. De man xverd verbonden en ter ontnuchtering vastgehouden. Het beviel hem maar matig en in zijn ontstemming over dit ongewenste onderdak, vernielde hii de wasbak in de politiepost, wat hem behalve e enextra lang verblijf ook nog wel een gepeperde rekening zal hebben opgeleverd. Burgerlijke Stand Geboren: Hubertus J zoon van J. v. Rij en J. E, v. d._ Werf; Hermanns J. zoon van J. Brokling en N van Wag- tendonk: Hen drie us m l, zoon tan F Drfige. e*1 J M, H. van Pinxteren: Lu cia. doebter van J. F. Gicscn en G. J. van Vliet: Wilhelnuna c. dochter van L. W M van Dijk cn B. C. Schoenma kers;' Frederik H zoon van A W. de Roov cn F. A. Hoogerboord; Anna jVÏ. A. H. dochter van P W. M. An tonus sen en G. Koole. Overleden: A A. Matthijssen. 57 Ir; P. M. de Jong 3 maanden: A. Brouwer 26 jaar. vr. van G- van der Kroef; J. Dam else 82 jaar vr van H Lcijs: J. Kalkgma, 68 jaar. BEVRIJDINGSDAG Op dc Bevrijdingsdag (5 Mei) zul len de bureaux van de gemeente diensten na des middags 12.30 uur voor het publiek gesloten zijn. inenting tegen fokken Op Dinsdag 5 Mei 1953 des na middag"! van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de G.G. en G-D.. Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen mede brengen. eens een overwinning moeten boe ken om uit de moeilijkheden te geraken. Het vierde elftal gaat naar CW 3. Twee kinderen in open mestput Snelle hulp voorkwam gelukkig erger Aan de Vellevcstsmgel vond Vrijdagmiddag om kwart voor vier een ongeval plaats, da; door het di rect aanwezig zijn van hulp geluk kig nog betrekkelijk goed afliep. Twee dochtertjes van de familie Koster uit dc Kortlandstraat, 4 en 6 jaar oud. kwamen In een steegje aan deze pingel onverhoeds terecht in een open* mestput, die daar zon der enige afscherming aan het pad is gelegen. Waarscchijnlijk hebben de kinderen geen .erg gehad in de put. waarvan de innoud met een harde korst was bedekt. Toen het ongeval gebeurde, was dc bij een naburige ijzerhandel in dienst zijnde C. van Krieken. Noordvest 25'18, aan dc waterkant juist tegenover de steeg' aan het werk. Hij kwam onmiddellijk de helpende hand bieden cn trok het meisje, dat nog juist met hot hoofd boven de oppervlakte was, op de kant. Direct daarop kon hij op zoek gaan naar het zusje, van wie al niets meer te zien was Ook zij werd uit dc dunne mest opgevist. Een toevallige voorbijganger, de heer Witte uit de Emma flat waar schuwde onmiddellijk de GGD cn de politic. Beide kinderen, die in een na by zijnde woning al een eer ste reiniging hadden ondergaan zijn ter observatie opgenomen naar het gemeenteziekenhuis. Er zullen thans maatregelen wor den genomen die een voldoende be veiliging van deze gevaarlijke plaats waarborgen, aldus deelde men ons vanmorgen van de zijde van de po litie mede. 2188 Mustafa rfjdt de auto voorzichtig onder de bomen, ongeveer op hetzelfde punt, waar hij twee nachten geleden met Achmed beeft gebi vakkeerd. Bij het felle licht van de bliksem stralen is het kamp nu duidelijk te zien, Mr Morris is haast niet te houden. „Wij kunnen ze nu toch overvallen." gromt hij; „waarom nog gewacht? Wij zitn met ons vieren en.." „En u zou geen schijn van kans maken." antwoordt Mus tafa; „die kerels zijn veel talrijker en bovendien zijn ze zwaar bewapend." En hij legt uit. dat hij nu hulp zal halen, maar dan moeten de anderen. lang, maar Rob weet hem te overreden de zaak I doie hier achter zullen blijven, zich wel erg rus- nu maar aan Mustafa toe te vertrouwen. Die kent tig houden. Mustafa gaat weer in de auto en rijdt de omgeving hier en bovendien weet hij van deze in een donkere spelonk." Mr Morris is hele- i welke tactiek bun tegenstanders zich bedienen» maal niet tevreden. Het duurt hem allemaal te „Wij hebben ons nu eenmaal aan zijn leiding onderworpen," zegt hij, „en laten we nu niets op eigen houtje ondernemen." Mopperend legt mr Morris zich tenslotte hierbij heer. Wat men moet wetens Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 30 April15 Mei, Stedelijk Mu seum, Hoogstraat, da. 25 en J0 uur:, Zo. 25 uur: Expo sitie „Kunstenaars helpen". Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. Zo. 2, 7, 9.15 uur: Willie en Joe in Tokio. Monopoie, da. 2, 7, S uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Menselijk wrakhout. Bijeenkomsten: 2 Mei. R.K. Volksbond, 8 uur: Feestavond t.g.v. 35-jarig best E.H.B.O. Er bestaat gelegenheid om zich als vrij williger (ster) aan te melden voor de Bescherming Bevolking. Ieder boven de leeftijd van 16 jaar. zowel man als touw, kan zich aanmelden aan de 'olgendc adressen: Op werkdagen- Overdag van 9 tot 12 uur en van i tot 5 uur aan het kantoor BS WestmoSeti- straat 26: te beginnen met heden 2 Mei 's avonds van 7.30 tot 3.30 uur aan de Politiepost. Buitenhaven weg Men kan zich ook schriftelijk aanmel den aan het adres: Bescherming Be- 'olking, Wcstmolenstraat 26. Vlaardingse bromfietser kreeg hersenschudding De Vlaardinger K. S. werd giste ren met zijn bromfiets aangereden door de bestelauto van H. E. B. De man op de bromfiets liep een her senschudding op. De GG en GD bracht hem naar het gemeentezie kenhuis in zijn woonplaats. Een win de voornaamste werken op de tentoonstelling „Ktuistenanrs hclpev'", die momenteel in het Stedelijk Museum kan worden be zichtigd, is ongetwijfeld deze Vrovw met bloemen"', een aqua rel van ChaqalL Een vry principiële zaak werd gisteren door de Economische rechter mr Hazendonk, behandeld, De kruidenier A. den B., die aan de Katen- drechtse Lagedjjk woont en daar een kruidenierszaak heeft, had in Sep tember van het vorige jaar verpakte tabletten verkocht, zoals biergist- tabletten, kalkfosfortabletten en yzerfosfortabletten, die volgens recepten van dr Hauser waren gemaakt. De vraag was of dit geneesmiddelen waren of chemicaliën er» dus of de kruidenier zich had schuldig gemaakt aan overtreding van het vestigingsbesluit drogisterijbedrijf. Belangrijke beslissing voor kruideniers Reeds eerder kwam deze zaak in behandeling, doch werd toen uitge steld om het oordeel van deskundi gen te horen. Vrijdag waren als zodanig verschenen dr C. den Har- tog, directeur van do voedingsraad Uit Den Haag; de apotheker M. J. N Schuursma. pbarmaceutisch inspec teur van de volksgezondheid te 's-Gravenhage en oe heer Th. A. N Hopman, adj. secretaris van de vak- gioep winkeliers te Utrecht. De heer Hopman deelde mee. dal de preparaten waarover het ging in 23 reformwinkels en bij 130 kruide niers in ons land worden verkocht Men beschouwt dat als normaal en deze deskundige deelde mee dat geen van die winkels een vestigings vergunning drogisterijbedrijf beeft. Dr Den Hat"tog oordeelde, dat de voeding van de Nederlandse bevol king boven het gemiddelde ligt en achtte de middelen, waarvan hier sprake is, niet nodig. De economi sche rechter wilde eveneens weten of deze preparaten als geneesmid delen moeten worden aangemerkt. Dat vond deze deskundige moeilijk te beantwoorden, want levertraan en vitamine A kunnen als genees- iddo] worden besrhnuwd, maar ook als voedingspfeparaten. De overheid toch Iaat vitamine A in de margarine verwerken. Gaarne zou deze deskundige alle tabletten en pillen voor de normale voeding willen uitschakelen. De raadsman van Den B. bestreed dat standpunt, want er zijn toch ook tabletten van geconcentreerde voeding voor mili tairen. soep- en justablctten en die kunnen toch als voeding worden beschouwd. Dr Den Hartog nam het stand punt in dat bij een goed gekozen voeding deze tabletten niet nodig zijn. Hoe moeilijk het is om ze als geneesmiddel aan merken, maakte de raadsman duidPliik aan de hand van het niuwe artikel van de ge neesmiddelenwet. Veel resoluter in zijn oordeel was de heer Schuursma Hii noem de de preparaten nadrukkelijk geen geneesmiddelen. „Maar als 't geen geneesmiddelen zijn, zijn het dan chemicaliën?" vroeg