Goed gem iddelde op expositie S 44 a<;i:!\ï)a Twee schoolkampen op „De Beer55 .Beroadette5 kreeg een uitstekende opvoering „De wrede zeesober en boeiend verfilmd Reeks kleine diefstallen werd opgelost Raad handelde lijvige agenda snel af 2 Korfballers op nieuw veld r DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Bankbouw even uitgesteld Zaterdag 30 Mei 1953 F) E ^toonstelling, die thans in een. der zalen van het Stedelijk Museum wordt gehouden van werk van de groep S 44 steekt m ver schillende opzichten gustig af bij de exposities, die in het verleden door deze groep waren verzorgd. Het gemiddelde is zelfs zeer be hoorlijk t® noemen, terwijl enkele •uitblinkers niet ontbreken. De ten toonstelling geeft voorts een anrd-g beeld van verschillende teennieken en richtingen, waarin de leden van S 44 hun kracht zoeken. Onbesuisde hoogvliegerij is daar zeker niet bij en in het algemeen krijgt men wel de indruk, dat er ernstig naar wordt gestreefd bepaalde ervaringen op een persoonlijke wijze te verwer ken. De beeldhouwer Piet vai* Stuy- ■venberg neemt, zoals gewoonlijk, een geheel aparte positie m. Toch heeft zijn werk m het kader van de gehele expositie niet dat over heersende karakter, dat anderen schade zou kunnen berokkenen. Door de bescheiden afmetingen is het zinvol er in opgenomen, terwijl het bovendien door zijn sterk ex pressief karakter er een zeer waar devol accent aan verleent. Deze marmer-plastieken bezitten, ondanks het statische element, een volkomen eigen leven. Voor wie de abstracties niet voldoende spreken, mogen de gestyleerde figuren een bewijs vor men, dat Van Stuyvenberg in deze richting toch wel bijzonder knappe resultaten^ uit zijn handen laat ko men. Er is' dezelfde gespannenheid die, tot het uiterste volgehouden, nimmer aan de zuiverheid afbreuk doet. Het in elkaar overvloeien van de vormen met hun afgeplatte kan ten en hun door de mathematiek bepaalde welvingen en rondingen, getuigd in grote mate van zijn streng logische en ordenende geest. Dat zijn gevoelens ook warm en impulsief kunnen zijn, is te zien in enkele olieverf-composities, waar de emotionele lijn en de felle kleurnoten van een zekere geladen heid spreken. In dat opzicht geeft G. Smit, die enkel© opmerkelijke aquarellen toont en composities in olieverf, door een strakkere op vatting blyk van een grotere inge togenheid, waaraan ook de koelere keuren medewerken. Albert Slot zond een mysterieus landschap in (Illyrië). Het heeft kwaliteiten, zij het, dat hij naar mijn mening niet helemaal in zijn opzet slaagde. Door de techniek, die hij aanwendde, zijn effecten als deze niet moeilijk te bereiken. Vaagheid betekent niet altijd kracht. Dit enkele koele waterverf land schappen laat zich toch de conclu sie trekken, dat wij jets van hem mogen verwachten. De portretjes zijn fijntjes en met liefde geobser veerd. Een groot decoratief paneel van een expeditiebedrijf is van J- de Raat. Het is beschaafd van kleur en verantwoord opgebouwd. De explosiviteit in de litho's van H. Sey zou, wanneer ze iets werd getemperd, het werk aan waarde doen winnen Hij heeft ongetwijfeld een grillige verbeelding, die hij gebruikt om het chaotische en ver wrongen© van onze wereld gestalte te geven. Soms gebeurt dit nog al plompverloren, een antfre keer schaadt hij door overlading. Toch mag ik hem liever dan hen, die platgetreden paden bewandelen. De traditionele werkwyze van C, F. Lampe moge bekoring hebben, het Schiedam.heeft Zondag „Succes" uitgenodigd Ter gelegenheid van de ingebruik neming van een nieuw korfbalter rein in het Volkspark op het v.m. Feestterrein heeft Sportclub „Schiedam" een wedstrijddag