mm Directie VIR: Ons bedrijf levert géén gevaar op „Schiedam" herdenkt negende lustrum a<;f:ni>a CHU maakt aanvang met de verkiezingsactie Dierenbescherming heeft een stijgend ledental Wrak van Rijnkast „Horst grotendeels gelicht Jubilerende K.v.K. ontvangt buitenlandse gasten Vereniging tweemaal pionier op sportgebied Routinezaken voor kantongerecht Stadskroniek DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Ontbreken van eigen asyl wordt nog steeds als een groot gemis gevoeld Raadsleden spraken in het Oosten Kamer brandde volkomen uit Kinderen iverden met enige moeite gered MADAME NICOLLE OVER MAKE-UP Madame Nicolle Nieu we fabriek zal uit beton worden opgetrokken Eerste paal voor Jansse-filiaal Zeelui stalen bi-ons uit lading Bromfietser tegen bestel-auto 2 Donderdag 7 Mei 1953 „Schiedam" bestaat Vrijdag 8 Mei 45 jaar, een leeftijd die men de pioniersvereniging van onze stad op voetbal- en honkbalgebicd nauwelijks zou aanzien. Wel is waar heeft de jubilaris niet van stonde af aan de hui dige naam gedragen, maar dat doet aan de feestvreugde toch nauwelijks afbreuk, want de eerste teams, die in 1908 in de competitie van de RVB begonnen te speten, werden gevormd door spelers, die ook later de club groot hielpen maken. Zaterdag zal het jubileum met een feestelijke recep tie en een bonte avond in Musis Sacrum worden gevierd, maar alvorens het zover is willen WÜ iels dieper in de elubgesehiedenis deiven, aan de hand van gegevens die ons door de redacteur van hel clubblad, de heer E. de Haas werden verstrekt. In diens woning aan 't Sterrcbos troffen we bovendien de heren Keu zekamp, wiens zoon thans een be kend Hennes-cricketer is en L. Janse, een oom van Lex. welk tweetal een halve eeuw geleden tot de oprichters van „Schiedam" behoorde. Uit de herinneringen van ge noemde heren bleek dan, dat de huidige jubilerende vereniging om streeks 1895 het levenslicht aan schouwde onder de naam Vitesse, de eerste voetbalclub in Schiedam. De leden beoefenden het nog nieu we spel met zoveel animo, dat de cricket vereniging Hermes er door aangestoken werd en vervolgens zelf tegen het leer ging trappen. Wij konden niet vaststellen wan neer dat precies was, maar toen men in 1908 tot de RVB wilde toe treden. moest de naam Vitesse" gewijrigd worden, omdat er in Arn hem immers al een club van die naam bestond. Inmiddels was een fusie aangegaan met DHS en als Geel-Zwart kwam men in de RVB. Promotie van de 2c naar de le klas volgde al vrij gauw en halverwege de eerste wereldoorlog belandde de vereniging m de 2e klas van de Nederlandse Voetbal bond. Later, toen de naam al in „Schiedam" was veranderd, volg de degradatie naar de 4e klas en sedert 1950 speelt het eerste taatn an de eerste klas van de RVB, met dit seizoen weinig grote successen. Wanneer we teruggaan naar die beginperiode, treffen wij talrijke namen van Schiedammers, die nu nog bekend in de oren klinken. De verleden jaar overleden Gerrit v. d. Schouw was bijv. een van de pioniers, evenals Manus Stolk Sr en Kees Janse en Jan Ingenhous en Kees van Meurs, om er enkele te noemen. Later voegden Leo Janse Sr en A. v. d. Most en Jan Koene er Henk Sehoite en A. Schilperoord zich bij de oud-Vitcssenaren en van nog recentere datum zijn Wil lem Janse, Dries, de Van der Hor sten, Ab van Lith, de Strengen, v. d. Most en - Keuzekamp, Dat „Schiedam" goede speler* heeft voortgebracht, moge blijken uit het feit, dat diverse leden over gingen naar andere verenigingen. SW heeft bijvoorbeeld geprofi teerd van Jan Borstman. Jan en Gijs v. d. Horst en Ab van Lith Een van de meest op de voor grond tredende figuren uit hel ;,Scbiedam"-leven is ongetwijfeld voorzitter Chris van Dijk, een rij- Adyprfenfie (l. M.) pZez, Pet*r*, rel Ik, «denk je om Moederdag?* ^En of. Paps. weet U. wat ik voor McedeT tag? hi halve Tip!"