m Veertig jaar geleden konden woningen gerieflijk zijn Kinderen kunnen weer gaan genieten Uitstekend korf bal veld in het Volkspark Martinit's laatste hoop gisteren vervlogen Regen was spelbreker voor muzikanten Zes manifestaties in de komende vacantieiveek Herv. kerkeraad vergaderde Tien jaar K.D.O. is goed gevierd AGENDA DE A VONWREN VAN KAPITEIN ROB SmM Schiedam nam het in gebruik Degradatie naar de afdeling volgt Jubilerende bouwvereniging Eendracht weet het Weer afzwemmen in Sportfondsenbad Parool-wisselbeker werd uitgereikt Driemaal een verkeersongeval Politie vroeg: waar komt U vandaan? Duitse bazuinen in Nieuwe Kerk Kampioenschappen wielrennen Nieuiv carillonspel 2 Maandag 1 Juni 1953 De Schiedamse jeugd zal eind Augustus weer volop kunnen genieten. Dit blijkt wel uit het programma voor de vacantia week, dat vandaag op de lagere scholen is verspreid. Er komen niet minder dan zes verschillende manifestaties en 27 tentoonstellingen, waarin circa twintigduizend plaatsen beschikbaar zyn. Ook nu is er, dank zij de bereidwilligheid van schoolbe sturen en onderwijzend personeel weer een regeling, waardoor vóór de grote va can lie In de klas het vereiste bedrag kan worden gespaard. Dit be drag. dat Zxj laag wogrelyk is gehouden, omvat niet de voorstellingen van het kindercircus „Elleboog", In de Plantage. Deze zullen gratis kunnen worden bezocht, mits voor minstens twee voorstellingen In de Passage wordt ingetekend. Het jeugdprogramma, dat zal wor den afgewerkt m de periode van Hl tot 23 Augustus begint m „Irene" met het marionettentheater van Don Vermeire, dat daar in drie dagen voorstellingen komt geven. In de Passage opent Maandag 24 Augustus het jeugdtoneel „Dc Witte Vogel" de rjj met het sprookje „Van de koning, die een kip werd". De dag daarna wordt vertoond „Verlo ren in de Wildernis", een natuurfilm, die zich in Alaska afspoelt. OpWoens- dag trekt de jeugd niet naai- de Passage, maar naar. de Plantage, waar het bekende circus Elleboog van mevrouw Last twee voorstellin gen verzorgt. Tn zijn laatstgehouden vergadering hoeft de centrale kerkeraad van de Herv. Gemeente o a. gesproken over de diensten, waarin straks Herv. Ge- ref. predikanten zuilen voorgaan. T.a.v. hiervan bepaalde de kerkeraad dat dit college de sprekers 2al uit nodigen. Voortaan zal eenmaal per maand de avonddienst worden bestemd als Open Deur-dienst. In de Vredeskerk tOud-Mathenesse) zal eenmaal per maand een jeugddienst worden ge- De Donderdag is gereserveerd voor houden. het Ballet der Lage Landen dat dan in de Passage voor de jeugd op treedt. Tot besluit komt de Comedie dell' Arte, die we hier nog niet eer der zagen, met „Maxie in Venetie", een vrolijk spel met zang, muziek en dans. RECTIFICATIE Toen wij het „Goed gemiddelde" op de tentoonstelling S '45 bespra ken, konden wij niet vermoeden dat het drukfouten duiveltje daarvan S '44 zou maken. Tussen een na-oor- logse kunstenaarsbent en een oor- logse bestaat immers een te groot verschil. Het decoratief paneel toegeschre ven aan J. de Raedt is van Albert Slot. Van J. de Raedt zijn de ver- deropgenoemde twee olieverfschil derijen, aquarellen en .krijttekenin gen. (Advertentie IM.) Nu moet U ook niet direct denken dat voor de fabrikant zo'nfabrïeksoffer een onover komelijke moeilijkheid is. Als er week in week uit tien duizenden meters cloqué voor export gedraaid worden, dan kan er op de laatste partij wel wat verlies genomen worden. Maar als het dan toch vèr onder de prijs verkocht wordt, dan houden wij het liever in Rotterdam voor onze klanten. 