I Sportleven heeft nog steeds te weinig speelgelegenheid m a<;km)a Brandweer heeft de prijzen toegekend Tuindorp Kethel wordt verder uitgebouwd mm?* m S.B.L.O. brengt verslag uit over 1952 Zendings-expositie in het koor van de Grote Kerk Ontmoeting Ursus-H.D.V. moet stadgenoten in de KN VB honden Plan voor particuliere woningbouw omvat 152 vrije huizen Verloor U iets? BE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Samenwerkende kerken brengen de Zento volgende iveek in Schiedam SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Resultaat van de B.B.-expositie HermesDVS-RCB wordt belangrijk Klaverjassers bijeen Leger-muziek klonk aan Lange Haven 2 Woensdag 13 Mei 1953 Toen wethouder H. van der Kraan zich om gezondheidsredenen terug trok zijn functie, deelde hy ons in een gesprek dat we naar aanleiding ■van dat afscheid met hem hadden, mede, dat hü rondliep met plannen voor woningbouw In Kethel. Omdat deze plannen nog in Den Haag In behande ling waren, kon er verder nog niet veel over worden verteld, maar' dat is nu anders geworden. De financiële regeling l.v.m. een rijksbijdrage is tot stand gekomen en in afwachting van het vergroten van het Schiedamse bouwvolume is de oud-wethouder, nu weer als aannemer, alvast begonnen folders te laten vervaardigen, waaruit candidaat-kopers precies te weten kunnen komen met wat vnor woningen het huidige Tuindorp aan de Zuid zijde zal worden afgesloten. Het totale project, dat hier nog verwezenlijkt kan worden, bedraagt 152 woningen. Er wordt echter niet naar gestreefd deze woningen in éen keer te bouwen, doch dit in etappes te doen. Zo denkt de heer Hoek's Machinefabriek gedurende 1952 Uit het verslag van de W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek over 1852 blijkt dat de machine fabriek ook dit jaar op volle capa citeit heeft gewerkt. Het merendeel der orders was voor binnenlandse rekening. Ondanks buitenlandse concurrentie is de uitkomst bevre digend te noemen. Aan het einde van het jaar was deze afdeiing no» ruim van orders voorzien. De zuurstoffabrieken konden zo wel in Nederland als in Indonesië hun omzet nog enigermate verho gen. De nieuwe fabriek in Rotter dam werd vorig jaar in gebruik gesteld en heeft aan de gestelde verwachtingen voldaan. De hogere kosten voor electrische stroom, vrachten e.d. werden door een geringe prijsverhoging vrijwel geheel gecompenseerd. De in 1952 aftredende commissa ris, ir. S. van West, werd herkozen. Het verslag memoreert het verlies dat de firma leed door het over lijden van de heer P. van den Broek, die ruim dertig jaar lang commissaris is geweest De bruto-winst bedroeg vorig jaar 1.585.800.78. De directie stelt voor na afschrijving een dividend van 9T- uit te keren. De volgende afschrijvingen vinden plaats: terreinen en gebouwen 74.607,23; machines, flessen, enz. 602.522,97; transportmiddelen 97.882,11; inventarissen 14.563,75; dubieuse debiteuren r 5.891,38; sta- tutaire reserve 66.666,67; reserve belangen personeel 21.666,67; re serve Indonesische belangen 44.000,reserve belastingen en gratificaties j 413.000,—; dividend en tantièmes 245.000,—. De aandeelhoudersvergadering heeft dit voorstel aangenomen. Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie (tussen 9—12.30 uur en van 26 uur). Gekleurde sjaal, parelkettinkje, bagagedrager van motor, groene zomerschoen, koperen pondsge wicht, huissleutel, ring met 2 sleu tels. Te bevragen bij de vinders: Jute boodschappentas met inh., J. H. Visser, L. Nieuwstraat 195; glacé herenhandschoen. Mevr. v. d. Steen, Broersvest 60a: padvindersriem, W, v. d. Mark, B.K. Laan 223a; dames handschoen, M, Kiela, Graaf Floris- straat 62a; wit ketelpak, W. Don kersloot, Zwartewaalstr, 2; 1 paar handschoenen, 'A. C. v. d. Kik, Carthesiusstraat 17a; 1 paar bruine glacé handschoenen, W. J. Visser, Pupillenstraat 112, Rotterdam: Man chester jongensjasje, D. Simons. Amalia