- Maar'k zei- peter, eh 'n héle fles lijkt mfl beter, omdat je eh...in jeVader en Je Moeder mag!" Hr. A. D. N„ A'dara, 1 fl. Tip 1 Lfl. Bootz' Oude Genever Het kantongerecht had geen bij zondere zaxen, Er was een verschil van mening over de werktijden in de bakkerij van M. V., waar vorig jaar in November in de nacht van Vrijdag op Zaterdag even. na twee uur werknemers waren aangetrof fen. Het ging er om of deegberei ding in alle opzichten onder de ■werkvergunning valt. Volgens de kantonrechter bleef het opmaken van deeg er buiten, zodat er twee maal een boete van een rijksdaal der uit deze zaak voort kwam. In vier gevallen kregen de werkgevers vrijspraak. Bij de spoorwegovergang VIaar dingen Oost wil het nogal eens voorkomen, dat wielrijders proberen via rijweg en soms voetpad onder de dalende bomen door te komen, Er werd kwistig met boetes van 7.50 of drie dagen en ƒ5 o£ twee dagen (passeren via voetpad) gestrooid. ïestavond revue Vacantieweek Met de voorbereiding van de Va cantieweek is al geruime tijd geleden een aanvang gemaakt. Ook de Schie- damse revue, die ditmaal weer in de Passage wordt gegeven, heeft weer vorm gekregen. Teneinde hiervoor spelersmateriaal bijeen te brengen, zal er Dinsdag 12 Mei een testavond zijn in zaal 6 van de R.K. Volksbond. In de eerste plaats zijn hiervoor uitgenodigd de leden van de plaatselijke amateur toneelverenigingen, maar daarnaast zullen ook andere Schiedammers, die zichzelf in staat achten tot prestaties in zo'n revue, van harte welkom zijn. De leiding van de revue berust evenals de twee voorgaande jaren bij regisseur Lou de Groot uit Rotter dam. Binnenkort zal ook een testavond voor het wagenspel worden gehou den. Een datum is hiervoor echter nog niet vastgesteld. Burgerlijke Stand Geboren: Cornells, z.v. C. v. Haaf, ten en S. Hardcnbol; Christiaan J, z.v. Th, A, Vermeulen cn J. H. Lu- cassen; Maria L.. d.v. 2 M Maag denberg en M, C. Hanselman; Theo- dora E d.v. H. de Goede en E. Ver hei); Johannes M., z.v. J". J, v. d. Hoeven en J. A, P, Hulshof; Mat. thea M. d.v, J. M, Meulstee en J. Frenaij; Jan C. P. z.v. C. de Regt en J- H. de Wolf; Gerard I z-v- W. v. Drunen en G. F. Gerosa; levenl. kind van A J. van Dooren en J, J. Zuidema. Overleden: C. de Zwart 15 K M. J. de Smale, 59 j. zige imponerende figuur, die tot ver buiten de verenigirtgsgrenzen bekend werd om zijn doorzettings vermogen en stimulerende kracht. Was de jubilerende vereniging dus pionier.op voetbalgebied in on ze stad, zij was ook de eerste Schledamse vereniging met een honkbalafdeUng. die vyf jaar gele den startte en de laatste jaren heel wat opmerkelijke successen heeft geboekt. Vijftig van de 175 leden spelen het Amerikaanse spel, het eerste team in de tweede klasse van de KNHB. Ter gelegenheid van het jubileum is een speciaal dik .clubblad uitge geven, uitstekend verzorgd door re dacteur E. de Haas. Daarin troffen we artikelen van burgemeester peek, commissaris van politie K. Rijpma, RVB-voorzitter Weeken - stroo, KNHB-voorzitter D. Beets, Gemeentelijk Sportcommissaris J. C. Bronneman en vele anderen. Uit al hun artikelen komt duidelijk naar voren, dat ..Schiedam" een ereniging van de oude stempel is, d.w.z. een club. die de resultaten minder telt dan de sfeer van vriendschap cn sportiviteit. Het is daarom, dat de 45-jarige alle Vedérf heeft om opgewekt en met gepaste trots Zaterdag te gaan feestvieren. Wèl is men in de loop der jaren van de Havendyk naar Boshoek verhuisd, maar aan de geestdrift en opofferingsgezindheid van de leden is niets veranderd. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. L Jansen, Swammerdamslngel 41. Bellen by ongeval: G.G, en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 30 April—15 Mei, Stedelijk Mu seum, Hoogstraat, da. 25 en 8^10 uur:. Zo. 25 uur: Expo sitie „Kunstenaars helpen". Toneel: 7 Mei. Passage-theater, 8 uur: Schied. Kunstkring. „Rotterdams Toneel" met „Hendrik IV".' 