5000 meter cotton cloqué van Prachtige streep- en ruitdes- sin5 in tientallen frisse kleur stellingen uit de collectie van dit voorjaar. Alles geweven van 1e klas indanthreen ge* verfde garens, zodat hel tien tallen maten gewassen kan worden- Geschikt voor dames japonnen, rokken, strand- pakjes, sportkleding, meisjes jurken, kruippakjes enz. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze unieke partij cotton cloqué, 90 cm. breed, (de grote mode), die overal verkocht wordt voor 2.65 per meter, nu voor Paslordafs onder rembours. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 29T80 Vanuit Wijk II was de wens naar voren gekomen om regelmatig bij zondere kerkdiensten te houden, die de eerste plaats tot doel hadden i nauwer contact te krijgen. Naar aanleiding hiervan bepaalde de ker keraad dat alle avonddiensten in de Wester kerk gewone kerkdiensten zullen zijn* Wél kan een avonddienst zodanig worden ingericht dat het mo gelijk wordt na en naar aanleiding van de prediking vragen te stellen. Op de Zondagen dat in de Grote Kerk om zeven uur 's avonds ccn zangdienst zal worden gehouden, vin den de kerkdiensten om vijf uur toch normaal doorgang. Met hetzelfde genre waarmee de Schiedamse Toneelvereniging „Kunst door Oefening" tien jaar geleden haar bestaan begon, heeft zij Zater dagavond in het R.K. Volksgebouw haar tweede lustrum gevierd: met schetsjes. Maar in die tien jaar is men tot grotere hoogte gekomen. Vooral de dramatische stukken wa ren bij K.D.O. goed ondergebracht. „Mensen in nood" was hier wel de hoogste exponent, maar in het lich tere gmre boekte men ook goede successen. „Je hebt het, of je hebt het niet" bijvoorbeeld, waarin de heer H. van Gulik een groot aandeel had en enkele debutantjes goed voor de dag kwamen. Naast de diverse schetsjes, zorg den de drie „Matfans" met hun mondaccordeons, de j odelaar ster Ti ny de Keijzer, het Hawaiian-gezel- schap „The "Wailana Minstrels" en de amateur accordeonnist. tevens lid van K.D.O-, Dick Gieselbach, voor een geslaagde viering van de tiende verjaardag. Voorzitter H. P. Boef kon in zijn Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bfj ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Ten toonstellingen: 23 M"i15 Juni. Stedelijk Mu seum, Wo., Za., Zo. 2—5 uur: Werk Jeden lsnnstenaarsgemeen- schap S 45. Films: passage, da. 2 en 8 uur: De wrede zee (14 jr.). Monopol e, da. 2, 7, 9 u: De rode havik (14 jr.). Bijeenkomsten: 1 Juni. Beyersbergen. 8—10 uur: Receptie t.g.v. promotie H.B.S.S. „Zie die gestuurd was" in Musis Sacrum In Musis Sacrum bracht de Schie damse Toneelvereniging Onderling Kunstgenot Zaterdagavond liet stuk „Zij. die gestuurd was". Dit ern stige spel over een meisje, dat als helpende hand optreedt als een on bekende verpleegster in het gezin van haar vader en zyn tweede vrouw en door middel van een grote dosis tact en doorzettings vermogen veel goeds verricht, was een uitstekende demonstratie van het kunnen van O.K.G. De Vader, landbouwer Jacob van Noord was een keurige rol van de heer A. Cra- ma. die tevens voor een strakke re gie had zorggedragen. Mevrouw A. Venderbos—Hendriks speelde als An- tje. zijn vrouw, zeer onbevangen de veeleisende rol van de verpleegster (zij die gestuurd was) was goed toebedeeld aan mej. N. Brouns. Maarten Slavenburg en de heer H. B. Brouns hebben na afloop van het stuk het bal verzorgd, en dat mocht er zijn. 2211 Jack ziet, dat grote rotsblokken voor de wagen op de weg neerploffen en hjj hoort, hoe de wagen ook aan de zijkant wordt ge raakt. Hii probeert de stenen te ontwijken en tevens zoveel mogelijk snelheid te houden. Maar dan verliest hjj de macht over het stuur en de wa. gen stort in het