m- JAAR ll DHS (kampioen) weer op weg naar de KNVB lilburgse „bouwer55 bleek oplichter a<;i;\!)a m SSïf DE KLERKeZN 119.50 159*50 28 Vrijdag 15 Mei 1953 Twee Schiedamse en een Rotterdamse architect voor 20.000 gedupeerd H. Th. v. d. VLERK Piano-recital Paul Niessing I STADSKRONIEK DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB DE KABOUTERTJES— KR OESfydéNtuiS Kampioensfeest van D.H.S. bankstellen DEKLERKeZN —nu o,69 V. C.S. -Excelcior0-1 r'\C.-Martin it 0-1 (Jrsus-H.D.V 2-1 D.H.S.-D.O.K: 4-2 R.C.R. -Schiedam 1-1 Tediro-Demos 1-2 W.F.-O.D.L 1-0 Singelkwartier- Rockanje 0-1 2 Met gefingeerde bouwopdrachten voor kloosters, kerken en villa's heeft de 48-jarige W. V. J. V. L. kans gezien 2 Schiedamse en één Rotterdamse architect op te lichten voor een bedrag van ca. 20.000.— zij z\jn de dupe geworden van een geraffineerd spel. waarbij ta) van klinkende namen, zoals die van een minister en de bisschop van Roermond, te pas kwamen. De in Rotterdam op kamers vertoevende Tilburgenaar, die met zijn prac- tijken zUn slachtoffers waarschijnlijk indirect een schade van enkele hon derdduizenden guidens bezorgde, is geen onbekende van de politie. De man is m Schiedam aangehouden. Zaterdag zai hjj ter beschikking van dc Officier van Justitie te Rotterdam worden gesteld. (Adem entte l.M.) MET .-SPBELGONG of BIM-BAM SLAG SPECIALE PRIJS vanaf 43.50 Kotterdamsedijk 268 - Tel. 67593 Via een Schiedamse aannemer kwam v. L. terecht by K. in Schie dam. die hij voorspiegelde opdracht te kunnen geven voor een bedrijfs inrichting. Hiervoor zou echter een waarborgsom van 12.000,— noodza kelijk zijn. Dit bedrag werd gestort op een bankrekening ten name van de My, tot Exploitatie van Onroeren de goederen, die v. L. in allerijl had geopend. Van deze opdracht kwam niets terecht. Toen de politie in de zaak werd gemengd, bleek de waar borgsom te zijn verdwenen. Ook de aannemers kreeg prachtige vooruitzichten, dank zy de actieve Tilburgenaar, die over uitstekende relaties in kerkelijke kringen bleek te beschikken. Er werd gesproken over de bomv van een abdij en naar v. L. liet doorschemeren, zon er nog Fabrikanten houden niet van voorraden luxe goederen in bun magazijnen, rij hebben belang bij een snelle afzet; maar als er voorraden ont staan is er maar één middel: breng een offer en verkoop het voor een prijs die voor iedereen ie betalen is. De importeur van de - 3. JOtOMAtVL porse leinen serviezen (wij noe men man en paard) zat letterlijk met enige bonder, den serviezen, de mooiste die de fabriek maakt, bet edelste import porselein,trou wens de naam zegt U genoeg. Deze serviezen met een ver koopprijs van bij de twee hónderd gulden bleven echter staan omdat tweehonderd gulden nu eenmaal veel geld en in de meeste gevallen teveel is. GOLD LINE EETSERVIES rHEESERVJES ontbijtservies DEUG aOWER LINE EETSERVIES theeservies ontbijtservies DEUG J#8T. STREAM. LINE EETSERVIES THEESERVIES ontbijtservies cO DEUG Wij stelden hem voor om één week deze serviezen, deze originele J.JOKmsLóttm serviezen te verkopen voor een prijs die gemiddeld zeventig tot tachtig gulden lager zou zijn dan normaal en garandeer den hem dan weer een leeg magazijn. