nC^ p yum Nederlandse rederij ontkent verboden vervoer naar China j isté i V oorts «GELEZEN Fantaserende, oplichter vond wéér slachtoffers 3jDB§" Verlangt Kremlin spoedig debat over Duitsland? Televisie-uitzending van Emperor Jones Weldaadje Binnenkort Nederlandse lijst van strategische materialen Chinese troepen vervoerd en gewogen D Mendes-France neem! opdracht aan Bankrover gegrepen met geld nog in de hand f J j i i' f J eugdherberg geopen d in Terborg Pijn op gezette tijden Nieuwe „vredesklanken" van radio-Moskou Vijftien doden bij overval in Borneo Aardolievondst te Rijswijk (Z.-H.) Victoria Regia-hal in Blijdorp fungeert als „rimboe" BOS WA CHTER JOE BEET PYTHON IN DE NEUS zoch heenkomen veilig Nederland mag 400 millioen Marshall gulden gebruiken Eén stem beslissend voor een raadszetel 31.266 STAPPEN PER DAS Zaterdag 30 Mei 1953 8 (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De dirt- ct!e van de Holland-Oost-Azië-Hjn, aangesloten by de Verenigde Nederlandse Scheepvaart, ontkent ten stelligste, dat een van haar schepen die in de eerste maanden van dit jaar Chinese havens heb ben aangedaan, wapentuig en andere krijgsbenodigdheden of strategische materialen naar China heeft vervoerd. Wü achten het vanzelfsprekend, aldus deelde de directeur van de maatschappij ons mede, dat wij by het aannemen van lading voor de Chinese havens welke onze schepen aandoen, alles weigeren wat kan worden beschouwd in deze categorieën te vallen. Dat hebben wy ook reeds gedaan vóór in April regeringsmaat regelen werden genomen, waarbij dit vervoer strikt werd verboden, wan neer er geen vergunning voor is verstrekt door de overheid. Vorige week heeft Robert Ken nedy, zoon van de voormalige Amerikaanse ambassadeur te Lon den, voor de door senator Mc Carthy geleide subcommissie voor dc handel op communistisch Chi na van de senaatscommissie van onderzoek verklaard, dat in de af gelopen vier maanden drie van de 163 schepen, welke goederen naar Chinese havens brachten, de Ne derlandse vlag voerden. Kennedy is adviseur van deze subcommis sie. Men heeft in Den Haag de in druk, dat er geen enkele reden is om. de Holland Oost-Azïë-lijn, wier kennelijk door Kennedy be doelde schepen op de lijn van Rotterdam naar Japan de Chinese havens Taku-bar en Tsing-tao aandoen, te beschuldigen van ver voer van strategische materialen of wapens naar China. Kennedy heeft dat ook niet ge zegd. Hii heeft slechts gezegd dat deze schepen de havens van China aandeden en over hun lading heeft hij gezwegen. De moeilijk heden in de Amerikaanse publie ke opinie vloeien vrijwel steeds voort uit het feit, dat de Ameri kaanse regering alle scheepvaart op communistisch China verboden heeft, terwijl daartoe voor de Europese landen geen aanleiding Britse rederij erkent: HONGKONG. Een te Hong kong gevestigde redery heeft toe gegeven, dat een van haar schepen, de 3.221 ton metende „Perico", in 1951 geüniformeerde Chinese com munisten langs de kust van. het Chinese vasteland heeft vervoerd. Volgens de kapitein van het schip was dit echter onder dwang ge schied, In deze verklaring wordt gezegd, dat de ..Pence"' 462 Chinese sol daten, die ziek waren geweest, heeft overgebracht van Kwongtsjo- wan naar Kanton, waar vervolgens rijst geladen werd voor Swatow. Twee dagen geleden is de „Pe rico" in een rapport van de sub commissie van onderzoek uit de Amerikaanse senaat onder McCar thy met name genoemd als een schip in Brits eigendom, dat sinds het uitbreken van de oorlog m Korea communistisch-Chinese mili tairen had vervoerd. Twee jaar voor jongeman, die vriend mishandelde ZUTPHEN. De rechtbank heeft de 26-jarige Van W. uit Apeldoorn veroordeeld tot twee jaar gevange: nisstraf. In de nacht van 31 Januari op 1 Februari heeft Van W. ruzie gekregen met zijn vriend H. en heeft deze toen drie keer neergeslagen. Na de derde keer bleef het slachtoffer bewusteloos liggen. Twee dagen la ter is hij, zonder bij kennis te.ziju gekomen, overleden. wc m een mannenmaatschap- leven bewijst we] de talloze malen uitgesproken mening dat de vrouw een „ondoorgrondelijk we zen" is, dat steeds een geheim zal blij ven. terwyl zo iets over dc man nooit wordt beweerd, hoewel het zeer de vraag is of er zuiver psychisch .n we zen zoveel verschil is tussen een man en een vrouw In ieder geval is men al vele jaren bezig het „gchcun" te ont raadselen. want er zijn talrijke studies en boeken over de vrouw verschenen, terwij] cr maar zelden een d?rge!y.