a au;mm Cricket gaat weer de aandacht vragen j Pro Juventute heeft reden tot grote tevredenheid FABLO-SHIRTS Het Vrije Toneel sloot seizoen goedlachs af Het onhuiselijk leven van Helena van Troje Nog voetbal-spanning om Martinit-resultaat 2 Er Werd van vele kanten de helpende hand geboden bij het iuerk iSmitkó H. Th. v. d. VLERK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB WIJ BRENGEN Fa. W. Janse j 'n Eigen huissleutel een luchtig geval SW heeft het nog druk met Pinksteren Verloor U iets? Truck met oplegger klem onder viaduct Muziekconcours in Plantage Feestelijke opening kampeerseizoen op Kruininger Gors Duo-passagiere gedood Lierse biljarters komen Zondag Roussin verbasterde Erskine Nederlandss Comedie in de Schouwburg Rood-witten gaan op Vrijflag 22 Mei 1953 Het jaarverslag van Pro Juventute kan een tevreden toon laten horen. Ondanks moeilijkheden de organisatie door ziekte en vertrek, kon over de gehele linie worden geconstateerd dat de vereniging steeds meer be kendheid in de st3d krügt. In het dagelijks bestuur kwamen in de loop van vorig jaar nogal enige w ijzigingen. Zo trokken de heren B. Masten broek en L. Rook zich terug, om te worden vervangen door ds J. O. Smids en J. F. W. Meyer, die thans resp. het secretariaat en het penningmeester schap waarnemen. Tengevolge van haar benoeming als directrice van het observatiehuis ..De Haven" te Utrecht, vertrok de bureau-secretaresse, mej. G. C. Stolp, die voordien reeds lange tjjd ziek was. Haar plaats Is per 1 Maart van dit jaar ingenomen door mej. mr A. Qulspel. Voor de gezinsvoogdij ontwierp en leidde de heer J. Ritsema van Eek een cursus, die in 1951 werd begon nen en nog steeds voortduurt. Voor de nieuwe toezichthouders (sters) was er een cursus over de techniek van de kinderbescherming. De onder werpen werden hierbij ingeleid door mej. H. C Tol en de heer G. ten Have. Mevr Huotzager nam afscheid als voorzitster van de propagandacom- mïssie. Voor de kalenderverkoop vooral betekende dit een belang rijk verlies. De heer F. de BIooïs nam deze veelomvattende taak over. Er werden de Prinsessenkalen- der 1952 1774' exemplaren verkocht. Het vertrek van mej. <3 C. Stolp als bureausecretaresse veroorzaakte nogal %vat moeilijkheden, die echter alle bevredigend konden worden op gelost. Zo werden de spreekuren aanvankelijk waargenomen door mevr. A. GrimeyerKrijger voor de meisjes en de heer a. Willemsen voor de jongens. De leden van de werkcommissie kwamen vrijwel we kelijks bij elkaar. Dit waarnemen van de secretariaatstaak leverde een aantal richtlijnen op, die de nieuwe secretaresse, mej. mr A. Quispel, tot steun kunnen zijn. Het verkrijgen van contactperso nen bij de onderwijsinstellingen kwam tegen het einde van vorig jaar in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Tijdens de spreekuren werden 47 nieuwe advies-aanvragen behandeld. Hieruit kwamen voort: -vnrij patronaat (Advertentie LM.) iedereen zal het «r mee eens zijn dat housen dragen ook Hl de zomer gekleder staat, maar wat denkt U er van, huismoeders, met Nylons de trap doen, bedden op maken ©f even de buurt in wippen voor boodschappen, kan dat zomaar? Juist op hel goede ogenblik kochten wij bij een importeur een onverkochte partij 1 e katn Bamberg zijden dames kousen, geen gewone kousen, neen, het bekende merk Madeleine van 2.85 per paar. De enige kous behalve Nylon to 51 gauge. Ragfijne dameskousen met elegante hiel en naad, geheel geminderd met opening in boord en met Perion versterkt Madeleine 51 gauge, llnks- geweven kousen, die naast da overbekende soliditeit in fijnheid