Bescherming Bevolking C Dierenbescherming had veel grieven a<;km)a J BIJEENKOMST ,The quiet man": gespierde humor in Ierse sfeer .Meer sportvelden, maar met grond!' Verwijdering reigerkolonie en asyl kwamen ter sprake Kinderen gaan meer lezen STADSKRONIEK WRIXGERS bij ../Torti/o DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Over vroomheid in onze tijd Kerkdiensten Hermcs-veteranen treden aan Lezing over Israël in Sted. Museum Pinksterspel in Nieuwe kerk zuinig Niet alleen correctie voor midde--"roepen Franse ministerraad gaat bezuinigen SCHIEDAM Lassie op avontuur aan de Hoogstraat BB-vergadering in Musis D. DIJKSHOORN OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING 2 FLINKE VERKOOPSTERS ja, ook u KOERIERSTERS 2 Zpterdag 9 Mei 1953 Het kon welhaast niet anders, of de kwestie van de verstoten reigers moest ter sprake komen tjjdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren. Er waren zo hier en daar al enkele losse opmerkingen gen.aakt, maar dc grote slag viel pas tegen het einde, toen één der leden tijdens de rondvraag de kwesti" aan de orde stelde. Na een opsomming van de diverse punten, die op deze materie betrekking hebben, door de voorzitter aan de afdeling, de heer R. Wlllems van Bcveren, waren allen het er over eens, dat er uit het oogpunt van Dieren bescherming grove fouten zjjn gemaakt. Men heeft zich niet gehouden aan de adviezen, die de vereniging al twee jaar lang had gegeven het ver wijderen van de nesten voor 31 December en het onmiddellijk verjagen van de vogels btf hun komst. Bovendien is tnen veel te Iaat met de ver stoting van de reigers uit de Plantage begonnen, zodat vele eieren kapot zVn gegaan. „Nee." aldus de heer Willems van Beveren, ..als ik hier voor had ge staan, had ik het beslist anders ge daan." Een grote fout van paedago- gische aard was ook. dat men op Woensdagmiddag aan het wegspuiten is geweest, ten aanschouwe van een groot aantal schoolkinderen. Dit had gemakkelijk voorkomen kunnen worden door de stille ochtenduren daarvoor te gehruiken. Dc vereni ging zal nu een brief aan het ge meentebestuur richten, waarin zij haar ongenoegen uitspreekt over de gang van zaken, waar men het in het geheel niet mee eens is. en waarin men tevens zal verzoeken om bi] een eventuele herhaling andere richtlij nen te volgen, in nader overleg met de Direenbeschermmg. Vragensteller vroeg ook. of de Burgemeester, die beschermheer van de vereniging is. in deze affaire was voorgegaan. Tijdens de rondvraag, kwam ook de kwestie van het asyl naar voren. Voor de plaatsing van een nieuw asyl voor Schiedam is 20 000.be nodigd. Er kwam nog even de vraag aan de orde. of het niet wenselijk was over te gaan tot oprichting van een speciale afdeling dierenbescher ming voor de jeugd Dit bleek een zeer veeleisend onderwerp te zijn. Men zal eerst een goede leerkracht moeten vinden, die zowel bioloog als paedagoog moet zijn. alvorens mm dit plan, dat ongetwijfeld vele aan trekkelijke mogelijkheden biedt, zal kunnen verwezenlijken. Bij de be handeling van de ingekomen stuk ken sprak men zich uit tegen de af schuwelijke handel in eensdagskui- kens. het seksen van kuikens en de z.g kippenlegbattenj. die doet don- ken aan kistkalveren. Voor de bestuursverkiezing waren geen candidaten gesteld, zodat het bestuur in ongewijzigde vorm aan blijft, daar leden die aan de beurt van aftreden waren, zich herverkies baar hadden gesteld. De heer H. Wil lems van Beveren blijft dus voorzit ter. J, Borsten secretaris (Fabriplein 27 B> en A. Bronwasser, penning meester Wel pleitte de