ravyn Jack rukt de deur open springt uit de auto eti ziet nog net jeans een rotspunt te grijpen Ra kelings suist de wagen langs hem heen, maar Jack is gered. Huiverend houdt hii de rotspunt omklemd. Dan klimt hii tegen het gesteente op en krabbelt weer op de gen en ademloos toegezien, hoe Jack zich op netder en de twee Arabieren. Die moeien reddeloos weg. .De andere auto fs onmiddellijk aan de kant nippertje heeft kunnen redden. Maar de andere 1 verloren zijn, want het ravijn is honderden me- van de weg gaan staan en de inzittenden komen inzittenden van de vrachtauto, monsieur Alexan- I ters diep.... naar buiten. Zij hebben het ongeluk gadegesla- Het was voor spelers, die niet actief behoefden te zijn en voor hef publiek gisteren niet aangenaam op de sport velden. Op het nieuwe korfbalterrein in het Volkspark heerste echter des ondanks een gezellige sfeer. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de gunstige ligging van dit terrein tus sen fraaie bosbeplanting en de uit stekende kwaliteit van de grasmat. „Schiedam" kan en is dit ook Martinit slaagde er gisteren in de laatste 22 minuten tegen Dindua niet in te doelpunten, waardoor de stand 2-0 bleef in het voordeel van Dindua. Onze stadgenoten degrade ren nu definitief naar de afdeling. Om het kampioenschap van afd. Rotterdam, zegevierde DHS, geheel volgens verwachting, over Zuider ster. DRZ besloot de competitie met een klinkende 6-3 overwinning op AVO. Een fel aanvallend Martinit. heeft 22 minuten lang vergeefs op de verdediging van Dindua ge beukt, om de reeds bestaande 2-0 achterstand, alsnog in een zege ,om te zetten. Maar wat onze stadge noten ook probeerden, er was geen doorkomen aan. De gehele tijd stond er een muur van verdedigers voor het Dindua-doel opgesteld en slechts zelden zag men een goede openingswoord vermelden, dat het aantal donateurs nog steeds stijgen de is. Een dames-comité, dat zich gevormd had uit de leden en dona teurs, heeft het bestuur deze avond gehuldigd. Veertig jaar geleden werd de bouwvereniging „Eendracht" opgericht, met het doel de Volkshuisvesting in Schiedam te verbeteren door het bouwen van goede en goedkope woningen. Bjj het praten over deze op richting spelen insiders namen als Van Schelven, Den Ouden, Ligthart, De Keyzer en IV. van Meurs, (een van de eerste voorzitters) door het hoofd. Op drie Juni 1913 werd de vereniging officieel bekend gemaakt in het schaftlokaal van de firma Smulders, Een en veertig belangstellenden waren er bij tegenwoordig, die prompt allen als lid toetraden. In het voor malige gebouw Odeon vond op de twaalfde Maart 1915 de eerste aanbe steding plaats voor een blok woningen aan ae Maasdijk, gelegen tussen de firma Van der Eist en de werf Gusto. Dit object omvatte 1S4 huizen, 6 winkels, een badhuis en een waterstokerij. De huur kwam op 2,55 tot 3,15 per week! De eerste gezinnen betrokken op 21 Februari 1916 de voor die tijd vrij comfortabele arbeiderswoningen. Begin Mei was alles gereed. Dit gedeelte noemt men bij Eendracht heden ten dage nog blok A. Het ledental was inmiddels opgelopen tot 168. Dat de woningen na de op richting toch nog vrij lang op zich hebben lafen wachten, vond zijn oor zaak in het feit, dat Van gemeentewege twee maal de tekeningen werden afgekeurd, omdat de uitvoering te gerieflijk zou 2ïjn voor een volkswo ning, zo vond men in die tijd! Een tweede blok werd in gebruik genomen op 1 Juli 1921. Dit was gelegen aan de Nieuwe Maasstraat en omvatte achttien woningen. Blok C verrees in de Huysmansstraat (zeven en twintig woningen) en blok D. dat aan de Lekstraat is ge legen. beslaat acht en veertig wo