Tanker „Hilversum overgedragen Yerkiezi ngsd lenst De Schiedammer W' Vechtpartij tot slot bij Demos-Zuiderster Bilj art-wisselbeker weer naar Lier gegaan r DRZ ontving gasten en vierde uitbundig feest V AUvMlA Zondagmorgen reeds naar de Perzische Golf vertrokken Warm blazen in de Plantage ,,De Dilettant" met nieuwigheid] e in het Volksgebouw ,,Schiedam"-honkbal revancheerde zich DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Belgische gasten wonnen evenwel minder overtuigend dan vorig jaar Woensdagavond weer op de Broersvest bij Kooloas J *«L-~ 1 wmémËM Mk: -*1 'S f' H Promotie HBSS Restauratie aula begonnen Bijenzwerm kwam aanvliegen Burgemeester opent S 45-cxpositie in het museum Bandietenstreken in Monopole-Theater SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Supporters waren het niet eend over resultaat Bondsconcours Chr. harmonie- en fanfaregezelschappen Dingdag 26 Mei 1953 55 SCHIEDAM. Tijdens de officiële proeftocht, die het schip tot ongeveer tien myl buiten de kast bracht, is Zaterdagmiddag de nieuwe tanker „Hil versum",. die de werf Wllton-Fyenoord voor de N.V. Stoomvaartmaatschap pij „Oostzee" (directie Vinke, Amsterdam) bouwde, aan de maatschappij overgedragen. Het geschiedde door een der directeuren van Wilton- Fyenoord, ir. S. vat» West, die de verschillende bouwphasen schetste en dank bracht aan de velen, die bij de uitwerking van de plannen de werf terzfjde stonden. Namens de N.V. „Oostzee" sprak d« heer A. Warnderlnk Vinke. Na de „Hilversum" zaI straks ook nog de „Bussum" van de Schie- damae werven komen, terv\yi daarnaast nog gewerkt wordt aan de nieuwe walvisvaarder van 44.000 ton, die straks de „Willem Barendsz." moet gaan vervangen. Behalve vertegenwoordigers van de werf ook ir. B. Wilton was aanwezig de maatschappij „Oost zee" en de bedrijven en. instanties, die verder bü de bouw waren be trokken, bevond zich ook burge meester N. Boot van Hilversum met twee van z'n wethouders aan boord, Zjj konden bemerken dat behalve in de naam de verwant schap van dit schip met hun stad ook tot uiting komt in een schil- derenij van Dudok's stadhuis, dat de salon van de officieren siert. Het is niet het enig kunstwerk aan boord. Evenals voor de andere schepen kocht de maatschappij „Oostzee" ook nu weer een aantal werken van Nederlandse beeldende kunstenaars aan. Het is een col lectie van meer dan twintig wer ken, die, aangevuld met foto's van Cas Oorthuys. over het gehele schip werd verspreid. Na de overdracht sprak burge meester Boot nog de wens uit dat Hüversumse scholieren met de be manning van dg „Htlversum" zulltn gaan corresponderen. De tanker ..Hilversum", die een uitstekende proeftocht maakte, zal ongeveer 17350 ton olie kunnen ver voeren. De twee lpdnigpompen heb ben een totaal-capaciteit van 1200 ton per uur. Het schip is uitgerust met een W.F. Doxfordmotor van 5500 A.P.K* die een snelheid van 14 knopen kunnen ontwikkelen. Er kon worden geconstateerd dat aan de verblijven van de beman ning alle zorg is besteed. Voor de Maandag ïs „St. Ambrotius" Iti de Plantage gestart met het muziek concours van de R.K. Bond van Muziekgezelschappen in Zuid-Hol land. waarvan de organisatie aan de Schiedamse vereniging Werd op gedragen ter gelegenheid-, van het zestigjarig bestaan. Voordat de deelnemende muziek gezelschappen aan het musiceren sloegen, vond in de R.K. Volksbond nog een intieme bijeenkomst plaats, waarin o.a. het bondsbestuur geluk wensen aan hei jubilerende ..St, Ambrcsius" deed toekomen, 't Was misschien een uitgezochte dag om verpozing aan het strand of in de bossen te zoeken, voor een muziekconcours leende het warme weer zich minder goed. Toch be*ft men er zich daar ot> het podu n in ons oudste stadspark kranig doorheen gewerkt. De Jury, bestaande uit do heren Joh. K. Pinkse, H. Scheife* en C. Peels, kwam tot het volgende re sultaat: Concertwedstrijd: „St. Jan", Pij»- acker, 272 p. eerste prijs; ,,Arti et Religioni", Langerasjr, 318 p, eerste prijs en p, „motie naar hogere af deling; Dss, Aarlanderveen, 275 p. eerste- prijs; „St. Ambrosius", Schie dam, 270^4 p. eerste prijs; „St. Radboud", Kethel. 