SBLO besprak uitwisseling en jeugdrecreatie C D Klachten over werking Medische Sportkeuring DorisBud en Lou zijn nu onze gasten Nieuwe vestiging aan de W ilhelminahaven a(;li\da A. S. EMIGRANTEN (jb) <ék> (ékt c^1 DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Liefde en klucht in de bioscopen KERKDIENSTEN -Medische Zondagsdienst Gevolgen van de rampnacht Oud metaal-opslag blijft voorlopig in binnenstad SCHIEDAM Mutaties bij het onderwijs ,,Schiedam"-honkbal op Boshoek Nieuwe leiding bij het Arbeidsbureau DE GEHELE DAG GESLOTEN ABONNEERT U OP DIT 8LAD D. DIJKSHOORN TECHNISCHE SCHOOL SCHIEDAM INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN PASSAGEKANTOOR KUYPER, VAN DAM SMEER Inlichtingen over aiie passagemogelijkiieden f. 14.50 Foto Niestadt KOERIERSTERS 2 Zaterdag 23 Mei 1953 Er waren twee punten, die de ledenvergadering van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Vrijdagavond in de bovenzaal van BeUers- bergen hebben beheerst. Font één was de gedachtenwlsseling over het wel of niet In contact treden met Duitse sportverenigingen en het tweede on derwerp kwam voort uit een causerie door de heer Karei Scholten Sr. met als titel: „Wat kunnen de sportverenigingen doen voor de Jeugdrecreatie?" Daarbij kwam nog de verheugende mededeling van voorzitter E. A. Leen- derts, dat de wonden, die vorig jaar in de S.B.L.O. ztfn ontstaan tengevolge van het uittreden van SW, weer zo goed als geheel kunnen worden be schouwd. Men verwacht, dat SW dit jaar weer tot de Bond zal toetreden. De kwestie van wedstrijden tegen I Duitse tegenstanders kwam aan de causerie ongetwijfeld een flinke do- De herr Scholten heeft met deze orde bii de ingekomen stukken. Twee jaar geleden had men namelijk uit het Duitse plaatsje Ham in het Roer gebied, een verzoek ontvangen om tot een uitwisseling te komen. Dit is toen op zeer voorzichtige wijze van de hand gewezen, maar enkele maan- den terug, was er een tweede be richt binnen gekomen- Thans achtte men de tijd rijper voor een dergelijk contact en zodoende werd de brief aan de vergadering voorgelegd. Hoewel er van enkele zijden be- feliste bezwaren werden Reu it, bleek de overgrote meerderheid toch niet onwillig tegenover het Duitse aan bod te staan, temeer daar het hier voorlopig slechts wedstrijden be treft voor de jeugd van zestien tot achttien jaar. jongeren dus. die aan de geleden oorlogsellende geen en kele schuld hebben. Zo kwam voor zitter Leenderts tot de slotuitspraak: „Het bestuur is niet enthousiast, maar we gaan ons in Ham eens oriënteren, om de uitgestoken hand te vatten en we zullen wel zien wat er van terecht komt." Met een enthousiasme, de heer Scholten eigen, heeft de leider van het clubhuis St. Jorisdoelen gepleit voor meer samenwerking, onderling overleg en steun van de sportvereni gingen voor recreatie voor de onge organiseerde jeugd, speciaal wat be treft de zomeravondwedstrijden. Aanvankelijk stond men wat scep tisch tegenover dit werk, daar men de belangen van de eigen vereniging in het nauw gedreven voelde. Diver se clubbestuurders waren van me ning, dat door de activiteit van de heer Seholten bii verschillende jon gens de aandacht voor de training verslapte, terwijl geschorste of ge royeerde leden hier vrijelijk konden voetballen, waardoor de straf zijn. doelmatigheid verloor. Naarmate de heer Scholten zijn uiteenzetting vol tooide veranderde de stemming in de vergadering echter. Leger des Heils-concert in de Plantage In samenwerking met de zangbri gade. die onder leiding staat van