M- WOUIN WILTON C Zilveren brigadier in de bloemen a<;f:\da J Het politiecorps huldigde een verdienstelijk collega H.Tfi.v.d. VLERK Schoolmelk moet iets duurder worden S.Y.y. sluit de competitie af STADSKRON1EK DE A VONTURENVAN KAPITEIN ROB ttï actie «rap. v**- VERKOOP bieden wij U aan: een kleine hoeveelheid met schitterende Perzische dessins, huiskamermaat. MODELKAMERS Ondanks zomer heeft HBSS het druk Verloor U iets? SCHIEDAM Kodak Brownie i Movie FOTO NIESTADT WAAR DATWiEL DRAAST 1ELUI$iüSTALLAï!£S Radio van Dijk r "Vrijdag 5 Juni 1953 hebhen we tot dMvtr niet 10 heel ven nu andm worden. Het rilveren jubileum van hrieadier J. Molenaar van de verketrspolltle werd jrisieren aanleiding lot een huldiging In de boezem van het corps, Waarvan de meeste leden zich voor deze gelegenheid in de feestelijk versierde cantine, die in de toekomst e*tra voorzieningen nodig heeft, verzamelden. Er waren vlag- gen, er was muziek en er werd tilt feest! volle horst gezongen, kortom: er wa (Advertentie LM.) Rotterdamsedük 268 - Tel. 67593 Commissaris K. Rijpma maakte zich na het binnenleiden van de jubilaris met diens echtgenote, kin deren en schoonvader, tot tolk van het gehele corps, toen hij gewaag de van de goede -wensen die men de jubilaris op deze dag toedacht. Hoewel ogenschijnlijk een zilveren jubileum niet direct een aanleiding is om iemands verdiensten breed uit te meten, meende de commissaris in dit verband er toch goed aan te doen, op te merken dat politiejaren dubbele jaren kunnen zijn, wanneer men in ogenschouw wil nemen de grote verscheidenheid van indruk ken. die een politieman dagelijks krijgt te verwerken Het is vaak moeilijk om menselijk te blijven en niet te verharden. Bij Molenaar was dit laatste zeker niet geschied. De heer Rijpma en met hem het gehele corps, kennen de brigadier als een prettige collega, die met het publiek tactisch weet om te gaan. Nadat het traditionele geschenk een enveloppe met inhoud was overhandigd, kwam er als corpsge schenk een rooktafel met garnituur. Voor Mevr, Molenaar waren er bloe men. Als chef van de verkeersdienst memoreerde insp. J.J. Xnook, dat dhr Molenaar, die hier in 1936 in dienst kwanj. vrijwel van de oprichting af deel heeft uitgemaakt van de ver keersdienst. Niet alleen in de dienst, maar ook b.v. bü het Kantonge recht staat h>j uitstekend aange schreven, Als gctuige-deskundige Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen hij ongeval: G.G. en G.D. Tulnla&n 89. Telefoon 692S0. Tentoonstellingen: 23 Mei15 Juni. Stedelijk Mu seum, Wo., Za., Zo. 2—5 uur: Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45. Films: Passage, da. 2 en B uur, 2a en Zo. 2, 4.15. 7, Ö.15 u: De schoon heidsspecialist (18 jr.). Monopole, da. 2, 7. 9 uur, Za. en Zo. 3. 