<ï werk over „dc man" wordt gepubli ceerd Onze grote landgenoot G. Hey- maus heeft b.v vele jaren geladen een bekend boek over de psvehoJngie van de vrouw geschreven, waarin hu o.m op de steeds door hem in het oog ge houden verschillen In emotion al ite't ac. tivitcit. e d. wees Daama is deze tak van de speciale psychologie door talloze an deren intensief bestudeerd en een var de vruchten daarvan ls het bock ..Psy chologie van dc vrouw", dat dc vrou welijke psychiater dr Hélcnc Ueutscli (Massachusettes, USA) geschreven heeft en dat in vertaling van H Foeken tn twee delen verschijnt bij Contact te Amsterdam (Prijs per twee delen bil intekening f 19,50). Hélene Deutsch ba seert zich voornamelijk op de diepte psychologie van Freud cn zil maakt be. halve van haar eigen grote ervaring o.tn. gebruik van tal vnn historische cn litteraire vrouwen-analyses -n -karak teristieken Sterk laat zn uitkomen no a de lichamelijke verschillen met de man de psychologische verschillen bcim !oe- den In het eeiï-te deel behande.t /tj m vier hoofdstukken do ontwikk^I-ng van mpisic tot vrouw waarna de vrouwe lijke erotiek de vrouwelijke -naïvi teit cn het viouwelnke masochisme aan dc beurt komen Daarna worden w*n qeconfronlperd met dc -ïeticve" vrouw cn het mnnnohcidwnmnlrx de homo-cc Mia bt ci t cn in een Onthoofd stuk met dc invloed van het milieu In het tweede drcl zal vciornamcluk de vrouw als mneder onder dc loupe -cnomen worden Het zou te ver voeren om nep op het werk van Hèiene Deutsch In te gaan Het komt >n verscheidene opzich ten b v tot hC"l andere conclusies dar bv S'innne de Reau«oir nf prof Ruv- 'endilk Het b door 'tin sterk Freu diaanse ln«laR niet van een »eki»re reiiftidighcid "rn te ->'pit<-n ma- dat geeft het toch tal van verrss=enrtc in zichten die hei overdenken waard «un en die getoets* zijn aan 'al van S>e- lan "wegende» voorhielden Voor -iet leren kennen yhuldts Wc bleek te kunnen worden gevon den. Eert andere bron van misver stand in de Verenigde Staten blijft bestaan door het feit dat de Amerikaanse regering tai van ma terialen tot strategische materia len heeft verklaard, die geenszins ais zodanig worden gestempeld door de commissie van Westelijke landen, welke vaststelt wat stra tegische -materialen van belang voor de Oostelijke landen zijn. De Amerikaanse vertegenwoor digers in die commissie hebben steeds weer erkend dat deze com missie met andere, meer nauw keurige normen dient te wer ken dan het geval was bij de zeer algemene vaststelling van het begrip strategische materialen destijds door de regering van de Verenigde Staten voor intern Amerikaans gebruik vastgesteld. In sommige gevallen heefi deze commissie zelfs met algemene goedkeuring toegestaan, dat goe deren, die strategische betekenis hebben, toch moesten worden ge leverd, omdat daartegenover stond dat door de landen van het com munistische blok in het kader van bilaterale handelsverdragen tegen prestaties werden geleverd, die van nog groter belang werden ge acht. Dat behoort tot de uitzonde ringen. Maar die uitzondering wijst er op, hoezeer in de betrok ken commissie gewerkt wordtenet rationele normen. Die normen wij ken zeer sterk af van de zeer algemene Amerikaanse normen. Daarin vindt de opschudding bij sommige leden van het Ameri kaanse Congres en vooral bij de leden