ningen. Jn 1923 kon blok A worden gcelectrificeerd. B. en W. en de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, die tussen de bedrij ven door e«m kijkje kwam nemen, toonden zich zeer voldaan. Begin van dit jaar is er in dc Lekstraat de eerste paal geslagen voor een nieuw complex op het terrein, waar vroeger een school was gelegen. Hiermee was Een dracht <Je eerste particuliere ver eniging. die na de oorlog een bouw vergunning kreeg. Deze huizen, die tevens de eerste nieuwbouw bete kenen voor het nieuwe bestuur, zullen volgens de moderne begrip pen worden uit gevoerd, dus met douchecel en ruime kamers. Op twee ha worden alle functies bij Eendracht belangeloos verricht. Slechts de administrateur en de huurophaalster ontvangen een ver goeding. Dinsdag houdt men zitting voor de loden. Hier kunnen dan klachten of verzoeken worden be handeld waarvan altijd dankbaar gebruik wordt gemaakt. Iedere be woner is automatisch lid door het storten van vijftig gulden waarvoor hij een aandeel verkrygt. dat jaar lijks vier procent rente oplevert. Voor de vorming van een kapitaal zijn ook grotere aandelen uitgege ven, die door het gehele land zijn verspreid. Een blijvende klacht heeft Een dracht echter: de bocht in de pan den aan de Maasdijk (die naar de Buitenhavenweg afdraaitl is een doorn in het oog. Dit kost ïaarlyks zeer veel geld en verscheidene keren beeft men al geprobeerd hier verbetering in te krijgen. tot nu toe echter zonder resultaat. Men ver zekerde ons echter, dat er nu zeer spoedig verbetering zal komen. Zaterdag receptie Zaterdag 6 Juni zal Eendracht zyn leden en vrienden op ccn receptie in Hotel Beijcrsbergen van drie tot vijf uur in de gelegenheid stellen het bestuur te feliciteren Er zïin thans ruim honderd leden. Vanzelfsprekend verkrijgen de leden voorrang bij het beschikbaar stellen van een woning. Sinds 1926 heeft men de bnzondere medewer king mogen genieten van mr ir M. M. van Praag, die als commis saris veel goeds voor Eendracht heeft verricht. Ook de heer A, N, v. d. Bos, gemeente-accountant. geeL sinds 1931 zijn zeer gewaar deerde medewerking. Het huidige bestuur bestaat uit de heren: A. van Veen, voorzitter; W. Nieuwstraten. secretaris; H. de ■Ronde, 2e voorzitter; J. v. d. Gaag. 2e secretaris; S. Ou wens. A. Goudswaard. H- Wijnstekers, be stuursleden; J. M. van Puuen, M. Heijboer en N. Ossewaarde. com missarissent als afgevaardigden van de leden) en de heren A, N. v. d. Bos en mr ir M. M. van Praag, gemeen te-commissarissen. Admini strateur is de heer A. Nieuwstra ten. aanval der gastheren. Het leek soms of Dindua, inplaats van Mar tinit in degradatie-gevaar verkeer de. Maar al met al, door deze uit slag zijn onze stadgenoten genoopt, het volgend seizoen hun geluk in de afdeling te beproeven. Het is jammer, maar onvermijdelijk, In de competitie om het kam pioenschap van de afdeling Rotter dam, startte DHS meteen goeu, door Zuiderster een 2-0 nederlaag toe te brengen. Reeds voor de ru$t was deze stand verkregen, door doelpunten van Ouwerling, na circa 5 minuten spelen, en van v. d. Kruijf in de 20e minuut. Na rust kwam Zuidster nog even fel opzetten, maar slaagde er niet in de DHS-verdediging te verontrusten. Over het geheel ge nomen, verdiende DHS de zege ten volle, want het spel van onze stad genoten was beter verzorgd dan dat van Zuiderster. In het Sportfondsentlad vond Za- terdagavond weer een afzwemfeest plaats, dat gepaard ging met een aantal demonstraties en een water- polowedstrijd. Het aantal bezoekers was zeer groot. De tribunes en de ruimten langs het bad waren ge heel door ouders, familieleden en kennissen van