geor ganiseerd tegen haar stadgenote „Korfbalclub Succes". Het oude terrein aan de Westfran- kelandsedijk, waaraan zoveel herin neringen zijn verbonden, zal men met gemengde gevoelens verlaten. Sinds het echter werd vergroot, wa ren er voortdurend moeilijkheden met de voetbalvereniging SVV. Hier aan is nu een einde gekomen en dit is ongetwijfeld belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de vereni ging. Bovendien heeft men nu de beschikking over een ideaal terrein, waarvan het enige nadeel is, dat het niet door passerend publiek wordt opgemerkt. De wedstrijden beginnen Zondag om half elf met een ontmoeting van de adspiranten twaalf tallen, daarna komen de tweede twaalftallen aan de beurt en tenslotte zullen de eerste teams uitmaken wie de sterkste is. De hoofdwedstrijd vangt aan om 1 uur. v Klaverjassen om Parool-beker „Schieztcht" tcerd thans de winnaar De klaverjas wedstrijden om de Paroolbeker, georganiseerd onder auspiciën van de Schiedamse Kla- verjasbond, zijn dezer dagen be- emdigd. "Winnaar werd de vereni ging „Schiezicht". De prijsuitrei king zal Zondagavond geschieden bh Schikhof, Verbrande Erven 6. Het concours heeft tot de vol gende resultaten geleid: 1. Schie zicht 11732 punten; 2. De Dam 11710 punten; 3. De Bruinvis 11394 pun ten; 4. Siem's Vrienden 11191 pun ten; 5. Jaap's Vrienden 11020 pun ten; 6. Kleine Confiance 10853 pun ten; 7. Raadsvrienden 10410 pun ten: 8- Sportsinge] 9878 punten. Zilveren jubileum bij de Technische bedrijven Vrijdag was de heer M. Wey bij elkaar 33 jaar in gemeentedienst, waarvan 25 jaar als incasseerder bij de Gemeente Technische Be drijven. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum is de heer Wey Vrijdagmorgen met zijn echtgenote ontvangen in de directiekamer, waar ook de jubileumcommissie aanwezig was. Hier vond een hul diging plaats. In de avonduren zijn zijn verscheidene collega's en ver dere bekenden' het echtpaar thuis nog komen gelukwensen. Onder hen beVond zich "b.a. ook een depu tatie van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel. V, 1 - „Jeremia" van Gerard Batelaan. blijft werk, dat niet lang boeit. Zo wel het stilleven als het zelfportret, het eerste meer dan het tweede, zijn naar academische trant geschil derd. Verder zijn er van W. v. d. Does enkele romantische doeken; van J. de Raat krijttekeningen en aquarellen; van Ria Janse tekenin gen, litho's en enkele voorbeelden van sera per-board techniek, de laat ste illustratief niet onverdienstelijk. Ten slotte hangt er van G. Batelaan kleurig mozaïek en een vrij zoete verre muraille van F. Hendrikx. L. W. SCHMIDT. Vuilnisbakken als G.T.B.-spaarpot Het was een originele gedachte van de voetbalclub G.T3. om op haar jaarlijkse contactavond, die Vrijdag in gebouw Tivoii werd ge houden, een grote houten vuilnisbak te plaatsen, keurig opgeverfd en met een gleufje er in. om als spaarpot dienst te doen. De inhoud zal dan over enige tijd worden gebruikt om een luisterrijk feest te vieren ter ge legenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van de vereniging. Bovendien krijgen de leden thuis een miniatuur-asbak, die voor het zelfde doel dienst zal moeten doen. Over deze jubileumacties vertelde voorzitter A. Nootdijk een en ander in zijn welkomstwoord. Bovendien wenste hij twee spelers van het eer ste elftal geluk met de goede afloop van hun knie-operaties. Leden en donateurs voerden enige sketches op. De pianist-accordeonnist C. Schilperoord maakte de muziek voor een gezellig dansje als voorproefje van het grote jubilfeumfeest. Een om! vangrijke tombola, die eveneens door alle leden was mogelijk ge maakt, moest eveneens bijdragen in de komende feestkosten. Blindenzorg werd in de gelegen heid gesteld een collecte te houden. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bö ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Tentoonstellingen: 23 Mei15 Juni, Stedelijk Mu seum, Wo„ Za., Zo. 2—5 uur: Werk leden kunstenaarsgemeen- sehap S 45. Films; Passage, da. 2 en 8 uur. Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De wrede zee (14 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3. 5, 7, 9 uur; De rode havik (14 jr.). Bijeenkomsten: 30 Mei, Sportfondsenbad, 8 uur: Afzwmfeest. 31 Mei. Podium Plantage, 12.30 uur; Tweede deel muziekcon cours t.g.v. 60-jarig bestaan „St. Ambrosius". 31 Mei. Nieuwe Kerk (Gorzen), 7.45 uur: Bijeenkomst C.J.M.V. en C.J.V.F. m.m.v. Duitse bazuin blazers. 1 Juni. Beyersbergen, _810 uur: Receptie t.g.v. promotie H.B.S.S. Hoek-personeel in Musis bijeen Het Personeel van Hoek's Machi ne- en Zuurstoffabriek kwam Vrij dagavond in Musis Saci'jim bijeen ter viering van het jaarfeest. Leden van de personeelsvereniging voerden de klucht „Papa strijkt de vlag" op. Het stuk had veel succes in de volle zaal. De lachsalvo's waren niet van de lucht. Met medewerking van Kees Manders, de accordeonnïst "Wim Bosch, en de Alpina Ober Bayern Kapel met jodelzang van Trudy Scheblowna, heeft men ver volgens de gezelligheid ten top ge voerd. Ook de Boerenkapel uit de Peel droeg hiertoe haar steentje bij. Voorzitter H, Hamerslag sprak een kort openinsgwoord. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door de volgende artsen: C. Duyster-Jamin, B.K.-Laan 156, tel. 69991; A. L J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel, 67760; G. in 't Veld, W. de Zwij- gerlaan 23. tel. 68599. Geopend is apotheek Gouka, Hoogstraat 29. 2210 Rob ziet de ste nen op de weg ploffen en begrijpt, wat die Ara bieren van plan zijn. Hij geeft meer gas en de auto schiet snel vooruit, dwars door een regen van stenen. „Als we ge luk hebben komen we er door," zegt hij, „die kna pen durven ons blijkbaar r.iet aan te houden en trachten zo ons tot stop pen te dwingen. Maar wij hebben een flinke voorsprong, want op de ze smalle weg kunnen zij met hun paarden ook niet snel vooruit komen en de grote weg is niet ver meer." Maar heeft Jack evenveel geluk ge had? De afstand tussen beide wagens is groter geworden en door een scherpe bocht, die het uit- zicht belemmert, raken zij het gezicht op de vrachtauto even kwijt. Daar komt de wagen.... Ja, hij haalt het ooki Maar op hetzelfde moment Willy geeft een gil ..Hij stort in het ravij'n!" komen drie, vier grote steenbrokken van de hel- j roept ze uit, „Jack kan de wagen niet meer op ling af en komen vlak voor de wagen terecht. de weg houden,' Beroep op onderwijzend personeel om leiding te verzorgen De Schiedamse Gemeenschap zal deze zomer voor het eerst een aanvajig kunnen maken met de uitzending van kinderen naar een vacantiehuis. Voorlopig heeft men nog wel niet de beschikking over een eigen tehuis, maar verblijft de Gemeenschap als gast (en. financieel mede-geïnteresseer de) in het vacantiehuis van de Stichting Vacantieverblyven Lagere School jeugd. Dit tehuis wordt straks voor het eerst in gebruik genomen. Het is een gerestaureerd Duits ziekenhuis, dat in de oorlog door de op „De Beer" gelegerde troepen is gebruikt. De Schiedamse scholieren, leer lingen uit de hoogste klassen van de lagere scholen die hiervoor wer den aangewezen, krijgen van 18 Augustus hun eerste kamp. Het zul len. dan de leerlingen van de R.K. scholen zijn, die als groep een week m het prachtige natuurreservaat verblijven. De week daarop volgen de kinderen van dc openbare