f Twee radarstations op proef in Rotterdamse haven C 3 Schiedamse ambtenaren voetballen goed Promoverend H.B.S.S. hield receptie voor kampioenschap Brandweerman Bronsgeest werd onderscheiden Architect Waiter Gropius bezielde 30 jaar geleden hele West-Europese kust Hun elftal behaalde in Amersfoort zelfs de vierde prijs Wandeltochten van „Hercules" Postzegelruilbeurs voor de jeugd Vallende plank werd noodlottig A(,KM)A DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB Veertig jaar deed hij zijn plicht Idealist en baanbreker - van Duitsland naar Amerika geëmigreerd thans 70 jaar Verloor U iets? Sigarenwinkeliers voor f 1600 bestolen VOORSTEL B. EN W. AAN GEMEENTERAAD In toekomst loodsen zeven stations schepen binnen Het gevolg van H.M. de Koningin Animo voor sparen neemt toe SCHIEDAM NETTE MEISJES Stoomwasserij „DE PAUW" DE ROEP IS: WIJ KOMEN TERUG FAVORIET SLA GE RIJ EN Slagerij ABMA, Slagerij POOT, Slagerij v. d. MEER, WE 2 Dinsdag 2 Juni 1953 rij dag en Zaterdag hebben ambtenaren van. de Gemeen te-Secretarie deelgenomen aan een door de gemeente Amersfoort georganiseerd voetbal- to urnooi, waarvoor een tiental gemeenten zich had laten inschrijven. Er werd gespeeld op het fraai gelegen sportpark „Birkhoven". Onze ambte naren, waaronder Jan van Schijndel, wisten beslag te leggen op de vierde prys, een fraai bekertje, door overwinningen op Emmen (2—0) en Lelden (10). Van Wingerden tweemaal en Bronneman éénmaal, zorgden voor de doelpunten. Door nederlagen tegen Amers foort, dat met twee elftallen deel nam, en Hilversum moest worden gekampt tegen Almelo om de derde en vierde prijs, welke ontmoeting slechts door hefc benutten van een strafschop, toegekend wegens een hands-geval, door Almelo met 1—0 Werd gewonnen. Met dit al lieten de Schiedamse ambtenaren steden als 'sHertogen- bo^cb, Veendam, Enschedé. Arn hem, Leiden. Hilversum Cn Emmen achter zich. Voor elke wedstrijd werd het elftal opnieuw samenge steld uit de vijftien ambtenaren die de tocht meemaakten. Zondag 21 Juni organiseert „Hercules" 10 en 15 km wandel tochten op het bijzonder mooie parcours te Oostvoorne. De persoonlijke beloningen be staan uit iets specifieks van Oost voorne. Verder zijn er ook grocps- prijzen en extra prijzen voor de groepen, die de beste indruk ma ken. Deze wandeltochten staan zo wel open voor individuele wande laars als militaire- en burgergroe- pen, scholen en sportverenigingen. Verenigingen die er een gezel lig weekeinde van willen maken, kunnen reeds op Zaterdagmiddag in Oostvoorne terecht, 's Avonds wordt daar een grote revue opge voerd. Inlichtingen en inschrijving bij J. Dettmeyer, Spoorstraat 28 en C. Vitscher, Schip 112, vóór 7 Juni. Deze maand wordt de postzegel ruilbeurs gehouden op Woensdag middag 3 Juni, van half drie tot vier uur in gebouw „Irene", Nwe Haven 155. In de maanden Juli en Augustus wordt geen postze- gelruiïbeurs gehouden. In Septem ber begint men weer opnieuw. Inenting in Kethel Woensdag, 3 Junj van 4 tot 4.30 uur, is er in het Gebouw van het Groene Kruis aan de Schiedarase- weg in Kethel gelegenheid de kinderen van zes maanden tot zes jaar te laten inenten tegen diph- terie» kinkhoest en tetanus, ge combineerd in een injectie. Maandagmiddag heeft aan boord van de „Pendrecht" op de werf Wilton Fijcnoord te Schiedam een ongeval plaats gevonden, waarbij de 4l-jange A. den Hoedt, Frede- nkstraat 166 te Rotterdam, is ge dood. De oorzaak van het ongeval was een plank die van een stelling schoof toen de Vlaardinger J. C. S. deze