MEXICO" I Haag 1 C D Vergeefs dreggen in de Westerhaven 'LZ werkt koortsachtig aan zijn toekomst Hermes-cricket naar de Grote se Kantongerecht-allerlei bracht weinig nieuws ALLNDA bewogen historie Bakker verkocht te vroeg vers brood Waarschijnlijk een vergissing BE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB KHOeS^kUuf Dr. Yan Beuningen Lagere elftallen spelen vriendschappelijk op nieuiv terrein aan de Oudedijk SCHIEDAM €EB333HHD3e NETTE MEISJES Stoomwasserij ,DE PAUW" Donderdag 4 Juni 1953 Voor de Kantonrechter stond Woensdag terecht de "Vlaardingse opkoper A. B,, die van minderjari gen twaalf jutezakken had gekocht. Achteraf bleek dat de zakken af komstig waren van diefstal. De jon getjes waren resp. 11 en 13 jaar oud geweest. De waarnemend Ambtenaar O.M., mr, H. Oort, eiste f 40 of zestien dagen, waartoe Kantonrechter mr. V. B. Cos de opkoper veroordeelde. De Schiedammer E. S, stond nog geen jaar geleden voor de groene tafel omdat hij voor de zoveelste maal wegens dronkenschap was be keurd. Nu was hij er alweer, nu vergezeld van zijn echtgenote en een ambtenaar van het Bureau voor Alcoholisme te Rotterdam als ge tuige. Deze laatste verklaarde S, nu onder controle te hebben. Hij is thans bezig met een kuur. die hem het kwaad tot dusver goed laat weerstaan. Omdat bij een veroordeling ook een voorwaardelijke heebtenisstraf zou gaan werken en er voor S. een reis naar de rijkswerkinrichting op zou zitten, besloot de Kantonrechter een vonnis nog wat uit te stellen. Het gedrag van S. in de naaste toe komst zal dus wel doorslaggevend zijn. Het waren weinig fraaie woor den, die de broodbakkersgezel v, propaganda- en feestavond in grote zaal van Musis Sacrum. Deze avond zal worden bijge woond door de voorzitter van het V.L.N., Gen. b.d. W, J. K. Baaij, die tevens een korte toespraak zal houden. Verdere medewerking wordt d« «Sént Van Rif m MSS&fc' pp zekere morgen even na half .negen gezelschap ..De Ouwe Jongens" en gesloten, zodat hij er gistermorgen met 7.50 of drie dagen afkwam. Toch wil hij er nog voor in hoger beroep gaan. Een eenzame jeneverfles troonde ter zitting in verband met overtre ding van. de Drankwet door de Schiedamse caféhouder J. K, R., die alleen een vergunning had 'voor zwak-alcoholische dranken. Hij had echter desondanks gedistilleerd per fles verkocht. Voor aanwezig heb ben en verkoop van het Schiedamse vocht wachtten hem twee boetes van 25 of 10 dagen en 15 of zes dagen. De getoonde fles is hij kwijt. Toneel voor kinderen in Musis Sacrum De jeugdgroep van de toneelver eniging ,.De Dilettant" zal Zaterdag middag 3 uur in Musis Sacrum een Veteranenlegioen komt bijeen Zaterdagavond 13 Juni organiseert het Veteranenlegioen Nederland een de (Advertentie l.M.) f Het elke niMnii paseea en meten. De iinur, de kleding en. 't eten. M«r drink ik 'n Tip X>*n eerdwijnt de nors In 'n wip Ben ik al m'n problemen vergeten. had toegevoegd, toen deze bij hem kwam informeren wat er wel in de korf was geborgen, die D, op z'n fiets vervoerde, 't Was brood ge weest dat niet eerder dan negen uur verkocht had mogen worden en vandaar dus waarschijnlijk een opmerking als „je blijft met je po ten van mijn brood af'. De agent was er voor dat ogen blik ook afgebleven, maar had even later de overtreding toch gecon stateerd, toen v, D- bij een klant binnen vertoefde. Omdat de man had geweigerd de nodige inlichtingen te