5, 7, 9 uur: De vloot op stelten (a.l.). Bijeenkomsten: 6 Juni. Beyersbergen, 3—5 uur: Receptie t.g.v. 40-jarig bestaan bouwvereniging ..Eendracht", 6 Juni. Musis Sacrum, 3 uur: Kindertoneel .,De Dilittanf' met „Minka's droom". weet men daar aan zijn oordeel grote waarde toe te kennen. Behalve inspecteur Knook kwam ook de heer M. Slavenburg, spre kende namens de Ned. Politie Bond, nog met een boek als geschenk aan dragen. Het was gewijd aan de vrijetijdsbesteding van de jubilaris: de volkstuin. Een gratificatie bege leidde het. Bij afwezigheid van voorzitter Willems ven Beveren sprak de heer Fransen de heer Molenaar nog toe namens de Politie Sportvereniging. (Advertentie I-M.) Niet iedere fabrikant is be reid offers te brengen. Maar de fabrikant van de originele wollen machinaal» Smyrna karpetten (waarvan er in het seizoen duizenden verkocht zijn) wilde zijn laatste honderd karpetten liever niet in zijn magazijn laten staan tot het volgende seizoen. Deze originele wollen ma chinaal Smyrna karpetten, met 9 mm. hoge pool, welke bekend zijn om hun mooie warme tinten (gegarandeerd kleurecht) en hun lange le vensduur, welke in elke tapijt zaak verkocht worden voor 200 gulden en meer, koopt U nu 70 gulden goedkoper. Het Plaatselijk Schoolmelk Co mité is tot haar grote spijt genood zaakt de bijdrage van de schoolkin deren te brengen van 20 cent op 22 cent. Toen in Januari j.l. de straat- prijs van de losse melk met 1 cent omhoog ging, heeft zü gemeend nog niet tot een verhoging van de achoolmelk te moeten overgaan, maar nu eind Mei weer een verho ging bekend gemaakt werd. moet zij wel volgen. Met ingang van Maandag 8 Juni moeten de kinderen dus 22 centen meebrengen. Het Co mité vertrouwt er op. dat de gerin ge verhoging geen verlaging van het gebruik zal brengen, gezien het zeer grote nut van het gebruik van een flesje melk in de ochtenduren. Zaterdag morgen om 9 uur begint de verkoop van deze originele wollen maehinaa?- Smyrna karpetten met door geweven rug, in drie Per zische dessins met terra en beige ondergrond in de maat 20Q - 290 Ook dm maat 240 x 340 ie tereren. Postorders onder rembours. Longa laatste bezoeker aan de Bosrand De laatste wedstrijd voor SW in déze competitie zal Zondag ge streden worden. Het Tilburgse LONGA komt hiervoor naar Schie dam. Dit zal betekenen, dat de rood-groenen #het seizoen 1952-1953 met zijn weinige „ups" en vele „downs" afsluit en een rusttijd te gemoet gaan. waarin zii goed kun nen nadenken over de verloren wedstrijden in het afgelopen tijd perk en hieruit wijze lessen kun nen putten voor d« komende com petitie. Dit laatste vooral is van belang, om dat in 1954 SVV 50 jaar zal bestaan en het in overeenstem ming zal zijn met de waardigheid van SW om dan een beter figuur te slaan dan in de afgelopen, pe riode. Voor alles zou het goed zijn als SVV Zondag van Longa wist te winnen en we rekenen ër dan ook op. dat er lel om de punten ge streden zal worden. Het kranige 4e elftal, dat de kleu ren van. SW zo hoog gehouden heeft, is \'orige week als kampioen van zijn afdeling uit de bus ge- kome.r. Het mag hierdoor deelne men aan de promotiecompetitie tus sen DHC 3 en Hermes 3. Zondag gaat het naar Delft om daar om twaalf uur de strijd tegen DHC 3 aan te binden en wanneer de SW- jongens net zo hun best doen als in de afgelopen periode, dan zou, het wel eens kunnen zijn. dat zó het verloren terrein weten te her winnen en weer een plaatsje in de res. 2e klas terugkrijgen. Vier