r.^x'-KS' ^f^nen ven £!Wk- Jeugdbald adiglieicl duurt nog steeds voort a*;kinda Martini! is nog steeds in de vierde klasse EHBO 60 jaar Pianist lichtte argeloze muziekminnaar op 2 .Tweejarig kind dreef in de Noordvest Verloor U ietsP Verdere hulp aan Goudswaard Schiedammers terug uit de Antillen Beschadigde huizen aan het hoofd Wat niet zo hoorde Raadsvoorstellen Hermes ontvangt NAC Overleg vastgelopen over ambtenaren salarissen DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Biljarten om de V ogelenzang-Cup H.Tfi.v.d. VLERK Degradatie nog niet definitief - *ieu" r, nu i L». ™«ter i;;t 9.98 Aannemingsbedrijf betaalde te hoge lonen uit Opera-ballet met werkloosheid bedreigd Wéér hechtenis voor exploitant ,,1-0" gevraagd Rijnvaart. „Na mijn recital breng ik u het geld terug' Vrijdag 20 Mei 1053 De baldadigheid van de jeugd duurt voort. Donderdag had de politie weer een klacht ontvangen van de koster van de Julianakerk aan de BK-laan, waar jongens niet minder dan 50 glas in lood- raampjes vernielden. Wellicht zijn de daders dezelfde, die in de avonduren een gebrandschilderd raam van het Sint Jacobsgasthuis, eveneens aan de B.K.laan, bescha- digqen. Een schilder viste gistermiddag een kind uit het water van de Noordvest. Direct nadat zij op de wal was gehaald, is de tweejarige Elisabeth van Beek naar de po litiepost aan de Grote Markt ge bracht. Ket meisje was afkomstig uit de Korte Kerkstraat. Zij is naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd. Op de Nieuwe Haven kwam de - Te bevragen aan het hoofdbureau van politie (tussen 9—12 30 uur en 2—B uur): Wit kindersokje, badpak met handdoek; broche; wit kinderschoentje; i pak zak ken! 2 autosleutels: ring met 6 sleutels. Te bevragen by de vinders: Bruine trainingsbroek, J, Schelfer, v. d. Eist- straat 12; gehaakte dameshandschoen. A. Huizer, Willem Brouwerstraat 22; groene regenjas, W. Westerkerk. Nieuwe Haven 30la; zwarte dameshoed. J. Klaas- sen. Tollensstrsat 24a; rood fluwelen mutsje. T. Collcnhurg. Potgieterstraat 25b; blauw zwembroekje. L. Oubrecht. Buitenhavenweg 175/8: linnen tas, H. Peule, Arehimedessiraat 20b; portemon- naie, 3. H. Maat, Uw. Mathertesserstraat 86b; grijze damcsportemonnale, W. Mal corps. B.K. Laan 228b; swarte porte- monnaie, j. Olieman, Bosboomlaan I4c; rolletje gaspenningen, L. J. Koeling, Vlaardingerduk 25; Canadian reistas, G. den Besten, le IJzerstraat 41 te Rotter dam: dameshorloge. G. v. Hoek, W. Frankelandsestraat 84a; kmderportetnon- nale, N. v. d. Stelt. Goereesestraat 2b; bankbiljet van 10. T. A. Lansbergen, Polderweg 232; schakelarmband, Elsje Balm. Viaardingerdijk 258b; kettinkje met kruisje, Be Houw, Havendïjk 30a; bruine Sandaal. J. Blom, Vlaardinger- dljk 2: rode gummie bal. IV. v. Lingen, Bubensplein l; 24-rittenkaart R.E.T., S, Collignon. Ant. Muysstraat 5; blauw kinderschepje, A. den Hollander. Grof- baan 19/4; nummerbord BZ-53621. P. tVagersaar. v. 't Hoffplem 9a; pakje met rookartikelen, v. Beurden. St. Lidulna- straat 55; koffer met kniebeschermers, Polderlaan 314; rode autoped, Kolsngcn. Burg. Stoelemeyerlaan 24; bni, B. J. Vis, Lange Singelstraat UOa; zonnebril, H. Groetthorst. Brugmanstraat 31; ring met 3 sleutels, H, van Unen, Boorhavelaan 96; bril in doos, M. TJhtel, v. o&tadelaan 29a; rozenkrans In étui. J. V. d. Berg. Graaf Flonsstraat 36: nng met huissleu tel en LïpssleutelB. J. de Leeuw. Ful- tonstraat 30: koperen huissleutel. L. Westhuis. Grolbaan 25/10; ring met 5 sleutels, Zwamborn. IJsselmonüesestraat 78: zonnebril. 