m,z£ u UÈsz a<;i;m)a R.E.T. probeert de duo-bus Oecumenische Jeugd brengt Pinksterspel in de kerk Open ruimte is wenselijk in onze binnenstad Hondse manieren voor het Kantongerecht EE3ga Grote belangstelling in de Gorzen voor een nieuw lekespel Huishoudschool krijgt straks eigen vlag DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Eerste steen gelegd bij „Excelsior" Ierland exporteert voor de eerste maal kolen uaar Nederland Forum komt met opbou wn um mer O. en A. van Wilton sluit seizoen af CHU riep kiezers nog eens bijeen Orpheus zingt in hel Kurhaus Dodelijk ongeval in nieuw bouwdok Schip lag sinds de ramp op het droge Zangavond ïn de Mathenesserkerk Zonder vergunning in haven gevent „Langkoeas" vertrekt uil Soerabaja als eerste pelgrimschip „WEK" wil recreatie van oud-collega's gaan verzorgen Amsterdam krijgt vijf vlootdagen 2 Donderdag 21 Mei 1953 Mei het oog op het komende Pinksterfeest heeft het fWnmenlach Jeugd- comité Woensdagavond In de Nieuur Kerk In de Gorzen een tvydincsdienst gehouden, waaraan werd deelgenomen door de jeugdgroepen van de Jonge. Kerk. CJ.M.V.. r.J.V.F., (Herv.i Evang. Lutherse Gemeente, Oud Katho lieke Kerk en hei Leger des lieils. Het muziekkorps van het Leger des Hells verleende muzikale medewerking. I>s W. A. Krijger en pastoor G. Tol waren de voorgangers van deze samenkomst. De hoofdschotel van de orde van dienst voor deze avond vormde de opvoering van het Pinkster- lelcespel ..Kom Heilige Geest" van ue hand van van C- Witkexhuls. dat door de genoemde groepen werd opgevoerd. Hel initiatief tol dit spel was ge nomen naar aanleiding van de waardering, die men ondervonden had voor het Kerstspel van Nyhoff, dat In December door de Jongerengroep was gebrarht. ..Kom Heilige Geest", wil trachten de grote betekenis van het Pinkster- gebeuren voor de tijd \-an de aposte- len. maar vooral voor de wereld van j nu. tot uitdrukking te brengen. Het spel heeft beslist niet tot strekking het Bijbelverhaal te dramatiseren. De personen, die aar. de tafel een plaats vonden, symboliseren fleuren van het hedendaagse leven; de man. de vrouw, de Koning, de econoom en de politicus, terwijl de tijd uit het Bij belverhaal natuurlijk gesymboliseerd wordt door de apostelen, die met be. hulp van welverzorgde baarden en veel schmink zeer waarheidsgetrouw j werden uitgebeeld. Het spel heeft drie fazen. De eerste laat zien de na- dering tot God. zonder hulp van de s Almachtige, gebaseerd op de gcschie- denis van de Toren var. Babel. Faze twee toont de apostelen in hun zware taak en tevens de grote zwakte van I hun kracht, terwijl face drie de Uit- storting van de Heilige Geest uit beeldt. de weg die God bouwt int de mens. Het gedegen spel van dc groep en de vaste regie van oe heer D. de Bruyn, die voor de aanvang een kor te inleiding hield, hebben de uitvoe ring tot een goede hoogte gevoerd. De Nieuwe Kerk was flink bezet. Aan het einde van deze Pink ster wij- j dingsdienst werd een collecte gehou- den ten bate van het Oecumenisch JeugdcOraité. Wanneer atraki de Koningin in Schiedam komt. bopen ze in de Huishoudschool aan de Frins Mau- r it art raat de nieuwe schoolvtag ge reed te hebben. Op het ogenblik zijn »e nog niet verder dan het ontwerp, waarvoor Woensdagmid dag twee prüzen zijn uitgereikt door de voorzitster van