Lustrumviering „Schiedam" is met vergeten fyupOH? as Ook gemeentebestuur was vertegenwoordigd Gevallenen 4 R.I. herdacht op V alkenbnrg en Y penburg t#y D KLERKeZN Oude Hermes in heiveld sJ DE A VONT EREN VAN KAPITEIN ROB AGENDA jeugd was weer eens bezig 's Nachts op weg naar grootmoeder Kegelconcours in „De Kroon" Kampioen SVDWP vierde feest Yros*"-dA^ST grJSSZ*-**^ wöfstöï 18250 235.- 170 'llg_9Q Gouden jubileum bij Molijn en Co. KNA had weer veel succes „Lenteklanken" in Irene 2 Maandag 11 Mei 1953 Het voorrecht een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur ter ju bileumreceptie te zien verschijnen, is lang niet iedere vereniging beschoren. Meestal wordt de erkentelijkheid voor het werk van officiële zijde schrif telijk afgedaan. Dat Zaterdagmiddag de wethouder voor Sportzaken, mr P. van Bochove, persoonlijk naar Musis Sacrum kwam om daar het bestuur van de 45-jarige voetbalvereniging ..Schiedam" te complimenteren, tekent wel de bijzondere positie, die deze vereniging in het Schiedamse sportleven Inneemt. Trouwens, ook de verdefö belangstelling btf deze receptie heeft dit nog eens duidelijk laten blijken. m Behalve wethouder mr, P. van Bochove waren o.a. aanwezig de commissaris van polriie, de heer K. Rijpma, de heer J. Bronneman. secre taris van de Gemeentelijke Sport- commissie, de heren A. Leenderts en A. van Schie. resp. voorzitter en secretaris van de S.B.LO.. de heer D. Beets, voorzitter van de Kon. Ned. Honkbalbond en de heer J. Bijloo namens de R.V.B. Verder hadden talrijke sportorganisaties in en bui ten de stad afvaardigingen gezonden. Tijdens de receptie, waarbij de voetballer-honkballer jaccj. Heyster de sprekers aandiende, zijn talrijke bloemstukken en een fruitmand aan geboden. Deze geschenken verhuis den later naar de plaatselijke ver pleeginrichtingen, waar ze zeker iets van de vreugde van dit lustrumfeest zullen hebben overgeplant. Mr. Van Bochove wees er op dat „Schiedam" eigenlijk één grote vriendenkring is. Men mag dan wel niet zo hoog in-de competitie-boom zitten, maar dat heeft ook zijn voor delen. Zo kent het „Schiedam"-be- ctuur b.v. geen zorgen over het op houden van een „hoge stand". Wel licht benadert ..Schiedam" het ideaal van sportbeoefening om de sport zelf wel heel dicht. De wethouder heeft de indruk dat de club zeker nog enkele jaren óp Boshoek zal kunnen blijven voordat Wilton-Fyenoord er z'n nieuwe kan toren gaat neerzetten. Mocht dit met het geval zijn, dan zal de" gemeente zeker niet aarzelen de helpende hand toe te steken. Volgens mr. Van Boc hove zijn we na dit jaar het dal der sportveldenmisère wei doorgetrok ken. Advertentie l.M.) A! maandenlang werden er honderden rollen enkele en dubbele gordijnvelours ver kocht met logisch gevolg dat er ook honderden coupons als restant overbleven. Deze coupons van één fat vjjf meter beginnen geleide lijk zoveel ruimte in beslag te nemen (en die ruimte kunnen wij heus wel beter gebruiken) dat wij er in één slag afwillen. Daarom houden wij een spe ciale verkoop van onze hele voorraad coupons, enkele en dubbele gordijnvelours in diverse kwaliteiten. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop en met een beetje zoeken en geduld koopt U nu de mooiste kwa liteiten gordijnvelours voor pt ijzen die meer dan de helft lager zijn dan normaal. WMKEICIKTRUM BWNENWEG, Tal. 23180 Namens de Rotterdamse Voetbal bond bood de heer J. Bijloo het bestuur van „Schiedam" Zaterdag middag in Musis Sacrum een prachtige fruitmand aan. Als volbloed-cricketter kon com missaris Rypma het niet nalaten even de draak te steken met de honkbalsport als concurrent van het cricketspel. Typerend voor de goede verstandhouding tussen politie en ..Schiedam" achtte hij in dit verband het feit dat hij nochtans was geko men. Ook de heren Bijloo en Leenderts voerden het woord, waarbij de heer Leenderts waarderende woorden sprak aan het adres van de heer Chr. van Dijk, oud-voorzitter van „Schie dam" en deze middag dus ook aan wezig. De heer Beets memoreerde dat „Schiedam" de eerste voetbalvereni ging in i heel Nederland was, die „honkbal" aan de naam toevoegde. Namens S.V.V. heeft de heer G. Zon neveld nog gelukwensen uitgespro ken, waarna de weg vrijkwam om de aanwezige bestuursleden van „Schiedam", t.w. de heren J. v. d. Touw, voorzitter, H, M. Zonneveld, secretaris. J van Mcurs. penning meester, J. Kinds, J. v. d. Kooy, .T. F. Ebben en G. F. Zonneveld, persoon lijk de hand te drukken. Het avondfeest Voorzitter J. v. d Touw opende Zaterdagavond het feest met een feestelijke toespraak, waarin hij o.m. de heren J. C. Bronneman, namens de Gemeentelijke Sportcommissie. J. Bergïjk als consul der K.N.V.B. en als voorzitter van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging en verte genwoordigers van enkele zusterver enigingen welkom heette. Voorzitter Van der Touw vertelde dat „Schie dam" deze vijf en veertigste verjaar dag kon vieren door het enthousias me en de ijver van leden en suppor ters. In een korte terugblik op het verleden, wees hy op de grote ver diensten van de heer L. M. Krabben dam, oud-voorzitter, die wegens ziek te niet aanwezig kon zijn, de heer Z. N. Kolmeyer, penningmeester en Chr. van Dijk. Laatstgenoemde vier de tevens zijn veertig jarig jubileum voor de vereniging, welke medede ling met een luid applaus werd be krachtigd. Vervolgens werden vijf leden, die meer dan twintig jaar hun diensten aan de vereniging hebben gegeven op het toneel geroepen. Zij kregen een speldje op hun colbert geprikt, waarmee ztj lid van verdienste waren geworden. Ook hier stemde de zaal luid mee in. De heer A. Streng werd gehuldigd voor het feit dat hij thans vijf en iwintig jaar als actief speler voor de vereniging uitkomt. Spreker herinnerde nog eens aan de gezellige contactavonden van het afgelopen xvinterseizoen en zei. dat men op deze voet best kon blijven doorgaan. Als jubileumgeschenk was een fraaie medaillekast overhandigd. Maar één zwarte zijde kleefde er aan zijn toe spraak: Over de verrichtingen op het groene veld kon de heer Van der Touw niet zo erg tevreden zijn. „La ten we eensgezind bouwen voor de toekomst van ons oud „Schiedam". Dan zullen we zeker slagen." zo be sloot de voorzitter zijn feestrede. De conferencier Henk Bukman, Jan van Oost. als piano-begeleider en met zijn accordeon, de cabaretière Jean van Raay, het van radio en tele visie bekende „Majoco trio" en enkele door het gehele gezelschap gespeelde sketches, zorgden voor een uitgelaten feeststemming, die zijn hoogtepunt vond op het bal na afloop van het programma. LEIDEN. De oudstrijders van Alons. Op de begraafplaats aan de het vierde regiment infanterie, waar- Cantmeweg te Katwijk aan Zee, van onderdelen in en rond Ypenburg, I waar des ochtends een bloemenhulde Valkenburg en Katwijk werden inge zet bij de bestrijding van de zware luchtlandingsoperaties met Duitsers op de tiende Mei 1940, herdenken tel- kenjare hun kameraden die in deze zeer ongelijke, maar voor de