voorzitter voor uitbreiding van het aantal be stuursleden van zeven tnt negen. Hierop bracht de heer L. Daniels naar voren, dat men dan het best gebaat zou zijn bij een bekende Schiedamse persoonlijkheid, bv. een gepensionncerde die over veel vrye tijd beschikt De heer A. Bronwasser werd aangewezen om de afdeling aan het einde van deze maand te 1 vertegenwoordigen op de algemene i vergadering in Eindhoven. Aan het i Dierenrampenfonds kon 114,50 wor- i den overgemaakt. Van de directie j van het Monopole theater was be- j richt binnengekomen, dat de leden een belangrijke reductie kregen voor de grote dierenfilm „Lassie's grote avontuur". Burgemeester Peek was verhinderd op deze vergadering r.an- wezig te zijn. In zijn openingswoord wees de voorzitter nog eens op de gestadige groei van de vereniging. De heer L. Daniels bracht aan het slot van de vergadering een speciaal dankwoord aan het adres van de heer H. Willems van Beveren voor de wijze, waarop hij tijdens zijn eer ste jaarvergadering als voorzitter, de leiding heeft gevoerd. Waarschijnlijk vooral tengevolge van het mgebruiknemen van de nieuwe kin derleeszaal van de Gemeente-Biblio theek aan de Korte Haven-Westmolen- siraat. vertoont het aantal uitleningen van kinderboeken by vorig jaar verge leken een stijging. In Aprii bedroeg het aantal uitgeleende boeken in deze sector van de Gemeente-Bibliotheek 3967. Vorig jaar gaf dezelfde maand een aantal van 3256 te zien. De volwassenen lazen Iets minder dan in April 1952. Uitgeleend werden 8209 (8368) romans en 4329 (4414) studiewer ken. Er waren 3725 houders van leeskaarten (v. J. 3000), Het boekenbezit bedroeg 69870 banden (v. j. 68785K De uitlening was als volgt over de ver schillende vestigingen verdeeld: Centra le Bibliotheek Lange Haven: romans 5343 (6071). studiewerken 3351 (3475). to taal 8694 (9546); Filiaal Dwarsstraat: ro mans 450 (395), studiewerken 109 (174), kinderboeken 102 (313), totaal 661 (8821; Filiaal Lorentzlaan: romans 1300 (1092). studiewerken 774 (701), kinderboeken 4B2. totaal 25SK (1793): Jeugdafdeling: kinder boeken 1779 (1679), kinderstudiewerken 997 775), totaal 2776 2454): UitleenpOst Kethel: romans 415 (342). studiewerken 31 (26). kinderboeken 201 (176). totaal 64? (544i; Uuieenpost Weeshuisê kinderboe ken 259 <17gc Uitleen post Ziekenhuis* ro mans 323 (257). studiewerken 5 totaal 328 257); Corespondentschap Maasdijk- romans 378 (Uil, studiewerken 59 (38), kinderboeken 147 (137), totaal 584 386). Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Lidumastr. 58. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuiclaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 30 April15 Mei, Stedelijk Mu seum, Hoogstraat, da. 2—-5 en 810 uur:, Zo. 25 uur: Expo sitie „Kunstenaars helpen". Toneel: 9 Mei. Volksgebouw, 8 u: Kunst na Arbeid met „Comedie om geld". Films: Passage, da. 2, 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 u: The Quiet man (14 jaar). Monopole. da. 2, 7, 9 uur. Za. en Zo. 3. 5, 7, 9 uur: Lassie's grote avontuur (alle leeft.). Bijeenkomsten: 8 Mei, Musis Sacrum, 4.306.30 uur: Receptie t.g.v. 35-jarig best. voetbal- en honkbalvereniging „Schiedam": 8 uur: Feestavond. 12 Mei. R.K. Volksbond (zaal 6), 8 uur: Testavond voor Vacantle- week-revue. 12 Mei, Lokaal Nwe Maasstraat, 8 uur: Verkiezingsbijeenkomst CJH.U. Bij de politie is een granaat gedeponeerd, die werd opgegraven aan de Dr. Schaepmansingel in de Polder Nïeuwland. Een drietal jongens is naar het politiebureau gebracht. Het trio maakte zich schuldig aan kleine diefstallen in snoepwinkels. Advertentie i. A7.) 