C- van Gulik, zal het muziekcorps van het Leger des Heils Zondag middag 3 uur een uitvoering geven in de Plantage. Onder leiding van dirigent A. van Gulik brengt het corps de vol gende nummers ten gehore: sis goodwill gekweekt bii de ver enigingen en zal zeker op meer steun en samenwerking kunnen rekenen, te meer daar hii onomwonden ver klaarde, dat hjj liever zag dat de Jongens In de kleine gemeenschap van de sportvereniging verkeerden, dan In het clubhuis, dat op deze ma nier dus tevens als tussenschakel dienst zou kunnen doen. meer derde-klassers Voorzitter Leenrierts vertelde in zijn openingswoord o.m., dat de gang van zaken in de SBLO momenteel bevredigend was. De clubs, die het ampioenschap behaalden en de ver enigingen, die het dreigende degra datiegevaar tijdig wisten af te wen den, werden gelukgewenst. Spreker pleitte voor vergroting van het aan tal derde klassers in Schiedam. De ondersteuning voor het Fonds Medi sche Sportkeuring was bar slecht te noemen. Slechts de Rennersclub „Schiedam" maakte een gunstige uit zondering, door het houden van een wielerwedstrijd ten bate van dit fonds. Dit zal deze zomer wederom het geval zijn. De voorzitter hoopte op navolging van dit voorbeeld. „Wat betreft de terrehnennood, ztfn wtf door het dieptepunt heen, maar helemaal opgelost zal dit in het Wes ten toch wel nooit worden," aldus spreker, Het grotere begrip, dat het gemeentebestuur de laatste jaren voor de sport heeft gekregen, werd nop even aangetipt, terwUI de voor zitter er bii de verenigingsbestuur ders op aandrong, toch vooral niet eigenhandig stappen bij de sport- commissie te ondernemen, maar dit via de Bond te doen. De Christelijke Vereniging toot Lichamelijke Op voeding „Juliana" werd als nieuw lid in de SBLO opgenomen. Voor de aan de beurt van aftreding zijnde bestuursleden waren Reen candiriaten gesteld, zodat in het be stuur geen wijzigingen zijn gekomen. Het secretariaat Is gevestigd bij de heer A. van Schie, Stadhouderslaan 19. In de kascommissie werden ge kozen mej. Trudy Baars. A. v. d. Touw en A. Jansen. Een voorstel van Hygiea tot betere inrichting van de gymnastieklokalen zal nog nader worden behandeld. Een ander belangrijk punt, waar op men geruime tijd bleef stuiten was de kwestie van het beschik baar stellen van terreinen ten gun ste van het bedrijfsvoetbal. De voorzitter kon de mededeling doen, dat de SBLO er bii het gemeente bestuur op aan zbu dringen, dit tot een minimum te beperken en liefst geheel van de baan te schui ven. Bij rondvraag werd hoofdzake lijk de kwestie van het Bureau voor Medische sportkeuring behandeld. Er waren o.m. klachten over vertra ging in de keuringen en onnauwkeu rige behandelingen. Er is een groot tekort aan finan ciën, met het gevolg, dat er slechts weinig artsen zich bereid verklaren, dit ongetwijfeld nuttige werk te ver richten. Secretaris A. van Schie maakte de opmerking eens te gaan zoeken in de richting van G.G. en G D, Dit plan zou nader onderzocht worden. Met een uitvoerige beantwoording van vragen door de heer K. Schol ten naar aanleiding van zijn cause rie, werd de vergadering gesloten. 