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze drie combinaties, eet-, thee- en ontbijtservies 49 delig en U koopt ze stuk voor stuk door elkaar Po%iord*rs onder rembours. WINKELCENTRUM BINNENWEG. Tel 25180 wel meer werk aan de winkel komen. Zo werd nog gesproken over plannen voor de bouw van een villa voor één van de ministers. Geen wonaer, dat de Schiedam mer zeer wel genegen was enkele onkosten, die v. L. in dit verband moest maken, even voor le schie ten. Bij elkaar was het zo'n 3000. wat de Tilburger kreeg toege schoven. De man speelde zijn spel zover, dat de aannemer op zekere dag werd verrast met een rouw kaart. waaruit bleek, dat de zuster van v. L., die bij voordien in het ziekenhuis te Tilburg meermalen had opgezocht met de auto van de aannemer, was gestorven. De kos ten voor de begrafenis en het lezen van de H.H. Missen, bij elkaar 500. schoot de aannemer wel even voor. Teneinde 2ijn plannen zo attractief mogelijk voor te stellen, had v. L. tekeningen nodig, waarvoor hij con necties aanknoopte met een te goe der naam en faam bekend staande Rotterdamse architect. Ook deze heeft geen argwaan opgevat tegen de schone verhalen, die de man uit Tilburg bij hem kwam ophan gen over bouwopdrachten. Tezamen gingen zij er op uit. In Nederland en België werden de percelen grond bekeken, waar de abdijen, kerken en villa's zouden komen. v. L. ar rangeerde telkens weer besprekin gen met hooggeplaatste autoritei ten. die echter op het laatste mo ment steeds weer werden afgezegd. Ieder wantrouwen werd echter on derdrukt door telefoongesprekken met de gezochte figuren. Regelma tig verdween v. L. met de tekenin gen, om. met tal van deskundige aantekeningen hierop terug te ke ren. Zelfs kreeg het abdij-object de handtekeningen van de bisschop van Roermond en de abt van het klooster! .Behalve het feit, dat de architect bijna een jaar lang zijn gehele bu reau inschakelde voor de plannen van v. L.. leende hfj deze ook nog eens 4200. Het heeft lang geduurd voordat men tot de overtuiging kwam. dat al die opdrachten, de gestorven zuster, ae belangrijke personages aan de andere kant van de tele foonlijn en de handtekeningen op de ontwerpen gefingeerd waren. Bij zijn in Schiedam afgenomen verhoor heeft v. L. het bedrog toe gegeven. Omdat vermoed wordt, dat het hierbij niet is gebleven, wordt het onderzoek nog voortge zet. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen by ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 89. Telefoon 69390. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Verbo den spel. Moiiopole, da. 2, 7, Ju: Triomph van Zorro. Bijeenkomsten; 15 Mei. Bovenzaal Sted. Museum, 8 uur: Dr. J, A. Nederbragt spreekt over Israel cn de Joden. 16 en 18 Mei. Musis Sacrum, 8 uur: Het Singelkwartier brengt „Het hoedje van Marius". 17 Mei. Musis Sacrum, 10.30 uur: Hum. Verbond. J. M. v, Dansik spr. over „Humanisme en Exis tentialisme. 18 Mei. Grote Kerk, 7.30 uur: Opening Zendingstentoonstel ling. Men kan in het leven twee soor ten van gebeurtenissen onder scheiden: de onverwachte en de regelmatig terugkerende. Voor zo ver men de laatste soort in eigen hand heeft, noemt men ze dan „traditie". Het muziekleven ver toont eenzelfde opbouw. Verras send en onverwacht zijn de „los se" concerten, traditiegetrouw de in een serie ondergebrachte or kestconcerten. de uitvoeringen van de Matthaeus Passion. enz. Voor Schiedam begint langzamerhand ook tot de regelmatig terugkeren de muzikale evenementen te be horen het paedagogische piano recital door Paul Niessing. De Ka tholieke Kring legt ieder seizoen één of meer data voor zulk een instructief concert vast en uit de grote belangstelling van de leden blijkt, dat men zowel het spel van Paul Niessing als zijn programma keuze en explicatie daarvan in hoge mate apprecieert. Woensdagavond was men in de sfeervolle aula van het Stedelijk Museum bijeen, om pianomuziek van Mozart, Joh. Chr. Bach, Schu bert Chopin, Liszt. Debussy, Mac