betrad. Van acht meter hoog te kwam de plank in de machine kamer van het schip terecht op het hoofd van Den Hoedt, die vermoe delijk een schedelbasisfractuur op liep. Bij aankomst in het gemeente ziekenhuis bleek hij reeds te zijn overleden. GESLAAGD, Bij het te Amsterdam door de Nederlandse bond van onbezoldig de opsporingsambtenaren en be wakingspersoneel gehouden exa men zijn voor het bedrijfspolïtie- arploma geslaagd de controleurs Van Teylmgen en Westerdijk en de bewakingsbeambten Verschoor, Kieboom. Korte, Beekman, Aard se, Voogt en De Man, allen in dienst bij de afdeling Beveiliging van de Werf Wilton Fijenoord, alhier. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G en G.D. Tumlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 23 Mei—15 Juni Stedelijk Mu seum, Wo., Za.. Zo. 2—5 uur: Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: De wrede zee (14 jrO- Monopole. da. 2, 7, 9 uur: The underworld Story (18 jr.). Bijeenkomsten:: 6 Juni Beyersbergen, 35 uur: Receptie t.g.v. 40-jartg bestaan bouwvereniging „Eendracht". Weer een rijwiel ontvreemd Ten nadele van mejuffrouw C. D. is Maandag een damesnjv. iel gestolen. De fiets was in de na middag neergezet voor het pand van de Hema aan de Rotterdamse- dijk. G.T.B.-NIEUWS Woensdagavond om 7.15 uur speelt G.T.B. 2 een wedstrijd tegen Rozenburg 2 op het tweede veld van Boshoek. Burgerlijke Stand Overleden: W. G. den Burger, 52 j., vr. van A, W. Zwaard. Geboren: Johanna M.. d. v, W. v. Doesburg en G. Lupker; Cornelia, d. v. P. Waardenburg en A. E. Fortman: Cornelia J. M. Th., d- v. M. J. Bouwer en J C. H. van As; Johannes A„ z. v. A. P. M. Peeters en W. Hamerslag: Ronald A. J., z. v. A. Post en W. Dekker; Robert z. v. L. A. de Borst en A. v. Wag- tendonk; Wilhelmina d. v. L. Schul- tinga en A. W. Prins: Johanna E. P. M-, d. v. A. F. de Lange en E. G. Koeling; Veronique A. F. M. d. v. L. H Geerdes en E. J. Th ,M. v. Thiel; Elise d. v. J, F, v. d. Zee en J, Bosman. 2212 Wanneer Jack in het ravijn kijkt, ziet hij tot zijn grote verwonde- rnig, dat de vrachtauto er nog goed in afgeko men: een paar stevige bomen hebben de wagen in zijn val gestuit en hii ziet noe de Arabieren er uit krabbelen. Hij loopt snel naar de andere auto. waar hy met ge juich wordt ontvingen. „Dat was wel op het nippertje. Jack", zegt Marga „Ja, jongen", zegt mr Morris, .ik dacht niet, dat het je zou luk ken er nog uit ie sprin gen Maar laten we zor gen, dat we nu snel ver der rijden." Rob wil nog proberen de inhoud van de vrachtauto te red den, want daarin zitten alle kostbare flitnappara- ten. Dan ziet hij echter, dat ook monsieur Alexan der vrijwel ongedeerd uit het wrak kruipt en samen met de twee Arabieren naar boven klimt, snel mogelijk weg te komen en te trachten de En elk ogenblik kunnen nu ook de partouilles in 1 grote weg te bereiken, voor zij m een nieuw de buurt zijn. Nee, het is beter te proberen zo l gevecht worden gewikkeld. Kampnoen. HBSS recipieerde Maandagavond ln Hotel Beyersbergen. De piitikn van bestuur en spelers stonden op extra-opgewekt en daar was alle reden toe. In een zeer succesvol seizoen hadden zü roet vlag en wim pel de top bereikt en met even veel bravour werkte men zich door de pro motie-competitie. Het gevolg is, dat men nu, na 'n zeven en twintig-jarig be staan, de hoogste top heeft bereikt. Dat de sympathieke Zaterdagmiddag- club zeer veel sportvrienden heeft, bleek eerst duidelijk op deze receptie. Van alle kanten ontving men gelukwensen. Er waren veel telegrafische felicitaties