2205 Voorzichtig buigt Jack zich uit het raam. Zou het lukken? Adem loos zien Mar ga en Willy toe. Jack rekt zich uit. Ja, hjj kan nèt een tip van de hoofddoek van de Arabier grijpen. Hij rukt, de man tuimelt achterover, Jack wurgt hem half en de man kan geen woord meer uit brengen. Met zijn rech terband graait Jack nu naar het geweer en sleurt het wapen met nog één forse ruk naar binnen. Op hetzelfde ogenblik opent Rob de deur van de auto om naar buiten te klimmen. Hij ziet in één flits, hoe de situatie is veranderd, grist het pistool van mr. Morris en op i terwij] Willy de bewaker in toom houdt. Mon- i van twee kanten worden bedreigd. De ronen zyn dat moment schreeuwt Jack: „Handen omhoog, sieur Alexander en de tweede Arabier schrikken, wel zeer snel omgedraaid. schavuiten!" Hij heeft het geweer geschouderd, draaien zich bliksemsnel om, maar zien, dat zij De Doris Day-Jans" zullen met plezier gaan kijken en luisteren near de showfilm, waarin het po pulaire Amerikaanse zangeresje de hoofdrol vervult. April in Parijs" draait in de Passage. David Butler regisseerde deze ge noeglijke film. waarin het humoris tische verhaal wordt verteld van een Amerikaans revue-sterretje, dat bij vergissing door het „State De partment" wordt afgevaardigd naar een festival voor Schone Kunsten te Parys. De belangrijkste avonturen spelen (Advertentie LM.) Spaar automatisch in mindering ran fltr giro tegoed! Wij verrichten de formaliteiten SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Lange Haven 80 r,. Ti7 t t t> 'gerust, die het plaatmateriaal in een Firma Th, J. L. u. d. tferg vestigt er zich Met een drukbezochte receptie heeft de firma Th. J. L. v. d. Berg zeer snel tempo verwerken, In een aparte fabricagehal worden op speciaal uit Zweden geïmporteerde machines de bekende Atonex acous- tische tegels gefabriceerd. Een electrische kraan met een hef- Coffin; 2. Love Surrender, selectie, J W. Kitchinü; 3 Songs of the Army, I ïa»6s de W.lheVminhhaven. m ge- suite, H. Main; 4. Smeekbede. In- J™'* «nomen. Tot de Vrlemdic de strun,entaal kwartet. 2 cornetten, en mevrouw van den Berg de alt an pimhnnhim- S Hvmnn aan I hatld kwzlDCR drukken behoorden cIa ni M o.a. burgemeester Peek, verschelde- SrHrfa Oproep ten m Prol C|iri,telijke raadsleden, ir. strijde Zsnshnsade 7, Het man - wilton en do heer Do Hoon van Geest, Zangbrigade, 8. (Jfl directie van WiUon-Fiienoord. de Zegepraal. Zangbrigade met begel. c. muziekcorps: 9. Helden van de strijd, mars. B. Coles: 10. Zijt gij vermoeid. Handel. Arr. G. Marshall, trombone-solo met begel. v. muziek corps, solist H. v. d Bout. 11. God delijke Gemeenschap, selectie, A. W. Gullid ge: 12. Deep Harmony, Zang brigade met begeleiding door het muziekcorps. Eerste Pinksterdag Ne,i. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 10 uur ds 3. Q. Jsnsen. a uur dr A. E5- derenbosch, Voorburg, Jeugddienst. Nieuwe Kerk, 10 uur dr V. J. Cazermer. 5 uur ds B. Baks. Capelle a. d. IJssel. Westerkerk, 9 en 10.30 uur ds A Hoff man Vredeskerk, 9 en 10 45 uur ds J. Gras. Ned, Prot. Bond, kerk Westvest, 10.30 uur ds J B. Schouwink Evan*. Luth, Gemeente, kerk Lange Nieuwstraat. 10 uur ds J. van Leeuwen Oud-K»th. Kerk, kerk Tlam. Xaterd*E- avond, 8 uur: Voorberetdlngsvesper. Zondag 10 uur Hoogmis. chr. Getef. Gemeente, kerk Warande, 10 en 5 uur ds A Zwiep. Oud-Geref. Gemeente, Geref. jeugd huis. Lange Haven. 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Leger des Hells, 10 uur Hetligings- samenkomst, 10.30 uur Open kichtp red j- ktng aan de Cerrit Verboonstraat, 19-30 uur Verlossingssamenkomst. Evang. Gem, Kerkzaal, Brocrsvest 53, 10 uur de heer NieuwenhulJzen. direc teur Dierenbescherming, Den Haag, 7 u. de heer J. Segaar. Grref. Kerk (art, 31). kerk Westvest 00, 8.30 cn 4 uur C. Vonk, Chr. Geref. Gem.. Vnlksgebouw Tuln- laan 50, 10 en 4 uur M 3. Middelkoop. Evangelisatie, geb. Brnersvest. achter de molen. 10 uur ere-dienst. 