en prot. christelijke scholen. Teneinde te voorzien in de nodige leiding 1 hoofdleider, 3 leidsters en 3 leiders per kamp is een schrijven gericht aan het onder wijzend personeel. De Schiedamse Gemeenschap doet hierin een drin gend beroep op de onderwijskrach- Krachttoer van het Katholiek toneel Voor het tienjarig bestaan van het O.L. Vrouwe Gilde in Schiedam is een toneelavond in het Passage- theater geprojecteerd, aan de ver wezenlijking waarvan de twee R.K. toneelverenigingen „Alberc^jngk Thijm" en „Bredèrode" gezamenlijk meewerken. Als stuk werd gekozen „Bernadette" van Henri Ghéoti, waarin de bekende Franse toneel schrijver het gebeurde te Lourdes zo zuiver mogelijk 'plaatste in de sfeer van het alledaagse. 4CK" HAWKINS een imponerend acteur kunt u op het doek van het Passage-theater zien als kapitein uan een Brits marine- vaartuig, dat in de oorlog tot taak heeft convooien te beveiligen. Hoe grimmig die taak is, heeft Nicholas Mottsarrat uitvoerig beschreven in zijn gretig gelezen boek „The cruel sea." „De wrede zee" en film regisseur Charles Frend heeft zijn verhaal na genoeg op de voet ge volgd en verfilmd in. een sfeer van harde, bittere werkelijkheid. Zijn film wijkt m zoverre af van het stereotiepe zeehelden-relaasdat de lioee hoofdfiguren nu eens niet volgens conventionele schema's van ruwe-bolstcr-blanke-pit opgetrokken zijnmaar als karakter meer doorwerkt en dus ook sterker levend te voorschijn komen. ZO is het geloofwaardig, dat die robuuste kapitein Ericson met zichzelf in de knoop zit, van alle spanning oen terugslag ondervindt en aanvankelijk niet gehard kan raken tegen de noodzaak, dat hij soms mensen moet opofferen. Ge loofwaardig is ook de figuur van zün eerste officier die zoals trouwens alle andere officieren aan boord, met uitzondering van de kapitein hier in de oorlogsprac- tijk zijn eerste zee-ervaringen op doet, zijn verantwoordelijkheid heel zwaar weegt en ondanks alle ge prikkeldheden en conflicten pal staat naast zijn kapitein. Voorzover de film zich tot die twee door Hawkins en Donald Sinde-n mooi sober gespeelde figuren bepaalt en samen met hen ook de zee cn het schip hoofd rollen laat spelen, komen er alle mogelijkheden voor een sterk dra ma op het doek. Maar vaak ook wordt de aandacht afgeleid naar de nevenfiguren, die de een na de an der dan met hun persoonlijke moei lijkheden naar voren gehaald wor den. En daar bleven de filmers te oppervlakkig en soms goedkoop zelfs. Door haar werkelijkheidskarakter dat zonder pathos heel sterk werd opgevoerd is „De wrede zee" boeiend en aangrijpend. Voor al desemi-documentaire opnamen aan boord van de gevechtshan- Jack Hawkins in actie als kapi tein van een marwe-corvet m „De wrede zee". delingen en het speuren naar vij andelijke duikboten zijn uiterst suggestief en met zijn montage van beeld en geluid weet French al valt hfj dan nogal eens in her halingen heel knap beklemmen de spanningsclimaxen, te bereiken. MONOPOLE „De Rode Havik" De verhouding tussen blanken en Indianen m het nog zo prille Ame rika komt weer aan de orde in de film „De Rode Havik", die tot en met Maandag aan de Hoogstraat te zien is, We leven dan plotseling weer in 1848, toen de oorspronke lijke bevolking van het land nog kon dromen van een eigen rege ring zonder de gehate blanken. Een karavaan trekt erop uit, maar wordt steeds weer aangevallen door de Indianen, met wie een lid van de karavaan onder één hoedje speelt. Op de achtergrond bemer ken we iets van de intriges, waar aan dit verraad ten grondslag ligt. Zonder te vertellen wie en waar om, kunnen we verzekeren, dat de spanning de' zaak voortdurend ia handen