Nylons evenaart Een droom van een kous waar zelfs Alex de Haas goedkeurend naar zou knik- ken (dank je A/ex), maar voor •en pcijt ró laag dat her- heileg is uitgesloten. Zaterdagmorgen om 9 uur begint d« verkoop van dexa Madeleine 51 gauge in de maten 8,/s tot 1QVj w.o, ook in de nieuwe Amerikaanse lengte (10 cm. langer dan normaal) in de nieuwe mode kleuren Molcatona, beig« blond, magic glow enz. nu niet voor j ja 235" per paar J yjf meer voor J"»es# WtXttlCWTRlW 8w»lEI«Wte,T*.a8lM (14), kort contact (6), verwijzing naar Med Opvoedk. Bureau ol con sultatiebureau (4), doorzending Socia le Zaken (3), doorzending Indivi dueel Onderwijs <2>, doorzending kinderpolitie (4). doorzending Kan tonrechter (I), doorzending-Voogdij raad Rotterdam (5). In acht gevallen werden geen maatregelen genomen. De Ambtenaren van de Kinderwet ten maakten in Schiedam 35 voor lichtingsrapporten op. Sedert 1 Sep tember werd elk rapport in de werfc- commissle besproken. De aanleiding tot proces-verbaal was: vernieling en poging tot in braak (3), diefstal (12), onzedelijke handelingen (16), toebrengen van letsel <1>, belediging (1), fuiken lich ten (2). Hierop volgde als uitspraak: voorwaard, tuchtscboolstraf en toe zicht (4), voorwr. gevangenisstraf voor meerderjarige (1), berisping <7), geen maatregelen (11). wette lijke ondertoezichtstelling (4), geld boete (D. geen straf (2). seponeren (2), nog niet bekend (2), naar el ders vertrokken (1), Het aantal gezinnen waarmee Pro Juventute van de oprichting af min of meer intens bemoeiing heeft ge had. bedraagt ruim vierhonderd. Hierbij zijn niet inbegrepen de ge zinnen. voor de kinderen waarvan pro Juventute een vacantieverblijf verzorgde. Het totaal aantal wettelijk onder toezicht staande kinderen bedroeg aan het einde van het jaar 158. Het aantal vrij patronaten bedroeg 30. Er werden 40 kinderen afgeschre ven. Dank vermeldt het jaarverslag tenslotte r.og aan allen, die Pro Ju ventute terzijde stonden by de be vordering van het geluk van het Kind, Bejaarde voetgangster werd aangereden Door onoplettendheid van de 11- jarige fietser A. de W. en het aar zelend oversteken van de 67-jarige mevrouw A. P. werd de bejaarde voetgangster aangereden. Mrt een lichte hersenschudding is zy naar huis vervoerd. W andelend roet een balk De politie beeft de 3S-jarige be tonwerker D. B. uit Kethel aange houden en ingesloten omdat hij een balk vervoerde, die was gestolen bij de heistelling van de fa. Neder- bórst La Nieuwland. GEMEENTE 1 f SCHIEDAM fOFFICIÊEL NIÉUVVSl G emeenteraadsverkieaing De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat op Woensdag 27 Mei 1953 van des mor gens acht tot des namiddags vijf uur de stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad zal plaats hebben. Herinnerd wordt aan de verplich ting, bedoeld in artikel I 9. der kieswet Ieder, die volgens het kie- zersregister bevoegd is tot de keu ze mede te werken, is verplicht zich binnen de voor de stemming be paalde tijd aan te melden bij het stembureau van het voor hem aan gewezen stemdistriei. Voorts wordt gewezen op het be paalde in artikel 128 van het Wet boek van Strafrecht: Hij. die opzet telijk zich voor een ander uitgeven de. aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste een jaar. Advertentie LM.) MET SPEELGONG of BIM-BAM SLAG SPECIALE PRIJS vanaf 43.50 Rotterdamsedfjk 268 Tel. 67593 Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: G.G. en G,D. Tuinlaan 89. Telefoon €9290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo, 2, 4.15, 7, 9,15 Uur: April in. Parijs (a.l.) Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Abbott en en Costello in Alaska (a.l.): B (I eenkoms ten 22 Mei. 'Beijersbergen, 8 uur: Jaarvergadering S-B.L.O. 23 Mei. Stedelijk Museum, 4 uur: Burgemeester Peek opent ten toonstelling werk v. leden S. 45. 23 Mei Volksgebouw. 8 uur: De Dilettant voert op „Uw wil ge schiede". Opvi voering „Bernadette" in Passage-theater Het tienjarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Schiedam heeft ertoe geleid dat Donderdag 28 Mei Ln het Passage-theater een op voering zal worden gegeven van Henri Ghéon's „Bernadette". Mede werkenden zijn leden van de R.K. toneelvereniging „Alb. Thym" en ,-Brederode". en het jongenskoor on der leiding van de heer J. Eiken broek. De opvoering staat onder re gie van Richard Flink uit Rotterdam. Gemeentelijke vergoeding aan schoolbesturen Door de schoolbesturen is weer verzocht om voor de onder hun be heer staande lagere scholen over het jaar 1952 de gemeentelijke ver goeding bedoeld in artikel 101 van de Lager Onderwijswet 1920, te mo gen ontvangen. Naar aanleiding hiervan zonden B. en W. de Raad een ontwerp-be- sluit, waarbij de gevraagde vergoe ding wordt bepaald voor: Vereni ging voor Gereformeerd Schoolon derwijs op 53.959.67: Vereniging tot Bevordering van Christelijk On wijs op f 111.826.71; St. Wïllibror- dusstichtms» op 203.210.99: Vereni ging voor Christelijk Volksonderwijs op 12,011.28, Advertentie LM.) voor het Pinkster-week- end alle modellen Overhemden met vast boord (trubenïjs en j slap) vanaf 10.90 Het bekende all-round i shirt vanaf 14.90 Overhemden met los- se boorden, alle mo- l dellen weekend shirts j in vele kl. v.a, 10.90 Hoogstraat 93, tel. 67679 2204 Monsieur - Alexan der voelt zich meester van de situatie: mr Mor ris en Rob kunnen du niet meer ontsnappen en I trouwens, ver zouden zn j dan toch niet komen „Stap maar uit, heren" roept Alexander, triom fantelijk, ,.het spelletje is afgelopen." Hij is vast-1 besloten er voor te zor- 1 gen. dat die twee niet levend uit het kamp ko men, want zij hebben te veel gezien en gehoord Mr. Morris trekt zijn I pistool, maar Rob be duidt hem. dat hij dat ding beter kan opbergen Verdere tegenstand Is 1 immers nutteloos. De vrienden in de vrachtauto zijn er echter ook hachelijk is geworden. Maar Jack ziet een kans: nog. 2ij hebben alles gadegeslagen en boerijpen de aandacht van dc Arabische bewaker is hele-, tegen de vrachtauto aan.... wel, dat de situatie nu ook voor hen bijzonder maal in beslag genomen door de auto, die onder het tentzeil verborgen zit. En de man staat vlak De laatste avond van de Katho lieke Kring ln het Passage-theater was gisteren tevens de laatste .to neelavond van het afgelopen win terseizoen. Men had er het Vrije Toneel voor naar Schiedam geno digd en wel niemand in de zaal. die daar spijt van gehad zal heb ben. Met gulle lach heeft men dc perikelen gevolgd van ecu jong ge zin. dat zo graag zelfstandig zou willen zijn. maar moot worstelen tegen goede en kwade invloe n die de „eigen huissleutel" bedrei gen. Het blijspel ,.*n Eigen huissleu tel" stamt uit Engeland en draagt daar dan ook alle sporen van met zich mee. Heel de probleemstelling is afgestemd oo de. ook op vod selgebied, nog zo benarde toestand op het Britse eiland. Omdat het gebrek aan voldoende huisvesting Tweede Pinksterdag staat SW voor de laatste uitwedstrijd in deze competitie. Hiervoor gaat men naar Eindhoven om Brabantia op te zoe ken. Brabantia heeft destijds in Schiedam met 5—1 SVV toen aan de zegekar gebonden. Het is dus al leszins gerechtvaardigd, erop te re kenen dat de SVV-ers voor