4 30 uur Dienst des Woords Kerk van Jezus Chrbtu# van de Heili- ren der Laatste Dagen. Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening Gerr, Gods, ..Pinkstergemeente", S«t>. Astcria, Kethelstraat 4b, 10 uur de be*r L. Daniel. Den Haag. Kruisleger, «eb. Tuinlaan 50. 10.30 uur Wijdingsdienst. 8 uur samenkomst o.I.v. adjudant T. Suzers. Gerei, Kerk. Oosterkerk, v.m. 10 uur ds G. Brinkman, nam. 5 uur ds E. J. Onmkes Plantagekerk, v.m. 10 uur ds w. A. Krijger, nam. 5 uur ds G. Brink man Julianakcrk, v.m. 10 uur ds E. «L Oomkes, nam. 5 uur ds W, A, Krijger. Kethel, v m 9.30 uur ds IJ. Feenstra. H'dam-Chariois, nam. 2 30 uur ds G. Brinkman. Tweede Pinksterdag Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur ds H. Hemmes. Oud-Kath. Kerk, 10 Uur H. Mis. Cbr. Gerei. Gemeente, 10 uur ds A. Zwiep. Chr. Geref. Gemeente (Volksgebouw), 10 uur ds Vuser Mzn. Geref. Kerk, Juhanakerk. 10 uur ds Z. J. Oomkes. Oud-Geref, Gemeente, Jeugdhuis L. Haven, 10 uur ds F. Luytjes. Ven Zaterdagmiddag 1 uur tot Maandagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen: J, van Buren. Buys Ballotsingel 72-78, tel. 89661; 3. JIcutuuyiè<i sïi»rriéi u< 1»- singel 43. tel. 88516; A. L. J- Kunze. Nieuwe Haven 115. tel. 67760: J. J. G de Maeycr, B.K.Laan 30. tel- 63183. Geopend is apotheek Gouka en Co., Groenelaaa 127. de firma imporeert uit Zweden eil Finland board en uit België asbest- cementproducten en board snel en efficiënt te lossen. Er is een gezellige, lichte en In de winter goed verwarmde cantine, een kleedkamer met drinkfontein, een droogkast, waarin natte kleding kan worden gedroogd, goed verzorgde douche-cellen met warm en koud water, waar de werklieden na afloop van het werk een douche kunnen staf van Gemeentewerken en talrijke zakelijke relaties. Op het terrein dat 10.000 m2 groot is verrees een eternit- en boardloods groot 60x32 m.. uitgevoerd als staal- nemen, constructie, een kantoor voor boek- Architect van het complex was het houding en expeditie, een modern in- Architecten- en Ingenieursbureau gerichte boardzagerij, waarin board Stuivinga, Tuynenburg Muysen Ger- in recordtijd op elke gewenste maat ritsen. Het werk werd uitgevoerd gezaagd kan worden. De eternitzage- door de Aannemerscombinatie S.S-N. rij is met de nieuwste machines uit- Het terrein werd dusdanig inge deeld. dat de magazijnen, de opslag plaatsen en het kantoor een over zichtelijk, organisch geheel vormen. Brede verkeerswegen over het ge hele terrein, dat een frontbreedte van ruim 140 m. heeft, maken een vlot aan- en afrijden van de grootste vrachtwagens mogelijk. Het kantoor, dat opgebouwd is met geprefabriceerde betonnen span ten en dat geheel met eigen materia len is afgewerkt, doet tévens dienst Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co„ Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Tentoonstellingen: 23 Mei15 Juni. Stedelijk Mu seum, Wo-, Za., Zo. 2—5 uur: Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45. Films: Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: April in Parijs (a-1.) Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Abbott en Costeiïo in Alaska (a.l.). Bijeenkomsten: 23 Mei. Stedelijk Museum, 4 uur: Burgemeester Peek opent ten toonstelling werk v, leden S. 45. 23 Mei. Volksgebouw, 8 uur: De Dilettant voert op „Uw wil ge schiede". 24 Mei. Musis Sacrum, 8 uur: Prijsuitreiking biljartontmoeting Schiedam-—Lier. 24 Mei. Musis Sacrum, 8 uur: Feesavond voetbalver. DRZ- 25 Mei. Plantage. 1 uur: Muziek concours t.g. Ambrosius". 