geven hij had ook zijn naam en die van zijn patroon niet willen zeggen wacht te hem een straf van 20. of acht dagen. De bakkerspatroon was niet ver schenen en zal dus in verband met dit vroege brood bij verstek worden veroordeeld. Er was ook weer eens een op koper, die er geen acht op had ge slagen dat de Wilhelminahaven Schiedams gebied is. Zonder vergun ning had de rijkspolitie te water de Rotterdammer H. G. daar aange troffen, terwijl hij bij een bagger bak onderhandelde over de aankoop van een partij oud ijzer. Gelukkig voor hem was de koop nog niet Wie heeft bezwaar tegen dienstregeling N.S. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas verzoekt belanghebbenden, die op merkingen hebben te maken of ver langens willen uiten ten aanzien van de geldende dienstregeling der Nederlandse Spoorwegen, deze vóór 24 Juni ain te zenden aan haar kantoor. Handelsgebouw te Vlaar- dingen. De binnenkomende wensen en opmerkingen zullen worden door gegeven aan de Spoorwegraad. Men gelieve te letten op de aan gegeven datum: 24 Juni a-s. Geitenkeuring in het Sterrebos De zomerkeuring van de Schie damse Geitenfokveremging „Öns Ge- iioegen" zal Zaterdag 20 Juni plaats vinden. Dt keuring geschiedt bij de heer C. Leeuwangh, Sterrebos 4 en vengt "s middags om drie uur aan. het Ambonnees orkest „Ntfia ïna'" S.R.B.-jongeren slaagden Tijdens een clubuur van de Schie damse Beddings Brigade hebben Dinsdag in het Sportfondsenbad wederom enkele jeugdleden de proef afgelegd voor het voorberei dend bondsdtploma van de „KNBRD". Dit is het zwaarste di ploma op het gebied van zwem mend redden dat door jongelui be neden de leeftijd van 16 jaar kan worden behaald. Allen slaagden met vlag en wim pel aldus de examinator, de heer Tu^er- Sec*eie8«erde van de KNBRD. De namen der geslaagden rijn: Tine Sleeker, Henny Figee, Bep Simons en Does Veerkamp, Wat men moet weten Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 69. Telefoon 69290. Tentoonstellingen; 23 Mei—15 Juni.. Stedelijk Mu seum, Wo., Za,, Zo. 2—5 uur: Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45. Films; Passage, da. 2 en 8 uur: De wrede zee (14 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: The underworld Story (18 jr.). Bijeenkomsten: 6 Juni. Beyersbergen, 35 uur. Receptie t.g,v. 40-jarig bestaan bouwvereniging „Eendracht". Burgerlijke Stand Geboren: Anthanie z.v. J. v. Vlugt en N. M. v. Zwieten; Theodo- rus H z.v. J. P. Schoenmakers en M, Th. Th. Romijn; Teunis H. M. z.v. J. Hersbach en J. M. B. Heeze; Wilhelmus M. M. z.v. J Hersbach en J. M. B. Hecze; Nellie B d.v. W- Scherpennisse en A, Boudestein; Ja cob H. z.v. J Ph. Erdtsïeck en J. Lagerweij; Willem C. z.v. G. Lan- kamp en J. van Heest; Louisa Th. d.v. C. Hermans en C, J. Jansson; Jacobus M. z.v. J M. Woermeijer en M. J. Droog; Johannes H. M. A. z-v. J. H, van Bergen en C. Th, Th. Vink. Overleden: A. Noordijk, 73 j.; A. den Hoedt, 40 j. Al weer schoorsteenbrand De tweede schoorsteenbrand in Juni was by de A. v. d. B„ Rid derkerkstraat 29 a. Nu kwam de brandweer onder leiding van brandmeester De Jager er aan te Omdat een kind in de Westerha ven zou ïtin gevallen, is de poli tie met beambten van de Haven dienst gistermiddag onder grote belangstelling aan het dreggen ge weest in de Wester ha ven. Twee mannen doken naar de vermeende drenkeling, die echter niet aanwe zig bleek t« zijn. Kinderen kwamen «ven voor