DowelJ en De Falla te beluisteren en zich enigszins m de structuur van deze werken te laten onder richten. Het is v/eer eer. goede avond geworden. Beter zelfs dan j andere keren, doordat de pianist i voor dit concert wel buitengewoon i „in vorm1' bleek te *zijn. Gedeelte- lijk werkte ook de acoustiek van deze hoge ruimte mee, althans wat betreft de warmte van de klank. Voor snelle stukken (de Chopin- étude bijv.) of werken met veel versieringen ais de sonate van Joh. Chr. Bach bestaat het gevaar van ineenvloeien van tonen com plexen. hetgeen het pedaalgebruik bemoeilijkt. Paul Niessing heeft van dit laatste euvel gelukkig niet teveel last gehad en het eerstge noemde voordeel droeg er niet weinig toe bij, zijn van nature zeer gevoelig spel eer. grote warmte te verlenen. I E, S. t I Woensdagmiddag omstreeks vier uur geraakte de vierjarige Frans Baanvinger Boerha ave laan 100, in de Lange Haven. De 28.jarige Joh. j Dekker, woonachtig in de Aleida- straat, sprong het kind na en haal de 't boven water. Met behulp van A. Veldhuis, Juliana van Stolberg straat 11. werd de kleine drenke. lmg weer op de wal gehesen. Het 2195 Met grote snel heid rijdt de auto het dal in. Mr. Morris bestuurt de wagen meesterlijk, maar op het ongelijke bergpad, vol kuilen, vreest hij het ergste voor zijn schokbrekers! Enfin, dat komt er nu minder op aan. Alleen snelheid kan hen redden. Rob heeft het karabijn, die hfj de Arabier beeft ont futseld. meegenomen en de loop steekt dreigend 'door het gat in de voor ruit. De Arabieren heb ben echter hun paarden de sporen gegeven en proberen de auto te on derscheppen. „Doorrij den!" roept Rob, wan neer mr Morris zich de weg versperd ziet i Morris opgewonden; „ze hebben de schrik le Ik wou maar, dat Mustafa en Achmed in de door enkele ruiters. De claxon loeit, de paarden pakken; nog even en wij zijn in het kamp!" „Ja, buurt waren." schrikken en stuiven weg. „Goed zol" roept mr. ja", antwoordt Rob, „maar we zijn er nog niet. 1 kind zal waarschijnlijk enkele da gen in het Gemeenteziekenhuis moeten verblijven. Uit de SW-cantine werd Woens. dagmiddag een klein bedrag aan geld en een twintigtal koeken ont vreemd. De dader bleek een negen jarig jongetje te zijn. Advertentie I M.) 519de Staatsloterij 4e tiawe 4e njst 5.000: 4869 21340 1.500: 9747 9830 10526 17299 1.000: 4892 11588 15446 17657 18429 400: 3492 3391 7695 9429 11816 12898 13398 14309 14408 15771 15773 15897 18b54 2C0: 2692 3111 3317 5368 5687 6032 6400 6741 7619 7781 8383 8417 8751 8847 10089 10621 10932 11447 11738 U808 11917 124 62 12702 12759 13254 13327 13540 13846 15797 16919 17B53 1B06O 20447 20857 21591 PRIJZEN VAN 80.— 1061 073 080 094 105 130 131 13212168 275 289 387 396 426 4B7 693 285 477 506 543 662 687 784 674 2018 143 257 270 290 294 391 393 491 499 529 587 675 908 3026 060 200 208 258 378 518 648 765 830 883 91J 922 947 992 4059 081 085 097 105 162 IBS 202 218 234 261 347 620 755 764 789 921 5076 106 253 290 298 337 393 429 431 621 646 705 791 825 902 916 920 6003 163 217 222 525 646 875 894 941 981 7015 017 105 194 230 317 439 506 572 576 614 672 741 779 79B S017 026 118 132 250 306 856 864 9034 037 263 300 326 372 551 575 655 671 805 864 893 907 91? 