v. Solmsstraat 23b; f 1,— L. Berghuis, Tumlaan 42; vulpen, J. v. Hoogdalen. Graaf Florisstraat 89; portemoonaie. J, A. Engelberts, W. Frankelandsestraat 144b; groen vulpotlood. H. de Bruin, Groflaan 25-9; radiateur van auto, Gemeente Reiniging; henrinetankdop van auto, Kok, Broersvest 93; kinder schepje met emmertje, C. Pij ,en, Heren straat 45; houten schep, L. Vering- meijer, v. Esveldstraat 14a; bos sleutels. C. van Eek. Abbenbroekse- straat 16a; huissleutel, v. Osanen, Leibnitzstraat 32; Lipssleutel, Mevr. Poppezijn, Dr. Schaepmansmgcl 14; kanarievogel, en schildpad. Steens, Hoogstraat 78; bril in étui, H. Le vering, Marïastraat 12a; sleutel aan ring, R. Juijn. Galvanistraat 9b; rozenkrans, G. E. Jung, W. Molen straat 13a: rode kinderportemon- jiaie en rozenkrans, W. Olden, Hoogstraat 24b. van der Kraan nog dit jaar met 58 woningen te beginnen. De ligging van de woningen wordt begrensd door de Molensin gel, lepenlaan en Populierenlaan. De omgeving mag ideaal worden ge noemd, want niet alleen komen de huizen aan de Molensingel b.v. di rect tegenover het nieuwe open zwembad te staan, maar ook zullen de bewoners in de onmiddellijke omgeving het grote stadspark en de toekomstige sportvelden van Her mes DVS en SW vinden. In de woningen bevindt zich een grote doorlopende kamer, die aan twee kanten uitzicht biedt OP het eigen tuintje, drie slaapkamers, keu ken. douche, o.a, kelderkast onder de trap. Achter de woning komt een apart schuurtje, waarin ook een ko lenbergplaats aanwezig is. De koopprijzen van de woningen zullen variëren van elf en een half tot twaalf mille, eventuele huurpry. zen komen op ƒ11,87 per week, uit gezonderd de woningen aan de Mo lensingel, die iets duurder kosten. Tweemaal toneelavond van „Het Sin^elkwartier" De toneelvereniging ..Het Singel, kwartier" geeft Zaterdag voor haar leden en donateurs eer toneelavond in Musis Sacrum. Opgevoerd zal wor den „Het Hoedje van Marius". een blijspel van R. Veenstra. Maandag heeft de toneelvereniging 400 ouden van dagen uitgenodigd hetzelfde stuk te komen zien. Oud-Kath. jongeren gaan tweede lustrum vieren Tengevolge van de watersnood was de op 9 Februari vastgestelde feest avond ter gelegenheid van het 10-ja- rig bestaan van de Oud-Katholieke Jeugdvereniging „Sint Jan" uitge steld tot latere datum. Dit feest zal nu vanavond worden gevoerd in Mu- sis Sacrum. NIET TACHTIG MAAR ZESTIG Het pechduivelje heeft ons parten gespeeld, toen wy in de krant van Dinsdag de vereniging .De Belangen' tachtig jaar wilden laten bestaan. Zo als uit de vermelde data ook wel blijkt, moet dit zestig jaar zijn. Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst; F. H. Backer, St. Liduïnastr. 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen; 30 April15 Mei, Stedelijk Mu seum, Hoogstraat, da. 2—5 en 810 Uur:, Zo. 2—5 uur: Expo sitie „Kunstenaars helpen". Concert: 13 Mei, Aula Sted. Museum, 8 u: Kath. kring. Optreden van Paul Niessing, piano. Films: Passage, da. 7, 8 uur. (Hemel vaartsdag 2. 1-15, 7, 9.15 uur): The Quiet man (14 jaar). Monopole, da. 2, 7, S uur: De Duiveispas (14 jr.). Bijeenkomsten: 13 Mei. Musis Sacrum, 8 uur: Viering 10*jarig bestaan. Oud- Kath. Jeugdvereniging „Sint Jan". 13 Mei. School Oude Kerkhof, 8 uur: Aanvang spelleiderscursus Schicdamse Gemeenschap. 15 Mei. Bovenzaal Sted. Museum, 8 uur: Dr. J. A. Nederbragt spreekt over Israël en de Joden. 