3. de Boer, v. Smaleveldt- straat 25a. (Advertentie IM.) Eii-c-.LuL-L Het is maanden geleden dat wij iets konden eanbieden in damespyama's, Want wij nemen niet het eerste het beste bij de kop. Deze aan biedingen moeten Jets bij zonders zijn, de kwaliteit het beste dat er gemaakt wordt en de prijs zó, dat het prijs verschil er duïmendik op ligt, dan kunnen wij pas praten van fabrieksoffers. Maar nu hebben wij zulke pyama's gemaakt van het beste Twentse lingerie-zephyr met contrasterende popeiina kraag en elastiek in de taille en in de pantalon. Royale modelten met aange knipte mouwen in de maten 40 t/m 48 en niet eerder, dan toen wij in diverse eta lages deze pyama's voor 9.25 zagen liggen, kochten wij alles, maar dan ook alles wat er lag. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze unieke aanbieding zomer- pyama's in de modekleuren rose, zalm, bleu, geel, lila en reseda, bijna vier gulden goedkoper dan normaal, voor Postorders onder rembours, WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tal. 29180 Vlaardinger J. V. met zijn motor op het gladde wegdek te vallen. Met een gebroken sleutelbeen ging hij naar 2hn woonplaats terug. Vanmorgen moest de brandweer er al vroeg op uit om een brand te blussen, die in de Warande was ontstaan ten huize van de arts T. Kinderen van een uit Brussel overgekomen familielid waren op de slaapkamer met een aansteker gaan spelen hadden de vitrage en overgordijnen in brand gesto ken. Met een tuinslang hadden de bewoners de vlammen al gedoofd, toen de brandweer arriveerde. Deze kon haar activiteit beperken tot het weghalen van smeulend hout. De door onze stad na de wa tersnood geadopteerde gemeente Goudswaard (Beyerland) zal in verband met het herstel van de door de ramp aangerichte vernie lingen, vanuit Schiedam een direc tiekeet ontvangen. Naar wy vernemen, ligt liet in het voornemen van de wethouders Sabel en Van Bochove heden een bezoek aan Goudswaard te bren gen, teneinde zich persoonlijk al daar op de hoogte te stellen van de stand van zaken. De matrozen van de Koninklijke Marine. Willem Fredenk Meier, Kidderkerksestraat 25b en Wilhel mus Hendrikus de Rouw, Pernisse- straat 11b, zullen vermoedelijk op 4 Juni a.s. uit de Nederlandse An tillen terugkeren, Ze zijn ingescheept aan boord van het m.s. „Willemstad" met als thuis haven Amsterdam. Het afhalen door familieleden is toegestaan, doch de militairen zijn verplicht gebruik te maken van het door het Directoraat van het Ver keerswezen beschikbaar gestelde vervoer. Door het lid van de Raad, de heer C. de Borst, zijn de volgende vragen gesteld: 1. Is het B. en W. bekend, dat vele huizen in onze gemeente op 3 Fe bruari ernstig door de watersnood hebben geleden, vooral de panden Hoofdstraat 73/7, 73/9, 73/3, 89 en 53/1? 2. Zijn B. en W, het met mij eens, dat deze panden niet langer be woonbaar zijn? 3. Wat denkt Uw College te doen. om in de noodtoestand, waarin de bewoners van genoemde huizen ver keren, verlichting te brengen? Naar aanleiding hiervan kunnen B. en W. het volgende mededelen: 1. Gelukkig hebben niet vele hui zen in onze gemeente van de wa tersnood te lüden gehad. Het is ons bekend, dat de panden Hoofd straat 73/3. 73/5, 73/7, 73/9 en 89 inderdaad werden getroffen. 2. De woningen Hoofdstraat 73/3, 73/5. 73/7 en 73/9 komen voor on- bewoonbaarverfclaring in aanmer king. Het pand Hoofdstraat 89 is verre van nieuw, doch de bovenwoning heeft niet geleden en de beneden woning kan weder tn bewoonbare staat worden gebracht. De woning Hoofdstraat 53/1 ver keert in goede staat. 