271 p. eerste prijs; „Juliana". Stompwijk, 227 p. eerste priia met promotie naar ho gere afdeling en lof van de jury; „St. Matthias", Warmond, 315 p. eerste prijs; „Gloria in Excelris Deo". Nootdorp, 254 p.. tweede prijs; Mars wedstrijd: „Adesta Musica", Sassenheim, 120 p, eerste prijs; „Artl et Religion»", Langeraar, 111 p.; „St. Ambrosius'*, Schieoam, 120 p. eergte prijs; „St. Radboud", Ke thel, 111 p.; .Juliana", Stompwijk, 117 p.; „Glona m Excelsis Deo", Nootdorp. 111 p. AFZWEMFEEST IN HET SPORT FOND SENBAD Zaterdagavond acht uur zal «r weer een afzwewrieest rijn in. het Sportfondsenbad, Teneinde de no dige afwisseling tn het Programma te brengen, zal aan deze avond worden meegewerkt door de jeugd afdelingen van S.R.B. en §Z.C„ terwijl het ahowgedeelte z«l worden verzorgd door de dames-afdeling van W. F. Gezien het succes van vorige maal zal ook nu voor een waterpok ,,r«d» strijd worden gespeeld, than* tus sen S.Z.C. 1 en R.Z.C. 1. Tijdens deze wedstrijd zullen de door de scheidsrechter geconstateer de fouten en overtredingen worden toegelicht, zodat het voor niet-des- kundigen «veneens mogelijk zal het spelverJoop te volgen. Tot slot volgt dan het gecostu- meerd-zwemmen, waarvoor prijzen zijn beschikbaar gesteld. officieren zijn er eenpersoons, voor de machinisten en het overige per soneel tweepersoons hutten. De „Hilversum" gaat voorlopig in charter varen. Zaterdagavond ver trok de tanker reeds voor z'n eerste reis. met kapitein Klaas de Jong op de bug, naar de Perzische •>]f. Zoals de leiders van de beroemde Amerikaanse show-orkesten hun spelers voorstellen san bet publiek, zo werden Zaterdagavond in het Volksgebouw degenen, die een rol te vervullen hadden in het toneel stuk „Uw wil geschiede", dat dc Schiedamse Toneelvereniging „De Dilettant" deze avond opvoerde, naar voren gehaald. Eén voor één kwamen zij het toneel opgewandeld om een karakteristiek zinnetje uit hun tekst te debiteren. Daarna ver dwenen zij weer van de planken. Deze nieuwe manier van openen was uitgedacht door regisseur J. Nijs, die tevens de leiding had van dit voor proefje. Men kan denken over deze draaiboek-methode zo men wil. een feit is dat het veel weerklank vond in de zaal. Voorzitter J. Dettmeijer sprak een kort openingswoord. De opvoering van dit stuk van Henk Bakker en Ed, J- M.. TerUngen was wederom zeer correct. W. van Vugt ondervond veel waardering voor zijn rol van de boer Tjeerd Tie- dema. Tjade, de boerenzoon, een moeilijke karakterrol, wa» een ga ve vertolking van J. C, Mak. Na af loop was er een gezellig samenzijn met medewerking van het dansorkest „De Wimagri's", Over veertien dagen Zal de jeugd groep van De Dilettant een opvoe ring geven van „Minka's Droom", een sprookje van Peter Casper. Onder voor-honkbal ideale weers omstandigheden speelde het eerst» honkbal-negental van „Schiedam" voor een talrijk publiek de eerste thuiswedstrijd tegen het nog onge slagen Haarlemse,negental „Onze Gezellen". Na "de slechte wedstrijd van een week- geleden hadden de Schiedammers wat goed te maken. In een op hoog peil staande wed strijd werd door enthousiast spel zeer nuttige 5—3 overwinning fee-' haald. Reeds tn de inning bleek, dat de Haarlemmers hun slaghouten niet voor niets meegebracht hadden. Zij probeerde met fiinke slagen, bres sen te slaan m hst binnenveld dot Schiedammers. Werper Zonneveld, die m prima vorm "was, bijgestaan door een goed binnenveld, wist een ter in deze inning de 0 te handha ven. Door enkele fouten van de Haarlemmers konden de Schiedam mers een kostbare 1—0 voorsprong verkrijgen, die in de tweede inning uitgroeide tot 3—1. In de hierna volgende inning .he ten de Haarlemmers fel van -J'h éi en profiteerden van een zw?