29.75 Dikke rollen. Ned. Fabrikaat. Betonwerker liep een wervelfractuur op Bij het afslaan van betonnen kop pen is de 44-jarige betonwerker W. P. uit de Daltonstraat gistermorgen op een bouwwerk aan de Zamen- hofstraat met rijn rug terecht ge komen op e^n houten bekisting. Met een wervel fractuur is hij iu de Dr, Noletstichting opgenomen. 2194 Mr Morris is erg opgewonden. „Wat ge beurt er?" roept hij; „en waarom vallen er opeens zoveel stenen?" Stenen? Dat heeft Rob nog niet eens gemerkt. Ja. bij hooit het rommelen In de spe lonken: van alle kanten komen stenen naar be neden vallen en Rob en mr Morris moeten dekking zoeken. „Wij moeten er zo gauw mo gelijk vandoor," zegt Rob, „want de Arabieren hebben ons gezien. Als de auto maar niet be schadigd is." Dat valt ge lukkig erg mee, ofschoon er wel een paar flinke deuken in de kap zitten Maar nu daveren opeens geweerschoten. De wachtsman heeft kennelijk hulp gehaald en een paar Arabieren uit het kamp van Alexander schieten op de vluchtelingen. Maar Rob heeft twaalf kogels in zijn pistoo] en de Arabieren keloosheid kan ons redden." Mr Morris zit al moeten zich dekken. .Vlug in de wagen!" zegt 1 achter het stuur en start de motor. Rob gooit i Rob; „en dan zo snej mogelijk weg. Alleen roe- het portier open en springt ook in de auto. In aansluiting op zijn twee voor gaande inleidingen onder de titels „Vroomheid in de Middeleeuwen" en „Vroomheid in de tijd van de Renaissance" behandelde ds P. J. Bamouw Vrijdagavond in het ge bouw van de Nederlandse Protestan tenbond het onderwerp „Vroomheid in onze tijd". „Vroomheid is de manier, waarop de mens zijn geloof beleeft," aldus ds Bamouw. „Van de vroomheid van de eigen tijd kan men echter niet veel overzien, Wat weten wij van de andere kant, van het Rooms- Kathoticisme? In een klein land als het onze is dit a] door een hoge muur gescheiden en vormen de twee partijen eigenlijk twee volkeren. Wij kunnen niet over die muur heen kij ken en het spreekt boekdelen, dat onlangs een R.K. Pater gepromo veerd is op een proefschrift over de Hervormde Kerk De vroomheid in onze tijd is zonder historische groei niet denkbaar, Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Zelfs Erasmus speelt in onze tyd nog een grote rol en vooral Coornhert. speciaal wat betreft het karakter. De vroomheid i A dvertentle I - M Spaar tijdig roor Uw Grote Uitgaven. Leg ei/te treek wat opzij! SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor; Lange Haven 80 Beüerlandselaan 31 tcL 71S93 Goudsesinge! 204 II 'asmachines 30 modellen vanaf 150.— met motor. Herv. G«ne»n(e: Grote Kerk. W uur ds A. Hoffman. 3 uur ds J Gras, 7 uur prof. dr W. Bnnmnjt. Driebergen. Nieuwe Kerk 10 u. ds H W. Hemmes. 5 uur ds J. G. Jansen Westerkerk. 9 en 10.30 u. (s J. D. Sroids. Vrcdes- kerk. 9 en 10.45 u. ds J- G. Jansen. Ned Prot. Bond, kerkgebouw West vest, 10 30 u. ds J B Schouwink. Evans. Luth. Gemeente. kerk Lange Nieu-Astraat, 10 u. ar - F, S. Biase, Bussum. Oud-Kath. Kerk kerk Dam. 10 uur Hoogmis v. d. 5e Zondag na Pasen; Eerste Communie v-an geloofsleerlmgen: 5 uur* Vespers. Ned. Herv. (Geref.) Evan sensatie, Tivoli Nieuwe Haven. 10 uur ds Van Welt us Bodegraven; 4 uur ds Stelwagen. H'bersr. Cbr. Geref Gemeente, kerk Warande. 10 en 5 uur ds AZwiep. Oud Geref. Gemeente. Geref. Jeugd huis. Lange Haven, 10 en 5 uur lees- dienst. Leger des Hells, 10 uur Heiligings samenkomst. 10.30 u. Openïurhtpredi- king aan de Gernt Verboonstraat. 19.30 uur: VerJosslngssamenkomst. Evans. Gem.. Kerkz&al. Broersvest 53. 