16 en 18 Mei. Musis Sacrum, 8 uur: Het Singeikwartier brengt „Het hoedje van Marius". Huisvrouwen besloten het winterseizoen In Maison Westhuis aan de Wa rande besloot gistermiddag de Ned. Ver. van Huisvrouwen het winter seizoen. Mejuffrouw Joore droeg werk voor van Alice Nahon, Hen- riëtte Roland Holst. A. M. de Jong en sprookjes van Andersen. Zij vond een aandachtig gehoor. De bijeen komst, die zeef druk bezocht was, is verder nog opgeluisterd met enkele zelf gebakken lekkernijen bij de thee. 2197 Mr Morris heeft de auto naar het punt gereden, waar zij de vo rige dag het kamp heb ben waargenomen. Hij rijdt de auto onder de bomen. Daar ligt, in de diepte, het kamp en kijk, daar gaan de patrouilles, alle kanten uit. „Drom mels", zegt mr. Morris, als monsieur Alexander al zijn mannetjes uit stuurt om ons te zoeken, krijgen wjj de kans van ons leven. Hij stuurt ze bijna allemaal weg en als wij nu een poging doen om het kamp te overval len zou het Ons best kunnen gelukken de ge vangenen te bevrijden." Ja, dat lijkt Rob ook een redelijk plan. Maar dan zal het snel moeten gebeuren. De auto biedt plaats aan vijf personen en als het geluk hun ia een beetje mee zit kunnen zij de drie gevangenen meteen meenemen. Rob slaat met zijn pistool een r paar gaten, in de vooruit van de auto om te kun- nen schieten op eventuele belagers. Hij heeft nog enkele kogels in zijn pistool en die zal hij gebrui ken ook als het niet anders kan. De Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening zal Vrijdag 22 Mei de jaarlijkse algemene vergadering gaan houden in hotel Beyersbergen. O.a. vindt bestuursverkiezing plaats. Aftredend zun dit jaar de hBren mr G. M. Hovingh, vice-voorzittcr, A. van Schic, secretaris, A. Bovenberg, M. v. d. Meer en H. J. Scheffers. Allen stellen zich herkiesbaar. Na afloop van de vergadering zal de directeur van het Clubhuis St. Joris Doele, de heer K. Soholten, een inleiding houden over het onderwerp „Wat kunnen de sport verenigingen doen voor de Jeugdrecreatie?" Nadat vorig jaar de tafelten nisverenigingen NOAD en Ready tot de bond waren toegetreden, bedroeg het aantal leden 49. Momenteel Is een verzoek van de gymnastiekvereni ging „Juliana" om als lid toe te treden, nog in behandeling. In het jaarverslag wordt aller eerst een overzicht gegeven van het streven om te komen tot een op lossing van het snortterreinvraag- stuk. De SBLO betreurt het dat niet kon worden gekomen tot een officiële openstelling van het nieu we sportcomplex aan de Oudedijk. Naast de zeven gereedgekomen vel den, die inmiddels in gebruik zijn Het gelijktijdig aanvragen van een zendingstentoojuteUing voor Nieuw- Vennep in de Haarlemmermeer bij het Herv. Z endings bureau In Oegstgeest en het Geref. Zendïngscentrum te Baarn bracht enkele jaren geleden deze twee instanties bij elkaar. De gemeenschappelijke zendingsten toonstelling, ondertussen in vrijwel het gehele land bekend gewórden onder de naam „Zento", was het resultaat van dit samentreffen. In meer dan zestig steden en dorpen van ons land werd de Zento ingericht, vaak nog met behulp van Eendlngstinstanttes van andere kerkgenootschappen. Volgende week zal de grote zendingstentoonstelling te zien zijn in het koor van de Grote Kerk. Ook hier werken alle Prot. Christel, kerkgenootschappen aan deze expositie mee. Natuurlijk wil de Zento in de Indonesië. De geëxposeerde voor eerste plaats iets laten zien van het werk van de Kerken op het zen- i dingsterrein in het tegenwoordige Voor tlrsus betekent de wedstrijd tegen HDV (Hemelvaartsdag) het wel of niet zjjn In de KNVB. Het gaat hier tussen twee candidaten voor de on derste plaats, waarbij HDV er wel het gunstigst voor staat, daar deze ver eniging nog steeds één winstpunt meer heeft dan Ursus. Bij een nederlaag van onze stadgenoten, is het pleit beslecht en zuilen zij het volgend seizoen in de afdeling hun geluk moeten proberen. Ook aan een gelijk spel heeft "ürsus niet veel, want het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de achterstand van één punt in de laatste wedstrijd nog'teniet gedaan zou worden. Urstis moet dus winnen en dat kan ook, mits de zenuwen niet te veel parten spelen, In ieder geval kunnen we Cr op rekenen dat het aan de Havendijk een felle en spannende strijd zal worden. Voor Excelsior zal het 'n prestige, kwestie worden om ook in de uit wedstrijd tegen kampioen VCS een overwinning te behalen, temeer daar ook de thuiswedstrijd in een zege werd omgezet. Winnen onze stad genoten, hetgeen wij wel verwach ten, dan behoeven zij uit de laatste wedstrijd slechts één punt te distil leren om zich van de tweede plaats ie verzekeren. Waarlijk een prach tige prestatie wanneer we bedenken dat uit de eerste zeven wedstrijden Tijdens de B B.