van McCarthy's commissie zijn oorzaak. De Nederlandse regering zal in het begin van de volgende week een nauwkeurig gespecificeerde lijst van strategische materialen publiceren. Goederen op deze lijst voorkomend, mogen door geen enkele Nederlandse maatschappij worden verscheept naar commu nistisch China of naar Noovd- KoTea, tenzij daarvoor een ver' gunning is afgegeven door de be voegde instanties in Nederland of een Nederlandse consul in het buitenland. Defensie-order f 25 mill. Philips wanhoopt nog niet EINDHOVEN. De voorzitter van de raad van bestuur van Philips, ir. P, F. G. Otten. deelde in antwoord op vragen uit de aandeelhoudersvergadering mede, dat met de regering besprekingen gaande zijn over de defensie-order van 25 millioen gulden. Het de vies van Philips hierbij is: „Wie in zichzelf gelooft, wanhoopt met". Wat de televisie aangaat heeft men goede hoop dat in het bij. zonder in het tweede deel van dit jaar de T.V. hier te lande een flinke duw vooruit 2al krijgen, mede veroorzaakt door de stimu lans, die er van de T.V.-uitzendin gen tijdens de Britse kronings feesten zal uitgaan. Regeringssteun voor de tele visie achtte de heer Otten on ontbeerlijk, omdat bij de be staande constellatie de omroep verenigingen niet in staat zullen zijn de ontwikkeling te verwezen lijken. PAKIJS. De leider der Franse radicale partij, Mendes-France, heeft president Auriol geantwoord te zui len pogen een nieuwe Franse rege ring samen, te stellen. In een verklaring aan de pers be loofde Mendes-France meer tranen dan vrolijkheid als hij premier zou worden. Er zou harder moeten wor den gewerkt en meer belasting be taald. Binnen één jaar moeten in alle bedrijven ondernemingsraden zijn DEN HAAG. Volgens de Wet op de Ondernemingsraden dienen deze instituten uiterlijk drie jaar na het in werking treden der wet, d.wj;. 7 Juni 1953, te zijn ingesteld. In ver band met het feit, dat een groot aan tal ondernemingsraden in voorberei ding is, doch, vnl. door technische en organisatorische moeilijkheden, niet op de gestelde datum in functie kan zijn, heeft de regering een. wyzigings- ontwerp ingediend, waardoor de uiterlijke datum van instelling een jaar wordt verschoven. Franse „DC-6" vestigt een nieuw afstandsrecord voor handelsvluchlen PARIJSEen DC-6-Douglas toe stel,. eigendom van de Franse particuliere luchtvaartmaatschappij „Transport Aériens Intercontinen tal"', heeft het traject Santa Moni ca (Californié. ^V.S.1—Orly (nabij Parijs), een afstand van 9.173 kilo meter. zonder tussenlanding in 20 uur 31 minuten afgelegd. (Advertentie LM.) De Mall in Londen, herschapen in ee« prachtige laan, btedr nu de jeestv er lie fiting is ontstoken, in de avonduren een sprookjes achtige aanblik. AMSTERDAM. Met een snelle greep heeft een 39-jarige man Don derdagmiddag in het bijkantoor van de Incassobank op het Damrak een pakje van twintig bankbiljetten van tien gulden weggegrist, dat een amb tenaar juist voor een cliënt had uit geteld. De rover holde er bliksem snel mee naar buiten maar werd en kele ogenblikken later gegrepen door een negentienjarige kantoorbediende die voor een ander loket stond te wachten toen de werkloze kapper E. van der B. zijn slag sloeg en die hem ogenblikkelijk nazette. De dader is in arrest gesteld. Toen hij door de kantoorbediende werd gegrepen, had hij het geld nog in dc hand. Hij trachtte met tc ontkomen en gaf het geld dadelijk over. Advertentie IM.) TOENADERING. 'l— De emge goeie Amerikaan, denkt hij, onder het genot van een Lexington- eigaret. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN. In Drachten is een oplichter er in geslaagd enige mensen te benadelen door zich uit te geven als employé van dc BFM of vertegenwoordiger van een maat schappij, die „in opdracht van Rijks waterstaat een Wcst-Europese ver dedigingslinie van Z»i rich in Zwitser land tot de Waddenzee moest aan leggen." De man een goede be kende van de politie is spoorloos verdwenen, vermoedelijk naar liet Westen van het land. In Drachten heeft hij een fotohan delaar opgelicht, door een zéér dure camera te bestellen en alvast een fototoestel van ruim f 200 mee te ne men, echter... zonder te betalen. Een. hotelier bleef zitten met een on betaalde rekening en een opzichter van een aanncmersmaatschappij zag de illusie van een fantastisch goede baan. die hem door de man was aan geboden, m rook vervliegen. Ten slotte leende oen caféhouder hem geld. dat de man voorgaf nodig te DOETINCHE3VIVrijdagavond is in Terborg in een oude teken- school de eerste jeugdherberg van de N.J.H.C. na de bevrijding in de Achterhoek geopend. Zij bevat twee slaapzalen vooj- 42 meisjes en 48 jongens. ïn de hal van hel gebouw een groot mozaïek gemetseld. rsteHendc Sint Joris, die de draak verslaat. Het gebouw heet ..Sint Joris". Op het voorplein hees de burgemeester van De Bilt, de heer K. Fabius die tot voor kort burgemeester van de gemeente Wisch was tTerborg hoort onder Wisch) de driekleur. De opening werd verricht door de voorzitter van de N.J.H.C., mj J. C. Tupker uit Amsterdam. hebben om naar zijn gezin in Voor burg te reizen. Enige anderen vonden zijn verha len al te fantastisch en lieten zich met beetnemen. i Advertentie- LM.) 1 hoeh geen 'verloren dog' tc betekenen. V b üJtird makkeliik bij V te hebben. helpen direct! LONDEN. Dr Walther Friedrich, voorzitter van de onder communisti sche leiding staande vredesraad in Duitsland heeft Vrijdag verklaard, dat de benoeming van een Russische Hoge Commissaris voor Duitsland bete kent, dat de Sowjet-Unie verlangt naar een spoedige vier-mogendheden- conferentie over de toekomst van Duitsland. Dit werd 1.1 Londen opgevan gen van de Oost-Duitse radio. Uit Moskou hoorde men fn Londen nieuwe vredesklanken. De voornaamste commentator van radio-Moskou, Boris Leontyew, drong wederom, aan op „vreedzame samenwerking" tussen Oost en West. Leontyew gaf nogmaals de drie geallieerden, Amerika, Engeland en Rusland de eer van de over winning in de laatste wereldoorlog. Tot het overlijden van Stalin, nu drie maanden geleden, had de Rus sische propagandamachine het rode leger steeds alleen de eer van deze zege gegeven. „Thans in vredes tijd," zei Leontyew, „bestaat er hoegenaamd geen reden om een dergelijke vreedzame samenwer king tussen de U.S.S.R., China en de Europese volksdemocratieën DJAKARTA. Op 25 Mei j.l. heeft een bende bij Bartapoera in Zuid-Oost-Boraeo een. rubberonder neming aangevallen. Bij deze over val op de landsonderneming „Zee land" blijken vijftien personen te zijn gedood. Onder hen was een Nederlandse employé, de heer W K. Zaalberg. Woningen en vracht auto's werden in brand gestoken nij de aanval, De bende slaagde er in, enige vuurwapens van de onderne ming te bemachtigen. De onderne ming had politieversterking aange vraagd, daarzij dreigbrieven had ontvanger DEN HAAG. De Nederlandse Aardolie Maatschappij" bericht, dat een voorlopige preduetieproef in de opsporingsboring nabij Rijswijk (Z.-H.) heeft uitgewezen, dat uit de olie voerende laag, welke aangetrof fen werd op ruim 1500 meter diepte in deze boring, inderdaad een econo misch exploitabele productie kan worden verwacht. Over de omvang van de gedane vondst is nog niets te zeggen, aangezien daartoe meer bo ringen zullen moeten worden gedaan. Binnenkort zal in de naaste omge ving een tweede boring naar de aan getroffen laag worden begonnen. DExV HAAG. De televisie-sectie van de Vara zal in de uitzending van 3 Juli hel toneelstuk Emperor Jones" van Eugene O'Neill op het scherm brengen De auteur, die zich tot nu toe sterk verzet heeft tegen een televisie-bewerking van zijn stuk, heeft daartoe eerst zijn toestem ming verleend, nadat hij uitvoerig was ingelicht over de opzet en het ttiueou uan ds telemsie-uitzendinge-n in ons land. De uitzending