3. Getracht zal worden aan de be woners van de voor onbewoonbaar verklaring in aanmerking komende woningen, een andere woonruimte aan te wijzen. Bij het gereedmaken van de foto's van de nieuwe Raad, die wij gisteren publiceerden, heeft men ter zetterij drie onderschriften laten wisselen. Het gevolg hiervan was dat de frac tievoorzitter van de A.R.-Partij, de heer A. Hoek, plotseling van de no dige progressiviteit was voorzien en onder de schuilnaam van J, J. Bieze plaats had genomen in de fractie van de Partij van de Arbeid, 't Zal voor de lezers, die het gezicht van de no taris herkenden, misschien een hele verrassing zijn geweest en niet minder voor lijstaanvoerder Sabel om dit symboo} van een algehele doorbraak te signaleren, maar het blijft (voorlopigj nog toekomstmu ziek. De werkelijke heer Bieze was een plaats opgeschoven en had de plaats ingenomen van de heer c. v. d. Hoek, die op zijn beurt weer was verhuisd naar de A.R- waar de secretaris van de N.V.V.-Bestuurdcrsbond zich naast ir K. J- J. Dominicus wel niet al te zeer op z'n gemak zal hebben gevoeld. Wat men moet weten? Apothekers-nacht dienst: C. I- Jansen, Swammerdamsingel 41, Bellen bij ongeval: G.G. en GJD, Tuinlaan 80. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 23 Mei15 Juni. Stedelijk Mu seum, Wo., Ze., Zo. 2—5 uun Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: De wrede zee (14 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 u: De rode havik (14 jr.). Bijeenkomsten: 29 Mei, Stadhuis, 7.30 uur: Ver gadering gemeenteraad. 30 Mei, Sportfondsenbad, 8 uur: Af zwemfeest. 31 Mei. Podium Plantage, J2.30 uur: Tweede deel muziekcon cours t.g.v. 60-jarig bestaan „St. Ambrosms". Aan de agenda voor de raads vergadering van hedenavond zijn de volgende voorstellen toegevoegd: Voordrachten van B. en "W. ter be noeming van vijf onderwijskrach ten aan de openbare lagere scho len. Voorgedragen worden: Erasmusschool A (hoofd J. J. Rozendal)1. mej. C. A, de Vries, onderwuzeres te Leerdam; 2. mej. E. J. Vermeulen, onderwijzeres te Krimpen aan de Dek; 3. mej- J. E. A. Veer, onderwijzeres te Bellmg- wolde. Prof. dr Ph. Kohnstammsehool (hoofd A. Hoek): 1. mej. J, No bel. tijd. onderwijzeres Prof. dr Ph. Kohnstammsehool; 2. mej. S. Ve- nema, tijd. onderwijzeres Willem Brouwerschool; 3. W. Bax, tijd. on derwijzeres Klaag de VriesschOoI A. Klaas de Vriesschool A (hoofd A. Hukshorn), ter voorziening va cature mevr. J. M. Ledeboer-Loi- kus; 1, mej. W. Bax, tijd. onder wijzeres Klaas de Vriesschool A; 2. mej. M. M. Evers. tijd. onder wijzeres Klaas de Vriesschool A; 3. mej. J. Nobel, tijd. onderwijzeres Prof. dr Ph. Kohnstammsehool. Ter voorziening vacature mej. S. Glas: I. mej. M. M. Evers, tijd. onderwijzeres Klaag de Vriesschool A; 2. mej. W. Bax, tijd. onderwij zeres Klaag de Vriesschool A; 3. mej. J. Nobel, tijd. onderwijzeres Prof. dr Ph. Kohnstammsehool. Willem Brouwerschool: 1, mej. R. Venema, tijd. onderwijzeres Willem Brouwerschool; 2. mej, M. M. Evers. tijd. onderwijzeres Klaas de Vriesschool A; 3 mej. J. Nc^I, tijd. onderwijzeres Prof. dr Ii, Kohnstammsehool. Verder over een voorstel van B, en W. betreffende verhuring aan F. C. J. Deppe (Machinefabriek en Constructie werk plaats) te Rotter dam (Overschie) van een industrie terrein san de Schie nabij de brug ..Huig Te Riviere", ter grootte van pi m. 2220 vierk. meter, voor het tijdvak van 1 Juli 1953 tot en met 30 Juni 1955. tegen