-tentoonstelling in het Beursgebouw had de brand weer een kleine raadsel-expositie ingericht, waarbij het publiek ge legenheid kreeg van z'n oplettend heid blijkt te geven. In de huiska mer, die men te zien kreeg, waren nogal wat fouten gemaakt, waar door het gevaar voor brand groot was geworden. Bij deze brandweer-expositie wa ren formulieren aanwezig, waarop men kon aangeven wat er allemaal niet in orde was in die kamer. Niet minder dan 684 formulieren werden ingevuld ingeleverd. Bij het controleren hiervan is wel geble ken dat heel wat inzenders nog te onnauwkeurig hebben gekeken. Er moesten 458 formulieren als ..fout" terzijde worden gelegd. Daarbij be vond zich ook de inzending van de oudste deelneemster, mevr. C, J. Blad, Damlatm 43 e, die echter nog zal worden verblijd met een prach tige doos zeep. Onder het wakend oog van de hoer H. C. Dekker, directeur van de Gemeente-Reiniging, de heren Keuzenkamp en De Jager van hei brandweer-kader en de pers. heeft ir S. Moesker als commandant van de Brandweer de prijzen getrokken. De eerste prijs, een pen met pot lood in étui, was voor de heer P. van Wamelen. Beilstraai 5 a. Num mer 2 werd M. C Zondag met een badtas, 3. N. Kerkhof. Singel 81 c. boek. 4, J. Scheffers. Stationsstraat 26, schrijfmao. 5- E. Veru-iel. Sta tionsstraat 27 a. doos sigaren. De troostprijzen, zes bouwplaten, gaan naar jeugdige stadgenoten, t.w. K van Deursen, Aleidastraat 86 b. B. Winterswijk, Breedstraat 60 b. T. A. Mettens, K. Kerkstraat 7 b, H, Al- tori. Vlaardingerdjjk 8. W. j. Kom mer. Rembrandtlaan 95 b, A. Weber St. Janssteeg 9 De laatste prijswin naar was acht jaar oud. De prijzen kunnen worden afge haald aan de Brandweerkazerne, Singel (bij plantsoen). slechts drie punten werden ver gaard. Martinït, dat bij PFC op bezoek moet. heeft zich nog steeds niet kunnen verzoenen met de gedachte te moeten degraderen, getuige de overwinning die j.l. Zondag werd behaald en dat nog wel met een gebroken elftal. Wij zijn er van overtuigd dat de rood.witten cok tegen PFC de tanden op elkaar zullen zetten om do kleine kans op behoud via een zege tc behouden. DHS dat op het terrein van Mar- tinit (Volkspark) tegen DOK in het veld komt. heeft reeds aan één punt voldoende om het kampioen schap te behalen en naar onze mening zal DHS er wel in slagen om beide punten te veroveren. Schiedam heeft dc punten nog steeds hard nodig en moet dan ook tegen RCR winst boeken om zich definitief veilig te kunnen achten. Na de knappe prestatie tegen r* -n^n wn te mogen conclu deren dat Demos zich weer van ziin inzinking heeft hersteld. Daar om zien wy de wedstrijd tegen Tediro met eme optimisme tege moet en voorspellen een kleine zege hetgeen dan betekent dat Demos nok voor de eerste klasse behouden blijft. WF kan ook tegen ODI trachten de pi'oductiviteit van j.l. Zondag te herhalen, hetgeen niet 20 gemakkelijk zal zijn daar ODI over een hechte- verdediging beschikt. Het kon wel eens op een gelijk spel uitdraaien. Hurricanes—DRZ wordt een strijd van twee aan elkaar gewaagde elf. tallen, waarbij wij de kansen van Hurricanes een iets hoger aanslaan. Meer spanning verwachten wij bij SingeikwartierRoekan je. daar Roe- ka «ie een prachtige kans op het kampioenschap heeft. Vanzelfspre kend zullen onze stadgenoten trach ten hun sportieve plicht tegenover Sportvogels te vervullen, door Rockanje één of meer punten af te dwingen. Of dit zal gelukken is een tweede. werpen zullen een goede indruk geven van zeden en gewoonten van de volken waaronder het Christen dom in dc Indische Archipel