de hoofdzakelijk jon ge dïploma-candidaatjes bezet. Zes en vijftig behaalden er het diploma A en één en vijftig het B-diploma. De Reddingsbrigade gaf uitvoerige demonstraties van haar kunnen. Di verse grepen, die by een redding te water te pas kunnen komen, werden uitgevoerd. De Schiedamse Zwemclub kwam met het demonstreren van de di verse slagen in de zwemsport. Twee dames gaven een bijzonder soort zwemkunst weg, dat dan ook ge rangschikt werd onder het hoofd Kunstzwemmen. Op gramofoonpla- ten studeerden zy boven en onder water een soort rhythmisch. partij tje zwemmen in. dat allerwegen be wondering afdwong. De dames van de Wilton Fijenoord Zwemclub brachten caroussel-zwem- men, dat deed denken aan het ele gante paardenspel in de manége. Voor de buitenstaanders op het ge bied van de zwemsport speelden de eerste zeventallen van SZC en RZC een wedstrijd, waarbij door de mi crofoon tekst en uitleg werd ge geven. Natuurlijk ontbrak ook het gebruikelijke verkleedpartijtje an nex waterballet niet. Er waren weer vele aardige Hanzen en Grietjes. Boefjes en Kabouters en de leuk sten gingen met aardige prijzen naar huis. natuurlijk vergezeld van een instemmende ovatie van de hon derden kijkers langs de kant. De ere-priis van het onder aus piciën van de Schiedamse Klaver- iasbond gehouden concours, de Parool-bekér is Zondagavond in zaal Schikhof aan de Verbrande Erven uitgereikt aan de winnende vereniging „Schiezifht". Namens „De Bruinvis" welke vereniging vorig jaar de beker overnam van de eerste winnaar. „De Dam" heeft de heer M. A, Grims de prijs over handigd. De tweede prijs ging naar „De Dam" en voor „De Bruinvis" was er een klein bekertje als blijvende herinner! ngstrophee. Voor volgend jaar komt de or ganisatie van dit Parool-klaverjas- concours nu weer in handen van ..Schtezicht". DWS-dames verliezen belangrijke wedstrijd De dames van D.W.S. hebben het in de handbalwodstnjd tegen H-M.S. met kunnen bolwerken en verloren met 21. De zr wen speelden de Schiedamse ploeg danig parten. Na dat de rust met colijke stand was ingegaan kon H M.S. nog eenmaal scoren. De DV,rS-damos misten een strafworp. Beide ploegen heb ben thans tien punten, zodat een be slissingswedstrijd noodzakelijk is geworden. Tegen Westerkwartier II uit Delft heeft het derde herenelftal van D. W. S. een 15—8 overwinning be haald. het gemeentebestuur dankbaar zijn voor de beschikbaarstelling van dit veld, dat een zeer gunstige gelegen heid biedt om de vereniging tot grote bloei te brengen. De korfbalsport in onze stad zal er zeker wel by varen. Er is met vuur voor de eer gestre den in de diverse wedstrijden, maar allo ontmoetingen hadden een prettig en rustig verloop. De beide eerste ontmoetingen zijn in kleine overwin ningen van Succes- geëindigd. In de wedstrijd van de eerste twaalftallen, waarvoor uiteraard de grootste be langstelling bestond, werden de pun ten broederlijk gedeeld. Aan span ning heeft het echter in geen der wedstrijden ontbroken, zeker niet in die van de eerste teams. De Succes- adspiranten wonnen met 12 en Suc ces 2 met 01. 's Middags viel het door de glad heid niet mee om snel te reageren door vlugge bewegingen en verplaat singen en dan bovendien de ba) goed te vangen en zuiver te plaatsen. Maar in het algemeen slaagden de dames en heren er goed in deze moeilijkhe den te overwinnen en wist men be hoorlijk vaart te brengen in het spel. Schiedam kwam het eerst aan bod door een treffer van J. v. d. Tuuk. Met wisselende kansen golfde het spel daarna geruime tijd op en neer tot J. Dröge uit een doorbraak de ge lijkmaker kon scoren. In tweede op stelling was Succes