Overal klinkt de vogelroep ons weer tegemoet c Verdwijnt nachtegaal met deel van Volkspark? Lager voetbal schiep hoop vol perspectief Oud-gezant spreekt over Israel en de Joden Kinderen en grote mensen in Verboden Spel agenda NU DE MEI IN DE STAD IS Noletstichting in het zilver DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Ursus heeft morgen alle belang bij een ovenvinning op D.D.C. Boeiende lesing in het Sted. Museum Van Gogh-film in Schiedam Ontroerende film in de Passage HBS Zondag aan de Bosrand Zwemplaatsen gaan Maandag open Verloor U iets? 2 Zaterdag 16 Mei 1953 DE MEIMAAND is toch teel de mooiste -maand van het hele jaar. Vruchtbomen en sierheesters, wilde- en cultuurplanten, ellcs staat in volle bloei en het jonge groen ziet er heerlijk /ris uit. Zoals ik al eerder schreef heeft de koude, waarvan we tot dusver nogal lasc hadden, grote invloed op dc terugkeer van onze 20?neruogeIs. Zo rien toe nu nog op vallend tceimg boerenrioaluuten, terwijl andere soorten nog geheel ont breken. Toch zijn er intussen weer andere soorten gearriveerd, maar het is overal hetzelfde liedje, alle kwamen belangrijk later dan andere jaren het geval was. Half April hoorde ik de eerste braamsZutpcr, een uogeïtje, dat een vrij kort wijsje zingt, waarvan men eigenlijk riog maar de helft hoort. Alleen als toe ons plak bij dc zingende vogel bevinden, horen we ook het eeTste gedeelte r?an zijn liedje. Merkwaardig genoeg komen bü ons nooit meer dan drie zingende exemplaren voor, zodat we ook wel met zekerheid van paartjes kunnen spreken. De branmsiuiper is in onze contreien heus niet zo algemeen en daarom zijn aanwezigheid hier des te interessanter. Het aantal /dissen heeft zich inmiddels niet onbelangrijk uitgebreid: zij schynen rich dus hier wel goed thuis te uoclen. Tien dagen na de bi-aamsluiper vernamen we voor het eerst de korte zang van de grasmus en een paar dagen later waren er al veel meer. Erg gelukkig is zijn naam niet gekozen, aangezien hij in het geheel niets met de ordinaire mus- senfamilie heeft uit te staan. Hij is nauwer verwant aan de tjiftjaf, fi- tis, tuinfluiter en spotvogel. Zij kwamen in het oude bos niet voor. wel sporadisch aan de buiten kant daarvan. Zij houden meer van een open bos. zodat zij zich er thans wel erg goed moeten thuis voelen. Diezelfde dag hoorde tk tot mijn grote vreugde de zang van de ko ning der zangers, de nachtegaal. Vooral voor een vogelliefhebber is zoiets uiteraard een hele belevenis en juist die eerste schuchtere tonen klinken dan nog mooier in de oren dan wanneer de vogel over een paar wek enop volle kracht zingt. Maar ik houd mijn hart vast voor onze vriend de nachtegaai en het zal mij benieuwen of zijn aanwe_ zigheid wel van lange duur zal zijn. Hij zat. toen ik hern voor het eerst hoorde, juist in dat deel van het Volkspark, dat men aan het kap- pen is en dat is voor een vogel als de nachtegaal niet zo best. Waarom men nu juist midden in de broed tijd een deel van het bos moet kappen? Tal van vogels worden er nu door verstoord. Op dit punt zijn de vogels in onze stad dit jaar niet erg ge lukkig en het getuigt niet van veel begrip voor de natuur en voor onze vogels in het bijzon der. Men denke slechts aan. de reigers. Honderden eieren zijn stellig uit de nesten gestoten. Een deel van de vogels schijnt naar Rotterdam te zijn vertrok ken om daar hun geluk te be proeven, doch een groot gedeel te bevindt zich tnans op de Vlietlanden onder .Maasland en dat zijn vermoedelijk die vogels, die dit jaar niet meer tot broe den zullen komen, tengevolge van het herhaaldelijk uitstoten van hun nesten. Nu vormen zij daar een gevaar voor de eieren en jongen van de weidevogels, die er in grote getale broeden. Op Koninginnedag was er nog één enkel nest in de plantage. Helaas, ook dit moest het ont gelden. Vlak in de buurt van de nachte gaal hoorde ik weer een oude be kende. nl. de zwartkop-tuinfluiter. die zo mooi zingen kan. Zijn lied herinnert zowel aan dat van de nachtegaal als aan dat van de tuin fluiter, hetgeen een bewijs is dat hij er zijn mag. Jammer dat hij De dr. Noletstichting bestond Vrij dag 25 jaar. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum verscheen een feestprogramma, waarin mr. A. F. A. van Velzen als voorzitter, dr. A. L. J. Kunze, geneesheer-directeur, en rector C. J» A. Campfens een cn ander schreven over de historie en de plaats van het katholiek zieken, huis in Schiedam, Er was Vry dagmorgen een plech tige hoogmis m de kapel van het ziekenhuis waar alle inwon en den aanwezig waren, 's Avonds vond een jubileumvergadering plaats in de verpleegstersrefter. Hier zijno.a. tien medewerkers, die van de aan- vang af aan de dr. Noletstichting zijn verbonden gehuldigd. Voor de specialist dr. P, de Haan, was er een geschenk en zr. Ehrentrude ontving een brevier. Deken R. Reijnen, die deze vergadering ook bijwoonde, overhandigde de heer Companus, de tjchnische man van het ziekenhuis, de gouden versier selen van de pauselijke onderschei, duig Bene Merentie. Namens de specialisten is aan het bestuur een beeld van het H. Ge- rardus Borromeus, schutspatroon van de religieuzen, overgedragen. Bit beeld, krijgt een plaats in de nieuwbouw, evenals het gebrand schilderde raam, dat de lekenver- pleegsters aanboden. Ook Zondag zal nog in het teken van dit jubileum staan. Morgen, ochtend is e' om kwart over negen een plechtige Hoogmis in de Fran- keiandkerk. Daarna recipieert het bestuur van de dr. Noletstichting van half elf tot twaalf uur in de pastorie naast de Frankelandkerk. SW-honkbal won de beker in Amsterdam Het eerste negental van 5W nam Hemelsvaartsdag deel aan het honk- bal-tournooi van „The Catchers" in Amsterdam. Nadat de eerste plaats in de afdeling was behaald, werd uit gekomen tegen Allen Vccrbaar. Opk deze ploeg moest het tegen 't Schie- damse spel afleggen. Zo kon het ge beuren dat de zlveren .Winterwerp beker voor een jaar mee naar Schiedam ging. Aan spanning heeft het in de eindstrijd niet ontbroken Be uitslagen waren: Quick—SVV 1—8; SW-KHC 15—2; SVV—Allen "Weerbaar 43, Zondag komt SW uit tegen USC. Deze wedstrijd vangt om vier uur aan. schikt plekje in het bos weet te vinden. Voorts vernamen we eind April het leuke „toer-toer-tocr" van de tortelduifjes. Mooie kaneel-kleurige duifjes ,die werkelijk geen kip kwaad doen. Zijn beide familiele den. de houtduif en tegenwoordig Ook de kleine bosduif of holcnduif. staan bij de landbouw niet zo goed aangeschreven. Men legt hen ten laste, dat zij in het bouwland nog al huis houden onder het gezaaide en dientengevolge heeft de wetge- 2199 Weer suist de wa gen dwars door een pa trouille Arabieren. Mr„ Morris houdt de hand op de claxon en vooral dat zware geluid schijnt de paarden af te schrik ken. Zij steigeren en hin niken en de berïjdeis kunnen de dieren nau welijks in bedwang hou den. Dat is hun redding, want nu kunnen de Ara bieren ook niet van hun vuurwapens gebruik ma- ken. Maar nu wordt de weg nog moeilijker. De auto hotst en botst over stenen en kuilen, die mr. Morris niet alle kan ont wijken. En waar is het kamp nu? Links ver hen voorlopig voor twee jaar j rechts rijzen hoge bergwanden op. „We zullen i achter de auto aan en ze kunnen onmogelijk de vraagt zich af, hoe lang dit nog goed kan gaan, buiten bescherm!nc acsteld Deson- I ecn omweg moeten maken", schreeuwt Rob; wagen verlaten om de omtrek te verkennen. „Pas op!" roept mr. Morris opeens; „daar zit een „hier. volg dat pad!" Er is geen tijd om na te De weg is nu nauwelijks een weg meer en Rob j scheur in de weg! Hou je vast. denken of te overleggen: de Arabieren zitten vlak Nu nog Schiedammermaar voor hoelang? net het te kappen bos tot zijn woonstee had uitgezocht. We zullen hopen, dat hij nog een ander ge- buiten bescherming gesteld. Deson danks weten zij zich toch aardig te handhaven. Zelfs in het