houdt. Het moet gezegd worden dat ,.Ber- nadette" voor het R.K. toneel in onze stad een krachttoer is gewor den. waaraan zij zich gelukkig niet heeft vertild. Dat dit niet gebeurde, moet in de eerste plaats worden ge schoven op rekening van een uit stekende spelerskern, waaromheen zich de rest van het uitgebreide gezelschap zonder veel bezwaren kon groeperen.'In de twe'ede plaats noemen wij da»*-Richard Flink, die als regisseur de moeilijke taak had van deze twee groepen een gave eenheid te vormen en hen tevens vertrouwd te maken met de grote ruimte van het Passage-toneel. Zonder ons over te geven aan het noemen van teveel namen, willen wij niet nalaten te wijzen op de uitstekende wijze waarop Til Rip per da de titelrol vervulde. Aan de avond, die o.a. werd bij gewoond door burgemeester en me vrouw Peek, deken R. J. J. Reynen en verscheidene geestelijken en vooraanstaande figuren uit de R.K. bevolkingsgroep, werkte ook nog een jongenskoor mee o.l.v. de heer J. Eikenbroek. Joop "Walvis bege leidde op het (kerk-)orgel. Wanneer ons nog iets van het hart moet, dan is het wel het hin derlijke applaudisseren, dat bij dit stuk allerminst thuishoorde. ten. zich één week beschikbaar te stellen. Uiteraard is het de bedoeling dat de beide groepen zoveel moge lijk een eigen leiding krijgen. Ofschoon de S.G. dit jeugdwerk als zuiver idieel beschouwd wil zien elders wordt dit werk ook vaak belangeloos verricht heeft men toch gemeend een vergoeding voor deze leiding te moeten vaststellen, nl. vier gulden per dag per leider en leidster. De hoofdleider ontvangt een vergoeding van zes gulden per dag. Gemeenschap mag nog paar maanden blijven De voorgenomen bouw van de Am sterdamse-Incasso bank aan de Gerrii Verboonstraat zal nog even op zich laten vrachten, ln ieder geval heeft de Schiedamse Gemeenschap, die van de tegenwoordige plaats zal moeten verdwijnen, bericht gekregen dat men tot September, dus na de Vacan- tieweek, nog zal kunnen blijven. Ret zal voor het bestuur van de S.G geen onwelkome boodschap zyn geweest, want na lang zoeken is men er nog steeds niet in geslaagd een nieuwe plaats voor het eigen ge bouwtje,. waarin ook het reisbureau van Lissone-Lindeman is onderge bracht, te vinden. Zoals bekend, wa ren er plannen om de hele zaak te verrollen naar het pleintje tegenover de H.A.V.-Bank, doch nadat zij zich ter plaatse op de hoogte hadden ge steld van de situatie, zoals deze dan zou worden, besloten B. en W. hier- vooi geen toestemming te /erilenen. Aan de havenkant bleken aanwezige kabels onoverkomenlijke bezwaren te scheppen, terwijl meer naar liet midden, waar een latwerk het huisje heeft aangegeven, het uitzicht op de winkels naar het oordeel van het Col lege verloren zou gaan. Ruitenvernielers bekend Vier jongens, tien en elf jaar oud, hebben Donderdagavond de vi; ftig glas-in-loodruitjes van de Juljanakerk ingeworpen met gro te stenen. De politie heeft ook hen aangehouden. T elegramhesteller knoeide en trok er tussen uit De politie heeft de 17-jarige tele grambesteller M. aangehouden in verband met knoeierijen door deze in dienstverband gepleegd. De jon gen had bij het bestellen van een telegram de kapitein van een Finse boot ten onreente een bedrag van 7.50 laten betalen. Toen dit be kend werd, trok de jongen er zon der bericht tussenuit. In Den Haag vroeg hij Donderdag onderdak by de politie, die hem logies gaf en hem daarna weer naar Schiedam transporteerde. Gebleken is, dat de jongen nog meer op zijn geweten had. Hij heeft bekend ook meer malen geld uit offerblokken te heb ben genomen. Ook zou hij een ra- diotoes tellet je hebben ontvreemd. Er is proces-verbaal tegen