9 Mei. Volksgebouw, 8 u: Kunst na Arbeid met „Comedie om geld". Films: Passage, 2, 8 u: Willie en Jae in Tokio. Monopole, 2, 7, 9 uur: Wagenspo ren naar het Westen. Bijeenkomsten: 9 Mei, Musis Sacrum, 4.30—6.30 uur: Receptie t.g.v. 35-jarig best. voetbal- en honkbal vereniging „Schiedam"; 8 uur: Feestavond. In de Plantage was de jeugd gisteren nogal bezig in de grasga zons cn de struiken. In verband hiermee werden zeven jongensnaar het politiebureau gebracht, waar de moeders 'hun spruiten weer kwa men afhalen. De schoorsteen van BYlaar- dingerdijk 39, was jarenlang niet geveegd. Gisteren kwam er brand van, waarbij de ramonneur moest worden gebruikt. Uit een auto van de Schiedam- se Steenkolen Handelsvereniging is een étui met de autopapieren ge stolen. De 44-jarige motorrijder R. uit Den Haag. slipte in de Oranjestraat. De man liep een gescheurde knie schijf op terwijl de duo-passagier schaafwonden kreeg. Beiden zijn naai- het Coolsingelziekenbuis in Rotterdam vervoerd. Ten nadele van de bouwmaat schappij Brederode, is van een ter rein aan de Morsestraat hout ont vreemd. 2192 Onverhoeds doet Skip een uitval. De man schrikt en draait zich om. Daar maakt Rob snel gebruik van: ny springt naar voren en grijpt het geweer van de Arabier, die struikelt en achter over valt Roo hoeft in middels zijn revolver ge trokken, maar het is niet meer nodig., de man Is verdwenen! Verrast kykt Rob om zich heen. Waar is die kerel nou geble ven? Dan ziet hij een spleet in de rots. Ja, daar moet d« man in zijn ge gleden. Rob kijkt om zich heen. Hebben de andere bewakers van het kamp niets gemerkt? En zit de 0U<?t-M^er Mörri? noR aan ziïn ontbijt? Ja, alles vele spelonken is gevallen, kan hij lelijk zyn ken, niet zomaar achterlaten. Hij tuurt aoor de ic niiltPMar micfio Maflr le n„ <4ln ïn/l-ln. f n- DnU ,„11 m-n .li- I SpCelt en ZlCt ctSUVailkciijk fïictS Aïaéïr dr" - hij zjjn ogen van verbazing wijd open.. is blijkbaar rustig. Maar waar is nu die indrin- terecht gekomen en'Rob wil de man, die mis- j speelt'en ziet aanvankelijk niets"Maar 'dan "spert ger gebleven? Als hy door de spleet in een der schien wel een been. of een arm heeft gebro-hii ziin oeun van verhaziner wiirf In 1952 heeft de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren een groei met zestig leden kunnen boeken. Het was hoofdzakelijk te danken aan het werk van de actieve propaganda- commissle, die geen gelegenheid ongebruikt liet om het werk van de ver eniging bekendheid te geven. Zo was er een stand op de weekmarkt In het Broersveld en Dierenbescherming ontbrak ook niet toö de bata-~ van de Hervormde Gemeente in „Irene". In het bestuur vonden enkele belangrijke mutaties plaats. Inspecteur van politie H. Wlllems.van Beveren volgde de heer K. Bosch, die zich als voorzitter terugtrok, doch wel adviseur bleef, op. Het zich terugtrekken van öe heer H. J, v. d. Steen tengevolge van interne moeilijkheden, had tot gevolg dat het noodasyl voor "de vereniging verloren ging. Bij gebrek aan een eigen asyl, waarnaar echter nog steeds wordt gestreefd men beschikt over een bouwfonds hiervoor moest na het uitvallen van het asyl van de heer v, <L Steen door de vereni ging een andere oplossing worden gezocht. Er werd een overeenkomst gesloten met de directeur van de Gemeente-Reiniging om zwervende dieren bij deze dienst onder te brengen. Indien de dieren daar langer dan drie dagen verblijven, betaalt Dierenbescherming pension- geld. Het aantal behandelde dieren in de polikliniek aan de Broersvest was 333, waarvan 239 honden, 62 katten. 13 konijnen, 11 kippen. 1 geit, 3 kanaries, 2 duiven. 1 parkiet cn l paard. Bij het onderzoek werd dr Voogt terzijde gestaan door mej. C. Wulsman van de vereniging. De polikliniek is iedere Woensdagmid dag van drie uur tot half vier ge opend. Een sprekend beeld van de gevallen, waarmee de Dierenbe scherming zich bezighoudt, geeft het bij het jaarverslag gevoegde overzicht van de werkzaamheden van de heer J. Kreuger. penning meester van de vereniging, die tevens als inspecteur optreedt. Omdat het niet mogelijk is alle ge beurtenissen in extenso weer te geven, volgt hier een willekeurige greep: „4 April: Zeer slechte verzorging van kippen, konijnen en duiven, door mijn bemiddeling is de toe- stand verbeterd. 