komt tot stand in samenwerking met dc Rotterdamse Comedie, die het stuk voor het volgende seizoen op haar repertoire heeft gezeten de Rotter damse dieraaarde. ,Blijdorp''. BRUSSEL fn het jaarverslag van het Na tionale Krugcrpar k te Pretoria woidt gewag gemaakt ran een epi sche strijd tussen een inlandse bostrnciiter cn een vier meter lange pythoneen worsteling l waaruit wonderlijk ge- Reuzenslang 3 Cf er gestrengeld. De neger had zijn handen nog vrij. Hiermede greep hij vastberaden dc afschuwelijke kop van dc slang cn beet deze krachtig in de neus en ogen. Toen dit merkwaardige proces van „man bijt slang" een tiental minuten had geduurd, bleek de py thon er plotseling ge noeg ie aessrals over- Winnaar m hestrijd- onde„oek e„,t. oer -loam. Toen hij wat al te noeg van hebben "en Joe, de boswachter, lane wegbleef, volgde ,oc!ft zii toeee_ maakte met enkele col- sen andere boswachter lega's een inspectietocht «jn spoor cn al spoc- öoor het uitgestrekte dig vond hij Joe. die park. toen hy plotseling in een hevig gc- dc verte het angstige vecht gewikkeld bleek gepiep van een zgn. te zijn met een enorme honingvogel hoorde Joe python Dc leuzenslang verzocht ziin vrienden had zich om het gehele een ogenblik te wach- lichaam van zyn slacht- ïocht zij ernstig toege takeld. haar heil in een jverhaaste vlucht. Joe moest worden op- ten om en in een nabij gelegen nussiezïckcn- luis. daar dc slang bu- ia al zijn ribben had ngedrukt.: da ruse diergaarde Het stuk, dat de nachtelijke vlucht door de rimboe van een verstoten negerkcizer behandelt, zal n.l. worden uitgezonden uit de Victoria-Regia-hal in Blijdorp. De regisseur Willy van Hemert vindt daar alle nodige tropische gewas sen, die de uitzending van dit stuk met zijn zes verschillende oerwoud scènes in de Bussumse studio prac- tisch tot een onmogelijkheid zou den maken. De Vara televisie-sec tie vindt daar verder een voor deze opzet zeer enthousiaste staf, die reeds nu op intensieve wijze aan de voorbereidingen begon nen is. De hortulanus, de heer I. L. Mark, werkt thans met de regis seur en de decorontwerper aan een zodanige her-groepering van bet in dc hal aanwezige plantenmate- riaal, dat de camera's op 3 Juli het beeld van een steeds dichter en wilder wordende rimboe in de huiskamer kunnen brengen. De chef van dc technische dienst van Blijdorp, de heer G. J. P. van der Lee werkt, in nauw contact met de technische dienst van de Nederlandse Televisie Stichting aan de technische voorzieningen die een uitzending als deze nood zakelijk maakt: het aanbrengen van een enorm lampenpark en het ten dele overdekken van het Vic toria Regia-bassin om daar de ca mera's op to kunnen plaatsen. De titelrol in Emperor Jones" zal worden gespeeld door Otto Sterman, bekend o.a. door zijn creatie van de negerrdl in „De eer biedige Lichtekooi". De blanke handelaar Smithers is Kees Brusse. Emperor Jones" is voor de eer ste keer in ons land gespeeld om streeks 1930, door amateurs, in de Amsterdamse Stadsschouwburg, onder regie van Adriaan Hooykaas. Herstel watersnoodschade DEN HAAG. De missie van het Amerikaanse bureau voor we derzijdse beveiliging hier heeft goedkeuring gehecht aan de Ne derlandse voorstellen om 400 mil lioen gulden uit de Marshall- tegenwaarderekening te gebrui ken voor herstel van de waters noodschade. De goedkeuring van de Ameri kaanse regering kan elke dag wor den verwacht. De Nederlandse regering heeft op haar beurt toegestemd 300 mil lioen gulden uit dezelfde rekening voor de defensie te gebruiken. De resterende 202 millioen gul den zullen worden gebruikt voor budgetaire doeleinden. enerzijds en de kapitalistische sta ten van bet Westen anderzijds van de hand te wijzen". Hij voegde hieraan toe: „De Westelijke lan-i den, die zich voor het Amerikaan se dictaat buigen, hebben hun handel met de, landen van het de mocratische kamp echter sterk in gekrompen een