881 10357 379 413 416 459 895 903 915 947 11054 106 279 467 672 721 724 733 772 Nis 1005 075 032 037 064 070 086 117 UB 141 183 211 259 267 279 337 365 369 397 445 508 515 584 597 615 637 775 800 892 909 936 972 2003 041 076 179 180 197 217 279 285 301 305 427 458 508 510 516 517 555 570 614 647 655 741 827 860 885 933 3043 075 083 084 086 108 196 226 270 277 361 408 413 451 530 550 583 590 616 62b 607 737 779 791 796 871 946 958 970 999 4016 040 042 063 074 104 122 154 187 255 278 290 314 322 367 396 423 454 491 511 559 578 584 590 607 617 7i7 780 813 S52 861 896 5021 035 047 112 1S7 191 209 215 272 276 294 310 319 336 348 359 452 459 463 465 468 473 486 529 530 564 574 583 604 626 633 659 668 697 732 765 777 821 840 843 940 956 963 997 6001 007 012 031 099 184 229 253 239 351 370 406 408 421 428 440 445 454 498 515 533 571 579 679 709 72D 722 776 785 817 835 842 849 851 859 865 899 903 7027 032 059 099 142 t44 201 223 227 235 242 265 271 285 293 297 335 354 389 390 422 441 445 451 458 459 494 560 599 601 603 647 654 703 706 721 753 760 814 865 875 914 922 950 8036 059 061 090 140 186 211 224 229 232 237 241 273 302 309 317 322 324 447 450 474 513 532 578 601 615 638 641 709 786 821 850 891 695 923 982 933 B63 977 9B3 936 992 9003 020 038 039 063 076 126 133 188 245 292 311 316 386 369 375 420 435 530 567 571 5B8 626 633 638 641 660 677 722 741 768 817 842 B62 887 892 950 9B6 088 995 10027 069 163 175 188 192 201 210 217 232 251 266 268 284 307 349 353 364 393 394 426 474 482 497 499 533 542 583 593 601 833 690 719 766 768 789 843 849 852 880 939 946 955 968 11010 052 058 069 141 183 L93 207 215 223 241 256 318 349 3B1 3S9 14169 195 209 282 311 435 567 767 880 887 946 975 15017 132 261 349 399 406 633 656 734 906 921 16043 001 107 115 195 419 656 684 821 B58 982 17075 120 123 154 321 563 60B 622 640 709 753 755 761 791 875 93S 952 18031 088 731 791 929 987 19059 152 153 260 416 498 504 551 611 694 703 733 768 781 875 882 20065 428 589 626 919 925 934 21024 046 110 248 331 379 387 419 578 590 622 629 720 758 823 877 921 948 442 463 468 482 498 499 526 801 626 629 635 70Q 711 718 751 7g7 7B8 812 829 052 873 954 959 907 12034 039 0B8 14B 164 172 207 219 236 276 302 384 389 453 534 549 568 590 620 631 638 651 667 680 733 750 757 761 779 781 785 800 826 854 880 883 903 925 948 068 S75 13011 038 047 072 086 091 116 140 153 182 194 263 280 295 340 368 445 447 470 484 497 534 563 624 625 651 664 720 831 903 906 820 070 B78 14032 047 114 124 158 160 236 23B 260 269 204 290 330 372 387 443 519 532 557 576 585 586 678 726 770 797 868 939 942 961 9B3 991 992 993 15019 027 044 062 104 147 160 171 183 352 386 413 482 483 513 519 537 546 548 550 564 621 649 661 602 710 727 746 750 757 760 767 786 787 821 865 867 034 954 092 '""34 041 064 074 078 099 116 120 153 160 2-19 255 283 309 337 338 407 462 476 479 521 529 571 598 603 664 675 678 692 760 773 786 795 807 839 337 975 17009 035 069 070 085 187 274 313 339 339 365 38? 404 415 420 461 486 501 548 598 642 648 743 747 799 801 817 845 911 929 957 959 998 18016 034 052 062 065 068 063 097 112 138 159 178 207 230 276 326 362 430 441 450 500 519 581 665 728 735 745 825 858 869 914 921 Ö39 956 358 973 981 S90 993 19014 027 105 106 118 175 181 188 245 352 393 410 426 447 458 482 484 538 558 574 592 605 664 69S 706 753 765 778 813 860 904 863 20001 030 047 062 126 167 211 256 265 271 294 341 361 402 414 429 448 528 550 591 633 636 676 729 768 774 616 823 838 B95 930 21090 105 111 116 117 122 143 147 150 191 200 322 358 367 391 407 430 474 495 509 526 575 585 586 607 617 651 660 687 722 781 783 831 842 944 99S (Advertentie l- M.i kunnen het niet vlugger en beter doen. Bovendien zouden ze het. 