Ursus overwint DDC en kan dus in de KNVB blijven Psychisch gestoorde kinderen hebben aandacht nodig Existentialisme: reactie op onze samenleving SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Grote overwinningen van SVDPW en DRZ a<;knda Gezinsmilieu is belangrijk Schaftlokaal bij Gemeentewerken DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Geslaagde uitvoering van Devroma M. v. Dansik sprak voor Hum. Verbond EXCELSIOR- LEONIDAS 5-1 DDC-URSUS 1-3 ALBLASSERDAM- MARTINIT 3-0 DHS-Hekelingen 0-4 Honkballers laten een steek vallen DRZ- Singclkwartier 10-0 GVMD-SVDPW 1-10 Zakkend grondwater in Schiedam-Oost Kinderspeelplaats in Kethel STADSKRONIEK Vergadering van gemeenteraad 2 Maandag 18 Msï 1053 Voor de jaarvergadering had de Vereniging Pro Juventute leden en medewerkers verzameld in Het Weeshuis der Hervormden. Na het afwer ken van de huishoudelijke agenda, vond een bijeenkomst plaats, waarvoor talrijke personen uit sociale- en onderwijskringen waren uitgenodigd. De heer K. de Bloois, directeur van dc vereniging „Zoekt het Verlorene" te Rotterdam, hield een inleiding over het onderwerp „Handhaving van het ontspoorde kind in de school?*' De meningen hierover lopen sterk uiteen- Om duidelijk te maken hoeveel er nog ontbreekt aan de geestelijke ge zondheidszorg, trok de heer De Bloois voortdurend een vergelijking met de lichamelijke gezondheidszorg, die in ons land zo'n grote hoogte heeft bereikt. heeft voor zijn ontwikkeling gedu rende zijn eerste levensjaren een eerste, kinder lijk liefdeleven nodig, anders komt het in zijn latere le ven met tot een goede aanpassing. Voor dit eerste kinderlijke liefde leven is het noodzakelijk, dat de Opvoeder zich instelt op het kind, dat het opgroeit in een sfeer, waar opvoeding mogelijk is doo; dat cr hef de heerst on men wee> wat dienen is, dat die sfeer hem een gevoel van geborgenheid geeft. Hiervoor heeft het kind een vader èn een moeder nodig, We weten nog weinig van de betekenis van de band tussen ou ders en kind. Wanneer we hiervan me or wisten, zouden we weten in welke mate een kind psychisch beschadigd wordt wanneer het uit het gezin wordt gehaald. Dikwijls is de opvoeding in de eigen, on volledige omgeving beter dan plaat sing in een volmaakte, nieuwe om geving. Daarom mogen we pas tot verwijdering uit het gezin over gaan wanneer geen andere opvoe dingsmogelijkheden meer aanwezig zijn. Blijft het kind m het gezin, dan moeten echter kind èn gezin in één paedagogische heropvoe ding begrepen worden. Om de psychische stoornissen van een kind te kunnen beoorde len. is derhalve een diepgaand, deskundig onderzoek nodig van er felijkheid en milieu. En degene, die kind en gezin zal trachten te heropvoeden, moet kunnen dienen en luisteren, en zal pas op de duur zodanig contact met de mensen krijgen, dat zij bereid zijn om zijn raad te vragen. Dit vraagt enthou siasme. volhouden en geloof in het werk. Deze psychisch gestoorde kinde ren zijn aanwezig op de scholen. Door verschillend intellect lopen de 4050 kinderen, die één klassever- band vormen, onderling al zeer uit een in hun mogelijkheden en in de mate, waarin zij in hun behoeften worden tegemoetgekomen. Om met alle kinderen op één lijn met het on derwijs voort te kunnen gaan is het al noodzakelijk, dat de onderwijzer {es) over interesse voor de kinderen en kennis van hun milieu beschikt. En tussen deze normale kinderen zit ten dan ook nog de psychisch ge stoorde kinderen, die nog meer be grijpen van de onderwijzerfes) vra gen. Dikwijls veroorzaken moeilijk heden op het emotionele vlak rem mingen in de intellectuele ontwikke ling. en geven deze kinderen de schijn, debiel te zijn. Deze kinderen hebben eerder opvoeding dan on derwijs nodig. Bij behandeling is het vaak mogelijk om deze kin deren als volkomen normaal aan de maatschappij terug te geven. Maar er moet een bureau - zyn, waar men raad kan vragen betref fende ieder kind, dat moeilijkhe