hem opge- Juni. De inhaalmars is vastgesteld maakt, I op 11 Juli. Herv. Gemeente koopt pand Nieuwstraat 12 De Centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente heeft besloten het pand Nieuwstraat 12, waarin het laatst het Bureau Huisvesting en de Schiedamse Gemeenschap waren ge huisvest, aan te kopen van het Weeshuis der Hervormden. Het ge bouw zal dienstbaar worden ge maakt aan het kerke werk in het algemeen, met name voor de jeugd organisatie, Wandclmarsen voor de schooljeugd De traditionele scboohvandelmar- sen, waarmee ondertussen reeds weer gestart is zullen verder nog plaatsvinden op Zaterdag 13 en 27 Stelende jongetjes aangehouden Na zich lang bezig te hebben gehouden met raadselachtige klei ne diefstallen waarvan de daders niet konden worden gepakt, heeft dc politie Vrijdag het mysterie weten op te lossen door de aan houding van een aantal jongens In de leeftijd van tien tot veertien jaar. Het was de laatste tijd meer malen voorgekomen, dat uit ge parkeerde bakkerswagens brood en banket werd ontvreemd. Vrij dagmorgen zag een bedrijfsleider Cricketontmoeting Excelsior-Hermes Hoewel de cricketbal reeds enige weken de Nederlandse velden we derom bevolkt, is er in Schiedam tot nu toe nog geen ontmoeting ge weest tussen 2 eerste klasse teams. Wel hebben beide eerste teams van Hermes D.V.S. en Excelsior Za terdag jJ. een oefenwedstrijd ge speeld, maar tot een officieel tref fen is het tot nu toe nog niet ge komen. Zondag a.s. openen dan de beide eerste elftallen van Hermes D.V.S. en Excelsior het cvicketseizoen 1953 in Schiedam met de ontmoeting Ex celsior 1 tegen Hermes D.V.S. 1 op het terrein van Excelsior aan de Oude Dyk. Zoals reeds is gemeld, verkeert het Excelsiorterrein momenteel in een prima conditie, zodat wat dat betreft de voorwaarden voor een goede crick etweöstrijd aanwezig zijn. Excelsior, dat vorige week de oefenwedstrijd juist op het nipper tje met 2 runs wist te winnen, zal zeer zeker haar best doen om deze overwinning te continueren. terwijl Hermes D.V.S, zeker zal pogen om nu de touwtjes in handen te houden. Wy zijn zeer benieuwd naar de uitslag van deze ontmoeting welke Zondag a.s. te 11 uur zal aanvan gen. van de bakkerij „De Nijverheid" hoe een jongen van twaalf jaar zich hieraan schuldig maakte. Hij kreeg hem te pakken en kon de knaap aan de politie overleveren. Het bleef niet bij deze aanhou ding alleen. In de loop van de dag werden nog vier knapen naar het politiebureau getransporteerd, die zich met de zelfde praktijken be zig hadden gehouden. By het ver hoor bekenden zij ook schuldig te zijn aan de diefstal van geld en sinaasappelen uit een woning aan de Nassaulaan. Uit een lift van een flat aan de Broers vest namen zij pakken chocolade weg en er werd een bedrag van 11 gulden ontvreemd uit de winkellade van een groentezaak. De reeks cltallen die het groepje op zijn geweten had. was hiermede nog niet uitgeput. Be halve brood, werden ook flessen melk uit wagens gestolen. Uit een garage verdwenen twee binnen banden, en een blik met biscuits pakten de jongens op de Vlaar- dmgsedijk uit een auto van de fa. Verkade. Autobotsing in de Tuinlaan In de afgelopen nacht omstreeks twee uur, is de personenauto van de bedrijfsleider A. P. S. in de Tuin laan m volle vaart tegen de aldaar geparkeerde auto van B- Z. gereden. De klap was zo hevig, dat de stil staande auto werd weggeschoven en dwars op het trottoir kwam te staan. De politie heeft een onder zoek naar de oorzaak ingesteld. GEMEEHTE Mi» SCHIEDAM ("officieel nieuws! INENTEN TEGEN POKKEN Op Dinsdag. 