bij en persooni jcïe handdrukken, maar ook een niet onaanzien lijk aantal sprekers, die voor het gehoor van de zeer druk bezochte re ceptie ln enthousiaste h'woordingen de loftrompet staken over de presta ties van HBSS, zowel op het sportveld als op het gebied van het karakteris tieke verenigingsleven. Allereerst was daar mr. P. van Bochove, die als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en als voor zitter van de Gemeentelijke Sport- commissie hulde bracht aan het eer- In het raam van een feestelijke bijeenkomst van de brand .veerlie denvereniging „Vriendschap z« ons doel" is gisteravond in de grote zaal van de R.K. Volksbond de brandweerman A. L, Bronsgeest gehuldigd in verband met zijn 40- jarig jubileum bij de Schiedamse brandweer. Burgemeester Peek was persoonlijk aanwezig om hem de verleende Koninklijke onderschei ding, de bronzen ere-medaille van de Orde van Oranje-Nassau op te spelden en de verdiensten van de heer Bronsgeest te schetsen. Na tuurlijk werd het gehele oorps in deze huldiging betrokken. De burgemeester vond in deze bij eenkomst een welkome gelegenheid nog eens te getuigen van zyn ver trouwen in brandweercommandant ir S. Moesker en zijn mannen. Schiedam kan trots zijn op dit corps, dat in het gehele land een uitstekende naam heeft. Uitvoerig sprak mr Peek over de nieuwe taak in het raam van de Bescbermirg Burgerbevolking, van welke organisatie de brand weer eigenlijk de ruggegraat vormt. Voor de jonge generatie, die het nieuwe corps zal moeten vormen, hoopte de burgemeester op eenzelf de bezieling en toewijding al? bij de oude garde, waarvan jubilaris Bronsgeest zo'n uitstekend verte genwoordiger is. De achttienjarige glazenwasser Bronsgeest werd destijds „ont dekt" door de vroegere brandweer commandant Krijger, die met hem een uitstekende keus deed. Nadat de versierselen van de Kon. onderscheiding waren opge speld, kreeg ir Moesker gelegen heid de waardering van het corps voor Bronsgeest uit te spreken In deze onderscheiding zag de com mandant het gehele corps geeerd. Hij herinnerde niet alleen aan de moeite en opoffering die Brons- geest in dienst van de brandweer steeds had betoond, maar ook aan het levensgevaar, waarin hij vaak had verkeerd, o.a aan boord van de „Petrakis Ncmikos". waarbij m 1936 op de werf Witton-Fyenoord Schiedammers 't slachtoffer werden van een noodlottige ontploffing Bronsgeest behoorde toon tot dege nen, die zich aan dek van het schip begaven. Naast de reeds eerder ver*:regen brandweermedaille ontving de ju bilaris nog een gesp en een oorkon de van de Vereniging van Brand weercommandanten. De heer A Jongst* voor/ittor van VZ.OD, bood als corpsgeschehk een elec- trisch scheerapparaat aan Voor mevr. Bronsgeest, die door ziekte afwezig was. waren er bloemen, die de dochter voor haar in ont vangst nam. Wat de omlijsting van deze hul diging betreft, er was alle moeite aan besteed. Tegen een zelfvervaar digde achtergrond een getrouwe afbeelding van de grote magirus- wagen zong een koortje onder leiding van de heer Veenman en er is nog een klucht opgevoerd. In „De rare familie" speelden mee de dames W. Vendeioo-Clements, G. van Wolferen. J. Hazelebach-Bram- kamp, A. Kooyman en de heren P. de Ruiter, L. v. d. Most, M. P. F. Dielrmans, G. J. C Ezerman en J. Dtelemans, Als souffleusc trad op mevr. J, Soeters-Willebrand. De heer J. v. d. Moer had de regie. Tenslotte nog dit voor degenen, die tussen acht en negen uur langs de West vest of Lange Haven gaan de misschien argwanend de brand- weersirenes