Hollan ders roemrijke strijd vielen. De herdenkings-bijeenkomst ving aan met kerkdiensten, waarvan één in de kapel van het vliegveld Val kenburg, waar een H, Mis werd op gedragen en een predieatie werd ge houden door de oud-aalmoezenier pastoor J. de Boer. Voorts werd een dienst gehouden in de Nederlands Hervormde kerk te Valkenburg, waai- de oud-veldprediker ds P, van dei- Staay uit Anjum voorging. De deelnemers aan de herdenking wer den vervolgens ontvangen op het vliegveld, waar de reserve-majoor J. H. G. P. Matta een rede hield. Daar op marcheerde men, voorafgegaan door de kapel van de Marinelucht vaartdienst, naar de militaire be graafplaats in Valkenburg. In de stoet hepen onder meer mee: It.gene- raal b.d. J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, luitenant-generaal P. Alons, kolonel b.d. H. P, Buurman en burgemeester W. M. van der Harst van Valkenburg. Laatstgenoemde memoreerde in zijn rede de ook vooi de bevolking van Valkenburg zo dra matische dagen van 13 jaar geleden Ds van der Staay las Openbaringen 21 en bad he* Onze Vader. Na mu ziek door de MLD-kapel en zang van een Valkenburgs koor werd een mi nuut stilte in acht genomen en een salvo boven de graven afgegeven, ge volgd door kranslegging namens de oudstrijdersverenigmg door kolonel Buurman en namens de Oorlogsgra venstichting door luitenant-generaal Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 53. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen} 30 April15 Mei, Stedelijk Mu seum, Hoogstraat, da. 2—5 en 8TO uur:, Zo. 2—5 uur: Expo sitie „Kunstenaars helpen". Concert: 13 Mei, Aula Sted. Museum, 8 u: Kath. kring. Optreden van Paul Niessing, piano. Films; passage, da 2, fi uur: The Quiet man (14 jaar). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: Lassie's grote avontuur (alle leeft). Bijeenkomsten: 11 Mei, Musis Sacrum, S uur: Propaganda-bijeenkomst Be scherming Burgerbevolking. 12 Mei. R.K. Volksbond (zaal 6), 8 uur: Testavond voor Vacantia- week-revue. 12 Mei, Lokaal Nwe Maasstraat, 8 uur: Verkiezingsbijeenkomst C.H.U, 12 Mei. Maison Westhuis, 2.30 u: Sluitmgsmiddag Ned. Ver. v. Huisvrouwen Nationale Reserve boekt een wandelsucces Ook de Nationale Reserve nam deel aan de wandeltochten van „Crooswyk" m Rotterdam. Bij de 35 km-tocht wisten deze Schiedam mers in de militaire afdeling de eerste pnjs te bemachtigen. Hun puntenaantal bedroeg 709. was gebracht op het graf van een gesneuvelde van het tweede regi ment artillerie, werd vervolgens eveneens epn krans gelegd door ko lonel Buurman, die een kort her denkingswoord -sprak. Burgemeester mr W. J. Woldnngh van dér Hoop van Katwijk, legde na mens de burgerij een krans. Ook de ze plechtigheid ging gepaard met muziek, een salvo en een minuut stil te. Een andere groep deelnemers aan de herdenkingsbijeenkomst was in middels naar Ypenburg vertrokken voor een soortgelijke herdenking al daar. Een dertienjarige jongen is .door de politie ingerekend toen hij een negenjarige jongen met een bran dende lucifer in het oog had ge schoten. Da oogharen van de negen jarige jongen werden geschroeid. Aan de B.K,-Laan stookten twee jongens van tien en elf jaar een vuurtje tn net droge gras. De ouders hebben het tweetal van het hoofd bureau moeten afhalen. Vier jongens hadden zich giste ren, ondarks de vele waarschuwin gen, die ooi: op het terrein zijn aan gebracht, via een ijzeren hek op hel dak begeven van de m afbraak zijn de glasfabriek aan de Hsvendijk. Omdat zy er op zijn