2 Juni 1933 des na middags van 2 tot 3 uur bestaat ge legenheid tot kosteloze inenting te gen pokken in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen mede brengen. Medezeggenschap bij Gemeentewerken blijkbaar nog niet in orde Lang heeft de gemeenteraad Vrijdagavond niet gepraat over een agenda, waarvan de grootte de belangrijkheid niet aangaf. Burgemeester Peek, die de diverse fractieleden had gelukgewenst met de verkiezingsresultaten, hamerde er lustig op los. Eén voorstel werd zowaar nog teruggenomen om op de agenda van Juni weer te verschijnen. Het was het voorstel tot het Inrichten van een schaftlokaal en wasruimte hij Gemeentewerken. Oor zaak: het niet voldoende inschakelen van de medezeggenschapscommissie. Verder zyn alle voorstellen zonder stemming aangenomen en geschiedden de benoemingen volgens voordracht. Het „om niet" aanvaarden van een strook grond ter grootte van 50 m2 van de firma Jos. van Gelderen op de hoek van de Raam en de Noordmolenstraat, betekende dat men er rekening mee houdt dat deze oud ijzer-opslagplaats voorlopig op dit punt in dc bin nenstad gevestigd blijft. Immers, tegenover deze grondaanvaarding stond de toezegging van een extra ingang aan de Noordmoïenstraat. De heer H. v. d. Kraan (CHU) sprak waarschijnlijk uit het hart van velen, toen hij erop wees dat deze opslagplaats een doorn in het oog is van ieder die het goed meent met de sanering van de oude stad. Wanneer we zien hoeveel geld de gemeente ten koste legt aan het verwijderen van alles wat in de bebouwing aldaar niet thuis- behoort, dan komt het toch op z'n minst vreemd voor dat een der gelijk bedrijf hier kan blijven, ter- Svijl elders in de stad ruimte aan wezig is om zich zonder bezwaar voor de omgeving te vestigen. Ernstig klaagde de heer v. d. Kraan over de grote last, die de firma van Gelderen veroorzaakt Men maakt er een gewoonte van de straat als werkplaats te gebrui ken. Wethouder v. d- Berg moest toe geven dat de toestand weinig ideaal was, maar hij had de indruk dat de firma van Gelderey een gun stige gelegenheid afwacht om uit de oude binnenstad te vertrekken. Met het oog hierop had men zelfs al een uitneembare betonschutting laten komen om deze langs het terrein te plaatsen. Niet zó Bij het aan de orde komen van het voorstel om een crediet van f 12,000 te verschaffen in verband met de inrichting van een cantine en waslokaal bij de Dienst van Gemeentewerken, kwam de heer van Lith (Arb.) als zijn grote be zwaar naar voren brengen dat in deze kwestie de medezeggenschaps commissie niet voldoende werd ge kend. Hij stelde maar voor dit agendapunt af te voeren, zodat de commissie alsnog haar oordeel over het plan kon geven. Als oud-wethouder van Ge meentewerken kon de heer v. d. Kraan vertellen dat dit plan juist was voortgekomen uit een bespre king met de medezeggenschaps commissie. Hij gaf echter toe dat men de tekeningen niet had laten zien. „Als het er alleen maar om te doen is om die te laten bekijken, dan heb ik geen bezwaar tegen uitstel," zo merkte de .heer v. d. Kraan niet al te gelukkig op. Het gevolg van deze opmerking was een scherpe reprimande van achter de groene tafel, waar mr P. van Bochove (arb.) ais wethouder van Personeelszaken erop wees dat dergelijke opmerkingen nu niet di rect wijzen op een erkenning van de medezeggenschap. Z.