een huurprijs van 0.50 per vierk. m. per jaar. Zondag speelt Hermes DVS haar laatste thuiswedstrijd van dit seizoen en wel tegen NAC. Beide elftallen nemen een zelfde positie in op de ranglijst, zodat de krachten elkaar weinig zullen ontlopen. Onze stad genoten zullen er ongetwijfeld een eer in stellen om in de bovenste helft van de ranglijst te komen, zodat wij wel een kleine zege verwschten. AH voorwedstrijd wordt voor de promotie-competitie res. 2e klasse de wedstrijd Hermes DVS 3—DHC 3 gespeeld. DEN HAAG De besprekingen tussen de centrale commissie van georganiseerd overleg in ambtena renzaken met vertegenwoordigers van de regering over de verhoging van de ambtenarensalarissen 2ijn vastgelopen. Op een Zaterdag ge houden bespreking werden van bei de zijde nieuwe voorstellen gedaan, maar hierover kon geen overeen stem min g worden bereikt. De regering zal thans moeten be slissen. of zij met andere voorstellen wil komen. Dit is de eerste keer na de oorlog, dat de besprekingen tn een dergelijke impasse 2ijn geraakt. (Advertentie IM.) 2209 Af en toe kijkt mr Morris, die achterin zit, even om om ta zien of Jack de zware vracht auto op de weg kan hou- den. Op^etts ziet hij de rooksignalen. „Kijk nou eens!" roept hij uit, „er is brand uitgebroken in de vrachtauto! Stoppenl" Rob ziet in de spiegel, wat er gebeurt, maar antwoordt: „Nee, dat is geen brand. Ik geloof, dat die kerels kans heb ben gezien rooksignalen te geven, die natuurlijk bestemd rijn voor de pa trouilles. Laten wtf voor al niet stoppen, maar zien zo gauw mogelijk op de grote weg te komen. Maar van de patrouilles is niets te zien. Wat doen 1 dat de ontvoerders van hun baas in het bezit zijn de weg geklommen en n iie Arabieren? Even later blijkt echter duidelijk van de wapens en zij riskeren liever geen vuur- I los, die zy naar beneden g hun toeleg. Die kerels begrijpen natuurlijk wek 1 gevecht. Daarom zijn zij op de berghelling langs de auto s te dwingen te Dinsdag zijn de laatste partijen In de finale om de Vogelenzang- cup gespeeld, zodat dit toumooi ook weer tot het verleden behoort, dat wil zeggen bijna. Zaterdag 30 Mei zal 's avonds E uur de prijs uitreiking in 't clublokaal van Dirksvrienden, Hoogstraat 130, plaatsvinden. Hieronder de eindstand van de finale: 1. Dirksvrienden 406, 394, 9, S7, 75, 1—1 2. 2. Confrance 282, 262. 8, 92, 90 2—2 4. 3. Volksgebouw 292, 219. 1. 75, 00 3—3 - 0. Aangezien voor de drie finalis ten elk een prjjs beschikbaar is, zal er van hun zeker veel belang stelling zijn om deze prijzen in ontvangst te komen nemen. Damclub „Schiedam" In de 2e ronde om het persoon lijk kampioenschap van Schiedam, won De Wilde van F. van. Noor dennen en v. d. Moer van Struik, terwijl Omink verloor van M, van Noordennen, De uitslagen van de bordenwed strijden luiden: J. van Tilborg—M. Coté 2—0; J. v. Walsum—W. v. Galen 2—0: C. SleeuwenhoekW, Pranger 2—0; D. MastW, Verhaal 20; J. Leve ring—A. Verberk 0—2. SVV athleten weer naar Rotterdam Zondag neemt een SW-athletiek- ploeg deel aan de voorwedstrijden om de Prins Hendrik-beker, é4n der bekendste nationale bekerwedstrij den in de Nederlandse athletlek. in de finales voor de PH-beker kunnen slechts zes ploegen zich plaatsen. Aan deze voorwedstrijden, welke om 2 uur aanvangen op de Nenytu- sintelbaan te Rotterdam, zullen 9 ploegen uitkomen, t.w. de athïetiek- verenigingen Meteor (A'dam): Hel las (Utrecht); Haarlem; Parthenon (Dordrecht); Suomi (Beverwijk); KMA (Breda): DOS en Minerva (R'dam) en-SVV. De te verwerken nummers zijn: 100 m, 400 m, 800 m. 15O0 m, 5000 m. 110 m. Horden, Hoogspringen, Ver springen, Discus, Speerwerpen. Ko gelstoten, Polsstok hoogspringen. 