10 en 7 uur de heer J Segaar. Geref. Kerk (art. 31) kerk Westvest 90, 8-30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Geref. Gem. Volksgebouw Tuin- Jaan 50, 10 cn 4 uur M J Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broersvest. achter de molen, 10 uur ez-e-dienst, 4 30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jeius Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59, 5 uur godsdienstoefening Gem. Gods „Pinkstergemeente", geb. Astoria. Kethelstraat 4b. 10 uur de heer L. Daniel. Den Haag. Kruisleger, geb Tiiinlaan 50, 10.30 u. Wycungsdienst; 8 uur samenkomst o.l.v. adjud T. Suzers Geref. Kerk; Oosterkerk. vm 10 uur: ds J. J. v. Wagemogen, nm 5 uur ds W. A. Krijger, Zo. 4. Plan'agekerfc, x-m lo uu- ds E. J. Oomkes. nm 5 u. ds J. J. v. Wagemngen. Zo. 3. Juliana- kerk. vm 10 u ds W. A Krijger, nm 5 u. ds E J. Oomkes Zo. 2. Kelhc-I. vm 9 30 u ds J Ribbcrmk. Oversv'ne, nm 2.30 u. ds J J v. Wagemngc.i Zo. 3 BURGERLIJKE STAND Geboren: Petrus 4, zv. A F Roe lof s en A M Noorder meer. Eli*nneth d v J E. Af. Mienljes en H. M de Leede. Overleden Tb Dompelaar 30 j.. C. N v. Kruimng. 45 j A Bras, 78 j Dank zij het initiatief van de ve teranen-commissie van HeTrr.es- D.V.S. vindt Zondag aan de Dam- laan vóór de belangrijke t cdstrnd Hermes-D.V.S.Eindhoven een ve teranen-wedstrijd plaats. De 'tnjd, die om 12 uur begint, zal gaan tus sen de oude en de jong» veteranen. Voor dc echte Hermes-supponers. die al jaren met hun cluo meelopen, zal het wel weer errant zijn om die oude blauw-witten, die hun sporen op het voetbalveld he >ben verdiend, weer eens m het veld te zien. We noemen hier de namen van Koos Smoor, faap v. d. Griend. Jan Bronneman, Goumare. terwijl zeer velen zich ook L v d. Water. C. Tettelaar. ir. Jurgms. D. Tesch- macher en D. Verst maten zullen herinneren. Zo zal men Zondag op het veld steeds nieuwe ontdekkin gen doen cn zullen angs het hinlje weer verhalen «n; die ..goede ouwe tijd" worden opgchaaid. Dc leiding van deze wedstrijd bc-ust m han den van dc heer D. Bans, die van plan is de match stipt te leiden. A LS U BEREID BEAT een grap ook alleen maar als een grap op te /i uafteu, is de film „The quiet man", deze ineck in het Passage- I theater iets voor u. Met hulp van technicolor wordt er u het landelijke I leven van Ierland getoond: niet zoals het werkelijk i$ misschien, maar i wel zoals het met enige waarschijnlijkheid zou kunnen z\jn. Want wer kelijkheid en fantasie zijn in deze film duchtig vermengd in een sfeer pan humor die hoe dtoaas soms ook de tüaarschüHlijkheid alctjd. nog een kans Iaat. GEMEENTE SCHIEDAM OOFFICIEEL NIEUWS J STEMMEN BI! VOLMACHT Herinnerd werd» *,,n '1'* m*»?"»''ikheid om bij volmacht te stemmen voor ouden van dacen. zieken enz en voor her., die op 27 Mm a verrnocdeluk buiten Schiedam zuilen znn Dc laatste dag voor inlevering van het verzoek ter secretarie, afd bevol king Nieuwstraat 26, is 13 Mei a s Op na deze datum ingekomen ver beken mag en kan derhalve geen be- «smg worden genomen. Op initiatief van boekhandel Vene mans en dank zij de medewerking van de Commissie voor het Stedelijk Museum zal Vrijdag 15 Mei dr. J. A. Nederbragt. eerste gezant van ons land in Israel, in het museum aan de Hoogstraat een lezing houden over de nieuwste staat in het Mid den-Oosten. In de eerste plaats zal dr. Neder- bragt iets vertellen over Israël en de Joden, waarna hij een schets geeft van de ontwikkeling m Israël gedu rende de periode dat het zijn zelf standigheid wist te winnen. Ook de jongste geschiedenis in dit roerige stukje wereld vol spanningen komt aan de orde. Deze interessante bijeenkomst, die zeker veler belangstelling verdient. 