verzoek met afkwamen, klauterde een agent naar boven om ze te halen. De toestand, waarin deze ruïne op het ogenblik verkeerd, maakt verblijf op het ter rein levensgevaarlijk. Ten nadele van de firma v. B. aan de Beyerlandselaan hebben twee jongetjes van zeven en tien jaar een zonnescherm vernield. De ouders zullen de schade moeten ver goeden, Vannacht om drie uur trof een agent bij de Damlaan een dertien jarig meisje aan, dat een grote kof fer meezeulde. By onderzoek bleek zich in de koffer kleding en speel goed te bevinden. Naar het meisje dat aan de Oudedijk woonachtig was, vertelde, kon zij slecht op schieten met haar stiefmoeder. Na dat zij Zondag de dag had moejen doorbrengen bet kousenstoppen m plaats van met haar vriendinnetjes mee te gaan, had zij de vlucht ge nomen, Doel van haar nachtelijke tocht was grootmoeder aan de Ha- vendyk. Zover is ze niet gekomen. De politie verleende het kind voor de rest van de nacht onderdak. Voetballer breekt been Bij de wedstrijd SVV 4—Hermes- DV5 4 is Zondagmorgen de 18-jari- ge Hermes-speler J. N„ woonachtig Lauren,* Kosterstraat 28, in botsing gr komen met de doelman van SVV. Het kwam zo hard aan dat de SVV- er een gecompliceerde beenbreuk opliep en ter observatie in het ge meenteziekenhuis moest worden op genomen. FIETS GESTOLEN F. J. S. zette Zaterdagmiddag tus sen vier uur en half vijf de fiets van zijn baas ^nkelc minuten nnbe- heerd op de Koemarkt neer. Bij te rugkomst was er geen fiets meer te bekennen. 2195 Wanneer zij wil len wegrijden, beginnen de Arabieren weer te schieten. Op die manier komen ze nooit de grot Uit, meent Rob en daar om stapt hij weer uit. Hy' zal 2yn pistool nu maar leegschieten om zo de aftocht van mr Mor ris te dekken. En dat lukt Rob loopt mee met de auto. die voorzichtig over de ongelijke weg rijdt en de Arabieren kiezen eieren voor hun geld: ze blijven in hun schuilhoeken. Ongemn- derd bereikt de auto de uitgang van de grot. Dan springt Rob in de wagen en snel rijdlt mr. Morris verder. Maar wat nu? Het kan nog uren duren vóór Mustafa i doen? En wat Rob vooral interesseert is. wat dat tegen wil en dank op het spoor gekomen van. een en Achmed terugkeren en nu is natuurlijk het depot in de bergen te beteken heeft. Zijn zij groot complot? hele kamp gealarmeerd. Wat zal Alexander1 De voorjaarswedstrijden van de Schiedamse Kegelbond, gehouden op de banen van de Kroon, zyn weer geëindigd. De leden van de clubs. aangesloten bij' de bond, waren in twee groepen verdeeld, die een vin nige strijd hebben geleverd om de eer. Groep A gooide 3197 hout, groep B wierp 3216 hout, zodat groep B met gering verschil winnaar werd. In groep A was de hoogste werper E. Nieuwen dyk, 247 hout, In groep B C. van Waalwijk van Doorn. 259 hout, beiden lid van De Poedelaars. Laatst genoemde werd tevens kampioen van Schiedam. Zondag is nog een zestig ballen- wedstryd gehouden. De uitslag daar van was: senioren: 3. L. v. d. Most, 441 hout; 2. E. Nieuwendijk, 398 hout; 3. J. Kreuger, 389 hout; junioren: 1. S. Klein jan, 341 hout, 2. Crama, 321 hout. Ter gelegenheid van het .behaalde kampioenschap van de Ze klasse van de afdeling Rotterdam, recipi eerde de Schiedamse Voetbalvereni ging „S.V.D.P.tV." gisterenavond in Musis Sacrum. Aan deze receptie werd tevens een feestavond gekop peld voot de leden en donateurs van deze vereniging. Nadat de voorzitter van SVDPW dhr. De Uil, een kort openingswoord had uitgesproken, kwamen bestuurs leden van diverse zusterverenigin