misschien iets sterker, maar voor de korf schoot men dan toch tekort. Aan Schiedam- zyde lukte het beter. Nog voor de rust bracht D. Vermeulen met twee vlak achter elkaar volgende doelpun ten de stand op 31. De tweede helft had een even spannend als sensationeel verloop. Bijna voortdurend bleef Schiedam een voorsprong van twee punten be houden, maar in het laatste kwartier liep Succes in, 'om in de laatste se conden toch nog een puntenverdeling te bereiken. Mej. A. E. Kauffman zorgde voor 32, vervolgens werd het 42 voor N. Post, 4-—3 door A. W. A. Vietje, 53 door J. v. d. Tuuk, 5—4 door F. A. Baas, 6—4 door D. Vermeulen, 65 en 6—6 door mej. A. E. Kauffman. 76 door J. v. d, Tuuk en tenslotte 7—7 door J. Dröge. Met dit resultaat zullen beide partijen wel vrede hebben gehad. Het nieuwe terrein is op sportieve wyze in gebruik genomen. Aan de kwaliteit van het veld, zal het niet liggen, dat Schiedam hier nog vele overwinningen zal behalen. De ad spirantentwaalf tallen speel den Zaterdag nog voor de competitie. Succes A verloor thuis met 0—4 van Het Zuiden B en Schiedam A won in eigen omgeving met 6—-0 van Rozen burg D. Op de hoek SingelOosterstraat gleed Zaterdagmorgen even voor half negen een auto al remmende iets te ver door en reed de 62-jarige wielrijder P. J. H. aan, Met een bloeduitstorting aan het hoofd en een spicrkneuzïng heeft de GGGD de man naar zijn woning gebracht. Omstreeks het middaguur stak het U-jarig meisje A. S. Zaterdag onverwachts de B. K. Laan over. Een passerende motorrijder A. P. uit Rotterdam kon haar niet ontwij ken en reed het kind aan. Het meis je liep een lichte hersenschudding en een bloedende hoofdwonde op. Dc motorrijder on zijn duopassagier L. P. kregen spierkneuzingen en een lichte verwonding. Na in het gemeenteziekenhuis te zijn onder zocht konden de drie betrokkenen naar huis worden vervoerd. Het weigeren van de rem van ziin bromfiets deed J. N. Zaterdagmid dag nm "fiif zes botsen te*"-! ~lvn RET.-bus. De man liep meerdere verwondingen op. de bromfiets werd zwaar beschadigd. Vanmorgen heeft de Schiedamse politie een verkeerstelling gehou den. Auto's werden aangehouden en de chauffeurs werd gevraagd, waar zu vandaan kwamen. Ieder een vroeg zich af, waaraan men deze bijzondere belangstelling te danken had. Men make zich niet ongerust: het ging alleen om een aantal statistische gegevens, die voor de politie van belang zijn. Openlucht-samenkomst Geref. Jeugdverband Het Geref Jeugd ver band organi seert Zatcidag 4 Juli een openlucht samenkomst op het Feestterrein in het Volkspark, die onder leiding zal staan van ds. G Brinkman. De heren H. Algra, voorzitter van de Jonge- lingsbond en ds D Roest uit Rotter dam! Chariots zullen het woord voe ren. Medewerking verlenen de Chr Muziekvereniging „Harpe Davids" en de Chr. Gymnastiekvereniging DOK liet bezoek aan de Zento De in het koor van de Grote Kerk gehouden Zendmgstentoonstelling heeft niet de belangstelling getrok ken, ciie gezien de opzet van deze in teressante expositie had mogen wor den verwacht. De scholen hebben geen verstek laten gaan Er kwamen in klasse ver band niet minder dan 1200 leerlingen een kijkje nemen Het normale bezoek heeft het echter niet verder gebracht dan 350 verkochte toegangsbewijzen Zondagavond waren de leden der Schiedamse CJVF en CJMV met vele belangstellenden bijeen in de Nieuwe Kerk, teneinde Duit se CJMV-ers uit Hagen Haspe te verwelkomen. Het podium in de Nieuwe Kerk, waar „Het Posau- nenchor" (Bazuinblazers) van de Duitse CJMV had plaats genomen, was versierd met palmen en bloe men. Ook de Duitse en de Neder landse vlag waren aangebracht