een re vanche zullen zorgen. Daarbij zal het echter nodig zijn. dat de voor hoede van de rood-groenen veel doortastender zal spelen als in de laatste wedstrijden. Het 2e elftal speelt op le Pinksterdag te Schie dam in het kader van de- jubileum wedstrijden die de zusterclub DRZ ter gelegenheid van- het 25-jarig be staan op haar terrein houdt. Wanneer SW 3 Maandag in Go- rinchem van Unitas 2 weet- te win nen behoeft men niet meer in angst te zitten, zodat het een erezaak Voor deze SVV-ers zal zijn om met een overwinning naar huis te komen. Het 4e elftal gaat naar Hermes- DVS 4 en wanneer het deze wed strijd tot een overwinning weet te brengen, dan is men weer een stuk je dichter bij het kampioenschap. Meisje uit Schiedam viel met fiets Gistermorgen is de 14-jarige Mie- ke Willems, die aan de Oostsingel te Schiedam woont, op de Walen- burgerweg gevallen met haar fiets. Zij is in de dr Noletstichting te Schiedam ter verpleging opgeno men. Te bevragen a&ti het Hoofdbureau van Politie, tussen S12.30 uur en 2 1 Paar wollen handschoenen, kinder blouse en hemdje. 3 ceintuurs, kinder mutsje, kinderj»sje, damesringetje en veloppe met 1 foto's, pakje inh. kin- derschoentjes en sokjes, stuk houtsnij werk. 4 sleutels. R.K kruisje. Te bevragen by de vinders: Nylon kous in zakje, S. Westhuis. Grofbaan 25/10: zakdoek, A. Rissema. Roerstraat 87 b: blauwe lekker. M. Vermeer. Pot- gicterstraat 23 a; uit babysokje. Eike lenboom, v. JLecuwenhoeckstraat 28 ook hier nog v waren er echte aanknopingspunt?. Hcnny Orri c;. Ton van Duin hove ende spreekt, onderdagavond over. oud-stadgenoot vormden het jonge paar, dai zich bij z'n luchtige stap in het huwelijksbootje zo nu en dan door het toeval zag gehol pen. Met Sara Heyblom èn Wim van den Brink als dc ouders vorm den zij de hele familie, die o.a. werd ROTTERDAM Schroef en chassis zeer zwaar beschadigd Onder een viaduct bij IJsselmonde over Rijksweg 16 naar Dordt, is gis termiddag een truck met oplegger klem gereden. Op de oplegger lag een scheepsschroef, waaruit door het klemrijden een stuk brak. Het chas sis van de oplegger boog door. De chade was zeer groot en er waren (Advercentis LM.) Zoete most van appelen Voor iedereen in elk seixoen Goed, goedkoop, gezond Je omzwermd door een als woningma- j u-en nodig om de ravage op te rui- kclaar kostelijke Eric van Iugen men. en zijn vrouw (Marianne van Wa- i> »-■»„ -.«.a* St* wnr vemoeddijk h« weigeren van' <te vai wilfi Dudok ;om de schroef te kantelen en het zo Bets vin linkhuj??n. °la mogelijk te maken engereoeid te pas- Voor de aanvang van de voor stelling heeft voorzitter Van Baar- le van de Katholieke Kring nog een en ander verteld over het af gewerkte en voor het volgende sei zoen verwachte programma. „St. Ambrosius" bestaat zestig jaar Het eerste levensteken van hft ha nonie-orkest „St Ambrosius" in Schiedam was de muziekvereniging „Kunstmin", die in 1893 werd op gericht door leden van het in dat jaar ontbonden „Apollo" en enkele katholieke leden van de schutt'^ij. Dirigent was de heer J. F. M. Sn 1 its en er werd wekelijks gerepeteerd in een café aan de Boterstraat. Uit dat begin is het tegenwoor dige. thans zestigjarige harmonie orkest voortgekomen, dat ter ge legenheid van het twaalfde lustrum de organisatie kreeg opgedrar n van het muziekconcours van '2 R.K. Bond van Muziekgezelschap pen in Euid-Hollamf. Dit concours zal plaatsvinden op Tweede Pinksterdag en Zondag 31 Mei, beide keren in de Plantage. De twintig deelnemende corpsen zullen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit de heren Joh. K. pinkse, kapelmeester