Sterrebos komt de laatste soort nog voor en dat is wel bijzonder, want de ho- lenduif. de naam zegt het reeds, een echte holenbrocder. Hij broedt in oude spechten gaten tn het res tant van het oude bos in de om geving van de Maaskant. Ook de tuinfluiter is weer pre sent en het drukke merelachtige liedje klinkt op vele plaatsen in het bos. De eerste echte stadsbewoners, de gierzwaluwen, zijn ei* ook weer en hun schrille „sie-sie-sie" klinkt zo als van mids in de buurt van to rens en andere hoge gebouwen. Tenslotte ontmoeten we boven de havens weer ccn oude bekende, hot visdicfje of gewone stern, die nu de Plaats van kap- en zilvermeeuwen heeft ingenomen, en in het water naar kleine visjes duikt. Ook hun aantal is, zoals van de andere ge noemde soortc/. nog gering, doch dit zal in de loop van deze maand nog wel uitgebreid worden. Weliswaar zijn alle vogels van mijn lijstje er nog niet. doch we zullen nog maar even moed hou- j den; misschien komen zij nog wet. De spotvogel komt in ieder geval nog, daar kunnen we vast op reke- nen. Als U dit leest, is hij ongetwij feld al gearriveerd. A. DE JONG. Hersenschudding opgelopen Op de Brnersvest is Vrijdag de weduwe P..G., woonachtig aan de Snéllnissingel. aangereden door een bestelauto. Zij is met een hersen schudding naar de dr. Noletstich ting gebracht. Zo donker het er enige weken geleden voor diverse Schiedamse clubs nitzag, zo hoopvol is de huidige toestand. Door de successen van de laatste weken hebben onze stadgenoten een' totale ommekeer ten goede teweeg gebracht. Ursus, het hele seizoen onderaan de ranglijst vertoevende, heeft het bestaan in de voorlaatste wedstrijd deze plaats aan HDV cadeau te doen. Of HDV dit geschenk met dankbaarheid heeft aanvaard? Met eên punt voorsprong de voorlaatste plaats bezettend en met nog slechts één wedstrijd te spelen, hebben onze stadgenoten nog een mooie kans om de dans te ontspringen. Oï deze kans benut zal worden, zal Zondag in de uit wedstrijd tegen DDC uitgemaakt worden. Winnen de rood-vitten deze ontmoeting, dan is alle gevaar geweken, tcnvijl hij een gelijk spel of een nederlaag, de uitslag van VEP—HDV de doorslag moet geven. Ons zou het niet verwonderen indien het uiteindelijk op een beslissingswedstrijd zou uitdraaien. Excelsior speelt zijn laatste wed- lang meer is. kan het toch wel een strijd tegen Lcontdas cn moet winnen j spannende strijd worden, daar DRZ om zich van de eervolle tweede er op gebrand zal zijn de eerder ge- plaats te verzekeren. Gezien de posi- j leden nederlaag te wreken. Voor ties op de ranglijst moet Excelsior s.V.D.P.W, staat eveneens de laatste deze ontmoeting nok m een over winning om kunnen zetten, maar de zwart-witten hoeden zich voor on derschatting! Martinil dat zelf een vrije Zondag heeft, zal met grote belangstelling naar d.e uitslag van Lekkerkerk Nieuwenhoorn uitkijken, want bij een nederlaag van eerstgenoemde vereniging, verlaten onze stadgeno ten eveneens de laatste plaats. DHS. na het behalen van het kampioen schap geheel vrij van 'zenuwen, kan dc wedstrijd tegen Hekelingen als een goede oefenpartij beschouwen. Vanzelfsprekend zal Hekelingen trachten de nieuwbakken kampioen een nederlaag toe te brengen. Schiedam is nu ook vrijwel veilig, maar zal er toch goed aan doen tegen Roga minstens één punt binnen te halen. Vorige week zou de wedstrijd Soag—SFC een titanenstrijd gevvoi- den zijn, maar door de nederlaag die 1 Soag leed, waardoor het eersteklas sers chap werd verspeeld, behoeft SFC zich niet meer in te spannen. Toch rekenen wij 0p een kleine zege voor onze stadgenoten. W.F. staat een zware strijd te wach ten tegen Dilettant, want laatstge noemde vereniging is op eigen veld heel wat mans. Hoewel de plaatselijke ontmoeting DRZ—Singelkwartier van geen be- wedstnjd op het programma, en wel uit tegeen GVMD. De toekomstige eerste klassers achten wij wel tot een overwinning m staat. ,.De Joden hebben van hun