gen hun gelukwensen aanbieden. Men deed deze vergezeld gaan van een ware bloemenzee. Ook de ko mische noot ontbrak bij deze offi ciële gebeurtenis niet. want als laatste gelukwenser verscheen een allerdwaast uitgedost persoon ten tonele, die bij na'/raag een bak ker van de Paraleïlweg bleek te zijn. Met een volle stem bracht hij een zelf gecomponeerd clublied ten ge hore. Hiermede was het hek van de dam en de spanning van de laat ste weken ontlaadde zich. De stem ming was er m en bleef er in, daarvoor zorgden de leden van de band „The Blue Birds" wel. Deze band was pas teruggekeerd" van een tournée uit Belgie In een vlot tempo en met een uitmuntende show, wisten de bandleden van be gin tot eind het publiek te pakken en vooral de zangeres Jeny 't Hart oogstte veel succes. De danslusligen, en dat waven er vele, konden zich dan danig uitleven. Tot na midder nacht duurde het feest, waarin we hebben kunnen ondervinden dat S.V.D.F.W., behalve voetballen, ook wel weet wat feestvieren is. SCHIEDAMSE PADVINDERS MET AM, GECHENK IN VLAARDINGEN Zaterdag droeg de padvindersgroep „Burgemeester Van Haarcn", namens Troop 32 uit Akron, U.S.A., kampeer en spelmateriaal, ter waarde van ƒ200. over aan groep II van de Ne derlandse Padvinders in Vlaardingen. Deze groep heeft haar clubhuis aan de Nwe Waterweg en was veel mate riaal verspeeld door de watersnood. Na de overdracht werd door Groep II Vlaardingen en Groep IV Schiedam, een gezellig kampvuur ge houden. ESPEEANTO-AGENDO Merkredon, la 13 an de majo: Pe- terse rakontos pri Pasteur Gekama- radoj venu al ma klubvespero. In Joegoslavië wordt thans het Es peranto onderwezen op een twintig tal lagere scholen en op enkele gym nasia. technische en middelbare scho len. Bovendien, op vier kweekscholen voor onderwijzers, terwijl aan parti culiere cursussen voor beginners en gevorderden enkele duizenden leer lingen deelnemen. Het feit, dat deze zomer in Zagreb (Joegoslavië) een internationaal Esperanti-congres zal worden gehouden, zal hieraan wel niet vreemd zjjn. A dn erf ev tip f M De „OD"" ke\e q0 ln -?20~ b'eed KU SO jaar één met Rotterdam Morgen antal ««r „tugkr""' tttare Reslant-P?™ bloedde ln terra. 9'°® bruin, 1 aanbieding l.UCINDKiol"b,ee<l dress0" -hte Pe'"" slVde» voor lal«ts Jub»aum meter 05 B3' ln *arnT 200 230 x 310 5 jaar g« ro.nl flOU-EN ZOMERDEKÊ^ deii|nS 1 derne In mo"~ 1„,WS een WALENBURGERWEG Winkel itad-Blijdorp' ÜEIJERlAN dselaan MW 27/1—GTB 1 4—2 GTB l was in haar laatste uit wedstrijd niet gelukkig en zag on danks een veldoverwicht de wed strijd in een nederlaag eindigen. De Schiedammers liepen hard van sta pel door na vijf minuten spelen een 0—2 voorsprong te verkrijgen. Na dit succes beging GTB de fout om af te wachten tnplaats van door te drukken waarvan de hard zwoegen de Maaslanders van profiteerden: Na dat MW de achterstand had weg gewerkt, wist MW zelfs voor de rust was aangebroken, de leiding te nemen. Na de thee hetzelfde spel. GTB bleef jn de aanval, maar het spel was te doorzichtig om tegen een hardwerkende ploeg, die zich volkomen gaven, deze wedstrijd te winnen en succes te boeken. Onge veer 20 min. voor tijd moest een van bet toch al gehandicapt GTB- elftaï, zich laten vervangen en na dat MW de stand op 4---2 had ge bracht gaf GTB zich gewonnen. GTB 3 zag in Ridderkerk tegen RWH 3 geen kans een spaak Ln het wiel te steken en verloor met 40 Met de rust was de stand 3—0. Plotseling overleden Zondagmorgen werd de 46-jarige kapper M. D. woonachtig