van de Amsterdamse Politie, H. Scheifers, directeur van de S.K. Vblksmuziek- school te Et ten en C. Peels, com-, ponist te Breda. Maandagmiddag omstreeks één uur wordt met het concours be gonnen. Na afloop volgt een avond concert door „St Matthias" uit Warmond onder leiding van Alb. Mey. Zondag 31 Mei besluit het fanfarecorps „Pius X" uit L'cl dijk het concours met een concert. Het creatiecentrum Kruininger Gors te Oostvoorne, waar jaarlijks tienduizenden Rotterdammers hun vacantie doorbrengen, wordt a.s. Zaterdag feestelijk geopend. In ueze opening zal de Rotterdamse pohtic macht een groot aandeel hebhen. 's Middags om half vier zal name lijk door dc Motorpolitic een de monstratie worden gegeven terwijl 's avonds om half acht de Politie harmonie Hermandad in samenwer king met de Politie-Drumband een non-stop-concert zal geven, Er is door de VVV Oostvoorne voor 100U zitplaatsen gezorgd, maar bij goed weer worden enkele duizenden toe hoorders verwacht. Aan het concert 2al een vlaggenparade van do aan gesloten kampeerverenigingen voor afgaan, R'damse shipchandlers veroordeeld DEN HAAG. Het Haagse econo mische gerechtshof heeft de Rotter damse handelmaatschappij n.v, S. wegens ontduiking van cigaretten- accijns veroordeeld tot 15.000 gulden boete. Op het kruispunt Stadhouders laan—Willem de Zwijger laan vond Donderdagavond 7 uur ecu aanrij ding plaats tussen een motor, be stuurd door de heer A. de J. en de auto van J. K. De motorrijder merkte de auto. die met matige snelheid in de tSadhou dersla an reed, te laat op. Hij verzuimde voorrang te veuenen. waardoor een botsing niet meer te vermijden was. De duo-passagiere mevrouw S. M. de JagerBusscher, woonachtig in de Reamurstraat. werd tegen de straat geslingerd. Zij liep zo'n ernstige verwonding aan het hoofd op, dat zij vrijwel onmiddellijk na aan komst 'n het Gemeenteziekenhuis is overleden. Optocht circus Althoff De optocht van het circus Althoff met zijn artisten en dieren door de stad. wordt niet om 1 uur, maar 's morgens om II uur gehouden. De bonte stoet neemt de volgende rou te: circus, Weena, Diergaardesingel, Henegomverlaan, eerste Middelland- straat; Cl. de Vrieseiaan.-Mathenes- serlaan,Rochussenstraat, Nieuwe Binnenweg. 'Eendrachtswcg. v, Ol- drnbarnevèltstraat.- CooIsingeL Hof plein, Stationsweg, Circus, OPENBARE VERKOPING Notaris P. Schaberg bracht van morgen in definitieve veiling twee panden. De uitslag was: winkel en woonhuis Groeneiaan 39 3350.in trekgeld idem: winkel en vrij woon huis Nieuwe Haven. 267—269 2730 in trekgeld 2650.—. Vu hei voetbalseizoen zo langzamerhand op zün laatste benen loopt, komt voor talrijke Schiedammers weer de tijd, dat bun hart bunoen ophalen aan de ln onze stad 10 geliefde zomersport cricket. Het Excelsior- veld aan de Oude Djjk heeft ri)o gedaanteverwisseling reeds ondergaan, j het Hermes-veld un de Damlaan zal nog moeten wachten op de laatste thuiswedstrijd van voetbal, welke op 31 Mei tegen N.A.C. uit Breda zal j plaats vinden. Daarna gaat ook In het Hermes-veld de pitch en de eerste j thuiswedstrijd vindt dan plaats op 14 Juni met als tegenstander het Haar lemse Rood en Wit Voor de liefhebbers volgen hier de data van de thuis- wedstrijden van Hermes en Excelsior: 7 Junf: Excelsior—Quick (H); 11 Juni; Hennes-DVSRood en Wit; 2e Juni: Excelsior—VRAt 28 Juni Her- tnes-DVS—HCC Ij S Juli Execlalor— Quick <N); 12 Juli: Hermes-DVSj Excelsior: 19 Jail; ExceUJor—VOC: 26 Juli: llermes-DVS—HCC 2: 2 Augus- tus: Herme«-DV8—Haarlem; 9 Augustus: Excelsior—Sparta; 16 Augustus: Hermes-DVSACC; 23 Au guit us: Excelsior—Kampong. Niet alleen de voetballers van DRZ ontvangen in dit Pinkster-weekeinde Belgische gasten, ook het biljartdis trict zet de deur weer open om onze Zuiderburen uit Lier te begroeten. *s Morgens om elf uur worden de gasten ontvangen in Musis Sacrum aan de Lange Haven, waar men des avonds terugkeert voor de prijsuit reiking. De wedstrijden vinden als volgt plaats: Pleinzieht Singel §32: J. v, Hout» paar zwarte dameskousen Winters- 1 E' Katwijk 90. J. v. Herrewege 40 wijk. Casstraat 30; zwembroek en baad- ZT"- V- ^orP Karseboom, doek, M. Sproog. Hagastraat 24: green? Broersvest 101: G. Arras 60N. v. muts, A. «ouwes. Lekstraat 533: rood Be veren 60: B Siebens 55—J Schra gordijntje, M. van Lingcn, Rubenspiein 50; G. v. Houtven 120— Coenradie 120 9 b: kinderporttmormaje, Böhr.i. st Lion d'Or. L Kerkstraat 11 b'A Ma- Udumastraat 5S2 a.- bruin leren port*- nen 3VIA KnstrnlVT V^.ln monnatr, a Versteeg, Iepenli.au SC: ziu l Verschuren veren armband. F0ncke, VJaardmger- ~°~£- Bezemer 35, K. Leemens 50— dijk 21: grijs tasje met inh., C. J. Mak- 1 Beroerten oö, J. v. Eersel 60 kes Kandelaarweg 9 te Botterdam; Eggelmeyer 60. Confiance, Markt 9, bruine portemonnaic, L, Schippers. Vlaardlngen: H. Somers 50W V Huii^mansmaat 92 b; 2 rood leren boot. Pelt 55; J, Gullenstro» 50—J v d kussens, afd. Beveiliging. WUton-Feycn- Giessen 50; A. Bogaart 55—J. Breder- oord. leeg vat. Gemeente Reiniging; V(,jd g0. G Helleman* QOM weekkaart Spoorwegen. Engerinr. Lo- on vil b,ch|®P rentzlaan 22; bruine jongensschol. F Oosten. Binnensingel 206: Wanec. Nieuwe Maasstraat 50 b: Ktnaer- Mtenelsen 90—A. v. Buurpn 90; schoentje. Th. de Groot. Singel 4»b; G. Bertels 30A. v. d. Berg 30; J. v. witte gymschoen, a. van Rixnort. Le- Pcborgh 35v. Diggele 40; H. Ver- pisch Frans-rationele toneelversie bestraat 41: gJacó danteshandsclwen p. 1 schoren 50—J. d. Herder 50. I te enenmale missen, de Roo St Janshofje 3; groen" autn- Bij deze inderdaad „zeer vrije be werking" lijkt het toneelsucces de populaire Franse auteur wel hele maal naar het hoofd gestegen te zun. Wat ons aangeprezen wordt als document van ..levensvreugde" is in wezen een bijna banale, van alle ge moedelijkheid beroofde parafrase op de mild-humoristische en huiselijk- intieme roman van de Amerikaan Erskine. wiens door alles heen voel bare menselijkheid we in deze tv- Voor Excelsior is het cricket sei zoen Zondag reeds begonnen; de Oude Dijk-béwoners behaalden in de eerste wedstrijd meteen een mooie overwinning op Haarlem. Hermes komt Tweede Pinkster dag voor het eerst in de flanellen. Ook de Damlaanbewoaers, die we derom ingedeeld zujn in de eerste klasse A met de clubs H.C.C. 1, H.C.C. 2, A.C.C., Rood en Wit en gaan voor hun eerste match naar Haarlem, waar op het mooie veld aan de Spanjaardslaan de strijd tegen Rood en Wit uitge vochten zal worden. Het Hermes- elftal voor dit eerste treffen zi*t er als volgt uit, H. Stolk (captain), C. Tettelaar, A ^v. d. Ende, A. Meiief, Meurs, J, van Noortwijk, J. Keu zenkamp (wicketkeeper) A. Keu zenkamp en C. Smits. Wel hebben de Hermes-cricketers flink in de kooi geoefend, maar vooral voor de batsmen 2a 1 het nog wel wat vreemd zijn om voor de eerste keer op de wijde mat de aanval van de bowlers te weerstaan- Aan een voorspelling zullen wc ons dm: ook maar niet wagen. AH is m the game. zoals de Engelsman zegt. J Ook het tweede elftal van Her- j mes komt op Tweede Pinksterdag in het veld. Dit elftal 15 ingedeeld j in de sterke 2e klasse A en gaat Maandag naar Den Haag (op het veld de Roggewoning) voor de i eerste wedstrijd tegen de Krekels Voor de vele Scluedanisc cric- j ketliefhebbers vestigen we nogj even de aandacht op het evene ment van het cneketseizoen 1953 Het Australische test-team. dat dit jaar door Engeland toert, komt ook in Nederland een wedstrijd spelen. Deze wedstrijd, waarbij men dus. voor velen waarschijnlijk voor de klasse kan aanschouwen, zal op Donderdag 10 Juli plaats vinden op het H.C.C.