4 x 100 m. en 4 x 400 m. estafetten. Rotterdompcdyk 268 - Tel. 67593 Het bericht, als zou Martin it reeds gedegradeerd zijn. berust op een misverstand. Onze stadgenoten hebben nog een kleine kans om de dans te ontspringen, daar bij het opmaken der ranglijst geen reke ning is gehouden met het feit. dat Martinit de wedstrijd tegen DÏND UA, die bij een stand van 2—0 io het voordeel van DINDUA werd gestaakt, nog gedeeltelijk moet uit spelen, Slaagt Martinit erin deze •wedstrijd alsnog in een overwin ning om te zetten, en wordt de volgende week de thuiswedstrijd te gen dezelfde vereniging eveneens gewonnen, dan hangt alles af van de resultaten die Lekkerkerk, dat een voorsprong van drie punten op Martinit heeft, in de laatste twee wedstrijden behaalt. Aan spanning zal het as. Zondae op het terrein van DINDUA niet ontbre ken. Het zal in ieder geval een zware opgave worden voor Marti nit. DKS, dat voor de competitie reeds is uitgespeeld, moet tezamen met Zuiderster en Rockanje uitma ken, wie ïich kampioen van Rot terdam mag noemen. Voor a.s. Zon dag staat de ontmoeting DHS Zuiderster op het programma. Hoe wel beide ploegen kampioen van hun afdeling geworden zijn, achten wij onze stadgenoten technisch toch de betere ploeg en voorspellen een zege voor DHS. Nu voor Schiedam alle gevaar ge weken is. is de wedstrijd tegen Hel- levoetsluis van generlei belang meer. Bij deze ontmoeting is een kleine zege voor Schiedam niet uitgesloten. Ook bij AVO—DRZ staan geen belangen, meer op het spel. Ook hier voorspellen wfj een overwin ning voor onze stadgenoten. Burgerlijke Standi GEHUWD: L. A. M. v. d. Water 23 j. en H. Th. M. Steens, 24 j.; G. v. d. Ham 19 j. en j. M, E. v, d. Gaag 21 j W. Vellekoöp 38 j. en M. A. Koolaard 39 j.: D. W. Bouwer 23 j. en J. Rook 21 j.: p. J. Klaasse 24 j. en H. Zwaan 25 j.; B. Berkel 21 j. en H. J. M. Wuister 20 j.; C. H. Roden berg 24 j. en L. Borsboom 22 j.; H. J. Dane 22 j. en C. C- Smith 19 j.; W. G. J. van Trier 30 j. en M. a. J. Jans sen 28 j.; C. J. Feelders 29 j, en G. M. Schets 33 S. A. den Elzen 23 j. en W. Harlaar 20 j,; H. Rosendahl 35 j. en H. j. Velthorst 32 j.: E. van Witsen 29 j. en m. J. Sdheffer 25 j.; H. de Ruiter 21 j. en H. W. P. Sche pen 20 j.; L. van 't Hoff 24 j. en A. v. Tilborg 23 j.; h. Kiel 23 j. en W. H. Overgauw 21 j. GEBOREN: Ina, d.v. J. H. Roeteïs en L. v. d. Slik. OVERLEDEN: J. O. van Beek, 54 j, W. p. van Rooijen, 72 j. weduwe van C. Bazel, ONDERTROUWD: W. L. van Buijn 34 j. en H. P. Buijtenbek 29 j*.; A. L. Dijkshoorn 22 j, en J. P. Schop 21 j.; J, M- Heuscben 22 j, en H. M. Dome- nie 21 j.; J. W. van Hove 23 j. en J. P. van Duikeren 21 j.; C. Könemann 26 j. en G. A. van Dongen 26 j.; F. J. Krüter 25 j. en G. P. v. d. Pol 24 j.; A. L. v. d. Most 25 j. en A. J. van Lieshout 23 j.,' J. v, Nieuwenburg 30 L en A. A. Ligthart 21 j.; C. D. de Pianque 23 j. en J. F. J.