één uur vertellen, dat een jongetje van ongeveer 6 jaar tijdens het spe len op de opgeslagen goederen bij de Breeuwwerkfabriek aan de Westerkade in het water zou zijn gevallen. Onmiddellijk rukte men uit om te gaan dreggen. De der tigjarige pijpfitter H. G. Leenderts, Lekstraat 54 en de achtendertig jarige chauffeur V. G. Smith, Schinkelstraat 37, Rotterdam bega ven zich te water, doch vonden niets. Na veel pogingen is tenslot te ook het dreggen opgegeven. Daar tot vanmorgen geen vermissing werd aangegeven, moet worden 2214 Jack wil nog een poging doen de ruiters van hun ulan af te doen zien. Wanneer de auto de ruiters zo dicht mogelijk is genaderd, stapt hii uit en roept in zijn beste Arabisch: „Monsieur Alexander is in het ra vijn gevallen. Hij is zwaar gewond. Hij ver langt, dat u hem helpt." De Arabieren horen hem zwijgend aan, maar be grijpen hem niet of doen maar of ze hem niet be grijpen. Dreigend hef fen zij hun vuurwapens en de situatie voor de inzittenden van de auto is niet erg prettig. Nog maals herhaalt Jack, dat monsieur Alexander zwaar gewond is en hulp i nen. Wanneer geweld wordt gebruikt, zullen wij schreeuwt: „Wij zijn niet van plan ons over te behoeft. Nu nadert een der Arabieren, de kara- [schieten". Jack begrijpt, dat er met die mannen geven. Ais er gevochten moet worden, dan. zijn bxjn in de aanslag en zegt in gebroken Frans: niet te praten is; hij grijpt zijn pistool en wfj daartoe bereid". moet allen uitstappen. U bent onze gevange- i I TELKENS weer dringt zich de gedachte bij me op hoe ge brekkig onze opvoeding is geweest, hoe gering de kennis ons bijge bracht over landen als Mexico, hoe bevooroordeeld de opvattingen omtrent het leven en streven zijn van zijn bewoners waarmede men ons van de schoolbanken de wereld in laat gaan. Wie hier zyn ogen en oren de kost geeft moet ook al na een kortstondig verblijf tot de erva ring komen dat hy beginnen moet met zich los te maken van wat hij dacht te weten, alvorens hjj in staat Is de menigte indrukken vrij op zich te laten inwerken. Want dat zogenaamde weten is vol hovaardij, yoi ongerechtvaardigde gevoe lens van meerderwaardigheid, gevolg van een opvoedingssysteem dat onverbrekelijk vastzit aan de eeuwen van Westeuropese suprematie en kolonisering. Ook wij kennen steden met een geschiedenis die eeuwen teruggaat. Wy hebben de historische monumenten grotendeels in ere gehouden, ge spaard als levende herinneringen aan een groots verleden, omgeven met de zorg waarmede wij onze kunstschatten in musea koesteren. We bouwden daar omheen aan een nieuwe tijd, ont. wikkelden onze kunst en cultuur in nauw ver band met onze levensstijl, een toekomst in rechte lijnen voor ons uitstippelend waaraan geen twij fel mogelijk scheen.totdat de recente wereld schokkende gebeurtenissen ons terugvoerden tot een werkelijkheid waarop we niet waren voor bereid en die we In haar volle omvang nauwe lijks vermogen te beseffen. Europa heeft in het verre verle den de volkeren van vreemde, ver afgelegen gewesten dergelijke schok ken toegebracht, maar ze nooit de tijd gelaten zich daarvan te herstei len en zich zelf te hervinden. Inte gendeel. Het gaf zich alle moeite om zo grondig mogelijk te vernis \ch de 11 1 htioe- .Een land met schrikbarende sociale tegenstellingen, dat echter met een j ontzagwekkende kracht en koortsachtige ijver aan zijn toekomst werkt." j Ziedaar een beeld