den geeft om de weg te weten die gevolgd moet worden. De gewone lagere school moet zich instellen op bet doorsnee nor male kind. Dikwijls kan het psy chisch gestoorde kind op de g.l.s. blijven, maar alleen dan wanneer men weet, wat men er aan moet doen en wanneer men ook de mo gelijkheden heeft om dit uit te voeren. Ontbreken deze mogelijk heden, dan moet bet kind. na een deskundig onderzoek, daar ge plaatst worden, waar die moge lijkheden wel zyn en het kind dus geholpen kan worden. En dan zyn er altijd nog kinderen, die een in dividuele behandeling nodig heb ben en verwezen moeten worden naar de daarvoor geschikte instan tie. Voor het onderzoek is de psy chologische test slechts een hulp middel: de toenadering tot en het omgaan met het kind zijn belang rijker om hem te kunnen beoor delen. Een Paedagogisch Adviesbureau? Na een geanimeerde discussie gaf de heer De Bloois de volgende con clusies weg: 1. dat 't hem niet wen- Een kind kan op twecerlei wijze gestoord zijn: in lichamelijk en in psychisch opzicht. Beide soorten van stoornissen brengen een kind uitzijn evenwicht cn kunnen tot ccn zeke re mate van ontsporing leiden. Bei de categorieën kunnen van grote be tekenis zijn, maar de aandacht, die eraan wordt besteed, is wel zeer verschillend. De lichamelijke ge zondheidszorg slaat m het middel punt van de publieke belangstelling. Wanneer cr lichamelijk bij een kind iets niet in orde is. schaamt men zich met om een dokter te raadple gen,en de grootste zorg wordt toe gepast om de stoornis weg te ne men. Door de aandacht, die aan de lichamelijke gezondheidszorg werd besteed, heeft deze de laatste tijd grote voortgang gemaakt, zowel in wetenschappelijke ontwikkeling als in practiscne toepassing daarvan. Met de geestelijke gezondheidszorg is het geheel anders gesteld. Hier is geen sprake van openstaan voor positieve beïnvloeding van negatie ve feiten, maar een volkomen ge sloten zijn. Men schaamt zich al om de feiten kenbaar te maken, waardöor positieve beïnvloeding in het geheel geen kans krijgt. De kwaal woekert dan voort, tot na deel van het kind. Om het psychisch gestoorde kind z'n kansen voor ontwikkeling tot een normale aanpassing in het maatschappelijk leven te kunnen geven, moet men weten, hoe en waartegen het kind beschermd moet worden. En daarvoor moet men de gevaren kennen, door wel ke het kind bedreigd wordt. Deze gevaren kunnen zowel van binnen uit als van buitenaf komen. Heto gevaar van binnenuit wordt bepaald door de erfelijke stuwng. Niet de kwaal zelf is erfelijk, maar de geneigdheid om in een bepaalde richting gestuwd te worden. Men moet het kind kennen om te kun nen beoordelen in welke mate het gestoord is, en op welke wijze het geholpen kan worden. Maar om de mogelijkheden van het kind te kennen, is het belangrijk, juist door de invloed van die erfelijke stuwing, een anamnese op te ma ken, die teruggrijpt in de voorge schiedenis van de familie. In eerste plaats een taak voor ouders Het gevaar van buitenaf is de invloed van bet milieu. Een kind iAdvertentie iJVf.j Niet iedereen is zo gelukkig geweest om de schoonmaak te kunnen besluiten met nieuwe gordijnen. Niet iedereen heeft negentig cent tot een gulden per meter kunnen betalen voor vitrage gordijnen die in de meeste gevallen niet alleen hoognodig zijn, maar ook de hele buurt laten weten dat de schoonmaak achter de rug is. Van een fabrikant die er bij het scheiden van de markt geen heil meer in zag om z'n voorraad te bewaren, koch ten wij alles wat er lag. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze twee aanbiedingen vitrage gordijnen en ze kunnen ook bij U hangen, nog juist voor Pinksteren, nieuwe étamine of marquisette gordijnen voor nog geen zes dubbeltjes per meter. Postorders onder rembours. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tal. 29(80 selijk en mogelijk leek dat alle kin deren van een kleuterschool getest zouden worden voordat ze de lagere school betreden; 2. dat intelligentie tests enige malen moesten worden herhaald om een duidelijk beeld van de intelligentie te krijgen; 3, dat'n grroot intelligentie quotient alleen niet voldoende was voor goede pres taties. omdat factoren uit het wils- vlak sterk meespreken: 4. dat de pu berteit dikwijls moeilijkheden aan het licht brengt, die door een opper vlakkig beschouwer voordien met worden opgemerkt; 5. dat het-hand haven van een onevenwichtig of ge- psychopatiseerd kind in de klasse ook afhankelijk is van het vermo gen van de onderwijzer om de moei lijkheden op te vangen èn van de reacties der overige leerlingen; 6. dat in verband daarmee het aantal gees telijk ontspoorden, dat een klas kan verdragen, niet zonder meer is vast te stellen; 7, dat een z.g.n. „ontdek king" op het gebied van bijv. een zedendelict niet zonder meer vol doende is om een kind van school te verwijderen; 8. dat nooit een kind uit het schoolverband verwijderd mag worden zonder dat men zich verze kerd heeft, dat het elders op de juis te wijze -vordt opgevangen; 9. dat in dit gev.l de goed opgevangen ge stoorde kinderen voor een groot deel gezond aan de maatschappij worden terugf egeven. De ïeer Ritsema van Eek, voorzit ter van Pro Juventute, vulde hier en daar de conclusies aan. De discussie bracht vervolgens naar voren, dat er grote behoefte bestaat aan een Pae dagogisch. Adviesbureau voor de eigen stad dat samenwerkt met Pro Juventute en andere sociale instel lingen. Bij het Bureau en de werkplaatsen van Gemeentewerken aan de Korte Haven ontbreekt tot dusver een schaftlokaal en wasruimte voor hel personeel. Er is thans een plan hier voor gemaakt, dat een uitgave van f 12 000 zal vergen. Het schaftlokaal is geprojecteerd in een thans voor de opslag van mate rialen dienstdoende zolderruimte en de wasruimte denkt men onder te brengen in een thans als schaftlokaal ingebruik zijnde uitbouw aan de portierswoning. In het plan is ook begrepen het inrichten van een kan toortje voor een van de technische hoofdambtenaren 2200 Dank zij de grote snelheid schiet de wagen over de scheur, maar met een hare klap komt de auto, die letterlijk een sprong door de lucht heeft gemaakt, op de grond terug. De wagen bonkt en stoot van je welste en nu zijn er zeker een paar veren ge broken. Maar de motor draait nog en de stuurin richting is nog in orde Doorzetten dus! Geluk kig is het bergpad nu met meer zo oneffen en bovendien is hier van de Arabieren niets meer te zien. Maar wat zat hen m het kamp te wachten staan? Nee, zo erg ge makkelijk zal het toch niet gaan om de gevan- i en zij zullen natuurlijk trachten de overval te ver- i Ondertussen wachten de gevangenen in hun genen te bevrijden, want door al dat geschiet zijn hinderen. Reeds staan overal de wachters gereed I vrachtauto angstig het verdere verloop der ge- de bewakers van het kamp nu ook gealarmeerd I om bij het eerste sein van onraad op te treden.beurtenissen af. De Schiedamse mandolinevereni ging Devroma gaf Zaterdagavond in Irene een uitvoering voor haar leden en donateurs, die goed is ge slaagd. De mandolineclub speelde o.m. de mars van de Bond van Mandoline-verenigingen. Vervol gens bracht men een selectie uit .Léhar-composities in een arrange ment van JiUy. Na het slotnum mer, een polka van Johann Straus, kregen de spelers een zeer harte lijk applaus in ontvangst te nemen. Vervolgens traden de Krontjong, club en de Cowboy groep voor het voetlicht, Zjj brachten bekende melodieën in dit genre en werden eveneens met een daverende ova tie beloond. De heren H. van Noor dennen en J. van der Ende zorgden tussen de bedrijven door voor een geestige conference. De zaal was flink bezet, toen voorzitter G. van Noordennen zijn welkomstwoord sprak. Hij richtte zich in het bijzonder tot de Ouden van Dagen en Oorlogsinvaliden, die in de zaal een plaatsje hadden gekregen. Maandagavond (heden) zal deze uitvoering worden