- Slegt 10 j J. van Ravens 46 j. en C. Mak 34 j.; C. Robberegt 55 j. en A. F. v. Prooij- en 57 j.: j. v. d. Weijer 30 j. en H. A. Lahen 29 j.; c. H. Groene weg 38 j. en E. Krohne 32 j. AMSTERDAM Wanneer een gt- beider in een fabriek zich ongeveer driekwart eeuw geleden per ongeluk flink in de vinger sneed, placht hij een spinrag te zoeken en die op de wond te leggen. Hij meende dat dit sptnnen-kunstiverk beoorderlijfe was voor de genezing. Tegenwoordig is op bijna elk bedrijf nan enige be tekeniseen gediplomeerde EHBO-er aanwezigdie een grote doos pleis ters en zwachtels bij de hand heeft en die bij elk ongeluk, ook al is het zeer ernstig, weet wot hern te doen staat. Deze enorme vooruitgang is te danken aan de Nederlandse ver eniging uoor EHBO. die op 5 en 6 Ju7ii haar fiO-jarig bestaan feestelijk gaat vieren. In de tijd dat er in Nederland trams noch auto's reden, kregen de eerste Nederlanders, nog gekleed in deftige, zwarte pakken en met mooie hoeden' op, les in eerste hulp bij ongelukken. Men leerde en men leert nog wat te doen bij een ongeluk, en vooral wat niet te doen. De Nederlandse vereniging groeide en telt nu ruim 20.000 leden, van wie er bijna 14.000 een officieel er kend Eenheidsdiplome hebben. Voortdurend komen er meer eer- stehulpers bij. cn voortdurend kan de vereniging aan meer verzoeken tot assistentie voldoen. Geen grote demonstratie of sportgebeurtenis gaat voorbij, of men ziet er de be kende mannen en vrouwen met hun blauw-gele banden om de arm en verbandtasjes om de schouder lopen. Zij zijn allen opgeleid door artsen. (Advertentie LM.) de schoonmaoKjf"" Pr.cMlü* ClZoo- V I" vsrscWl' «yJT in 1 yt BONT p fifficrf ls „kroo" °P hêt nu a15 werV oev een nieuv/ V de*? \per^erH aa»'«ed",g WAIENBURGERWEG 141 ROTTERDAM Een langdurige en ingewikkelde zaak betreffende bet al of niet over treden van een bepaalde loonrege ling. waarbij het Aannemingsbedrijf N.V. v/h H. T. de beklaagde was In de persoon van de directeur A, T„ diende vanmorgen voor de economi sche politierechter. Deze maatschap pij leent al veertig jaar bij tijden ar beiders uit aan de BPM, die daar moeten voorzien in een tekort aan werkkrachten wanneer de omstan digheden zulks noodzakelijk maken. Hun loon wordt echter dan door de a annemingsmaatscna ppi j u itgek eerd die daarvoor naderhand dan de nota bij de BPM indient. De laatste tijden zijn practisch voortdurend enkele honderden, in het geval waar het om gaat 908 man, op het terrein van de BPM aan het werk. Het loon dat zij ontvangen van de NV T. is dan hoger dan het loon dat de BPM-arbeiders ontvangen. Echter met dien verstan de dat de sociale voorzieningen van de laatste uiteraard beter zijn. We gens het uitbetalen van een te hoog loon was de NV thans voor de eco nomische politierechter gebracht, doch uit de explicaties die geruime tijd in beslag namen, en waarbij en kele getuigen werden gehoord, bleek wel, dat het de aannemingsmaat schappij onmogelijk is om de arbei ders uit te betalen volgens de rege ling van de BPM, hoe gaarne deze NV dat ook zou -willen. De Officier van Justitie achtte de overtreding evenwel aanwezig en eiste een boete van f 1000.bij niet betaling te ver vangen door drie maanden hechtenis. De economische politierechter over woog evenwel dat de aannemings- firma de overtreding niet ten laste Onenigheid over militaire parade te Kaapstad KAAPSTAD. De gemeenteraad van Kaapstad zal de oUiciele parade op 2 Juni, de dag van de kroning van koningin Elizabeth van Enge land, niet bijwonen, omdat de mili taire autoriteiten van Zuid-Afrika hebben bepaald, dat de „Union Jack" niet zal worden meegevoerd en het „God save the queen" niet zal wor den gespeeld. De raad besloot wul de parade van oudstryders. die later op die dag zal worden gehouden, te erkennen. Op deze parade zal wel de Britse vlag worden meegevoerd en het Britse volkslieci worden gespeeld. De militaire autoriteiten verklaar den, dat de officiële procedure het meevoeren van de „Union Jack" in parades, behalve in Natal, verbiedt en dat het „God save the queen" slechts kan worden gespeeld als de gouverneur-generaal aanwezig is. Marktberichten VAN CE COóP. TCINCC L'IVVEILIS*G DER ZUlD-HOLLAN'DSCIIE-EiLANDEN - G.A. TE ROTTERDAM Aardbeien 38—68 per doos. Andijvie J932; bloemkool I 3156. idem II IS—43: kroten 12—16 per bos; stoof sla 29; postelein 1115; bospeen I 30—46, idem II 1735; wa speen 30— 55; rabarber 1245; radijs 3.00—6.60; sel derij 2.