van Mexico zoals het zich onlangs voordeed aan onze j correspondent te New York. In deze reportage wijdt hij zijn aandacht aan j heden en verleden van het land, terwijl hij in een volgend artikel zijn I indrukken zal geven van Mexico City. de stad „met de twee gezichten", j OUD en nieuw in een gelukkige combinatie. Ten Zuiden nan Mexico i City ligt Vista Hermosa (ofte wel 1 „Schoonzicht"), eer. verrukkelijke uitspanning in een romantische om- geving. Onder de zeer oude gewel ven is een modern zwembad aan gelegd. Het is de grote weekend- atiraclie voor de omgeving. EEN (Advertentie l.M.) VOLLEDIGE VERJONGINGSKUUR IN ÉÉN DAG Wij hebben Uw bed maar één dag nodig om het een volle dige verjongingskuur te doen ondergaan. Vakwerk van beddenmakers. Brocravest 64BS Schiedam - Tel. S792S aangenomen, dat hier een vergis- o—- - sing in het spel is. Waarschjjnlyk tigen wat dc onderworpen volkeren hebben de kinderen wel een jon- 5 aan hun verleden zou kunnen ber- getje van de met zeildoek afge- i inneren en om hen in een keurslijf dekte balen zien vallen, doch is 1 te persen van gedachten en gewoon- dit op de wal gebleven en achter 1 ten die hun volstrekt vreemd waren de balen, langs verdwenen. en die zij nooit volledig konden leren doorvoelen zonder alles prijs ie geven wat hen aan hun afkomst, geschiedenis en tradities bond- De overwinnaars kenden deernis noen respect. Kunstschatten, waarvan mende diepere betekenis' en schoonheid nauwelijks bevroedde, werden als tropheeën naar het va derland overzee weggevoerd. Wat aan oude monumenten niet gemak kelijk genoeg uit de weg geruimd' kon worden, werd door uiterlijke verandering of door de aanpassing aan andere doeleinden gebruikt cm het verleden zo spoedig mogelijk te doen vergeten. Er zyu in Europa weinig steden, zo rijk aan bewogen historie en tra gische herinneringen als Mexico Ci ty. Wat is op deze grondalgemoord en geterroriseerd, gestolen en mis daan. eerst uit naam van het Chris tendom en ter meerdere glorie der Spaanse overheersers; vervolgensin de strijd om de onafhankelijkheid; nog eens in. de oorlog tegen de in macht groeiende nabuur, de Ver enigde Staten; ten slotte tijdens op eenvolgende reualuties onder Diaz, Villa, Modero, Huerta, Obregon en anderen, van wie sommigen een speelbal waren of werden van het op tcinstbejag loerende buitenland. Revolutie na revolutiebloedbad na bloedbad.' Welk een innerlijke Kracht moet er leven in dit volk, mengelmoes van zoveel vreemde elementen, om zich uit dit alles nog zo te hebben kunnen handhaven en de basis te leggen voor de bouw van een nieu we eigen, toekomst als vrije staat, Instituut voor Scheep- en Luchtvaart breidt zich gestadig uit Het verslag over 1952 van het „In stituut voor Scheepvaart en Lucht vaart" te Rotterdam toont een ge stadige krachtige uitbreiding van de activiteiten van het instituut. Door het aankopen of versterken van re laties met andere organisaties e.d. kon het terein zijner werkzaamhe den verder worden uitgebreid. Het totaal bezoek aan het museum was in 1952 aanzienlijk hoger dan in het jaar daarvoor en omvatte niet min der dan 41.854 personen. Door de bi bliotheek van het instituut werden in het verslagjaar 17.079 gecatalogi seerde werken uitgeleend. Het aan tal bezoekers van de leeszaal be droeg 11.753 hetgeen rond 107c ho ger ligt dan het cijfer over 1951. Het boekenbezit kon door aankoop en schenkingen