feit, dat de eco nomieën van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en andere kapi talistische landen natuurlijke scha de berokkent." „De Westelijke landen streven naar de vorming van alle mogelij ke bond- en deelgenootschappen, die gebaseerd zijn op gemeen schappelijke stelsels en hun ge meenschappelijke haat tegen het communisme", verklaarde Leon tyew. „De Sovjet-Unie is van me ning, dat de verschillende stelsels geen reden tot vijandschap bieden en geen hinderpaal voor de vrede en internationale samenwerking moeten vormen," aldus de Russi sche commentator. DEN HAM (Ov.>. Tijdens de zit ting van het hoofdstembureau zijn door de afdeling Vroomshoop van de Partij van de Arbeid bezwaren inge bracht tegen de uitslag van de ge meenteraadsverkiezing in deze ge meente. Enige kiezers waren name lijk de mening toegedaan, dat op een der stembureaux te Vroomshoop, dat in de gemeente Den Ham ligt, een fout was gemaakt ten nadele van de Partij van de Arbeid, Deze partij be haalde 268 stemmen. Met één stem meer zou zij een zetel toegewezen hebben gekregen. Het hoofdstembu reau achtte een nieuwe opneming van stembiljetten nodig. Inderdaad moesten enkele correcties worden aangebracht. De P.v.d,A. kreeg er één stem bij, wat tot gevolg had, dat zij alsnog een zetel kreeg toegewe zen. Gemeentebelang Den Ham kost te dit haar tweede zetel. „Oranje" (met neus) naar Indonesië op weg AMSTERDAM Weer voorzien van een aan alle eisen beantwoor dende neus is de „Oranje" van de Mij. Nederland, die vijf maanden geleden bij de aanvaring met de „Willem Ruys" in de Rode Zee ern stig beschadigd werd. Vrijdagmid dag naar Indonesië vertrokken. Ge zagvoerder is kapitein J. Lassche. die het schip na de aanvaring uit Indonesië naar Amsterdam heeft ge bracht. Indien kapitein H. W. Hem mes voor de volgende uitreis weer geheel hersteld is. zal hij het com mando weer op zich nemen. jT) E trein uit Roosendaal brengt allerlei Zeeuwen die eenop hun eiland zijn gaan kijken, terug naar hun evacuatiestad. Ik zit tit een coupé vol boeren en veel zeg gen doen die mensen nietmaar als we er in Rotterdam allemaal uitgaan, hebben de meesten toch op hun sobere manier genoeg los ge laten om ruimschoots stof tot over peinzing te geven. Tegelijk met een oudzvjijgzaam mannetje, dat de hele reis naast me zat, passeer ik de controle. Daar ligt de grote stad waar 'nij. net als al die anderen, zijn wachttijd moet zien door te komen. Met kennéli'ke tegenzin staat hij stil voor het station en kijkt eens naar al dat verkeer. Ook Zeeuwzeker." zeg ik. Hy' knikt zwaarmoedig. We lopen zij aan zij een eindje op. ,.Een$ wezen kijken''" vraag ik. Weer een knik. En met die on miskenbare tongval van de eilan den: ..Dat gaot jaor'n duren, hoor." Deze keer knik ik. En gehoor gevend aan een innerlijke behoefte zeg ik: „Mag ifc u misschien een kop koffie aanbieden of zoiets Htj staat er even van te kijken Dan glimlacht hij voor het eerst sinds Roosendaal en meent op de plechtige toon die zulke mannen dan ineens aanslaan: „Noti meneer, dat mag ik. niet weigeren." Nogal opgeprikt zitten we later in het café achter de kopjes, want je doet 'zoiets in een opwelling, maar wordt door de nuchtere wer kelijkheid dan toch een beetje ge constipeerd. ,JJa's beste kof/ie," verklaart de manzijn mond tevreden afvegend met de rug van zyn knoestige hand. „Ja hè," vind ik ook. Hij schept de suiker zuinig met zijn lepeltje van de bodem. „Bevalt het u in Rotterdam?" vraag ik. „Ja. dat schikt wél," antwoordt hij onverschillig. Zit u hier al de hele drie maan den?" vervolg ik. Hij kijkt me een beetje verbaasd aan. Dan antwoordt hy: „Drie maanden? Nee. hier in Rot terdam woon ik toch al gauw vier, vijf en dertig jaar, hoor." Hij zet het kopje neer. Een beetje benepenzeg ik: „O, ifc dacht eigenlijk dat U Zeeuw was."' „Ja, ja, van geboorte wet," ant woordt hij. Er valt een lang zwijgen „Nou meneer," verklaart de man, overeind komend, „Ik vond het een erg lekker kop je koffie, dus eh nog wel bedankt hoor." „O, laat u maar zittenzeg ifc met een wegwerpend gebaar. Nou ja, 't' was toch een geschikte man. KRONKEL West-Duits wetsontwerp voor sciia de vergoeding aan nazi-slachtoffers BONN. Het West-Duitse kabi net heeft Vrijdag onder voorzitter schap van dr Adenauer eenstem mig een wetsontwerp goedgekeurd waarbij de schadevergoeding voor slachtoffers van de naiionaal-socïa- listlsche vervolging wordt geregeld. Het wetsontwerp zal zo spoedig mogelijk aan de Bondsraad worden voorgelegd. De Bondsregering zal van haar kant al het mogelijke doen om er voor te zorgen, dat het omwerp nog in deze zittingsperiode door de wetgevende lichamen kan worden afgedaan. Zondag terugkeer van 72 militairen uit Korea DEN HAAG. Onvoorziene om standigheden voorbehouden, zullen op Zondagmiddag per trein om twee uur te Roosendaal 72 militairen aan komen, die in Korea deel uitmaakten van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties. Zij zijn begin Mei met een troepenschip uit Poesan vertrokken en debarkeren Zaterdag morgen ir Marseille. Daardoor zullen zij niet, zoals verwacht was, op Za terdagmiddag te Roosendaal arrive ren. doch op Zondagmiddag, De te- rugkerenden zullen nog dezelfde dag naar hun woonplaats worden ver voerd. Het hoedje ziet er wat mild uit maar David Scow, opperhoofd van de Kwaikioctl-stam :n Brits Colum bia, is een vriendelijk metis. David is in Londen voor de kroningsplech tigheden en zelfs dc Landenaars die tn deze dagen op kledmggebied heel wat gewend zijn, hebben even om gekeken naar de fcoelos (zo heet die hoofdnoot) van David. Maar mis- Advertentie (l. M.) geven de huisvrouw vermoeide, pynlyk brandende voeten. Een huisvrouw doet gemiddeld 31.266 stappen, per dag. Geen wonder, dat zij 's avonds pijn lijke, vermoeide voeten heeft. Wrijf ze eens in met Go-On voet balsem. Het verjaagt vermoeidheid, en pijn, verzacht de hard geworden huid en verkoelt. Go-On voetbalsem laat geen vlekken na op Uw kousen en wordt bijzonder aanbevolen voor dames, die Nylon-kousen dragen Neem nog heden een proef! schien fcykert de Kuiaikioetls ook wel om als je met een bolhoed door Brits Columbia loopt. Tweede Pinksterdag kon de voetbal wedstrijd Steenderen—Brummcnse Boys bijna niet doorgaan, omdat een kievit midden op het veld een nest had ge bouwd waarin vier eieren lagen. Da voetballers haalden voorzichtig de eieren eruit, die ze op een beschut plekje bui ten het veld legden- Na afloop van de strüd legden ze de eitjes terug. Moeder kievit gtng door met broeden. Gisteren hepen er vier kleine kievitjes over he* Steenderense voetbalveld. In Majakka is het vuurwerk voor de kroning van koningin Elizabeth een beetje voortijdig afgegaan. Door onbe kende oorzaak gingen 152 kisten vuur werk plotseling af. met veel knallen, vurige zonnen en sterren. De televisie cn de belasting krijgen de schuld van de verminderde belang stelling voor Amerikaanse bioscopen. Vorig jaar werd er aan de cassa's 108 millioen dollar minder ontvangen dan in 1831. Zes Amerikaanse bergbeklimmers zijn naar India vertrokken, waar ze de op een na hoogste bergtop ter wereld, de Mount Godwin Austen, willen gaan be klimmen. Tn Londen bestaat sinds enige jaren een ..Anti-slipschool" onder directie van een busonderneming, die speciale rij banen heeft laten aanleggen om auto mobilisten in de gelegenheid te stellen het slippen te bestuderen. In Amsterdam is nu ook zo'n school geopend. Meneer Bakker uit Hindelopen heeft een mooie uitvinding gedaan. Hij kan snijbloemen zo prepareren, dat ze niet alleen hun natuurlijke kleur, maar ook een half jaar hun geur behouden. In plaats van de plaatjes van bloemen kun nen de exporteurs nu de bloemen zelf als monster naar hun buitenlandse klanten sturen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2