hebben beluisterd: die hoorden er gisteravond ook bij. ste elftal. Namens de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding kwam de heer H. J. Scheffers naar voren. Een ander lichaam van impor tantie in onze stad is de Schiedamse Gemeenschap die zich het vertegen woordigen door de beer M. Koopman. H.B.S.S, is voortgekomen uit de Christelijke Jonge Mannen vereniging en als zodanig nog steeds aangesloten bii de federatie van Scoiedamse C.J. MV.s. Vanzelfsprekend hoorde men ook uit deze hoek zeer enthousiaste woorden. Zusterverenigingen uit de Zaterdagcompetitie, waartegen men menig keertje had strijd geleverd, ga ven eveneens acte de présence. De heer B. D. W. Meiden feliciteerde de H.BS.S.'ers namens de K.N.V.B. Van kerkelijke zijde was er een afgevaar digde van de Hervormde Jeugdraad, terwijl ook namens de Schiedamse scheïdsrechtersvereniging gelukwen sen werden overgebracht. Een zeer sympathiek geluid hoorden de aan wezigen uit de mond van de voorzit ter van Heerjansdam. Deze club moest m de slotfaze van de promotie competitie het onderspit delven tegen de Schiedammers. Een groot aantal bloemstukken en geschenken betekende een fraaie af sluiting van de vele blijken van be langstelling. die H.BS.S. m deze tijd ontvangen heeft. Voorzitter K Eibers dankte iedere spreker persoonlijk voor zijn woorden. (Van een onzer redacteuren) w -*■ SN MAN die een geheel hoofdstuk vertegenwoordigt in de ia geschiedenis der kunst van West-Europa, is 18 Mei zeven- Langzamcrhandtakregen de Sparta- 3aar geworden: Walter Gropius. Hij is onverbrekelijk ver- slagmensen ^vat op de Schiedam- bonden aan een poging tot vernieuwing, een poging tot een idealistische opbloei, niet alleen van de architectuur, maar evenzeer van de beeldende en nijverheidskunsten. „Schiedam'Miandbal verloor Het eerste honkbal negental van Zwart-Wit te Schiedam schijnt al leen by warm en zonnig weer tot bijzondere prestaties te kun nen komen. Zaterdag j.l. kwam het spel niet boven het mid delmatige uit. Een tweede oorzaak van het slechte spel, naast het winderige weer, moet wel gezocht worden m de zwakke leiding die bij deze wedstrijd door de hoofd- scbeidsrechter gegeven werd en waardoor sommige spelers zich uit hun concentratie lieten halen. De twee eerste tnmngs lieten zich bijzonder gunstig aanzien, want door flinke slagen (waar onder een home-run van P. Smit) werden 6 punten gescoord waar werper en lieten zich niet onbe tuigd, zodat zy in de 3e inning profilerende van veldfouten van de Schiedammers, de stand weer gelijk maakten (66). Toen ging het met de zwart-witten, gedepri meerd door enkele foutieve beslis singen van de scheidsrechter snel bergafwaarts, terwijl de Rotter dammers, moreel gesteund door de snelle wegwerking van hun achterstand steeds beter slag- en veldwerk vertoonden, waardoor zij tenslotte een nuttige 14—10 overwinning konden behalen. Door deze uitslag heeft Schie dam de aansluiting met de kop lopers gemist en zullen zij de vol gende wedstrijd toch zeker moe ten winnen om niet te ver ach terop te raken. Te bevragen bij het Hoofdbureau van Politie (tussen S12 30 uur en 2—6 uur) grijs jongensjasje: kinderportemonnaie: Te bevragen bij de vinders ceintuur, P. v. d. Geer. Copernicusstraat 9b; wit piastic regenmantel. Mak kin ga. Italtaan- sestraat 21a; groene ceintuur. M Mon ster, Boerhaaveiaan 96b: zilveren ram melaar met bijtring, Klemekoort. Brug manstraat 53: plastic étui mei voetba,- plaatjes W EIgers. Lange Smselstraat 17: broche. J SCholten. Den