sa menleving nog veel te verwachten". Dit was de slotconclusie die dr J. A. Nederbragt Vrijdagavond trok uit zijn lezing over ..Israel en de Joden". Spreker, die sinds 4 Fe bruari 1048 consul-generaal en la ter gezant voor Nederland in Is raël is geweest, was zijn uiteen- zelling in de aula van het Stede lijk Museum komen houden op uit nodiging van boekhandel Vene mans. Dr Nederbragt arriveerde in Je ruzalem m de tijd dat het tussen Joden, Arabieren en Engelsen tot relletjes, schietpartijen en bomaan slagen kwam. Hij vond met zijn vrouw na de nodige omzwervin gen onderdak in het gebouw van de Y.M.C.A. (dit is de Hollandse C.J.M.V.), dat in die tijd het groot ste openbare gebouw van de hoofd stad was. Hêt paleis, zo noemde dr Nederbragt dit kapitale bouw werk. dat in 1928 door een Ame rikaan werd geschonken, was verre van een vrede-oord. zoals op de gevel stond aangegeven. Dagelijks floten kogels van diverse makelij rond de vensters. Dit alles gebeurde, nadat op 9 November 1947 de Verenigde Na ties zich bij meerderheidsbesluit hadden uitgesproken voor een ver deling van de staat tussen Joden en Arabieren, terwijl Jeruzalem onder, het beheer van de wereld organisatie kwam te staan. De vol gende morgen, hadden de Arabie ren uit protest hiertegen al rel letjes ontketend. Zo leefden onze consul-generaal en zijn vrouw al direct midden in het gevaar. Dit heeft geduurd tot Donderdag voor vijf jaar. Toen stak de En gelse Hoge Commissaris 's nachts om precies twaalf uur de Middel landse Zee in. Voor Joden en Ara bieren was de weg vrij om een eigen staat te stichten. Die veertiende Mei viel op een Vrijdag en bij het vallen van de avond begint de sabbath, op welke Kon. ouderscheiding voor H. F. Landsbergen In opdracht van de burgemees ter van Rotterdam heeft de direc teur der N.V. Lak-, Vernis- en Verffabriek Molyn Co., de heer P. Groen, aan onze stadgenoot, de heer H. F. Landsbergen, eerste boekhouder bij deze firma, bij de opening van de feestelijke herden king van het 125-jarig bestaan Woensdag de medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oran je Nassau, uitgereikt. Dit gebeurde ter gelegenheid van het feit, dat de heer Landsbergen 50 jaar bij de N.V. Molyn Co. in dienst was. De documentaire, die Polygoon- Profilti vervaardigde ter herdenking van de honderdste geboortedag van Vincent van Gogh, is deze week ook in Schiedam te zien. Het Passage theater vertoont haar in het voor programma. Dr. J. Hulsker. die ook de regie oerde, baseerde zun scenario op Sedert „Verboden Spel", de film van Rcné Clement ,in dc Neder landse bioscopen is verschenen, zijn een aantal fragmenten uit de br|pf- Cr heel wat* woorden aan gewijd, wisseling tussen Vincent van Gogh vrijwel unaniem was men van me en zijn broer Theo Voorgelezen vor- i n;nrr riat rl. nr>n filmwerk mee wa: men deze brieffragmenten ook het sobere, maar vaak ontroerende commentaar, dat ons moor dan wat ook een indruk geeft van de om standigheden waaronder Van Gogh leefde en werkte. Wat we zien is de omgeving waarin hij vertoefde: de sombere Borinage, de hmzenmassa's van Pa rus. het lieflijke landschap van Aries met zijn schitterende vructv- bomen en ook Auvcrs, waar hij stierf en begraven werd. Tussen ai deze Opnamen door worden ons veis van Vincents werken getoond. Dat het nergens een monotone opsom ming is geworden, noch van mooie plekjes, noch van schilderijen, is wc! de grootste verdienste van derr documentaire. Het camerawerk van piet Out is in het algemeen goed en in enkele détails zelfs zeer knap. De weinig op de voorgrond tredende muziek is van Jan Mul, ng dat cv een filmwerk mee was verschenen dat dieper dan ooit in dringt in de wereld van het kind, zoals het zich terzijde van liet leven der volwassenen voordoet. „Verboden Spel" heeft gelukkig de Passage niet gemist en we hebben t.e.m. Donderdagmiddag de tijd om te gaan zien hoe twee kin deren. een jongen en een meisje, ergens