jongens, negen en tien jaar oud, maakten een bouwwerk van tegels op de speelplaats op het Rozenburgerplein. Hoogtepunt van de bouwerij was bet in elkaar storten van het geheel, waarbij de gemeente een verlies van circa dertig gebroken tegels kan no teren. Ten nadele van mej. v. d. B. is een rijwiel gestolen, dat was neergezet voor het pand van de firma v. d. H. aan de Broersvest. DWS-dames staan voor de beslissing De door de nederlaag van de handballende D.W.S--dame? tegen H.M S. nodig geworden beslissings wedstrijd zal Zondag om 12 uur op het Westerkwartierveld te Delft gespeeld worden. De situatie is nu zo, dat Duindigt de laatste plaats bezet en derhalve naar de 2e klasse degradeert, ter wijl D.W.S. en H.M.S. de één na laatste plaats bezetten. Ind'en de kampioen Turnlust niet naar de Hoofdklasse promoveert, dan zal de op één na laatst, ge- eindigde ook moeten degraderen. Daar Turnlust in de promotiecom petitie reeds bijna uitgeschakeld is. kan men aannemen dat de wed strijd tussen de dames van D.W.S. en H.M S over dc degradatie naar de 2e klasse zal beslissen. De H.M.S -dames hebben een grote steun aan het feit, dat zij reeds twee maal van D.W S, ge wonnen hebben, nl. met 3—0 2215 Nog voordat Jack gelegenheid" krijgt zijn pistool te gebruiken klinkt er opeens een schot en met een kreet van pijn laat te Arabier, die het woord heeft ge voerd, zijn karabijn val len. Wie heeft er ge schoten? De inzittenden van de auto kijken even verbaasd als de Arabie ren. De paarden begin nen te steigeren en onder de ruiters ontstaat grote verwarring, want weer klinkt een schot en dan nogmaals en nogmaals.. „Het is Mustafa!", schreeuwt Rob. „Ja", roept Willy, „en daar is Achmed ook!" De red ding is gekomen, als was het dan ook op het nip pertje. De Arabieren proberen hun paarden oj? v eerschoten zijn de dieren schichtig geworden i roept Rob; „Mustafa en Achmed zijn wel nét op en onder de ruiters ontstaat grote verwarring. I tijd teruggekeerd!" het smalle pad te laten keren, maar door de ge- I „Dc geloof, dat wü het nu hebben gewonnen.", I (Advertentie LM.) Mllllli III I III Mil I II i Nederland heeft voordeel van zijn deelneming aan de K.S.G, (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Sinds de open stelling vier maanden geleden van de gemeenschappelijke markt voor steenkolen en die voor staal een maand terug heeft Ne derland voordelen geplukt uit zijn deelneming aan dc Europese Ko len- en Staalgemeenschap (KSG). Weliswaar moet ons land voor de invoer van Duitse kolen een feta hogere prijs betalen nog geen. mark per ton meer doch de im port van Belgische kolen is belang rijk voordeliger geworden. Bij een geraamde invoer van 200.000 ton in het tweede kwartaal van 1953 wordt de besparing voor de Nederlandse volkshuishouding geraamd op 60 millioen francs. Op de staalmarkt hier te lande" is een aanmerkelijke verlaging in de prijzen van platen te noteren. Wat in het afgelopen jaar in ons land uit eigen productie werd afgezet, zou bij de prijzen van nu rond drie millioen dollar goedkoper worden verkocht. De hoogovens in IJmuiden hebben de prijzen aanmerkelijk