# mo ment van het binnenveld der Schie dammers, waardoor zü de partijen weer op gelijke voet konden bren- gen 3—3. In de zevende inning worden de Haarlemmers weer voor 0 aan de kant gezet en volgde voor Schiedam het mooiste moment van de wed strijd. Door tweemaal 4 waren Reynierse'en Zonneveld op de hon ken gekomen er» door steler van het 2e en 3e hork stond eerstgenoemde klaar om thuis geslagen te worden. Door een stooteiag van v. d. Kooy werd toen het 4e punt gescoord, zo dat wederom een kleine voorsprong werd verkregen die In de Be inning nog werd vergroot toen Molenaar profiteerde van enkele fouten ln het veld der Haarlemmers en de thuis plaat kon passeren. Deze winstkans werd in de ne gende inning niet meer uit handen gegeven, zodat met deze 53'over- winning~Schtedam weer twee kost bare punten rijker werd. Het tweede., negental was niet zo gelukkig en moest door vervoers- moeilijkheden met een gebroken ne gental aantreden en verloor met 23—4 van Ceteritas I. Zomeravond-voetbal achter de Parallelweg Vorige week is een -begin gemaakt met de zomeravond-voetbalcompeti tie. waaraan, ongeorganiseerds jeugd clubs deelnemen. Er wordt 'gespeeld op de terreinen achter de Parallel weg. Voor deze week is het volgende programma vastgesteld: Dinsdag: afd. A: BMT—COJ; afd. B.: GEVC—Steeds Vooruit; afd. C: DSB—DSL. Woensdag: afd. A: NVL—ELDOS; afd. B: Flamingo's—PVS; afd- C: COJ DJK. Donderdag: afd. B: DVi?GEVC. Vrijdag: afd- A: NVL—Rowallen- huis: afd. B: COJ—Flamingo's; afd. C: EPE—DSL. 2208 Hoe snel is de si tuatie nu veranderd. Daar staat de zelfverze kerde Alexander met zijn henden omboog, bibbe- rend als een schoothond je van angst. „Dat zat je niet glad, hè. smerige schavuit", roept ror Mor ris. De Arabier, die zo lelijk i« de val is gelo pen, staat te hijgen naar lucht, maar Mama en Willy houden zijn hoofd doek stevig vast. Dan gaat Jack naar buiten. Nu zh de wapens in han den hebben, hoeven zij voorlopig niets van die drie te vrezen en Jack heeft met Alexander nog privé een appeltje te schillen. Dreigend koent by op de kleine Frans man toe. „Voor de rechtbank zul jij je gerecht vaardigde straf wel krijgen," zegt hij tanden knarsend. „maar ik heb er toch behoefte a^n je nu al te laten merken, hoe »k over je denk." kregen, maar toch niets kunnen uitrii En met een krachtige, goed gemikte kaakslag 1 bleek toe te kijken, hoe hun baas slaat hij Alexander tegen de grond. De twee j tuigd. Maar wat moet er nu verder j Arabieren, die nu hun vrijheid hebben terugge- I Evenals tUdena de ontmoeting op Eerste Paasdag moest de Blljartkring Schiedam hst onderspit delven tegen zijn Belgische tegenstanders, de Lier- se Biljartkring, Ditmaal werd de nederlaag 21—15. De wisselbeker gaat dus voor een Jaar naar België. Vorige keer was de nederlaag 306, zodat de totaalultslag dit jaar fllZl wordt ln het voordeel van de Belgen. Na afloop van de wedstrijden, die op diverse punten ln de stad werden ge speeld, kwamen de biljarters uit Lier, Schiedam, Vl&ardingen en Maas sluis (deze drie steden vormen samen de büjartkrlng Schiedam) hüeen ln de bovenzaal van Mnsis Sacrum om er met Leen de Bruyn als humorist- conferencier en Ton Engel als accordeonist en pianist een gezellig feest te vieren; De uitahgen van de ontmoeting van Eerste Pinksterdag waren; Café Lion d'Or; 35 33 WOENSDAGAVOND, zo spoedig mogelijk na het Sluiten van de stembureaiix, zal de verkiezingsdienst