ver weg in het Franse boe renland tezamen worden gedreven voor een periode van slechts enkele dagen of weken om dan elkander weer uit het oog te verliezen. De „zij" in dit verhaal is een dochtertje van Par ij zenaars, die met de grote stroom vluchtelingen aan de oprukkende Duitse legers pogen te ontkomen. Als haar ouders by een vliegeraanval zijn omgekomen, raakt het meisje met haar dode hondje aan het zwerven, om ten slotte op de boerderij te belanden. Twee kinderenBrioxtte Fosscy (zes jaar oud) en George Pou- jovly (elf jaar) spelen de hoofd rollen in René Clements film „Jeui Interdits". (Passage) Hier is bel dat zy mot het boeren- zoontje dat eigen wereldje opbouwt, waarvan de grote mensen rondom hen met hun eigen vrolijkheid en loed geen weet hebben. Eerst wan neer dc aanleg van het kerkhof in dc oude molen, „waar het kleine hondje zonder iemand naast zich zo alleen zou liggen", kruisen van het kerkhof gaat vergen en zelfs het altaarkruis in de kerk niet meer met rust kan worden gelaten, ko men de volwassenen achter het ge heim. ZORRRO AAN DE HOOGSTRAAT De mysterieuze figuur van Zorro heeft de vaste bezoekers van Mo no po le aan de Hoogstraat al eens vaker enkele uren aangenaam bezig gehouden. Dit weekeinde viert Zor ro, herleefd dank zij een doortasten de jongedame, alweer zijn triom- phen en er zal niemand van zijn vrienden ziin, die er niet verheugd om is. Plaats van handeling is het bar wilde "Westen, waar telegraaf lijnen eerst na veel wederwaardig heden kunnen worden doorgetrok ken. dag de Jood geen enkel werk, van hoe groot belang ook. zal verzet ten. Om vier uur 's middags was de staat Israël gesticht. David Ben Goerion. nog steeds minister-president van Israel, heeft de grote stoot tot deze stichting gegeven, nadat Theodor Hertzei en prof. Chaim Weiszmann deze, vele tientallen jaren in de vreemde hadden voorbereid. Ondanks de gesloten wapenstil standsverdragen, die nu nog van kracht- zijn, doen zich echter nog geregeld grensincidenten voor. Al le omringende staten zijn van ouds her tegen de Joods, staat, met Egypte en Irak als de grootste be dreigers. De Joden slaan echter vooral de laatste tijd erg hard terug. In ie der geval heerst er beslist geen vrede. Uit dit alles vloeit voort, dat militaire paraatheid voor Is rael steeds geboden is. Wat de immigratie betreft is Is raël een veilig oord voor Joden, uit welk oord der wereld dan ook. De staat begon met zeshonderddui zend inwoners en telt er thans één millioen zeshonderd vijftigduizend, w.o. slechts tien procent Arabie ren. Een grote moeilijkheid is ech ter, dat er zich geen Amerikanen met kostbare dollars aanmelden, Eigenlijk komen er alleen berooi de vluchtelingen, zodat problemen als huisvesting, voedsel, kleding, scholing van arbeiders en kinderen, werkgelegenheid e.d. zware taken betekenen, zowel economisch als financieel. Dit zijn de schaduwzij den. De lichtzijde is. dat het land herbouwd wordt. „Het land, over vloeiende van melk en honing.", zoals het tot aan het begin van onze jaartelling genoemd wordt, was geworden tot woestijnen, moe rassen cn malaria. Thans is de 'gro te vlakte van Jisreèl. waar dr Ne derbragt als kind aan huis is, weer één grote tuin. Sinds de stichting van de staat is men op zeer grote schaal met de herbouw doorge gaan. Reusachtige werken, vooral op het gebied van de water verde ling. werden opgezet. De water bui zen ziin een beeld van het land geworden. De cmigrantenstroom, die nu uit Polen en Rusjand naar Israël is ge komen. heeft hier op sommige plaatsen een volkomen vreedzaam communisme opgezet. Zii hebben nederzettingen, waar zii alles col lectivistisch doen. Dikwijls zonder geld. Men krijgt wat men nodig heeft, men geeft wat men over heeft. Spreker heeft hier over het algemeen geen bezwaar tegen, boe- wel hij meende dat dit collectivis me op den duur alleen voor klei nere groepen mogeliik zal blijven. Opvallend is het volgzame