verlaagd. Dit geldt vooral voor dikke platen. Nu het zomerseizoen nadert en de competitie bijna ten einde is, wordt het weer tud voor vriend schappelijke ontmoetingen. Zo ook voor HBSS. dat momenteel over stelpt wordt met aanvragen voor het spelen van wedstrijden. De komende Zaterdag gaat HBSS naar Maassluis, om daar tegen Ex celsior M te spelen m de neder laag-serie, welke Exc, M uitge schreven heeft. Tot op heden toe werden de volgende resultaten be reikt: Exc. MCSVD 2—2: Exc. M •Monster 0—2 en Exc. M—TOGR —1. Monster heeft het er dus nog het beste afgebracht. Wil HBSS kans maken op de 21, doch de D-W.S -dames speel- j prys. dan zal in ieder geval een J~~j-'—-' beter resultaat dan 2—0 behaald moeten worden en dan dient nog afgewacht te worden wat 's-Grav. S,V. volgende week doet. De wedstrijd begint om 7 uur en de spelers vertrekken met de trein van 17 55 uur van het station. Verder spelen nog: KBSS 5Ca- pelle 3. 4.15 uur Spieringshoek (een promotiewedstrijd): Zwaluwen V8 —HBSS 6, 2.30 uur Vlaardineen; HBSS b 2—ppsc b. 2 30 uur Spie ringshoek. HBSS 1 speelt volgende week te gen PPSC op Boshoek. Verder staan nog wedstrijden op het pro gramma tegen: TOGR, Hoogvliet. Schiedam. Martin it. Excelsior P en SHO. HBSS 6 verloor Woensdagavond met 4—1 van DVO 4, door welk resultaat TSB 3 het kampioenschap in die afdeling behaalde. /WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 23180 i den deze wedstrijd met een door I invalsters verzwakt team. Ook Zon- dag kan D.W.S. niet op z'n sterkst j verschijnen, maar daar de D.W S.- i ploeg in kwaliteit beter is dan H M.S.. is een overwinning geens zins onmogelijk. De D.W S -dames moeten alléén beseffen, dat slechts met inzet van ai hun krachten en een opzij zetten van iedere nervo siteit een goed resultaat te berei ken is. Vooral dit laatste was de oorzaak van de nederlaag van Zon dag jl. Uitvoering van „Centraal" in aula Museum De negende voordrachtsavond van de muziekschool „Centraal" zal Woensdag 17 Juni plaats vin den in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat. Hier bij zullen zich circa zeventig leer lingen in het blokfluit-ensemble laten horen. Aan deze avond yan de bijna twintigjarige muziek school werken ook mee Aart Smit. clarinet en Jan de Koning, piano. Burgerlijke Stand Gehuwd; H. L. B. F. Bruns 26 en H. Nalerop 21 j.: J C C- Kille 32 j en A, de Koek 34 j J. C. Landsheren 27 j en J. M Buckers 21 j.. J. K van Son 27 j en L. Duehenne 23 i.: R. Sprong 23 j en M. van Son 22 j C A Schrave- sand e 27 j en M. J. Bon ten bal 24 j P M, Broekman 25 j. en D F. van Meeuwen 33 j., C A. J. v. cl. Linden l 25 en T J. Srejnoga 24 j Th. C I Glonsheek 23 i. en A. Veldheer 10 j.. J. H. Pauw 24 j. cn F. M Officier 23 j 1 G. C. Blom 20 j cn Th M Gogh 23 J P J, Veldhoven 2$ j cn M. C Burger .21 j.