het school bestuur. mivt. Houtxagrr-Krnixin- ta. Het initiatie' tot het maken van een eigen scholvlag is uitgegaan van een vrrer.a van de Huishoud school. die onbekend wenst te blij ven. De financiële bezwaren die met het vervaardigen van zo'n viae gepaard zouden gaan. werden door deze opgelost. Onder leiding van mej. M. Th. Caspari togen de meisjes uit de tweede klas van dc naaisters- en de atelierklas aan het werk cm een zo goed mogelijk ontwerp te ver krijgen. Het resultaat was niet sïeent, maar beantwoordde toch niet aan de bedoelingen. Daarna werden a!s leidende mo tieven opgegeven bijen rond een korf en de afbeelding van de school, waarbij steeds morst wor den vermeld „H.I.S Schiedam". Teneinde de meisjes de nodige in spiratie i? geven hit Ld drs C. J I. v. rf. Mass nog een inleiding over het bijenvolkje. Het gevolg was vier en twintig nieuwe ontwerpen, die alle ver- dienste lijk mochten worden ge noemd. De jury wees hierbij die van Truus Hey uit Vierdingen bijen rond een korf als het beste aan. Met Riek Dröge, die de twee de «r s verwierf, ontving zy een bock tijdens een gezellige bi.: een - komst. Zo spoedig rr.ogelhk ral worden getracht de vlag gereed te krng*»n. Wanneer alles meeloopt. zal hh bu de diploma-uitreiking al te zien ihn. Jon peren uit de ominipwiyche proep rijdens hef Pinksterspel dat ptsfemrond in de .Vienice Kerk ti'erri opgevoerd. {Advertentie l.M.) Wat men moet weten: Apotheken-nachtdienst: v. Westendorp. Singel 6l. Bellen bij ongevalG.G, en G.D, Tuinlaan 69. Telefoon 69290. Toneel: 21 Mei. Passage-theater. 8 uur: Katholieke Kring. Het Vrije To neel met ,,'n Eigen huissleutel" Tentoonstellingen: 18—22 Mei. Grote Kerk. da. 9— 12. 2—5. 8—10.30 uur: Zertdings- tentoonsteUing. Films: Passage, da. 2 en 8 u; Verboden spel (14 jr,). Monopole, da. 2. 7. 9 uur: Levend begraven 14 jr.). Bijeenkomsten: 21 Mei. R.K, Volksbond, zaal 6, 8 uur: Testavond Wagenspel Va- cantieweek. 22 Mei. Beijersbcrgen. 8 uur: Jaarvergadering S.B.L.O. 22 Mei. Adm. de Ruyterstr., 24 uur: Receptie t.g.v. ingebruik neming nieuwbouw. Th. J. L. v. d. Berg. 23 Mei. Stedelijk Museum. 4 uur: Burgemeester Peek opent ten toonstelling werk v. leden S. 45 23 Mei. Volksgebouw._ 8 uur: De Dilettant voert op „Uw wil ge schiede". 2203 Het tentzeil heeft de auto zó goed begra ven, dat het Rob en Mor ris niet gelukt zich tijdig te bevrijden. Wanneer zü er eindelijk in slagen de portieren te openen, zien zij. dat de kansen ge- i keerd 2un: monsieur Alexander en de twee j Arabieren staan met de i wapens in de hand om de auto en Rob en Mar ris moeten zich nu wel overgeven. „Welkom in mijn kamp. heren", zegt Alexander grijnzend; -ik had niet gedacht U bei den zo spoedig te ont moeten. Maar had u niet wat voorzichtiger kun nen rijden? U heeft mijn tent vernield„Hou je mond!" schreeuwt mr.vrachtauto zich af. wat er toch wel aan de hand En wie schreeuwt daar zo? Zij begrijpen er niets Morris; „wij krijgen Je wel te pakken, ellende- ls. Zij hebben horen schieten en door een der j van en moeten maar afwachten, wat er nu met lingi" Intussen vragen de gevangenen in de I raampjes zier. zij een gewapende Arabier staan, hen gaat gebeuren. Woensdag is bij de metaalbuizcn- fabrick „Excelsior" aan de Buiten- havenweg de eerste steen gelegd voor het nieuwste bedrijfsgebouw. De plechtigheid werd verricht door de heer W. Bamberger, directeur van ..Excelsior". Tot de aanwezigen Be hoorden o.a. de directeur van de Woningdienst mr ir M- M. van Praag, architect Kraayvanger en de aannemer v. d. Tempel. Samenstelling DKZ- elf tallen Het elftal dat de eer van DRZ Zon dag in het DRZ-Pinkstertoumooi zal verdedigen, is als volgt samengesteld: doel: A. Valkenburg; backs; A. de Rooy en C. Heukels; midden: J. v Helten (aanvoerder.', J. v. 