karak ter van de Jood in deze fase. Er doen zich lang niet zoveel twisten en kwesties voor als bij ons. In een korte samenvatting zei spreker, dat de Joodse staat on danks alle zorgen heel goed func- tionneert. Hii heeft de beste ver wachtingen voor Israël, Dr Nederbragt gelooft, dat de Arabieren niet in staat zullen zijn Israël weer te vernietigen. Dr Nederbragt. die een vijftien jarige ervaring heeft in de buiten landse diplomatieke dienst voor Nederland, was destijds voor deze post aangezocht om zun diepe stu dies en grote interesse van en voor het Joodse volk. Hij behandelde een en ander deze avond uit zijn boek „Jeruzalem, miïn stad". Na de pauze heeft dr Nederbragt nog een aantal vragen beantwoord. De lezing, die '.houden werd in de aula van het Gemeente Mu seum, had oen zeer grote belang stelling getrokken. POSTDUIVENNDEUWS De SCV De Postduif hield een wedvlucht vanuit Breda, afstand 42 km. In concours stonden 679 duiven. Aankomst eerste duif 9 j uur 34 min. 10 sec. De uitslag was; 1 59 J. Westerholt; 2 E. van Smir- ren; 3 83 117 125 A. Hoeren; 4 7 10 18 23 80 86 100 147 150 154 J. v. d. Wmdi; 5 28 34 52 116 M. van Mounk; 6 17 137 152 A. van Wagtendonk; 8 13 51 L. Cra nia: 9 89 132 G, Kicla; 11 57 66 16 J. Freu; 12 20 32 39 48 56 61 64 72 78 J. de Koster; 14 70 145 P. Dalhuis en;' 15 29 82 '163 H. Crama; 16 45 93 119 P. Gouwe leeuw; 19 90 112 124 138 C. M. Donks; 21 43 69 84 10I 107 170 W, Poort en Zn.; 22 49 151 L. Verheugen; 24 27 A. v. d. Grijp; 25 35 169 "W, Woermejjer; 26 62 J. W. Blom; 30 41 131 141 Diploma P. C. Hinten en Co; 31 102 114 149 166 L. J, Botani; 30 40 94 12U 130 139 165 D. Bakker; 36 104 159 I. Schaap; 37 54 C. van Tncht; 38 99 J. Doejaren; 42 118 142 J. Ka- zenbroot; 44 77 105 C. cle Tuin der; 46 129 155 161 164 K. Brou wer en Co; 47 106 Th. Willems; 50 F, Kroone; 53 W, Poelman; 55 J. H. Blom; 58 106 Gcbr Van Har- menlen Co; 60 91 H. Triel; 63 103 A. van Dongen Co; 65 81 88 J. v. d. Beek Co; 67 157 160 C. A. Verhaeren; 68 122 G. du Char ternier: 71 75 123 126 135 Gebr v. d. Kant; 73 108 158 C. Ver boom; 74 C. v, d. Grijp Co; 79 92 1x5 136 Joh. Christen Sr,; 85 A. A. Vis; 87 96 143 D. Ram; 95 J. Christen Jr.; 97 W. j, Jansen; 99 C, J. Fossen; 109 Hollenman Co; 110 148 J. de Waard; 111 140 H. Suttorp; 113 C, Verlinden; 121 A. Ivloog; 127 J. Twee boom; 128 J. Zoutendijk Co; 133 144 Blonde; 134 167 168 J. Koogje; 146 Th. Weelie: 153 W. van Bueren; 162 Th. Schermer. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst; v. Westendorp, Singel 81. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D, Tuiniaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur. Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Verboden spel (14 jr.), Monopole. da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Triomph van Zorro (14 jr.). Bijeenkomsten: 16 en 18 Mei. Musis Sacrum, 8 uur: Het Singelkwartier brengt ..Het hoedje van Marius", 17 Mei. Musis Sacrum, 10.30 uur; Hum. Verbond, J. M. v. Dansik spr. over „Humanisme en Exis tentialisme. 18 Mei. Grote Kerk, 7.30 uur: Opening Zendingstentoonstel ling. 18 Mei. Hotel „De Kroon", 8 uur: Dr B. M. de Laat spr. over „Toe passing van hormoon-vitaminen concentraten in de huidverzor ging". De wedstrijd die Zondag aan de Bosrand wordt gespeeld, is er een van grote betekenis. Het Haagse HBS -:omt n.l. op bezoek en zoals men weet is deze oudste le klasser op het ogenblik in grote moeilijk heden. Samen met Theole uit Ti el is men aan het uitmaken wie uit eindelijk de laatste plaats zal be zetten, De papieren staan voor de Hagenaars wel iets beter omdat zij twee punten meer op hun naam hebben staan dan de Tielenaren. De grote ontmoeting tussen beide clubs moet echter nog plaats vin den en daarom is het voor HBS van belang, dat men zo vlug moge lijk vier punten uitloopt. Of dit Zondag tegen SVV zal gelukken, dient in twijfel getrokken te wor den, dair de SW-ers de neder laag tegen HBS in Den Haag nog niet vergeten zijn en er prijs op zullen stellen zich te revancheren. In ieder geval staat ons een aar dige ontmoeting te wachten en za] het aan spanning niet ontbreken. Ofschoon verschillende winter, sporten nog veler aandacht vragen, zullen reeds Maandagmorgen a.s., om half zeven, de Gemeentelijke zwemplaatsen voor het publiek worden opengesteld. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de zwemplaatsen voor het nieuwe seizoen in gereedheid te brengen. Behalve dat de baden zoals gebruikelijk grondig moes ten worden schoongemaakt, moest verder veel worden hersteld wat tijdens de rampzalige stormnacht van 1 Februari 1.1. werd vernield. Vervolgens is een fraaie nieuwe stalen sprmgtoren in het herenbad geplaatst, terwijl hel een verbete ring kan worden genoemd, dat de gevaarlijke gladde bazoltstenen glooiingen aan de Maaszijde, door be ton-glooiingen konden worden vervangen. De zwemplaatsen zuilen weer on. afgebroken geopend zijn van v.m. half zeven tot 's avonds acht uur. Dat de beschikbare ruimte zich met leent voor kamperen, zal een ieder vermoedelijk zo langzamer hand wel duidelijk zijn geworden. Qck in het komende seizoen zal vooral op drukke dagen het perso neel toezien op het ai te lang ver bluf in de inrichtingen. Voorts is het verboden om etenswaren mee te brengen. Om damkampioenschap van Schiedam De eindstanden van de voor- wed stru'den om het damkampioen schap van Schiedam, zien er als volgt uit: A. v, d. Moer 4 3 1 0 7 C. van Leeuwen 4 3 0 1 6 D. Mast 4 1 2 1 4 C. Sieeuwcnhoek 4 1 1 2 3 J, 't Hart 4 0 0 4 0 Groep 2: P. van Noordennen 4 2 2 0 6 J. de Wilde 4 o 2 0 6 L. Breevoort 4 1 1 2 3 W Verhaal 4 0 3 1 3 M. Coté 4 1 0 3 2 Groep 3: 5 J. C. Onink 4 1 3 0 C A. Habermehl 4 1 2 1 4 M. van Noordennen 4 1 2 1 4 A, Struik 4 1 2 1 4 A. van Otterloo 4 1 1 2 3 In Rrocp 3 behaalden C. A. Ha- bermehl, M. van Noordennen en A. Struik evenveel punten en ko men daardoor allen in de finale. Voor de finale spelen thans acht personen, als volgt genummerd: 1. C. A. Habermehl; 2. C. van Leeuwen; 3. A. v. d. Moer; 4, M. van Noordennen; 5. P. van Noor dennen; 6. J, C Onink; 7. A. Struik; 8. J. de Wilde. Het rooster luidt: 21 Mei: 1—8, 2—7, 3—6, 4—5; 28 Mei: 8—5. 6—4, 7—3, 1—2; 4 Juni 28, 3—1, 4—7, o—6; 11 Juni. 8—6, 7—5. 14, 2—3; 18 Juni: 3—8, 4—2. 5—3, 6—7; 25 Juni: 8—7, 1—6, 2—5, 3—4; 2 Juli: 4— 8, 5—3, 6—2, 7—1. Oud-Katholieke jongeren vieren feest De Oud-Katholieke jeugdver eniging Sint Jan kan op een ge slaagde viering van haar tweede lustrum in Musis terug zien. In zijn openingswoord wees pas toor Tol op de waarde van een jeugdvereniging voor jeugd en kerk. Na enkele felicitaties door zusterverenigingen voerden leden van Sint Jan op „De familie van mijn vrouw", een stuk in drie be drijven van Harry Linton. Een ge zellig bai besloot de avond. Lauweren voor „De Trekvogels" De Schiedamse wandelsportver eniging De Trekvogels is op He melvaartsdag op volle sterkte naar Breda getogen om deel te nemen aan de nationale marsen van Wan delsportvereniging Beatrix. De se nioren 25 km. 2 juniorengroepen 15 km en de allerkleinsten 10 km. Onder stralend weer werd de tocht dwars door het Mastbos vol bracht en allen ontvingen, hun welverdiende medaille, de vier groepen hun gr oeps prijs. De oudste junaoorgroep mocht tevens uit handen van de jury de tweede prijs ontvangen. O.N.I. concerteert in de aula van het museum Het mandoline-gezelschap O-N.T. geeft Dinsdagavond een concert in de aula van het Stedelijk Museum- Medewerking verlenen de trompet tist Ben van Dijke, W. Straatmans, slagwerk, C- Overdijk. bas en J. G. Hakkert, piano en orgel. Te beviagen aan bet Hoofdbureau van Politie (tussen 9—12 30 uur en 26 u.l. Grijze overall werkschoen Cl.»ijzeren crick. Lipssieutel, rozenkrans, ring met a sleutels. Te bevragen bij de vinders; Haarstnk en groene ceintuur. J". v. N im wegen. Ridderkerksestraat i4b: bruine gebreide want. A. v. d. Zovwen. 