8 April: Proces verbaal opgemaakt voor oogkleppen. 10 April: Idem voor het leit_ dat een levende duif in een vuilnisem mer was gestopt. 5 en 6 Juni: Klacht over 2 bonden die dag en nacht buiten lagen zonder dekking. 18 Juni: Slechte ligging en voeding van geiten; na onderzoek is er ver betering in. gebracht. 19 Juni werd een varken vervoerd in de cabine van een auto. 24 Juli: Klacht over een hond waarvan de eigenaar was vertrokken: wist een goed tehuis voor hem te vinden: 31 Juli: Klacht over een gewond paard, hier had dr v. d. Endt al ingegrepen. 9 Aug.: Een hondje van amper 6 weken liet men steeds in kelder liggen: werd verbeterd. 23 Aug.: Klacht over het verminken van katten door klemmen; na onderzoek bleken geen klemmen aanwezig, vermoede lijk was het dier aan een haak blij ven hangen. 31 Aug.: Klacht over het vervoer van kinderen met een ponny-wagen in het Sterrebos; wa ren geen termen aanwezig om in te grijpen. 6 Sept: Over vergiftiging van katten in de Huysmanstraat: onderzocht met behulp van de politie maar niets ontdekt. 39 Sept.; Hond door eigenaar mishandeld: een beter thuis voor gezocht. 21 Oct.: Werd mijn hulp ingeroepen door de politie daar een bouvier in de Nieuwe Haven terecht was ge komen en dreigde te verdrinken; daar het dier naar iedereen beet is het met veel moeite gered dank zij de hulp van de agenten Crcmers en Janse en brigadier Hollemans als mede mevr. Kuilenburg er> de heer de Ronde. 25 Nov.: Klacht over ge wonde zwaan: de Plantsoenendienst liet het dier verplaatsen daar het steeds vocht. De reigerkolonïe heeft veel werk gegeven niet minder dan 17 stuks waren uit de nesten gevallen, de Rotterdamse Diergaarde heeft ze verder verzorgd. Ook heb ik vier meeuwen verzorgd alsmede 11 dui ven, 1 hiervan kon aan zijn eige naar in Middelharnis worden terug gegeven: ook een zieke kanarie op genomen, De paardenstal is nog steeds in gebruik--en- wordt goed onderhouden. Met medewerking van de heer Pluymers werd een 'tehuis gevon den voor 37 honden. Afgemaakt moesten worden 5 honden, 8 katten, 3 reigers en 4 meeuwen. Tenslotte een verzoek -aan het onderwijzend personeel de jeugd er op te wijzen dat het spelen met vuurwerk, dat nu weer in de mode is, zeer ge vaarlijk is daar de paarden er door op hol slaan." Susidie verhoogd De subsidie, die de Dierenbe scherming van de zijde van de ge meente ontvangt, werd in het afge lopen jaar verhoogd van tien op vijftien gulden. Aan het begin van het vorige jaar bedroeg het aantal leden 586. Vertrek, overlijden e.d. bracht bet ledental met 54 terug. Tegenover dit verlies stond echter een voor uitgang van 114 nieuwe leden, zo dat er 1 Januari 1953 in totaal 646 leden waren. Voor het bereiken van dit resul taat heeft de propaganda-commïssie onder leiding van de heer L. Daniels zich zeer ingespannen. Er werd o.a. gewerkt met fietsvlaggen en kalenders. Vrijdagavond vindt in de bovenzaal van Musis Sacrum de jaarvergadering plaats. De aftre dende bestuursleden, mevr. A. StaalMartense en de heer J. Borsten en J. Kreuzer stellen zich herverkiesbaar, De eerste verkiezingsbijeenkomst organiseerde de Chr. Hist. Kiesver eniging „Groen van Frinstcrcr" gis teravond in het wijkgebouw Stephen- sonstraal. De raadsleden G. v, d. Vlies en A. Sonneveld hebben er het woord gevoerd. Van groot belang achtte de heer Van der Vlies de meerderheid die de CHU met AR en KVP bezit, wanneer deze laatste partij principieel niet kan meegaan met de Partij v. d. Ar beid, die z.i. uit de materie leeft. Vandar vooral, dat hij pleitte voor een zo sterk mogelijke prot. chr. middengroep. Uitvoerig is de heer Van de Vlies ingegaan op het beginsel van de CHU. De partij staat