belangrijk worden uitgebreid. Hedennacht overleed na een kort ziekteverloop dr H. A, van Beu ningen, directeur van de Steenko len-Handelsvereniging N.V. De overledene bereikte de leeftijd van 42 jaar. Wel is deze week de pitch in het Hermes-veld aan de Damiaan gegaan, maar er kan helaas Zondag nog geen thuiswedstrijd plaatsvinden. Het eerste elftal van de Damlaanbewoners gaat een zeer zware uitwedstrijd tegemoet. Jn Den Haag zal aan de van Hogenhoucklaan de strijd worden aangebonden tegen het zeer sterke tweede helftal van de Grote Haagse. Dat dit elftal tot de clubs zal behoren, die een goede gooi doen naar het kampioenschap, staat nu reeds vast. Enige wedstrijden werden reeds met zeer groot verschil gewonnen. Vooral bet battingteam van de Hagenaars is zeer sterk. Zo produ ceerden bijv, de aanvoerder I*. C, de Villeneuve en wicketkeeper R. Colthoff in de wedstrijd tegen VOC xesp. 170 en 103 runs. in welke wedstrijd de Hagenaars sloten op een totaal van 313 runs voor het verlies van 5 wickets. Als verdere batsmen noemen wij O. Planten, M. Schuur. W. C. van. Manen. S. Hei- mel, W. v, d. Bosch, terwijl ook de aanval met voor het merendeel jeugdige bowlers ais H. Rietdijk, W. v. d, Bosch, E. Vriens en O. Planten er mag zijn. Voor onze stadgenoten dus wel een. zeer zwa re opgaaf. Het elftal van Hermes riet er als volgt uit: H. Stolk (aan voerder), J. Keuzenkamp (wicket keeper). C, Tettelaar. A. v. d. En- de, A. Keuzenkamp, J, Scheffer, A, Scheepmaker, H. van Meurs, W. v. d. Sloot, G. van Vuuren, terwijl een elfde man door bet voetballen ven A. Melief tegen RBC nog moet worden aangewezen. Ook het tweede elftal van Her mes gaat weer een uitwedstrijd te gemoet De reserves speelden Zon dag in Bilthoven. tegen de Stichtse Cricket en Hockey Club. Dit elftal is als volgt samengesteld: A. Nolet, W. J. Hoek, B. Hoek, A. v. d- Ende, J. van Noortwijk. J. v. d Schoor, j. Stahlie, C. Smits, M. Boeren, H. Nieuwendijk en L. Borrani. Ook de Zaterdagmiddag-elftallen van Hermes-DVS gaan Zaterdag voor het eerst in dit seizoen weer in de flanellen. Een teTrein van de hockey-vereniging ASVION aan de Oude Dijk (naast de nieuwe Excel- slor-velden) is als cricketveid in orde gemaakt en daar spelen Zater dag Hermes-DVS 4 en Hermes-DVS 6 tegen elkaar. Hermes-DVS 5 speelt op het Excelsior-veld ernaast tegen Excelsior 3. Aanvang van deze Zaterdagmiddag-wedstrijden half drie. Mexico's grote steden tellen vele imposante gebouwen, waarvan ae bouwstijl Westerse invloed verraadtErg veel beschutting tegen het warme kltmööf zullen de talrijke ruiten evenwel niet geven de droom te kunnen herrijzen ais grote mogendheid voor ogen. Er heersen hier schrikwekkende sociale tegenstellingen. Er heerst corruptie in hoogste kringen. Er moet nog ontzaglijk veel gebeuren om dit volk op te heffen uit zijn armoede en ongeletterdheid. Maar men werkt met ontzagwekkende kracht en koortsachtige ijver aan zijn toekomst. Anti-Amerikanisme HE nieuwe monumenten herin- L-S neren bijna uitsluitend aan da ingrijpende gebeurtenissen uit het nabije verleden. Daarin spelen de angst en jaloezie voor de rijke na buur een grote rol. Men is hier anti- Amerikaans. De taxi-chauffeur, de gids in het museum of de kerk, de winkelier, dc kellner, iedereen is vriendelijker, toeschietelijker, wan neer hij weet dat de vreemdeling geen Yankee is. Ook deze gevoe lens zullen slijten, zoals die