ï. is er blijkbaar op dit gebied bij Ge meentewerken nog heel wat te verbeteren. Het is het recht van de medezeggenschapscommissie dat zij inzage krijgt van een derge lijk ontwerp. Zo nodig zal zij hier in wijzigingen kunnen eisen, wan neer mocht bliiken en de wet houder had blijkbaar die indruk dat het plan niet ideaal te noe men is. De Raad ging ermee accoord dat het voorstel tot de vergadering van eind Juni wordt aangehouden. Rusland in hef geding De heer Bosch (VVD) heeft naar aanleiding van gemeentelijke vergoedingen voor geleden storm schade nog gewezen op de moge lijkheid om een deel van dit geld. straks terug te vorderen als de de finitieve schaderegeling, waarop hij liever gewacht zou hebben, is vastgesteld. Het gemeentebestuur houdt twee ijzers in het vuur, al dus mr van Bochove. Niet alleen wordt de schaderegeling in het oog gehouden, maar ook is er een ci viele procedure in voorbereiding tegen de eigenaar van de „Korsa- kov", die o.a. de steigers en vlot ten van de Vios vernielde. Dit is dan de Russische regering. In ieder geval worden maatregelen voorbe reid ingeval het schip zou willen vertrekken. In de commissiekamer stond gis teravond een maquette opgesteld van het tweede gedeelte van het uitbreidingsplan „Nieuwland", met de uitvoering waarvan nu zo lang zamerhand is begonnen. De raads leden hebben er voorlichting bij ontvangen van de wethouder van de Woningdienst, mr M, J. M. van Kinderenden, de stedebouwkundige van de Dienst van Gemeentewer ken, ir J. M. Horvath. GE.SLAAGD Voor het eindexamen van de Ge meentelijke Middelbare Handels avondschool slaagden mej, A. M. Prins en de heren H, Brugmans, A. de Bruyn, J. Bijkerk, B. Caton. S. Hogestein, J. G. Keyzer, C. H. Kou- denburg, A. Ram, J, J. M. Vogels en H. Vroom. Alle candidaten behaalden het rijksdiploma. Burgerlijke Stand Geboren: Teun, z. v. A. Th. Quadt en J. M. v. d. Ent; Adrianus. z, v. A. Aarssen en C, Krommenhoek; Petro- nella, d. v. J. v. Rossen en E. C. Mar- tijnse; Adriana H., d. v. A, v. Don gen en E. A. v. Wijnen; Willem, z. v. P. v. d. Sijde en M. M. Grandia. KERKDIENSTEN Herv. Gemeente: Grote Kerk 10 uur: ds A. Hoffman; 5 uur: dr L. J. Caze- mter. Nieuwe Kerk 10 uur: ds J CS. Jansen; 5 uur: ds J. D. Smids. Wes- terkerk 10 uur* ds J Gras Vredes- kerk 9 en 10.45 uur: ds J. D. Snuds Ned. prot. Bond, Kerk WestvesL 10.30 uur: ds P. J. Bamouw. Evangel. Luth Gemeente, Kerk L. Nieuwstraat: 10 uur: ds J. van Leeu wen, Oud-Kath. Kerk, kerk Dam, 830 uur: Vroegdienst; 10 uur: Hoogmis v. d. H. Drievuldigheid. Donderdag: 9 uur: H. Mis; 8 uur: Lof Sacramentsdag. Netï. Hctv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw TivoJi, 10 uur ds Abma Delisha. 'ven 4 uur: ds Hovius. Dordrecht. Chr. cercf. Gemeente, kerk Warande, 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Gud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven, 10 en 5 uur ds F, Luytjes, Leger des Hells, 10 uur Heiligings- samenkomst, 10 30 uur Openluchtpredi- kmg aan de Gerrlt Verboonstraat. 19 30 uur VerJossingssamenkomst. Evajig. Gem. Kerkzaat, Broers vest 53, 10 en 7 uur: dhr. J. Scgaar. Geref. Kerk (art, 31) kerk West vest 90, 8.30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Cetef. Gem., Volksgebouw Tum_ laan 50. 10 en 4 uur M J. Middelkoop Evangelisatie, geb Broersvest. achter <te molen, 10 uur ere-dienst, 4 30 uur Dienst des Woorüs. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59, 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods, „Pinkstergemeente" geb. Astoria Kethelstraat 45, 10 uur de heer L. Daniel. Den Haag. Kruisleger, geb. Tuinlaan 50, 10 30 uur Wijdingsdienst, 8 uur samenkomst o.l.v. adjudant T. Suzers, Geref. Kerk: Oosterkerk v.m 10 uur: ds G, Brinkman n-m. 5 uur: ds E. J- Oomkes Zo. e. Plantagekerk v.m 10 uur: Ds W. A. Kryger; n.m. 5 uur; ds G. Brinkman. Zo 5. Julianakerk v.m 10 uur*> ds E. J- Oomkes n.m. 5 uur: ds W. A Krijger. Zo. 4. Kethel v.m 9 30 uur: ds G. van An- del. R'dam-Charlois: n.m. 2.30 uur: ds G. Brinkman, Zo. 5.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1