gepre dikt wordt. Het Hervormd Zendingsbureau in Oegstgeest verzorgde de afdeling, die Sumatra, da Molukken en Nieuw- Guinea tot onderwerp heeft, het Gerei. Zendingscentrum een stand over Java en Soemba. en het zen dingsorgaan van de Christ. Gere formeerden zorgt voor een afdeling betreffende Celebes. De bezoekers van de zendings- tentoonstelting zullen echter niet al leen wat zien, zij zullen vooral ook veel horen over de arbeid op het zendingsterrein. Oud-zendelingen en oud -zehdclingen-onderwij zers zij n bij iedere stand aanwezig om de no dige voorlichting te geven. Behalve de stands, die direct be trekking hebben op de zending, zul len ook Simavi en het Nederlands Bij beigenootschap een en ander la ten zien. Ter voorbereiding van deze ten toonstelling is een plaatselijk comi té gevormd, waarvan ds J. J. van Wagenincpn het voorzitterschap be kleedt. en waarin vertegenwoordigd zijn de Herv. Kerk, Geref. Kerk, Chr. Geref. Gemeente, Evang. Luth. Gemeente. Leger des Hei Is en Ned. Prot, Bond. De „Zento" zal een plaats vinden in het koor van de Grote Kerk van Maandag 18 Mei tot Vrijdag avond 22 Mei. De openingstijden zijn van 912, 25 en 810.30 uur. Overdag zullen scholieren in klasse- verband worden rondgeleid. Men zal de tentoonstelling kunnen bereiken via dc tuiningang van de kerk aan de Lange Kerkstraat. De officiële openstelling vindt Maandagavond half acht plaats door ds J. J. van Wageningen. Van acht uur af zal men er dan terecht kun nen. Donderdag ontvangt Hermes DVS aan de Damlaan het Roosendaalse R.B.C. Wederom is dit een zeer be langrijke wedstrijd, aangezien beide elftallen precies gelijk staan cn een overwinning betekent, dat het de gradatie-gevaar definitief is afge wenteld. Na de fraaie prestatie van j.l. Zondag tegen Eindhoven hebben wij voldoende vertrouwen in onze stadgenoten, dat zij ook de komende wedstrijd tot een goed einde zullen brengen. Niettemin doen zü er goed aan hun tegenstanders niet te on derschatten, daar ook R.B.C, alles in het werk zal stelten om de pun ten mee naar huis te nemen. Boven dien hebben de gasten enige keren in dit seizoen bewezen, dat zij tot goede prestaties in staat zijn. In ieder geval kan een interessante wedstrijd tegemoet worden gezien. Hermes DVS zal in dezelfde op stelling verschijnen als j.l. Zondag. Het 3e elftal, dat door de over winning van JJ. Zondag bovenaan is gekomen speelt om 12.00 uur thuis tegen het 2e elftal van de stadgenoten Excelsior, terwijl ten slotte met 4e elftal om 10.00 uur thuis speelt tegen D.H.S. 2, genomen, komen daar nog twee sport terreinen. Men denkt deze bij de aanvang van het voetbalseizoen m 1955 in exploitatie te kunnen brengen. Verder wordt gewerkt aan het project ten Westen van de Pol dervaart. waar voorlopig achttien sportvelden zullen komen. De aan leg van de eerste helft hiervan wordt allereerst ter hand genomen. Wanneer alles volgens de plannen verloopt, kan hierop in 1856 wor den gespeeld. Bijzondere omstan digheden voorbehouden, rekent de SBLO erop dat alle achttien ter reinen in I960 in gebruik kunnen worden genomen. De overstro mingsramp en de daaruit voort vloeiende afname van bet aantal DUW-arbeiders in deze gebieden, heeft Gemeentewerken in dezen al parten gespeeld. Verdere verruiming brengen <V*ie velden by het Tuindorp Kethel, waarheen DHS straks verhuist, In 1952 werd de tuinarchitect van de gemeente, de heer J. J. Schipper, in zijn functie van ver trouwensman van de KNVB ge vestigd. Kunnen de terrein consuls het niet eens worden over het al of niet goedkeuren van velden, dan kunnen zil thans te rade gaan bij de vertrouwensman', die het be slissende woord kan spreken. De tuinarchitect was verder niet al leen, nauw betrokken bij het voor bereiden van de plannen voor nieu we sportvelden, zijn dienst kreeg ook het dagelijks onderhoud van de sportterreinen toegewezen. In een bespreking iret het lagere voetbal