- H. B. v. Gerven 51 j. en J van Eek 55 l C A Waf timen a 23 j en J 1 P C Nnoijcn 17 J.: H. Leuman 27 j. en M Wohlcr 24 i. Geboren Maarten 7 v. W. K. v. d i i Bos en G P v Ar kelen: Eduard M. 7 v M Slavenburg en E A J Plomp. Jacnha J. d v. M. A. Orame tn J. j Kraan veld, Cornells J M z- v H. Th J. M Wijsbroek en L M Verspeek: j I Marinus z. v j. de Boed en A. N. Vis- ser; Ad r laantje d, v. A, v. Loenen en i iC. Zagw-yn. Overleden: G J, van Dam, SI J: M I I Hoojferwerf, 6t 3 vr. van J. Diesch. I Ondertrouwd. E Bergsma 25 j. en J 1 van Egmond 23 j.: A. Deurman 24 j j t en N. J. W Vessel* 23 j W H Deij) 35 j en E Stapels 32 F S Ebheling- hans ook wel genaamd W'jrxel ."0 j en H Boomsluiter 26 j F, J Gebbe 39 J. I en C J- Vermaas 37 j C. J Haaen 25 j- en H F. de Kort 23 j,: L Hcjjster 26 j en M C. M. Pronk 23 j.: A. Jongman 19 j en C J. Alberts 23 J P J Koeke- hakker 32 j. en T. v. d Haaf 24 j W. i Kruithof 30 j en J. M. Huigen 27 j.; A. Kuipers 2B j, en P. C den Boef 21 i., D. M. OffrmgB 50 1. en P Donkers 23 i C den Otter 23 j en J. Cocnen 26 J J. M. Slingerland 26 j. en K. C. M. v. d Pol 22 j.: P, van Unen 28 en J. w. Pronk 21 J-: C. H. Suisse 25 j. en G. T. Degelfng 22 J. GEMEENTE I SCHIEDAM t OFFICIEEL NIEUWS"") WIJZIGING UITBREIDINGSPLAN Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Schiedam maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten der Pro vincie Zuid-Holland bij hun besluit van 12 Mei 1953 no. 383 hebben goedgekeurd: 1. het door de gemeenteraad op 16 Januari 1953 vastgestelde plan (WÜhelminahaven en omgeving) tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak voor de gemeente Schiedam: 2. het door de gemeenteraad op 16 Januari 2953 vastgestelde plan tot gedeeltelijke intrekking van 't uitbreidingsplan in onderdelen „Het Hoofd". De goedgekeurde plannen liggen ter gemeente-secretarie (Afdeling Algemene ZakenStadhuis) voor een ieder ter inzage. Om 't damkampioenschap van Schiedam De uitslagen van de Se ronde om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam luiden: C. v. Leeu wen—J. de Wilde 2—0, A. v. d. MoerChr. Habermehl 2—0, M, v. Noord ennenA. Struik 11, P. v. Noorden nen—J. C. Onink 02. De uitgestelde partij van de 2e ronde tussen Habermehl en Van Leeuwen werd door eerstgenoemde gewonnen. De uitslagen van de bordenwed strijden luiden: B. v, d HulT Vis ser 20. W. Heuvelman—J. v. Wal- sum 2—0. J. LeveringD. Zonne veld 20. J. Westen eJdC. Sleeu- wenhoek 11, W. v. Galen—P, Slie- kcr 02, D. MastW, v. Galen 2—0 W.F.-eoncert in Plantage Zaterdagmiddag 5 uur geeft de Harmonie Wilton Fijenoord. diri gent Joh. F. Pala, een concert in de Plantage. Uitgevoerd zullen worden: The Thin Red Line, mars, Alford: L'Italienne a Alger, ouver ture. Rossini; Schatz-WaJzer. Joh. Strauss; St Triphan, mars met tam boers. Ney; Heilige Stad, Adam, arr. Paia; Aids, fantaisie, Verdi; American Patrol, Meacham Del- baye; Finale. Na afloop van het concert maakt deze Harmonie een mars door het Westelijk stadsdeel. Te bevragen aan het Hoofdhui eau van Politie, tussen 912 30 uur en 2—6 uur. Blauwe capuchon, rode autotep, Lipssleutel, ring met sleutel. Te bevragen by de vinders: Licht bruine dameshandschoen 'Ri, C. A. Spruijt. Hargsmgel 31; geel kmder- hoedje, L. Wecda. Kretip el straat 22, blauwe jongensjekker. Th. v. d. Voorden, Singel 80, Bruine para- pluie-hoes. B. Dries. Leibnitzstraat 14a; blauwe damesjaal. L van Woer- kom, Stephensonstraat 