2al vrij toegankelijk zijn. Er wordt *s avonds om acht uur begonnen. SW-honkbal gaat ook weer beginnen Voor de honkballers van SVV. begint de competitte Zondag. SW 1 komt nu jit m de derde klasse, het tweede cn derde twaalftal in de vierde klasse. 5.V.V. start Zondagmiddag 2 uur op eigen veld met een ontmoeting van het eerste negentai tegen Schie dam 2. In Den Hnag ontmoet S.V 2 hot eerste negental van A.D O Voor beide ploegen betekent het een lastige opga-'c Er zal echter m de S V.V-gelederen een strijdvaardige gre«t heersen na de ervaring van vorig jaar. toen men m do bcslis- smgsvedstriid het kampioenschap verloren :.ag gaan. Ook h*>t feit dat S.V.V. volgend jaar het gouden ju bileum viert, zal ongetwijfeld een stimulans zyn het beste in deze competitie te bereiken Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondag avond 12 uur wordt dc medische dienst waargenomen door de volgende artsen* j van Buren. Buvs Ballotsinscl 72-~<s, té) 69661: A. Q C Klomp. Jul. van Stol bergstraat 3, tel 69052. A. HöOgen- difk. Tuintaan 74. tel 6B785. Geopend is apotheek F. H. Backer, St Lidulnaïtraat 58. Zo wil er de landelijke traditie, dat verlovingen alleen tot stand mogen komen door bemiddeling van een huwelijksmakelaar en dat verloofden er tot aan hun hu we ll iksdag met elkaar slechts mogen omgaan onder het wakend oog van die makelaar, die het protocol van de vrijage van a tot z regelt. En een huwelijk hoe plechtig ook in een kerk ingezegend wordt i door de bevolking met als wettig erkend, zolang de familie van de i bruid nog niet de bruidschat heeft betaald. Van dat alles had de Amerikaan, die in het lieflijke Inmsfree het erf van zijn ouders voor de neus van een ander weg komt kopen, helemaal geen weet. Hy raakt er spoorslags verliefd op een kordate schone en merkt dan, dat hij uit gerekend haar potige broer ver gramd heeft door dat aan diens land grenzende plekje grond te kopen. U voelt de moeilijkheden: hij ook. Want alweer volgens de film de Ieren hebben nauw afgepaalde begrippen van eer en zijn bijgevolg snel bere'd tot vech ten. En of er dan nu vals of cor rect getlt eden w ordt, dool voor niemand verder iets ter zake. mits er maar bij gewed kan worden. Dat alles heeft regisseur John Ford als niet meer dan een luid ruchtige grap op het celluloid vast gelegd, heel direct geregisseerd, zonder omhaal van idyllische ro- j mantiek, dc spanning rechtstreeks leidend naar de climax van het l formidabele slotgevecht De humor I die uaarbu in overvloed vermengd werd. is soms wat nadrukkelijk en 1 niet altijd heel subtiel, doch van een landelijke gespierdheid, die weliswaar aan hoge ethische nor- men niet voldoet, maar in elk ge val doorgaans met onstuimige fris heid gepresenteerd wordt. Maureen O'Hara. John Wayne en zijn tegenstander Victor McLaglen siaan alle drie zich en elkaar met humor en élan door deze landelii- ke klucht heen. En de oude Barry Fitzgerald maakt van de huwelijks makelaar ï.o'n kostelijk bizar en heel levend mannetje, dat daarom alleen al dit pretentieloze jamuse- mentsgeval het zien waard is. heeft in onze dagen een grote knauw gekregen. De onkerkelijkheid is een nieuw verschijnsel, dat in steeds snellere mate om zich heen gaat grijpen. De kerk van :J53 is niet zomaar te vergelijken met de kerk van 1900. De huidige kerk wijst in principe alles af wat cultuur betreft en wel niets te maken hebben met kunst. Een scherpe scheiding tussen het geloof en het terrein van het le ven wordt echter door de