-tcrrein te Den Haag. Voor deze grote wedstrijd zijn kaarten in devoorverkoop tegen gereduceerde prijzen verkrijgbaar. Deze kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij J. F. Schelfcr, Dal- tonstraat 50a, step met luchtbanden, fcandbc Beierlsndsrstr 4;t b; schop. ft. lauw aars. Vondellaan 5; bril. Eikenbroek. Hobhemastraa? 6 a: zilveren rozenkrans in rtui. Koekoek, oosterstraat 25: 2 sieutels aan een ring, B. Ftoda 8 K.- laan 211 b; Duitse herder (reu), A. van Dreunen, Overijsscipestraat 71. Burgerlijke Stand Gehuwd: A. C. van Tussenbroek. 34 f. en E. Clements. 32 j M. Cirto. J9 f- <*n J. M. FnOdcrs 24 ,j-: J. Krommenhoek. ?5 i. or C. M. Krommenhoek. 21 1.; J. Poot. 24 j. en M. J. riesens. 21. j.: T. Verwaal 24 j. en A. M. B»S«erinan. 24 1.: L. Glim merveen. 24 J. en C. Klinee. 22 j.- J H. v. Trirht. 19 j. en C. M Visser. 17 j-: H. Kuiipers. 27 j. cn J. Catié. 25 j G v. d. Hcsscweff 23 (,n J M. Kuiters. 22 j J. H- Kreueer. 28 .i. en J. E. M. v Gte?en. 22 j.: j. Hooastad. 23 j. en_ M D Borst. Cs l as niets verwonderen indien twee of neer verenigingen met een gelijk aantal punten zouden eindigen. hö~nt>b hii irwn i waardo°r het spelen van beslis- Uc+tULn (JIJ II U singswedstrijden noodzakelijk wordt. Voor de onderafdeling resten nog net einde van de voetbalcompeti- slechts enkele wedstrijden, die van tie nadert met rasse schreden. Voor j generlei belang meer zijn. de meeste Schicdarnse clubs zal het' Zo speelt in afdeling A DHS zijn een ware verademing zijn. want J laatste wedstrijd tegen Florissant. 22 j.: A Hrukels- 2T» j. en G.G. Hofmnn, het heeft hen menig benauwd uur- Gezien de nederlaag die onze stad- 25 j.: H. a Landman. 31 j. rn G. 8 tie bcïorgd. Gelukkig zijn de ver- genoten tegen Hekelingen te slik- fIa5-27 s- R°*man- 28 i- en R' i liezen nitT zo groot. Tot nu toe is i ken kregen en de precaire toestand j doon^Maar'^innc: Mrlirr. 26 j. Qri lertroi •d; 21 Mri 1933 P M BmHc- SFC tot degradatie gedoemd. van Florissant, zou een overwin-, man, zn en D F van'Mecüwm. 33 jDf er nog ern tweede zai volgen, j nine van Florissant niet tot de on-I H. t.' B. F. Br»ns. 26 er. H N.it-ron. 21 j hangt af van de resultaten die j mogelijkheden behoren. j.t t. J. van nis. 23 ^-n A. O \?rfler. 2t Martini! in de komende wedstrijden i In B. gaat Domos bij kampioen F. van Echten 27 j enTh. M'-eder. r zal boeken. Onze stadgenoten zijn Zuiderster op bezoek, en hoewel TVr t""i .oR stecds "iet buiten gevaar en deze wedstrijd van alle belang ont- M niickérs 21 i'tj Leo man.' 27 Vn M bezetten, met één punt achterstand j bloot is. kan men toch op eenspan- Wohrtr. 24 j* c.'a.v. d. Linden. 25" i °P de naaste degrad?tie-candidaat, nende strijd rekenen, temeer daar en T. 3 Siéjiiega. 24 i 3 H. Pauw. 24 f dc laatste plaats- Op Tweede Fink- Demos er vanzelfsprekend op te en r. M. .Officier, a 1-; n. schmnten. so i de rccdwittcr: cp brand zal zijn. Zyluéïèter «i.ïn wr- 7 en A-v. d. Vhes, w 1 K. SMlders. bezoek bij HWp. I sic en enige nederlaag toe t? bren- eo C.WVlIPeboom. 