practische poli tiek voorj zich daarbij de huidige moeilijkheden voor ogen houdend. Spreker gaf een schets van de nieu we CHU-lijstaanvoerder, de heer T. J. L. v. d. Berg. Ook de heer Sonneveld wees op de belangrijke invloed, die de prot. christelijke minderheid in de Raad toch altijd nog kan uitoefenen. Soms zijn er principiële verschillen met de rest van de Raad, zoals b.v. de aan de vacantieweek verbonden kermis. De CHU wil zich voor de noodzaak hiervan buigen, maar zal zich blijven keren tegen het gok-element, dat hierin ligt opgesloten. Het voornaamste werk verrichten de raadsleden in de commissies, waarin de voorstellen voor het eerst onder de loupe worden genomen. Op het ogenblik heeft de CHU zitting in twaalf commissies, een aantal, dat volgens de heer Sonneveld voor uit breiding vatbaar is, wanneer de CHU bij de komende raadsverkiezingen een stem zal winnen. Na deze eerste bijeenkomst, volgt Open Deur-dienst in de Grote Kerk De door ons reeds aangekondigde kerkdienst waarin prof. Dr_W. Ban ning 'hoopt voor te gaan, is vervat in de serie maandelijkse Open-Deur diensten in de Grote Kerk, Zondag 10 Mei dus, te 7 uur nam. Alle zit plaatsen zijn weer vrij. Bezoekers kunnen desgewenst hun kinderen toevertrouwen aan jeugdleiders, die in een nevenvertrek hen prettig zul len bezighouden. Het onderwerp van prof. Banning is: ,J)e grote verwach ting". Opzichter-uitvoerder 35 jaar in dienst Vandaag is het feest voor de heer G. M. Ciermans, Aleidastraat 88a, die als opzichter-uitvoerder 35 jaar in dienst is van de bouwkundige S. Verloo, Ter gelegenheid van dit jubi leum was er vanmiddag thuis van 2—5 uur een receptie. PPSC naar Ouderkerk Voor Zaterdag is dan weer eens opnieuw de reeds enige malen uit gestelde wedstrijd SPIRIT IPPSC I vastgesteld. Hoewel deze wedstrijd thans gelukkig geen belang meer heeft voor de degradatie, daar in middels SPIRIT het slachtoffer ge worden is, kan toch nog wel een aardige wedstrijd tegemoet worden gezien in verband met het feit dat de blauwwitten al hun mogelijke best zullen doen om voor d« neder laag welke zij thuis leden revan che te nemen. Aanvang van de wed strijd kwart over vier en vertrek vanuit Schiedam om half drie per autobus van het postkantoor. Het andere i**ngramma luidt: PPSC 3—vr kwart over vier, PPSC b-Fortuii.i b4, drie uur. Bei de wedstrijden vinden plaats op Boshoek. Dinsdag 12 Mei nog een vergadering in de Gorzen en 20 Mei komt men nog eens bijeen in Irene, waar de heren Tilanus en T. J. L. v. d. Berg het woord zuilen voeren. BOTTERDAM Anderhalf a tweeduizend gulden schade veroorzaakte gisteravond een brand op de eerste étage van de woning van 3. A. G, aan de Hugo de Grootstraat. Door nog on. opgehelderde oorzaak raakte daar om even over half acht eert tus- senkamer in brand. In de kamer, die volkomen uitbrandde, sliepen twee kinderen, respectievelijk drie en viar jaar oud. Met enige moei te konden ze worden gered. Waarschijnlijk ontstond de brand in een kleerkast. De brandweer bestreed het vuur met een straal op de waterleiding en een straal uit 'de rubberslang, beide van slangen wagen 18. Er moest met rook maskers wor den gewerkt, daar de rookontwik keling zeer groot was. Een oude vrouw, die boven in het pand woont, kreeg ernstige last van de rook en moest uit het huis worden gehaald. Personeel van slangen wagen 17 hield een straal int re serve. De voorkamer en de wo ning beneden kregen enige water schade. In de achterkamer werd een stuk plafond vernield door de grote hitte. Aanwezig waren slangenwagen 18, gereedschapswagen 2 en de slangenwagens 17 ep 19. Aanvan kelijk had onderbrandmeester N. van Vliet de leiding, die later overgenomen werd doar hoofd man J. van Sillevoldt. Oplichter benadeelde drogist Dinsdag stapte een onbekende man de winkel van de drogist J. de R- aan de Wolphaertsbocht binnen. Hij bestelde goederen, die bestemd zouden zyn voor een schip, dat in de Waalhaven