't Hof en G, Krabbendam; voor: R. v. Eik. D. Muilwijk. J. Molendijk, G. v. Os en P. Breed veld. In het veteraneneiftal bevinden zich bekende DRZ namen o.a. de vroegere sportbond-internationals K. Scheffers en G. Speyer en het vroe gere- gemeenteraadslid J. Scheffers. Het elftal is als volgt samengesteld: doel: L- L. de Neeff: backs: G. Speyer en J. Scheffers: midden: G. v. Os Sr„ Chris Smit en W. v. Nugteren; voor: B. Groenewegen. K. v. Nugteren, N. v. Loopik. K. Scheffers en K. Kone- man. Postduiven uit St. Quientin De PV „De Vrijheid" hield een wedvlucht vanuit St Quientin. De uitslag hiervan was: K. W. de Wit 1 en 2; J. F- Janssens 3 4 10 25 26 32 36 56 55 en 66; C Lems 5 28 34 en 62; C Middendorp 6 en 51; Kielav. d. Moer 7 11 15 22 44 49 en 59: L. den Breeyen 8 en 67; Ekris en Co. 9 16 17 27 37 42 46 63 en 6-5; A. Rigters 12 41 en 64. L. Nagelker- ken 13 en 24: K. van Loopik 14 en 47; H. J. Jansen 18 20 29 en 30; A. H. Bakker 19: B. Tromp 21 53 en 60; J. van Gils 23; J. Duymel 31 en 35; Joh. Bakker 33 en 45; D, C. Bakker 38; J. Weymans 39 40 en 54; C. van Nue- nen 43 48 59 en 61; G. Barzilav 52; W. VermeeF 55: Th Stieber 57; fa. Legr.er 66 en 68; L. Beckers "0. PLANTAGE-CONCERT Zaterdagavond zal de Arb. Muz. j Ver. „Crescendo" haar eerste zomer- j concert geven in de Plantage. Het programma luidt: 1 Lynwoord, mars. J Ordhume; 2 Hephaistos. ouverture. G. Boedijn; 3 pomone. wals, E. Waldteufel; 4 Suite Oriëntale (4 delen) Fr. Popy: 5 Die Vier Menschenalter ouverture. E. Mé hul; 6 Judex Ch- Gounod; 7 La Favorite, fantasie, Donizetti; 8 Fi nale. Burgerlijke Stand Geboren: Frederik. zoon van C. Boomsluiter en N. Brusik. Overleden: M. Jongen. 86 jaar. vr. van J. Pappers; H. de Groot, 76 jr. Schip mei anthracict voor Rotterdam WATERFORD (Ierland). Een Nederlands motorschip uit Am sterdam is Woensdag te Waterford met 500 ton Ierse anthracict geladen en naar Rotterdam vertrokken. Het was de eerste maal in de ge schiedenis van Ierland, dat Ierse kolen naar Nederland verscheept werden. Ierland heeft tof April j.I. nim mer kolen geëxporteerd. Toen werd een begin gemaakt met drie scheeos- ladingen naar Groot-Brittannië. Door een omvangrijke turfproduc- tïe en de verwezenlijking van hy« dro-electrisehe projecten beschikken de mijnen van Kilkenny over een overschot aan anthradet, dat geëx porteerd kan worden. LEGBH-MUZIKANTEN* MAKEN* ENGELSE TOURNEE Het muziekkorps Congreszaal van het Rotterdams* Leger des Heils gaat een tiendaagse tournee door Engeland ma ken. Vrijdagavond vertrekt men per Harwich boot. In Enge' ,.u zal iedere i middag een tuinconcert en elke avond i een festival worden gegeven. Bovendien zullen de Rotterdamse Legermuzikanten in de steden,die worden bezocht, door I het gemeen (««stuur worden ontvangen. Op l Juni hoopt men terug te keren. Zaterdag fi Juni cm half acht is er