van „De Schisdamrr er" weer gaan functionneren op de Broersvest bij het Koolas. Evengls in de voorgaande jaren wordt weer gestreefd naar «en vlotte publicatie van de cijfers uit stad en land. Dit geschiedt door middel van do microfoon en het bekende grote opplskbord. Omstreeks half zeven mogen de eerste stembus-uitslagen worden verwacht TeneJndn de publicatie niet al te eentonig te maken, worden in de loop van de avond ook weer enkele luchtige filmpjes vertoond. A. Manen J Verschuren 30 30 20 SS K. Leemens 50 50 20 10 Vertessen 150 135 2a 36 G. Kosten 35 35 20 8 G. Bezemer 35 11 20 2 P. Eggeimeljer 60 2B 20 fl B v. Soelen 120 120 2S 32 'Café De Kirscboenv. G. Ar ras 60 42 33 7 B. Siebens 55 55 33 9 G v Houteven 120 1Q0 19 49 N, v. Beveren 60 60 33 9 J. schr* 50 33 33 6 L. Coenradie 120 85 IS 14 Café pleinzicht: J. v Houteven 100 100 34 14 G. Rants 90 90 24 32 j. v. Harre weg e 40 30 27 3 W de Jong 80 66 34 11 J. v. Katwuk 90 77 24 24 J. v. Dorp 45 45 27 3 Café Het Oosten: G. Micbelsen 90 SO 42 13 W. Houtjen 30 14 12 4 3. v. Peborgh 35 34 42 4 H. Verschoren 50 38 32 4 A v, Buuren 00 SI A. v, d Berg 30 30 C. v, Diggele 40 40 J, de Herder 50 50 Café De Confiance: 42 it 42 32 9 8 7 11 H. Somers 50 50 40 10 J. Gulientrop 50 39 43 6 A. Bogaart 55 55 29 6 K Bogaarta 150 150 36 ia W_ v. Pelt 55 54 40 7 J. v. d. Giessen 50 50 43 6 J. Erederveld 60 43 29 18 M. Schaap 80 89 36 8 IgHgMIfWMMl GEMEENTE S SCHIEDAM '.'•«if .ut L OFFICIEflTNÏÉÖWri GEMEENTERAADSVERKIEZING T »r openbare kennis wordt ge bracht, dat d« hoofdstem bureaux in de Kleskringeh I en II op Vrij dag 29 Mei a.s. om 10 uur, re«P. in het Stadhuis en in de O L.S. Singel 5, een openbare zitting zullen houden, ter vaststelling van de uit komst der stemming ter verkiezing van dc leden, van de Gemeenteraad. Op Maandag 1 Juni as. om 14 u.. zal het Centraal Stembureau in een openbare zitting ten Stadhuit« de uitslag der verkiezing bekend ma ken. De processen-verbaal vin beide zittingen zuilen na afloop der zit tingen ter Gemeentesecretarie (Afd Alg, Zaken - Stadhuis) voor «en ieder ter inzage worden gelegd. AFSLUITING BRL'G VELLEVEST- NOORDVEST ln verband met het trekken van d» dRTPW»n<j htj bft?g VHJfy«4t- Noordvest ter "verbinding van de Kethebtraat met de pamlaan, zal deze brug vanaf heden, voor do duur van het werk, voor alk voet gangers- en rjjv«rkeer worden af gesloten. Een uitbundige stemming heerste Zondagavond in de grote zaal van Musis Sacrum, waar DRZ ter ere van zijn tournooigasten het gezelschap ran Henk van de polder had geënga geerd om de bloemetjes eens flink hutten te zetten. Voorzitter A. de Visser begon met het uitreiken van de prijzen. Vanzelfsprekend kreeg overwinnaar BEC uit Delft veel lof toegezwaaid, maar ook de anderen werden In de hulde betrokken voor het feit, dat zU de dag door hun op treden tot zo'n sportlef hoogtepunt hadden gemaakt. D« tot op de allerlaatste plaats besette zaal heet zich vervolgens kostelijk geamuseerd om het pro gramma van deze avond. Het trio Humoresco zorgde voc. gezellige liedjes. Conferencier Henk van de Polder VT.'krc wij op r'n sterkst m zijn parodieën. Vol ontroering raakte men over hetgeen de twee Zingende Zwervers met hun weemoedige stem men te vertellen hadden en mond- accordeonklanken deden geloven, dat er een pierement achter de coulissen Direct na aankomst poseerden de Belgische casten uan DRZ, leden van Red Star uit HnesdonJc-Waes, de op de Grote Markt voor onze fotograaf. Zondag namen ey dtel aan 't Pinkstertoumooi van DRZ stond opgesteld De populaire Schie dammers Wim en Bram Scholten kregen eer daverende ovatie mee naar huis te nemen. Enkele schetsjes completeerden dit goed uitgebalanceerde geheel. Tot diep in de nacht hebben Beigen, Delf tenaren