Bcrnmelae- straat 7; kralen ketting. L de Jong. Celfcwsstraat 35-, paarlen armband. H. Scheffers. B.K laan 253; rode portemon- naie. T. Wiegel, Jan Steenstraat 9: arm. bandje, B. Fiool], 7ocirneses*raat 8: bruin linnen tas I Eijsberg, Vlaardm- gerdyk lB9b: rood kindertasje. G Ve- ringmeUer. v. Esveldstraat 14: kinder portemonnaie. N Elshof, Plein Een dracht 17b: zwarte portemonn3ie J v. d. Berg. Thomas Kempisstraat 26b; speelgoedaapje, P Schoonhoven, W de Zwijgerlaan 9: postduiven-diploma t n v Gebr Kalk, W. v. d Vlies, v. Leeuwen- hoeckstraat 34a; zakje pijptabak Gem. Plantsoenendienst. B.K laan- stuk lever plm 3 k.g.. Openbaar Slachthuis: brum lederen kmderschoentie. Weeda. Bovie- siraat 54a: 1 bos sleutels. Bokhorst Dam 5: postduif no. 693605. T Mons'er. Som- melsdijksestraat 13: Lipssleutel, A Ni la ments verdriet. Lange Kerkstraat 52b: slots'euteltje C Zandstra. Herenstraat 41b; kinderzonnebril en rozenkrans. J. Huigen. Nieuwe Buurt Ql. Twee sigarenwinkeliers in Blij - dorp werden Zaterdagavond het slachtoffer van inbrekers. Bij W. G. aan de Stadhoudersweg nam men uit een dressoir f 265 weg en uit de winkel I 175.De winke lier G. J. van O. aan de Staten- weg bij wie ook verleden jaar werd ingebroken mist uit 'n geld kistje in zijn winkel f 1168, Al zijn kamers werden doorzocht. Per 1 November zullen twee radarslations btf de ingang van de Waal haven en bfj de Petroleumhaven, worden opgesteld om ook bij slecht zicht de schepen in de gelegenheid te stellen het Rotterdamse havenbekken te kunnen binnenvaren. Hoewel deze radarstations nog een experimenteel karakter hebben, vormen zü twee van de zeven posten die in het grote radar-plan langs de Nieuwe Waterweg zyn geprojecteerd. De kosten van de huur van de radar-apparatuur in de proefstations zal hoogstwaarschijn lijk door het bedrijfsleven worden betaald. De gemeente zou de behuizing en een mobiele installatie moeten betalen, waarmee 100.000.-— is ge moeid, voor investering van welk bedrag B. en W. de goedkeuring van de gemeenteraad vragen. Na een lange tijd van voor be-1 stations gebou reiding is het de technici van het het voordeel Nederlandsen Radar Proefstation te Noord wijk gelukt om de voor de navigatie van de scheepvaart zo belangrijke hchtenlyn op het radarscherm tP brengen. Men be- hoeft nu de loodsen slechts met een kleine draagbare radio-telcfo nie installatie uit te rusten om hen bij slecht zicht via de walsta- tions de juiste positie van het schip ten opzichte van deze lich ten lijn mee te deler, waardoor een juistere beloodsing wordt be werkstelligd Om deze navigatiemethode aan «e praktnk te kunnen toetsen wor den aan de ingang van de Waal haven en bn de Petroleumhaven (Pakhmsmeesteren) twee proef- I, die bovendien "•den, dat in de experimentele periode personeel voor de bediening van de overige stations kan worden opgeleid. Voor een goede opleiding denkt mer. 10 a 12 maanden nodig tc hebben. De technische employé's van het Nederlanrisch Radar Proefstation hebber reeds enige ervaring met proe. -omingen, die zij aan de monding van de Waal haven hebben verricht; o a, is daar geëxperimo teerH met de veerboot van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, die vol met arbeiders by dikke mist werd 0 ver geloodst. Behalve dat de gro te scheepvaart van de twee proef stations kan profiteren, hebben ook de scheepjes die arbeiders naar op stroomliggende schepen moeten bvengen, voordeel van de aanwijzingen die bn slecht zicht vanaf de wal worden gegeven. Langs de gehele