linker vleugel van de kerken ontkend. De mens. gewogen in het leven, moet er van maken wat hn kan. De mens is in staat tot het goede. Ieder uur van de dag heeft de mens de mogelijk heden dit kunnen te ontwikkelen. „God is Liefde" maar men meent dikwijls het tegendeel te ontmoeten. Eerst wanneer we dit in onszelf te rugvinden» kunnen we iets begrijpen van wat vroomheid genoemd kan worden." zo besloot ds Bamouw zijn inleiding Na een korte pauze werden enke le vragen beantwoord. Tot besluit dankte de heer J. Kreber als voor- zitte van de NPB ds Bamouw voor zijn uiteenzettingen, die op zijn beurt mededeelde volgend jaar iets dergelijks te houden. Ook nu meer opvoering in oecumenisch verband In December van het vorig jaar werd in de Evangel. Lutherse kerk door een oecumenische jongeren groep het kerstspel van M. Nijhoff opgevoerd. De mime mate van waar dering die zowel dit initiatief als de opvoering ten deel mochten vallen, heeft deze groep doen besluiten om naar een soortgelijke vormgeving van het Pinksterfeest te zoeken. Er is een aantrekkelijk klein spel gevonden van de hand van C. Wiï- keshuis Het maakt de moderne tijd doorzichtig naar het heilsfeit van Pinksteren. Het lekespel „Kom Hei lige Geest", wordt opgevoerd als on derdeel van een wijdingssamenkomst in de Nieuwe Kerk. hoek Nieuwe- en Oude Maasstraat, op Woensdag 20 Mei, aanvang 20 uur. Het spel wordt opgevoerd door groepen van de Jon ge Kerk. C.J.M.V., C.J.V.F. (Herv.). Lutherse Jeugd. Oud-Katholieke jeugdgroep en de jeugdgroep van Het Leger des Heils. Voorgangers in deze dienst zijn ds W. A. Krijger en past. C Tol. Muzikale medewerking van het muziekkorps van Het Leger des Heils. ARNHEM. ïr J. P. Fokker, hoofd van het Bureau voor Recrea tie en Natuurbescherming van de rijksdienst voor het Nationale Plan, heeft tydens het congres van de Lan delijke Gontactraad te Arnhem ge sproken over de sport- en speelvel den in de planologie. „Wij zijta het er allen wel over eens," zei hij. „dat er te weinig sport- en speelvelden zijn en dat wjj naar uitbreiding moeten stre ven Maar misschien zijn niet allen zich er voldoende van bewust, dat wü zuinig moeten zjjn mei het ge bruik van grond." „Dit impliceert, dat de voorkeur gegeven zou moeten worden aan de sporten die per speler de minste op pervlakte vereisen en dat het wense lijk is dat het terrein, waarop de actieve recreatie wordt onderge bracht, zó ingericht wordt, dat het ook nog waarde houdt voor de pas sieve recreatie." Voetbal en hockey b.v. vereisen veel terrein per speler. Korfbal en volleybal minder en bovendien kun nen deze sporten ook door leden van het vrouwelijk geslacht gespeeld worden. Het gemengd spel is van veel betekenis Overigens is het ge wenst die sporten te propageren, welke ook op gevorderde leeftijd nog kunnen worden beoefend. Ik ontkom als planoloog niet aan de indruk, merkte spreker voorts op, dat wij in Nederland al rijkelijk veel grote in richtingen (stadions) hebben en er is geen reden te bevorderen, dat uit plaatselijk chauvinisme er nog meer gesticht worden. Tot slot wees ir Fokker nog op de kleinere speelterreinen, die meer in de bebouwing verspreid moeten liggen en bedoeld zijn voor die cate- SPREEKUUR WETHOUDER De Wethouder van Gemeentewerken en Grondbedrijf is verhinderd as. Maandag zijn spreekuur te hnuden. Plotseling overleden Vrijdag voelde de 72-jarige G. J. V., woonachtig Kreupelstraat 44—0 zich bij het passeren van de Over- schiesestraat onwel. De man zette zijn fiets tegen een hek. gmg zelt aan de kant van de weg zitten en zakte daar in