23,1„ n Sorong. Deze wedstrijd en de ontmoeting een. Evenals in de return wedstrijd BolnesLekkcrkerk zal de uitein- lijkt ons een puntenverdeling de dclijke beslissing moeten brengen.meest voor de hand liggende uit wint Martinit, dan stijgen de kan* slag. sen om de dans te ontspringen Singelkwartier moet in de thuis- aanzienlijk, want hoe ook de uil-wedstrijd tegen Ons Huis tot betere slag van de genoemde tweede wed- j prestaties komen dan in de laatste strijd zal uitvallen, onze stadgeno- wedstrijden, om het tot een over- ten zija er mee gebaat. Het zou ons I winning te kunnen brengen. Ter inleiding van zijn blijspel „Welkom thuis, Helend" (Hélève on la joie de vivre) naar één van John Erskine's clleraardigcïste parodieën op een legendarisch gegeven: The private life of Helen of Troy, schrijft Andrè Roussin: t,voor John Erskine zijn de belevenissen van Helena en Menelaos slechts een voorwendsel om ons te tonen, hoe verschillend man en vrouw zijn (en altijd waren) in hun reacties en gedragingen". Geheel analoog zouden wij. daaraan willen toevoegen: „voor Andrè Roussin is de roman t>an Erskine slechts een voorwendsel om ons te tonen hoe vaardig hij tot (tamelijk goedkoopvermaak van het heden daags theaterpubliek klassieke helden en helden van hun laatste luis ter weet te ontdoen. Vooral in de eerste twee bedrij ven maakt Roussin het wel heel bont: Helena, na haar avontuur met de Trojaan Paris allerminst als be rouwvolle overspelige aan de zijde van haar man Menelao» in het ech telijk paleis te Sparta teruggekeerd, ziet haar dochter Hermione weer (na 10 jaar huwelijksvacantis) .en ergert zich hevig aan. de vurige, eenkennige liefde, die het meisje voor haar neef Orestes koestert- Helena adviseert Hermione het eerst eens met een ander te probe ren en het lot helpt haar daarbij een handje, want Orestes wordt ver wikkeld in het verschrikkelijke fa- miliemoord-drama. waarin achter eenvolgens Agamennon, Clytaem- nestra. Aegisthus, Cassandra vallen. Deze noodlotstragedie van wraak en bloed, één van de aangrijpendste hoogtepunten uit de klassieke lite ratuur. wordt door Roussin gede gradeerd tot een malle familieruzie cn dat op een wijze, die oehalve charme en geest, ook elke zin mist. In het slotbedrijf toont Roussin Helena en Menelaos gelukkig in wat menselijker spiegel cn hiermee redt hij zijn stuk van de artistieke debacle. De regie van Jan Tculings. die y.clf een vrij redcUjk-gemoedelijke deurwachter Et cone vis speelde, zette dc luidruchtige oppervlakkigheid van het stuk in de vertoning door dc Nederlandse Comedie noft extr* aan. Mary Dresselhtiys kon van He lena derhalve voluit de luchtige, aïles-bcdillendo. nodeloos g paf fee1 teerde ..ster" maken, zoals ze dat m het moderne blijspel gewend is te lijke charme brak niet door deze roiitinc-stijl heen. Hans Kaart was dc botte, kortzich tige Menelaos. maar al moest hij veel praten, ratelen deed een Spai- taane koning-krijgsman niet. Wln- mfred Bosboom verving Kitty Jans sen, die Hermione aanvankelijk ge speeld heeft: haar optreden was 23 j en M. van Son. 22 C. A. Watti men*. 23 j. en J. P. C. v. Noot jen. 17 j.: C. J, de Winter, 25 J- en W. A. Vredenbreet. 24 J.: J B. van Zuuren, 26 en J. E, Rob- berert. 24 J. Geboren: 21 Mei' Wtlhelmux. t. v. S. It. Es ba eh pr c. v. d Ven: 2f> Mel Marianne C.. d. v. 14. Verheul en C C Amoureus: 21 Mei: l^iutse, d. v. B. H. v. Maancn en C. v. d, VU es. den» allure en was in elk geval eet bekoorlijk paardje in deze Grieks- Amerikaans-Franse mallemolen. Een heel goed gevulde Schouw burg toonde zich zeer ingenomen met dezg verlonirig. die opsefleurd word door Docves speelse decor en sim pel-mooie postuums van M. Kas parov» cn A. Scrnó. H. F. REEDIJK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1