de officier van justitie, mr A. KJeyn. Ook als zo danig wilde deze deskundige dp ta blotton niet beschouwen. Eu chemi caliën had hij meer de grondstoffen op het oog. Mr Hazendonk constateerde, dat de ene deskundige met enige aar zeling de preparaten als genees middelen wilde zien, doch dat de heer Schuursma ze pertinent niet als geneesmiddel of chemicalie be schouwde. De officier wilde in zijn requisi toir aan de voorzichtige kant blij ven en wilde daarom niet tot een veroordeling komen. Hij vroeg daarom vrijspraak voor verdachte, waarop de economische rechter, omdat ook hij het begrip genees middel moeilijk te omschrijven oor deelde en de kwestie zeer dubieus vond, Den B, vrijsprak. Enkele duizenden Schiedammers hebben gisteravond in de Plantage geluisterd naar de rede, die de heer J, J. A. Berg. een van de secreta rissen van het NVV, hier uitsprak in het kader van de viering van de 1 Mei-dag. Heftig keerde de heer Berger zich tegen de gedachte, als zou de politiek een gevaarlijk baat zuchtig streven van enkelingen zijn. Spreker w-ees op de nood zaak van geloof in de goede zaak. Wie rie jongste politieke en sociale geschiedenis doorneemt, komt steeds tot de conclusie dat de idea len van de oude socialistische ge neratie voor een groot deel zijn verwezenlijkt en dat we ons mo menteel in een periode bevinden, waarin de veranderingen op sociaal gebied nog steeds heftig doorwer ken. Na de rede stelde een lange fak kelstoet zich op voor een tocht door een groot deei van de stad. Aan de bijeenkomst in de Plan tage werkten mee de muziekvereni ging „Crescendo" en het zangkoor „Excelsior". In de fakkelstoet liep ook O.B.K. mee. Financiële moeilijkheden en weinig onderlinge samenwerking „Op het ogenblik van het schrijven van au jaarverslag is de Rotterdam se Gemeenschap in een kritieke phase van haar bestaan getreden", luidt de alarmerende inleiding van het jaarverslag over 1952 van deze in stelling. Humor en spanning in de bioscopen In het P a s s a g e-T heater kan volop worden gelachen om de dwa ze avonturen van Willie en Joe. die nu als „stille reserve" van het Ame rikaanse leger naar Japan vertrek ken» Tussen al de kolder door ma ken zij kennis met een betoverde vrouw, achter wie zich echter een andere Amerikaan, van het slechte kaliber, blijkt te verstoppen, 't Ver haaltje zonder spanning maar met een gezonde dosis humor, komt na tuurlijk goed aan z'n end „voor het laatste beeld voorbijflitst. In het voorprogramma was Vrij- ag ook al de viering van Konin ginnedag in Amsterdam en op Soestdijk tc zien. De komst van de Lente verleidde Polygoon zelfs tot een poëtische beeldenrij. Aan do. Hoogstraat, in het Mono- poie-theater Waden we door de poel der misdaad. Pat O'Brien en een aardige jongedame staan er midden in maar weten zich toch vrij' van smetten te houden. De spanning be heerst voortdurend het verhaal, dat zich afspeelt in Panama. Inter Nos" opgeheven Naar aanleiding van een Dinsdag gepubliceerd bericht naar aanlei ding van onenigheid in het Schie- dams-Vlaardingse loneclgeclschap ..Inter Nor", ontvingen wij een schryven van dc heer J. Wetehng, oprichter en regisseur van „Inter Nos". Deze deelt ons mede dat in de vergadering van Maandag j.l. werd besloten tot opheffing van „Inter Nos". Het is het gevolg van het bedanken van één lid van de vaste kern. Vragen over toestand woningen aan Hoofd Het raadslid C. de Borst (comm.) heeft op 23 April aan B. en W. de volgende vragen gesteld: 1. Is hpt B. on W. bekend, dat veie huizen in onze gemeente np 1 Febr. ernstig door de watersnood hebben geleden, vooral de panden Hoofdstraat 73/7. 73/9. 