elkaar. Waarschijnlijk heeft de man een plotselinge hart aanval gekregen. De dood moet on middellijk zijn ingetreden. Als DHR kampioen Wanneer D.H.R. Zondag het kam pioenschap mocht behalen, zal dit natuurlijk enige feestvreugde tot ge volg hebben. Er is in dit geval gelegenheid tot gelukwensen in zaal De Ruiter aan het Broersveld. De wedstrijd DHR 2 De Mussen 2 is op verzoek 'van De Mussen uitgesteld. gorieën voor wie een algemeen re creatiepark te ver is. Voor de klei ne kinderen kunnen tussen de hui zenblokken gemeenschappelijke ge- bruisktuinen worden gemaakt, met slechts kijk tuinen. Overheidspersoneel meent: DEN HAAG N- 1 U verne men zou tussen de rreenne en de organisaties van overheidspersoneel nog steeds geen overeenstemming zijn bereikt inzake de salarisver hoging voor de zogenaamde mid dengroepen, ten aanzien waarvan van de zijde der regering voorstel len zijn ingediend. De organisaties zouden de redelijkheid erkennen van een salariscorrectie voor de middel bare en hogere ambtenaren, die in salarisverhogingen in 1945 belang rijk zijn achtergebleven bij de an deren, doch zij zouden tevens van oordeel zijn, dat nu verbeteringen mogelijk zijn. ook andere oneffen heden behoren te worden wegge nomen. In het bijzonder heeft dit waarschijnlijk betrekking op de be loning der vaklieden. PARIJS De Franse minister raad heeft Vrijdagavond besloten tot bezuinigingen van 75 milliard francs als bijdrage tot het in even wicht brengen van de begroting 1953. Deze bezuinigingen zullen be staan in een vermindering van de militaire uitgaven met 31 milliard francs, een vermindering van 20 milliard francs van de subsidies, een vermindering van 13 milliard francs op de openbare diensten en een vermindering van de uitgaven met 11 milliard francs door het be talen van lagere prijzen voor door de staat gekochte goederen. Verder werd besloten tot nieuwe belastingen, die evenals de vermin dering van de subsidies de voedsel prijzen zullen doen stijgen. Deze belastingen, die door het parlement zuilen moeten worden goedgekeurd, zijn een belasting op het zware ver voer. een belasting op suikerraffina derijen en een verhoging van de belasting op alcohol. Op 24 Mei a.s. hopen on- ze geliefde Ouders JACOB VAN RHIJN jj en JANNETJE VAN RHIJN —v. d. MAKEL hun 25-jarige cchtvereni- ging te herdenken. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Schiedam, 10 Mei 1953. J. A. Alb. Thymstr. 89, Schiedam. Gelegenheid tot felicite- ren Vrijdag 22 Mei van 5 S tot 10 uur n.m. De filmhond Lassie vervult de hoofdrol in de film, die dit weekein de aan de Hoogstraat in het Monojso- le-theater te zien is. Hij behoort dit- maal toe aan een eenvoudig man, die goud ontdekt en een man in vertrou- 1 wen neemt, die dat allerminst waard is Zo gebeurt het dan dat er een strijd op leven en dood ontstaat in een eenzaam gebied, dat echter toch niet zóver van de bewoonde wereld is verwijdprd. of de goede krachten i hieruit kunnen zich met de affaire i bemoeien Wanneer Lassie er echter met zou zijn geweest, was er van dat bevredigende slot nog niet veel te- t rechtgekomen. Nu is het de hond, rite de laatste, beslissende slag, aan de misdaad toebrengt. Triinjke vi «Ui.i). ds Bescherming Burgerbevolking betreffende, zullen 1 worden beantwoord in een openba- re vergadering, die Maandagavond in Musts Sacrum aan de Lange Haven wordt gehouden. AUe Schiedammers boven de zestien jaar hebben vrye ltoegang. Kiest een bri] die tl staat, dus. W Mr Opticien. ST. LI D UI N A S T R. 1 TEL. 67649 SCHIEDAM Notaris P. Schaberg le Schie dam zal op Vrijdagen 15 en 22 Mei 1953, telkens v.m. 11 uur, in het Gebouw van de Ned. R.K. Volksbond, Lange Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verkopen bij vei ling en afslag: I. Het winkel- en woonhuis, met loods, open grond en erf, te Schiedam aan de Groene- laan 39, kad. sectie M no. 586. groot 1 a. 15 c.a. Verhuurd voor 8.05 p.w. Grondbel. 