ten op zichte van de Europese onderdruk kers gesleten zijn. Zij zullen des te eerder plaats maken voor achting en vriendschap, naarmate de ont wikkeling van het land voortschrijdt en de redenen voor vrees en wan gunst worden weggenomen. Het kunstgevoel in Mexico is enorm. De creativiteit in kleur en vorm treft voortdurend en over al. De volksnijverheid, helaas ten dele gericht op de vreemdelingen industrie, brengt nog prachtige din gen voort. De oude tradities zijn bij het handwerk nog niet geheel verloren gegaan. Het gex'oel voor die traditie leeft ook onder grote groepen kunstenaars, componisten, schrijvers, schilders. Maar voorals nog werken zij voor een intellec tuele élite. Sterker voeling met de massa houdt de architectuur die zich, gericht op de practijk van het leven, veel onmiddellijker iot het volk in al zijn geledingen wendt; in de aanleg van wegen, de bouw van sportcentra, hospitalen, scholen, woningblokken, tuinwo- ningen voor ambtenaren en arbei ders, enzovoort. Men ziet duidelijk twee scholen van architectuur. De ene is inter nationaal gericht, gebaseerd op de ideeën van Le Corbusier e.a. Hun werk heeft een. verfrissing ge bracht na de periode van gedach teloze imitatie van Spaanse *n deels ook Franse voorbeelden aan het einde der vorige en m het be gin van deze '.«uw. Maar m we zen is het hoog opgetrokken door zichtige glazen huis a la Corbusier hier misplaatst. De enorme ruimte waarover men beschikt maakt ae hoge bouw onnodig. De felle zon vraagt niet om glazen wanden, maar om beschutting. Op de aan zienlijke hoogte waarop de stad gelegen is (ca. 2400 meter boven de zeespiegel) is de wolkenkrab ber ook een tegen-natuurlijk ding, nog afgezien van het feit. dat de stroomlevering nog steeds niet zo vlot verzekerd is dat de afhanke lijkheid van elpctrische liften bij» zonder aantrekkelijk genoemd most worden. Wonderen van architec tuur DE tweede richting is die der aanpassing van de moderne 'techniek aan traditionele Mexi caanse vormen en inheems mate riaal. Hierin zijn door een aantal jongere architecten ware wonde ren verricht, die alles achter ziuh laten wat men in de V.S. of Euro pa kent en een verademing vor men na het ten top gedreven, kilie, van alle geestelijke sfeer ont blote functionalisme, waarvan het nieuwe paleis der Verenigde Na ties aan de Oostrivier te New York het laatste grote voorbeeld is. Verschillende dezer jongeren ko men voort uit de school van Car los Contreras, wiens doortastende doorbraak en verbeteringswerken grote delen van Mexico City een nieuw aanzien hebben gegeven en die met zijn grote ontwerpen voor de uitbreiding van diverse steden in het land een vooraanstaande plaats inneemt onder de stede bouwkundigen van deze tijd. Contreras moet een bijzonder mens zijn. om een beweging als onder zijn leerlingen gaande is, te hebben kunnen inspireren; een man van grote visie, stijlgevoel en historische kennis. Ik zag een ten toonstelling van plattegronden, schetsen en maquettes van hem en vele jongeren, van uitgevoerde en i/i uitvoering zijnde of ontworpen projecten. De veelzijdigheid «van hun werk als stedebouwkundigen strekt zich uit tot gebieden van verkeerspolitiek, wegenbouw, ha ven- en luchthaven-aanleg, sociaal economie, e.a. Er zijn. onder hen die zich niet alleen bezig houden m.et de -mogelijkheden van ontwik keling in hun eigen land. maar zich ingeleefd hebben in de