60-jarig best. „St. zich af op de boot naar Europa, waar een regeringsvertegenwoordi ger. die tot over zijn oren verliefd op Dynamite (Doris Day) is gewor den, zelfs met haar trouwt, Later blijkt echter dat dit huwelijk niet door de kapitein van he schip is voltrokken, maar door een collega van een Franse conférencier, die ook aan boord is. Tenslotte echter daar is het een vrolijke film voor vinden hij en zij elkaar iwerkelijk en dat gebeurt dan in April in Parijs. De tegenspelers van Doris Day zijn in deze kleurenfilm Ray Bolger en Claude Dauphin. Het bekende soort dolle vermake lijkheid dat Abbott en Costello in hun vorige films pleegden rond te strooien, ontmoet de bezoeker van het Monopole-theater thans ook in de film „A. en C. in Alaska". Voor de verandering is het tweetal nu eens naar het barre Alaska ver trokken om daar een schatrijke gouddelver te redden en met hem er op uit te trekken teneinde lief de voor de man en geld voor zich zelf te verwerven, 't Loops aan vankelijk allemaal een beetje mis, maar gelukkig ontneemt dat A, en C. niet de moed, ons hun kluchten te onthouden. 't Goede eind wordt pas gevonden als het geld niet meer meespeelt. Iets meer presentiegeld voor raadsleden Sedert 1947 is het presentiegeld voor het bijwonen van de vergade ringen van de gemeenteraad bepaald op f6 per lid per vergadering. Op de gemeente-begroting voor het jaar 1953 wordt voor dit doel rekening gehouden met een bedrag van f7.50 per lid per vergadering, waarmee zowel de Raad als Gede puteerde Staten zich hebben ver enigd. Bij de beoordeling hiervan wordt in aanmerking genomen, dat de raadsleden zich extra-uitgaven moe ten getroosten voor kosten van abonnementen en voor lectuur, zo dat een presentiegeld van f7.50 per vergadering alleszins gemotiveerd kan worden genoemd, temeer,' daar dit zirii uitsluitend beperkt tot het bijwonen van raadsvergaderingen. Havendijk, hooiberg en VIOS vragen 43 mille Tijdens de stormvloed in de nacht van 31 Januari op 1 Februari is de Ha vend ijk tussen de Rijnstraat en de Hoofdstraat, nabij het kantoor van de Havendienst, doorgebroken. De dijk is daarna onmiddellijk pro visorisch hersteld, maar er zullen thans definitieve maatregelen moe ten worden genomen. De kosten van herstelling en ver hoging van de dijk ter plaatse tot 4.25 m. plus N.AJ?, worden geraamd op f 12.000. De hiermee verband houdende voorzieningen op het ge bied van gas, water en electriciteit vragen daarnaast nog eens f 8200. In diezelfde noodlottige nacht werd de hooischuur van de ontei gende ^oerderij Oudedijk 51 zoda nig beschadigd dat ook hier voor zieningen nodig werden. Aanvanke lijk is gedacht aan verplaatsing van de hooiberg, die aanwezig is bij de boerderij „Vijfsluizen", doch deze verplaatsing bleek kostbaarder daft de aanschaffing van een nieuwe hooiberg C3560). die straks, wan neer de boerderij voor de stadsuit breiding moet verdwijnen, gemak kelijk uit elkaar kan worden geno men. De „Korsakov" heeft niet al leen in de haven van de watesport vereniging ..Schiedam" danig huis gehouden, maar ook aan het vlot en de steiger van de roeiers vereni ging „Vios" in de Wilhelminabaven nogal wat vernield. Met het her stel hiervan zal volgens de raming van Gemeentewerken f 19.500 ge moeid zijn. BURGERLIJKE STAND Geboren: Theodora A. d. v. I. v. Gelderen en J. C. Korporaal: Hu- breebt J. zoon van H- J- Goudzwaard en H. Soeters Willem F. zoon van G. J. de Reuver en J. M. A'. de Zwart; Gerardus A. J. zoon van W. J. v. d. Heiden en H. M. Verbeten; ievenl. kind van N. Verheul en