zou liggen. Daar moesten de artikelen ook bezorgd worden, terwijl daar zou worden betaald. Toen de man wilde ver trekken, vroeg hij de drogist of hij hem even een tientje wilde lenen. Dit gebeurde. De goedgelovige dro- drogist werd lelijk bij de neus ge nomen, want het schip lag niet in de Waalhaven en hij heeft de .klant* niet teruggezien. Deze circa 23-jari- ge donkerblonde oplichter zou nog meer slachtoffers hebben gemaakt. Zangvogeltjes in Odeon „De Zangvogeltjes", die gister avond in de schouwburgzaal van ge bouw Odeon zongen, waren goed en vrolijk gebekt. Voor de zanguitvoe ring van de kleine vogels, een kin derkoortje, bestond grote belangstel ling. Onder leiding van de heer C. de Klerk Jr lieten de kinderen horen wat hun prestaties zijn. Pas twee jaar bestaat het koor, maar het gebo- dene mocht worden gehoord en gezien, want bij sommige nummers van het programma moest worden gehuppeld, gesprongen en gedanst. Na de pauze zongen de kinderen Cath. van Rennes' cantate „Lente bloemen". Voor de pauze speelde Ria Vink nog een piano-solo. De avond werd geopend door mevrouw H. E. Frank—Kloos, voorzitster. Maison Mela heeft gisteravond in Caland West een avond georga niseerd, waarop Madame Nicolle als vertegenwoordigster van het Insti- tut de Beauté tc Parijs een lezing met demonstraties hield. Madame Nicolle legde er in haar uiteenzet ting de nadruk op hoe belangrijk het is dat de vrouw haar huid goed verzorgt en daar zo vroeg mogelyk mee begint. Vele nieuwe cosmetische middelen staan de mo derne vrouw ton dienste. Enkele dames uit het publiek waren be reid als proefkonijn te fungeren voor een avondmake-up en een korte massaee. Vervolgens toonde de chef kap per van maison Meta de bewerking van een kapsel zonder permanent. Hij demonstreerde een toestel dat tegelijk kam en droog installatie is en dat bij haar dat van nature golft, heel aardige re sultaten geeft. Tenslotte werden de mogelijkhe den van het korte kapsel getoond. iAdvertentie l.M.i zet haar DEMONSTRATIES Vrijdag- en Zaterdag a .8. voort bij: Maison ME VA Mathenesserwee 87B Rotterdam. Gisteren in de namiddag hebben dc bokken „Meeuw" en „Condor" van W. A. v. d. Tak's Bergings bedrijf het grootste deel van het Duitse m.s. „Horst" gelicht. Deze Rijnkast lag sinds 18 Maart in de vaargeul van de Nieuwe Maas, even Oostelijk van de Maastun nelbuis, doch was geen hinder paal voor het scheepvaartverkeer. By het lichten bleek dat het schip in tweeën is gebroken. Het voorste deel is nu gelicht Op 7 Maart j.l. heeft Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotter dam, zoals bekend, haar 150-jarig bestaan herdacht. De herdenking met haar buitenlandse relaties werd echter uitgesteld tot vandaag. Vanmorgen werden de gasten in de foyer van de Kamer officieel verwelkomd. Het zijn er vele, gekomen onder meer uit België en Luxemburg, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenryk, Scandinavië, Portugal en Italië. In de grote vergaderzaal begon om 11 uur een plechtige vergadering in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, het gemeentebestuur en het corps diplomatique en consulaire. Mr K. P, v. d. Mandele, de presi dent van de Rotterdamse Kamer, die als eerste spreker het woord voerde, vroeg aandacht voor een tweetal wereldomvattende proble men, in de eerste plaats het Atlan tische probleem, met de verwerke lijking van de Europese defensiege meenschap, en in de tweede plaats de uitbouw van ons Europees trans- port- en verkeerswezen. Moderne defensie is volgens spr, niet langer een kwestie van een ef ficiënte oorlogsmachinerie. maar is de ongeëvenaarde paraatheid van onze totale economie en de moge lijkheid om in een minimum van tijd van vredes- op oorlogsproduc tie over te schakelen. Dit# betekent, een constante samenwerking, over de gehele linie, in alle phasen en De directie van de VIR heeft naar aanleiding van de brand, die Zon dag het bedrijf aan de Oudedyk