33.88; Straatbel, 11.91. It. Het winkelhuis met werk plaats en een vrij woonhuis met erf, te Schiedam aan de Nieuwe Haven 265 en 267, kad. sectie M no 3267. groot 1 a. 26 e.a. Verhuurd no. 265 voor 4.60 p.w., no. 267 voor 5.75 p.w. Grondbel. 63.62; Straatbel, 22.35. Aanv. en betaling 22 Juni 1953. Bezichtiging Dinsdag 12 en Woensdag 13 Mei 1953 van 10—12 en van 24 uur. Nadere inl. en toegangs- bew. t.k.v, de Notaris, Tuin- laan 102, Schiedam. VOOR MOEDER DAMESCLUBJE 29— RADIOTAFEL 2850 KAPSTOK I9-50 'PIEGELTJES EUKENSTOEL 13.75 mooi, blank en massief KEUKENTAFEL uitschuifbaar of met lade. OMT NAAR PLATE PLATE de "akman heeft en weet een oplossing, t/o Mooi Stadhuis SCHIEDAM. Wij vragen voor onze winkel Rotterdam, Stadhou- dersweg LOOa liefst met het vak bekend. Voor geschikte krachten hooa loon. prettige werkkring en gunstige vacantieregeimg. Gegadigden kunnen zich persoonlijk aanmelden op bovenstaand adres op Maandag II Mei as. ^ssa\mnds tussen 6-8 uur. ZÏJLSTRA GROOTWINKELBEDRIJF IN LEVENSMIDDELEN, wordt uitgenodigd aanwezig te zijn op de op MAANDAG 11 MEI te 8 uur 's avonds in MUSIS SACRUM, Lange Haven 111. Onderwerp: DOEL en OPZET van de B.B. Voorlichting met film. Gratis toegang Voor prima witwerk, van ouds gebr, Kleyheeg. Hoofd straat 239, Schiedam. TeL 68353. Voor prima reparatie en ZO nodig in één dag klaar naar schoenmakerij A, P. Baaijens, Broersveld 134. Nette jongen gevraagd. 16 tot 18 jaar. Albert Heijn. Oranjestraat 35. New-White, plastiek muur verf voor plafonds, muren, gangen. In 1 x sneeuwwit. Alléén echt In bekerverpak king en naam New-White. AUécn-verkoop voor Schie dam: J. van Katwijk's verf handel. Broersveld 37 te genover Passage. Weeshuis der Hervormden te Schiedam vraagt zsm. een kookster, intern of extern. Brieven m. verm, van leeft, ervaring en referenties a. d. directeur. L. Achterweg 14 Pers. aaitm. 's avonds 7 uur. zelfde adres. Gem. zomerhuisjes vrij vóór 18 Juli en na 29 Aug. Adres K. Hamstra, O. Nykerker- weg 135, Ermelo. Tel. 03417 —648, Reparatie Kunstgebitten. Lange Kerkstraat 64. Weeshuis der Hervormden te Schiedam vraagt een werk ster. Volledige werkweek. Pers. aanm. 's avonds 7 uur, L. Achterweg 14. Voor Uw vacantie. Pension Rijn zicht. "Ut rechtse weg 61A Arnhem. Tel. K 8300—20365. V.w., C.V., badk. Prima pen sion 6.50 p.p.p.d. Voor- en naseizoen 6-Logies met ontb. 4.50. Fraai gelegen. Grote tuin met 2ïtje aan de Rijn. Schitterende omgeving. Veluwezoom. Busdiensten naai al ie richtingen. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni gingsavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wim de .Ruiter, Broersveld 55, Vraagt condities. Complete kamers vanaf 347.50, 4 ''nes gotisch met tafe] «f 260.—, rookfauteuii.s compl. 72.50, baardfauteuil f 39.50, mo dern dressoir f 147 50. H. J. Stentler. West Frankl.straat 79 Tel 69974. Herenfiets aangeb. Sportmo- del, groen, met nieuwe re serveband. Compl. Licht. Vaste prijs 60. Vlaardin ger dijk 165. altman voor autorijles. Alleen Rembrandtlaan 53. Tel. 66346. Waltman voor motorrijles. Wij beschikken over een speciaal ingerichte lesmc- tor. Allen Rembrandtlaan 58 Tel. 66346. Voor pasfoto's naar K. V. Vuuren. Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1