's nachts moeten doen en dan kunt ge Uw bed niet missen. Dus naar Kroes. In één dag uit en thuis en weer als nieuw. Broeraveat 6466 - Schiedam - Tel. 67920 Bij DHS huldigt men blijkbaar de stelregel „Driemaal is scheepsrecht, want werd is de twee voorgaande seizoenen het kampioenschap op het nippertje verspeeld, dit seizoen kon men. met grote voorsprong op de naaste concurrent, de kamptoensvlag in top hijsen. Tijdens de receptie die gisteravond in zaal De Ruiter werd gehouden, memoreerde de tweede voorzitter, de heer Krabbendam de voorzitter waj wegens ziekte verhinderd m korte trekken het verloop van_ de competitie Behalve het eerste eiftai, kan DHS nog op drie andere kam pioenen bogen, want ook het derde-, vijfde, cn juniorelf tal behaalden het kampioenschap van hun afdeling. Door deze prestaties wordt wel dui delijk de huidige kracht van DHS gedemonstreerd- Namens dc KNVB afdeling Rotter dam, sprak de heer Bijloo enige waarderende w'oorden cn hu sprak om. de wens uit. dat DHS zijn oude plaats in de gelederen van de KNVB zai heroveren. Diverse zusterverenigingen, wjj za gen o a. vertegenv/onrrjjgers van Martmu, Schicd&m, Demos en SVD PW. complimenteerden het bestuur van DHS, en deden hun geluk wen sen vergezeld gaan van enige fraaie bloemstukken Als afgevaardigde der Schiedamse Sch eidsrech ter sv ererd ging, bood de heer J. Bergeijk het bestuur een vaantje aan. fte«vls aan het oegin van de avnnrt w»s h*«t kampioer.seiftal op feestelijke wijze ingehaald. Meubelaldeling Op ="e .„„.asthete ?eniAanbied»"* Jub'!eü E" reeds «nai - MARQUISETTE yitrage *an aen ?TL 80 breed. °"dWANBEDDEN sUrV'.e bul»*" 0 ,pir,alm»»«s OQ 1.p,rioo"» 7Q „IDEARb ,„rk, dubb.l» boud* e8n ijzefste hel ^lide teP'H voor r m 1QO breed. P*r in warree Per 200 28P 230 32° W0L - MATRASSEN ZIJDEN SPREI I m 5 .„„oou* pastellinle". 2-P ertroUUer» ons NU 90 90 BEU ER LAN QSEt A AN Na gVDPW heeft ook DHS zich als kampioen aangemeld. De ontmoe ting met DOK eindigde na spannende stryd in een 42 overwinning. Het is niet het enige verheugende feit, want ook de degradatie-candidaten weerden zich geducht cn boekten alle een overwinning. Ursus klopte in de eindsprint HDV met 21, waardoor onze stadgenoten de rode lantaarn aan deze vereniging overdeden. IVIartinlt kwam eveneens met een kleine zege van PFC terug en de kansen op behoud zijn nu, mede door het gelijke spel van Bolnes en de nederlaag van Lekkerkerk, weer aanmerkelijk gestegen. Excelsior liet zijn nverwinnirgenreeks ook niet door kampioen VCS stui ten cn klopte deze vereniging met l—o. in de afdeling werd slechts één wedstrijd verloren. Schiedam sleepte tegen RCR weer een kostbaar puntje uit het vuur, Demos stelde rich door een zege op Tediro volkomen in vei ligheid, W.F. deed ODI in het zand bijten, DRZ nam tegen Hurricanes met een puntenverdeling genoegen en alleen Singelkwartier moest in Rockanje zUn meerdere erkennen. Ook voor de tweede maal heeft VCS de kracht van Excelsior moeten onder vinden, want onze stadgenoten bleven met 0—1 m de meerderheid. Voor de aanvang werd aan VCS een bloemstuk overhandigd i.v.m. het behaalde kam pioenschap. Over dc wedstrijd nog het volgende. Irï het eerste kwartier wogen de par tijen aardig tegen elkaar op, maar daarna ging Excelsior een kleine veld- meorderheid veroveren. Van beide /ij- den kon men van goed voetbal genieten en vooral het spel van Excelsior stond op een technisch boog peiJ. Dat onze stadgenoten het doel van VCS voortdu rend belaagden, blijkt wel uit het feit dat de cornerverhouding voor dc rust 9—1 in het voordeel van onze stadge noten was. Doelpunten hieven echter 1111, want hoe er ook geschoten werd, dc keeper van VCS stak in een prima vorrn Na dc rust begon Excelsior a! meteen in een verbazond hoog tempo te spelen en werd