Waterweg zijn door het Ncderlandsch Radar-Proef station met een mobile apparatuur proeven genomen en zijn van de radarbeelden foto's gemaakt, die een handleiding vormden om te komen tot het vaststellen van de plaatsen waar langs de rivier de radarposten moeten worden opge steld. Hierbli 1$ men tot de vol gende plaatsbepaling van de zeven stations gekomen. De eerste komt op de Semaphore m Hoek van Holland, no. twee by de ingang van het Spuikanaal op het eiland Rozenburg, de derde in het ge bouw van Dirkzwager m Maas sluis, het vierde en vijfde station zijn de nu in te richten posten aan de Petroleumhaven en de Waalha ven, het zesde komt aan de Shus- jesdyk *n de zevende by het Tun- nelgebouw op de Parkkade De kosten van het gehele radar- mstallatie zouden f 1482 000,bo dragen. voor welke uitgave even eens de goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Met de radar-beveiliging langs de Nieuwe Waterweg bouwt Rot terdam aan het grootste radar-pro ject in geheel Europa, en, naar een technicus van het Nederlandsch Radar Proefstation ons vertelde, wellicht van de gehele wereld dat ten dienste van de civiele scheep vaart staat. Gropius, een architect die voor eerst gewone, conventionele paden zou volgen, kwam in 190? op het bureau te werken van Peter Beh- ren. waar hy tot 1910 zou blijven. Het voorbeeld van Behren zal hem een impuls gegeven hebben Behren, die, ofschoon niet zó consequent als later Gropius. toch reeds een ver nieuwer was. In 2913 kreeg Gropius opdracht een fabriek te Alfeld te ont werpen voor de Fagus Werke Hier zou hij voor de architectuur geheel nieuwe vondsten sindsdien talloze keren herhaald door anderen toe passen. Voor de eerste keer bijvoorbeeld werd hier een gevel geheel van glas ontworpen met slechts smalle stalen banden als steun. Zo zijn ook de hoeken, eveneens van glas zonder steunende constructie, vele malen herhaald. De pure kubus vorm was hier Gropius' uitgangs punt, waarbij het verschil tussen interieur en exterieur wegviel. Octave Mirbeau, die in 1889 reeds sprak van „combinaison aériennes", van gebouwen, waarin de zon en de lucht onbelemmerd toegang hadden, zou hier zyn droom ver wezenlijkt zien. Het werkstuk zou een tijdperk inluiden, waarin de „aetheriaiisatie", zoals Frank Lloyd Wright dit noemde, tot het uiterste toepassing zou vinden. Een tijdvak ook van „nieuwe zakelijkheid" in de bouwkunst van staalconstruc ties en zakelijke planmng.^Voor de We rkbund-ten toonstelling in 1914 ontwierp Gropius een gebouw, waar een andere vondst, een spi raalvormige trap in een glazen trappenhuis, een klassiek voorbeeld zou worden, dat we dan ook elders regelmatig kunnen ontmoeten. Bauhaus GROPIUS' naam is vooral ver bonden met die van het Bau- haus. In de Goethe-stad Weimar be stond een kunstnijverheidsschool, die van 1904 tot 1914 geleid werd door de architect Henn v. d. Velde. Deze raadde Gropius aan als zyn opvolger; diens benoeming is waar schijnlijk de laatste daad geweest van de toen nog regerende vorst. In April 1919 Verscheen het manifest van het Bauhaus, dat eindigde met de zin: „Willen, bedenken, schep pen wij gemeenschappelijk het nieu we gebouw der toekomst, waarin alles één zal zyn: architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst, dat uit de millioenen handen der handwerkers eens naar de hemel zal opstijgen als het kristallen zinne beeld van een nieuw, komend ge loot'" Boven aan het manifest prijkte ook een houtsnede van Feininger: een kathedraal onder drie sterren (de drie genoemde kunsten