aan de Prof. Kamerling Onneslaan toen hij met zijn echtgenote op het station vertoefde, niet lekker. De GGD kwam er aan te pas en bracht de man naar de dr Noletstichting. Voordat hij daar arriveerde, bleek hij echter reeds te zijn overleden. Aan de Havendyk verleende de brandweer assistentie by een schoorsteenbrand ten huize van H. M. Er moest een gat worden ge hakt alvorens het vuur kon wor den verwijderd. De veteranen-wedstryd, die giste ren op het Hermes-veld als voorwed strijd van de grote strijd Hermes- DVS—Eindhoven werd gespeeld, heeft een zeer geanimeerd verloop gehad. Wie gedacht had, dat de oud jes zich wel niet zo erg zouden in spannen, kwam bedrogen uit. De ge hele wedstrijd hebben zij voor de overwinning gevochten en bleken daartoe zelfs nog over het uithou dingsvermogen te beschikken. De jonge veteranen nemen reeds vrij spoedig een 2—0 voorsprong, maar de ouden lieten zich daardoor niet uit het veld slaan en nog voor de rust hadden zij kans gezien door doelpunten van B. Buitenhek en D. IjESchrcacher de stand op 3—2 te brengen. Na rust kwamen de jongen lang zamerhand in de meerderheid, het geen in twee doelpunten werd uit gedrukt. Nog gaven de ouden de moed niet op, maar vooral het goede keeperswerk van Koos Smoor, die blyk gaf het nog lang niet verleerd te hebben, stond verder succes in de weg. Wel benutte P. Kreeft nog een penalty, nadat hij er al een tegen de paal geschoten had, waardoor de eindstand op 43 werd gebracht. De heer H. F. J. Landsbergen. Boerhaaveiaan 27 a. herdenkt 14 Mei zijn SO-jarig jubileum by -de N.V. Lak- Vernis- en Verffabnek Molijti en Co. te Overschie. Ten einde dit jubileum niet geheel te doen opgaan in de feesten ter ge legenheid van het 125-jarig bestaan van de onderneming, besloot de di rectie de huldiging Zaterdag j.I. te doen plaatshebben. De heer Landsbergen werd met vrouw en kinderen in de nieuwe recreatiezaal ontvangen te midden van het voltallige personeel en toe gesproken door de directeur, de heer p. Groen, die ook directeur dr ïr C. van Meeuwen vertegenwoor digde. Namens het gehele personeel sprak de heer P. Schilder, hoofd vertegenwoordiger en voorzitter van de personeelsvereniging. Er werden geschenken aangeboden. In het gedenkboek, dat de firma Molijn ter gelegenheid van het 125- iarig bestaan uitgaf, heeft de heer Landsbergen ook zijn memoires ge publiceerd. "De Schiedamse Arbeiders Toneel vereniging „Kunst na Arbeid'1 kwam in het Volksgebouw met „Comedie om geld" goed voor de dag. D;t stuk is geschreven door de bekende Joodse toneelschrijver A. Bromet, die tijdens de oorlog in een der concentratiekampen is om gekomen, eHt was niet de eerste keer dat K.N.A, een spel van hem voor het voetlicht bracht. Gezien het succes dat men. er vorige keren mee heeft behaald, was men er deze keer weer aan begonnen en het dient gezegd: Niet ten onrechte! Piet Kreeft was wederom een der grote mannen van KNA deze avond. Zyn veeleisende rol, die een zeer lange tekst had, zat er muurvast in. De flair die hy als Melchior Bran der, de fabrikant, aan de dag legde was bewonderenswaardig, zowel wat betreft het zakelijke als het minder officiële gedeelte in zyn optreden. Melle, de jongste neef, een rol van B. Versteeg en Ronnie, mevr. Van Rosmalen, het nonchalant© nichtje, steunden hem goed. Een zeer bij zondere vermelding verdient mevr. Schoel-Van Lilh, die in één week tijd, door een grote zelfopoffering de rol van Katrien, Brander's huis houdster. volkomen onder de knie