36; 1 paar witte herensokken. R. Sijkens. Ru- bensplein 26a; brum kin der wantje. Th. Engenng, Rubensplein 20a; rood geblokte sjaal, J. Suttorp, Buiten haven weg l"6b: zwarte ceintuur, Timmermans. Sm gel 154a; groen glacé dampshandschoen. B. Janse, Alex. Nu man straat 18a: l paar glacé dameshandschoenen, T. v. d. Grijp. Ridderkerkscstraat 48b (2x belleni; zwarte alpinomuts. L. Krab bendam, B K.laan 288: bruin leren actetas. Postkantoor, Tumlaan, kin- derportemonnaie, F. Sandstra, Een- drachtstraat 35b; damesarmband. M. Krommenhoek. Beierlandsestraal 53a Te snel overgestoken om bij aanrijding te helpen; zelf aangereden AMSTERDAM De 28-jariae heer H. O. K. uit Den Haag, die Woensdagmiddag op de Haagseweg nabij Amsterdam wandelde en een aanrijding zag gebeuren tussen een personenauto en een weifelende wielrijder, weifelde niet om het slachtoffer te hulp te snellen. Hij stak echter zo onvoorzichtig de weg over, dat hij zelf werd aangereden door een personenauto. Met een gebroken knieschijf werd hij naar een ziekenhuis in zyn woonplaats overgebracht Rampschade N. Brabant DEN HAAG Op 3 Juni waren alle gevallen van schade, in West- Noord-Brabant, aangebracht tenge- volge-van de watersnoodramp, voor wat de privaat-rechtelijke sector be treft geregistreerd. Bijna 5500 aan giften zijn gedaan en net getaxeerde totaalbedrag is 4.864.720Over het algemeen zjjn belanghebben den wel accoord gegaan met het be drag dat hun zal worden uitgekeerd. Als verwoest zijn opgegeven 234 panden. GTB 2 naar Maassluis GTB 2 verloor Woensdagavond met 21 van Rozenburg 2. door een doelpunt, dat in de laatste minuut met een keurig schot gemaakt werd. Zaterdagmiddag 2 30 uur speelt GTB 2 m Maassluis tegen Exc. M, 4 en zal, zij het met enige moeite, wel een overwinning kunnen beha len, Men vertrekt om 145 uur per autobus vanaf het Postkantoor. armband, A. de Beer. Potgieterstraat 10b; bedrag van 10.Couprieg, Edisonstr. 861, Den Haag (navraag firma Medor, Noordvest): zilveren ring met bruine steen, C. Brand, L. de Colmgnystraat 40: blauwe plastic portemonnaie, J. Hamakers, D. van Wassenaarstraat 21b; kilome terteller van rijwiel, J. Vollebregt, Fabri plein 20b; kinderschopje, J. Aleman, Warande 175b; gele kinder- kruiwagen, L. Meulstee, Da Costa- straat 26a; reservewiel van auto. Penning, Rotterdamsedijk 255; rode autostep met luchtbanden, v. d_ Meer Schoep, Snelhussmgel 54; pnesje 8 weken mevrouw Wit- kampf, Fr. Haverschmidtlaan 65; klein bruin hondje. Luhrman, Stad- h oudersla an 69. Met droefheid Keven U kennis, dat na een kortstondig smartelijk ly den, van ons is heenge gaan, onze he\e zorg zame Vader. Behuwd-. Groot- en Overgrootva der. Behuwdbroeder, de Heer GIJSBERTUS JOHANNES VAN DAM, in de ouderdom van 81 jr. Uit aller naam: G, J. VAN DAM Schiedam, 3 Juni 1953 PuTterslmeksestr 61 a. De teraardebestelling 2a 1 plaats hebben Zaterdag a.s. op de Ais Begraaf plaats te Schiedam Ver trek van het woonhuis te 1115 uur. Het stpffelyk overschot ligt opgebaard in de rouwkamer van het Ge- meent. Ziekenhuis, Nas- saulaan 75. Bezoekuren 's morgens van 10 tot 10.30 uur," des middags van 3 tot 3 30 uur. 