73/3, 89 en 53/1? Zijn B. en W. het met mjj eens, dat deze panden met langer bewoonbaar zijn? 3. Wat denkt Uw College te doen. om in de noodtoestand, waar in de bewoners van genoemde hui zen verkeren, verlichting te bren gen? Prof. W, Banning op 10 Mei in de Grote Kerk Zondag lo Mei vervult prof dr W ianning een predikbeurt In de Grote Kerk. Prof Banning zal voorgaan m de dienst van 7 uur. OPSTELLEN STILLE STOET Men verzoekt ons le willen mede delen, dat de oud-leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, zowel van het S.G. als van de B.T., Maandag om 19.00 uur precies wor den verwacht bij het Stadhuis, om deel te nemen aan het dcfilé en de plechtigheid ter herdenking van de gevallenen. Aan de leden van de organisaties, aangesloten bij het Centraal Vrou wencomité te Schiedam, wordt ver zocht om 6.45 uur te willen ver zamelen in de Boterstraat achter het Stadhuis, De leden van de bii de NVV- Bc-sUuirdersbond aangesloten orga nisaties. die in de7.e plechtige demon stratie willen meegaan, dienen zich Maandag om half zeven^ n.m. tc verzamelen in dc Lange Kerkstraat hoek Broersvest, nabij de oude mnlen, waarna via de Kreupelstraat —Boterstraat naar de richting Ooie- vaarsstceg gegaan zal worden, om zo in de grote stoet te worden opgenomen, ROTTERDAM Op dB kruising De Jagerstraat— Gerrit v. d Lindestraat raakte gister avond de Sj»-iariSe clar»nway>r N S wonende Paradijslaan, met zijn brom fiets in moeilijkheden. Hij probeerde een auto te ontwijken, begon te slingeren en viel. In bewusteloze toestand is hij vervoerd naar het Zuiderziekenhujs, waar hij met een hersenschudding is opgenomen. Het verslag gewaagt o.a. van financiële moeilijkheden. Voorts blijkt het tot stand brengen van samenwerking dwars door alle schei dingen heen, die door ons volk lo pen, even moeilijk, misschien zelfs nog moeilijker dan dit voor de laat. ste oorlog het geval was. Ook het feit, dat de Rotterdamse Gemeen schap zich mede tengevolge van be paalde overheidsinitiatieven in een geheel andere richting heeft ont wikkeld dan aanvankelijk werd ver-, wacht, ia een van de oorzaken van de moeilijkheden Wat ook in de loop van dit jaar zal blijken het lot te zijn van de Rotterdamse Gemeen schap. in ieder geval ia in de loop van de jaren van haar bestaan een stuk ervaring opgedaan op het ter- Plotseling overleed dezer de heer D. Tilbaard, een vooral in biljartkringen ais wedstrijdleider bekende figuur. De ontslapene ging Woensdagavond naar een biljart zaal voor het spelen van een wed strijd. Hij werd onwel -en begaf zich vroegtijdig naar huis. In de loop van de avond overleed hij. De teraardebestelling vindt morgen plaats. In de loop van 1952, zo lezen wij in het jaarverslag van het Gewes telijk Arbeidsbureau te Rotterdam, werd in het gewest een toenemende werkloosheid waargenomen. Het to taal aantal geregistreerde manne lijke werklozen, dat aan het begin van het jaar 7493 bedroeg, was aan het einde van December gestegen tot 9312, een toeneming dus van 1819. De relatieve stijging in de rayons is echter zeer verschillend. De sterkste stijging vertoont het rayon Rotterdam (inclusief Rhoon, Poortugaal, Capelie en Hoek van Holland) met twaalf werklozen per duizend beroepsbeoefenaren. Schie dam en Vlaardingen geven een toe neming van resp. 7 en 8 per dui zend te zien. terwijl de stijging in Maassluis (inclusief Maasland en Rozenburg) 3 per duizend bedraagt, waardoor de gemiddelde werkloos heid daar met 5 per duizend nog zeer bescheiden bleef. De relatieve toeneming van 11 per duizend voor het gewest Rotterdam is gebaseerd op een absolute stijging van ca. 2950 werklozen. Het meest in het oog springen de werkloosheidscij fers in de bouwnijverheid, de me taalnijverheid en in de groep „per soneel algemene dienst", welke in hoofdzaak is samengesteld uit on geschoolde arbeiders, die in diver se branches kunnen hebben ge werkt. Weer crediet voor Dijkzigt Aan de raad wordt voorgesteld te besluiten een crediet ad 3.600.000,"beschikbaar te stel len, benodigd voor de aankoop van materialen en onderdelen ten be hoeve van het beton skelet en de uitwendige afbouw van het zieken huis Dijk2igt. Losgebroken koe liep voetgangers omver Een