er» Schiedammers rich onder leiding van Henk van de Polder op de dansvloer verenigd om met een gpammeerd bal deze DKZ-dag te be sluiten. Tijdens de pauze werd een tombo la gehouden ten bate van het ter- reinfond" vzn ..Ds Rode Zen". Öp de" avond van Tweede Pink sterdag vertrok de bus met Belgi sche gasten van de plaats van ont vangst. café Karsseboom. waarmee dit jaarlijkse Pinkstertoumooi mCT ten einde was. Door een volkomen verdiende 4—2 overwinning on de kampioen van 4 D Hcerjansdam, li het HBSS gelokt te promoveren naar de 3« klasse van de VB. In de geschiedenis v*n het Zaterdagvoetbal betekent dat voor Schiedam de eerste 3e klasser. Met vijf bussen supporters vertrok ken de Schiedammers naar Hcer jansdam, vol goede moed, maar toch wel wat nerveus over het eindresul taat Aanvankelijk zag het er zeker niet naar uit, dat HBSS beide punten zoiuweten te veroveren, want na een kwartier spelen wist Heeriansdam 1—0 te scoren. Niet ontmoedigd trok HBSS ten aanval. Nadat een straf schop door Becker was gemist, zag Mast even later kans een tweede atrafschon wel te benutten. 11. Met deze stand kwam de rust, ondanks felle aanvallen van beide partijen. In de tweede helft heeft HBSS het heft in handen gehouden. Toch kreeg Heerjansdam de kans van de dag een voorsprong te nemen, doch op keuri ge wijze hield de uitstekende doel man Aaldijk de penalty! Nog geen 10 seconden, later juichte de HBSS-scha- re, toen v. Woerkom prachtig een doelpunt scoorde, 1—2. Even later nam Falimdt een vrije schop zo ge vaarlijk, dat doelman Klein jan de bal niet voldoende kon wegwerken. I3. Daarna was er voor HBSS geen vuiltje meer aan de lucht en speel den de Schiedammers een gewonnen wedstrijd. 10 minuten voor het einde maakte Mast er 3—4 van en drie mi nuten voordat het eindsignaal klonk, wiet Heerjansdam er 24 van te ma ken. Nog eenmaal moest de goede doelman Klein Jan redding brengen. Daarna hadden honderden HBSS-er» reden tot juichen, hetgeen zij ook spontaan deden. De overwinning was overtuigend en HBSS verdient het 3« klasserschap volkomen, getuige het spel tegen Heerjanadam vertoond De andere elftallen speelden als volgt: Rozenburg 2—HBSS 3 63; HBSS 4—Hoogvliet 3 1—I; HBSS Excelsior M. 8 22. Omdat Woensdagavond aan de Ha- vendljk de wedstrijd HBSS t-Insu- linde 2 zal worden gespeeld, zal er deze week geen training zijn voor HBSS-er«. Qutl-ULO-leerlingen amuseerden zich De R.K. meisjes- en jongens-Ulo scholen Mater Dei. St Antonlus, en St Joseph, hielden Zaterdagavond in de bovenzaal van Musis Sacrum een reünie voor leerlingen van het leerjaar 1951-1952. Het initiatief was uitgegaan van de jongensschool De leiding berustte bif de heren L. H. v, d. Mast «n J, Th. den Brinker. Pater M. Brinkman sprak «en openingswoord. Conferencier J. v. Rooyen. The Chromonic Rythrrs, de accordeonnist D, Mazijk en The Kanrinka Hawaiians hebben het ge zelschap oud-leerlingen op voor- treffelijke wij re geamuseerd. Enke* Ie sketches completeerden het pro gramma. Tot besluit was er een gezellig samenzijn, wsarb») men el kaar natuurlijk heel wat te vertel len had over de belevenissen in het afgelopen jaar, waarin velen de eerste stappen op het maatschappe lijk pad hebben gezet. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Leonard» J. B. M. d.v. P. J. Wyzenbroek en C. W. Verhart; Annetje. d.v. M. v. d. Brand en G. Groen: Willem, z.v. A- Veratoop en H. v. Wendel: Robert, z.v. H, Sprong sn X. Burgerhout; Liduins Y„ d.v. C. A. N. de Pater en Gr E. C, v. Etten; Johan. z.v. J. Bisschop «n L. Otte- van ger. OVERLEDEN: Th. Dahlhaui, 98 iA F. J. D. Lindeman, 55 j.; S, M. H. Bus5cher, 49 3. vr. van A. de Jager. Postduiven vlogen De S.C.V, „De Postduif" hield Zondag een wedvlucht vanuit Mom, afstand 180 km. In concours ston den 620 duiven. Gelost 7 uur. Aan komst eerste duif 9 uur 28 min. 0.1 sec. Aankomst laatste prijswin nende duif 10 uur 2 min. 29 sec. De uitslag was; 1 64 K. Muilwijk; 2 5 13 32 66 79 Ï09 J. dg Koster; 3 78 J. C. Fossen; 4 3B 69 33 141 F. Koppenhagen; 6 94 J. Koogje; 7 77 87 150 J. Doe- jaren; 8 68 98 144 145 J. v. d. Beek en Co: 9 A, v. d. Tutjn; 10 19 25 40 51 03 72 95 97 106 120 122 123 132 335 M. van Mourik; 11 30 81 124 P. Gouweleeuw; 12 C. van Tricht; 14 22 88 J. Kazenbroot; 15 49 53 93 A. Heeren; 16 57 C. Verboom: 17 110 D. Blondé; 18 23 33 44 47 74 96 117, 137 L. J. Boranl; 20 45 Th. Jan sen; 21, 34, 90 J. Freij; 24 23 112 131 A. van Wagtendonk; 26 J, H. M- Blom.- 27 58 G. Kiela; 29 36 39 71 84 C. de Tumder; 31 134 D. Ram; 35 129 152 D. Bakker; 37 41 43 »4 61 104 128 133 J, v, d. Windt; 42 100 K. Brouwer Co- 46 125 L„ J. Crama; 48 143 H. Triel; 50 111 155 Th. Willems; 52 53 P. Dalhuisen; 56 86 A. Faas* 59 154 W. Woermeijer; W 78 76 3Ó2 126 L. Verheugen: 62 J. M, Kersemeijer; 65 73 C. A. Ver- haeren; 67 145 Diploma A. v. Don gen Co; 70 114 C, Korengevel; 80 101 G. du Chartenier; 82 Joh. Brand; 85 P. C. Hinten Co; 89 91 Th Schermer; 82 J. Christen Jr; 98 J. de Waard; 103 J. H. W. Blom; 105 J. Simones; 107 D. Weelie: 108 151 C. Verlinden; 113 A. v. d. Grijp; 115 142 P. 'Holleman Co; 118 Th. Weelie; 118' 147 Gebr. van Hame ien Co; 118 J. Nieuwmeijer; 138 H. Crama: 127 148 C. Grijp Co; 130 W. Poort en Zr F. Kroone; 139 K. Levering. 149 L8ncer,*153 A. Moog. Zondag hield ook „De Blauwe Doffer" een wedvlucht vanuit Mnns. In concours 393 duiven. De eerste duif arriveerde om 8,38.47. De laatste prijswinnende duif om 9,59.28. De uitslag was: 3, Paardekoper en Co; 2 7 12 v. d. Steen; 3 M. Bakker; 4 Van Gogh Co; 5, J. Ballijns; 6 16 J. Wentelcr; 8 18 De Rouw; 9 A. van Gogh; 10 C. A. Hersbach: 11 C. Flipse; 13 14 Putters en Zn; 17 Duivenbode; 13 Leeuwen Co; 20 Ilmer; 21 Wïjk-Ro- kers: 22 Wijnstekers; 23 Sloot Co; 24; J. Flipse; 25 L, Lems, ESPERANTO-AGENDO Merkredon: Da 27a.n de majo. No va joj en Esperanto. Klubvesperto Volksgebouw Estontece maj kunve- noj okazos Ploegstraat 19. In de .herfst van 1953 wordt te Stockholm (Zweden) een tentoonstel ling van kinder-tekeningen gehou den, die wordt georganiseerd door de Zweedse Pond van Arbeiders Espe rantisten in samenwerking met dag blad ,.Aftontidnmgen".-Het motto der tekeningen zal zijn „Arbeid en feest in mijn land". Kinderen uit alle lan den tot de leeftijd van 15 jaar kun nen deelnemen. De tekeningen moe ten worden voorzien van de naam van het land en de titel der tekening in de eigen ta?5 en in Esperanto. Iedere deelnemer(ster) ontvangt een beloning. Tekeningen te zenden aan Sveda Laboristo Asocio Barnhusga- ten 8 Stokholmo Svedio. In navolging van een aantal ande re Nederlandse bladen heeft nu ook Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co., Groenelaan 127, Belleif bü ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 89. Telefoon 69299. Tentoonstellingen: 23 Mei15 Juni. Stedelijk Mu seum, Wo., Za.. Zo. 2—5 uur: Werk leden kunstenaarsgemeen- schap S 45. Toneel* 28 Mei. Passage-theater. 8 uur: Leden R.K. Toneeiver. „Btede- rode" en „Alb. Thijm" geven op voering van „Bernadotte" van Henri Gheon. Films: Passage, da, 2 en 8 u: April ip Parijs (a.L) Monopole, da. 2, 7. 9 ti: De ban- dieten van Cimarron. Bijeenkomsten: 29 Mei, Stadhuis, 7.30 uur: Ver gadering gemeenteraad. 