her haald. De laatste gezinsvoogdenavond, die Pro Juventute dit seizoen organiseert, vindt Donderdagavond plaats in het Weeshuis der Hervormden, Mej. mr B. L. F. Clemens Schröner, schrijfster van het boek „Gezinsvoogdij en le vensloop", komt spreken over de ge zinsvoogdij. Er heerste Zondag vreugde in de gelederen van TJrsus, want dank zij een. 3—1 overwinning op DDC bleef het KNVB-erschap behouden. Zo heeft de krachtige eindspurt toch nog vruchten afgeworpen. Excelsior besloot het seizoen met een fikse 51 zege op Leonidas, waardoor onze stadgenoten zich van de tweede plaats, achter VCS verzekerden. DHS had blijkbaar het kampioensfeest nog in de benen zitten, want tegen Hekelingen gingen de geelzwarten roemloos met 0—4 ten onder. Maritnlt kon het tegen de lei der A lb lass er dam niet bolwerken en verloor verdiend met 3—0. DRZ re vancheerde zich geducht op stadgenoot Singelkwartier en won maar liefst met 100. SVDPW wilde ook niet achter blijven en versloeg GVDM met 10—1. zeggen dat de uitslag geflatteerd was. Voor de laatste lezing in dit win terseizoen had het Humanistisch Verbond de journalist J. N. van Dansik uitgenodigd. In Musis Sa crum sprak deze Zondagmorgen over „Humanisme en Existentia lisme". Voordat de inleider overging tot de kenschetsing van het existen tialisme, zoals wij hier tegenwoor dig mee worden geconfronteerd, kwam hij op tegen de mening als zou dit alleen inhouden een vrij uitleven van de instincten. Cultuur begint daar waar men zich boven het biologische verheft en wordt bepaald door de twee elementen die ieder mensenleven beheersen. Aanvankelijk bestond alles passief zonder* zich dat zelf bewust te zijn, later kwam er het begrip over het bestaan. In alle grote culturen werd dit gesymbo liseerd in een paradijsverhaai. By de christelijke religie in het ver haal van Adam die at van de boom der kennis en daarna uit het para dijs werd verdreven. Een diepe waarheid ligt hieraan ten grond slag. De twee aspecten uiten zich in allerlei facetten. De eerste bijv. in liefde, in sociaal verantwoorde lijkheidsgevoel. Het is het opgaan in de massa, waarbij het „ik"-ge- voel wegvalt. Het is een instinct matige binding. De andere kant is het verstand, dat alles wil analy seren. Cultuur nu is de harmonie tussen deze twee uitersten. Gaat een cultuur teveel naar een van beide kanten overhellen, dan ontstaat een crisis, zoals thans het geval is. Onze maatschappij» aldus de heer Van Dansik, is een kolos op zand geworden, Het contact met het universele is verloren, alles is te veel rationalistisch ingesteld. Het gevolg is een grote eenzaamheid in het leven van de enkeling. Wij hebben thans de cultuur van. de ontheemde mens. De reactie hierop was het ont staan van de existentie-filosofie. De levensfilosofie van Bergson kan men als een voorloper hiervan be schouwen. Hierbij geldt met meer: a a en b b» dus a is niet ge lijk aan b, maar het is een terug keer tot het direct spontaan aan vaardbare leven aan het begin. Het is echter iets anders dan de fase, waarin we aan het begin stonden. De rationele fase is nodig geweest om ons te vormen. Het existentialisme is een soort humanisme, maar geen gemakke lijk humanisme. Men noemt de existentialisten wel de ketteis van het humanisme. Het vraagt de con frontatie met de afgrond en ziet dit als een schakel in het proces van zelfregeneratie. Het is een syn these op hoog niveau. „In het niet weten ligt de hron voor ons zijn- bewustzijn", zegt Jaspers. Er zijp drie fasen: 1, het met weten. 