het duldeiyk dat er een doelpunt moest vallen. Toch duurde het nog eon half uui alvorens N. v Htjet uit een voorzet van Boon het net wist te vinden, 01, Verhelen kwam VCS terug en het ging zelfs hard spelen, met als enig resultaat dat Kattenburg één der beste spelers van VCS, wegens opzet telijk trappen van een tegenstander uit het veld werd gestuurd. Doelpunten vie len er niet meer, zodat die ene goal ook de beslissende werd. Onder de prima leiding van de Schie damse scheidsrechter A, v. d. Graaf, speelden PFC en Martlnlt een aantrek kelijke wedstrijd, die uitrindcliik door Martlnlt met het kleinst mogelijke ver- schil werd gewonnen. Beide elftallen j tetden enige invallers. Ondanks het he- j lang dat voor Martimt op het spel stond, heerste er 111 het v«id een prima ver- standhouding. De wedstrijd begon al heel sensationeel, want direct vanaf dc I aftrap bezorgde Invaller Wolthuis Mar- j tinit dc leiding, 0—1. Na dit doelpunt volgde Martmit een verdedigende tac- 1 tiek. cn er was voor PFC dan ook geen doorkomen aan. Na de rust nam Mar- j tirtlt het heft weer in handen, maar wist van de geboden kansen geen gebruik tc I maken, hetgeen ook niet gemakkeliik was tegen dc steeds in vorm groeiende i achterhoede van PFC. Maar ook PFC kon het net met vinden, zodat Martmit na het laatste fluitsignaal een kleine maar verdiende zege had behaald, beide elftallen in hoge mate met zenu wen te kampen hadden, want over en weer werd er zeer slecht gevoetbald. Na twintig minuten spelen gaf J. Bergkotte uit een vrije schop Ursus de leiding door ineens fel m te kogelen, 10. De vreug de in het Ursus-kamp was echter van korte duur. want nog geen tien minu ten later deponeerde de rechtsbinnen van HDV de gelijkmaker 111 de touwen, Vónr rust kregen beide verenigingen nog een strafschop toegewezen, waaruit J. Bergkotte voor Ursus doelpuntte, terwijl de keeper van Ursus, W. Sc he we, de ba! keurig wist te stoppen. Zo ging de rust met een 2—i voorsprong voor Ursus in. Na dc hervatting had HDV over het algemeen het beste van het spel, maar zag geen kans om zich door de haag van verdedigers die Ursus voor hel doei had opgetrokken, heen le werken. Grote vreugde m het Ursuskamp, toen scheids rechter H, v. d. Veer, die op uitstekende wijze de met opgekomen scheidsrechter verving, voor de laatste maal floot. DHS heeft meer moeite gehad om van DOK te wmnen, dan de uitslag doet ver moeden, want een kwartier voor het einde stonden onze stadgenoten nog met 1—achter. Een pluim op de hoed van DOK. dat bijna de gehele wedstrijd met tien man spelend, daar reeds na een kwartier spelen een speler door de scheidsrechter van het veld gezonden werd. zich zo kranig heefi. geweerd. Weliswaar was DHS technisch de be tere ploeg, maar DOK compenseerde hot tekort aan techniek door een grote dosis enthousiasme. j Reeds na tien minuten spelen verkreeg DHS oen 1u voorsprong, toen A. v. d. Windt de gehele verdediging van DOK omspeeldp en zun schot via een been van een der ach terspelers in het net be landde Een kwartier voor rust maakte DOK do stand weer gelijk door zijn linksbuiten, die van een misverstand profiteerde. 