30 Mei, Sportfonasenbad, S uur: Afzwemfeest. Vanmorgen is de fa. Kuypers, die kortgeleden gereed kwam met de restauratie van het Beursgebouw, begonnen met het plaatsen van stel lingen tegen de middenpartij van het voormalige St. Jecobsgasthuis aan- de Hoogstraat. Over ongeveer drie maanden denkt men klaar te komen met de zo hoognodige res tauratie van dit imposante onder deel van het monumentale gebouw. De restauratie omvat niet alleen de zuilengalerij aan de voorzijde maar ook het dak met het koepel tje. waarin de klok is opgehangen. Naar burgemeester Peek ons enige tijd geleden in een gesprek mede deelde .bestaat er z.i. goede hoop, dat binnen niet al te lange tyd ook de linkervleugel onderhanden kan worden genomen. Onze stad zal dan beschikken over een complex, waar in het Stedelijk Museum als cultu reel centrum velerlei mogelijkheden ter beschikking krijgt. Zaterdagmiddag omstreeks drie uur heeft een bijenzwerm die een uitvliegende koningin begeleidde, zich neergezet tegen een woning op de hoek van de St, Annazusterstraat en de Schie, Imker Wr van Huiten, Rembrandtiaan 07. moest er bij ko men om de zwerm te scheppen. Een uitgebreide collectie, werken van leden van de plaatselijke kun sten a a rsgern eenschap S. 45 is mo menteel ondergebracht m de tijde lijke expositieruimte m de Imker vleugel van het oude St. Jacobs- sasthuis ran de Hoogstraat. In de aula van het Stedelijk Museum heeft burgemeester Peek Zaterdag middag deze tentoonstelling ge opend, na gewezen te hebben op de grote betekenis hiervan voor deel nemende kunstenaars én stedelijke gemeenschap. Het muziekgezelschap Intertexta", ondertussen In de aula ook al geen onbekende meer, liet zich horen. Namens de kunstenaars sprak de heer J. de Raat een dankwoord tot de Commissie voor het Stedelijk Museum, die deze expositieruimte beschikbaar stelde, en aan conser vator D. Schwagermann, die een belangrijk aandeel had m de inrich ting van de tentoonstelling. De talrijke aanwezigen hebben hierna een rondgang gemaakt en zich op de hoogte kunnen stellen van de veelzijdigheid van de S, 45, die hier schilderijen, aquarellen, te keningen, litho's beeldhouwwerk, mozaïeken en gebrandschilderd glas laat zien. Wanneer w« Hollywood mogen geloven, is met „De Bandieten van Cimarron'1 de laatste opzienbaren de gebeurtenis uit de vrijbuiterspe- rioae van het oude Amerika ver filmd. Aan de Hoogstraat kunnen we er van vandaag af tot en met Donderdagavond kennis mee ma ken. Een onschuldig veroordeeld man wordt bij zijn terugkeer in de vrije wereld door het toeval in een trein gezet, waarop een bende bandieten het heeft gemunt, 't Blijkt dat de hoofdman voor onze vriend geen onbekende was, zodat er alle aan leiding is. hem na het gebeurde achter slot en grendel te zetten. Een ruwe politieman brengt de nian tot ontvluchting en leidt hem rechtstreeks in de armen van de misdaad. Er is geen kruid meer te gen dit moraal verval gewassen. Zelfs de liefde komt er (natuur lijk) aan te pas, maar kan tenslotte ook niet anders adviseren dan het hoofd voor de Wet te buigen. Straattegels ontvreemd De politie hield Zaterdagmiddag op de Maasdijk de 25-jarige v. P. aan. De man vervoerde een aantal straattegels, die hij had ontvreemd van een opslagplaats aan dc Gusto- weg. Het eind© van de wedstrijd ZaldersterDemos vormde wel een schril contrast met het begin, toen Zuiderster door Demo* werd gecomplimen teerd met het behaalde kampioenschap en een vaantje was overhandigd. Na afloop (Demos won met 1—2) stormden vele supporters, zowel van Zuiderster als van Demos ,het veld op en door een tot nu toe nog steeds niet verklaarbare oorzaak werd het voetbalveld in een minimum van tijd in een slzgveld omgetoverd. Men sbsg en men beet elkaar en zelfs wer den er rake trappen uitgedeeld, zelfs zo raak, dat één der Demas-supporters ter observatie In een ziekenhuis moest worden opgenomen, daar men voor een hersenschudding vreesde. Ook enkele spelers van helde partijen lie pen lichte verwondingen op. AI met al was het een onverkwikkelijke ver toning en een aanfluiting