te midden van de vlaggen der beide Schiedamse jeugdverenigingen. De fed. voorzitter van de Schie damse CJMV. de heer H. Meyers, sprak er zijn vreugde over uit dat zovelen gehoor hadden, gegeven aan de oproep. Het is wel een be wijs dat de grote bijeenkomsten, die georganiseerd worden door de CJMV in samenwerking met de CJVF, op prijs worden gesteld. De heer Meyers onderstreepte nog eens dat het werk der CJMV en CJVF geen liefhebberij is. Deze beide jeugdverenigingen willen hun leden vormen tot goede leden voor Kerk en Maatschappij. Deze avond droeg een evangeli satie-karakter. Het werd afgewis seld met samenzang, begeleid door Het Posaunenchor. Ook werden verschillende mooie liederen ge speeld door de Duitse vrienden. Als herinnering aan de2e bijeen komst en aan de Schiedamse CJ MV overhandigde de fed. secreta ris de heer P. Plaisier, aan de Duitse gasten een CJMV -asbak. Na het zingen van de bond" deren bracht Het Posaunerchor nog een prachtig lied ten gehore. De R-C. Schiedam hield Zondag morgen de kampioensrit lange af stand. Deze rit is wat de amateurs betreft een afvalrace geworden door de lekke banden die er kwa men. Na ongeveer 15 km werd Eggink hiervan het slachtoffer even later gevolgd door Letter man en Kievith, De laatste twee gaven er de brui aan. Veldhoven vlei af door een defect stuur. Van Gils die ook plat reed, kon gehol pen door Van Galen weer bijko men. Amateurs, 115 km, 3 uur 6 min. 1. G, van Gils (kampioen); 2. G. van Galen; 3. J. Volkwerk; 4. E. Eggink. Nieuwelingen, 85 km, 2 uur 30 min.: 1. P. de Jong (kampioen); 2. E. "Wittekoek; 3. M. Schalkwijk; 4. L. Witkamp. C-klasse, 60 km: 1. W. van Da len (kampioen); 2. N. Hagers; 3. W. de Jong. GEMEENTE fe'ffeg SCHIEDAM. OOFFICIEEL NIEUWS! INENTING TEGEN DIPHTERIE Op Vrijdag 5 Juni 1953 des na middags van 2 tot 3 uur_ bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen diphterie voor niet school gaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de GG en GD, Tuinlaan 80. Het klokkespel van de Grote Toren is een de2er dagen versto ken. Op elk heel uur speelt het carillon de melodie van „God in den hoog* alleen zij eer" (gezang 91 uit de Herv. Bundel van 1938). Op elk half uur klinkt de melodie van Hullebroeck's „Marleentje". DOK marcheert morgenavond De stadsmars van de gymnastiek vereniging D.O.K. moest vorige week wegens het slechte weer wor den uitgesteld. Het ligt in het voor nemen deze mars. die hoofdzakelijk door het Oostelijk stadsdeel voert nu Dinsdagavond te laten plaats vinden. ESPERANTO-AGENDO Merkredon: la 3an de Junio: ni le- gog „Sennaciulon. La Klubvesperoj okazos ce gek: v. Gink Ploegstraat 19- Kiam vi cilij regule venos, mbai- dau reirosal nia salono. Bij de uitvoering van het toneel stuk „De wereld heeft geen wacht kamer" op het Paascongres van de Arbeiders Esperantisten, was ook de schrijver Maunts Dekker aanwe zig. Na afloop zei hij o.a. het volgen de; Ik heb mijn wachtkamer al m verschillende landen zien opvoeren, doch steeds door beroepsspelers. Ik weet, dat dit stuk voor amateurs zeer moeilijk is en had van deze po~ voering dan ook geen grote verwach tingen en vreesde zelfs voor een fiasco. Des te groter is dan ook mijn bewondering voor uw prestatie en ik vergeet niet. dat ge in een vreemde taal moest acteren. Gij moet voor uw taal Esperanto dan ook wel een gro te liefde gevoelen, dat ge ei de diep ste menselijke gevoelens zo in kunt vertolken. Ik dank u van ganser har te voor bet gebodene „De Blauwe Doffer" vloog Zondag hield De Blauwe Doffer een wedvlucht vanuit Noyon, af stand 280 km. Gelost om 6.30 uur. De eerste duif arriveerde om 