grotendeels verwoestte, een pers:onfe- rentie gehouden, waarin als haar standpunt weergaf, dat de fabriek geen gevaar oplevert voor de omwonenden. By de bedrijven van de VIR, aldus verklaarde men, worden geen explosieve stoffen verwerkt of in voor raad gehouden. Onverzwakt handhaaft men daarom de plannen op deselfde plaats een nieuwe fabriek te bouwen, die echter geheel uit beton zal wor den opgetrokken. De oude fabriek had voor een belangrijk gedeelte, zoals wij berichtten, houten balklagen. In het bedrijf wordt geen helium gebruikt, dat overigens een on brandbaar gas is. In de 38 jaar. waarin men gloeilamoen fabriceert, zijn tienduizenden cylinders water stof verwerkt en nooit is enig on heil hierdoor ontstaan. De fles. die tijdens de brand in de fabriek was. is niet geëxplodeerd en nog ter plaatse aanwezig. Zuurstof wordt niet gebruikt by de fabricage van enig artikel. Alleen in de bankwer ker# wordt een fles gebruikt voor het lassen. Cylinders zuurstof worden niet in. voorraad gehouden. Of de brand is veroorzaakt door een explosie, is nog onbekend. De knallen, die men noor- de, zouden na het begin var. de brand zijn veroorzaakt, wellicht door opeenhoping van rookgassen. De explosie van November 1951 was van geheel andere aard. Toen was lichtgas geconstateerd in een kleine werkruimte aan de achterkant van de fabriek Een werkman rook gaslucht en trok toen een el<etri- sche schakelaar uit. Door de ronk kwam het gas tot ontploffing. De werkman werd niet gewond, door dat hii zich in het centrum vai de explosie bevond Het gas in de «lm- te was waarschijnlijk ontstaan door een breuk in de grondleiding. Men denkt niet over verplaatsing van het bedrijf Wel is er na de explosie in No vember '51 contact met de ge meente geweest over eventuele verplaatsing. Op financiële moei lijkheden «tuitte het af: verplaat sing van machines alleen al zou op een mUJioen komen. Boven dien is het aantrekken van per- Boneel in de buitemvyken moei lijk. Principieel is het, aldus de direc tie, uitgesloten, dat het de VIR ver boden zou kunnen worden te bou wen aan de Oudedijk. In het gespaard gebleven nieuwe gebouw zal het be drijf weer op gang n jrden gebracht. Daarnaast zal men op Je plaats, waai de oude fabriek stond, andere be drijfsruimten gaan bouwen. Maandag begint men met het slo pen van de ruïne. Over zes weken hoopt men dit werk te hebben vol tooid, Enkele afdelingen van het be drijf werken alweer, o.a. de afdeling hardmetaal ivoor öO'o) de aid ma- chine-bankwerkerij en vermoedelijk over twee weken de afd. draadtrek- kery (voor 1%). Aan salarissen en Ionen wordt jaar lijks meer dan een millioen uitbe taald. aldus de directie, die tot slot opmerkte: „Er is een grote brand ge weest, maar verder is er niets ge beurd, wat wel bewijst, dat er geen gevaar is." etappes van de moderne technologie met ons militaire apparaat. Bij de tegenwoordige ontwikkeling van de bewapeningsmethoden en gebruikte materialen b.v. atoomenergie is dit uitermate kostbaar, maar niet temin urgent. Zo is de vraag gerezen of een combinatie van het systeem van een klein staand supernationaal le ger met het Zwitserse systeem van verdediging per nationale militie, uit het huidige dilemma niet een uitweg zou kunnen betekenen. Sommigen zullen de vraag stellen, aldus mr Van der Mandele, of ver mindering van onze militaire in- <-oan" geen terugslag zal hebben op economisch terrein. Tot zekere hoogte zal dat waar zijn. doch slechts voor korte tijd. Daarna zal het Wes ten de gelegenheid aangrijpen om van een militair nP een economische offensief over te schakelen. Over de uitbouw van ons Euro pees transport- en verkeerswezen zei de heer v. d. Mandele. dat wij op ons zwaar geïndustrialiseerde continent niet alleen waterwegen nodig hebben, maar ook energie- en krachtbronnen, die door de bevaar baarmak ing van zijrivieren en door de aanleg van kanalen ontsloten kunnen worden. Hierin ligt