in de Congreszaal een „England Tour Fesb al". Nummer 4/5 van Forum, maandblad voor architectuur en gebonden kunsten is in zijn geheel gewijd aan de weder opbouw van Rotterdam. De re dactie heeft er rtaar gestreefd in de eerste plaats een over zicht te geven van wat sedert de bevrijding, toen de weder opbouw van de binnenstad eerst ernstig kon worden aan gevat, is tot stand gekomen. Daartoe werd aan een aantal Ter afsluiting van het winters ei- zoen had de afdeling „Qntwikke- j Jir.g en Ontspanning" van Wilton j Fi,tere -d «en toneelavond in Musts Sacrum op touw ge2ct. De zaal was zo fioed a.l$ schee' bezet, toen voor zitter L. Gipbart een kort wel- komst woord sprak. Daarna hebben de aanwezigen hrt toneelspel ..De Zondaar" van mr J. H. Penning gezien. Dit stuk werd op verdien- i «telijke wijxe gebracht door de to 1 Heel vereniging „Varia" uit Vla.tr- di. Frits Polman voerde de re- i gie m zeer degelijke w-yze. Andnes van ..oon cn Cor van Rocn speel- i den respectievelijk als Ton Reiim Sr en mr KareJ Kene] cen goede hoofdrol; terwijl Joop Wylackcr een scherpzinnige inspecteur van i politic uitbeeldde, j „The W.E. Music-Boys" lorgden tuSff n dc bedrijver, door voor een gezellig muzikaal intermezzo De vooratelling zal voor de overige le den van O. en A. worden herhaald op 21. 27 28 Mei. hebben de bcstvtir'der? toch enkele slul* was zijn fiets kwiit. maar deze trip» uitgestippeld. De Hoge Vr- werd later teruggevonden op het luwe. het Kroller Möller Museum open trrrcin aan de Korte Singel- en de Pyramids van AusterhU si raat. Bel en tas waren echter ver staan o.tn. op het programma. 1 dwer.en. Nadat twee raadsleden In enkele bijeenkomsten reed» het programma van de CHt' voor de knmende raads verkiezingen hadden toegelicht vond j Woensdagavond een verradering j in groter verhand plaats In ..Irene". S Na opening van de avond coor de j heer Jr. Koren, heef? hier r.? 'neer H. i i Tilanu.s het belanc van verkiezingen voer de gemeente ra ad nr>E eens on- I derstretpt. Een schei? van het poli- t tieke beeld gaf de heer Tilanus de j i gelegenheid van leer te trekken te- gen hrt Gereformeerd Politiek Ver-j i bond, waarbij werd gesproken over j j wegg»>gooide" stemmen. Naar het oordcel van de heer Tilanus zal de CHC 'ri Schiedam er dit maal heel j wat stem:'-':'! bn moeten verwerven. «,-tl men tip v r.f raariszctels behou den. Dp lijsttrekker van de CHU. de heer Th. J L. van dc Berc liet in dt opzicht een heel ander geluid ho- i ven. H;' W-a? /pilt; ii> optimw-hsc'n om j te spreken van een eventuele zesde zetel. Door middel van een prnjectie-ap- paraat hebben de aanwezigen nog een tocht door de stad kunnen ma- keu en daarmee kunnen constateren dat in de na-oorlofise jaren heel wat j t'-t stand werd gebracht dr»or een S voortvarend, gemeentebestuur. De Ken. Matinenzang^ereniging i Orpheus" trek^ er Zaterdag weer op uit. In het Kurhaus te Sehev«. i rur.cen wordt die avond een concert gegeven met medewerking van de Marimorskapel. Lrzing over Van Gosh Voor leerlingen van de Mulo en Huishoudschool 2al de he»r St. de Vries Vrijdagavond in de aula van het Stedelijk Museum een lezing houden over Vincent van Gogh. Het gesproken woord wordt met lichtbeelden verduidelijkt. In de bouwput van het in aanleg zijnde nieuwe dok van de werf Wilton-Fijenoord in