kreeg de SBLO te horen dat men in deze kring niets voelt voor fusie of federatief beheer van verenigingen. Men denkt daar meer in de richting van soortcomplexen, die door meer dan één vereniging zouden worden gebruikt en waarbij de gemeente dan voor clubhuizen zorgt. Wat_ de gymnastiekzalen betreft, hierbij kan een biy geluid worden vernomen. Immers, tegen het einde van dit jaar denkt men cr twee zalen bij ie krijgen, n.l. in de Tech nische School en de lagere school in Nieuwland. (Het ziet er echter naar uit dat er van de bouw van hel gymnastieklokaal bii de lagere school voorlopig niets zal komen. Red.). Er zijn nogal wat wensen op het gebied van de inrichting van de bestaande, gymnastieklokalen. Voor al evenwichtsbaiken worden hierin gemist. Het SBLO-bestuur voelt het als een bezwaar dat geen geld wordt uitgetrokken voor het ge leidelijk aanschaffen van toestel len en gereedschappen, meer spe ciaal bestemd voor het geven van gymnastiekles in verenigingsver band. Weer een wielerbaan? Koe wel ook het jaarverslag geen oplossing aangeeft voor de finan ciële kant, wordt toch gespeeld met het plan voor een nieuwe wieler baan, die de in de oorlog verloren gegane baan in Mathcneti.se zou moeten vervangen. Op het ogen blik beschikt geen van de vijftien wielerclubs in Zuid-Hoiiand over ten wielerbaan. Schiedam zou er dus een goede beurt mee maken, aldus het SBLO-bcstuur. Voor het jachthaven-probleem zou de SBLO in het uiterste geval, wanneer Schiedam deze niet mag aanleggen in het Balkcngat, een oplossing willen zien in het kader van het 'Botlekplan, waarmee waarschijnlijk het recreatiegebied Brielse Maas wordt bedoeld. De gemeente is hierbij financieel im mers ook betrokken. De tafeltennissers ziften ook al met hiiisvestingsmoeilijkheden. Voorlopig zijn ze uit de nood door de beschikbaarstelling van een zaaltje in het Corner-House, maar afdoende is dit niet. Een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijk heden die hot Beursgebouw zou kunnen bieden. Ook de ijsbaan op Spïeringshook zal voor de woningbouw moeten wijken. Een nieuwe baan, zelfs van zeer beperkte omvang, brenct de nodige moeilijkheden met zich mee. Naar het oordee] van de SBLO zal er zo spoedig mogelijk een uitvoerbaar nieuw project ter tafel moeten komen. Het Bureau voor Medlschp Sportkeuring kreeg bezoek van 885 personen, t.w. 641 rnannen en 248 vrouwen Dank tij veler steun. oa. Schïedamsp Gemeemchan en Ren nersclub Schiedam", steeg het sal do weer iets. overzicht, waar secretaris A. van Sc hie het volgende schrijft: In het afgelopen jaar heeft ons bestuur meerdere malen stilgestaan bij de vraag of het al of niet nodig, mogelijk en gewenst is te komen tot een wijziging in de organisatie van de sport in Schiedam. Ons bestuur is van gevoelen, dat het in elk geval de moeite waard is dit probleem nader te bestude ren. In 1930 werd de „S.B.L.O." opge richt, omdat het toenmalige Ge meentebestuur behoefte gevoelde aan het bezit van een overkoepe lend sportorgaan, waarmede de vraagstukken, de sport en de li chamelijke oefening in verenigings verband betreffende, zouden kun nen worden besproken. Omdat de „S.B.L.O." nog heel jong was, nog geen gelegenheid had gehad blijk te geven van een goed bestuursbeleid en de mogelijk heid zonodig grotere verantwoorde lijkheid te dragen, werd in 1931 de Sportcommissie voor de Gemeente Schiedam in het leven geroepen. De taak. die de daartoe aangewe zen gemeenteraadsleden in de Sportcommissie vervulden, was in hoge mate een informatieve en con trolerende. "Wat wilden die sport mensen precies, zouden ze bij hun plannen wel rekening houden met het, ook financieel, mogelijke? Te genover de rvensen en verlangens van de sport, stelden zij in de eer ste plaats het algemeen gemeente belang op de voorgrond. Werd in verband hiermede de Verordening betreffende exploitatie van de gemeentelijke terreinen voor lichamelijke oefening, zomede be treffende samenstelling cn werk kring van de Sportcommissie voor de Gemeente Schiedam erg voor zichtig geformuleerd, een weldra groeiend vertrouwen leidde er al spoedig toe, dat practisch gesproken alle zaken, de sport en de lichame lijke oefening in verenigingsver band betreffende, in handen van de ..S.BL.O." om advies werden ge steld. Het „S.B L.O.""