ver- keersontwikkeling van het Ame rikaanse continent op lange ter mijn. Universiteitsstad WAT door deze en andere man nen reeds bereikt is, toont de nieuwe universiteitsstad even bui ten Mexico City, die reeds gedeel telijk is voltooid. De meest frap pante en origineelste bouwwerken die tot dit project behoren zijn het immense stadion, de bibliotheek er. de grote vergaderzaal. Hier zi-^t men hoe grondig kennis van bet eigen, verleden en de moderne techniek kunnen leiden tot een typisch Mexicaans karakter. Die zelfde indruk geeft de villastad Pedregal. waarbij op natuurlijke wijze gebruik gemaakt is van de geweldige golvende lavavlakte, waarin graftomben. geraamtes, scherven gevonden zijn uit «et Neolistische tijdperk (vele, vele eeuwen oud). De waarlijk verrassend schone voorbeelden van moderne architec tuur die men in. Mexico City vindt, hebben niet kunnen verhinderen dat er hier en daar ook tegen de wetten der schoonheid of logica gezondigd werd. De óver levens grote muurschilderingen op de buitengevel van het secretariaats gebouw der nieuwe universiteit geven door haar schelle kleuren een vals accent. Het bijna voltooi de reusachtige standbeeld van pre sident Aleman, te midden der uni versiteitsstad, wekt onaangename herinneringen aait het beruchte Hindenburg-monument dat te Ber lijn na de eerste wereldoorlog"I opgericht. De enorme afstand tu&- sen het imposante flatgebouw voor de studenten en de universi teitsgebouwen zelf is even onlo gisch als onpractisch. Maar waar zo enorm veel gebouwd wordt ais in deze stad en waar Zo veel uit zonderlijk moois verrijst, zou net onrechtvaardig zijn het accent te leggen op de vergissingen. Met hoofd op stenen vloer gevallen In een werkplaats aan de Oost- kousdijk zijn gistermiddag de 24- j a rige isoleer der C. R. uit Leiden en dc 33-jarige isoleerder T. S. uit Den Kaag op de stenen vloer ge vallen. Beiden zijn in het Berg wegziekenhuis opgenomen, de eer ste met een hoofdwond, de twee- unieke nieuwe vormgeving van de met een hersenschudding. 1903 1953 50 8 Op 18 Juni 1953 hopen gonze geliefde Ouders en b Grootouders J. ROBBERECRT en C. ROBBERECHT— VAN REEDE, de dag te herdenken dat 8 zij 50 jaar in de echt zijn verbonden. Hun dankbare kinderen en Kleinkinderen. Heerenpad 20. Schiedam. «■xeooax>o2coocccccooctocoscrxx<»co': Permanent-Wave, compleet 5.75 Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon „Alida" Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep) Tel 33762 Rotterdam Fotoreportagedlcnst B. v. d. Mast, thans tijdelijk geves tigd. Singel 80, tel. 66909. Draalbare rooktafel met verlichting, chroomrand en. rookstel, v.a. 39.95. Fan tastisch mooi en gezellig, Wilson. Grote Visserijstraat 80-97-99-101. Verloting. Schiedamse Boys. Hoofdprijs radiotoestel, num mer 2137, VVonlngruil. Aangeb, vry bo venhuis, 3e et. Amsterdam- Oost, één grote, 4 kleine ka mers. Gevr. vrije woning te S'dam 2 of 3 kam. Schelle- ken5, van Musschenbroek- straat 73, Amsterdam. Krames De Groot, Dam 2, tel. 67617. Speciaal aanbevo len: Hotclkoffie - Kronings- thce. Geen cadcaux. geen kortingen, maar kwaliteit. Solide Engelse kamer, groot dressoir, schuiftafel. 2 grote clubs, 4 stoelen, mooie be kleding. 498.—. Wilson, Grote Visserijstraat 80-97- 99-101 WJJ VRAGEN: VOOR ALLE AFDELINGEN Prettig© werkkring Hoog loon Aanmelden; STADHOUDERSLAAN 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1