de kathedraal is vanouds het zinne beeld van gemeenschapskunst). We mogen, sceptisch geworden na zoveel teleurstellende jaren, glim lachen om de taal, die ons nu wat gezwollen aandoet Maar vergeten wij met, dat dit ge loof en deze verwachting er althans in 1919 waren. Men voelde zich ge plaatst m een nieuwe tyd met een uitzicht op eon nieuwe toe komst. In elk geval, Gropius toog met de grootste geestdrift aan het werk. bijgestaan door drie kun stenaars van naam, Feininger, Klee en Kandinsky. „Leraar" werd men niet meer genoemd, men onder scheidde „Foimmeister" cn „Tech nischer Meister" dit onderscheid lussen leraars m kunstvakken en nyverheidsvakken lijkt ons een in consequentie van het zo principiële Bauhaus, dat geen verschil tussen kunsl en handwerk erkende en dan waren er natuurlijk de leerlin gen De eerste vier jaren waren verre- iveg de moeilijkste voor het Bau haus. dat we moeten zien niet als een kunstnijverheidsschool, maar als ccn schepping van een geestelijke en idealistische structuur ln 1923 trad het Bauhaus pas in de open baarheid met epn tentoonstelling van zyn resultaten, ptactische op drachten op eigen ateliers uitge- voerd Daar vielen ook voor het eerst de woorden „functioneel" en „woonmachine", die sind.sdien haast tot gemeenplaatsen geworden zyn. Weerklank moeten ons nu voorstellen, dat er zoiets als een „Kultur- knmpf" ontbrandde De weerklank was encirm, zowel in positieve als 1 negatieve zin. De regering werkte GROPIUS zó sterk tegen, dat de oprichting van een soort „vriendenkring tot steun aan het Bauhaus" nodig bleek. De architect Behrens, Einstein en Gerard Hauptmann maakten o.a. deel hiervan uit. De officiële tegen werking bleek zó sterk, dat in De cember 1924 alle „Formmeister" ont slag namen, terwijl de leerlingen zich met hen solidair verklaarden. Direct kwamen er verschillende aanbiedingen van elders om daar het Bauhaus te vestigen en in het voorjaar van 1925 werd dit inder daad naar Dessau verplaatst. Er waren daar grote moeilijkheden met de huisvesting; eigen ateliers en woongelegenheid voor de leraren moesten geschapen worden. Daar ontstond ook de nieuwe naam: „Das Bauhaus, Hochschule für Gestal- tur.g." In December 1926 volgde de mwijding van het nieuwe gebouw, maar reeds waren verschillende le raren heengegaan, zoals Itten, een der bekwaamsten en de beeldhou wer Gerard Marcks. En in 1928 volgde ten slotte ook Gropius Over Das Bauhaus zónder Gro pius kunnen We kort zyn. Na de Zwitserse directeur Hannes Meyer kwam de leiding aan da Nederland se Mies van dr Rohe, die het geheel tot nieuwe bloei wist te brengen. In 1932 verkregen in Dessau de na zi's de meerderheid en Mies van der Rohe poogde toen in Berlijn de zaak drijvende te houden. Daar liet echter Göring in 1933 dadelijk het Bauhaus sluiten. Weinig echter kon hy bevroeden, dat deze daad tot opheffing van „dit broeinest van kultuur-bolsjewisme" tot gevolg zou hebben een uitzaaiing der ideeën van het Bauhaus. De beste Bij het bezoek aan Rotterdam B11 het bezoek, dat de Koningin morgen aan Rotterdam brengt, zal het gevolg van Hare Majesteit als volgt zijn samengesteld: mr K. P. van der Mandele, kamerheer in bui tengewone dienst, mevrouw N. SmittAvis, particulier secretares se en de heer W. J. Baron van Heec- keren van Molecaten, particulier se cretaris. Bovendien zal de commis saris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. L. A. Kcsper, het gehele programma meemaken. In Mei 1853 werd bij de Spaarbank te Rotterdam (op 1.000,— afgerond) inge legd 5.424 000,— en terugbetaald t 4.020.COO,—Er was dus een inlegover schot van 1.404 000.