C. C. Amou reus: levenl. kind van H. Huijgen en C. von. Bgers. Overleden: P, Bol 66 -jaar; J. A. Breukel 42 jaar W, C. J, v. d t*elden 85 jaar; M. Noordam 65 jaa. rouw van C. Voogd. GEMEENTE SCHIEDAM fOFFIClEEL NlEUWSl SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUX Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat met het oog op de Ge meenteraadsverkiezing, de bureaux van de gemeente-secretarie, geves tigd ten Stadhuize en Nieuwstraat 26, alsmede 't kantoor van de Ge meente-Ontvanger op Woensdag 27 Mei a.s. voor het publiek geslo ten zullen zijn. De afdeling Bevolking en Bur gerlijke Stand (Nieuwstraat 26) zal die dag echter wel geopend zijn voor zaken betreffende de Burger lijke Stand van 8.30-—12 uur en van 1-302.30 uur en voor Ver- kiezingsaangelegertheden van 8—5 uur. Tengevolge van de demping van de Noordmolengracht is voor het bedrijfsperceel van de Schiedamse IJzer- en Metaalhartdel Jos. van Gelderen N.V. aan de Raam een gunstiger situatie ontstaan. Dit per ceel, gelegen op de hoek van de Raam en de v.m. Noordmolen gracht, is na de demping over de volle diepte aan de verbrede Noord molenstraat komen te liggen, zodat debedrijfswaarde aanzienlijk is toegenomen. Deze waarde-vermeerdering kan echter slechts gerealiseerd worden, wanneer de gemeente bereid is aan de N.V. het recht van uitgang naar de Noordmotenstraat te verlenen, iets waartoe 2ij niet verplicht is. Deze bereidheid is bij B. en W. aanwezig, mits de gemeente in staat wordt gesteld de voor de nieuwe straat vastgestelde rooilijn, welke voor een gedeelte over ge noemd bedrijfsperceel loopt, te ver werkelijken. Aan de N.V. is dan ook voorgesteld, dat haar een uit gang naar de Noordmolenstraat wordt toegestaan, mits de buiten de rooilijn gelegen grond, 'n strook van ongeveer 50 m2, „om niet" aan de gemeente wordt" afgestaan. Jos van Gelderen N.V. heeft verklaard met rieze regeling aceoord te gaan. Voor de raadsvergadering voor Vrijdag a.s. vermeldt de agenda o.a. een aanbeveling van het College van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium ter benoeming van een j a]$ showroom De ruimten zijn niet lm aar Geschiedenis «n Ier \erlen- - geheel van elkaar gescheiden, maar ging van de tijdelijke aanstelling 1 dringen in elkaar door. De b'---innen van de lerares Nederlands, mevr. A. I draagconstructie is volkom <-tio- C. de Savornin Lohman-Hagenzte- I neel naar binnen en naa ex- ker. Op de voordracht x-oor leraar pressie gegeven. De v ge- Geschiedenis komen voor: 1. dr. A. A. Kampman te Leiden, leraar aan de R.H.B.S. te Leiden en het gym nasium te Tiel: 2. Ch. L. J. F. L. van Isterdaei. leraar aan het gym nasium te Delft. Aan dr. H. J- de Graaf leraar in de Nederlandse Taal en Geschiede nis aan het Stedelijk Gymnasium, wordt op eigen verzoek eervol ont slag verleend in verband met het aanvaarden van de betrekking als wetenschappelijk medewerker bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen tatie te Amsterdam. Eveneens op eigen verzoek wordt voorgesteld eervol ontslag te ver lenen aan de heer C. Bogerman. onderwijzer aan de Comenius R- schooi. De heer Bogerman vertrekt naar 's-Gravenhage. waar hij werd benoemd als onderwijzer aan een openbare Ulo-school. Na twee uitwedstrijden speelt het eerste negental van zwan-witten in Schiedam op 2e Pinksterdas om 2 uur op Boshoek zijn eerste thuis wedstrijd tegen de Haarlemse ver eniging Onze Gezellen 1. Dit negen tal speelt dit seizoen voor het eerst in de tweede klasse en tot heden met gunstig resultaat. Er werden