-bestuur pleegde over de verschillende vraagstuk ken zo nodig gehoord de ver enigingen. onderling overleg, waarna het de taak van de „S.B 1.0."-bestuursleden was. voorzover deze deel van de Sportcommissie uitmaakten, de zaken In deze Commissie verder te behandelen Ai iets anders werd de situa tie, toen de Gemeenteraad een zekere verjonging onderging en men gaandeweg voor de Sport commissie raadsleden ging aan wijzen, die op de een of andere wijze deel van de Schiedamse sporlbeweging uitmaakten. Lijkt dit op het eerste gezicht logisch, in wezen werd de oor spronkelijke oozet van de Sport commissie min of meer scheef getrokken. Dit proces is voortgeschreden en heHt ten slotte er toe geleid, dat de „S.B.L.O." aanmerkelijk minder geraadpleegd wordt, een feit, waarvan wij ons afvragen, alleen al gelet op hel gunstig historisch verleden van de ..S.B. L.O.", of het goed en billijk is. Nu" is het zn. dat de verhouding Overheid en Sport ook in andere plaatsen in het middelpunt van de belangstelling staat, Hierin heeft, de Landelijke Con- tactraad voor de bemoeiingen met de lichamelijke opvoeding cn de sport en het Nederlands Olvmpisch Comité, aanleiding gevonden de zgn. Commissie Mazure in te stel len. die aan de hand van grote lan delijke ervaring een rapport heeft samengesteld over de organen van overleg inzake de lichamelijke op voeding en de sport. Zijn wij goed ingelicht, dan is dit rapport al klaar, doch voor publicatie nog niet vrii gegeven Verwacht kan worden, dal dit rapport in .Tuni a.s. zal verschijnen cn bevat een en ander tot in de tails omschreven richtlijnen over de wijze waarop een overkoepelend lichaam van de stedelijke sportbe oefening en andere organisaties, die het wezen van de lichamelijke oefening raken, kan worden geor ganiseerd. Niet uitgesloten is. dat dit rap port ook voor Schiedam waarde zal blijken te hebben en ons bestuur acht het juist dit rapport eerst af te wachten, alvorens zich in deze verder zelf te beraden." (Advertentie IM.) 'n Aanstaand notaris won sparen Maar er viel bij hem nietg te vergaren* Toch kijkt hy „iet „Jp Want nn drinkt hij maar „Tij?" En hy vracht met genoegen nog jaren» Tnz. Hr. E. te P„ ontv. i fi, Tip 1 LfL Bootz' Oude Gtjnever. „De Spil" weigert beker in ontvangst te nemen „In opdracht van mijn bestuur zal ik de wisselbeker, die onze ver eniging als eerste prijs behaalde, weer ter beschikking van de Bond moeten stellen.", zo sprak de voor zitter van de klaverjasverenlging „De Spil", de heer H. van Uth, Dinsdagavond op het eerste lus trumfeest van de Schiedamse Kla- verjasbond. Zoals we enige tijd geleden be richtten. is er tussen deze vereni ging en de bond een geschil ge rezen naar aanleiding van een door „De Spil" georganiseerd concours ten bate van het Rampenfonds. Dit was de directe oorzaak van het niet accepteren van de wisseibeker. die „De Spil" dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar ge wonnen had. De vaste prijs, even eens een fraaie beker, werd echter wel mee naar huis genomen. De tweede prijs in de Schiedamse Klaverjasbond werd ditmaal be haald door „Ons Thuis", terwijl „Schiezieht" derde was gekomen. Alle voorzitters, elf in totaal, kre gen de hun toekomende beker, vaantjes, e.d. uit handen van de bondsvoorzitter, de hoer J. Stöpe- tie, die de avond tevens met een kort woord had geopend. Vervolgens hebben de deze avond niet erg talrijke leden van de S.K.B. zich kostelijke geamuseerd met een luchtig spel van zee, liefde en wind, getiteld „Jongens van de koop vaardij". dat