het Schiedamge Sterrebos, moest Woensdagmmgon een bak in plaats van een. knijper aan een dragline worden bevestigd. Bij het laten zakken van de arm schoot deze plotseling door en zwenkte naar rechts, in zijn vaart de 43-jarige heibaas J. A. Breukel, afkomstig van Rozenburg, meesleu rend. De man werd in een kuil ge worpen en moest in zorgwekkende toestand door de ambulanceauto van de werf naar het gemeentezie kenhuis aan de Nassau laan woraen vervoerd. Enkele uren r.a het onge val is de man daar aan zijn verwon dingen overleden. BOTTERDAM Drie bokken tilden ex-rijnkast in de ritier (Van onze correspondent) OUDERKERK AAN DE IJSSEL. Drie drijvende bokken van W. A. van den Tak's Bergingsbedrijf te Rotterdam, gesleept door ..Zeehond" en „Zeepaard", hebben gisteren de „Orion". een motorschip van 500 bruto ton, van de scheepswerf var» C. van Duyvendijk en Zoon in de Kromme te Ouderkerk aan de Us- sel in de rivier gezet. Met zeven dikke staaldraden werd de ..Orion". die 160 ton weegt, van het droge in zijn element gebracht. De „Orion" werd bij de scheeps- i werf omgebouwd van rijnkast tot I motorschip. De firma van Duyveu- dijk heeft geen h tling voor schepen van dergelijke afmeting, dus fag de „Orion voor de wal. ook reeds in de nacht van 1 Februari. Het door j een vliegende N.W, storm opgo- zweepte water spoelde de „Orion" de werf op. F - zat niets anders op dan daar de ombouw voort te zet- i ten. Onlangs was men hiermee ee- reed. De Rotterdamse firma Van den Tak zorgde nu voor de enig mogelijke oplossing. Eieenaar van hét motorschip $s i de Ouderkerks* firma C. Heuvel- man en Zoon. De ..Orion" ligt nu i weer normaal voor de wal. na drie en een halve maand op het droge te hebben gerust. Ten bate van do T.B.C. Sanato ria „Sonnevanck" en „Zonneglo ren" hebben 't Delfshavens Kerk koor cn het kerkkoor der Ncd- Herv. Gemeente te Schiedam resp. onder leiding van Jac- de Graaf en Jacq. P. Bekkers Woensdag avond in de Mathenesserkerk een concert gegeven, dat door een niet zeer talrijk auditorium met grote aandacht werd gevolgd. Over het algemeen kregen com posities van Orlando di Lasso, Sweelinck en Bach een verdienste lijke uitvoering. Vooral in de can tate „Lobet, Christen euren Hei land" van Buxtehude, die door de beide koren rret begeleiding van enige strijkinstrumenten en orgel werd uitgevoerd, gaf de koorklank aanleiding tot waardering. De dirigenten wisselden elkaar ook in de begeleidingen aan het orgel af. Fnvenaien toonde Jacq Bekkers zich in Buxtehude's Toc cata en Fuga in F een vaardig en muzikaal organist. Voorts was er 'Gemeentezang waarbij het Schiecïamse koor de Cant us firmus zong. Ds M. N. Schrale heeft de avond geopend en gesloten. Fietsen verdwenen en (één) weer gevonden J. A, V. woonachtig san de Broersvest. deed bij de polit'e aan gifte. dat het r rwiel van zijn tien jarig zoontje wa* verdwenen De jongen had /.lm fh ts mtin-tu-Td >n het Vnlkaparfc nab.j het S.V.V.