reeds twee wedstrijden gewonnen. Het zal voor Schiedam dan o >k geen gemakkelijke opgave worden beide punten te behouden. Voor het tweede negental is de uitwedstrijd tegen Celcritas I ook geen gemakkelijke opgave. Voor dit negental geldt echter dat elke wed- nijrSj" «vu êw'Srê sliiju 4*1 «rlMjrl. omdat de ingedeelde negentallen zeer sterk zijn te noemen. Ook hier is riu1 moeilijk een voor spelling te grim: „mar het ligt in de lijn der verwachtingen dat beide punten naar Schiedam, komen. schicdt niet. zoals langz^ ge bruikelijk is cewordor buis lampen. De kantoren vinden ver licht door vrij-hangende ornamenten van Deense herkomst. Deze ornamen ten zijn zeer eenvoudig, maar heel mooi van nrm, De contrasten die bereikt v -n tussen wanden, pla fonds en cn, zijn bijzonder fraai te noemen i. t geheel, met het vele glas. legt bij deze architectuur sterk de nadruk op het ruimtelijke. Rir.nen zeer korte tijd zal nog bij gebouwd worden een fietsenstalling voor het personeel en grote garages met zes boxen voor personenauto's en een grote ruimte waar vrachtwa gens gestald kunnen worden. Het ligt ook in de bedoeling om de Inksmiitcrij, waai in het Dualit 1ak- tegelboard wordt vervaardigd, t.z.t ock over ie brengen naar de Admi raal de Ruy ter straat, zodat het com plex nog zal worden uitgebreid met een lakspuiterii. die zeer modern zal worden ingericht. Naar wii vernemen, is met de lei ding van het kantoor Schiedam van het Gewestelijk Arbeidsbureau be last de heer Geerhngs, tot dusvei verbonden aan het Arbeidsbureau te Vecndam. De h*»er Geerlings volgt de heer Reijnderg op, die enige tijd geleden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd af scheid nam. Op 2e pinksterdag gaat GTB naar Rozenburg, om aldaar aan een tour- nooi deel te nemen, waaraan behalve Rozenburg en GTB. ook doer TSB en Wilton F ij en oord deelgenomen wordt De GTB-ers vertrekken te 1.15 uur '.-.at met postkantoor. Tot onze diepe droefheid overleed heden, na voor zien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der Ster venden, onze lieve Man, Vader, Behuwd, en Groot vader, de Heer FRANCISCUS JOANNES DOMINICUS LINDEMAN in de ouderdom van 55 jaar. R- LINDEMAN-MEIJER Th. STEIJGER-LINDEMAN P. STEIJGER MARCEL MARIJKE Schiedam. 22 Mei 1953 Nassauiaan 45 Rozen kransbidden: Zaterdag, en Maandagavond te 7.30 uur, ten sterfhuize. Nassauiaan 45 De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden Dinsdag 26 Mei a.s„ in de Parochiekerk van de H. Li- duina. Nieuwe Haven 117. De stille H.H. Missen te 7.45 en 8.15 uur en de plechtig gezongen H. Mis van Requiem te 10 uur. waarna de begrafenis van uit de Kerk op de R,K. Begraafplaats te Schiedam; aankomst aldaar te circa 20.45 uur. Geen bloemen Geen bezoek Met diep leedwezen geven wij kennis van het over lijden op 55-jarige leeftijd van onze Procuratiehouder, de Heer F. J. D. LINDEMAN Wij ve» iezen in hem een toegewijd en energiek medewerker, die gedurende ruim 33 jaren zijn gehele persoonlijkheid hëeft ingezet voor de belangen onzer vennootschap. In dankbaarheid blijven wij hem gedenken. Directie der Distilleerden ren Duys Co N.V. Th. E. VAN GENT H. P. J. ZOETMULDER Schiedam, 22 Mei 1953 Hierm-- -\en wij kennis van het overlijden van de Hee, F. J. D. LINDEMAN Zijn grote werkkracht zal ons steeds ten voorbeeld zijn en de vriendschappelijke wtize waarop wij met hem mochten samenwerken, blijft in onze dankbare herinnering. Kantoor- en Fabvickspersoneel der Distilleerderijen Duys Co N.V. Schiedam. 