koe, die zojuist aan het abat toir was gearriveerd, wist te ont snappen. Het dier rende via de Boezemstraat en de Tamboerstraat naar de Crooswijkseweg, holde daar het trottoir op en liep twee voetgangers omver. De 64-jarige J. Baljoe uit de Boezcmlaan werd met ontvellingen naar zijn woning ge bracht; de 65-jarige mevrouw J. ElversOosthoek uit de Rubroek- straat liep een halswond op en moest naar het Bergwegziekenhuss wórden vervoerd. De koe is door personeel van het abattoir opge vangen. Tankauto met 800 liter wei in de volkstuin Bij het inhalen van twee voet gangers op de Erasmussingel haal de gistermiddag de bestuurder van een tankauto, waarin nog 800 liter zat, te veel naar links uit. Dp wagen raakte de heg en kantelde een volkstuin. De bestuurder kwam er goed af: hij liep doordat een zijruit brak, snijwondjes op. Een takelwagen sleepte de tank auto weg. rein van sociale paedagogie en de samenwerking tussen allerlei groe pen en richtingen, aldus besluit de inleiding van het verslag. Het wegdek van de Spoorweg- havenbrug boog gistermiddag op enkele plaatsen sterk door als het autoverkeer erover reed. De af deling bruggenbouw van de ge meente achtte het noodzakelijk on middellijk noodherstellingen te ver richten. Daarom werd de brug van ongeveer half 5 tot 7 uur afgeslo ten. Slechts wielrijders en de bus sen van lijn A zijn met de nodige omzichtigheid over de brug gelaten. Het verkeer uit dc stad werd door de Oranjeboomstraat geleid, dat naar het centrum via de Maas tunnel. Emmablo era-collecte bracht f 31.500 op De vorige week Zaterdag te Rot terdam gehouden Emmabloem-col- lecte heeft f 31.509,26 opgebracht. Afscheid hij de brandweer In het versierde spuithuisje- van Slangenwagen 103 aan de Hoofdlaan. heeft het brandweerpersoneel van deze blu seen hei d gisteravond af scheid genomen van brandmeester F. Dieleman, Op hartelijke wijze werd hij toegessproken door brand meester P. Ver doorn en door de on- derbrandmeester H. P. v. d. Linden en J. Boot. Namens hoofden en man schappen werd de scheldende een kloostertafel aangeboden. Jaarverslag „Concordia" De Coöperatieve Levensverzeke ring-maatschappij Concordia te Utrecht heeft aan het 45ste boek jaar van de maatschappii haar jaar verslag 1952 gewijd. Het verzeker de kapitaal is boven de 210 mil- lioen gestegen, de verlies- en winst rekening sluit met een batig saldo ad 309.867,63: de verzekerden krijgen f 44.455.— als hun winst aandeel. Kind gedood door vallende platen Tragisch ongeval in, de Jonker Frnnsstraat Het vierjarig meisje F. van Mierlo, gewoond hebbende in de Eerste IJzerstraat, werd vanmor gen, terwijl zij achterop de fiets van haar moeder zat, in de Jonker Fransstraat getroffen door hard board platen, die van een passeren de vrachtauto vielen. Het kind liep een. schedelbasis- fractuur op en overleed ter plaat se. Het tragische ongeval vond om omstreeks 10.30 uur plaats. Stichting Avondlyceum Rotterdam In het dezer dagen verschenen jaarverslag over 19511952 van de Gemeentelijke Stichting Avondly ceum Rotterdam wordt gereleveerd, dat met dit cursusjaar de eerste vijfjarige periode van het bestaan van het Avondlyceum is afgeslo ten- Elk jaar steeg het percentage van het aantai geslaagden. In 1952 bedroeg dit percentage circa 70%. Veer met koplading voor veer Zijpe ZIERIKZEE. De minister van. Verkeer en Waterstaat heeft het gemeentebestuur van Zierikzee medegedeeld, dat de Rijkswater staat is gemachtigd met het oog op de herstelwerkzaamheden, tech nische maatregelen te nemen tot instelling van een veer met kop lading ten behoeve van de veer dienst ZijpeAnna Jacoba Polder. Met de Rotterdamse Tramweg Maatschappij is ter zake reeds overleg gaande. Voorts is medegedeeld, dat er gegronde hoop bestaat dat eerlang door de P.T.T, zal worden over gegaan tot automatisering van het telefoonnet op SchouwenDuive- land.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1