's avonds van 6 tot 930 uur, Op verzoek van de over ledene geen bloemen ZELF FILMEN is niet duur! Voor slechts 251 bent U al m het bezit van zo'n perfecte BROWNIE MOVIE 8 m.m. smalfilmcamera. Vraagt demolish a Lie bij: Rotterd.d'tfk 413. Tel. 6B606 IVa reg en knmt zonnesrliijn RnwieJzariels 4 705 Kettlngkasten 3 45—4 25—4 75 Rijwielbellcn 0 83—1 OQ—l 35 Buitenbanden ,3 353 654 50 Binnenbanden 1 35—1 651 95 Spatborden per stel 3 20 Sportsturen 4 90—5 75—7.25 Voetpompen 2 804 65 Handpompen 951.45—2.75 Spons rubber zadeldek 2 502 75 Dubbele bagagetas 9 00—1100 Compl, rijwielen 13000—147.50 Asfaltpapjer p meter 0 50 Dakvilt per meter 0 90 Elect r kachels 12 50—16.75 El. strrjkii7ers> p 0012 0014.25 Plastic snoer per meter 20 Fittings 38—65—75 Schakelaars 85—95—1 36 Waswringers 37 50—39 50—69.75 Wast ellen 4 26—5 66—7 02 Wasketels 7 21—7 79—8 93 Autopeds 28 50—31 50—33 50 Kinderfiet«ies 17 50—21 00—22 50 Rolschaatsen II 00—14 .05—J9.50 Wateremmers 2 753.10 Horrengaas per meter vanaf 60 Kippengaas in alle maten. Nijptangen, boren, schaven, draadnagels, schroeven Gereeduchap voor elke vakman Alle soorten Philips lampen en lichtbakken TE VEEL OM OP TE NOEMEN KOM EENS KIJKEN HOOGSTRAAT 67—69 TELEFOON 68436 VOOR ELK DOEL REMBRANDTLAAN 64 TELEFOON 69572 Het Joja rubbercorset voor de moderne vrouw die slank cn fit wil blijven. Ook de voornaamste merken buste houders. Joja Corsettenhuis, Hoogstraat 136. New-White, plastiek muur verf voor plafonds, muren, gangen. In 1 x sneeuwwit. Alléén echt in bekerverpak- kine en naam New-White. AIIéén.verkoop voor Schie dam: J. van Katwijk's verf handel. Broersveld 37 te genover Passage. d4 Te koop: accordeon, piano klavier, 12 bassen, 40.— Laan 3 b, Schiedam. Gevr. flinke dienstbode, werktijd 8.30—3 uur. Zater dag 8.301 uur. Tevens ge vraagd een werkster. Maand Woensd., Vrijdag. Aanmel den na 7 uur, •Van der Boon, Hoogstraat 79, Schiedam. Bahycommode 29.kin- de ried ikant je 19.50. Ton en andere modellen. Alles ge lakt Tussenbroek. Edison- straat 31 A, Schiedam. Kramers de Groot, Dam 2 Tel 67617. Speciaal aanbev.: Hotelkoffie - Kronmasthee. Geen cadeaux. geen kortin gen, maar kwaliteit. F o to re portaged lenst B. v. d- Maat, thans tijdelijk geves tigd: Singel 80, tel- 66909. „Redsun" plastïclak in alle kleuren, hoge glans en sterk voor keukens badkamers, enz. S 4.23 per kilobus. „De Verfspecialist", J. v. Kat wijk, tegenover Passage, Broersveld 37. Verf. Jeveka lakverf 2.45; Uilenspiegel lakemail ƒ2.70; Victoria-Japanlak 3.20; Jeveka grondverf 1.80; Victorie-grondverf 2.30: plamuur v.a. l.~. Valspar, ripolin, teolin blank en in kleuren. Teoflux autolakken alle kleuren in voorraad, „De Verfspecialist", J. van Katwijk, tegenover Passage. Broersveld 37. IVii verven Uw schoenen in elk gewenste kleur met ga rantie. Damesschoenen 3 25 herenschoenen 3.75, suède ƒ4.75. Schoenrep bcdr. ..Ex celsior", Dam 36, tel. 66874. Knellen Uw schoenen? Wij vergroten en verbreden ze met onze nieuwste vergroot- installaties. Schoenrep. be dr. „Excelsior", Dam 36, tele foon 66874.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1