-ler- De kwaaie hond van A van O. uit de Manastraal blijkt niet z<> kwaad te zijn als twee opgeschoten knapen van ]7 »m» }8 jaar oud enkele weken geleden voor de Kantonrechter wil den doen voorkomen. Eén van de jongens was np zekere dag in de Fa- bnstraat door deze hond gebeten ..'t Is een vals beest", had hij gezegd en dat was voor de politie, gelet op rir beten, aanleiding een proces-verbaal tegen de eigenaar op te maken. Veertien dagen geleden kon de Kantonrechter niet lot een beslissing kamen daar de verklaringen nogal tegenstrijdig waren. Vandaar dat er Woensdag enkele getuigen aan te pas kwamen, die dc jongens de valsheid in de schoenen schoven, die deze de hond toeschreven. De Jongens, en dan m het bijzonder die, bij wie de hond de tanden erin «j>—a». al- du.t hun lezing. Voor mr P. B. Cos was het aanleiding de eigenaar vrij uit te laten gaen. Behalve deze aangehouden zaak waren ook weer de opkopers C. en B. uit Rotterdam aanwezig. Zij hadden terechtgestaan in verband met het zonder vergunning opkopen vangoe- I deren in de Wilton-haven. d:e tot Schiedams gebied behoorde. Geen i van beiden had de vereiste toestem ming van B. en \V\ Als getuige in deze zaak trad op wachtmeester Kers van de rijkspolitie te water. Het werd voor beriep een boete van ƒ7 50 of drie dagen hechtenis. B. had ondertussen alweer een nieuwe bekeuring gekregen. Hiermee wenste dc ambtenaar niet zo iank- moedig te handrlen De eis werd niet minder dan 23.of tien dagen on» voorwaardelijke gevangenisstraf plus een week voorwaardelijke hechtenis met een proeftyd van twee jaar. Waarschijnlijk in eni milde stem ming door het zomerse weer. wilde mr Cos echter de drie rijksdaalders ook in dit geval als een waarschu wing laten gelden. Bij de firma G. aan de Westvest waren arbeidsovertredingen gecon stateerd. Ook hier waren nogal wat tegenstrijdtghedrn In de zienswijze einde dc zaak zo zuiver mogelijk te kunnen stellen en het principe dui delijk te maken, zal de Kantonrechter over veertien dagen schriftelijk uit spraak doen. A'aar Mekka: Het m.s. „Langkoeas" van de Koninkiyke Rotlerdamsche Lloyd is gisteren als eerste pelgrimsschip in dit jaar met 500 bedevaartgan gers uit Soerabaja vertrokken naar Djakarta, waar zich nog 569 pel grims zullen inschepen. Op 22 Mei zal de Langkoeas vandaar vertrek ken naar het reisdoel Djeddah in dg Rode Zee, de havenplaats van Mekka. Van Djeddah zal het schip i leeg terugvaren naar Indonesië en op 2 Juli wederom met 1069 bede- vaar1 gangers van Djakarta naar Djeddah gaan. Daarna zal de Langj^oas doorvaren naar Rotter dam, om in September a.s. op de terugreis naar Indonesië dc dan .hadji' geworden Mekkagangers in Djeddah aan boord te nemen voor de thuisreis. Ook de „Kota Agoeng" van de Lloyd za] dit jaar deelnemers aan het pelgrimsvervoey van Indonesië naar Mekka, deskundigen verzocht haar vi sie te geven. Als noodzakelijke aanvulling op het stadsplein, werden de uitbreidingsplannen „Kleinpolder", „Zuidwïjk" en „Pendrecht" opgenomen. Een groot aantal foto's kregen een plaats tussen de tekst. Ir. C. van Traa schrijft „over en om het plan", daarbij een vergelij king trekkend tussen het basisplan van 1946 er» het stadsplan, meer in het bijzonder hoe dit basisplan met de veranderde inzichten evolueer de. Het grootste gevaar voor een levende stad, meent de schrijver, is een plan dat in zijn karakter on- vervormbaax -is. Een stedebouw- kundig plan kan daarom in wezen op zich2eif ook niet formeel mooi zijn; het geeft richtlijnen, basis en stramien: het geeft de schering en inslag waarop de architect bordu ren zal. Een sterke nadruk legde de heer Van Traa op de wense lijkheid van open ruimte. Deze is