2. het weten, 3. het niet weten. De mens dient dus eerst door de fase van het weten te zijn gegaan. Hierbij gaan de existentialisten niet voor het afzichtelijke uit de weg en willen de mens kennen zo als hij is zoals de romans van Sartre dan ook duidelijk laten blij ken. Daarna komen we weer tot een niet-weten. Dit is dc oorsprong in het transcendente. De fase van het weten is de „porta nigra" waardoor de mens moet gaan, wil hij niet gaan huichelen of neuro tisch worden, zo meent het exis tentialisme. Voor de rust tegen de wind in spelend, kon Excelsior het niet verder dan 11 brengen, maar daarna kwam Leonidas bijna niet meer aan de bal. Als een mes sneed de voorhoede van Excelsior keer op keer door de verdediging van Leonidas heen, en er was veen houden meer aan. Met de regel maat van de klok vielen toen de doelpunten en vooral middenvoor Van Huet had een belangrijk aan deel in de uiteindelijke 5—1 over winning. Een waardig besluit van onze stadgenoten. Het wanhoopsoffensief dat Ursus de laatste weken had ingezet, heeft er uiteindelijk toe geleid dat onze stadgenoten zich ten koste van HDV in de vierde klasse konden handhaven. In de wedstrijd.tegen DDC heb ben onze stadgenoten nog eens flink van zich afgebeten, hetgeen, een overwinning tot gevolg had. Met de wind meer was Ursus voor de rust meteen als sterker en reeds na vijf minuten spelen was er door midvoor J. Butter een 01 voorsprong verkregen. Toen de keeper van DDC een ver schot van spil Bienent verkeerd beoordeelde, was de stand 0-2. Nog voor rust voerde Ursus de score nog tot 0—3 op, uit een goed door Mulder genomen vrije schop. Even voor rust besloot de links buiten van DDC een mooie com binatie met een fraaie kopbal die doel trof. Na de rust werd Ursus achteruit gedrongen, maar wat DDC ook probeerde, de verdedigers van Ur sus wisten van geen wijken, zodat bij het laatste fluitsignaal de stand nog 1—3 was. De op het laatste nippertje inge laste wedstrijd, Alblasserdam—Mar- tinit, heeft onze stadgenoten geen winst opgeleverd. Met vier inval lers spelend, kon Martinit voor de rust ae score tot één doelpunt be perken. maar daarna toonde Al blasserdam zich uitgesproken de meerdere en voegde nog twee doel punten aan de score toe, daarmee de stand op 30 brengend. Gezien de verhouding in het veld. ver diende Martinit toch .minstens één tegenpunt. De roodwitten zijn nu weer één punt op Lekkerkerk, dat gelyk speelde, achter geraakt. Een slap soelend DHS heeft in Hekelingen zyn meerdere moeten erkennen. Onze stadgenoten, blijk baar nog wat in feeststemming, mis ten het vuur om zich gevaarlijk te maken, waardoor bet voor Heke lingen. dat een prima partij voet bal liet zien, met moeilijk was om een overwinning te behalen. Met vier doelpunten verschil werden onze stadgenoten aan de kant geschoven en wij kunnen met De met spannine verwachte wed- stnjd van de honkbal club „Scnie- öam" tegen het pas uit de ovcrgan.es- klas gedegradeerde HHC Ills voor de Schiedammers slecht afgelopen. "Waren de verwachtingen al niet te optimistisch, toch was een dergelijke nederlaag niet nodig geweest. Een 19—3 nederlaag wijst al op slechte prestaties zowel m het veld als aan slag Het was daarom voor de Schïe- damse werpers een moeilijke opga ve de prima slagploeg van de Haar lemmers In bedwang te houden. Hun prestaties waren gezien de sterke wind waartegen opgetornd moest worden niet slecht Het binnenveld gaf hun echter niet die steun die nu eenmaal nodig is. De overwinning is echter bij de ploeg gekomen, die in deze vorm Lln- vende, het kampioenschap moeiUtk kan ontgaan. Elk onderdeel van het spel was goed verzorgd. Als pleister op de wonde kwam het tweede negental met een klinkende 20—8 overwinning op Sparta III thuis. DRZ heeft met stadgenoot Sin gelkwartier geen pardon gehad en won. verdiend met 10—0. Hiermee nam DRZ wraak voor de reeds eer der geleden nederlaag. Bijna de gehele wedstrijd was het alles DRZ wat de klok sloeg, en reeds bij de rust was een 4—0 voorsprong ver kregen. Geleidelijk voerde DRZ daarna de stand op, en toen de dubbele cijfers bereikt waren von den de Rodezonners het blijkbaar wel voldoende. SVDPW wilde in zijn laatste wedstrijd nog eens duidelijk de monstreren wat voetbal is, zeer ten nadele van GVMD, Deze ploeg moest het tegen v onze,in kampi- oensvorm spelende stadgenoten, over alle linies