33. van Wassenaarstraat 4: brum glacé heren handschoen (Rl, J. de Graaf. Ho- genbanweg 82: jongenajasje. Walbeek JTr. Halsplein 47a; 2 broekspijpen en doos gereedschap. B. Vos. Maasstraat 11; glacé dameshandschoen. G. den Br inker Grof ba an 23/15: bruin glacé herenhandschoen, T. de Graat. Hogen- banweg 32c; grijze dameshandschoen. K. Kok. Ëroersvest 93; bruin Ieren motor- handschoen. M. V. d. Sluis. b. Singel straat 84a: grijs plastic kindertasje, J. van Veen, Vriendsrhapstraat 6b; dou blé armband. C. v. d. Meer, Den Bom- jnelschestraat 25; double schakelarm band, B. J. Spa, Renibrandtlaati 24 a: damesbroche. M. Hoenderon. Willems- kade 37b; rode portemonnaie. P. Ho- Jierhoek, Polderweg 194; armbandje H. de Koning. Warande no 158; double schakelarmband met steentjes. B. v. d. Zee, Fabristraal 66b; vulpen, T. Dingen, outs. Stationsstraat. 29b; doublé arm bandje. J. Bravenboer, Damlaan 29/9: kinderportemonnaie. H. Daaimeiier. D. van Wassenaaistraat 34; vulpen. E. Zon neveld, Zwartewaalsestraat 57 a; auto ped, J. A. Boon. Poortugaalsestraat 15b; aluminium pan L. Schra. Swammer- damsesmgel 33b: to&je Van Eok. W. Brouwers!raat 27; witte speelgoedbeer. J. Teeuwen, Juliana v. Stol bergstraat 15; houten speelgoed wagentje, R. Gul mans. Lange Nieuwstrnat 23b: ruiter- zweepie en plkeurstok. A. Daalmetier. v-m. Hofje v, Belois; vloermat, G. v. d. Heuvd. SJachthuis'nan 29b; doosje mh. 12 kleurpotloden, C. Cohgnon. Lorentz- laan 30 c; mondharmonica, H. Krab bendam, Rubonsplem 17b; sleutelring met 1 sleutel. W. v. d 5iot. Poortuaalse- Straat Sa; rozenkrans in étui. E, Wens- veen Zutdlandsestraat 9: huissleutel. G. Ouborg Buitenhavenweg 176/Jfl; bril ui etui, K. Rost, Havendyk 17-1: rozenkrans m etui, F. van Deurzen. Ar du medes straat 4a; kettinkje met Lipssieutel. Dte- lemans. Wmgerlaan 7; ring met 4 sleu tels, Nieberg, Maasstraat no. 15. KERKDIENSTEN Herv. Gemeente. Grote Kerk. 10 uur ds J. Gras. 5 uur ds J. G. Jansen, Nieu we Kerk, 10 uur ds J. D, Smids, 5 uur ds H, W. Hemmes. Westerkerk, 9 en 10.30 uur dr L. J. Cazemicr. Vrcdeskerk. 9 en 10,45 uur ds H. W. Hemmes. Nc<I. Prot. Bond. hoek Westvest, 10.30 uur prof. dr G. J. Heer mg, Leiden: 3 uur. Ned. Herv. Kerk te Huswijk: Be vestiging nieuwe lidmaten ds P. J. Bar- nouw cn ds J. B. Schouwink. EvajiR, Luth. Gemeente, kerk Lange Nieuwslraat, 10 uur ds J.* van Leeuwen. Oud-Kath. Kerk. kerk Dam, 10 uur Hoogmis v, d Zondag onder het octaafi van Hemelvaartsdag. Ned. Herv. (Geref.l Evangelisatie, ge bouw Tivoli, Nieuwe Haven, 10 uur ds Abma, Delfshaven, 3.30 uur ds Vroeg- mdewey. Papendrecht. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande, 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven, 10 cn 5 uur lees- dienst. Leger ties Hells, 10 uur Heihgings- samenkomst, 10 30 uur Openhichtpredt- kmg aan de Gemt Verboonslraal, 19.30 uur Verlossingssamenkomst. Evang. Gcm. Kerkzaal. Broersvcst 53, 10 en 7 uur de heer W. Kloos, Gouda. Gercf, Kerk (art. 31). kerk Westvest S0, 8.30 cn 4 uur C. Vonk. Chr. Geref. Gem., Volksgcbouw Tuin iaan 50, 10 cn 4 uur M. J, Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broersvest, achter de molen. 10 uur ere-dienst, 4.30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus \an de Heili gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59, S uur godsdienstoefening. Gem. Gods, „Pinkstergemeente", geb. Astoria, Kethelstraat 4b, 10 uur de heer L. Daniel, Den Haag. Kruisleger, geb Tuiniaan 50, 10.30 uur Wudmgsdsenr.t. 8 uur samenkomst o.Lv. adjudant T. Suzers Gere'. Kerk. Oosterkerk. v m. 10 uur ds \v. A. Kr(jger, nam. 5 uur ds G. Brinkman. Plantagckerk, v.m, 10 uur ds J. J. van Wagcningen. n.m. 5 uur ds W. A. Kruger. Juliana kerk, v m. 10 uur ds G, van Andel, van R'tiam-Charlois, n m. 5 uur ds J J van Wagemngen, Kethel: vm. 9 30 uur ds G. Brinkman, n.m. 2.30 uur ds W. A. Krijger.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1