-00—6.50; sla II 2.56—3.20; spina zie 8—24 kan worden gelegd, daar het haar onmogelijk is om verandering te fcfengen in de bestaande loontoe- stand, en sprak verdachte vrij. Telegram aan minister en Amsterdamse wethouder (Eigen bericht) DEN HAAG De minister van O. K. en W. en de wethouder voor kunstzaken van de gemeente Am sterdam, hebben Donderdag van het ballet der Nederlandse Opera navol gend telegram ontvangen: ,.In tegenstelling tot alle andere geêngageerden heeft het ballet Ne derlandse Opera nog steeds geen zekerheid voor aanstaand seizoen- ffoetnel tydperfc a/slutting nieuwe engagementen reeds aan het ver strijken, kan directie geen enkel uit sluitsel geven. Indien niet op kortst mogelijke termijn definitieve beslis sing genomen zou worden omtrent al of niet voortbestaan operaballet, dreigen binnenkort 27 leden van dit ballet werkeloos te worden. Onder getekenden menen goed te doen aandacht by ryk en. gemeente te vestigen op toestand van onzeker heid, die grote onrust veroorzaakt. Namens operaballet de leden: Kyril Afban, HaTiny Bouman, Kif Hoi- tinghJohan Verdoner, Margot van Willigenburg." (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De officier van Justitie bij de rechtbank, mr Tonc- kens, heeft vanmorgen in hoger be roep bevestiging gevraagd van twee vonnissen van veertien dagen hech tenis. die de kantonrechter in de vorige zomer oplegde aan de uitge ver W, van der L, wegens over treding van de loterijwet. Van der L. v/as de exploitant van de voet balprijsvraag „Eén-nul", waarover vorig jaar zoveel stof is opge waaid. Verdachte was- niet ter zit ting verschenen. Uitspraak Vrijdag 12 Juni. Italiaanse kunstschatten - vele milUoenen icaard op weg naar Den Haag DEjif HAAG. De kunstvoor werpen uit Vaticaanstad en ver scheidene Italiaanse steden, die van het einde van de volgende maand af in het Haagse Gemeentemuseum worden tentoongesteld, zijn in een speciale treinwagon onder politie bewaking onderweg naar ons land- De stukken, die met elkaar de ex positie „Kunstschatten uit Vaticaan stad, Italiaanse kerken en musea** zullen vormen, vertegenwoordigen een waarde van vele millioenen guldens, zy zijn in Italië naar twee centrale punten vervoerd, Bom® en Milaan, en daar in de trein, ge laden. LOBITH, gepasseerd 28 Mel 1953 voo? 13 uur naar Duitsland. OPVAART de Ro°y; Mineral 9 Roe- lofs: Wijkdienst 5. v. Rossum; Wijk dienst 15, Bytjcs: Bourguignon. Versluis; c'ÏHr\ D4ubJllet: 5.H.V. 73, Hofman: S.H.V 8. VermeulenMaria. Gerritsen: Mozart. Meemvsen; Gtmnard, Mol- Cor- nelie. Bout; Broedertrouw, den "Boer; Leo. v.d Staay; HirondeJlc, Wijnen: Klookner 20. WJitens; Damco 20. Rupró- der- Verwisseling, de Vries; Petronella, Rlsico, Dmzendsti-a; Maria Wllhelmina Knaupe; Anna Gertrud, Ludwig; Empresa. de Bot; Veere. Bones: Alvracht 7. Schollen; Esso Hamburg, Gergler; Mora. Spcuyt: Alja, Visser; Nussia 3, Fabn; Vitesse, Hoekstra; C.E.M. 2, Joele; W, v. Driel 37, stout: Hes. Novs de Bie; AJphonw. et Antome, Beenen; Spes Salutis. BoSehr