afleggen. Er werd gedraaid bij een stand van 0—4 in het voordeel van SVDPW en pas toen SVDPW nog zes doelpunten aan de score had toegevoegd, ge- Onderzoek naar gevaar voor de bebouwing De aanwezigheid van scheuren in het interieur van de R.K. Bewaar school aan de Lange Singelstraat heeft de directeur van de Gemeente lijke Woningdienst aanleiding gege ven een onderzoek in te stellen naar de grondwaterstand. Bjj dit onder zoek is gebleken, dat de koppen van de houten palen ver boven het grondwater staan. Het constateren van dit onaange name verschijnsel betekent geen ver rassing, aangezien de waterstand in Oud-Mathenesse reeds enige tiental len. jaren aan het zakken is. Inder tijd heeft de woningbouwvereniging „Volkshuisvesting" de funderingen van al haar woningen in het Singel kwartier met het oog hierop moeten voorzien. Met de directeur van de Woning- dienst zijn B en W. van mening, dat de kwestie bijzondere aandacht ver dient. De directeur van Gemeente werken is daarom uitgenodigd een onderzoek met betrekking tot de grondwaterstand in te stellen en het College te rapporteren. Hoewel Gemeentewerken reeds-bij herhaling aan deze zaak aandacht heeft geschonken, ig men aan de Korte Haven van oordeel, dat ge zien de grote belangen, die hiermee voor de funderingen van de bestaan de bebouwingen gemoeid zijn - *t ze ker zin heeft, een systematisch on derzoek in te stellen naar de hoogte van de grondwaterstanden en de daarin optredende verhangen. Het verdient ook aanbeveling dit onder zoek tot andere wijken te doen uit strekken. Aan de hand van de resul taten van dit onderzoek zou dan kun nen worden bepaald, of het nemer, van maatregelen nodig en mogelijk is De kosten van een dergelijk on derzoek zijn naar schatting op f döüO te stellen. Industrieterrein niet tijdig gereed In Mei 1951 is aan de firma Spuij- broek Zoon tc Rotterdam in erf pacht toegewezen een perceel indus trieterrein. gelegen ten Westen van en langs de Schie. De afwerking van de overeenkomst ondervond echter vertraging, omdat de grond nog niet volledig bouwrijp kon worden gele verd en ook de loswal nog niet was aangebracht. De verwachting bestond echter, dat de levering, zij het dan met enige vertraging, toch binnen een redelijke termijn zou kunnen plaats vinden. Nu deze verwachting niet is verwezenlijkt heeft de firma Spuijbroek Zoon het gemeentebe stuur meegedeeld, dat zy onder deze omstandigheden haar belangstelling voor deze grond verloren heeft. Ook haar plannen hebben tengevolge van de gang van zaken aanzienlijke ver traging ondervonden, zodat zij niet langer kan wachten tot het tijdstip waarop de gemeente haar leverings plicht zal kunnen nakomen. Daarom stelde zij voor het bestaande verband te verbreken. lukte het GVMD de eer te redden. Overigens een twijfelachtige eer. Het ligt in de bedoeling binnen kort aan te vangen met de aan leg van een kinderspeelplaats in Kethel. Deze speelplaats zal een plaats krijgen op het oude feest terrein van de Oranjevereniging aan het Noordeinde, Met de aanleg is een bedrag van f 3000 gemoeid. Zondagmiddag omstreeks twee uur wierpen enkele kinderen pp de „Zandvlakte" een ijzeren drie poot, die door Gemeentewerken wordt gebruikt bij het lichten van rioolbuizen, omver. De driepoot raakte de achtjarige G. K,, woon achtig aan de B. K.-Laan, aan. het hoofd. Met een hersenschudding is het kind haar de dr Noletstichting gebracht. Hoewel de gemoederen tijdens de wedstrijd SWHBS danig ver hit waren, kon dit toch moeilijk viermaal braad veroorzaken op de tribune langs de korte zijde van het SW-veld. Oorzaak van dit vuur waren waarschijnlijk achte loos weggeworpen sigarettenpeuk jes, die de onderbalken in brand zetten. Emmers water werden spoe dig aangedragen om de vlammen te doven. Zaterdagmorgen roken de bu ren een sterke gaslucht, die uit een woning aan de Vlaardingerdijk kwam. Omdat niet werd openge daan, haalde men er de politie bij. Een half uur