op verdienstelijke wij- ze werd gebracht door de toneel vereniging „Onderling Kunstgenot". Tot besluit hebben de klaverjassers In bondsverband nog een gezellig dansje gemaakt. GTB NIEUWS GTB 1 fcrjjgt Zaterdag a.s. be zoek van Gr a fob or uit Rotterdam en zal zeker trachten zich te her stellen van de vorige weck tegen MVV geleden nederlaag. De wed strijd wordt gespeeld op het ter rein aan de Havendijk en vangt aan om 4.15 uur. GTB 2 gaat naar Vlaardingen om haar krachten te meten met HVO 3 en mag met een gelijk spel wel tevreden zijn. Het derde elftal krijgt het wel het moeilijkst, want om in Hoog vliet tegen het derde elftal van de club van die naam te winnen, valt niet mee en zeker niet, nu Hoogvliet 3 in degradatiegevaar verkeert. Beide wedstrijden be ginnen om 4.15 uur. Het Leger dep Hcils had Dinsdag avond in haar gebouw aan de Lange Haven een muziek-avond ge organiseerd. waaraan werd deelge- genomen d«or het Schiedamse Jeugdmuziekkorps, onder leiding van W. v. d. Horden, de Guitaar- brigade van Rotterdam-Noord o.i.v, Zr. A. Oeriemaos en het Jeugd- zangkoor uit Schiedam, dat gedi rigeerd werd door Zr. E den Oudcn-Jansen. De algehele leiding was voor deze avond in honden ge legd van brigadier G. Claeys. De zaal was tot de laatste plaats bezet toon het korps de mars ..Het leven van Jezus" inzette. De Gui- taarbrigade. gestoken m keurige witte blouses mot zwarte das. maakte een prima eerste indruk met ern uitvoering van „De Beste Vriend". Groot was het enthousias me voor de selectie van E A. Smith „Oo ten strijde", die door het korps werd gespeeld. De. trom bone-solo van Jan van Gxilik. aan het orgel begeleid door Brigadier Claeys, was een keurige prestatie van deze jeugdige musicus. De guitaren speelden met het oog op dc komende Hemelvaartsdag het „Naar Huis", Het zangkoor liet zich hoven in „Welk een voorrechtOok de Zwitserse melodieën, een alt-solo van Sander van der Hoek. pasten vnorlrcffehjk in hot raam van deze avond. De gecombineerde sluiting was een prachtige demonstratie van wat het Leger des Hrils op muziek gebied weet te bereiken. S.B.L.O. en gemeente Het is sedert de jaarversadertnc van vorig jaar rond en iri de SBLO niet zo rustig geweest als het jaar verslag wel doet vermoeden Iets van dit gistingsproces vinden van «»L Kiï»HMK!»W« uvc» VJIIUEII ,w I,*,- - uu. terug aan het einde van het jaar- 1 VFC te Vlaardingen. Burgerlijke Stand Geboren: Aarlje, d. van H. C. v. d. Brand en A. v. Duijn. Catharina M d. van H. C. Baartmans en C. A. v. Beurden. Petrus J. M.. z. van C. B. de Jong en P. A. J. Eibers. Hxlde- gardis W. W. d. van M. A. Leerent- veld en M- Hoegee. Catharina W. D, d. van J. C. Colleé en W. D. Noord zij. Wilhelmina J. C. d, van J. E. Bonefaas en W. J. J. Schuurmans. Hendrina C, M., d. van W. v. d. Pas en J. A. L. v. Mil. Overleden: M. Druppers 45 jaar. L. Mackaaij 66 j. A. A. v. Heiningen 63 jaar. KERKDIENSTEN \00r HBSS staat Zaterdag een j cazormer: Nieuwe Kerk. lü uur. ns. klem programma vastgesteld De a ^infitnan wedstrijden ziin: Excelsior M 4 Evangel. Lu(h. Gemeente, ktrk Lanare HBSS 3. 2.30 uur. Maasluis: KB- i N,®uy*lr:Sit* lJlurLJ'r Leeuwen. cc 4VvccKiov P 4 15 uur fnd-Katti. Kerk. kerk üam. 10 uur: 2 l Hoogmis v»n Hemelvaartsdag. Spieringshoek; HBSS 5GSS 3. J Geref. Kerk. Julianakerk. 10 uur ds. 2 30 uur, Havendijk: HBSS a2j G Brinkman. Unicum a2, 3 uur. Spierinsshoek; tftc,,r- P""'- Gemeente, kerk Warande, HBSS h2—VFC b2. 3 uur, terrein j1 c£?* orrtf. - w MBOMfHK mrVST VOOR HEM FLV ART3D \G Gedurende de Hemclvanrtsriae -al de medische dienst worden waargenomen door de volronde flitsen: D HoutJwysen Jr.. Swammerdamstneel 43, tel. "8515: W T P Njjnnhms. BK Taan 114. tel. 65880:' J RIS. Tmnlaan 92. tri 678S6. Genpend is noot heek M M. H. Evers. Lange Haven Al. dr L. Volksgehouw, 'T.:snlaan, 10 uur, M. J. Middelkoop. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1