had gekregen. Het knusse KNA-bal na afloop, werd opgeluisterd door het orkest van de heer Van Hasselt, terwijl de leiding in de vertrouwde handen was gelegd van de souffleur Aad Schonk. Muziekavond van Leger aan de Lange Haven Dinsdagavond is er een muziek avond m het Leger des Heüsgebouw aan de Lange Haven. Er wordt een uitvoering gegeven door het jeugd- muziekcorps o.l.v. de heer W. v. d. Horden, met medewerking van de Rotterdams© Gilaarbrigade en het Schiedamse Jcugdzangkoor, waarbij mevr, E. den Ouden-Jansen de lei ding in handen heeft. Brigadier G. Claeijs leidt het geheel. HBSS en Heerjansdam delen de winst Een matige wedstrijd met vee] span ning speelden HBSS en Heerjansdam Zaterdag voor een zeer talrijk putoJiek. Matig waarschijnlijk vanwege de zenu wen en omdat HBSS r.iet opkon tegen het harde spel van Heerjansdam. Spannend, omdat er veel belangen op het spel stonden. Mede daardoor kon. HBSS zich niet ontplooien en was het vertoonde spel niet best. Enkele zwak ken plaatsen in het elftal verminderden de kans op succes danig en het v:el dan ook met te verwonderen, dat de gasten de leiding wisten te nemen, ook al ging dat via een strafschop. Had HBSS in de eerste helft nog enige aanvallen op touw kunnen zetten na de rust was het Heerjansdam. dat de boventoon voerde Met nog 4 minu ten te spelen, kreeg HBSS een straf schop toegewezen en dankbaar -werd daarvan gebruik gemaakt om de staud gejyk te maken. Daarbij bleef het (1—1). Op 23 Mei zullen beide elftallen el* kaar weer bestryden. maar dan m Heerjansdam. Daar zal dan de beslis sing moeten vallen De overige elftallen brachten het er als volgt af: HBSS 5—Th. Red Stars 2 3—2, HBSS 8Zwaluwen V 8 21, HBSS btMar tini t b 30. DHS b—HBSS b 2 3—1, Schiedam eHBSS c 0—7. Het kinderzang- en operettekoor „Lentekiankeo" gaf Zaterdagavond in gebouw Irene een uitvoering voor ouders en genodigden. Eeist traden de kleintjes voor het voetlicht. Zij brachten een zeer vlotte opvoering van het kinder- zangspei „De Heksenmantei In hun frisse gekleurde costuumpjes getooid met Indianenveren hadden ze de bewondering van de gehele zaal. Het tweede gedeelte van de avond werd gevuld door de grote ren. „Zigeunerleven" heette hun operette, die was geschreven door A. J. v. q. Knoop en op muziek gezet door A. Th. Vis. Ook zy brachten het er heel goed af en ondervonden veel waardering bij hun aanwezige familieleden. Mevr. K. Verhoef Torn was de regisseuse van het geheel. Haar werk verdient een dubbele pluim als men weet, dat er tijdens d© repetities vele krachten zijn afgevallen, zodat men als het ware steeds weer opnieuw moest beginnen. Zelfs tot vlak voor de opvoering had men hier nog mee te kampen. Na afloop kregen de jongens- en meisjes-acteurs en actrices een ware ovatie in ontvangst te nemen. Burgerlijke Stand Geboren: Arend W, D. z. v, A. Sonneveld en M. Treurniet. Johanna C. d. v, H. J. Veerkamp en J. Ver waal. Jaantje, d. v. J. W. Tintel en N Meulstee. Agnes G. M. d. v. J. J, Th. Buurman en A. Poelstra. Overleden: G- J. Verhoek, 72 j. Snoei's garagebedrijf gemoderniseerd Mgt het wegbreken van een tus senmuur. het betegelen van de an dere muren heeft het garagebe drijf van de fa Snoei aan de Car- nisselaan een grondige verbou wing ondergaan. Met het aanbren gen van een smeer- en wasinrich ting beantwoordt de garage, die Zaterdagmiddag officieel werd her opend, nu aan de moderne eisen» die men aan een auto-bedrijf mag stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1