later had een agent zich 'toegang verschaft. Er bleek niemand thuis te zijn, zodat deze gasstroom geen slachtoffers kon eisen. Een loopjongen en een sla gersjongen, oud 15 en 16 jaar, weer den 's nachts aangetroffen op het terrein van de gemeentesmederij, achter de brandweerkazerne. Ze zijn aangehouden wegens diefstal van loodkabel. „De Postduif" kwam uit Helmond De SCV De Postduif hield Zondag een wedvlucht vanuit Helmond, afstand 94 km. In concours stonden 642 duiven. Los 8 uur 10 min. Aankomst eerste duif 9 uur 21 mm, 22 sec.; laatste duif 9 uur 28 min. 25 sec. De uitslag was: 1 8 1 09 130 144 162 J. de Koster; 2 3 18 52 Diploma L. J. Borani; 4 9 10 12 2? 30 31 3B 123 J. v. d. Wind; 5 112 J. v, d. Beek Co: 6 82 140 154 L. Verheugen; 7 25 60 61 62 69 73 102 115 126 138 160 M. van Mourik; 11 D. Weelie; 13 16 70 131 Gebr. v. d. Kant; 14 44 89 J. Christen Jr.; 15 116 J. Frelj; 17 23 51 53 81 108 J. Doejsren; 19 97 143 C. de Tuinder; 20 A. Moog; 21 A. V .d. Tuyn- 22 59 355 P, van Os en mevr.; 24 110 135 Ver boom; 26 74 L. J. Crama; 28 G. du Charternier; 29 J. "W. Blom; 32 43 A. v. d. Grijp; 33 C. J. Fassen; 34 65 J. Blom; 35 114 118 139 152 Joh. Christen Sr.; 36 83 88 96 134 157 A, Heeren- 37 49 137 H. Triel: 38 104 142 156 D. Bak ker; 39 W. J. Jansen; 40 J, Köogje: 41 H. Blom; 42 1, Schaap; 45 47 87 148 161 P. Dalbmsen; 46 J. de V/aard; 48 50 54 C A. Verhaeren; 55 63 66 85 111 J. Ka- zenbroot: 56 Th. van Weehe; 57 80 84 94 101 133 146 H. Crama; 64 W. H. de Winter; 67 121 Th. Jansen; 68 107 A. Brand; 71 92 124 C, v. d Grijp Co.; 72 W. van Beuren; 75 136 C. van Tricht; 77 113 P. C. Hinten Co.; 7B 128 F. Kop penhagen; 79 103 127 159 K. Brouwer Co.; 86 125 D. Ram; 90 100 W. Poort en Zn- 91 153 J. Westerholt; 93 C, Lancer: 95 105 Th. WiUenis; 98 W. Poelman; 99 Blond!: 106 A. van Dongen Co; 117 120 W. Woermeijer- 122 P. Gouweleeuw; 129 145 149 Gebr. Van Harmeien en Co; 132 147 E. van Smirren: 141 J. Zoutendyk Co; 150 N. in 't Hol; 151 A. de Dunnen; 158 A, A. Vis. „Hoedje van Marius" was bij Het Singelkwartier De zonderlinge lotgevallen, die „Het hoedje van Marius" onder gaan werden Zaterdagavond in Mu sis Sacrum weer eens gepresen teerd door de Schiedamse toneel vereniging „Singelkwartier". Dit succesvoile stuk van de Avro-man Ruurd Feenstra de Zondagclub! heeft ook deze groep geïnspi reerd om tot een goede hoogte te komen. Arie Zuidgeest wist als de brood- student Puck van Marie een bij zonder opvallende toon te treffen, waar hy veel eer mee behaalde. Dith Roeland speelde een gevoe lige grootmoeder en Dick Leen- derts was de drukke, nooit rusten de zakenman Dries Kwint. Stien Kemper zorgde door haar gedegen spel als zijn vrouw Tilly, voor een passend tegenwicht. Regisseur M. Berkhout had zijn spelers voor dit stuk prima opgeleid. Maandagavond zal „Singelkwar tier" „Het hoedje van Marius" op voeren voor de Ouden van Dagen, die een gratis uitnodiging hebben ontvangen. Voorzitter H. M. v. d. Steen had voor een overbezette zaa] een kort welkomstwoord gesproken. Nadat de hoed van Marius weer op de juiste plaats terecht was ge komen, hebben leden en donateurs van Singelkwartier tot diep in de nacht gedanst op de muziek van de Carree-band, Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel SI. Bellen bU ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 u: Verboden spel <14 jr.). Monopol e, da, 2,7, 9 u: Triomph van Zorro (14 jr.). Bijeenkomsten: 18 Mei. Grcrte Kerk, 7.30 uur: Opening Zendingstentoonstel- ling. 18 Mei. Hotel „De Kroon", 8 uur: Dr B. M. de Laat spr. over „Toe passing van hormoon-vitaminen concentraten in de huidverzor ging". 20 Mei. Irene, 8 uur; Chr. Hist. Kiesvereniging „Groen v. Prin- sterer". Dhr. H. W. Tilanus en Th. J. L. v. d. Berg spr. in ver kiezing sbij eenkomst. 