even wenselijk als het herstel der binnenstad. Open ruimte is de noodzakelijke reserve voor de be hoeften en wensen van morgen. Daarom is volgens de schrijver een streven om de stad zo gauw mogelijk „af" te zien hoe be grijpelijk op zichzelf een fout. „Klaar zijn", d.w.z, compleet be bouwd zijn, vol zijn, ontneemt be wegingsvrijheid voor wat morgen nodig is; er bliive ook ruimte voor nieuwe groeikracht op nu nog open grond. En verder: Het is een misvat ting te menen dat de aanzienlijke vergroting van open ruimte in de binnenstad (vergeleken met die vóór 79 40) haar grondslag vindt in verkeersoverwegingen. De be bouwbare oppervlakte ig ongeveer tot de helft verkleind maar het totale bouwvolume is door meer rationeel gebruik der ruimte en daaruit voortvloeiende betere be~ bouwingsmogelij kneden nagenoeg hetzelfde gebleven. Open ruimte is in de eerste plaats sociale vooruitgang. Een zelfbewuste burgerij waagt ruim- ttz die in overeenstemming is met haar taak en geestkracht. De be vrijding uit de nauwe binnenstad van weleer zaï de bevolking rui mer doen denken en meer levens vreugde schenken. In dit ruimteprobleem betrekt ir. Van Trar. verschillende andere objecten, zoals winkels, kantoren en bedrijven, maar ook aan situa- ties rondom het stadhuis, de Beurs, I de Grote Kerk en het Schielands- huis schenkt hij aandacht. Over het financiële aspect van de wederopbouw heeft ir. J. Rut gers enkele beschouwingen ?e!e- A'erd. Andere deskundigen zijn G. Westerhout over kantoorgebou wen; prof. ir. J. H. van den Broek over bedrijfsgebouwen; H, Maas kant over verzamelgebouwen; A. Elzas over winkelpanden; M- Duintjes over bijzondere gebou wen; Arthur Staal over woningen en winkels; R, Rlijstra geeft over wegingen van een leek en mevr. L. Stam-Beene schrijft ten slotte over enkele uitbreidingsplannen en hoe de Rotterdammer eenmaal zal wonen. Een interessant nummer van Forum, dat voor ieder» die be lang stelt in de wederopbouw van Rotterdam, zijn waarde zal hebben De R.E.T. neemt in Rotterdam proeven met een bus met aanhang wagen. Erg lang zal het niet meêr duren, voor de combinatie in ge bruik zal worden genomen op de dienst van bus Z, Stationssingel- Breebrug. De ingebruikneming van de bus met aanhangwagen op dit overbelaste traject door de tunnel zal een grote verbetering zijn. Eerst moei nu nog personeel worden op- f:eleid, want speciaal aan de chauf- eurs op deze bussen worden hoge eisen gesteld; de aanhangwagen, waarmee de proeven worden geno men. nummer 1001. heeft bijvoor beeld vier bestuurbare wielen, waar mee bereikt wordt dat hij precies volgt in het spoor van de bus. Naast de capaciteit van de bus, 70 passa giers. komt nu de ruimte in de aan hanger, die 63 mensen kan herber gen. De band tussen bus en aanhang wagen is aangebracht op speciaal verzoek van de Rotterdamse ver keerspolitie, die daarmee wil voor komen. dat fietsers verongelukken, doordat zij na het passeren van de bus naar links uitwijken en zo terechtkomen onder de aanhanger. Tenslotte nog een prettige bijkom stigheid voor een deel der pas sagiers: in de aanhangwagen zal zender bezwaar kunnen worden ge rookt {Advertentie l.M.) Tk schonk laatst e«n Tip Toor twee bot*n. Ze blcTCO nur plakken, Js area! Vaak nog kwamen die twee En brachten kennissen mee, Nu moet ik er al «toeten