22 Mei IP63 Hiermede berichten wij het overlijden van de Heer F. X D. LINDEMAN Met grote erkentelijkheid gedenken wij de aangename relaties die wij lange jaren met hem mochten onder houden Vertegenwoordigers. Depothouders cn Asenten der Di stilleer der yen Duys Co N.V, SfVedam. 22 Mei 1953 Wegens sterfgeval z'in onze kantoren en distilleer- Distilleerderijen DUYS CO N.V. SLAAPKAMER 385.— mooi blank eiken TUIMELBED waar de dekens gced tussen kunnen, vooral voor kinderen CLUBSTEl 189,- massief eiken 4 CLUBS 330,— - Iets moois KOMT BINKEN KOMT ZIEN Prijzen lager dan in Rotterdam Plate Meubelfabriek Stoffeerderij t/o Mooie stadhuis Schiedam Notaris A, S. H. A. Blaisse te Schiedam zal op Vrijdagen 5 en 12 Juni 1953 telkens vm. 11 uur in het gebouw van de Ned. R.K. Volksbond, Lange Haven 71, Schiedam, in het openhaar verkopen: L pand, verdeeld in boven- en benedenhuis, en erf en open grond VFESTFRAN- KELANDSESTRAAT 41, te Schiedam, kad. Sectie M. no. 1573, groot 108 cen tiaren. II. idem. WESTFRANKE- LANDSESTRAAT 43, Sec- tieM. no. 1574, groot 94 ca. Grondbelasting I 42.43; II 42.40. Straatbelasting I ƒ14.03, II 14.92. Verhuurd elk pand voor 2 x 5.75 per week. Voorts met Notaris Mr A. K, Lijdsman. te Utrecht: HL Woonhuis met open grond en erf, Schiedam. LAAN 2, kad. Sectie B. no 698. groot 27 centiaren, verhuurd voor 4.— p.w. excl. 15 G.. Aanvaarding en betaling 13 Juli 1953. Bezichtiging 3 en 4 Juni van 1012 en 24 uur. Inlichtingen en toegangsbe wijzen Nots. Blaisse. Nieuwe Haven 149. Tel. 68116. Kiest een bril die C staat, dus. V-D Mr Opticien, ST. LIDUIN ASTR. 1 TEL- 67649 SCHIEDAM St Liduinastraat 35 - SCHIEDAM voor diverse beroepen TOT UITERLIJK 1 JULI op alle werkdagen van 1417 uur. J. PULLEMAN, Directeur Canada - Zuid-Afrika - Australië - Nieuw Zeeland - Zaid-Amerika ZITTING SA VOND 27 MEI, 7.30—10 UUR v. VoJlenhovenstraat 50 - Rotterdam - Telefoon 111440 IN CAFÉ-RESTAURANT „DE AIYISTELBRON" BRÖERSVEST 13, SCHIEDAM Te koop gevraagd voor ex port: antiquiteiten, oude meubelen, oude schilderijen, tegen zeer hoge prijs. Brie ven no. J147 bur. v. d. blad. Een hoogst moderne camera voor bijzonder lage prijs. Optische doorzichtzoeker. drukknop momentsluiter. Op i filmpje opnamen vnn 1 X cm. Verkrijgbaar bij Kodak-dealer voor Schiedam Kotterd.dijk 413 - Tel. 69606 Juli Augustus: gemeubil. kamers met gobr. v, keuken aangeb.. dicht bij 2ee 12.— p. p. p. w Br. ho. UZ 3067 bur. v. d. blad. Wal lm an voor autoryies Alleen Rembrandtiaan 58 Tel. 6G34S: Wftltman voor motorrijles Wij beschikken over een speciaal ingerichte lesmo- tor. Alleen Rembrandtiaan 58 Tel. 66346 Voor feestjes, bruiloften vergaderingen en verenl glngsavonden natuurlijk cfe nieuwe mzI v«m Wim de Ruiter, Broers veld 55 Vraagt condities /.it-siaaj-t *ii aangeb, voor iirert 1 i pension voor heer. R»- b 845 bur. van iit blad. Complete kamers vanaf f 347 50, 4 clubies gotisch met tafel vanaf 260.-~, ronk ra ti tem Is compl f 72.50, haardfauteui) 39 50. mo dern dressoir f 147 50 H J- Stentler. W. Frankel.straat 79 Tel 69974 Voor pasfoto's naar K. v. Vuurcn. Hoogstraat 106, tri. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Reparatie Kunstgebitten, Lange Kerkstraat 64. VrtJ woonhuis met turn en ichteruitgang. te Schiedam, te koop, leeg te aanvaarden. Koopsom f 5.500. Br. no. 5 844 bur. van dit blad. U verft zelf? dan sehilriers- kg 't Schildershuis. Brede Xtnrktstfog bij het Stadhuis. Aanceb 2-pit« Comfnrta gas- ilel. wit ovaal monol, zwarte dekplaten 20.—. Rottordam- sedyk 194 A.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1