volgens Spr een belang voor geheel Europa. Vervolgens sprak dr L. G. Kor ten horst. voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, die oo- merkte, dat de Rijn, de Maas en de zijrivieren het leven, de energie aan deze haven en deze kamer ge ven. Anderen, werkende in dc po litieke en parlementaire sfeer, wer pen blikken van bewondering naar de werkende bevolking die erin ge slaagd is weer een haven op te bou wen en zich daarna heeft gewijd aan d* nouw van een moderne stad. Dr. Kdl-tenhorst wiidde hierna een aantal opmerkingen aan de werk zaamheden van de kamer buiten de grenzen, waarbij voortdurend wordt gepoogd bij te dragen tot het bouw werk. dat Europese gemeenschap nrdt genoemd. Hij bracht de na men van Erasmus cn Hugo de Groot op het tapijt, var, wie dc eer ste volgens spr. de eerste Europese mens genoemd kon worden. Sor. merkte verder op dat Grotius het recht van oorlog pist echter alleen wanneer deze nodig is om dc vrij heid te verdedigen, vooral de vrije zee. Deze figuren belichtend vrneg >pr. zich af. of er niet veel overeen komst is met ons le\*en van -van daag. In het slot van zijn rede merkte dr Kortenhorst o.tn nog op dat zich in Rotterdam de bakermat van deze waarlijkp Europese geest van Eras mus bevindt en door de bokken naar de Waal haven getransporteerd. Daar is het aan de grond gezet. Binnen enkele dagen zal het achterschip, dat kleiner is, eveneens worden ge borgen. Sinds 18 Maart toen de 500 ton metende „Horst" in de narnid- dagseliemering werd overvaren door het Poolse s.s. .,Jednosc Ro- botnicza", dat 2003 ton meet hebben duikers in het wrak ge werkt om de lading cement te lossen. Zij zijn er in geslaagd de eigendommen van de twee vrou wen en twee mannen die aan boord woonden, te bergen. Deze vier mensen konden op het laatste moment nog overstappen op de sleepboot „Independent Aan Binnenweg komt 20ste winkel zijn dankbaar gestemd, dat wij op historische grond magen bou wen, Jarenlang is op deze plaats on ze winkel gevestigd geweest. Het bombardement maakte er een einde aan- Maar toen we hoorden, dat dit plekje voor herbouw nog vrij was. hebben we geen moment geaarzeld om het voor ons bedrijf te reserve ren", zei de heer P. C. Jansse, een der directeuren van N.V. Bakkerij J. Jansse Wz., toen gistermiddag de eer ste paal voor het twintigste filiaal, dat aan de Binnenweg verrijst, in de grond was geslagen. Boven de winkel, die een breedte van 6 en een diepte van 16 meter heeft, komen 3 twee-kamer-wonin- gen. Het pand, waarvoor de plannen werden ontworpen door architect ir B. J. K. Cramer, wordt tot de eerste etage opgetrokken in een beton-ske- let, de overige etages worden afge bouwd met metselsteen. De frontge vel wordt uitgevoerd in lichte gegla zuurde gekamde steen, onderbroken met strippen Romaans travertin. De winkelpui bestaat uit staal, doch de pilasters aan beide zijden van de winkel zijn weer bekleed met Ro maans travertin. Het gehele gebouw, dat op de stadsverwarming wordt aangesloten, krijgt een omlijsting van lichtkleurige sierbeton. De bouwer, het aannemersbedrijf firma L. de Koning, streeft er naar, het pand in October van dit jaar bedrijfsklaar te hebben. Gisternacht heeft de rivierpolitie de 30-jarige stuurman F. B, uit Langeln en de 20-jarige lichtmatroos E. B. uit Stade gearresteerd. Zij hadden uit de lading van het s.s. „Louise Bergmann" 21 broodjes brons gestolen en verkocht aan de kooplieden G. A.' S. en G. R. Bij deze laatste werd het brons Sn be slag genomen. Ook dc helers zijn gearresteerd. Tijdens het onderzoek aan boord trof de politie een 32- jarige vrouw aan. Deze Maasnymf is gisteren meteen voor de kanton rechter geleid. Op de Nieuwe Markt botste gis teravond de 18-jarige monteur M. B. uit Krimpen aan de Lek met zijn bromfiets legen een bestel auto. Met een zware hersenschud ding is de bromfietser in het Bergwegziekenhuis opgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1