1—-I. Na dc thee was DHS overwegend ster ker. maar kon de meerderheid niet in doelpunten uitdrukken. Aan dc andere kant lukte dat beter, toen wederom de linksbuiten een weifeling ut de DHS- achtcrhoede afstrafte, 12 Tot een kwartier voor het einde bleef 1 dc stand zo, waarna P. v. d Kruyf bm- 1 non vtjf minuten de stand op 32 bracht. Even voor het einde scoorde Jac. I Kerssemeuer nogmaals, 42, waarmee j de zege en ook het kampioenschap een feit was. belangrijke ontmoeting tussen HDV In een van beide zijden slecht ge- n Ursus, *A*aarbl1 de degradatie op het speelde wedstrijd deelden Schiedam en »p«»I stond Hnrftede na «"•n zenuwslo- RCR broederlnk d" mmten waarmee pen a voetbal gevecht in een kleJnc over- heide loon tiaar werken kregen Tot lien w.mnlnff voor onze stadgenoten. Reeds minuten voor het einde wist Schiedam vanaf de aftrap was het duidelijk dat de 01 voorsprong, die na 25 minuten spelen via J. v. d. Kooy was verkiegen, te handhaven, waarna de middenvoor voor RCR uit een through pass de balans weer m evenwicht wist te brengen. 2i Wat beide elftallen daarna ook nog probeerden, dc pogiriRcn bleven vruch teloos, 2odat 1—1 ook do einduitslag werd. Eindelijk is het Demos dan weer eens gelukt een overwinning te behalen, waardoor onze stadgenoten zich defini tief veilig stelden. Dat de overwinning verdiend was, zal niemand ons betwis ten, want ware de score bij dc rust 0—4 geweest, in plaats van 0—1. dan zou Te diro nog met hebben mogen klagen. Dit ene doelpunt werd na.ongeveer 25 minu ten spelen door linksbuiten C Tettero uit een scrimmage gescoord. Bepaald pech had rechtsbuiten Noor dam, toen hy een schot van zyn voet door de staander gekeerd zag. Na de rust kwam Tediro vinnig op zetten, maar de voorhoede miste de stootkracht om zich gevaarlijk te kun nen maken. Zelfs een wegens hands toe. gekende strafschop werd niet benut. Dat toch de gelijkmaker kwam, dankt Tediro niet zo zeer aan eigen kunnen, als wel aan het ontijdig ingrijpen van de Demos-keeper. Demos ging na dit doelpunt weer tot de aan va] over en rechtsbuiten Noordam smaakte het ge noegen de winnende goal voor zijn club te scoren, i—2. Even voor het einde kreeg ook Demos nog een penalty te nemen, maar ook deze werd met benut, daar de keeper het slecht gerichte schot van spil Hek man wist te stoppen. In de laatste mi nuten moest Demos nog alle zetleti bil zetten om Tediro het scoren te beletten, hetgeen ook gelukte. ODI zal aan Schiedam geen al te pret tige herinneringen bewaren, want werd eerst verleden week tegen Demos een puntje verspeeld, in de wedstrijd tegen VVF werden beide punten prijsgegeven, waardoor aan de kampiecnsillu&ies van ODI een einde 1s gekomen. Gesteund door de wind, was WF voor rust bijna voortdurend in de aanval, maar dank zij het goede werk van de ODI-keeper. die de onmogelijkste bal len wist te stoppon, werd er met ge scoord. Ook ODI zag geen kans de WF- verdedigmg tc verschalken. Na rust werd ODI steeds sterker, maar de hech te verdediging van WF gaf geen krimp. Toen in de 25e minuut mtd den voor Schel! van VVF. die de gehele wedstrijd geen schijn van kans had gehad tegen de prima spil van ODI, even weid vrij gelaten. betekende dit 10 voor WF. ODI viel met man cn macht aan. maar verder dan ren buuonspeldoolpimt brachten de Rotterdammers het met, zo dat de eindstand ook 10 werd. Een bijna de gehele wedstrijd sterker Singclkwartler moest met lede ogen toe zien dat toch Rockanje met rén doel punt verschil de boidc punten meenam. Voor rust had SKT dc wind tegen, maar was desondanks bijna voortdurend in de meerderheid, maar daar de voorhoede de goede richting maar met kon vinden, bleven doelpunten uit. Rockanje daaren tegen /ag kans om na een half uur spe len een aarzeling in de SKT-achterhoede af te straffen, via zyn middenvoor. 01, Na de hervatting heeft Rockanje deze kleine vooi sprong met de rug tegen de muur moeten verdedigen, hetgeen met kunst cn vliegwerk gelukte,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1