voor de voetbalsport. DUS besloot de competitie met een klinkende overwinning op Florissant. Martinit raakte door een 3—1 nederlaag tegen HWD nog dieper ln bet moeras. WEDMartinit 31 Martinit. h««ft 6c kans om *l«nog ien de degradatie te ontkomen, met kunnen aangrijpen, want in een van beide zijden slecht naspeelde wedstrijd, was het HWD dat aan het langste emd trok Wei ia waar kregen ome stadgenoten volop de gele genheid om »e doelpunten, maar van de ontstane kansen werd er slechts éen be nut. HWD deed het daarentegen beter rië Frië. sohi" Dni ir n rit "pao Fsn ëra n tnl 5<>0r drle ,v°ltreifers te plaatsen. Door r-nescne t-ourant een esperanto £jer.e nederlaag hebben onze stadgenoten haar kolommen Opïeno- J hun eisen ruiten ingegooid, want het lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk dat nj xn de In de Kurraal begon Zaterdag het 43e bondsconcours van de Bond van Christelijke harmonie- en fanfaregeielschappcn. Aan dc concert wedstrijd op Zaterdar werd deelgenomen door e*n zevental verenigingen. Op Tweede Finke'trdag verechenen 21 verenigingen op het podiu mry werd ge vormd door de heren Rocu» van Yperen, Piet v. u en Melndert Boeket, Honsets' harmonie uit Ronselersdijk j De uitslagen behaalde met 318 punten «en «trste den prijs in d« ere-afdeiing In de tweeds afdeling bahaaide „Concordia" uit Noortdorp met 309 punten de »>«rsle priif. -Soli Deo Gloria" uit ^WierJnger- slag op een tweeda prij* Eveneens in de tweede afdeling werd een rerst« prijs toegekend aan ..Vlijt en Volhar ding" uit Berkal met 288 punten Des avondi concerteerden de Marinierska pel o.I.v. Gijsbert Nieuwland en het mannenkoor „Orpheus" Uit Schiedam -an 2# Pinksterdag luid- Afd^ Uitmuntendheid AdvcnJo Br op Langendnk le prijs 310 pnt, De Baium iLeerdami le prijs. 311! pnt. Prinses Ju liana uit Klaaswaal le prijs. 310 pnt. !c AtuCL.Ig, («tilUéniie-h ar mooie Zn prys. 212 pnt. UN1 uit Katwijk aan Zee 2e prijs 270 pnt, solt Deo Gloria, uit Weesp. üe prijs 252 pnt. Ere afdelma' Soh Deo Gloria. Koog Zaandijk Le prjj» 310 pnt. Het geklank des konings" tut Zwijndrecht, 2e prijs, 255 pnt. laatste wedstrijd tegen Dlndua de dans nog zullen ontspringen. FlorissantDHS 25 DHS ls ln zijn laatste wedstrijd tegen. Florissant nog een* ouderwets van laer getrokken. Hoewel Florissant verbaten te genstand bood. was het niet opgewassen tegen het technisch superieure epa! van DHS. Met vijf doelpunten voor en twee tegen besloten onze stadgenoten op glo rieuze wijze een glorieus seizoen. ZuidersleiDemos 12 Het is Zuiderster toch met mogen ge lukken om ongeslagen de onderafdeling te verlaten, want m de wedstrijd tegen Demos werd met 2 het onderspit ge dolven Een uitslag, die. gezien de kan sen die Demos kreeg, geenszins geflat teerd te noemen is, want ware het ver schil hoger geweest dan één doelpunt, dsn had Zuiderster zich daar ook mee moeten en kunnen verenigen. Vó<Sc de aanvang van de wedstrijd «erd van Detnoazijde «en vaantje aangeboden, hetgeen gepaard ging met het nodige ce remonieel. Heeds vóór rust was het duidelijk dat Demos er op gebrand was Zuiderster zi)r» eerste en enige nederlaag toe te brengen, want onze stadgenoten apeeiden met «en elan. zoals wij dat m deze competitie maar zeiden van hen genen hadden- Reeds na hen mimiten spelen nam De mos, via zijn linksbinnrn 3 Zwaan de lei ding en behield deze voorsprong geruime tüd. alvorens de rechtsbuiten vsn Zui ders! er de gelijkmaker scoorde. I1 Heg vóór rust hielp rechtsbuiten Noordam Demo* opnieuw aan een voorsprong, 1—2. Na rust kregen beide oioegen noe genoeg kan*en om te doelpunten, maar dere wer den alle verknoeid. Vooral van Demm:- znde werden enige opgelegde kansen grandioos om zeep gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1