—. Sinds het begin van dit jaar werd in totaal ingelegd 27.006.000,en terug betaald 17.715.000.gevende een in~ legoversehot van 9 291.000,-—. Indien men deze cijfers vergelijkt met die van dezelfde periode van 1352. toen inleg en terugbetaling respectievelnk 18.516 000,- en f 16 256 000.— bedroegen, dan blijkt, dat vooral de inleg aanzienlijk hoger is geweest dan vorig jaar- Aan het einde van Mei 1933 was aan 354 065 inleggers f 107 131 000,— verschul digd. Door middel van Gpaarbusjes werd in gelegd f 98 000,—, terwijl door leerlingen, van 335 scholen 62.000,— werd gerpaard. In 101 bedrijven werd door leden van het personeel ruim 39 000,— gespaard. Brandweerconcours aan de Wilgenpias Het brandweerconcours, dat de vereniging van brandweer hoofden. Hïllegersberg, Terbregge en Schïe- broek op 27 Juni organiseert, zal worden gehouden op het terrem aan het eind van de Wilgcnplaslaan. De wedstrydcommissie heeft een aan trekkelijk programma samengesteld, dat bestaat uit de gebruikelijke oefeningen en een plezierig prac- tisch gedeelte. leerkrachten immers-verlieten Duits land en vestigden zich m den. vreemde, waar zij meestal aan kunstscholen gingen werken. Gropius zélf ging in Amerika wo nen en dc geweldige belangstelling in de USA voor de moderne rich tingen in de kunst is zeker niet in de laatste plaats aan Gropius' in vloed en werkzaamheid toe te schrijven. WIJ VRAGEN VOOR ALLE AFDELINGEN Prettige werkkring Hoog loon Aanmelden: Stadhouderslaan 3 Schiedam Woensdag wederom dat heerlijke gekruide gehakt voor 1.42 per 509 gram De gehele week magere doorregen varkenslappen a 1.25 per 500 gram Heerlijke verse worst, bereid uit enkel varkensvlees, prima, 1.68 per 500 gram "X KOMT UIT DE RUBENSPLEIN 5 - TEL. 67808 BKOERSVELD 159 - TEL. 68327 HOOFDSTRAAT 141, TEL. 8778? Het Rusthuis van de Geref. Kerk, Nieuwe Haven 153. vraagt een net meisje voor huishoudelijk werk. Aanm. by de Directrice. Net. meisje 20 jaar zoekt dito vriendin. Br. nr. S 852, bur. van dit blad. Grote serie verstelbare Li berty fauteuils in prachtige modellen. Compleet m. kus sens va. 37.50, Wilson, Gr Visserijstraat 80-97-99-101. 4 chique salonfau^uils met riet opzij, prachtige bekle ding. zwaar verend 250 3Ï0.380.—. Wilson, Gr. Visserijstraat 80-97-99-101. Fotorcportagedienst B. v. d. Mast, thans tijdelijk geves tigd: Singel 80. Tel. 66909, Te koop: moderne damesjai, wijnrood, te klein gekocht, maat 42, gekost 89voor 25 Te bevr.: Warande 77 b, Schiedam, na 6 uur. Verf. Jeveka lakverf 2.45; Uilenspiegel iakemail ƒ2.70; Victoria-Japan lak 3.20; Jeveka grondverf 180; Victorie-grondverf 2.30; plamuur v.a. 1.Vaispar, ripolin, teolin blank en in kleuren Teoflux autolokken alle kleuren in voorraad- „De Verfspecialist", J. van Katwijk, tegenover Passage, Broers veld 37. „Redstm" plastïclak in alle kleuren, hoge glans en sterk voor keukens badkamers, enz. 4.23 per kilobus. .De Verfspecialist", J. v. Kat wijk, tegenover passage, Broersveld 37. New-White, plastiek muur- vei f voor plafonds, muren, gangen. In 1 x sneeuwwit. Alléén echt in bckerverpak- kme en naam New-White. AUéén-verkoop voor Schie dam: J. van Katwijk's verf handel, Broersveld 37 te genover Passage Te koop: crèmekleurige En- „.ïLe wagen, leVtiiis «.vaiidel- wagen m keurige staat, prijs 40Van 's-Gravcnzande« straat 32 b. Te koop: zga.n. kinderstoel met leerbekleding. Hoog straat J20 b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1