bü harent Inz. Hr. W. v.. Alkmaar, ontv. 1 fl. Tip 1 fl. Cherry Brandy. Benoemingen waterschappen Bij K B zijn benoemd in de pro vincie Zuid-Holland: met ingang van 1 Juni^tot^dijkgraaf^van het^watcr- i ken voor het land van Rhoon, de heer j N. R. Barendregt te Rhoon; met in gang van 1 Juli tot bestuurslid van de Crezeepolder VV, Blok, te Ridder kerk. VEILING BARENDRECHT Woensdag SO M«: aardbeien 47—«9 per donsje, andijvie 3844 pec kg, bloemkool a 53—84 per stuk. idem b 45—53, Idem c 32 -40, platglaskomkommer* a 4854 p. stuk. idem h 37—42, idem c 3833, krom me komkommers 54—00, kroten 17—34 fer bo». peen 4351 per hos, postelein 7—24 per kg. pret 40—45 per kg. rsbar ber 7—IJ per kg. radijs wltpunt 3.00 9.30 per 100 bos, idem rood f.4o1340, (riderij 3—7, natuursja 4 40— 0 10 per 10O kropprn, stoofsla 12—15 per Kg. spinazie 8—19 per kg, peterselie 40. uien 6—8 per hos, sjalotten 3fi42 per kg, idem 7— 9 per bos. Appelen: Jonathan «tandaard 95—1.03 per kf, idem b 810», Idem e 84—08, id. huishoud 82—83, Golden Delicious, standaard a pa—1.21. Idem fc M. Idem c TO, idem huishoud "4. Wmtercheer (Win ston) huishoud 78—79. Nauwelijks een kwartier na de of ficiële opening draaide de fancy-fair in gebnuw Cmirzand aan de Cour- zandseweg op de Heypiaat al op volle toeren; en dat terwijl een dikke. lan ge rij belangstellenden buiten stond te trappelen van verlangen om bin nen te komen. Men trappelde niet ten onrechte, want de fancy-fair van „WEK", vereniging van personeel in dienst bij de Rotterdamsch* Droog dok Maatschappij en „Nieuwe Water weg", trag er rijn. Voorzitter F- Hin kelaar vertelde kort voor de opening iets over het doel: de „D. C. Endert Jr Stichting beoogt aan de Hey piaat een complex woningen voer ge- pensionneer de personeelsleden te bouwen, en „WEK" heeft op zich ge nomen te zorgen voor de ontspan ning van deze oudjes. Dat is, zoals mevrouw S. M. EndertOoms in haar openingswoord zei, een prachtig initiatief. Vandaag en morgen, van half acht tot half elf, en Zaterdag, van drie tot half elf. gaan de .eden van „WEK" proberen een zo groot mogelijke eer ste slag te slaan ten bate van de oud jes-recreatie. F.r zün zeer talrijke, smaakvolle stands, een heuse griezel- kamer. schiet- en hameractivïteiten, en natuurlijk een rad van avontuur. Verder kunnen er poffers worden ge nuttigd. madame Somnabulalo voor spelt dc toekomst, en op twee plaat sen is een restaurant gevestigd; bo vendien is er voortdurend dansgele genheid. WEK's orkest. Melodie en Rhythrae zorgt voor de muziek. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Van 26—30 Juni zal de marine in de Amsterdamse haven ongeveer dertig schepen me ren. Niet aan de kade, maar „op stroom", dus omgeven door water, 's-Avonds zullen ze verlicht zijn en ook de kruiser „Tromp" zal er lig gen, met de zelfde illuminatie als waarmee deze oorlogsbodem tijdens de Engelse kroningsfeesten op de Theems ligt. Het is niet de bedoeling, dat men alleen maar naar die verlichte, dob berende schepen kijkt van de wal af. Integendeel. De marine bedoelt ermce^het publiek in de geleeenheid vjwi iè bezichtigen. Er zullen dus bootjes komen om de belangstellenden naar de schepen te brengen, waarop en waarin men dan alles kan bekijken met deskundige uitleg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1