Nooltge- dacht. Mastenbroek; Stella I, de Koning: «ml. Stam; Emgrie. Davids: Verwis seling. Zwiers; Mosel 103, Bbcling: Rhe- nus 83 Ratzheimer; Express 3 Ochler: Gejria 2. v. Eiburg; Dany, v. "d. Adel; 2 Gebr., Boon; Hoop op Zegen. Meodenl dorp; R hen us 88. Scbirrig; Helbert, Sim- rietlij Rbenus 80, Schafer; C. W, 121, Pr?31* Frcsto. Neijcnsikkens: TJig. 4. pcher; Gaiiein den Breejen; Bosnia, Timmermans; Mineral 3. Spier; Parkade d. Staal; Klmgenthal. Sipp; Merap, Verwijs: S.H.V. 65, de Rijke- S.H.V, 77 Ranters; Franz. Kroos; Charltas Visser:' Brekeienkamp Padmos: Asgnrd. Stavast; Doris Ha!Ier. Neuer; Cornells, v. Brs- ïr.L. Anïhemaal. v Dongen; Seam 4, Uuldriks; Alvracht 10, v. Deurzen- ThoJ mas. Maehlels; Beatrix, Kluwer;*Anna Maria, Hofman; Alice, de Ruyter; Frie- dei. Hiidcbrand; h, Neuerburjr 6. Munok; Mercator, v. Weelden; Aerden- bout, Schuur; Alvracht 6, Kregting: Gooland. de Haas; Theisme Prins; Rla, v. d Laan; Tempert. Verstlchel; Frits, Bidden; Atalante. Troost; Flat Vol 18 v. Bergbem; Rival, Westnfc: Nieuwe Zorg, Bosch; Padoite, Thijssen: Harden- burg, Bruns; Fes in, Keek; Henne, Da- yjdS; 4. Gebr.. Pelgrim; Henna v. d. ?,,Ci: „T^ariSport 75. Wegman; Rbenus 141. Dijk: Elba, v. Luyck* Gilbert, Teeuw; Anna Mathllde. v. d. Horst: Dankbaarheid. Krikke; Gean, v.d. Tuik: Elisabeth. Held; Heimkphr. Stieck; Noordster, Schaapman; Johanna Gerard, Peters; Rijnstrans. Ooy; Bulgaria, Koops; Leonora Cornelia, v. Riemsdij: £rga,sï „,V'£sir; Comptoir I Eifler; Frankfort. Ertel; Anna.v. Gent; Ruhr- tank 2. Kuppen; Malir 3, Dorfler; Adria ns. Kuipers-, Josephina. Wissen; Esso 3, Sternen; H. Kurier 23. Tnmbom; Rijn stroom, Purman. Naar Bazel: Moravia, Kalis; Roveredo. v. d Tak; Diavolezza, Eigetnan; Mare, Hansel; Agatha, Adriaansen; Morote. Sprauer; Isala 5 Boksiag; Froburg, Meijer. AFVAART Naar RutterdamBeta. Klein; Harpen 81, Valkenburg; Rhemunion 9. Paul; Ja cobus. Goeveneur; Viamala, Stutting; Jolian. Koovjman; Damco 101, Pols: Em- bla. de Graaf; Nussia 2, Klockner; Era to Veldhoven; Venus, v. d. Heidt; Ernst. Zeits: Damco 18. Stoop; Oranje 8, v. Werkhoven. Arbeco, Smits, Alphen a.d. Rijn; Ener gie 1, Alblas, Arnhem; de Goede Ver wachting, de Vries. Lochem. BOTTERDAM. Vorice weck Donderdag reisde een bewoner van de Schie weg met een ietwat aangeschoten heer naar Rotter dam. De laatste beweerde, een bekend concertpianist te zijn» hij zou diezelfde middag een concert moeten geven in de ivonlnginne- kerk. Zijn medereiziger, groot muziek liefhebber, nodigde d~e pianist uit, bj| hem thuis eon kop sterke kof fie te komen drinken, op welk voorstel de onder grif inging. De koffie werd geconsumeerd, de pia nist speelde even dc vingers los op de piano m het huis aan de Scliieweg ^sn toen de musicus het huis verliet, had hij 50.— ge leend van zijn gastheer „om bood schappen te doen. Het honorarium van de pianist zou 80,— be dragen en na het recital zou het geleende bedrag worden terugge bracht. Dat is nooit gebeurd. De politie werd in de zaak gemengd en met assistentie van de Haagse politie kwam men er achter, met de 56- jarige Haagse pianist L. A. J. B. te doen te hebben. Het bleek dat hij een straf van drie maal twee dagen wegens overtredingen aan het opknappen was in de strafge vangenis te Scheveningen. Gistermorgen was zijn straftijd om. De rechevsce van het politie bureau Bergsingel heeft hem aan de poort van de strafgevangenis te Scheveningen opgewacht en hem in Rotterdam in bewaring ge steld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1