20 Mei. Nieuwe Kerk (Gorzen), 8 uur: Opvoering lekespel door Oecumenische Jongeren-groep. De gemeenteraad komt Vrijdag 29 Mei voor de maandelijke vergade ring bijeen. Op de agenda komen o.a. de volgende voorstellen voor: Vernieuwing van de benzine-tank installatie bij de brandweerkazerne. Deze uit 1931 daterende installatie voldoet niet meer aan de eisen. Met het uitgraven van de oude tanks en het aanbrengen van een nieuwe on dergrondse tank met een capaciteit van 2000 liter is een bedrag van 1400 gemoeid. Voor verdere verbreding van de Admiraal de Ruyterstraat tussen West-Frankelandsechjk. en de Kilo- meterlaan tot vijf en twintig me ter zal opnieuw een crediet nodig zijn. Nu wordt een bedrag van 30.000 gevraagd. In totaal is met deze verbreding, een gevolg van de vestiging van nieuwe industrieën, een bedrag van 80,000 gemoeid. Dit jaar denkt men bij Gemeentewerken het thans aangevraagde crediet voor de helft verwerkt te hebben. De nieuwe straatverlichting zal ook nog geld vragen. Hiervoor moet f 12.600 worden uitgetrokken. Het leggen van straten en het aanbrengen van leidin gen voor gas, water en electriciteit in Nieuwland vergt heel wat geld. Voor het gebied tussen de woonflats voor onvolledige gezinnen en de in aan bouw zijnde woningen rond de Troelstralaan is een crediet nodig van 400,000. In dit gebied komen o.a. de nieuwe BLO-scholen drie scholen in één gebouw de nieuwe openbare school reeds in aanbouw en een Prot. Chr. Technische School. Op de hoek van de Troelstra laan wordt t.z.t. de nieuwe Wester- kerk gebouwd. Voor de bouw van nog twaalf wo ningen in Nieuwland zal een crediet van 151.000 nodig zijn. Deze wonin gen vormen met de nog te realiseren, randbebouwing het sluitstuk van de huizenbouw ten Westen van de Troelstralaan. In totaal bouwt de fir ma Muys en de Winter hier 448 wo ningen. x Het onderhoud van beplantingen, wegen en waterlopen op het volks tuincomplex bij de Vijfsluizen komt de gemeente op 9000.per jaar te staan. Er moet reeds dit jaar mee worden begonnen. Burgerlijke Stand Geboren; Yolanda, dochter van P. G. van Pelt en J, C. Liebeek; Jacobus, H., zoon van Th. H. de Vette en H, C. Ham; Irma J. dochter van A. J. M. Spit hoven en J. C, Ackermann; Maria A, J„ dochter van J. J. Koevermans en M. A, v. d. Water; Hendrica, dochter van J. v. d. Most en M. Robberegt. Overleden: H. Krommenhoek, 2 mnd: A. den Outer. 57 jaar; L. v. d. Lee, 28 jaar; J. C. A. Companus, 64 jaar. HBSS en. GTB op Zaterdagmiddag Het derde elftal van HBSS behaag de in Maassluis tegen Exc. M. 4 een 2—2 gelijk spel. HBSS 4 deed goed werk. door ExC. p 3 met 3—1 te kloppen, hetgeen de 4e overwinning in successie is van het vierde elf tal van HBSS. Een 2—2 gelijk spel werd eveneens behaald door HBSS 6 in de wedstrijd tegen de stadgeno te GSS 3. De junioren deden het als volgt: HBSs a 2—Uunicum a2 3—0, HBSS b 2-VFC b 2 0—1. Om tot gehele afwerking van het programma te komen heeft de Voet balbond ook enkele wedstrijden op weekdagen 's avonds vastgesteld. Voor HBSS is deze week vastge steld; 19 Mei HBSS a 2—SVV a 4. ter rein SVV 6.30 uur. 20 Mei: HBBS 4 GTB 3 7 uur Sp'hoek. 21 Mei: HBSs b 2Fortuna b 4 6.30 uur ter rein Fortuna. GTB besloot de competitie meteen overwinning op Grafobor, dat wel hard werkte maar toch geen gevaar opleverde voor de Schiedammers. Nadat GTB de leiding had geno men en nog vele kansen om zeep waren gebracht, wisten de geel zwarten voor de rust tweemaal da doelman te verschalken, waardoor met een veilige 30 voorsprong ge draaid werd. In die tweede helft kwam er bij Grafobor enig leven in de brouwerij en toen de GTB-doel- man te ver uit zijn doel kwam werd de bal over hem heen geplaatst, 3—1. Nadat GTB de stand op 41 had gebracht maakte Grafobor na een doehvorsteling er 4—2 van. Nog voordat scheidsrechter Stad het eind signaal floot, zorgde GTB voor een 52 uitslag. GTB 2 kwam in Vlaardingen te gen HVO 3 met een gelijk spel 2—2 uit de bus, terwijl GTB 3 in Hoog vliet tegen Hoogvliet 3 een kleine nederlaag van 32 te incasseren- kreeg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1