11.27.52 uur, de laatste prijswin nende duif was thuis om 12-57.54 uur. De uitslag was: 1 8 14 C. de Hartog; 2 gebr. Van Gogh; 3 J. Aret; 4 Hocta Vraun- dewat; 5 7 J. Wentcler; 6. Wijn steker; 9 De Jong; 10 12 A. Lïm- borg; 11 J. Kazen broot; 13 Kerk hof: 15 17 A. P. Hcrsbach; 16 20 Leeuwen Co; 18 J. Matla; 19 Kou- wenberg: 21 De Rouw; 22 Putters en Zn; 23 24 Ilmer; 25 C. Flipse. HBSS 5 ook kampioen Het vijfde elftal van HBSS speelde Zaterdag 11 gelijk en werd daardoor kampioen van die afdeling. Een. kranige prestatie voor die spelers, die een sterke afdeling hebben gehad. HBSS 8 speelde eveneens 11 gelijk en HBSS 4 won met 80. Het b 2 elftal versloeg met 10 Zwalu wen Vooruit b 5. "Woensdagavond speelt HBSS 6 een competitiewedstrijd op het terrein aan de Havendijk. Daar door zal er geen training zijn voor HBSS-ers. Burgerlijke Stand Geboren: FranciscUs P- J. zoon van J. A. M. Hodes en J. v. d. Ree; Adrianus zoon van A. v. d. Waal en E. van Suylekom. Overleden: J. A. Droog, 1 jaar. Geen bewijs van moord op Lijntje Huizer? ROTTERDAM. De mogelijkheid bestaat, dat de man, die Lijntje Huizer om het leven heeft gebracht, niet strafrechtelijk zal kunnen wor den vervolgd. Indien zijn ruim vijftien jaar geleden gepleegd mis drijf met als moord, maar als mis handeling, de dood ten gevolge heb bende, zal moeten worden aange merkt wegens het ontbreken van bewijzen voor moord, zal de misdaad zijn verjaard. Voor mishandeling, de dood tengevolge hebbende, is de verjaringstermijn namelijk twaalf jaar. voor moord achttien jaar. In elk geval zal de man worden vast gehouden, aangezien men in het andere geval verstoring van de openbare orde vreest. Concours ten dele de Plantage in Het voortgezette muziekconcours van de R.K. Bond van Muziekgezel schappen in Zuid-Holland heeft Zondag danig last gehad van de re genbuien en de dreigende luchten. Omdat het weer er gistermorgen al lerminst aantrekkelijk uitzag, is men de concerten begonnen in de grote zaal van de R K. Volksbond, die ech ter al spoedig te klein bleek om deelnemers eri toeschouwers een be hoorlijke plaats te bieden. Vandaar dat men toch weer naar de Plantage toog, om daar op het po dium en Plein Eendragt verder te musiceren. Het avondconcert dat ..Pius X" ust Poeldijk tot besluit gaf. vond echter gisieiavond weer In de R K Volksbond Dlaats. De resultaten in de concertafdeling waren: H.K. Harmoniekapel. Leiden 250 p. tweede prijs; „Godsdienst en Kunstzin". Berkel. 300 p. eerste pr.; „St. Jan", Zoeterwoue, 299 p. eerste prijs; „St. Gregorius", Kwintsheui. 248 p. tweede prijs; „St. Caecilia", Alkmaar, 262 p.. tweede prijs; ..De Phoenix", Wateringen, 314 p. ee--*e prijs; „Crescendo', Hillegom, 3"- o. eerste prijs; „Plus X", Poeldijk. 21 p., eerste prijs; Harmonie „Unitas", 255 p. tweede prys. In de marswecistnjd zag de uitslag er ais volgt uit: Harmonie-kapel. Lei den 75 p„ tweede prijs; „Excelsior", Nooröwyk, 102 p., eerste prijs; St. Caecilia", Alkmaar, 78 p.. tweede prys; „Crescendo", Hillegom, "8 p- tweede prys; Harmonie „Unitas", 75 p. tweede prijs. T amboerwedstrijd: Harm-miekapel, Lciacn, 78 p., tweede prys; „Excel sior', Noordwyk, 75 p., tweede prus; .St. Caecilia", Alkmaar, 75 p, twee de prys; „Crescendo", Hillegom 78 p,. tweede prys; Harmonie „Unitas", 78 p., tweede prys. De dagprijs kwam terecht bij „P»us X" uit Poeldyk Wüselbekers ver wierven „Juliana" uit Stompwyk, „Gloria in Excelsis Deo" te Noot dorp en „Pms X". De drumbandbeker is bezit geworden van „St. Ambro- sius", die dit concours organiseerde ter gelegenheid van zijn zestigjarig bestaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1